Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher."

Transkript

1 Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på 1 Indhold Kort introduktion Nyt om personalegoder Momsfradrag for udvalgte områder Pause Digitalisering Lovforslag vedr. indberetningspligt og bogføringsloven Ulovlige aktionærlån Kaffepause Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Arbejdsudleje Valg af revision Afslutning. 2 Blicher i tal Vi er i alt 35 medarbejdere. Vi er 5 statsautoriserede og 4 registrerede revisorer. Vi er 4 Indehavere. Vi har afdelinger i Aulum, Herning, Ikast og Silkeborg. Vores typiske kunde er en SMV i region Midt. 3 1

2 Hvem er Blicher Revision Revisions- og rådgivningsvirksomhed, hvor: Vi vil levere ydelser af høj kvalitet og altid have kunden i centrum. Vi vil ikke blot være en omkostning men medvirkende til at skabe merværdi hos kunden. Vi ønsker at være en aktiv sparringspartner for vores kunder. 4 Nyt om personalegoder Fri Ipad/tablets Arbejdsgiverbetalte Apps Afgørelser vedr. fri bil 5 Beskatning af fri Tablet / Ipad Fri Tablets m.v. vurderes efter de almindelige regler for fri PC og personalegoder. Er der et arbejdsmæssigt behov? Ellers kan der blive anlagt en gave betragtning Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, er tabletten som udgangspunkt skattefri for medarbejderen Dog ikke, hvis medarbejderen er gået ned i løn for at få tabletten. Lønnedgang medfører skat af 50% af nyværdien pr. år, hvor tabletten er til rådighed. 6 2

3 Beskatning af fri Tablet / Ipad Hvordan medarbejderen kommer på nettet, kan være afgørende for beskatning af fri telefon. Ikke beskatning af fri telefon: Med eget eller gratis wifi inden beskatning. Med arbejdsgiver betalt SIM kort - mod tro og love erklæring om ikke, at anvende simkortet privat. Med arbejdsgiver betalt bredbånd skattefrihed betinget af adgang til stort set det samme - på de samme programmer som på arbejdspladsen. Modsat er der beskatning af fri telefon med kr pr. år. Gælder tro og love erklæringer for ejerlederen? 7 Betalt App SKM SR af 25. februar 2014 Skatterådet fandt ikke, at arbejdsgiverbetalt adgang for medarbejdere til et online baseret motionsfællesskab var generelt skattefrit eller omfattet af bundgrænsen for goder stillet til rådighed hovedsalig af erhvervsmæssige grunde. Det havde ingen betydning, om alle medarbejdere fik tilbudt godet. Blev godet stillet til rådighed af en personaleforening, var det skattefrit for de ansatte, hvis de almindelige betingelser herfor var opfyldt. 8 Afgørelser vedr. fri bil Oplever fortsat fokus på hovedaktionæren den typiske ejerleder. SKM HR forlænget ligningsfrist for transaktioner mellem nærtstående parter gælder også fri bil. D.v.s. skat kan gå fem år og fire måneder tilbage. SKM Fri bil af 2 biler. Det påhvilede ejerlederen at godtgøre, at begge biler ikke var til rådighed. Flere afgørelser om betingelserne for at undgå beskatning af fri bil i stilstandsperioder. Konklusion: pladerne skal indleveres til SKAT. 9 3

4 Afgørelser vedr. fri bil SKM HR af 10. april 2014, En skatteyder havde mod betaling benyttet sit selskabs bil i sin personligt drevne virksomhed. Anvendelsen måtte anses for at være selskabet uvedkommende, og at skatteyderen derfor skulle beskattes af værdien af fri bil. Selskabet havde indeholdelses- og oplysningspligt og der skulle opkræves privatbenyttelsesafgift efter vægtafgiftsloven. Bilen kunne i relation til selskabet ikke anses for anvendt udelukkende i forbindelse med selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser, jf. momslovens 41 (momsen ved køb kunne ikke fratrækkes). 10 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Det vil blive betragtet som privat kørsel, hvis montører, der har firmabil på gule plader, kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted. Skatterådet bekræfter, at montørerne skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader. Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, er der tale om et skattepligtigt gode, og medarbejderen beskattes. 11 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Ekstraudstyr skal indgå i beskatningsgrundlaget for elbiler (fabriksmonteret ved levering fra Tesla) Skatterådet finder, at "ikke-registreringsafgiftspligtigt" udstyr til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse. Skatterådet finder endvidere, at ekstra udstyr til hurtig tankning af strøm til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse 12 4

5 Nyt om moms Omvendt betalingspligt Elektroniske tjenesteydelser Moms ved bespisning af medarbejdere Betalingskort gebyr webshops Momsfradrag tab på debitorer Momsfradrag porteføljeforvaltning Fokus på fakturakrav 13 Omvendt betalingspligt Som en følge af momskarruseller breder omvendt betalingspligt sig til indenlandsk salg. I første omgang let omsætteligt IT udstyr. Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. 14 Omvendt betalingspligt Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50% af salget sker til private. Omvendt betalingspligt kan medføre, at ikke momspligtige virksomheder bliver registreringspligtige f.eks. tandlæger, læger m.v. Vær opmærksom på, om regnskabssystemet kan håndtere køb/salg af intern dansk omvendt betalingspligt samt indberetning heraf i Rubrik C. 15 5

6 Elektroniske tjenesteydelser SKM SR af 17. december 2013 Moms leveringssted ved salg af e-bøger. En virksomhed skulle ikke afregne dansk moms af salg af e-bøger, når virksomheden etablerede en filial i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. Der var tale om et forretningssted i Luxembourg, hvor der ansattes en direktør, hvor der blev indgået et lejemål, hvor der var det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, og hvor bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignende foregik. Der skulle heller ikke afregnes dansk moms af salg af e-bøger, hvis virksomheden etablerede et datterselskab i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. 16 Elektroniske tjenesteydelser Af hensyn til lige konkurrencevilkår indføres der forbrugslandsbeskatning ved salg af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikke afgiftspligtige personer, dvs. private kunder, i EU. Momsen skal betales i det land, hvor kunden er bosat / har sit sædvanlige opholdssted, i stedet for det land, hvor sælger af ydelsen er etableret. Sælger af tjenesteydelsen skal opkræve og indbetale momsen - som noget nyt skal det ske efter momssatsen i aftagerlandet. Bestemmelser træder i kraft fra den 1. januar 2015 OneStop moms registering inden 1/ ellers registrering i alle kunde lande. Tilpasning af regnskabssystemet 17 Moms ved bespisning af medarbejdere Udgangspunktet er, at der ikke er momsfradrag. Undtagelse: ved nødvendig bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejde, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde. Jf. SKAT er overarbejde ikke uvarslet, når medarbejderen har haft mulighed for at indrette sig på at skulle arbejde over f.eks. kunne medbringe en madpakke. Medarbejderne, der altid har overarbejde, kan indrette sig på situationen, og der vil ikke være tale om konkret uvarslet beordret overarbejde. Overarbejdet må ikke være forventeligt på grund af sæsonbetonet overarbejde f.eks. Ansatte i landbruget i høstsæsonen eller Revisorer i statussæsonen 18 6

7 Betalingskort gebyr webshops SKAT har udsendt en meddelelse (SKM SKAT) om, at betalingsgebyrer, som en virksomhed opkræver fra sine kunder, når kunderne bruger betalingskort mv., skal behandles som en biydelse. Gebyrerne skal undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Hvis virksomhedens salg af varer og ydelser er momspligtig, er gebyret også momspligtigt. SKATs praksisændring betyder imidlertid, at netbutikker siden den 23. januar 2012 har været forpligtet til at afregne moms af betalingsgebyrer, såfremt gebyret er knyttet til momspligtigt salg af varer eller ydelser. 19 Momsfradrag ved tab på debitorer SKM : Tab på debitorer over kr. uden for konkurs og akkord. Nu ingen betingelse, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne Det er endvidere en forudsætning, at fordringen er uomtvistet, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Dog skal der været et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen. Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse 16/9 + 6 måneder. 20 Momsfradrag porteføljeforvaltning SKM SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en virksomhed havde fuld eller delvis fradragsret for momsen på indkøb af porteføljeforvaltning, da udgifterne ud fra deres objektive indhold kunne henføres til transaktioner, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde. 21 7

8 Fokus på fakturakrav Er leverandørens CVR gyldigt og er leverandøren momsregistreret? Ifølge Østre Landsrets dom SKM ØLR, påhviler der køber en særlig forpligtigelse til at dokumentere, at købsfakturaer kan danne grundlag for momsfradrag, hvis der kan rejses tvivl om fakturaens realitet. Momsfradrag kan blive underkendt ved manglende opfyldelse af fakturakrav. SKM Momsfradrag nægtet som følge af manglende angivelser af timer, dato og sted for levering manglende dokumentation af for levering (negativt momsgrundlag). Ved kontante køb over kr. er der endvidere risiko for, at fradrag mistes ved manglende mulighed for indberetning af betalingen, når CVR nummeret mangler. Og køber hæfter solidarisk med sælger for momsen. 22 Fokus på fakturakrav En fuld faktura skal have følgende indhold: udstedelsesdato (fakturadato) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nummer) sælgers navn og adresse købers navn og adresse mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato) momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats det momsbeløb, der skal betales. Hvis salgsbeløbet for den enkelte leverance af varer eller ydelser ikke er over kr. kan der udstedes en forenklet faktura, hvor der ikke er krav om modtager oplysninger. 23 Digitalisering 2.1. Udviklingen går i retning af krav om digital kommunikation, eksempler fra 2014: Selvangivelser for selskaber Betaling af a conto skat og anmodning om nedsættelse. Indberetning af fremførbare underskud. Personers indberetning af tab på visse værdipapirer. Digitale postkasser påkravsskrivelser 24 8

9 Selskabers underskud Nyt krav om indberetning af skattemæssige underskud til et underskudsregister. Underskud skal indberettes pr. indkomstår fra og med Dog kan selskaber, der ikke indgår i sambeskatning indberette restunderskuddet i et beløb som opgjort ved udgangen af indkomståret Manglende indberetning medfører at underskud fortabes! Kan indberettes på TastSelv fra 1. oktober 2014 under menupunktet Skat => Selskabsskat => Underskudsregister. Skal være inddateret inden 1. august Tip: Der kan være begrænsninger ved anvendelse af underskud over 7,5 mio. kr. maks. 60% af indkomsten. 25 Selvangivelser for selskaber Fremover skal selskaber selvangive digitalt. Selvangivelsen for indkomståret 2014 kan først indberettes i løbet af foråret Selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udskudt til 1. august 2015 Pligt til digitalt at registrere ændring i sambeskatningsforhold, omlægge indkomstår og indberette skattefri omstrukturering. 26 Fremførsel af visse tab Brug af kildeartsbegrænsede tab gøres efter 1/ betinget af, at disse tidligere er selvangivet f.eks. Ejendomsavancetab, kursgevinstloven og aktieavanceskatteloven. Fradrag for personers tab på investeringsselskaber og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser betinget af, at Skat har modtaget oplysning om købesum og anskaffelsestidspunkt. 27 9

10 Digitale postkasser Skat indfaser løbende digitale løsning med en måneds frist til registrering nb. Generel skrivelse til den digitale postkasse. Erhvervsstyrelsens rykkere for årsrapporter sendes digitalt med en frist på 8 hverdage. Indsender virksomheden årsrapporten inden for denne frist, sker der intet. Overskrider virksomheden fristen, pålægges virksomheden en afgift. Overskrides næste frist på fire uger kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Påkravsbrevene udgør omkring 95 % af de breve, Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne på regnskabsområdet. I 2014 for 31/12 årsrapporter sendte erhvervsstyrelsen en ekstra rykker pr. brev pga. antallet af tvangsopløsninger (ca ). 28 Lovforslag om indberetningspligter Selvstændigt erhvervsdrivende skal i forbindelse med afgivelse af selvangivelse give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms. Indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. Handel med unoterede aktier gennem indberetningspligtige m.v. Og en enkelt lempelse: Personer, der låner hos private personer skal p.t. oplyse långivers identitet til SKAT. Oplysningerne er en betingelse for fradragsretten. Denne pligt til indberetning ophæves, når låntager er selvstændigt erhvervsdrivende (renterne fratrækkes i virksomhedens indkomst). 29 Lovforslag vedr. bogføringsloven Formålet med lovforslaget er at indføre klare og mere tidssvarende regnskabsregler, der skal øge virksomhedernes mulighed for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet eller i skyen (cloud computing) og derigennem opnå administrative lettelser for virksomhederne

11 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Lovindgrebet skal modvirke utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Der kan med virkning fra 11. juni 2014 ikke opspares overskud med lav beskatning (22%), når der er negativ indskudskonto. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse anmodning skal være indsendt senest 31. marts Nulstilling af indskud ved opstart og omgørelse af dispositioner i Bagatelgrænse på kr for negativ indskudskonto. Rentekorrektionssatsen hæves til kapitalafkastsatsen med tillæg af 3%. Det vil derfor ofte ikke længere kunne betale sig, at have privat gæld i virksomhedsordningen. 31 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Tilsvarende kan der ikke opspares overskud i år, der er sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld. PAS på: ofte vil det rentemæssigt være en god ide at stille sikkerhed i virksomhedens obligationsbeholdning for en privat kassekredit Sikkerhedsstillelse fra og med 11. juni 2014 i virksomhedens aktiver for privat gæld anses fremover for hævning. Gammel sikkerhedsstillelse kan afvikles frem til 31/ uden skattemæssige konsekvenser. Bagatelgrænse på kr for sikkerhedsstillelse. 32 Ulovlige aktionærlån Vi oplever øget fokus på ulovlige aktionærlån - og nu digital indberetning af årsregnskabet. Revisor skal i reviderede regnskaber give supplerende oplysning. Har nu både selskabsretlige konsekvenser (bøde), høj rente og kan have alvorlige skattemæssige konsekvenser. Aktionæren skylder som udgangspunkt stadig penge til selskabet, selvom lånet er beskattet en gang. Dobbeltbeskatning kan i visse tilfælde undgås, hvis reparation foretages i tide

12 Ulovlige aktionærlån Selskabsloven 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret opeller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær. 34 Ulovlige aktionærlån U1: lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Udlånets eller sikkerhedsstillelsens lovlighed forudsætter først og fremmest, at der er tale om et selskab beliggende inden for EU eller EØS-området. U2: en sædvanlig forretningsmæssig disposition. U3: pengeinstitutter. U4: lovlig selvfinansiering af aktiekøb. Praksis jf. afgørelser (i de sjældne tilfælde): - fejl uden lånehensigt der rettes uden ugrundet ophold. F.eks. Hvis banken har hævet på en forkert konto. 35 Beskatning af aktionærlån Beskatning af aktionærlån gælder, når låntager er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. (LL 16E) D.v.s. Ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. Der medregnes aktier, som ejes af koncernforbundne selskaber og nærtstående personer (ægtefælle, forældre, børn, børnebørn mfl.). F.eks. Vil de nye regler om beskatning af aktionærlån også gælde, hvor et selskab ejes af en far (eneaktionær), når selskabet udlåner penge til eneaktionærens søn. Ikke kun lån medfører beskatning. Hvis selskabet stiller sikkerhed eller stiller midler til rådighed, vil det også udløse beskatning

13 Beskatning af aktionærlån Udkast til nyt styresignal praksis er noget uafklaret. Skat og Erhvervsstyrelsen anlægger ikke nødvendigvis samme betragtning vedr. lån til aktionæren. SKM SR ikke forretningsmæssig disposition at sælge ejendom med sælgerpantebrev til aktionær. Tidligere selskabsretlig accepteret. Ulovlige lån ifølge skat: Brug af firmakort til private hævninger. Hævning i et koncernforbunden selskab med modregning i tilgodehavende hos andet f.eks. datterselskab. Afvikling tilgodehavende ved vilkårsændring. Lad evt. aktionæren have et tilgodehavende i selskabet og bogfør evt. private udlæg direkte på disse. 37 Beskatning af aktionærlån Det er uden betydning, om der er tale om et dansk eller udenlandsk selskab, hvis den personlige aktionær er bosiddende i Danmark. Reglen gælder også for en person, der er bosiddende i udlandet, og som har bestemmende indflydelse i et dansk selskab. Der er tre specifikke undtagelser: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Lån, der ydes til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens 206, stk. 2 (tredjemands køb af selskabets egne aktier som led i generationsskifte m.v.), og Lån, der ydes fra pengeinstitutter. Gamle lån fra før 14/ er ikke omfattet. 38 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 100 % Ejendom 100 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Holding, Drift og Ejendom er lovlige iht. selskabsloven og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Holding, Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. selskabsloven og er skattepligtige for hovedaktionæren som udbytte eller løn 39 13

14 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 45 % Ejendom 45 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Drift og Ejendom er lovlige og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Drift eller Ejendom til Holding er ulovlige iht. selskabsloven men uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. Selskabsloven, men anses ikke at være udbytte eller løn idet der ikke er bestemmende indflydelse. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Holding til hovedaktionæren er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig for hovedaktionæren som udbytte eller løn. 40 Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Selskab 1 100% Selskab 2 100% Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaber ejet af ægtefæller er som udgangspunkt lovlige, hvis de ikke er udtryk for omgåelse og er på forretningsmæssige vilkår. Lån eller sikkerhedsstillelse til ægtefælle er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig som udbytte eller løn. 41 Beskatning af aktionærlån Beskatning enten som udbytte eller A-indkomst Selskabet skal indeholde kildeskat af udbytte / A-indkomst. Er skatten et nyt lån? Ja medmindre aktionæren indbetaler skatten til selskabet inden selskabets selvangivelsesfrist (typisk 6 måneder efter statusdagen). Foretag reparation af hævning i tide. Løn, hvis arbejdsindsatsen berettiger til det. Udbytte hvis ikke der er arbejdsindsats 42 14

15 Beskatning af aktionærlån SKM SR af 23. september 2014 A ejede alle anparterne i A Holding ApS, som var stiftet ved aktieombytning i marts 2013, og som ejede alle anparterne i A ApS. I forbindelse med revision af årsrapporten for 2012/13 for A ApS konstaterede rådgiver, at der den 28/ var opstået et ulovligt lån til ledelsen, idet A denne dag privat havde hævet kr. uden at angive beløbet som udbytte. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at forholdet kunne repareres ved, at der blev udloddet udbytte til A Holding ApS med videreudlodning af udbytte til A, der herefter straks indfriede anpartshaverlånet. De påtænkte dispositioner vil derfor medføre, at A vil være skattepligtig af kr. i 2012 og 1 mio. kr. i Kan et ulovligt lån konverteres til løn, når kravet om arbejdsindsats er opfyldt? (skema baseret på foreningsnotat og forventes revideret 2014/2015) Hvornår Handling Regnskab Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler skatten og renter til selskabet senest på balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil ikke være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen. Hovedaktionær mangler at afregne skat på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen svarende til den afregnede kildeskat og renter. Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen Juridisk grundlag ikke på plads på balancedagen ingen lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån. Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren efter balancedagen. Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen. Det juridiske grundlag for at udbetale ekstra løn var ikke tilstede på balancedagen. Lånet kan ikke konverteres til løn i resultatopgørelsen og det hævede beløb indregnes under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. Selskabet på balancedagen en gæld til SKAT, da selskabet har pligt til at indeholde og afregne kildeskatten vedrørende det ulovlige lån, som skattemæssigt anses som løn. Beløbet medtages i regnskabet som en gældsforpligtelse og under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. 44 Kautionspræmie Kautionerer hovedaktionæren for selskabets bankgæld kan og bør der fastsættes en kautionspræmie. Skattepligtigt for hovedaktionærer men som kapitalindkomst. SKM LSR af 12. september En hovedaktionær havde kautioneret for selskaber, som klageren selv har drevet og været medejer af. Hovedaktionæren havde erhvervet ret til kautionspræmierne på de tidspunkter, selskaberne havde bogført præmierne på selskabernes mellemregningskonti med klageren. Præmierne skulle beskattes på disse tidspunkter. Fordringerne på kautionspræmierne var ikke erhvervet som vederlag i næring, og tab på fordringerne kunne ikke fratrækkes efter kursgevinstlovens

16 Arbejdsudleje hæftelse for skat Ny definition i efteråret 2012: Når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Gældende alle brancher. Og nu ikke er tilstrækkeligt selvstændigt d.v.s. mere ansættelse end selvstændig underleverandør men skat anerkender nu, at virksomheder har underleverandører. Rammes virksomheden af bestemmelsen hæftes for en skat til DK på 30% og 8% arbejdsmarkedsbidrag af lønsummen. 46 Arbejdsudleje seneste nye regler Hvorfor har vi bestemmelsen? Reaktion mod, at virksomheder kunne undgå at skulle indeholde A-skat m.v. ved ikke at være den direkte arbejdsgiver Eksempelvis: en person hjemmehørende i et andet land udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Personen opholder sig ikke her i 183 dage inden for 12 måneder. Ansat af dansk arbejdsgiver => A-skat. Ansat af udenlandsk arbejdsgiver => Ingen A-skat 47 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Ikke længere arbejdsudleje udelukkende fordi de udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde. virksomheder kan bruge underleverandører, inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje men ikke ubetinget. arbejdsopgaven er klart afgrænset og ydelserne individualiseret i forhold til de ydelser, den danske virksomhed udøver med egne ansatte. den udenlandske virksomhed har ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdet

17 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Arbejdsudleje er en konkret vurdering in mente ved udformning af aftaler med udenlandske underleverandører. Selvstændig virksomhed i udlandet vurderes ud fra: Instruktionsbeføjelser Kontrol og ansvar for arbejdsstedet Vederlagets sammensætning (løn elller) Arbejdsredskaber og materiel Personalets sammensætning mv. Sanktioner og arbejdstider mv. 49 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1b: En dansk IT-virksomhed X står for løbende support og vedligeholdelse af et IT-system hos en dansk kunde. X har i en periode på 5 måneder ikke medarbejdere nok til at udføre opgaven og hyrer derfor 5 medarbejdere fra en udenlandsk IT-virksomhed, Y, til at hjælpe med at udføre arbejdet. X står for oplæring af de 5 medarbejdere, og disse indgår i teams sammen med X' egne ansatte. Der er tale om, at X mangler ressourcer til at udføre arbejde, som X' egne ansatte også udfører. X har derfor reelt mulighed for at udøve instruktion, vejledning og kontrol over for Y's ansatte. Dette taler for, at der foreligger arbejdsudleje. 50 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1a: En dansk IT-virksomhed X er specialiseret i og markedsfører sig med ydelser inden for et bestemt standard ITsystem. X sælger et projekt til en dansk kunde, der foruden implementering af standardsystemet også forudsætter en integration med kundens eksisterende IT-system. Ydelsen forudsætter kompetencer, som X ikke har blandt sine egne IT-konsulenter. X indgår en aftale med en udenlandsk IT-virksomhed Y om at levere denne ydelse. Selvstændigt delprojekt => trækker i retning af ikke arbejdsudleje. Men forudsætter forhold vedr. aflønning, økonomisk risiko og instruktion svarer til en selvstændig virksomhed

18 Valg af revision Hvem kan vælge revision og kan det betale sig? Konsekvenser for regnskabsaflæggeren Konsekvenser for regnskabsbrugeren Forskellen mellem revisors produkter Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance 52 Værdien af revision for virksomheden Lettere adgang til finansiering banker, kreditforsikring og leverandører. Påvirker fravalg af revision prisen på finansieringen? Afdækning af bestyrelsens og direktionens risiko / ansvar. Mindsker risikoen for, at ledelsen træffer beslutninger på et fejlagtigt beslutningsgrundlag. Forebygger besvigelser og opdager besvigelser. Opdager utilsigtede fejl. Skærper organisationens sanser. Forebygger overtrædelse af myndighedskrav. Er alternativet kontrol fra SKAT - selvangivelsespligtigt. Danner grundlag for værdiskabende rådgivning og sparring. 53 Værdien af revision for virksomheden Hvis selskabet ikke har bankgæld eller er afhængig af leverandører så kan det være en god ide IKKE at vælge revision. Men for den type selskaber vil besparelsen ofte være mindre. God ide også for revisor? Ansvar og myndighedsrisiko mindskes

19 Valg af revision Regnskabsklasse B virksomheder Små virksomheder kan vælge udvidet gennemgang, dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 36 mio. kr. En nettoomsætning på 72 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på 50 Helt små virksomheder kan helt fravælge revision dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på Generelt Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance Arbejdshandlinger Analytiske Ja Ja Ja Nej handlinger Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse ved f.eks. stikprøver, fysisk kontrol etc. Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, evt. revisionshandlinger, samt specifikt krævende supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre handlinger, herunder revisionshandlinger Nej Erklæring Konklusion i erklæring Ja, positiv Det giver et retvisende billede Ja, positiv - baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede Ja, negativ - Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold. Nej Forbehold Ja Ja Ja Nej Forhold i regnskabet Ja Ja Ja Nej Andre forhold Ja Ja Nej Nej 56 19

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere