Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015"

Transkript

1 Psykiatri Virksomhedsplan VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING

2 INDHOLD Forord Indledning Forbedringer med værdi for patienten Strategiske indsatsområder Driftmål Patientens ønsker og behov Kvalitet i behandlingen Kompetente medarbejdere Effektive arbejdsgange Fra plan til virkelighed VIRKSOMHEDSPLAN

3 Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes behov afgør, hvordan vi tilrettelægger behandlingen 03 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

4 VIRKSOMHEDSPLAN

5 VI SKAL NYTÆNKE VORES ARBEJDSGANGE, UDVIKLE SUNDHEDSVÆSENET OG BRINGE VORES VIDEN I SPIL TIL GAVN FOR BORGERE Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes behov afgør, hvordan vi tilrettelægger behandlingen. Det er essensen i den retning og de fælles mål, vi arbejder efter i Region Hovedstaden. Regionsrådet vedtog i 2014 under overskriften Fokus og Forenkling en vision med fire politiske mål og en klar strategi om at fokusere og forenkle. På denne baggrund skal vi definere, hvilke indsatser vi vil prioritere i Med denne virksomhedsplan konkretiserer vi indsatserne indsatser der ligger godt i tråd med de spor, vi har lagt de seneste år, om at alt hvad vi gør, skal skabe værdi for patienten. Det gør vi ved at forbedre kvaliteten af behandling, skabe mere effektive arbejdsgange og udvikle medarbejdernes kompetencer alt sammen med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov. Med virksomhedsplanen beskrives Region Hovedstadens Psykiatris retning, mål og prioritering for De psykiatriske centre og stabene indgår på baggrund af virksomhedsplanen resultataftaler med direktionen, der skal sikre implementering af Region Hovedstadens Psykiatris fælles indsatsområder. Det seneste år har været præget af indsatsen for at være klar til den nye udrednings- og behandlingsret, der trådte i kraft i september Der er gjort en kæmpe indsats, og det har virket. Det betyder, at vi i 2014 har nedbragt ventetiden til behandling, og at vi behandler flere patienter. Således havde vi allerede i oktober 2014 behandlet lige så mange patienter som i hele Den indsats kommer vi til at fortsætte i 2015, hvor udredningsretten skærpes til en måned. Vi satte sidste år fokus på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien og har sat os et mål om at nedbringe brugen af bæltefikseringer med 20 procent om året. Det mål er vi godt i gang med at indfri og vi fortsætter indsatsen. Vi har sat recovery og brugerdeltagelse på dagsordenen, og alle centre har nu ansat eller er ved at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund. Vi har sat mål for patientdeltagelse i behandlingsplansmøder og mål for at få patienternes personlige mål ind i behandlingsplanerne. Også denne indsats forsætter vi i Vi fortsætter også med at styrke og kvalificere den medicinske behandling. Særligt har vi sat fokus på, i samarbejde med patienten, at nedbringe antipsykotisk polyfarmaci og brugen af langvarig behandling med benzodiazepiner. Fokus fra patienter og politikere vil i 2015 først og fremmest være på, at vi overholder udrednings- og behandlingsretten, og at vi får nedbragt anvendelsen af tvang. Det er det, vi vil blive målt på i løbet af året. Samtidig bliver 2015 også et år præget af store omlægninger i Region Hovedstadens Psykiatri som følge af budget Vi fastholder den retning, som vi har udstukket, men samtidig vil der være mange og omfattende ændringer i Derfor vil vi gerne involvere medarbejdere, ledere og vores brugere i arbejdet med at skabe disse omstillinger, og vi vil have et særligt fokus på at have en god og løbende dialog i hospitalsledelsen, med brugere og pårørende og MED-organisationen. God arbejdslyst Martin Lund 05 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

6 FOKUS& FORENKLING VIRKSOMHEDSPLAN

7 Sammen med Fokus og Forenkling og implementeringen af den reviderede HOPP 2020 vil vores virksomhedsplan for 2015 sætte en ambitiøs, men realistisk ramme for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri ikke kun i det kommende år, men også i årene efter. Sporene er lagt, og de ligger i god forlængelse af de tidligere års arbejde. 07 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

8 VIRKSOMHEDSPLAN

9 INDLEDNING I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi behandle flere patienter, bedre. Det skal vi gøre ved at behandle mennesker med psykisk sygdom og understøtte den enkeltes recoveryproces. Samtidig skal patienterne modtage den bedst mulige udredning, behandling, rehabilitering og pleje i sammenhængende forløb. Retningen for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er fastlagt i visionerne for fremtidens psykiatri, som Regionsrådet tiltrådte i december Ligeledes baseres udviklingen af psykiatrien på regeringens langsigtede handleplan for psykiatriområdet. Såvel visionerne som regeringens handleplan peger mod en psykiatri med patienten i centrum, hvor behandling er baseret på en recoveryorienteret praksis, og hvor brugen af tvang nedbringes. Psykiatrien baseres på en stigende grad af ambulant behandling og opsøgende indsats med behandling i nærmiljøet og med et fokus på et sammenhængende patientforløb gennem samarbejde med pårørende, netværk og øvrige sektorer. Dette suppleres af den fælles strategi i Region Hovedstaden, Fokus og Forenkling, som sætter en skarp retning og klare mål for alle i Region Hovedstaden. Udgangspunktet er, at borgerne skal opleve hospitalsvæsenet som ét hospital, hvor patientens behov og ønsker afgør, hvordan vi tilrettelægger behandlingen. I Region Hovedstadens Psykiatri er vi med til at indfri de fælles mål. Målene og indsatsområderne i Fokus og Forenkling er godt i tråd med de mål og indsatsområder, vi allerede arbejder efter. OMLÆGNINGER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI I 2015 Rammerne for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er desuden fastlagt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og det årlige budget. Med budget 2015 har vi i Region Hovedstadens Psykiatri fået mulighed for at gennemføre en række omlægninger. Overskrifterne for disse omlægninger er de samme, som de har været siden etableringen af Region Hovedstadens Psykiatri i 2007: Vi udbygger den ambulante kapacitet, og vi udvikler akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø. Vi omlægger sengekapaciteten, så vi får færre, men bedre bemandede senge. Vi samler funktioner, effektiviserer og skærper vores sundhedsfaglige profil. Konkret samler vi de børne- og ungdomspsykiatriske senge i Glostrup. Vi samler PC Nordsjællands voksenpsykiatriske senge i Hillerød, og vi lukker de to akutmodtagelser på PC Frederiksberg og PC Hvidovre. I 2015 skal der gennemføres en revision af Hospitals- og Psykiatriplanen til brug for budgetforslag Det vil vi forberede i psykiatrien ud fra et fokus på udbygning af akut ambulant psykiatri, færre men bedre bemandede senge, fokus på det øgede antal retspsykiatriske patienter og øget sundhedsfagligt fokus. BUDGET (2015) 3,0 mia. kr. KAPACITET (2015) 519 senge i intensive døgnafsnit 657 senge i døgnafsnit 13 distriktspsykiatriske enheder 23 OP-teams (inkl. retspsykiatriske teams, akutteams og gadeplansteam) 8 ældrepsykiatriske teams 12 OPUS-teams 37 ambulatorier AKTIVITET behandlede patienter ambulante besøg 09 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

10 FORBEDRINGER MED VÆRDI FOR PATIENTEN Regionsrådet har vedtaget fire politiske mål, der konkretiserer, hvad regionen fremadrettet skal have fokus på: GRØN OG INNOVATIV METROPOL PATIENTENS SITUATION STYRER FORLØBET Politiske målsætninger EKSPANSIVE VIDENSMILJØER HØJ FAGLIG KVALITET VIRKSOMHEDSPLAN

11 11 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

12 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER For at nå de politiske mål er der udpeget fælles driftsmål og ti strategiske indsatsområder, der sikrer en samlet retning. Det strategiske arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri vil således fremover være baseret på de fælles driftsmål og de fælles strategiske indsatsområder suppleret med vores egne. VIRKSOMHEDSPLAN

13 Region Hovedstadens perspektiver Region Hovedstadens Psykiatris perspektiver Strategiske indsatsområder Sammenhængende patientforløb 1 Brugere, borgere og samarbejdspartnere Patientens ønsker og behov Ventet og velkommen Forskning og samarbejde Regional vækst og udviklingsstrategi 2 Kvalitet Kvalitet i behandlingen Sundhedsplatform Lighed i sundhed Bedre behandling 3 Økonomi og aktivitet Effektive arbejdsgange Effektivisering Hospitalsbyggerier Miljørigtig drift og udvikling Medarbejdere 4 Kompetente medarbejdere Sikring af medarbejderressourcer og ledere MÅLEPUNKTER Tilfredshed Levering Kvalitet Trivsel Produktivitet INDIKATOR - Samlet indtryk af indlæggelse eller ambulant besøg - Udredningsret - Epikrise - Genindlæggelser - Tvang (bæltefikseringer) - Sygefravær - Økonomi / budgetoverholdelse 13 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

14 LØBENDE FORBEDRINGER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi med de strategiske indsatser og driftsmål ud fra, at vores indsats skal give værdi for hver enkelt patient. Vi er i gang med en udvikling, hvor vi gennem løbende forbedringer både udvikler kvaliteten af behandlingen, skaber mere effektive arbejdsgange og udvikler medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for dette arbejde er patientens ønsker og behov. Det er illustreret i Værdi for patienten. Formålet med forbedringsarbejdet er, at vi løbende og systematisk skaber mere målbar værdi for flere patienter. Vi er godt i gang med udviklingen mod en forbedringskultur, hvor alle arbejder med løbende at forbedre behandlingen og samarbejder om fælles mål. Igennem arbejdet med løbende, systematiske forbedringer fokuserer vi indsatsen, prioriterer, effektiviserer vores arbejdsgange og fastholder de forbedringer, vi opnår. Vi skal blive ved med at søge efter at forbedre vores måde at arbejde på og en væsentlig del af arbejdet bliver at inddrage brugerne og sikre ensartethed i behandlingstilbud, behandlingsformer og arbejdsgange. FOKUS& FORENKLING I dele af psykiatrien har vi været i gang med forbedringsarbejdet i nogle år andre steder er det relativt nyt, men alle er i gang. Vi skal gennem forbedringsarbejdet fokusere på driften af hospitalet. I 2015 vil vi gøre det ved at sætte yderligere fokus på ledelsesopgaven og på at sikre implementering i hele organisationen af de indsatser, vi har igangsat. Vores organisation og arbejdsmetoder skal tilpasses denne udvikling. I 2015 tilpasser vi møde- og beslutningsstrukturen i Region Hovedstadens Psykiatri, så vi forenkler i tråd med Fokus og Forenkling og sikrer større involvering og beslutningskompetence. Samtidig er det også tanken, at strukturerne støtter op om forbedringsarbejdet. Ligeledes vil vi i højere grad både på de enkelte centre og i de større tværgående opgaver arbejde gennem Plan-Do-Study-Act og med forbedringsevents, værdistrømsanalyser mv. fremfor at organisere og løse opgaverne i længerevarende projekter. Gennem forbedringsmøder i hele organisationen sikrer vi opfølgning på vores mål og løbende forbedringer af driften. I 2015 skal vi blive bedre til at sikre, at de beslutninger, vi træffer, implementeres, og at viden bliver transporteret gennem organisationen. Gennem en sammenhængende målstyringssløjfe med koordinerede, ugentlige forbedringsmøder i hele organisationen, vil vi optimere vores drift og forbedre læring og resultater på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri. Målstyringssløjfen skaber videndeling om udfordringer og forbedringsinitiativers effekt og kvalitet og muliggør iværksættelse af tværgående forbedringer. Vi udvikler fortsat værktøjerne i forbedringsarbejdet, og vi vil fortsat styrke medarbejdernes og ledernes kompetencer i forhold til forbedringsarbejdet. Vi vil afsætte tid til, at lederne kan komme ud i organisationen for at sikre, at ledere og medarbejdere får en fælles indsigt i de væsentligste værdistrømme. Vi vil være bedre til at dele erfaringer gennem forbedringstemadage på centre og for hele organisationen, og vi vil blive bedre til at måle effekten af forbedringerne. Samtidig vil vi være endnu bedre til at bruge og kommunikere patienthistorier både de gode og de dårlige. VIRKSOMHEDSPLAN

15 VÆRDI FOR PATIENTEN KVALITET I BEHANDLINGEN KOMPETENTE MEDARBEJDERE PATIENTENS ØNSKER & BEHOV EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE 15 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

16 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER De strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri skal understøtte udviklingen og styringen af driften. I 2015 prioriterer vi de strategiske indsatser: Udgangspunkt i patientens ønsker og behov Forbedre kvaliteten af behandlingen Udvikle medarbejdernes kompetencer Skabe mere effektive arbejdsgange Indsatserne i 2015 er godt i tråd med de hovedspor, vi har lagt i de seneste års virksomhedsplaner og budgetter, og de er således en naturlig fortsættelse af de indsatser, vi allerede har i gang. Fokus vil i 2015 dermed i høj grad være på at forbedre, implementere og konsolidere allerede igangsatte initiativer. De prioriterede indsatser i udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er beskrevet på modsatte side. Der er herunder fremhævet, hvilke konkrete initiativer, resultataftalerne mellem direktionen og de enkelte centre og stabe skal understøtte. DRIFTSMÅL For at understøtte en klar og fælles retning og skabe en vidensbaseret styring har vi formuleret klare mål for driften. Driftsmålene dækker alle fire perspektiver i Værdi for patienten: patientens ønsker og behov, kvalitet i behandlingen, kompetente medarbejdere og effektive arbejdsgange. De udgør et balanceret sæt af nøgleindikatorer, som skal sikre en stabil drift og understøtte forbedringsarbejdet. Driftsmålene ligger i forlængelse af målene for sidste år. VIRKSOMHEDSPLAN

17 DRIF TSMÅL PATIENTENS ØNSKER & BEHOV Patienttilfredshed er min. 95 % Behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten min. 90 % KVALITET I BEHANDLINGEN Bæltefikseringsepisoder reduceres med 20 % ift Ambulante patienter i medicinsk kombinationsbehandling maks. 20 % Genindlæggelser inden for 30 dage maks. 15 % KOMPETENTE MEDARBEJDERE Sygefravær maks. 4 % Medarbejdertilfredshed min. 75 point EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE Overholdelse af udrednings- og behandlingsret Maks. 8 hverdage fra henvisning til indkaldelse Maks. 21 dage mellem 1. og 2. besøg i pakkeforløbene Overholdelse af aktivitets- og indtagsbudget Overholdelse af lønbudget Andelen af elektroniske epikriser, som er afsendt inden tre hverdage, er min. 95 % 17 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

18 PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Målet i Region Hovedstadens Psykiatri er at skabe mere værdi for patienterne. Med værdi mener vi konkret, at vi vil øge patienternes livskvalitet, viden om sygdommen og oplevelsen af at blive behandlet ligeværdigt med fokus på patienternes ressourcer og mål. Grundlæggende er det patienternes ønsker og behov, der skal være udgangspunkt for det enkelte patientforløb, for hvordan vi udvikler behandlingsmetoder og kvalitet, og for hvordan vi indretter os som organisation. I resultataftalen fremgår: - Hvordan centret vil implementere Ventet og velkommen. - Hvordan centret vil implementere, at patienter deltager i udarbejdelse af deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingskonferencen/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges. - Hvordan centret vil implementere patientforløbsbeskrivelserne for det ambulante område. VIRKSOMHEDSPLAN

19 VENTET OG VELKOMMEN Patienter og pårørende skal opleve at være ventede og velkomne alle steder, de møder os. God serviceadfærd og indretning har betydning for den samlede oplevelse, som patienter og pårørende har på og omkring hospitalet, og derfor er formålet med indsatsen at forbedre denne oplevelse. Vi vil i 2015 derfor sætte fokus på vores kontakt med patienterne, i form af fx indretning, kommunikation og kontaktmuligheder. Når det gælder indretning vil vi sikre, at patienter og pårørende oplever imødekommenhed og tryghed, og ikke er i tvivl om, hvor de skal hen, eller hvem de skal henvende sig til. Når det handler om kommunikation, vil vi skabe større fleksibilitet i kommunikationen med patienten og de pårørende gennem en variation af informationsmuligheder. Det vil vi fx gøre ved at inddrage forskellige elektroniske platforme i vores møde med dem og i højere grad målrette kommunikationen til den enkelte patient og de pårørende, men også ved at sætte fokus på, hvordan vi tager imod patienter og pårørende. Vi vil ligeledes skabe en enkel struktur for kontakt til afsnit og enheder, herunder sikre ensrettede regler for besøg og telefonisk kontakt. RECOVERY Visionerne for fremtidens psykiatri peger på, at behandlingen skal være baseret på en recoveryorienteret tilgang, rehabilitering og netværksinddragelse. Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre deltagelse og inddragelse af patienter og pårørende og dermed sætte fokus på partnerskab og ligeværd. I 2015 vil vi fortsætte denne udvikling og implementere de indsatser, der er prioriteret i vores strategi for brugerinddragelse og samarbejde. Overalt i organisationen vil vi arbejde for at forbedre patientens deltagelse i eget forløb, såvel som i hospitalets og det enkelte centers drift. Vi ønsker en kultur og behandling, der understøtter den enkelte patients recoveryproces og har fokus på håb, muligheder og empowerment. Vi fortsætter udviklingen af værktøjer til at arbejde recoveryorienteret og med fælles beslutningstagning. Vi vil øge antallet af medarbejdere med brugerbaggrund, som i hverdagen er håbsgivende og er rollemodeller for patienter, pårørende og medarbejdere i forhold til, at det er muligt at komme sig. I 2015 vil vi desuden igangsætte et pilotprojekt om en recoveryskole, der skal udvikle og tilbyde recoveryorienteret og co-produceret kompetenceudvikling for både patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen har til formål, at patienter, pårørende og medarbejdere i fællesskab udvikler kompetencer, der understøtter mulighederne for at komme sig og/eller leve bedst muligt med psykisk sygdom. Indsatsen i forhold til pårørende skal også styrkes, blandt andet gennem forsøg med åben dialog. Vi vil fortsætte med at udvikle en kultur og metoder til at blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i forbedring af behandlingen gennem forbedringsarbejdet og ved at udbrede løbende patienttilfredshedsmålinger på alle centre. Vi vil desuden inddrage patienter og pårørende i udviklingen af organisationen gennem de faste mødefora. SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB Patienterne skal opleve effektive, sammenhængende og koordinerede forløb uden ventetid. Indsatsen for at skabe sammenhængende forløb er en tværgående indsats, hvor effektive arbejdsgange skal sikre, at behandlingen er planlagt med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov, så de imødekommes hurtigt, smidigt og med høj kvalitet. Vi skal derfor arbejde for, at behandlingen planlægges som et sammenhængende forløb, herunder med én behandlingsplan for det samlede forløb. 19 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

20 Der arbejdes regionalt med samm som et strategisk indsatsområde øget sikkerhed, større tilfredshed I perioden frem til 2017 vil der regionalt blive udviklet forløbsbeskrivelser inden for en række områder, herunder for psykiatrien. VIRKSOMHEDSPLAN

21 enhængende patientforløb for at skabe højere faglig kvalitet, og bedre ressourceudnyttelse. 21 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

22 KVALITET I BEHANDLINGEN Vi udvikler den faglige kvalitet af den behandling, vi tilbyder, og vi fortsætter indsatsen for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien og nedbringe antallet af genindlæggelser. I 2015 skal vi desuden i gang med at forberede organisationen til Sundhedsplatformen. VIRKSOMHEDSPLAN

23 AMBULANT BEHANDLING Indsatsen for mennesker med psykiske sygdomme skal så vidt muligt ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv for at understøtte patientens recoveryproces. Vi skal tilrettelægge indsatsen ensartet og med høj faglig kvalitet. De seneste år er der sket en markant udbygning af de ambulante tilbud både i forhold til kapacitet og i bredde. Vi udvider de ambulante tilbud, der kan nedbringe ventetiden yderligere for patienter med ikke-psykotiske lidelser. Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre, at behandlingstilbuddene til patienter i distriktspsykiatri og OP-teams er fleksible, effektive og tidsmæssigt afgrænsede og ensartede. Vi igangsætter desuden initiativer for at etablere ambulante tilbud til patienter med behov for akut vurdering eller behandling for at begrænse behovet for akutte indlæggelser eller genindlæggelse. I 2015 vil vi udarbejde en handleplan med konkrete forslag til at udvikle og styrke den akutte ambulante behandling. I 2015 implementerer vi de patientforløbsbeskrivelser, der er udviklet for ambulante patienter i længerevarende behandlingsforløb på alle centre. BEHANDLING UNDER INDLÆGGELSE Den fortsatte udbygning og udvikling af den ambulante psykiatri gør, at vi samtidig skal se på tilbuddet til dem, som har brug for akut indlæggelse eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandling. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I 2015 sker der eksempelvis en større omlægning af åbne senge til intensive senge inden for voksenpsykiatrien. Vi forbedrer de fysiske rammer og øger bemandingen på mange af de intensive afsnit for at øge behandlingsintensiteten, forbedre aktivitetsmulighederne, skabe større tryghed for patienter og personale og reducere brugen af tvang. Vi vil se på normering, kapacitet, afsnitsstørrelser og kompetencer for at styrke behandlingen for den gruppe af patienter, der har brug for en indlæggelse. For at styrke behandlingsindsatsen for surrogatanbragte patienter, vil vi samle dem, som i dag behandles på hovedfunktionsniveau. Det vil blandt andet muliggøre, at der bliver mere fokus på rehabiliteringsindsatsen for denne patientgruppe. SEKTORSAMARBEJDE Vi skal fagligt understøtte, at patienten også oplever en koordineret og sammenhængende psykiatri på tværs af sektorer. Vi må løbende tilpasse psykiatriens opgavevaretagelse til den opgavefordeling, der er mellem sektorerne. Som hospital vil vi skærpe den sundhedsfaglige profil. På baggrund af de sundhedsaftaler, der indgås primo 2015 vil vi vurdere og udvikle samarbejdsstrukturen. FORSKNING I 2015 vil vi følge det regionale arbejde om forskning og samarbejde, hvor der arbejdes med at udvikle de mest optimale rammer for samarbejde om forskning og innovation mellem Region Hovedstaden, vidensinstitutionerne og erhvervslivet. Vi øger løbende vores viden om, hvad der har størst effekt for patienterne. Gennem forskning og ved at udbrede forskningsresultaterne i den kliniske praksis sikrer vi, at patienterne får den bedst mulige diagnosticering og behandling. Vi ønsker at bringe forskning i Region Hovedstadens Psykiatri på niveau med de større områdehospitaler, og vi udarbejder i 2015 en ny forskningsstrategi. 23 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

24 VIRKSOMHEDSPLAN

25 BEDRE BEHANDLING Der er nationalt indgået en aftale om at nedbringe tvangsanvendelse i psykiatrien, herunder at halvere andelen af personer, som tvangsfikseres i Formålet er at sikre patienterne en behandling af høj kvalitet. Det kræver en bred indsats og ledelsesmæssigt fokus, herunder udvikling af en kultur, der igennem innovation og mod til at tænke nye tiltag, understøtter målet. Region Hovedstadens Psykiatri har indgået en partnerskabsaftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om nedbringelse af tvang, og vi har udarbejdet en handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer med en række ambitiøse indsatsområder. Vi sætter herigennem fokus på målstyring og datadrevet ledelse, behandling, samarbejde og kompetencer samt aktivitetsmuligheder for patienterne. I 2015 fortsætter vi implementeringen af handleplanen og arbejdet i gennembrudsprojektet. Vi har igangsat forsøg med bæltefrit afsnit og forsøg med at etablere time out-rum. Der er øget fokus på samarbejdsaftaler med patienterne for at forebygge bæltefikseringer og anden tvang og for at kende den enkelte patients behov. Vi vil desuden sætte fokus på de fysiske rammer og muligheder for motion og aktivitet og på at styrke kompetencerne for medarbejdere i intensive afsnit. Vi fortsætter udviklingen af den faglige kvalitet, så den behandling, vi tilbyder patienterne, bygger på evidens. Det gælder både i den psykoterapeutiske og den medicinske behandling. Vi skal endvidere have fokus på, at kvalitet i behandlingen indebærer god driftsledelse, hvor nye standarder og arbejdsgange implementeres effektivt og til stadighed følges, så vi kontinuerligt øger patientsikkerheden og sikrer ensartet og høj kvalitet i behandlingen. Vi skal i 2015 have fokus på effekt og på, hvilke metoder vi kan udvikle til at måle effekt. Det er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere i samarbejde med patienten og pårørende at bidrage til det fortsatte arbejde med god og patientsikker medicinering. Vi vil fortsætte indsatsen for at nedbringe antipsykotisk polyfarmaci og brug af langvarig benzodiazepinbehandling. Vi vil igennem farmakologiske stuegange og dialogmøder give de bedste betingelser for, at der medicineres korrekt. Vi ønsker at nedbringe antallet af patienter, der genindlægges akut. Vi vil blive bedre til at bruge data til at få viden om, hvilke patienter der genindlægges og derigennem få det grundlag, hvorpå vi kan arbejde målrettet med handleplaner. Desuden vil vi styrke samarbejdet i overgangene og samarbejde tættere med botilbud for at sikre, at det ikke opleves, at patienter på botilbud udskrives for tidligt. I resultataftalen fremgår: - Hvordan centeret vil implementere initiativer til at nedbringe brugen af tvang i form af bæltefikseringer. - Hvilke særlige initiativer centret vil iværksætte med henblik på at forberede akkrediteringen. Region Hovedstadens Psykiatri akkrediteres hvert tredje år ved DDKM, og vi skal akkrediteres for anden gang i april Arbejdet med at implementere og følge standarderne er en fortløbende proces, som skal ske mellem akkrediteringerne. Vi vil arbejde på, at målopfyldelsen til daglig er af så høj kvalitet, at vi kan akkrediteres uden anmærkninger. Vi indgår i udviklingen af Sundhedsplatformen, der udvikles i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen er et nyt sundheds-it-system, der samler de vigtigste funktioner, som sundhedspersonalet bruger mest i deres hverdag, og systemet vil på sigt gøre sundhedspersonalets arbejde papirløst. Sundhedsplatformen skal implementeres i 2017 i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2015 fortsætter vi med at deltage i udviklingen af systemet, at forberede organisationen på nye arbejdsgange og have fokus på at udvikle alle medarbejderes fortrolighed med IT. Vi indgår desuden i den regionale indsats for at øge Lighed i sundhed, der vil sætte fokus på strukturel forebyggelse og differentierede indsatser for borgere, der har særligt behov. Indsatsområdet er ved at blive beskrevet. 25 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

26 Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for at kunne skabe høj kvalitet i behandlingen af patienterne. Vi vil sikre tilfredse medarbejdere ved at sikre, at de har de rette kompetencer, et godt arbejdsmiljø og gode ledere. KOMPETENTE MEDARBEJDERE V I R K SOM H E D S P L A N

27 SIKRING AF MEDARBEJDERRESSOURCER Medarbejdere og ledere skal være klædt på til at løse deres opgaver bedst muligt. Udover at indgå i den regionale indsats med sikring af medarbejderressourcer vil vi også fortsætte en række indsatser for at styrke medarbejdere og lederes kompetencer. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige kompetenceudvikling og læring er en del af hverdagen. Vi vil desuden sætte fokus på kompetenceudvikling gennem en plan for strategisk kompetenceudvikling for at sikre, at kompetenceudvikling understøtter retningen og strategien. I 2015 vil vi implementere denne plan og arbejde for at afdække behovene for kompetenceudvikling. Vi vil beskrive karriereveje, der styrker den enkeltes kompetencer og muligheder for udvikling. I 2015 vil vi undersøge mulighederne for at udvikle metoder til at måle på kompetencer, eksempelvis gennem fælles kompetenceprofiler, med henblik på at have kompetence udvikling som driftsmål i Vi skal sikre, at Region Hovedstadens Psykiatri er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække kompetente medarbejdere. Derfor sætter vi fokus på den fremtidige rekruttering, herunder rekruttering af læger. Vi udarbejder årligt en handleplan for rekrutteringsområdet. Der er desuden behov for at se på opgavefordeling og sikre, at vi anvender fx læger og specialpsykologer rigtigt på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri. Vi skal styrke ledere i at lede forbedringsarbejdet og i at sikre god stabil drift. Det vil vi gøre ved at træne ledelsesrollen samt fortsætte med at udvikle forbedringsværktøjer og metoder. Samtidig skal vi have fokus på forbedringskompetencer, når vi rekrutterer ledere. I 2015 vil vi desuden vurdere ledelsesgrundlaget og LUS-konceptet for at styrke lederudviklingen. Vi vil samtidig fortsat have fokus på at nedbringe sygefraværet. Flere hænder på arbejde giver mere tid til patienterne og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Der vil i 2015 generelt være et fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og styrke arbejdet med at forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Det sker bl.a. som led i en tæt opfølgning på TrivselOP, der blev gennemført i 2014, og hvor et af indsatsområderne er vold og trusler om vold, samt opfølgningen på rapporten om yngre lægers arbejdsmiljø. Den tætte opfølgning skal være med til at sikre, at vi kommer fra ord til handling og sikre målbare resultater af vores indsatser. I resultataftalen fremgår: - Hvordan centeret vil implementere initiativer, der sætter fokus på nedbringelse af vold og trusler om vold, herunder sætter fokus på den interne undersøgelse efter en arbejdsskade samt sikrer, at der sker anmeldelse af arbejdsskader 27 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

28 VIRKSOMHEDSPLAN

29 EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE EFFEKTIVISERING Vi skal behandle flere patienter, bedre. Det kræver, at vi både effektiviserer og øger produktiviteten. Psykiatriske patienter er med den nye udrednings- og behandlingsret sidestillet med somatiske patienter. Udrednings- og behandlingsretten giver patienterne ret til en afsluttet udredning inden for en måned og en differentieret ret til behandlingsopstart inden for en eller to måneder efter udredningens afslutning. Der er det seneste år gjort en kæmpe indsats på alle centre for at nedbringe ventetiden. Det er sket gennem en flersporet indsats, der rummer ekstraordinære tiltag for at afvikle ventelisten, systematisk arbejde for at øge såvel aktivitet som kapacitet, og ved at indgå aftaler med privathospitaler om at fungere som bufferkapacitet. Det fokus kommer vi til at fortsætte i 2015 for at leve op til skærpelsen per 1. september Vi skal fortsætte indsatsen i det mere langsigtede spor, hvor vi udvikler organisationen og tilpasser den til at kunne behandle flere patienter ved at øge aktiviteten igennem en bedre kapacitetsudnyttelse. Det skal ske igennem en fortsat sikring af bedre systemunderstøttelse, strukturering af tidsforbruget i hverdagen og bedre kapacitetsstyring. Vi vil styrke visitationen i CVI, udvikle nye forbedrede monitoreringsværktøjer og sikre en korrekt og tidstro registrering. Vi vil arbejde for at sikre, at patienterne får smidige og effektive forløb gennem deres behandling ved at udvikle og styrke patientlogistikken. Derudover vil Region Hovedstadens Psykiatri indgå i den regionale indsats om effektivisering gennem hensigtsmæssige løsninger, for at vi kan få mere for pengene, så vi til stadighed kan give patienterne en bedre behandling. Vi vil derudover i 2015 indgå i det regionale arbejde for at sikre optimale rammer for den bedste behandling gennem de nye hospitalsbyggerier. I 2015 fortsætter vi i Region Hovedstadens Psykiatri forberedelsen og gennemførelsen af en række store ombygninger og nybyggerier for at forbedre og modernisere de fysiske rammer, herunder sikre gode inden- og udendørs muligheder for ophold og aktivitet samt enestuer til alle. Vi vil desuden indgå i arbejdet med at sikre miljørigtig drift og udvikling, herunder arbejde med at reducere CO2-udledning og miljøbelastning i hovedstadsregionen og anvende ressourceforbruget energi- og omkostningseffektivt. I resultataftalen fremgår: - Hvordan centret vil implementere en forbedret aktivitets- og kapacitetsstyring i ambulatorierne 29 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

30 VIRKSOMHEDSPLAN

31 FRA PLAN TIL VIRKELIGHED Virksomhedsplanens strategiske indsatsområder og driftsmål omfatter hele hospitalet. Alle centre og stabe indgår på baggrund af virksomhedsplanen en resultataftale, der skal sikre implementering af Region Hovedstadens Psykiatris fælles indsatsområder. Resultataftalerne er forpligtende, bilaterale aftaler mellem direktionen og centerchefer/stabschefer, som skal understøtte, at Region Hovedstadens Psykiatris vision og mål bliver opfyldt. Resultataftalerne har til formål at forpligte centrene og stabene på en god og solid drift samt at sikre udvikling og implementering i overensstemmelse med virksomhedens strategiske indsatsområder. Der igangsættes samtidig en række tværgående initiativer, der omsætter de strategiske indsatsområder i virksomhedsplanen. Der vil blive udarbejdet konkrete planer for dette arbejde, som følges af hospitalsledelsen. Gennem forbedringsmøder i hele organisationen sikrer vi opfølgning på driftsmålene og løbende forbedringer af driften. Gennem en sammenhængende målstyringssløjfe vil vi optimere driften, forbedre læring og resultater på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri. 31 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

32 TVÆRGÅENDE INDSATSER I VIRKSOMHEDSPLANEN Effektive Patientens arbejdsgange ønsker og behov Ventet og velkommen Effektivisering Sammenhængende patientforløb Kvalitet i behandlingen Bedre behandling Kompetente medarbejdere Sikring af medarbejderressourcer Effektive arbejdsgange Effektivisering VIRKSOMHEDSPLAN

33 indretning & Kommunikation Medarbejdere med brugerbaggrund Recoveryskole Pårørendesamarbejde Patienttilfredshedsmålinger Ambulant behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser Akut ambulant behandling Implementere patientforløbsbeskrivelser Behandling under indlæggelse Samling af retspsykiatriske patienter på hovedfunktionsniveau Sektorsamarbejde skærpe sundhedsfaglig profil Forskning Nedbringelse af bæltefikseringer Udvikling af den faglige kvalitet - fokus på effekt God og patientsikker medicinering Genindlæggelser Akkreditering Sundhedsplatform Implementere plan for strategisk kompetenceudvikling - måle kompetencer Handleplan for rekruttering Styrke ledelse af forbedringsarbejdet Nedbringe sygefravær Godt arbejdsmiljø og styrke arbejdet med voldsforebyggelse Bedre kapacitetsudnyttelse Styrke visitation Udvikle nye monitoreringsværktøjer Korrekt og tidstro registrering Styrke patientlogistik 33 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

34 VIRKSOMHEDSPLAN

35 Små forbedringer store kan skabe forandringer 35 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

36 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: VIRKSOMHEDSPLAN

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Initiativer til at sikre at patienterne er med til at lave behandlingsplan Initiativer til at implementere

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Opfølgning på satspuljen for

Region Hovedstadens Psykiatri Opfølgning på satspuljen for Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 3864 0077 Fax 3864

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategier. En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder. En sundhedsfaglig strategi, der skal fastholde og udvikle høj

Strategier. En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder. En sundhedsfaglig strategi, der skal fastholde og udvikle høj Strategikort Strategier For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med tre strategier: En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder patienterne fra optageområdet og tiltrækker

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere