Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april."

Transkript

1 Lejekontrakt for sæson 2015/2016 KOPI TIL Skovly Camping Skovly Camping udlejer herved sæsonplads nr. til: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.: Navn på ejer af vognen: & med følgende hjemmeboende børn: Aftalen er indgået for følgende tidsrum: den til den Lejen for selve sæsonpladsen udgør DKK ,- Der er 14 dags fortrydelsesret fra betalingsdatoen. Strøm: er efter måler, DKK 3.50,- pr. kwh, betales minimum to gange om året senest den 15. april samt senest den 15. september. Strøm som ikke er afregnet inden disse datoer, faktureres med ekspeditionsgebyr DKK 100,-. Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april. Ved min underskrift af lejeaftalen erklærer jeg at have læst de "Almindelige lejebetingelser" Dato: Udlejer: Lejer:

2 Lejekontrakt for sæson 2015/2016 Skovly Camping udlejer herved sæsonplads nr. til: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.: Navn på ejer af vognen: & med følgende hjemmeboende børn: Aftalen er indgået for følgende tidsrum: den til den Lejen for selve sæsonpladsen udgør DKK ,- Der er 14 dags fortrydelsesret fra betalingsdatoen. Strøm: er efter måler, DKK 3.50,- pr. kwh, betales minimum to gange om året senest den 15. april samt senest den 15. september. Strøm som ikke er afregnet inden disse datoer, faktureres med ekspeditionsgebyr DKK 100,-. Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april. Ved min underskrift af lejeaftalen erklærer jeg at have læst de "Almindelige lejebetingelser" Dato: Udlejer: Lejer:

3 ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER 1. Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. Gyldigt campingpas skal deponeres hos lejrchefen. 2. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted. Post må dog gerne omadresseres i en periode. 3. Ved ophørelse af fastliggerplads skal pladsen være ryddet senest den 15. marts Overnattende gæster skal meldes i Informationen. Overnattende gæster betaler ½ personpris såfremt I selv er i vognen. Såfremt I låner jeres vogn ud er det 1/1 personpris. Daggæster betaler 10,- pr. person og kan opholde sig på pladsen frem til kl Alle gæster parkerer udenfor bommen. 5. Ifølge lejekontrakt kan lejeren ikke overdrage sine rettigheder. Dog er det muligt at familier og venner kan leje den mod almindelig overnatningsgebyr samt et gyldigt campingpas. 6. Salg af campingvogn med der tilhørende grund er ikke tilladt. 7. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andet ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen. 8. Grøn årsmærke og campingpas; Campingvognen skal enten være indregistreret (hvid nummerplade) eller have Campingrådets grønne nummerplade med gyldigt årsmærke. Ligeledes skal I have et gyldigt campingpas. Campingpas, grøn nummerplade eller gyldigt årsmærke kan bestilles i Informationen. 9. Brandafstand; Skal godkendes af lejrchefen. Der skal være 3 meter brandafstand til naboen. I praksis hedder det at der skal være 1,5 m til skel. Træktøjet tæller ikke med, det er fra kasse til kasse. Det er tilladt at parkere en bil pr. plads på plads ikke vejen, øvrige biler parkeres udenfor bommen. 10. Vedligeholdelse af plads og campingvogn; Pladsen skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig stand. Klipning af græs og hække påhviler lejeren. Ny eller fjernelse af beplantning skal godkendes af lejrchefen. Campingvogn og telt skal være vasket og rengjort senest til St. Bededag. Græsslåning og lignende støjende adfærd må kun finde sted i tidsrummet kl og kl Hvad kan lånes og hvornår; I smøgen op mod miljøstationen står der græsslåmaskiner, tromle og haveredskaber til fri afbenyttelse. 12. Husholdningsaffald; De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald. Alt andet affald skal I selv bortskaffe. Stor skrald (køleskabe, skabe, frysere, komfurer, træaffald m.m.); Accepteres ikke på miljøstationerne, det skal afleveres til en kommunal genbrugsplads. Vi henviser til Ringsted genbrugsplads. Grøn affald lægges i sække sættes samlet forenden af vejene. 13. Henvisninger vejen til harmoni og nydelse; - Øl, vin og andre alkoholiske drikke bør nydes bedst i hyggeligt selskab og hjemme. Det er ikke velset at nyde alkohol i det offentlige rum, såsom på legepladsen m.m. - Rene omgivelser er en fryd for øjet gem overskuddet til skraldespanden - Kør max. 10 kilometer i timen, der er legende børn! - Bommene er åbne kl

4 - Ved tappestederne hentes familiernes drikkevand. Afløbene ved tappestederne er kun beregnet til at bortlede spildt drikkevand. Spildevand bortledes i det kemiske toilet. - Der er højt til loftet, men væggene er tynde. Vis hensyn til dine naboer, der skal være ro kl Alle har brug for privatliv følg veje og stier selvom det er en omvej - Hunden er menneskets bedste ven også din nabos. Vis hensyn ved at hunden føres i snor uden for din bopæl og at efterladenskaber fjernes. Hunde er inkl. i prisen, max tre hunde pr. plads. Det samme gælder såfremt I har kat med. 14. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i: Miljø- og Energiministeriets campingreglement og de dertil knyttede regler om campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID-nr.-ordning. Reglerne om campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning er vedhæftet kontrakten som bilag A og B, og lejeren erklærer ved sin underskrift på kontrakten at have modtaget bilagene. 15. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et fast gebyr på DKK 2000, Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelse gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkrav er sendt til lejer ved almindeligt og anbefalet brev. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på DKK 100,- som tillægges det skyldige beløb. At bestemmelserne indeholdt i nærværende Almindelige lejebetingelser ikke overholdes af lejeren og dennes husstand - herunder henvises særligt til indholdet af pkt. 15. Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og er ikke udtømmende. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkeligt ophør. Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt at udøve tilbageholdsret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved almindeligt og anbefalet brev forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og rydde sæsonpladsen. 17. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Ringsted, der er aftalt som parternes værneting. 18. Alle beløb er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

5 Mobilitetskrav - bilag A (Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen) Campingvogne skal være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er lejerens ansvar at sørge for, at følgende er opfyldt: Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen. Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk. Opklodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke er tilladt. Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o. lign., der ikke umiddelbart kan fjernes. Direkte afløb ned i jorden må ikke forefindes. Enhedspladsernes indretning - bilag B (Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen) 1) Beplantning Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen. Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn - uanset størrelse - til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen. Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider. 2) Hegn og læsejl Det er tilladt at opstille læsejl - dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente hegn - eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. - må ikke forefindes. Dog kan trådhegn opstilles når I befinder Jer fysisk på campingpladsen. I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne. I bedes pakke prydgenstande, havemøbler og læsejl ned i perioden 1. november til 1. marts. Ligeledes benyttes storm sikring til Jeres fortelt i nævnte periode. 3) Haver Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Opstilling af max 3 flytbare plantekrukker kan finde sted umiddelbart ved campingvognen. 4) Belægninger Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende. 5) Bygningskonstruktioner m.m. Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele -hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn, fx pavilloner. Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af minutter. Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m² samt standby fortelte. 6) Antenner m.m.

6 Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, inkl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere