Alka Campingvognsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Campingvognsforsikring"

Transkript

1 Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Fortrydelsesret og personoplysninger Indledning og generelle oplysninger Hvem er forsikret? (sikrede personer) Kaskoforsikring Retshjælpsforsikring Indboforsikringen Uenighed om forsikringsspørgsmål Regulering af pris, forsikringssummer og selvrisiko Opkrævning, gebyrer og afgifter Forsikringens varighed og opsigelse Alka skal have besked Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælv- og atomskader... 14

3 1 Fortrydelsesret og personoplysninger 1.1 Fortrydelsesret En indgået forsikringsaftale kan efter forbrugeraftalelovens 17 fortrydes. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået, f.eks. ved underskrift på kontrakten eller afgivet bestilling. Efter forbrugeraftaleloven har man krav på at få en række oplysninger blandt andet om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen løber ikke, før disse oplysninger er modtaget på skrift f. eks.på papir eller . Hvis bestillingen afgives mandag den 1. og de nævnte oplysninger er modtaget, er der frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Modtages oplysningerne først senere f.eks. onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan der ventes til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Alka underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis underretning gives skriftligt - f.eks.pr. brev eller - skal den blot sendes inden fristens udløb. Som bevis for at fortrydelsen er sket rettidigt, kan fortrydelsen f.eks. sendes som anbefalet brev og postkvitteringen gemmes. Underretning om fortrydelsen skal gives til: Alka Forsikring Engelholm Allé Taastrup Personoplysninger Som kunde har du mulighed for at se, hvilke personoplysninger Alka har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du rette henvendelse til Alka Ønsker du ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 1

4 2 Indledning og generelle oplysninger 3 Hvem er forsikret? (sikrede personer) 2.1 Aftalegrundlag Policen samt disse betingelser er det samlede grundlag for aftalen mellem forsikringstageren og Alka. Desuden gælder dansk lovgivning herunder Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. 2.2 Sådan læser du betingelserne Det er vigtigt, at du kender den aftale, du har indgået. Læs derfor både policen og forsikringsbetingelserne igennem. Af policen fremgår, hvilke dækninger, som gælder for din forsikring. I betingelserne finder du reglerne for, hvordan forsikringen og dækningerne virker. Hvis betingelserne ikke er forklaret tydeligt nok, så spørg Alka om hvad der menes. Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over forsikringens dækning. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen. Det er derfor meget vigtigt at du er opmærksom på overskrifterne, når du læser dem. Det er ligeledes vigtigt, at du tjekker om de oplysninger der i øvrigt står på policen er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Er dette ikke tilfældet, skal du ligeledes hurtigst muligt kontakte Alka. 3.1 Forsikringstageren Forsikringstageren er sikret, som ejer af den forsikrede campingvogn og/eller de omfattede indbogenstande Forsikringstageren er den person, som har indgået aftalen med Alka De der med forsikringstagerens tilladelse benytter campingvognen og/eller de omfattede indbogenstande Øvrige lovlige brugere der benytter campingvognen og/eller de omfattede indbogenstande. 3.2 Reparatører Virksomheder, der har fået overladt campingvognen til reparation, service, transport, salg eller lignende. Forsikringen dækker dog ikke for skade påført under arbejde på denne, eller under kørsel der ikke sker i forsikringstagerens interesse. 2

5 4 Kaskoforsikring 4.1 Hvor dækker kaskoforsikringen? For kørende campingvogne I Danmark I de lande der er tilsluttet grønt kortordningen for det trækkende køretøj. Det grønne kort, som oplyser hvilke lande der er tilsluttet grønt kortordningen, kan bestilles i Alka For stationære campingvogne I Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) 4.2 Hvilke genstande omfatter kaskoforsikringen? Campingvognen Fastmonteret tilbehør til campingvognen Afmonteret tilbehør og reservedele når det alene bruges til campingvognen. Ved tyveri er det en betingelse, at det opbevares i forsvarligt aflåst rum, hvor voldeligt opbrud kan konstateres Standardværktøj, når det alene bruges til campingvognen Mover Fortelte og markiser inkl. side- og frontstykker I perioden 1. november til og med 29. februar dækker forsikringen kun storm-, snetryk- og haglskade på entre-, vinter- og helårsfortelte. Andre fortelte er ikke dækket ved storm-, snetryk og haglskader jf. punkt i førnævnte periode. 4.3 Hvilke skader er dækket? Med de undtagelser, der er nævnt afsnittene 4.4 og 4.5, dækkes enhver skade på det forsikrede samt tab af dette ved tyveri. 4.4 Hvilke skader er ikke dækket? Fabrikations- og konstruktionsfejl Skade der alene opstår i og er begrænset til campingvognens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele. Det er dog dækket hvis det er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel Skade der skyldes, at campingvognen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler Frostsprængning Forringelse af campingvognens stand, som er en følge af brugen af denne f.eks. stenslag i lak og ridser i ruder Skade der skyldes slid Skader der skyldes vejrligets påvirkning, f.eks. tæring og rust Skade påført campingvognen under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af denne. Skader sket i en selvbetjent vaskehal er dog dækket Skade der sker under udlejning af campingvognen (defineret ved at brugsretten er overdraget mod betaling) En stationær campingvogn er som udgangspunkt ikke dækket ved kørselsskader. Dog dækkes kørselsskader ved maksimalt 2 flytninger pr. kalenderår Skader der tidligere har været erstattet Skader der er sket før tegningen af forsikringen. 4.5 Derudover dækker forsikringen ikke skade Forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens Når føreren af bilen som trækker campingvognen var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens Forårsaget på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse og mangel på søvn, Når føreren af bilen som trækker campingvognen ikke har lovbefalet gyldigt kørekort. Ved skade - nævnt under dette afsnit er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, et medlem af husstanden eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller det manglende kendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Alka kan dog rejse krav om erstatning overfor føreren. 3

6 4.6 Hvordan erstattes skaderne? Reparation Alka betaler for en reparation hos et anerkendt værksted, der sætter campingvognen i samme stand som før skaden Alka er berettiget til at anvise reparatør Dekorations- eller speciallakering bliver erstattet på de beskadigede dele og kun i det omfang, arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Kosmetiske forskelle mellem de beskadigede erstattede dele og ubeskadigede dele, er ikke dækket Er skaden opstået, efter at campingvognen var overladt til reparatør, forhandler el.lign., skal reparationen udføres til nettopriser. Ligeledes hæfter reparatøren og forhandleren for den aftalte selvrisiko, der gælder for forsikringen Der ydes ikke erstatning for Eventuel forringelse af campingvognens handelsværdi Ekstra udgifter ved reparationer foretaget uden for normal åbningstid Afsavn Forbedringer, f.eks. som følge af en nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele Alka kan erstatte reservedele, tilbehør og værktøj med tilsvarende nyt eller brugt, som svarer til det beskadigede. Kan forsikringstageren ikke acceptere en sådan genlevering, erstatter Alka skaden med det beløb, der svarer til hvad Alka skal betale for disse tilsvarende reservedele, tilbehør og værktøj Kontanterstatning Er skaden så stor, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, eller kommer campingvognen og/eller udstyret ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Alka, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende campingvogn og/ eller udstyr af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Alka kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende campingvogn eller udstyr Nyværdierstatning Alka yder en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny campingvogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte (Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede campingvogn), under forudsætning af at skaden er indtruffet inden for det første år efter campingvognen blev købt, at den skaderamte campingvogn var fabriksny, da forsikringen blev tegnet i Alka og at reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 100 % af en tilsvarende campingvogns nyværdi på skadens tidspunkt Afskrivningstabel Fortelte og markiser For fortelte og markiser inkl. side- og frontstykker som i øvrigt var ubeskadigede på skadetidspunktet gælder der særlige erstatningsregler. Erstatningen for fortelte og markiser inkl. side- og frontstykker beregnes med udgangspunkt i Alkas genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande. Ved tilsvarende nye genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet i henhold til nedenstående tabel: Forteltets eller markisens alder Kørende campingvogn % af Alkas genanskaffelsespris som ny på skadetidspunktet Stationær campingvogn % af Alkas genanskaffelsespris som ny på skadetidspunktet 0-1 år 100 % 100 % 1-2 år 100 % 80 % 2-3 år 80 % 60 % 3-4 år 70 % 40 % 4-5 år 60 % 20 % 5-6 år 50 % 10 % 6-7 år 40 % 10 % 7-8 år 30 % 10 % 8-9 år 20 % 10 % 9 år - 10 % 10 %

7 4.6.5 Transportomkostninger Alka betaler - ved en dækningsberettiget skade de nødvendige omkostninger til én transport af campingvognen til nærmeste reparationsværksted og til afhentning af campingvognen ved tyveri. Det er et krav, at det er grundet den dækningsberettigede skade at campingvognen ikke kan/må transporteres ved egen hjælp. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-servicekort, jf. punkt i disse forsikringsbetingelser. Transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende Redningsforsikring i udlandet Forsikringen er udvidet med redningsforsikring under kørsel med campingvognen i udlandet. De fuldstændige vilkår for Redningsforsikring er trykt i det røde SOS-servicekort, som kan fås hos Alka eller på 5 Retshjælpsforsikring De fuldstændige betingelser vedrørende denne dækning, herunder forsikringssum og selvrisiko, kan rekvireres hos Alka. 5.1 Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, som kan indbringes for en domstol eller voldgift, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede campingvogn i dens helhed. Tvister i forbindelse med udlejning af campingvognen, betragtes som erhverv og er derfor undtaget af dækningen. 5.2 Får sikrede brug for Retshjælpsforsikringen, skal sikrede henvende sig til en advokat. Det er én betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Alka. Nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen og de udførlige vilkår for denne dækning fås ved henvendelse til Alka. 4.7 Selvrisiko Der opkræves selvrisiko Selvrisiko er det beløb, som forsikringstageren selv skal betale efter en skade Har Alka i et skadetilfælde udlagt forsikringens selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der er en ansvarlig skadevolder, som dækker udgiften Betales selvrisikoen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Der opkræves ikke selvrisiko, hvis: Skaden er forvoldt, mens campingvognen var overladt til værksted, servicestation eller lignende, jf. punkt 3.3. Selvrisikoen opkræves/modregnes af/til værksted, servicestation eller lignende, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, hvor erstatningsansvaret bortfalder i henhold til erstatningsansvarslovens 19 og Udgifterne alene er betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikring. 5

8 6 Indboforsikringen (Den gældende indbosum fremgår af policen. Erstatningen vil ikke kunne overstige dette beløb) 6.1 Hvor dækker indboforsikringen? Forsikringen dækker genstande jf. afsnit 6.2 og 6.3 i campingvognen og fortelt, medmindre andet er beskrevet under den enkelte dækning Endvidere dækker forsikringen genstande jf. afsnit 6.2 og 6.3, som midlertidigt befinder sig uden for campingvognen og fortelt. 6.2 Hvilke genstande omfatter indboforsikringen? Genstande der er anført i punkt til punkt såfremt de fast hører til i campingvognen, og tilhører sikrede eller sikrede bærer risikoen for dem ved lån eller leje Almindeligt privat indbo Er private ejendele, som hører til en privat campingvogns normale udstyr. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som guld, sølv, smykker og er ikke dækket af forsikringen jf. punkt 6.3) plader, dvd er, compact discs (cd er), cdrom er samt spil til spillekonsoller, fotoudstyr og kikkerter kunstværker, malerier og ægte tæpper musikinstrumenter pelse, pelsværk og skind private computere og tablets inklusiv tilbehør, herunder monitor, tastatur, mus, standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick. radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere og forstærkere) mobiltelefoner, videokameraer, mp3- og mp4-afspillere, ipods og tilbehør spillekonsoller (f.eks. Play-station, X-box, PSP, Gameboy, Nintendo DS og lignende.). vin og spiritus våben og ammunition Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand Cykler Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo. 6.3 Hvilke genstande omfatter indboforsikringen ikke? Genstande som er eller ville være omfattet af en anden forsikring. Registrerede og uindregistrerede motordrevne køretøjer jævnfør færdselsloven - herunder biler, knallerter, motorcykler, motorcrosmaskiner og traktorer. Haveredskaber over 25 hk Luftfartøjer af enhver art Søfartøjer, herunder småbåde, kanoer, kajakker, windsurfere og tilbehør Genstande som har erhvervsmæssig karakter Genstande der ikke lovligt forhandles i Danmark Genstande der ikke lovligt kan anvendes i Danmark Genstande af guld, sølv og platin Smykker, perler og ædelstene Mønter og frimærker Penge, pengerepræsentativer og værdipapirer Husdyr. Dele og tilbehør til ovenstående genstande dækkes heller ikke 6.4 Hvilke skader er dækket? Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen dækker skade som følge af: Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i de forsikrede genstande, eller i den campingvogn/fortelt, hvori de forsikrede genstande befinder sig. Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt.

9 Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand). Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade sket ved vask eller tørring ved for høje temperaturer El-skader Forsikringen dækker Skade samt følgeskade på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Forsikringen dækker ikke I det omfang, skaden er dækket af garanti eller serviceordninger. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. Skade på genstande der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for campingvognen, som for eksempel haveredskaber Forsikringen dækker ikke Ekstra tilkøbte og ikke-integrerede løsdele. F.eks. TV-borde, tasker, kabler, hukommelseskort, batterier m.m. Programmer til det elektroniske udstyr. Skade på genstande der er 4 år eller ældre. Skade der ikke gør produktet uanvendeligt efter dets oprindelige formål f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, kosmetiske skader m.m. Skade som dækkes af garanti- og serviceordning eller som er omfattet af købelovens reklamationsbestemmelser. Hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. Skade der skyldes manglende vedligeholdelse, fejlmontering, fejlbetjening eller forkert brug. Skade der skyldes fejl eller mangler i programmer til det elektroniske udstyr (f.eks. mobiltelefoner, navigationsudstyr, computere m.m.). Skade som følge af virusangreb. Udgifter til justering/ændring eller service. Udgifter til forbrugsartikler som f.eks. batterier, pærer, film, blækpatroner m.m. Bortkomne, glemte eller forlagte genstande Elektronikskade Forsikringen dækker skade på elektriske genstande, under 4 år gamle, som følge af En pludselig hændelse, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Mekanisk eller elektrisk nedbrud inde i apparatet, som gør dette uanvendeligt efter dets oprindelige formål. Pixelfejl i fladskærme, hvor pixelfejlen overstiger producentens vejledning for, hvornår det har betydning for produktets funktionalitet. 7

10 6.4.4 Udstrømning af vand / væsker Forsikringen dækker Skade som følge af, at vand, damp, olie, kølevæske eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Skade som følge af langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i campingvognen. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge eller gulve Forsikringen dækker ikke Skade som følge af frostsprængning i campingvognen, hvis denne ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis sikrede selv er skyld i manglende energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Skade opstået under påfyldning og aftapning af vandbeholdere. Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af dryp eller udsivning fra synlige vand-, varme- eller afløbsrør i campingvognen. Skade som følge af opstigning af grundvand eller kloakvand. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde udført af ikke-autoriseret håndværker Storm- og nedbørsskader Forsikringen dækker skade som følge af: Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på campingvognen og/eller fortelt. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund Snetryk, hvis skaden er en følge af en samtidig snetrykskade på campingvognen og/eller fortelt/markise, samt at det ikke har været muligt at fjerne sneen. Hagl, hvis skaden er en følge af en samtidig haglskade på campingvognen og/ eller fortelt. Voldsomt sky- eller tøbrud hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer campingvognen Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer. Ved voldsomt tøbrud forstås, at lufttemperaturen stiger fra minusgrader til 10 plusgrader indenfor 12 timer. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på campingvognen Forsikringen dækker ikke Skade på genstande uden for campingvognen eller fortelt. Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløbsinstallationer. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb. Skade som følge af oversvømmelse fra hav eller fjord. Skade som følge af oversvømmelse fra sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud. I perioden 1. november til og med 29. februar dækker forsikringen kun genstande i fortelt, hvis forteltet er et entre-, vinter- eller helårstelt. 8

11 6.4.6 Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker: Skade på varer i køle- og dybfrostanlæg i campingvognen og fortelt, som skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget. Forsikringen dækker også følgeskade på selve anlægget og på øvrige indbogenstande, forvoldt af optøede varer Forsikringen dækker ikke Hvis den sikrede eller personer, som har lovlig adgang til campingvognen, har afbrudt strømmen Skade, der dækkes af garanti Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion Færdselsuheld Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses - motordrevne køretøjer jævnfør færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer), - to- og trehjulede cykler, - hestevogne, offentlige trafikmidler, invalidekøretøjer Forsikringen dækker ikke Skade på trafikmidlet. Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Indbrudstyveri Forsikringen dækker Tyveri fra forsvarligt aflåst campingvogn, når voldeligt opbrud kan konstateres Simpelt tyveri Forsikringen dækker Tyveri af genstande uden for campingvogn eller fra uaflåst campingvogn. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skade Forsikringen dækker ikke Særligt privat indbo, jf. punkt Bortkomne, glemte eller forlagte genstande. Tyveri begået af personer med lovlig adgang til campingvognen Når campingvognen er ubeboet eller udlejet. Campingvognen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at campingvognen kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid. Cykler, hvor stelnummer ikke kan oplyses Cykler, som ikke var aflåst med en lås der er godkendt af Varefakta Cykler, hvor låsebevis ikke kan fremvises Når sikrede har udvist grov uagtsomhed Hærværk Forsikringen dækker Hærværk på genstande, der befinder sig i forsvarligt aflåst campingvogn, når voldeligt opbrud kan konstateres. Hærværk på genstande, der befinder sig uden for campingvogn eller fra uaflåst campingvogn, dog med undtagelserne nævnt i punkt Erstatningen kan her ikke overstige kr. pr. skade. Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Hvis hærværket er sket på genstande der befinder sig uden for campingvogn eller fra uaflåst campingvogn dækker forsikringen ikke følgende: Særligt privat indbo, jf. punkt Hærværk begået af personer med lovlig adgang til campingvognen/forteltet. Når campingvognen er ubeboet eller udlejet. Campingvognen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at campingvognen kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid. Skade som følge af programmer der kan skade computere, f.eks. virus, orme og lignende. 9

12 Andre pludselige skader Forsikringen dækker andre pludselige skader. Ved pludselig skade forstås en pludselig hændelse, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet Forsikringen dækker ikke Skader der er nævnt som ikke dækket under skadesårsagerne jf. afsnit Skade på cykler Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug, f. eks. ridser og skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer og væsker, dryp fra malerpensler og malerbøtter Skade, der er forvoldt af dyr Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelse Skade, der er dækket af garanti og serviceordning Glemte, bortkomne, tabte eller forlagte ting Skade, når sikrede har udvist grov uagtsomhed Skade opstået på grund af manglende tilsyn med det forsikrede 6.5 Hvordan erstattes skaderne? Erstatningsopgørelse Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme situation som umiddelbart før skaden fandt sted. Alka kan vælge at erstatte tabet på én af følgende måder: Reparation, jf. punkt Erstatte værdiforringelsen, jf. punkt Genlevering, jf. punkt Kontanterstatning, jf. punkt Genstande der er erstattet ved genlevering eller kontanterstatning tilhører Alka Reparation Alka betaler for en reparation, som sætter de beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed, har samme værdi for den sikrede som før skaden Erstatte værdiforringelsen Alka erstatter værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade fratrukket genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelsen, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Genlevering Alka genleverer tilsvarende genstande, som dem der er beskadiget eller stjålet. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke Alka genleverer med nye genstande, såfremt de beskadigede eller stjålne genstande opfylder nedenstående tre betingelser er indkøbt som nye er mindre end 2 år gamle er ubeskadiget på skadestidspunktet Er betingelserne for genlevering med nye genstande ikke opfyldt, kan Alka genlevere med brugte genstande Ønsker sikrede ikke genlevering udbetaler Alka kontanterstatning. Kontanterstatningen opgøres til den pris, som Alka kan købe genstanden for. 10

13 6.5.5 Kontanterstatning Kontanterstatning opgøres som Nyværdierstatning, jf. punkt som Dagsværdierstatning, jf. punkt efter Afskrivningstabeller, jf. punkt Nyværdierstatning Der ydes en kontanterstatning, svarende til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de beskadigede eller stjålne genstande opfylder nedenstående tre betingelser er indkøbt som nye er mindre end 2 år gamle er ubeskadiget på skadetidspunktet Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke Dagsværdierstatning Er betingelserne for nyværdierstatning (jf. punkt ) ikke opfyldt, beregnes erstatningen som nyværdierstatning, men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I denne situation tages der ikke hensyn til genstandens nytteværdi Afskrivningstabeller For følgende genstande som i øvrigt var ubeskadigede på skadestidspunktet gælder der særlige erstatningsregler: cykler elektriske apparater og IT-udstyr Erstatningen for cykler, elektriske apparater og IT-udstyr beregnes med udgangspunkt i Alkas genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande. Ved tilsvarende nye genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet i henhold til nedenstående tabeller: Cykler erstattes efter nedenstående tabel: % af Alkas genanskaffelsespris som ny på skadestidspunktet Cyklens alder 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 år - 10% Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af at cyklens stelnummer kan oplyses at cyklen var aflåst med en lås der er godkendt af Varefakta at låsebevis kan fremvises Elektriske apparater og IT-udstyr herunder tilbehør, erstattes efter nedenstående tabel: Ved elektriske apparater forstås genstande, som kræver strøm fra lysnet eller batterier for at kunne virke. % af Alkas genanskaffelsespris som ny på skadestidspunktet Genstandens alder 0-4 år 100% 4 5 år 65% 5 6 år 50% 6 7 år 40% 7 8 år 30% 8 år - 20% 11

14 6.5.6 Skader af kosmetisk art erstattes ikke Ved skader på private film-, båndoptagelser, edb programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger. 6.6 Selvrisiko Der opkræves selvrisiko Selvrisiko er det beløb, som forsikringstageren selv skal betale efter en skade Har Alka i et skadetilfælde udlagt forsikringens selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Betales selvrisikoen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Der opkræves ikke selvrisiko, hvis: Skaden er forvoldt, mens campingvognen var overladt til værksted, servicestation eller lignende, jf. punkt 3.3. Selvrisikoen opkræves/modregnes af/til værksted, servicestation eller lignende, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Følgeudgifter (redning, bevaring og oprydning) Forsikringen dækker: Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting I forbindelse med en dækningsberettiget skade, erstattes endvidere - Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til redning, bevaring og oprydning. - Rimelige og nødvendige udgifter til opmagasinering, i indtil 1 år efter skadedatoen. 7 Uenighed om forsikringsspørgsmål 7.1 Ved uenighed med Alka om erstatningens størrelse eller aftalen, og hvis en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til den klageansvarlige i Alka. Du kan også klage til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat Ved klager til Ankenævnet for Forsikring må du betale et mindre gebyr til Ankenævnet, som tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: Regulering af pris, forsikringssummer og selvrisiko 8.1 Prisen indeksreguleres hvert år ved forsikringens hovedforfaldsdag. 8.2 Forsikringssummer og selvrisiko indeksreguleres ikke. 8.3 Indeksreguleringen sker på grundlag af lønindekset for den private sektor, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af lønindekset for den private sektor, kan Alka fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 9 Opkrævning, gebyrer og afgifter 9.1 Betaling af forsikringen Første opkrævning forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden Senere opkrævninger forfalder til betaling til de anførte forfaldsdage Betalingen skal ske inden den frist, der er anført på opkrævningen Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender Alka en rykker. I rykkeren er anført en ny betalingsfrist. Hvis betaling ikke sker indenfor rykkerens betalingsfrist, ophører forsikringen og dermed forsikringens dækning. 12

15 9.2 Gebyrer og afgifter Alka opkræver lovbestemte afgifter og bidrag, som for eksempel skadesforsikringsafgift, stormflodsafgift og bidrag til garantifond Alka kan opkræve gebyr for udsendelse af opkrævninger, de rykkere, som Alka har sendt ved manglende betaling, udsendelse af forsikringspolice, opsigelse af forsikringen, før forsikringens udløb (forsikringens hovedforfaldsdag) at foretage udbetalinger 9.3 Opkrævning Opkrævninger sendes til den adresse, forsikringstageren har oplyst til Alka. 10 Forsikringens varighed og opsigelse 10.1 Generelle regler vedrørende varighed og opsigelser Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Alka Forsikringen kan opsiges til et forsikringsårs udløb (forsikringens hovedforfaldsdag). Opsigelsen skal ske skriftligt og mindst 1 måned før udløbsdatoen. Forsikringstageren kan, mod et gebyr, også opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløb af en tilfældig måned i kalenderåret Både forsikringstageren og Alka kan opsige forsikringen med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade. Opsigelsen skal ske skriftligt og skal ske senest 1 måned efter, at Alka har erstattet eller afvist skaden Alka kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade. Ændringen skal være skriftlig og skal ske senest 1 måned efter, at Alka har erstattet eller afvist skaden. I disse tilfælde kan forsikringstageren opsige forsikringen pr. ændringsdatoen Hvis Alka udover indeksreguleringen foretager væsentlige ændringer i prisen eller væsentlige forringelser i betingelserne, skal dette ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringens forfaldsdag. I disse tilfælde kan forsikringstageren vælge at lade forsikringen udgå pr. forfaldsdatoen/ændringsdatoen Såfremt en opkrævet selvrisiko og/eller moms beløb ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav kan Alka opsige forsikringen med 14 dages varsel Alka kan opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis det konstateres, at campingvognen har fået ny ejer. 11 Alka skal have besked 11.1 Af hensyn til præmieberegningen og de betingelser der gælder for forsikringen, skal Alka underrettes, hvis: Det oplyste om campingvogn og kundeforhold som fremgår af policen ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Campingvognen bliver afhændet, udskiftet eller får en ny ejer. Campingvognen skifter anvendelse. Der udføres ændringer, der medfører at campingvognen er forskellig fra den campingvogn, der er oplyst på policen. Værdien af den forsikrede campingvogn og tilbehør forøges med mere end kr. i forhold til oplyste handelsværdi. Når Alka er underrettet, tager Alka stilling til om forsikringen kan fortsætte og på hvilke betingelser. Hvis Alka ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist jf. Forsikringsaftalelovens regler Alka kan besigtige campingvognen Alka kan til enhver tid kræve, at besigtige campingvognen og dens tilbehør med henblik på vurdering af risikoforholdet. 13

16 12 Forhold i skadetilfælde 13 Forsikring i andet selskab 12.1 Generelle regler ved anmeldelse af skader I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom Alka er berettiget til at foretage nødvendige foranstaltninger Enhver skade skal straks anmeldes til Alka. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet Efter en skade må udbedring og/eller fjernelse af beskadigede genstande ikke finde sted, før Alka har givet sit samtykke dertil. Er Alkas samtykke ikke indhentet, bortfalder erstatningspligten Alka er berettiget til at anvise reparatør til udbedring af skade For at få erstatning må forsikringstageren kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at denne har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som oplyst. Dette kan gøres ved at forsikringstageren indsender originale kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse til Alka. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør forsikringstageren sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan forsikringstageren ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer forsikringstageren, at Alka kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn Ved anmeldelse af tyveriskade må forsikringstageren sandsynliggøre, at tyveri foreligger idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab, så gælder der samme forbehold for nærværende forsikring. Det betyder, at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 14 Krigs-, jordskælv- og atomskader Forsikringen dækker ikke Skade, der direkte eller indirekte er en følge af eller står i forbindelse med krig krigslignende tilstande borgerkrig neutralitetskrænkelser oprør eller borgerlige uroligheder jordskælv eller andre naturkatastrofer udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Skader ved kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt medicinsk eller videnskabeligt formål er dog dækket, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 14

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Alka Teltvognsforsikring

Alka Teltvognsforsikring Alka Teltvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TE-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere