Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher."

Transkript

1 Velkommen til Kursus den 22/ for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen Slides på 1 Indhold Kort introduktion Nyt om personalegoder Momsfradrag for udvalgte områder Pause Digitalisering Lovforslag vedr. indberetningspligt og bogføringsloven Ulovlige aktionærlån Kaffepause Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Arbejdsudleje Valg af revision Afslutning. 2 Blicher i tal Vi er i alt 35 medarbejdere. Vi er 5 statsautoriserede og 4 registrerede revisorer. Vi er 4 Indehavere. Vi har afdelinger i Aulum, Herning, Ikast og Silkeborg. Vores typiske kunde er en SMV i region Midt. 3 1

2 Hvem er Blicher Revision Revisions- og rådgivningsvirksomhed, hvor: Vi vil levere ydelser af høj kvalitet og altid have kunden i centrum. Vi vil ikke blot være en omkostning men medvirkende til at skabe merværdi hos kunden. Vi ønsker at være en aktiv sparringspartner for vores kunder. 4 Nyt om personalegoder Fri Ipad/tablets Arbejdsgiverbetalte Apps Afgørelser vedr. fri bil 5 Beskatning af fri Tablet / Ipad Fri Tablets m.v. vurderes efter de almindelige regler for fri PC og personalegoder. Er der et arbejdsmæssigt behov? Ellers kan der blive anlagt en gave betragtning Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, er tabletten som udgangspunkt skattefri for medarbejderen Dog ikke, hvis medarbejderen er gået ned i løn for at få tabletten. Lønnedgang medfører skat af 50% af nyværdien pr. år, hvor tabletten er til rådighed. 6 2

3 Beskatning af fri Tablet / Ipad Hvordan medarbejderen kommer på nettet, kan være afgørende for beskatning af fri telefon. Ikke beskatning af fri telefon: Med eget eller gratis wifi inden beskatning. Med arbejdsgiver betalt SIM kort - mod tro og love erklæring om ikke, at anvende simkortet privat. Med arbejdsgiver betalt bredbånd skattefrihed betinget af adgang til stort set det samme - på de samme programmer som på arbejdspladsen. Modsat er der beskatning af fri telefon med kr pr. år. Gælder tro og love erklæringer for ejerlederen? 7 Betalt App SKM SR af 25. februar 2014 Skatterådet fandt ikke, at arbejdsgiverbetalt adgang for medarbejdere til et online baseret motionsfællesskab var generelt skattefrit eller omfattet af bundgrænsen for goder stillet til rådighed hovedsalig af erhvervsmæssige grunde. Det havde ingen betydning, om alle medarbejdere fik tilbudt godet. Blev godet stillet til rådighed af en personaleforening, var det skattefrit for de ansatte, hvis de almindelige betingelser herfor var opfyldt. 8 Afgørelser vedr. fri bil Oplever fortsat fokus på hovedaktionæren den typiske ejerleder. SKM HR forlænget ligningsfrist for transaktioner mellem nærtstående parter gælder også fri bil. D.v.s. skat kan gå fem år og fire måneder tilbage. SKM Fri bil af 2 biler. Det påhvilede ejerlederen at godtgøre, at begge biler ikke var til rådighed. Flere afgørelser om betingelserne for at undgå beskatning af fri bil i stilstandsperioder. Konklusion: pladerne skal indleveres til SKAT. 9 3

4 Afgørelser vedr. fri bil SKM HR af 10. april 2014, En skatteyder havde mod betaling benyttet sit selskabs bil i sin personligt drevne virksomhed. Anvendelsen måtte anses for at være selskabet uvedkommende, og at skatteyderen derfor skulle beskattes af værdien af fri bil. Selskabet havde indeholdelses- og oplysningspligt og der skulle opkræves privatbenyttelsesafgift efter vægtafgiftsloven. Bilen kunne i relation til selskabet ikke anses for anvendt udelukkende i forbindelse med selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser, jf. momslovens 41 (momsen ved køb kunne ikke fratrækkes). 10 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Det vil blive betragtet som privat kørsel, hvis montører, der har firmabil på gule plader, kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted. Skatterådet bekræfter, at montørerne skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader. Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, er der tale om et skattepligtigt gode, og medarbejderen beskattes. 11 Afgørelser vedr. fri bil SKM : Ekstraudstyr skal indgå i beskatningsgrundlaget for elbiler (fabriksmonteret ved levering fra Tesla) Skatterådet finder, at "ikke-registreringsafgiftspligtigt" udstyr til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse. Skatterådet finder endvidere, at ekstra udstyr til hurtig tankning af strøm til en el-bil skal indgå i beskatningsgrundlaget for privat anvendelse 12 4

5 Nyt om moms Omvendt betalingspligt Elektroniske tjenesteydelser Moms ved bespisning af medarbejdere Betalingskort gebyr webshops Momsfradrag tab på debitorer Momsfradrag porteføljeforvaltning Fokus på fakturakrav 13 Omvendt betalingspligt Som en følge af momskarruseller breder omvendt betalingspligt sig til indenlandsk salg. I første omgang let omsætteligt IT udstyr. Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. 14 Omvendt betalingspligt Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50% af salget sker til private. Omvendt betalingspligt kan medføre, at ikke momspligtige virksomheder bliver registreringspligtige f.eks. tandlæger, læger m.v. Vær opmærksom på, om regnskabssystemet kan håndtere køb/salg af intern dansk omvendt betalingspligt samt indberetning heraf i Rubrik C. 15 5

6 Elektroniske tjenesteydelser SKM SR af 17. december 2013 Moms leveringssted ved salg af e-bøger. En virksomhed skulle ikke afregne dansk moms af salg af e-bøger, når virksomheden etablerede en filial i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. Der var tale om et forretningssted i Luxembourg, hvor der ansattes en direktør, hvor der blev indgået et lejemål, hvor der var det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, og hvor bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignende foregik. Der skulle heller ikke afregnes dansk moms af salg af e-bøger, hvis virksomheden etablerede et datterselskab i Luxembourg og leverede sine ydelser derfra. 16 Elektroniske tjenesteydelser Af hensyn til lige konkurrencevilkår indføres der forbrugslandsbeskatning ved salg af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikke afgiftspligtige personer, dvs. private kunder, i EU. Momsen skal betales i det land, hvor kunden er bosat / har sit sædvanlige opholdssted, i stedet for det land, hvor sælger af ydelsen er etableret. Sælger af tjenesteydelsen skal opkræve og indbetale momsen - som noget nyt skal det ske efter momssatsen i aftagerlandet. Bestemmelser træder i kraft fra den 1. januar 2015 OneStop moms registering inden 1/ ellers registrering i alle kunde lande. Tilpasning af regnskabssystemet 17 Moms ved bespisning af medarbejdere Udgangspunktet er, at der ikke er momsfradrag. Undtagelse: ved nødvendig bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejde, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde. Jf. SKAT er overarbejde ikke uvarslet, når medarbejderen har haft mulighed for at indrette sig på at skulle arbejde over f.eks. kunne medbringe en madpakke. Medarbejderne, der altid har overarbejde, kan indrette sig på situationen, og der vil ikke være tale om konkret uvarslet beordret overarbejde. Overarbejdet må ikke være forventeligt på grund af sæsonbetonet overarbejde f.eks. Ansatte i landbruget i høstsæsonen eller Revisorer i statussæsonen 18 6

7 Betalingskort gebyr webshops SKAT har udsendt en meddelelse (SKM SKAT) om, at betalingsgebyrer, som en virksomhed opkræver fra sine kunder, når kunderne bruger betalingskort mv., skal behandles som en biydelse. Gebyrerne skal undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Hvis virksomhedens salg af varer og ydelser er momspligtig, er gebyret også momspligtigt. SKATs praksisændring betyder imidlertid, at netbutikker siden den 23. januar 2012 har været forpligtet til at afregne moms af betalingsgebyrer, såfremt gebyret er knyttet til momspligtigt salg af varer eller ydelser. 19 Momsfradrag ved tab på debitorer SKM : Tab på debitorer over kr. uden for konkurs og akkord. Nu ingen betingelse, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne Det er endvidere en forudsætning, at fordringen er uomtvistet, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Dog skal der været et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen. Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse 16/9 + 6 måneder. 20 Momsfradrag porteføljeforvaltning SKM SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en virksomhed havde fuld eller delvis fradragsret for momsen på indkøb af porteføljeforvaltning, da udgifterne ud fra deres objektive indhold kunne henføres til transaktioner, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde. 21 7

8 Fokus på fakturakrav Er leverandørens CVR gyldigt og er leverandøren momsregistreret? Ifølge Østre Landsrets dom SKM ØLR, påhviler der køber en særlig forpligtigelse til at dokumentere, at købsfakturaer kan danne grundlag for momsfradrag, hvis der kan rejses tvivl om fakturaens realitet. Momsfradrag kan blive underkendt ved manglende opfyldelse af fakturakrav. SKM Momsfradrag nægtet som følge af manglende angivelser af timer, dato og sted for levering manglende dokumentation af for levering (negativt momsgrundlag). Ved kontante køb over kr. er der endvidere risiko for, at fradrag mistes ved manglende mulighed for indberetning af betalingen, når CVR nummeret mangler. Og køber hæfter solidarisk med sælger for momsen. 22 Fokus på fakturakrav En fuld faktura skal have følgende indhold: udstedelsesdato (fakturadato) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nummer) sælgers navn og adresse købers navn og adresse mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato) momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats det momsbeløb, der skal betales. Hvis salgsbeløbet for den enkelte leverance af varer eller ydelser ikke er over kr. kan der udstedes en forenklet faktura, hvor der ikke er krav om modtager oplysninger. 23 Digitalisering 2.1. Udviklingen går i retning af krav om digital kommunikation, eksempler fra 2014: Selvangivelser for selskaber Betaling af a conto skat og anmodning om nedsættelse. Indberetning af fremførbare underskud. Personers indberetning af tab på visse værdipapirer. Digitale postkasser påkravsskrivelser 24 8

9 Selskabers underskud Nyt krav om indberetning af skattemæssige underskud til et underskudsregister. Underskud skal indberettes pr. indkomstår fra og med Dog kan selskaber, der ikke indgår i sambeskatning indberette restunderskuddet i et beløb som opgjort ved udgangen af indkomståret Manglende indberetning medfører at underskud fortabes! Kan indberettes på TastSelv fra 1. oktober 2014 under menupunktet Skat => Selskabsskat => Underskudsregister. Skal være inddateret inden 1. august Tip: Der kan være begrænsninger ved anvendelse af underskud over 7,5 mio. kr. maks. 60% af indkomsten. 25 Selvangivelser for selskaber Fremover skal selskaber selvangive digitalt. Selvangivelsen for indkomståret 2014 kan først indberettes i løbet af foråret Selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udskudt til 1. august 2015 Pligt til digitalt at registrere ændring i sambeskatningsforhold, omlægge indkomstår og indberette skattefri omstrukturering. 26 Fremførsel af visse tab Brug af kildeartsbegrænsede tab gøres efter 1/ betinget af, at disse tidligere er selvangivet f.eks. Ejendomsavancetab, kursgevinstloven og aktieavanceskatteloven. Fradrag for personers tab på investeringsselskaber og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser betinget af, at Skat har modtaget oplysning om købesum og anskaffelsestidspunkt. 27 9

10 Digitale postkasser Skat indfaser løbende digitale løsning med en måneds frist til registrering nb. Generel skrivelse til den digitale postkasse. Erhvervsstyrelsens rykkere for årsrapporter sendes digitalt med en frist på 8 hverdage. Indsender virksomheden årsrapporten inden for denne frist, sker der intet. Overskrider virksomheden fristen, pålægges virksomheden en afgift. Overskrides næste frist på fire uger kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Påkravsbrevene udgør omkring 95 % af de breve, Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne på regnskabsområdet. I 2014 for 31/12 årsrapporter sendte erhvervsstyrelsen en ekstra rykker pr. brev pga. antallet af tvangsopløsninger (ca ). 28 Lovforslag om indberetningspligter Selvstændigt erhvervsdrivende skal i forbindelse med afgivelse af selvangivelse give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms. Indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. Handel med unoterede aktier gennem indberetningspligtige m.v. Og en enkelt lempelse: Personer, der låner hos private personer skal p.t. oplyse långivers identitet til SKAT. Oplysningerne er en betingelse for fradragsretten. Denne pligt til indberetning ophæves, når låntager er selvstændigt erhvervsdrivende (renterne fratrækkes i virksomhedens indkomst). 29 Lovforslag vedr. bogføringsloven Formålet med lovforslaget er at indføre klare og mere tidssvarende regnskabsregler, der skal øge virksomhedernes mulighed for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet eller i skyen (cloud computing) og derigennem opnå administrative lettelser for virksomhederne

11 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Lovindgrebet skal modvirke utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Der kan med virkning fra 11. juni 2014 ikke opspares overskud med lav beskatning (22%), når der er negativ indskudskonto. Mulighed for ekstraordinær genoptagelse anmodning skal være indsendt senest 31. marts Nulstilling af indskud ved opstart og omgørelse af dispositioner i Bagatelgrænse på kr for negativ indskudskonto. Rentekorrektionssatsen hæves til kapitalafkastsatsen med tillæg af 3%. Det vil derfor ofte ikke længere kunne betale sig, at have privat gæld i virksomhedsordningen. 31 Skærpelse af kravene til virksomhedsordningen Tilsvarende kan der ikke opspares overskud i år, der er sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld. PAS på: ofte vil det rentemæssigt være en god ide at stille sikkerhed i virksomhedens obligationsbeholdning for en privat kassekredit Sikkerhedsstillelse fra og med 11. juni 2014 i virksomhedens aktiver for privat gæld anses fremover for hævning. Gammel sikkerhedsstillelse kan afvikles frem til 31/ uden skattemæssige konsekvenser. Bagatelgrænse på kr for sikkerhedsstillelse. 32 Ulovlige aktionærlån Vi oplever øget fokus på ulovlige aktionærlån - og nu digital indberetning af årsregnskabet. Revisor skal i reviderede regnskaber give supplerende oplysning. Har nu både selskabsretlige konsekvenser (bøde), høj rente og kan have alvorlige skattemæssige konsekvenser. Aktionæren skylder som udgangspunkt stadig penge til selskabet, selvom lånet er beskattet en gang. Dobbeltbeskatning kan i visse tilfælde undgås, hvis reparation foretages i tide

12 Ulovlige aktionærlån Selskabsloven 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret opeller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær. 34 Ulovlige aktionærlån U1: lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Udlånets eller sikkerhedsstillelsens lovlighed forudsætter først og fremmest, at der er tale om et selskab beliggende inden for EU eller EØS-området. U2: en sædvanlig forretningsmæssig disposition. U3: pengeinstitutter. U4: lovlig selvfinansiering af aktiekøb. Praksis jf. afgørelser (i de sjældne tilfælde): - fejl uden lånehensigt der rettes uden ugrundet ophold. F.eks. Hvis banken har hævet på en forkert konto. 35 Beskatning af aktionærlån Beskatning af aktionærlån gælder, når låntager er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. (LL 16E) D.v.s. Ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. Der medregnes aktier, som ejes af koncernforbundne selskaber og nærtstående personer (ægtefælle, forældre, børn, børnebørn mfl.). F.eks. Vil de nye regler om beskatning af aktionærlån også gælde, hvor et selskab ejes af en far (eneaktionær), når selskabet udlåner penge til eneaktionærens søn. Ikke kun lån medfører beskatning. Hvis selskabet stiller sikkerhed eller stiller midler til rådighed, vil det også udløse beskatning

13 Beskatning af aktionærlån Udkast til nyt styresignal praksis er noget uafklaret. Skat og Erhvervsstyrelsen anlægger ikke nødvendigvis samme betragtning vedr. lån til aktionæren. SKM SR ikke forretningsmæssig disposition at sælge ejendom med sælgerpantebrev til aktionær. Tidligere selskabsretlig accepteret. Ulovlige lån ifølge skat: Brug af firmakort til private hævninger. Hævning i et koncernforbunden selskab med modregning i tilgodehavende hos andet f.eks. datterselskab. Afvikling tilgodehavende ved vilkårsændring. Lad evt. aktionæren have et tilgodehavende i selskabet og bogfør evt. private udlæg direkte på disse. 37 Beskatning af aktionærlån Det er uden betydning, om der er tale om et dansk eller udenlandsk selskab, hvis den personlige aktionær er bosiddende i Danmark. Reglen gælder også for en person, der er bosiddende i udlandet, og som har bestemmende indflydelse i et dansk selskab. Der er tre specifikke undtagelser: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Lån, der ydes til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens 206, stk. 2 (tredjemands køb af selskabets egne aktier som led i generationsskifte m.v.), og Lån, der ydes fra pengeinstitutter. Gamle lån fra før 14/ er ikke omfattet. 38 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 100 % Ejendom 100 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Holding, Drift og Ejendom er lovlige iht. selskabsloven og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Holding, Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. selskabsloven og er skattepligtige for hovedaktionæren som udbytte eller løn 39 13

14 Hovedaktionær Holding 100 % Drift 45 % Ejendom 45 % Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaberne Drift og Ejendom er lovlige og uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Drift eller Ejendom til Holding er ulovlige iht. selskabsloven men uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. Lån eller sikkerhedsstillelse fra selskaberne Drift eller Ejendom til hovedaktionæren er ulovlige iht. Selskabsloven, men anses ikke at være udbytte eller løn idet der ikke er bestemmende indflydelse. Lån eller sikkerhedsstillelse fra Holding til hovedaktionæren er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig for hovedaktionæren som udbytte eller løn. 40 Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Selskab 1 100% Selskab 2 100% Lån eller sikkerhedsstillelse imellem selskaber ejet af ægtefæller er som udgangspunkt lovlige, hvis de ikke er udtryk for omgåelse og er på forretningsmæssige vilkår. Lån eller sikkerhedsstillelse til ægtefælle er ulovlig iht. selskabsloven og er skattepligtig som udbytte eller løn. 41 Beskatning af aktionærlån Beskatning enten som udbytte eller A-indkomst Selskabet skal indeholde kildeskat af udbytte / A-indkomst. Er skatten et nyt lån? Ja medmindre aktionæren indbetaler skatten til selskabet inden selskabets selvangivelsesfrist (typisk 6 måneder efter statusdagen). Foretag reparation af hævning i tide. Løn, hvis arbejdsindsatsen berettiger til det. Udbytte hvis ikke der er arbejdsindsats 42 14

15 Beskatning af aktionærlån SKM SR af 23. september 2014 A ejede alle anparterne i A Holding ApS, som var stiftet ved aktieombytning i marts 2013, og som ejede alle anparterne i A ApS. I forbindelse med revision af årsrapporten for 2012/13 for A ApS konstaterede rådgiver, at der den 28/ var opstået et ulovligt lån til ledelsen, idet A denne dag privat havde hævet kr. uden at angive beløbet som udbytte. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at forholdet kunne repareres ved, at der blev udloddet udbytte til A Holding ApS med videreudlodning af udbytte til A, der herefter straks indfriede anpartshaverlånet. De påtænkte dispositioner vil derfor medføre, at A vil være skattepligtig af kr. i 2012 og 1 mio. kr. i Kan et ulovligt lån konverteres til løn, når kravet om arbejdsindsats er opfyldt? (skema baseret på foreningsnotat og forventes revideret 2014/2015) Hvornår Handling Regnskab Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler skatten og renter til selskabet senest på balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil ikke være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen. Hovedaktionær mangler at afregne skat på balancedagen Juridisk grundlag på plads lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren senest på balancedagen Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen Det ulovlige lån er konverteret til løn i regnskabsåret, og indregnes som løn i resultatopgørelsen. Der vil være et ulovligt udlån (tilgodehavende) på balancedagen svarende til den afregnede kildeskat og renter. Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen Juridisk grundlag ikke på plads på balancedagen ingen lønaftale om ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån. Selskabet indberetter løn og betaler kildeskat på vegne af hovedaktionæren efter balancedagen. Hovedaktionæren indbetaler tilsvarende beløb til selskabet efter balancedagen. Det juridiske grundlag for at udbetale ekstra løn var ikke tilstede på balancedagen. Lånet kan ikke konverteres til løn i resultatopgørelsen og det hævede beløb indregnes under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. Selskabet på balancedagen en gæld til SKAT, da selskabet har pligt til at indeholde og afregne kildeskatten vedrørende det ulovlige lån, som skattemæssigt anses som løn. Beløbet medtages i regnskabet som en gældsforpligtelse og under tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse. 44 Kautionspræmie Kautionerer hovedaktionæren for selskabets bankgæld kan og bør der fastsættes en kautionspræmie. Skattepligtigt for hovedaktionærer men som kapitalindkomst. SKM LSR af 12. september En hovedaktionær havde kautioneret for selskaber, som klageren selv har drevet og været medejer af. Hovedaktionæren havde erhvervet ret til kautionspræmierne på de tidspunkter, selskaberne havde bogført præmierne på selskabernes mellemregningskonti med klageren. Præmierne skulle beskattes på disse tidspunkter. Fordringerne på kautionspræmierne var ikke erhvervet som vederlag i næring, og tab på fordringerne kunne ikke fratrækkes efter kursgevinstlovens

16 Arbejdsudleje hæftelse for skat Ny definition i efteråret 2012: Når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Gældende alle brancher. Og nu ikke er tilstrækkeligt selvstændigt d.v.s. mere ansættelse end selvstændig underleverandør men skat anerkender nu, at virksomheder har underleverandører. Rammes virksomheden af bestemmelsen hæftes for en skat til DK på 30% og 8% arbejdsmarkedsbidrag af lønsummen. 46 Arbejdsudleje seneste nye regler Hvorfor har vi bestemmelsen? Reaktion mod, at virksomheder kunne undgå at skulle indeholde A-skat m.v. ved ikke at være den direkte arbejdsgiver Eksempelvis: en person hjemmehørende i et andet land udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Personen opholder sig ikke her i 183 dage inden for 12 måneder. Ansat af dansk arbejdsgiver => A-skat. Ansat af udenlandsk arbejdsgiver => Ingen A-skat 47 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Ikke længere arbejdsudleje udelukkende fordi de udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde. virksomheder kan bruge underleverandører, inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje men ikke ubetinget. arbejdsopgaven er klart afgrænset og ydelserne individualiseret i forhold til de ydelser, den danske virksomhed udøver med egne ansatte. den udenlandske virksomhed har ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdet

17 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Arbejdsudleje er en konkret vurdering in mente ved udformning af aftaler med udenlandske underleverandører. Selvstændig virksomhed i udlandet vurderes ud fra: Instruktionsbeføjelser Kontrol og ansvar for arbejdsstedet Vederlagets sammensætning (løn elller) Arbejdsredskaber og materiel Personalets sammensætning mv. Sanktioner og arbejdstider mv. 49 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1b: En dansk IT-virksomhed X står for løbende support og vedligeholdelse af et IT-system hos en dansk kunde. X har i en periode på 5 måneder ikke medarbejdere nok til at udføre opgaven og hyrer derfor 5 medarbejdere fra en udenlandsk IT-virksomhed, Y, til at hjælpe med at udføre arbejdet. X står for oplæring af de 5 medarbejdere, og disse indgår i teams sammen med X' egne ansatte. Der er tale om, at X mangler ressourcer til at udføre arbejde, som X' egne ansatte også udfører. X har derfor reelt mulighed for at udøve instruktion, vejledning og kontrol over for Y's ansatte. Dette taler for, at der foreligger arbejdsudleje. 50 Nye retningslinjer for arbejdsudleje (SKM SKAT) Eksempel 1a: En dansk IT-virksomhed X er specialiseret i og markedsfører sig med ydelser inden for et bestemt standard ITsystem. X sælger et projekt til en dansk kunde, der foruden implementering af standardsystemet også forudsætter en integration med kundens eksisterende IT-system. Ydelsen forudsætter kompetencer, som X ikke har blandt sine egne IT-konsulenter. X indgår en aftale med en udenlandsk IT-virksomhed Y om at levere denne ydelse. Selvstændigt delprojekt => trækker i retning af ikke arbejdsudleje. Men forudsætter forhold vedr. aflønning, økonomisk risiko og instruktion svarer til en selvstændig virksomhed

18 Valg af revision Hvem kan vælge revision og kan det betale sig? Konsekvenser for regnskabsaflæggeren Konsekvenser for regnskabsbrugeren Forskellen mellem revisors produkter Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance 52 Værdien af revision for virksomheden Lettere adgang til finansiering banker, kreditforsikring og leverandører. Påvirker fravalg af revision prisen på finansieringen? Afdækning af bestyrelsens og direktionens risiko / ansvar. Mindsker risikoen for, at ledelsen træffer beslutninger på et fejlagtigt beslutningsgrundlag. Forebygger besvigelser og opdager besvigelser. Opdager utilsigtede fejl. Skærper organisationens sanser. Forebygger overtrædelse af myndighedskrav. Er alternativet kontrol fra SKAT - selvangivelsespligtigt. Danner grundlag for værdiskabende rådgivning og sparring. 53 Værdien af revision for virksomheden Hvis selskabet ikke har bankgæld eller er afhængig af leverandører så kan det være en god ide IKKE at vælge revision. Men for den type selskaber vil besparelsen ofte være mindre. God ide også for revisor? Ansvar og myndighedsrisiko mindskes

19 Valg af revision Regnskabsklasse B virksomheder Små virksomheder kan vælge udvidet gennemgang, dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 36 mio. kr. En nettoomsætning på 72 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på 50 Helt små virksomheder kan helt fravælge revision dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsåret på Generelt Revision Udvidet gennemgang Review Regnskabsmæssig assistance Arbejdshandlinger Analytiske Ja Ja Ja Nej handlinger Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse ved f.eks. stikprøver, fysisk kontrol etc. Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, evt. revisionshandlinger, samt specifikt krævende supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre handlinger, herunder revisionshandlinger Nej Erklæring Konklusion i erklæring Ja, positiv Det giver et retvisende billede Ja, positiv - baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede Ja, negativ - Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold. Nej Forbehold Ja Ja Ja Nej Forhold i regnskabet Ja Ja Ja Nej Andre forhold Ja Ja Nej Nej 56 19

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

B L I C H E R A K T U E LT

B L I C H E R A K T U E LT Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Specialfabrikken ApS CVR-nr

Specialfabrikken ApS CVR-nr Specialfabrikken ApS CVR-nr. 30 91 17 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. juni 2014. Carsten Kastrup dirigent Holstebro Struer Ulfborg

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen 2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND/DR

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 46/

TimeTax NYHEDSBREV 46/ Kontante betalinger over 10.000 kr. Side 1 Fakta - info Afgørelser skat - skatterådet Afgørelser moms - skatterådet Side 2 Side 3 Side 4 Afgørelser - landsretterne Side 4 Afgørelser - landsskatteretten

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Udfordringer for ejerledere

Udfordringer for ejerledere Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad. Vederlag fra selskabet løn, bonus eller udbytte Rette omkostningsbærer Sponsor-omkostninger Rette indkomstmodtager Bestyrelseshonorarer Fri bolig/sommerhus Bolig

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Thors Bakke 4, 2., Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Majgaard Branding A/S CVR-nr. 25645936 Årsrapport

Læs mere

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere