Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher."

Transkript

1 Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på 1 Indhold Kort introduktion Nyt om personalegoder Momsfradrag for udvalgte områder Pause Digitalisering Lovforslag vedr. indberetningspligt og bogføringsloven Ulovlige aktionærlån Kaffepause Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Arbejdsudleje Valg af revision Afslutning. 2 Blicher i tal Vi er i alt 35 medarbejdere. Vi er 5 statsautoriserede og 4 registrerede revisorer. Vi er 4 Indehavere. Vi har afdelinger i Aulum, Herning, Ikast og Silkeborg. Vores typiske kunde er en SMV i region Midt. 3 1

2 Hvem er Blicher Revision Revisions- og rådgivningsvirksomhed, hvor: Vi vil levere ydelser af høj kvalitet og altid have kunden i centrum. Vi vil ikke blot være en omkostning men medvirkende til at skabe merværdi hos kunden. Vi ønsker at være en aktiv sparringspartner for vores kunder. 4 Nyt om personalegoder Fri Ipad/tablets Arbejdsgiverbetalte Apps Afgørelser vedr. fri bil 5 Beskatning af fri Tablet / Ipad Fri Tablets m.v. vurderes efter de almindelige regler for fri PC og personalegoder. Er der et arbejdsmæssigt behov? Ellers kan der blive anlagt en gave betragtning Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, er tabletten som udgangspunkt skattefri for medarbejderen Dog ikke, hvis medarbejderen er gået ned i løn for at få tabletten. Lønnedgang medfører skat af 50% af nyværdien pr. år, hvor tabletten er til rådighed. 6 2

3 Beskatning af fri Tablet / Ipad Hvordan medarbejderen kommer på nettet, kan være afgørende for beskatning af fri telefon. Ikke beskatning af fri telefon: Med eget eller gratis wifi inden beskatning. Med arbejdsgiver betalt SIM kort - mod tro og love erklæring om ikke, at anvende simkortet privat. Med arbejdsgiver betalt bredbånd skattefrihed betinget af adgang til stort set det samme - på de samme programmer som på arbejdspladsen. Modsat er der beskatning af fri telefon med kr pr. år. Gælder tro og love erklæringer for ejerlederen? 7 Betalt App SKM SR af 25. februar 2014 Skatterådet fandt ikke, at arbejdsgiverbetalt adgang for medarbejdere til et online baseret motionsfællesskab var generelt skattefrit eller omfattet af bundgrænsen for goder stillet til rådighed hovedsalig af erhvervsmæssige grunde. Det havde ingen betydning, om alle medarbejdere fik tilbudt godet. Blev godet stillet til rådighed af en personaleforening, var det skattefrit for de ansatte, hvis de almindelige betingelser herfor var opfyldt. 8 Afgørelser vedr. fri bil Oplever fortsat fokus på hovedaktionæren den typiske ejerleder. SKM HR forlænget ligningsfrist for transaktioner mellem nærtstående parter gælder også fri bil. D.v.s. skat kan gå fem år og fire måneder tilbage. SKM Fri bil af 2 biler. Det påhvilede ejerlederen at godtgøre, at begge biler ikke var til rådighed. Flere afgørelser om betingelserne for at undgå beskatning af fri bil i stilstandsperioder. Konklusion: pladerne skal indleveres til SKAT. 9 3

4 Afgørelser vedr. fri bil SKM HR af 10. april 2014, En skatteyder havde mod betaling benyttet sit selskabs bil i sin personligt drevne virksomhed. Anvendelsen måtte anses for at være selskabet uvedkommende, og at skatteyderen derfor skulle beskattes af værdien af fri bil. Selskabet havde indeholdelses- og oplysningspligt og der skulle opkræves privatbenyttelsesafgift efter vægtafgiftsloven. Bilen kunne i relation til selskabet ikke anses for anvendt udelukkende i forbindelse med selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser, jf. momslovens 41 (momsen ved køb kunne ikke fratrækkes). 10 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Det vil blive betragtet som privat kørsel, hvis montører, der har firmabil på gule plader, kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted. Skatterådet bekræfter, at montørerne skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader. Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, er der tale om et skattepligtigt gode, og medarbejderen beskattes. 11 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Ekstraudstyr skal indgå i beskatningsgrundlaget for elbiler (fabriksmonteret ved levering fra Tesla) Skatterådet finder, at "ikke-registreringsafgiftspligtigt" udstyr til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse. Skatterådet finder endvidere, at ekstra udstyr til hurtig tankning af strøm til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse 12 4

5 Nyt om moms Omvendt betalingspligt Elektroniske tjenesteydelser Moms ved bespisning af medarbejdere Betalingskort gebyr webshops Momsfradrag tab på debitorer Momsfradrag porteføljeforvaltning Fokus på fakturakrav 13 Omvendt betalingspligt Som en følge af momskarruseller breder omvendt betalingspligt sig til indenlandsk salg. I første omgang let omsætteligt IT udstyr. Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. 14 Omvendt betalingspligt Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50% af salget sker til private. Omvendt betalingspligt kan medføre, at ikke momspligtige virksomheder bliver registreringspligtige f.eks. tandlæger, læger m.v. Vær opmærksom på, om regnskabssystemet kan håndtere køb/salg af intern dansk omvendt betalingspligt samt indberetning heraf i Rubrik C. 15 5

6 Elektroniske tjenesteydelser SKM SR af 17. december 2013 Moms leveringssted ved salg af e-bøger. En virksomhed skulle ikke afregne dansk moms af salg af e-bøger, når virksomheden etablerede en filial i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. Der var tale om et forretningssted i Luxembourg, hvor der ansattes en direktør, hvor der blev indgået et lejemål, hvor der var det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, og hvor bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignende foregik. Der skulle heller ikke afregnes dansk moms af salg af e-bøger, hvis virksomheden etablerede et datterselskab i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. 16 Elektroniske tjenesteydelser Af hensyn til lige konkurrencevilkår indføres der forbrugslandsbeskatning ved salg af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikke afgiftspligtige personer, dvs. private kunder, i EU. Momsen skal betales i det land, hvor kunden er bosat / har sit sædvanlige opholdssted, i stedet for det land, hvor sælger af ydelsen er etableret. Sælger af tjenesteydelsen skal opkræve og indbetale momsen - som noget nyt skal det ske efter momssatsen i aftagerlandet. Bestemmelser træder i kraft fra den 1. januar 2015 OneStop moms registering inden 1/ ellers registrering i alle kunde lande. Tilpasning af regnskabssystemet 17 Moms ved bespisning af medarbejdere Udgangspunktet er, at der ikke er momsfradrag. Undtagelse: ved nødvendig bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejde, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde. Jf. SKAT er overarbejde ikke uvarslet, når medarbejderen har haft mulighed for at indrette sig på at skulle arbejde over f.eks. kunne medbringe en madpakke. Medarbejderne, der altid har overarbejde, kan indrette sig på situationen, og der vil ikke være tale om konkret uvarslet beordret overarbejde. Overarbejdet må ikke være forventeligt på grund af sæsonbetonet overarbejde f.eks. Ansatte i landbruget i høstsæsonen eller Revisorer i statussæsonen 18 6

7 Betalingskort gebyr webshops SKAT har udsendt en meddelelse (SKM SKAT) om, at betalingsgebyrer, som en virksomhed opkræver fra sine kunder, når kunderne bruger betalingskort mv., skal behandles som en biydelse. Gebyrerne skal undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Hvis virksomhedens salg af varer og ydelser er momspligtig, er gebyret også momspligtigt. SKATs praksisændring betyder imidlertid, at netbutikker siden den 23. januar 2012 har været forpligtet til at afregne moms af betalingsgebyrer, såfremt gebyret er knyttet til momspligtigt salg af varer eller ydelser. 19 Momsfradrag ved tab på debitorer SKM : Tab på debitorer over kr. uden for konkurs og akkord. Nu ingen betingelse, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne Det er endvidere en forudsætning, at fordringen er uomtvistet, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Dog skal der været et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen. Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse 16/9 + 6 måneder. 20 Momsfradrag porteføljeforvaltning SKM SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en virksomhed havde fuld eller delvis fradragsret for momsen på indkøb af porteføljeforvaltning, da udgifterne ud fra deres objektive indhold kunne henføres til transaktioner, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde. 21 7

8 Fokus på fakturakrav Er leverandørens CVR gyldigt og er leverandøren momsregistreret? Ifølge Østre Landsrets dom SKM ØLR, påhviler der køber en særlig forpligtigelse til at dokumentere, at købsfakturaer kan danne grundlag for momsfradrag, hvis der kan rejses tvivl om fakturaens realitet. Momsfradrag kan blive underkendt ved manglende opfyldelse af fakturakrav. SKM Momsfradrag nægtet som følge af manglende angivelser af timer, dato og sted for levering manglende dokumentation af for levering (negativt momsgrundlag). Ved kontante køb over kr. er der endvidere risiko for, at fradrag mistes ved manglende mulighed for indberetning af betalingen, når CVR nummeret mangler. Og køber hæfter solidarisk med sælger for momsen. 22 Fokus på fakturakrav En fuld faktura skal have følgende indhold: udstedelsesdato (fakturadato) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nummer) sælgers navn og adresse købers navn og adresse mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato) momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats det momsbeløb, der skal betales. Hvis salgsbeløbet for den enkelte leverance af varer eller ydelser ikke er over kr. kan der udstedes en forenklet faktura, hvor der ikke er krav om modtager oplysninger. 23 Digitalisering 2.1. Udviklingen går i retning af krav om digital kommunikation, eksempler fra 2014: Selvangivelser for selskaber Betaling af a conto skat og anmodning om nedsættelse. Indberetning af fremførbare underskud. Personers indberetning af tab på visse værdipapirer. Digitale postkasser påkravsskrivelser 24 8

9 Selskabers underskud Nyt krav om indberetning af skattemæssige underskud til et underskudsregister. Underskud skal indberettes pr. indkomstår fra og med Dog kan selskaber, der ikke indgår i sambeskatning indberette restunderskuddet i et beløb som opgjort ved udgangen af indkomståret Manglende indberetning medfører at underskud fortabes! Kan indberettes på TastSelv fra 1. oktober 2014 under menupunktet Skat => Selskabsskat => Underskudsregister. Skal være inddateret inden 1. august Tip: Der kan være begrænsninger ved anvendelse af underskud over 7,5 mio. kr. maks. 60% af indkomsten. 25 Selvangivelser for selskaber Fremover skal selskaber selvangive digitalt. Selvangivelsen for indkomståret 2014 kan først indberettes i løbet af foråret Selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udskudt til 1. august 2015 Pligt til digitalt at registrere ændring i sambeskatningsforhold, omlægge indkomstår og indberette skattefri omstrukturering. 26 Fremførsel af visse tab Brug af kildeartsbegrænsede tab gøres efter 1/ betinget af, at disse tidligere er selvangivet f.eks. Ejendomsavancetab, kursgevinstloven og aktieavanceskatteloven. Fradrag for personers tab på investeringsselskaber og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser betinget af, at Skat har modtaget oplysning om købesum og anskaffelsestidspunkt. 27 9

10 Digitale postkasser Skat indfaser løbende digitale løsning med en måneds frist til registrering nb. Generel skrivelse til den digitale postkasse. Erhvervsstyrelsens rykkere for årsrapporter sendes digitalt med en frist på 8 hverdage. Indsender virksomheden årsrapporten inden for denne frist, sker der intet. Overskrider virksomheden fristen, pålægges virksomheden en afgift. Overskrides næste frist på fire uger kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Påkravsbrevene udgør omkring 95 % af de breve, Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne på regnskabsområdet. I 2014 for 31/12 årsrapporter sendte erhvervsstyrelsen en ekstra rykker pr. brev pga. antallet af tvangsopløsninger (ca ). 28 Lovforslag om indberetningspligter Selvstændigt erhvervsdrivende skal i forbindelse med afgivelse af selvangivelse give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms. Indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. Handel med unoterede aktier gennem indberetningspligtige m.v. Og en enkelt lempelse: Personer, der låner hos private personer skal p.t. oplyse långivers identitet til SKAT. Oplysningerne er en betingelse for fradragsretten. Denne pligt til indberetning ophæves, når låntager er selvstændigt erhvervsdrivende (renterne fratrækkes i virksomhedens indkomst). 29 Lovforslag vedr. bogføringsloven Formålet med lovforslaget er at indføre klare og mere tidssvarende regnskabsregler, der skal øge virksomhedernes mulighed for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet eller i skyen (cloud computing) og derigennem opnå administrative lettelser for virksomhederne

11 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Lovindgrebet skal modvirke utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Der kan med virkning fra 11. juni 2014 ikke opspares overskud med lav beskatning (22%), når der er negativ indskudskonto. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse anmodning skal være indsendt senest 31. marts Nulstilling af indskud ved opstart og omgørelse af dispositioner i Bagatelgrænse på kr for negativ indskudskonto. Rentekorrektionssatsen hæves til kapitalafkastsatsen med tillæg af 3%. Det vil derfor ofte ikke længere kunne betale sig, at have privat gæld i virksomhedsordningen. 31 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Tilsvarende kan der ikke opspares overskud i år, der er sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld. PAS på: ofte vil det rentemæssigt være en god ide at stille sikkerhed i virksomhedens obligationsbeholdning for en privat kassekredit Sikkerhedsstillelse fra og med 11. juni 2014 i virksomhedens aktiver for privat gæld anses fremover for hævning. Gammel sikkerhedsstillelse kan afvikles frem til 31/ uden skattemæssige konsekvenser. Bagatelgrænse på kr for sikkerhedsstillelse. 32 Ulovlige aktionærlån Vi oplever øget fokus på ulovlige aktionærlån - og nu digital indberetning af årsregnskabet. Revisor skal i reviderede regnskaber give supplerende oplysning. Har nu både selskabsretlige konsekvenser (bøde), høj rente og kan have alvorlige skattemæssige konsekvenser. Aktionæren skylder som udgangspunkt stadig penge til selskabet, selvom lånet er beskattet en gang. Dobbeltbeskatning kan i visse tilfælde undgås, hvis reparation foretages i tide

12 Ulovlige aktionærlån Selskabsloven 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret opeller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær. 34 Ulovlige aktionærlån U1: lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Udlånets eller sikkerhedsstillelsens lovlighed forudsætter først og fremmest, at der er tale om et selskab beliggende inden for EU eller EØS-området. U2: en sædvanlig forretningsmæssig disposition. U3: pengeinstitutter. U4: lovlig selvfinansiering af aktiekøb. Praksis jf. afgørelser (i de sjældne tilfælde): - fejl uden lånehensigt der rettes uden ugrundet ophold. F.eks. Hvis banken har hævet på en forkert konto. 35 Beskatning af aktionærlån Beskatning af aktionærlån gælder, når låntager er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. (LL 16E) D.v.s. Ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. Der medregnes aktier, som ejes af koncernforbundne selskaber og nærtstående personer (ægtefælle, forældre, børn, børnebørn mfl.). F.eks. Vil de nye regler om beskatning af aktionærlån også gælde, hvor et selskab ejes af en far (eneaktionær), når selskabet udlåner penge til eneaktionærens søn. Ikke kun lån medfører beskatning. Hvis selskabet stiller sikkerhed eller stiller midler til rådighed, vil det også udløse beskatning

13 Beskatning af aktionærlån Udkast til nyt styresignal praksis er noget uafklaret. Skat og Erhvervsstyrelsen anlægger ikke nødvendigvis samme betragtning vedr. lån til aktionæren. SKM SR ikke forretningsmæssig disposition at sælge ejendom med sælgerpantebrev til aktionær. Tidligere selskabsretlig accepteret. Ulovlige lån ifølge skat: Brug af firmakort til private hævninger. Hævning i et koncernforbunden selskab med modregning i tilgodehavende hos andet f.eks. datterselskab. Afvikling tilgodehavende ved vilkårsændring. Lad evt. aktionæren have et tilgodehavende i selskabet og bogfør evt. private udlæg direkte på disse. 37 Beskatning af aktionærlån Det er uden betydning, om der er tale om et dansk eller udenlandsk selskab, hvis den personlige aktionær er bosiddende i Danmark. Reglen gælder også for en person, der er bosiddende i udlandet, og som har bestemmende indflydelse i et dansk selskab. Der er tre specifikke undtagelser: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Lån, der ydes til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens 206, stk. 2 (tredjemands køb af selskabets egne aktier som led i generationsskifte m.v.), og Lån, der ydes fra pengeinstitutter. Gamle lån fra før 14/ er ikke omfattet. 38 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 100 % Ejendom 100 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Holding, Drift og Ejendom er lovlige iht. selskabsloven og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Holding, Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. selskabsloven og er skattepligtige for hovedaktionæren som udbytte eller løn 39 13

14 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 45 % Ejendom 45 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Drift og Ejendom er lovlige og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Drift eller Ejendom til Holding er ulovlige iht. selskabsloven men uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. Selskabsloven, men anses ikke at være udbytte eller løn idet der ikke er bestemmende indflydelse. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Holding til hovedaktionæren er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig for hovedaktionæren som udbytte eller løn. 40 Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Selskab 1 100% Selskab 2 100% Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaber ejet af ægtefæller er som udgangspunkt lovlige, hvis de ikke er udtryk for omgåelse og er på forretningsmæssige vilkår. Lån eller sikkerhedsstillelse til ægtefælle er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig som udbytte eller løn. 41 Beskatning af aktionærlån Beskatning enten som udbytte eller A-indkomst Selskabet skal indeholde kildeskat af udbytte / A-indkomst. Er skatten et nyt lån? Ja medmindre aktionæren indbetaler skatten til selskabet inden selskabets selvangivelsesfrist (typisk 6 måneder efter statusdagen). Foretag reparation af hævning i tide. Løn, hvis arbejdsindsatsen berettiger til det. Udbytte hvis ikke der er arbejdsindsats 42 14

15 Beskatning af aktionærlån SKM SR af 23. september 2014 A ejede alle anparterne i A Holding ApS, som var stiftet ved aktieombytning i marts 2013, og som ejede alle anparterne i A ApS. I forbindelse med revision af årsrapporten for 2012/13 for A ApS konstaterede rådgiver, at der den 28/ var opstået et ulovligt lån til ledelsen, idet A denne dag privat havde hævet kr. uden at angive beløbet som udbytte. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at forholdet kunne repareres ved, at der blev udloddet udbytte til A Holding ApS med videreudlodning af udbytte til A, der herefter straks indfriede anpartshaverlånet. De påtænkte dispositioner vil derfor medføre, at A vil være skattepligtig af kr. i 2012 og 1 mio. kr. i Kan et ulovligt lån konverteres til løn, når kravet om arbejdsindsats er opfyldt? (skema baseret på foreningsnotat og forventes revideret 2014/2015) Hvornår Handling Regnskab Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler skatten og renter til selskabet senest på balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil ikke være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen. Hovedaktionær mangler at afregne skat på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen svarende til den afregnede kildeskat og renter. Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen Juridisk grundlag ikke på plads på balancedagen ingen lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån. Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren efter balancedagen. Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen. Det juridiske grundlag for at udbetale ekstra løn var ikke tilstede på balancedagen. Lånet kan ikke konverteres til løn i resultatopgørelsen og det hævede beløb indregnes under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. Selskabet på balancedagen en gæld til SKAT, da selskabet har pligt til at indeholde og afregne kildeskatten vedrørende det ulovlige lån, som skattemæssigt anses som løn. Beløbet medtages i regnskabet som en gældsforpligtelse og under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. 44 Kautionspræmie Kautionerer hovedaktionæren for selskabets bankgæld kan og bør der fastsættes en kautionspræmie. Skattepligtigt for hovedaktionærer men som kapitalindkomst. SKM LSR af 12. september En hovedaktionær havde kautioneret for selskaber, som klageren selv har drevet og været medejer af. Hovedaktionæren havde erhvervet ret til kautionspræmierne på de tidspunkter, selskaberne havde bogført præmierne på selskabernes mellemregningskonti med klageren. Præmierne skulle beskattes på disse tidspunkter. Fordringerne på kautionspræmierne var ikke erhvervet som vederlag i næring, og tab på fordringerne kunne ikke fratrækkes efter kursgevinstlovens

16 Arbejdsudleje hæftelse for skat Ny definition i efteråret 2012: Når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Gældende alle brancher. Og nu ikke er tilstrækkeligt selvstændigt d.v.s. mere ansættelse end selvstændig underleverandør men skat anerkender nu, at virksomheder har underleverandører. Rammes virksomheden af bestemmelsen hæftes for en skat til DK på 30% og 8% arbejdsmarkedsbidrag af lønsummen. 46 Arbejdsudleje seneste nye regler Hvorfor har vi bestemmelsen? Reaktion mod, at virksomheder kunne undgå at skulle indeholde A-skat m.v. ved ikke at være den direkte arbejdsgiver Eksempelvis: en person hjemmehørende i et andet land udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Personen opholder sig ikke her i 183 dage inden for 12 måneder. Ansat af dansk arbejdsgiver => A-skat. Ansat af udenlandsk arbejdsgiver => Ingen A-skat 47 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Ikke længere arbejdsudleje udelukkende fordi de udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde. virksomheder kan bruge underleverandører, inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje men ikke ubetinget. arbejdsopgaven er klart afgrænset og ydelserne individualiseret i forhold til de ydelser, den danske virksomhed udøver med egne ansatte. den udenlandske virksomhed har ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdet

17 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Arbejdsudleje er en konkret vurdering in mente ved udformning af aftaler med udenlandske underleverandører. Selvstændig virksomhed i udlandet vurderes ud fra: Instruktionsbeføjelser Kontrol og ansvar for arbejdsstedet Vederlagets sammensætning (løn elller) Arbejdsredskaber og materiel Personalets sammensætning mv. Sanktioner og arbejdstider mv. 49 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1b: En dansk IT-virksomhed X står for løbende support og vedligeholdelse af et IT-system hos en dansk kunde. X har i en periode på 5 måneder ikke medarbejdere nok til at udføre opgaven og hyrer derfor 5 medarbejdere fra en udenlandsk IT-virksomhed, Y, til at hjælpe med at udføre arbejdet. X står for oplæring af de 5 medarbejdere, og disse indgår i teams sammen med X' egne ansatte. Der er tale om, at X mangler ressourcer til at udføre arbejde, som X' egne ansatte også udfører. X har derfor reelt mulighed for at udøve instruktion, vejledning og kontrol over for Y's ansatte. Dette taler for, at der foreligger arbejdsudleje. 50 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1a: En dansk IT-virksomhed X er specialiseret i og markedsfører sig med ydelser inden for et bestemt standard ITsystem. X sælger et projekt til en dansk kunde, der foruden implementering af standardsystemet også forudsætter en integration med kundens eksisterende IT-system. Ydelsen forudsætter kompetencer, som X ikke har blandt sine egne IT-konsulenter. X indgår en aftale med en udenlandsk IT-virksomhed Y om at levere denne ydelse. Selvstændigt delprojekt => trækker i retning af ikke arbejdsudleje. Men forudsætter forhold vedr. aflønning, økonomisk risiko og instruktion svarer til en selvstændig virksomhed

18 Valg af revision Hvem kan vælge revision og kan det betale sig? Konsekvenser for regnskabsaflæggeren Konsekvenser for regnskabsbrugeren Forskellen mellem revisors produkter Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance 52 Værdien af revision for virksomheden Lettere adgang til finansiering banker, kreditforsikring og leverandører. Påvirker fravalg af revision prisen på finansieringen? Afdækning af bestyrelsens og direktionens risiko / ansvar. Mindsker risikoen for, at ledelsen træffer beslutninger på et fejlagtigt beslutningsgrundlag. Forebygger besvigelser og opdager besvigelser. Opdager utilsigtede fejl. Skærper organisationens sanser. Forebygger overtrædelse af myndighedskrav. Er alternativet kontrol fra SKAT - selvangivelsespligtigt. Danner grundlag for værdiskabende rådgivning og sparring. 53 Værdien af revision for virksomheden Hvis selskabet ikke har bankgæld eller er afhængig af leverandører så kan det være en god ide IKKE at vælge revision. Men for den type selskaber vil besparelsen ofte være mindre. God ide også for revisor? Ansvar og myndighedsrisiko mindskes

19 Valg af revision Regnskabsklasse B virksomheder Små virksomheder kan vælge udvidet gennemgang, dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 36 mio. kr. En nettoomsætning på 72 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på 50 Helt små virksomheder kan helt fravælge revision dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på Generelt Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance Arbejdshandlinger Analytiske Ja Ja Ja Nej handlinger Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse ved f.eks. stikprøver, fysisk kontrol etc. Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, evt. revisionshandlinger, samt specifikt krævende supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre handlinger, herunder revisionshandlinger Nej Erklæring Konklusion i erklæring Ja, positiv Det giver et retvisende billede Ja, positiv - baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede Ja, negativ - Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold. Nej Forbehold Ja Ja Ja Nej Forhold i regnskabet Ja Ja Ja Nej Andre forhold Ja Ja Nej Nej 56 19

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

B L I C H E R A K T U E LT

B L I C H E R A K T U E LT Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere