Camping-teltvognforsikring. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Camping-teltvognforsikring. Version 1105003"

Transkript

1 Camping-teltvognforsikring Version Forsikringsvilkår af maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit Side 7 Branddækning Afsnit Side 8 Indbodækning Gælder ikke for teltvogn Afsnit Side 10 Ansvarsdækning for stationær campingvogn Afsnit Side 11 Når skaden sker Afsnit Side 13 Hvad betyder de anvendte ord og definitioner 2 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER NR Hvem dækker forsikringen 1.1 Kasko og brand Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter vognen eller lader den benytte Den nye ejer i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring Virksomheder, der har fået overladt vognen til reparation, service, salg og lignende. 1.2 Indbo Forsikringen dækker forsikringstager og dennes husstand, samt virksomheder, der har fået overladt vognen til reparation, service, salg og lignende. 1.3 ansvarsdækning for stationær campingvogn Ansvarsforsikringen dækker forsikringstager og dennes husstand. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker i Danmark og i de andre lande, der er tilsluttet grønkortordningen. 2.2 stationære campingvogne er dog kun dækket i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). 3. Anvendelse Camping-/teltvognen dog ikke stationær kan anvendes efter en hvilken som helst personbil eller vare-/lastbil. Det er en forudsætning, at anvendelsen er i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 4. Krigs-, jordskælvs-og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 4.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 4.2 Jordskælv eller andre naturkatastrofer. 4.3 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 5. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb 5.1 Dette afsnit vedrører camping- eller teltvogne, men IKKE stationære vogne. 5.2 Øvelseskørsel m.v. Forsikringen dækker skade på camping- eller teltvogne, som opstår i forbindelse med: a. øvelseskørsel f.eks. glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. b. Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb er dækket i Danmark. Kræver løbet justitsministeriets tilladelse, skal denne være givet, og de foreskrevne regler for løbet skal overholdes. 5.3 konkurrencekørsel m.v. Forsikringen dækker ikke skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt under punkt 5.2.a 6. Flytning og risikoforandring 6.1 nykredit Forsikring, herefter kaldet selskabet skal straks have besked, hvis: a. forsikringstager eller den faste bruger flytter og/eller ønsker betalingsadressen ændret b. der sker forandring i den risiko, der er bekrevet i policen, herunder vognskifte, køretøjets art og anvendelse, tilbehør, vægt og nyværdi ved første registrering. 6.2 Ændringen kan få betydning for præmien i op- eller nedadgående retning. Ændringen vil ske efter gældende tarif fra tidspunktet for forandringen. 6.3 Undladelse af at give denne meddelelse kan medføre, at erstatningen bliver nedsat eller bortfalder. 7. salg eller afmelding af køretøjet 7.1 sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked. Forsikringen ophører fra salgs-/afmeldingsdatoen. 7.2 nummerplader kan ikke deponeres. 8. Ændring af præmie eller forsikrings betingelser 8.1 Hvis selskabet ændrer forsikringsbetingelserne for forsikringer af samme art eller præmietarif, skal dette meddeles forsikringstageren skriftligt. Ændringerne kan gennemføres med mindst 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdag. 8.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen kræves ophævet fra præmieforfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked inden denne dato. 9. varighed og opsigelsesregler 9.1 Forsikringen gælder for 1 år af gangen og fortsætter, hvis den ikke skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. 9.2 Forsikringstager kan vælge et kortere opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et gebyr jf. punkt i forbindelse med anmeldelse af en skade kan både forsikringstager og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Fristen for opsigelse løber fra den dag, selskabet har modtaget skriftlig skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt eller afvist at betale erstatning. 9.4 Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

4 10. Hvis skaden også er dækket i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne. 11. Præmiens betaling 11.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice(bs) eller indbetalingskort. sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlig fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 11.4, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i pkt Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i pkt Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 12. Tilbagebetaling af præmien For camping-/teltvogne betales præmien ikke tilbage ved forsikringens ophør i et forsikringsår. 13. Gebyrer 13.1 gebyrer selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel Ændring og indførelse af nye gebyrer i bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 14. Indeksregulering af præmien 14.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i kalenderåret før som udgangspunkt for den årlige indeksregulering, anvendes grundpræmier beregnet på grundlag af basisløntallet 944 øre i året Til de grundpræmier, som forfalder i et kalenderår, beregnes et indekstillæg (eller fradrag), som svarer til 3 /4 af den procent, som løntallet i det nærmest foregående år er højere (eller lavere) end basisløntallet ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 4 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

5 15. Forsikringssummen 15.1 De forsikringssummer, der er anført i policen, bør altid være tilstrækkelige til at dække værdien af det forsikrede i forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes udover forsikringssummen rimelige omkostninger til redning, opbevaring og oprydning. 16. Ankenævn Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: ankenævnet for Forsikring anker Heegaards Gade København V. tlf Forsikringstager skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidigt skal forsikringstager betale et mindre gebyr. Følgende kan sende forsikringstager et klageskema og et girokort til brug for indbetalingen af gebyret: a. selskabet, b. Ankenævnet for Forsikring, c. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Lovregler For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

6 KASKODÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 18. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker tab af den forsikrede vogn inkl. tilbehør samt enhver skade på denne med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt i afsnit 19, 20 og Tilbehør 19.1 Ud over selve vognen dækkes fastmonteret almindeligt tilbehør herunder værktøj - som er standard for den forsikrede vogns fabrikat, model, type og årgang, bortset fra: a. bil-tv og videoudstyr, b. biltelefon, c. walkie-talkie, d. sender- og modtagerudstyr, e. tilbehør hertil Afmonteret tilbehør er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum Fastmonteret musikanlæg erstattes med maks kr. inkl. montering for hver skadebegivenhed. 20. Fortelte 20.1 Vognens fortelte er dækket med maks kr skade på fortelt som følge af storm, orkan, skypumpe og lignende, er dækket i perioden fra 1. april til 31. oktober. Vinterfortelt er dog dækket hele året. 21. Forsikringen dækker ikke 21.1 skade som følge af brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning Forringelse af vognens stand som følge af brug, slitage og vejrligets påvirkning samt f.eks. stenslag i lak, ridser i ruder, tæring og rust Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele Kørsels- og transportskade på stationære vogne skade på vognen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse, når vognen er overladt til en virksomhed med henblik på reparation, service og lignende skade som følge af frostsprængning skade der skyldes, at vognen var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte den, f.eks. dæk der er så nedslidte, at de er ulovlige skade på almindelige fortelte som følge af storm, orkan, skypumpe og lignende i perioden fra 1. november til 31. marts se i øvrige afsnit skade forvoldt med fortsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed eller mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed skade sket, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, hvis denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af vognen samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri eller røveri. 22. Retshjælpsforsikring 22.1 restshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar alene) Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister vedrørende det forsikrede køretøj Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Forsikringen dækker med indtil kr. Selvrisiko udgør kr. pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres ikke Hvis den forsikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. 23. Regres Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. 6 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

7 BRANDDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 24. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker skade på den forsikrede vogn inkl. tilbehør ved brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de begrænsninger, der er nævnt i afsnit 25, 26 og Tilbehør 25.1 Ud over selve vognen dækkes almindeligt fastmonteret tilbehør herunder værktøj som er standard for den forsikrede vogns fabrikat, model, type og årgang, bortset fra: a. bil-tv og videoudstyr, b. biltelefon, c. walkie-talkie, d. sender- og modtagerudstyr, e. tilbehør hertil Fastmonteret musikanlæg erstattes med maks kr. inkl. montering for hver skadebegivenhed. 26. Fortelte Vognens fortelte er dækket med maks kr. 27. Forsikringen dækker ikke 27.1 Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele skade på vognen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse, når vognen er overladt til en virksomhed med henblik på reparation, service og lignende skade der skyldes, at vognen var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte den skade forvoldt med fortsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, eller mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne, ægtefællen/-samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af vognen. 28. Regres Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

8 INDBODÆKNING gælder ikke for teltvogn BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 29. Hvilke genstande dækker forsikringen Privat indbo, som hører til og opbevares i campingvognen og som sikrede ejer eller bærer risikoen for, og som ikke er dækket eller kunne være dækket af sikredes familieforsikring for sikredes helårsbolig. 30. Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker skader på indbo, uanset om campingvognen har været beboet, dog bortset fra simpelt tyveri (se afsnit 30.4), som følge af 30.1 Brand, lynnedslag og eksplosion Brand (ildsvåde), direkte lynnedslag, eksplosion, smeltning af brandimprægneret indbo, pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg Nedstyrtning nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra Tyveri sket ved voldeligt opbrud Tyveri sket ved voldeligt opbrud af campingvognen. Erstatningen er betinget af, at: a. campingvognen har været aflåst, b. der kan konstateres voldeligt opbrud af campingvognen simpelt tyveri simpelt tyveri foreligger, hvor der ikke kan konstateres voldeligt opbrud af campingvognen. Dækning forudsætter, at en sikret på tyveritidspunktet opholder sig eller overnatter i campingvognen. Erstatning ydes med op til kr. i et forsikringsår Tyveri af aflåst cykel erstatningen er betinget af, at: a. cyklens stelnummer oplyses, b. cyklen er forsynet og aflåst med en fastmonteret lås, som er varedeklareret af Dansk Varefakta Nævn eller godkendt af forsikringsselskaberne, c. der bliver indsendt dokumentation i form af et af forhandleren udstedt låsebevis sammen med tyverianmeldelsen ran og røveri ran er tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket, og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig. Røveri er tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Hærværk Hærværk er skade forvoldt med fortsæt og i ondsindet hensigt Færdselsuheld skade som sker ved påkørsel, sammenstød eller væltning og hvor campingvognen er indblandet, med skade på selve vognen til følge Udstrømning af væsker Vand, olie, kølervæske el.lign., der pludselig strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra røranlæg, wc-cisterner, kummer, badeindretninger eller spildevandsledninger Storm skade som følge af storm. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Se afsnit Oversvømmelse skade ved oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb se afsnit og Forsikringen dækker ikke 31.1 Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger skade påført indboet under arbejde på vognen eller under kørsel med denne, som ikke sker i forsikringstagerens interesse, når vognen er overladt til virksomhed med henblik på reparation, service eller lignende skade ved svidning eller smeltning af småhuller forårsaget af tobaksgløder, varme gryder, strygejern m.v.. Skade på genstand der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade som følge af kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, (hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr) der hverken har haft ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde Tyveri af glemte og forlagte genstande Tyveri begået af de sikrede personer Hærværksskader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret person eller af personer med lovlig adgang til sikredes private område Kørselsuhelds- og transportskader, hvis vognen er stationær skade forvoldt med fortsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed eller mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed skade sket, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, hvis denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet Frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmet campingvogn, med mindre årsagen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning stormskade, der ikke umiddelbart er en følge af en pludselig skade på campingvognen skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 8 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

9 31.13 skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder eller åbninger, der ikke umiddelbart er en følge af en pludselig skade på vognen. 32. Forsikringssum for indbodækning Den maksimale dækningssum er anført i policen og erstatning pr. indbogenstand kan maks. udgøre kr. 33. Regres Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

10 ANSVARSDÆKNING for stationær campingvogn BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar - og at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i punkt Forsikringen dækker 37.5 skade ved udgravning eller grundforstærkning, eller skade på ting i forbindelse med andet byggearbejde Ansvar for skade på dyr eller ting som de sikrede a. ejer, b. har til lån, leje, brug, opbevaring, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. 38. Forsikringssum for ansvarsdækning 38.1 Forsikringen dækker med maks. 10 mio. kr. ved skade på person, og maks. 2 mio. kr. ved skade på ting og dyr Ud over erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides Forsikringen dækker de sikredes erstatningsansvar, ved skade i forsikringstiden på personer eller ting, når det erstatningsforpligtende forhold vedrører den fast stationerede campingvogn eller dens pasning, og når campingvognen benyttes af de sikrede til privat formål Forsikringen dækker også ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand, og den skade der derved sker på dyr og ting, når: a. skaden er opstået ved et enkeltstående uheld, og b. sikrede har overholdt de offentlige forskrifter. 35. Hvornår er man ansvarlig Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må den skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. 36. Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. En sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv ikke selskabet. Sikrede kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar, som skadelidte juridisk ikke har et krav på risikere selv at måtte betale en erstatning. 37. Forsikringen dækker ikke 37.1 skade, der er forvoldt af en sikret med fortsæt skade, der uanset skadevolderens tilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Ansvar for skade forvoldt under kørsel herunder transport Driftstab eller andet indirekte tab. 10 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

11 NÅR SKADEN SKER 39. Skadeanmeldelse 39.1 skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til selskabet med så fyldestgørende oplysninger som muligt. skader kan anmeldes til skadecentret på telefon: eller på selskabets hjemmeside/skade Der må ikke uden selskabets accept træffes aftale om erstatningskrav Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet. 40. Skadens regulering - Kasko og brand 40.1 Besigtigelse og reparation reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller selskabets taksator. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes selskabet har ret til at anvise reparatør partiel skade skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte camping-/teltvognen i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade vognen istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af vognens handelsværdi erstattes ikke. Er skaden sket efter, at vognen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation totalskade skaden er total, hvis reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig, eller vognen ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter at selskabet har modtaget skadeanmeldelsen. I så fald ansættes erstatningen til det beløb, en camping-/teltvogn af tilsvarende fabrikat, model, type, årgang og stand vil kunne købes for mod kontant betaling. Har selskabet udbetalt kontanterstatning, tilhører vognen selskabet Nyværdierstatning Har forsikringstager købt camping-/teltvognen som fabriksny, og indtræder skaden inden for de to første år efter dette køb, udbetales nyværdierstatning i tilfælde, hvor vognen bliver stjålet og ikke bliver fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, eller når reparationsudgifterne overstiger 70% af en tilsvarende vogns nyværdi på skadetidspunktet. Det er en forudsætning, at vognen ikke har været benyttet til udlejning. Har selskabet udbetalt kontanterstatning, tilhører vognen selskabet Transportomkostninger i Danmark er der ikke tegnet abonnement hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af camping-/teltvognen til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af vognen merværdiafgift Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov betales af selskabet For camping-/teltvogne tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgift bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften overfor reparatøren og sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften Betales opkrævet moms ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette forsikringen med 14 dages varsel. 41. erstatningens beregning Indbodækning 41.1 erstatningen opgøres på grundlag af den beskadigede genstands værdi umiddelbart før skaden erstatning for genstande, der er indkøbt som nye indenfor det sidste år før skaden, beregnes på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder selskabet kan vælge mellem at betale kontant erstatning, levere en genstand svarende til den beskadigede, eller sætte den beskadigede genstand i samme stand, som den havde før skadens indtræden. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

12 42. Selvrisiko 42.1 er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade med de fravigelser, der er nævnt i afsnit For retshjælpsforsikringen gælder dog særlige regler om selvrisiko sker der en skade i forbindelse med udlån-/ udlejning af vognen til personer udenfor forsikringstagerens husstand, gælder der altid en selvrisiko på kr selvrisiko gælder ikke ved skade: a. medens camping-/teltvognen har været overladt til autoværksted, servicestation eller lignende, b. efter at camping-/teltvognen var overdraget til ny ejer, c. ved tyveri- eller hærværk begået af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift, d. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar, e. der alene er dækket efter forsikringsbetingelserne for redningsforsikringen overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet dette ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko, i det omfang kravet gennemføres mod en skadevolder Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette forsikringen med 14 dages varsel. 12 Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj 2012

13 Hvad betyder de anvendte ord og definitioner Bortkomst Ved bortkomst forstås, at en person, som har fået camping-/teltvognen overdraget, forsvinder med den. Ejerskifte Det tidspunkt, hvor endelig aftale om salg har fundet sted, enten mundtligt eller skriftligt. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. Forsikringstiden Perioden fra forsikringen træder ikraft, til den udløber. Forsikringen dækker skade, indtrådt i denne periode. Grønkort-ordningen Dokumentation over for udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring for det trækkende køretøj, der er gyldig i de pågældende lande. Af kortet fremgår det, hvilke lande der er tilsluttet ordningen, og kortet kan rekvireres hos selskabet. Husstand Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Regres Selskabets ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Selvrisiko Er den del af en skade, du selv skal betale. FORTRYDELSESRET Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, der overvejende anvendes privat. Fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du har fået Information om dine forsikringer enten sammen med tilbuddet eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan gør du Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du blot sende informationen f.eks. pr. brev eller - inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Lovpligtige forsikringer Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til en bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab. Hvis du fortryder en lovpligtig forsikring, f.eks. ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, skal du sørge for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab. Vilkår Nykredit Forsikring - Camping-/teltvognforsikring - maj

14 Nykredit Forsikring A/S A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV En del af Gjensidige-gruppen Kundeservice Frederikskaj København V Telefon Nykredit Forsikring A/S CVR-nr

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere