Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring"

Transkript

1 Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon Telefax Teknisk Notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Metode og prøvetagning 2 3 Teori, resultatbehandling og tolkning Redoxforhold Fastlæggelse af grundvandets redoxforhold 3 4 Konklusioner og anbefalinger 4 5 Referencer 5 1 Indledning I forbindelse med etablering af faunapassager og under- og overføringer ved Brande Omfartsvej er det jævnfør de geotekniske undersøgelser vurderet, at det kan være nødvendigt at sænke grundvandet i anlægsfasen på en række lokaliteter. Lokaliteterne fremgår af tabel 1: Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Filtertop (m u. t.) Filterbund (m u. t.) Underføring af Højmarksvej B ,0 7, Faunapassage (Goldbækken) B ,0 4, Sti og faunapassage (Gormosen/Grarupvej) B ,0 7, Underføring af jernbane (syd) B ,0 7, Overføring af K-vej 306, Thyregodvej B ,0 12,0 Faunapassage i st UF af Sædbæk B ,0 8,0 Faunapassage i st UF af Klinkhøj Bæk B ,7 7,7 Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere risikoen for okkerudfældning i recipienter som følge af udledning af vand fra grundvandssænkninger og komme med forslag til afværgeforanstaltninger. Dokumentnr Version 2.0 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt TOHM NHJE/PRKJ BESO/PKJ

2 Udbygning af Brande Omfartsvej 2 / 6 2 Metode og prøvetagning COWI A/S har i juni og juli 2011 udført renpumpning og vandprøvetagning af boringer på 7 lokaliteter, jf. tabel 1. Der er inden prøvetagning forpumpet ca. 500 l vand. Efter forpumpning er der målt ledningsevne, temperatur, redoxpotentiale, ph og iltindhold med elektroder i flowcelle for at sikre stabile vandkemiske forhold inden prøvetagning. Alle vandkemiske analyser er udført af Eurofins Miljø A/S. Analyseresultater er vedlagt i bilag 1. 3 Teori, resultatbehandling og tolkning I forhold til risikoen for påvirkning af recipienter med jern/okker er det primære problem i forbindelse med grundvandssænkning sedimentets eventuelle indhold af jernsulfidmineralet pyrit (FeS 2 ). Dette mineral dannes kun i reducerende miljøer og er ustabilt i oxiderende miljøer, hvor mineralet iltes og opløses. Denne proces kan foregå delvis (partiel pyritoxidation): FeS / 2 O 2 + H 2 O Fe SO H + (1) Partiel pyritoxidation er ensbetydende med, at det er tilgangen af iltningsmiddel (ilt eller nitrat), der begrænser processen. Er der rigeligt med iltningsmiddel, men forholdsvis lidt reaktiv pyrit i jordlagene foregår iltningen fuldstændigt: FeS / 4 O / 2 H 2 O Fe(OH) 3 + 2SO H + (2) Således udfældes okker Fe(OH) 3 i selve grundvandsmagasinet ved fuldstændig pyritoxidation (2). Med andre ord er det partiel pyritoxidation (1), som medfører problemer med udvaskning af jern/okker. Dette skyldes, at jern frigives i form af Fe 2+, som har relativ høj vandopløselighed. Jernet vil senere iltes til Fe 3+, som har lav opløselighed, og efterfølgende udfældes som okker, idet det endelige resultat altså bliver reaktionen (2), men sker iltningen og udfældningen i en recipient, eksempelvis i et vandløb, kan især opløst Fe 2+, men også udfældet okker udgøre et problem for dyrelivet. 3.1 Redoxforhold Grundvandets redoxforhold giver en indikation af, hvilke nedbrydningsprocesser grundvandet er påvirket af. Bakterierne i jordlagene omsætter først ilt og herefter nitrat. Grundvand, som indeholder ilt og/eller nitrat, betegnes "oxideret". Hvis ilt og nitrat er opbrugt, anvender bakterierne først jernoxider og hernæst sulfat som iltningsmiddel. I disse tilfælde betegnes grundvandet "reduceret". Er grundvand oxideret, er hverken pyrit eller ferrojern stabilt. Pyritindholdet vil således være meget lavt og med en reaktivitet på praktisk taget lig nul. Det samme gælder indholdet af ferrojern, der for hovedpartens vedkommende vil være bundet i mineraler med meget lav reaktivitet. Under oxiderede forhold er væsentlige problemer med jernudvaskning derfor usandsynlige. undvandssaenkninger_ docx

3 Udbygning af Brande Omfartsvej 3 / 6 Er grundvandet derimod reduceret, indeholder grundvandsmagasinet med garanti reaktiv pyrit. Her vil der med sikkerhed forekomme pyritoxidation, hvis sedimentet i forbindelse med en grundvandssænkning udsættes for ilt. Grundvandets redoxforhold er bestemt på grundlag af analyseresultaterne ved anvendelse af teorien beskrevet i /1/. Resultaterne ses i tabel 2. Tabel 2: Grundvandets redoxforhold. Boring Redoxforhold Udslagsgivende parametre B Stærkt oxideret 5,05 mg O 2/l (felt), 12 mg NO3 - /l B Stærkt oxideret 1,26 mg O 2/l (felt), 5,3 mg NO3 - /l B Stærkt reduceret 0,67 mg O 2/l (felt), ingen NO3 -, B Svagt reduceret 0,88 mg O 2/l (felt), ingen NO3 -, B Svagt oxideret 0,07 mg O 2/l (felt), 12 mg NO3 - /l B 7000 Svagt oxideret 0,57 mg O 2/l (felt), ingen NO3 -, B 7082 Stærkt oxideret 1,02 mg O 2/l (felt), 22 mg NO3 - /l 3.2 Fastlæggelse af grundvandets redoxforhold Der er udført beregning af den potentielle okkerudvaskning ved fuldstændig iltning af grundvandet og den deraf følgende ændring i de vandkemiske forhold ved hjælp af det grundvandsgeokemiske modelleringsprogram PHREEQC. Beregningsresultaterne repræsenterer den maksimale okkerudfældning uden pyritoxidation, se tabel 3. Ved beregningen er råvandet bragt i ligevægt med atmosfærens ilt, hvilket medfører fuldstændig iltning af grundvandet, og CO 2. Sidstnævnte medfører en meget betydelig afgasning af CO 2 til atmosfæren og en deraf følgende phstigning. Herefter er grundvandet bragt i ligevægt med amorft Fe(OH) 3 (okker). Tabel 3: Maksimal okkerudfældning beregnet med PHREEQC samt målt indhold af opløst jern (ferrojern). Boring Ferrojern (mg/l) Maksimal okkerudfældning (mg/l) B < 0,010 0,00 B ,24 0,46 B ,4 2,70 B ,0 9,66 B ,026 0,05 B ,043 0,08 B ,065 0,13 undvandssaenkninger_ docx

4 Udbygning af Brande Omfartsvej 4 / 6 Det fremgår af tabel 3, at den potentielle okkerudfældning er beskeden (op til 0,46 mg/l) i boringer med oxideret grundvand, men væsentligt højere i boringer med reduceret grundvand (B og B8004-2). 4 Konklusioner og anbefalinger På baggrund af analyser og modellering af resultaterne konkluderes det, at udledning af grundvand fra følgende lokaliteter kan ske uden risiko for okkerudfældning (oxideret grundvand): Tabel 4: Lokaliteter uden risiko for okkerudfældning (oxideret grundvand) Boring Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn B Underføring af Højmarksvej B Faunapassage (Goldbækken) B B 7000 B 7082 Faunapassage i st UF af Sædbæk Overføring af K-vej 306, Thyregodvej Faunapassage i st UF af Klinkhøj Bæk Udledning af grundvand fra nedenstående lokaliteter medfører risiko for okkerudfældning (reduceret grundvand): Tabel 5: Lokaliteter med risiko for okkerudfældning (reduceret grundvand) Boring Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn B B Sti og faunapassage (Gormosen/Grarupvej) Underføring af jernbane (syd) Det anbefales, at vandet iltes og evt. tilsættes hydratkalk for at hæve ph, hvorefter det ledes til et udfældningsbassin eller en okkersø dimensioneres med en gennemsnitlig opholdstid på mindst 8 timer. Det foreslås at udfældningsbassinet i opstrøms ende udføres med en vanddybde på ca. 0,5 m (oxidationsdel), mens den nedstrøms ende udføres med en vanddybde på 1-2 m (udfældningsdel). Det er vigtigt i opstartsfasen at måle ph ved udfældningsbassinet med jævne mellemrum, således at tilsætningen af hydratkalk kan doseres så nøjagtigt som muligt i forhold til en ph-værdi på 7 ved udløb fra udfældningsbassinet. Hvis der kun skal bortledes ubetydelige mængder grundvand foreslås det - i dialog med myndighederne - at vurdere muligheden for at udlede og nedsive vand i det fremtidige vejtracé eller på omkringliggende arealer i nedsivningsrender i god afstand til nærmeste recipient. undvandssaenkninger_ docx

5 Udbygning af Brande Omfartsvej 5 / 6 5 Referencer /1/ Arildskov, N. P Fastlæggelse af redoxforhold i grundvand. Vand og Jord, 1, 2003, undvandssaenkninger_ docx

6 Udbygning af Brande Omfartsvej 6 / 6 Bilag 1 - Analyseresultater undvandssaenkninger_ docx

7 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Cowi A/S Registernr.: C02398 Rådgivende Ingeniører AS Kundenr.: Jens Chr. Skous Vej 9 Ordrenr.: Århus C Prøvenr.: Sagsnr.: P O-3 Att.: Torsten Holmboe Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Cowi A/S, Rådgivende Ingeniører AS Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Prøvested...: Brande Omfartsvej Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (FSN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: 6850 grænse Metoder (%) ph 6.6 ph DS 287:1978 Ledningsevne 6.3 ms/m 0.1 DS/EN Calcium (Ca) 7.0 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 0.4 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 1.1 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 6.1 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Mangan (Mn) <0.005 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Ammonium mg/l SM 17.udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17.udg Nitrat 0.89 mg/l 0.50 SM 17.udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 20 Chlorid 8.2 mg/l 1.00 SM 17.udg Fluorid 0.24 mg/l SM 17.udg Sulfat <0.50 mg/l 0.50 SM 17.udg Aggressiv kuldioxid 13 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 19.9 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 1.4 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Inddampningsrest 86 mg/l 10 DS 204: Iltindhold 10.3 mg/l 0.1 DS/EN NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.4 mg/l 0.10 DS/EN Arsen (As) 0.18 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Barium (Ba) 3.8 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Bor (B) 6.6 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Analysekommentarer: Emballage til aggr. kuldioxid var ikke fyldt helt op da prøven ankom til lab. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

8 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Cowi A/S Registernr.: C02398 Rådgivende Ingeniører AS Kundenr.: Jens Chr. Skous Vej 9 Ordrenr.: Århus C Prøvenr.: Sagsnr.: P O-3 Att.: Torsten Holmboe Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Cowi A/S, Rådgivende Ingeniører AS Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Prøvested...: Brande Omfartsvej Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (FSN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: 6770 grænse Metoder (%) ph 4.6 ph DS 287:1978 Ledningsevne 47 ms/m 0.1 DS/EN Calcium (Ca) 7.1 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 1.1 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 2.4 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 72 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Mangan (Mn) 0.12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Ammonium mg/l SM 17.udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17.udg Nitrat 13 mg/l 0.50 SM 17.udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 20 Chlorid 130 mg/l 1.00 SM 17.udg Fluorid 0.34 mg/l SM 17.udg Sulfat 14 mg/l 0.50 SM 17.udg Aggressiv kuldioxid 36 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat <3.0 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 3.3 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Inddampningsrest 240 mg/l 10 DS 204: Iltindhold 8.5 mg/l 0.1 DS/EN NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.6 mg/l 0.10 DS/EN Arsen (As) 0.10 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Barium (Ba) 82 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Bor (B) 14 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Analysekommentarer: Emballage til aggr. kuldioxid var ikke fyldt helt op da prøven ankom til lab. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

9 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Cowi A/S Registernr.: C02398 Rådgivende Ingeniører AS Kundenr.: Jens Chr. Skous Vej 9 Ordrenr.: Århus C Prøvenr.: Sagsnr.: P O-3 Att.: Torsten Holmboe Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Cowi A/S, Rådgivende Ingeniører AS Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Prøvested...: Brande Omfartsvej Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (FSN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 3 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: 6720 grænse Metoder (%) ph 5.4 ph DS 287:1978 Ledningsevne 34 ms/m 0.1 DS/EN Calcium (Ca) 5.0 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 0.4 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 4.2 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 58 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Mangan (Mn) mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Ammonium mg/l SM 17.udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17.udg Nitrat 17 mg/l 0.50 SM 17.udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 20 Chlorid 80 mg/l 1.00 SM 17.udg Fluorid <0.050 mg/l SM 17.udg Sulfat 11 mg/l 0.50 SM 17.udg Aggressiv kuldioxid 26 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 5.9 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 0.72 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Inddampningsrest 190 mg/l 10 DS 204: Iltindhold 10.2 mg/l 0.1 DS/EN NVOC, ikke flygt.org.carbon 6.4 mg/l 0.10 DS/EN Arsen (As) µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Barium (Ba) 19 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Bor (B) 13 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Analysekommentarer: Emballage til aggr. kuldioxid var ikke fyldt helt op da prøven ankom til lab. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

10 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Cowi A/S Registernr.: C02398 Rådgivende Ingeniører AS Kundenr.: Jens Chr. Skous Vej 9 Ordrenr.: Århus C Prøvenr.: Sagsnr.: P O-3 Att.: Torsten Holmboe Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Cowi A/S, Rådgivende Ingeniører AS Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Prøvested...: Brande Omfartsvej Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (FSN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 4 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: 6530 grænse Metoder (%) ph 6.0 ph DS 287:1978 Ledningsevne 34 ms/m 0.1 DS/EN Calcium (Ca) 20 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 2.5 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 24 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 22 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) <0.010 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Mangan (Mn) 4.1 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Ammonium 0.20 mg/l SM 17.udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17.udg Nitrat 27 mg/l 0.50 SM 17.udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 20 Chlorid 52 mg/l 1.00 SM 17.udg Fluorid <0.050 mg/l SM 17.udg Sulfat 27 mg/l 0.50 SM 17.udg Aggressiv kuldioxid 82 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 31.2 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 3.3 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Inddampningsrest 230 mg/l 10 DS 204: Iltindhold 2.2 mg/l 0.1 DS/EN NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.2 mg/l 0.10 DS/EN Arsen (As) 0.14 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Barium (Ba) 80 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Bor (B) 22 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

11 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Cowi A/S Registernr.: C02398 Rådgivende Ingeniører AS Kundenr.: Jens Chr. Skous Vej 9 Ordrenr.: Århus C Prøvenr.: Sagsnr.: P O-3 Att.: Torsten Holmboe Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Cowi A/S, Rådgivende Ingeniører AS Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Prøvested...: Brande Omfartsvej Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (FSN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 5 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: 6560 grænse Metoder (%) ph 5.0 ph DS 287:1978 Ledningsevne 32 ms/m 0.1 DS/EN Calcium (Ca) 13 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 1.3 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 10 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 35 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) <0.010 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Mangan (Mn) 0.48 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Ammonium mg/l SM 17.udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17.udg Nitrat 23 mg/l 0.50 SM 17.udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 20 Chlorid 63 mg/l 1.00 SM 17.udg Fluorid 0.22 mg/l SM 17.udg Sulfat 22 mg/l 0.50 SM 17.udg Aggressiv kuldioxid 44 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 4.0 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 1.1 µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Inddampningsrest 230 mg/l 10 DS 204: Iltindhold 5.4 mg/l 0.1 DS/EN NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.4 mg/l 0.10 DS/EN Arsen (As) µg/l ISO17294m-ICPMS 30 Barium (Ba) 63 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Bor (B) 16 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 30 Analysekommentarer: Emballage til aggr. kuldioxid var ikke fyldt helt op da prøven ankom til lab. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 30. maj 2011 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Hanne Jensen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010 Til Aarhus Lufthavn A/S Dokumenttype Moniteringsrapport Dato April 11 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 10 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS-OVERVÅGNING 10 Revision 0 Dato 11-04-01 Udarbejdet af

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Grundvandsovervågning 2007

Grundvandsovervågning 2007 Viden der bringer mennesker videre--- Aarhus Lufthavn A/S Grundvandsovervågning 2007 Marts 2008 Aarhus Lufthavn A/S Grundvandsovervågning 2007 Marts 2008 Ref 07409002 DG00099-1-SMK(1) Version 1 Dato 2008-03-31

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Klaus Petersen Telefon E-mail Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 E-mail han@orbicon.dk Sag 1311000003 Projektleder

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse Afgørelse - Tilladelse til udledning Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Natur & Bæredygtighed Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Monitering 2009

Kommuneqarfik Sermersooq Natur & Bæredygtighed Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Monitering 2009 Kommuneqarfik Sermersooq Natur & Bæredygtighed Postboks 1005, Nuuk Jerndumpen Monitering 2009 December 2009 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT .."",."),,,i, ~ ~ J' ~~ eurofins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 --t-.. 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93892-01 Prøvetype: 7375 Prøvetype: Boringskontrol Anlæg: 473-V-02-2000-53

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Perkolatundersøgelse 2007

Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Perkolatundersøgelse 2007 Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 05, 30 Nuuk Jerndumpen Perkolatundersøgelse 07 December 07 Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 05, 30 Nuuk Jerndumpen Perkolatundersøgelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel 558 Nr. Aaby 23..23 53827 Ordrenr. Side 68644 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål eller

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel I/S VANDVÆRK V. FORMAND KNUD BYGMARKSVEJ 6 VOJENS.. 4676 Ordrenr. Side 9867 Til kunden, vedlagt analyserapporten.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel HERREDSVEJEN 4 664 LUNDERSKOV 7.3.22 4699 Ordrenr. Side 94482 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Region Syddanmark Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Jørn K. Pedersen Telefon 76631930 E-mail Joern.K.Pedersen@Regionsyddanmark.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø.

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Novafos Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Lars Berggren Winther Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Den 18-08-2017 Egedal Kommune giver hermed Novafos tilladelse til udledning

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Preservation conditions at dipwells MB48 and MB49 under the Hanseatic Museum, Bryggen, Bergen

Preservation conditions at dipwells MB48 and MB49 under the Hanseatic Museum, Bryggen, Bergen Preservation conditions at dipwells MB48 and MB49 under the Hanseatic Museum, Bryggen, Bergen Jørgen Hollesen & Henning Matthiesen Report from Conservation and Natural Science National Museum of Denmark

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK 2007 TAKSTBLAD 1/1-31/12 2007 1.LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning) Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er således: 1 part a.parcelhus/lejlighed

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Teknisk notat. Råstofindvindingens kvalitative påvirkning af grundvand. 29. august 2011. Vedlagt : Kopi til : 1 FORMÅL

Teknisk notat. Råstofindvindingens kvalitative påvirkning af grundvand. 29. august 2011. Vedlagt : Kopi til : 1 FORMÅL Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Råstofindvindingens kvalitative påvirkning af grundvand. 29. august 2011 Projekt:

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL Analyserapport nr. 20160511/015 11. maj 2016 Temperatur 8,8 C Prøvested: Børnehave, Køkken Violvej 7 Prøvedato: 2016-05-04 Kl. 13:00 Kimtal v. 22 C pr.ml 6 200 DS/EN6222 0,1 ph ph 7,7 7-8,5 DS/EN ISO 10523

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker Hvordan tolkes resultaterne fra en drikkevandsanalyse? Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER af 3. juli 20 I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 20 og Tilbudsliste af 3. juli 20 forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli 20.. Ændring

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Råstofindvinding under grundvandsspejlet mulige konsekvenser for grundvandskvaliteten

Råstofindvinding under grundvandsspejlet mulige konsekvenser for grundvandskvaliteten Råstofindvinding under grundvandsspejlet mulige konsekvenser for grundvandskvaliteten Natur og Miljø, Odense Congress Center, 21. maj 2014 Camilla Sulsbrück, Region Hovedstaden Lars G. Ernst, Region Midtjylland

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere