Referat. Mødedato: 24. oktober Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo september Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret 6 4 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter 8 5 Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S 11 7 Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn 12 8 Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer 14 9 Styring af anlægsprojekter Orientering vedr. bankudbud Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år Foranalyse af konkurrenceudsættelse oktober

3 Refer 14 Forprojekt om etablering af eksportcenter Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Biogasanlæg Storde 1, Bredebro Projektforslag for solvarme m.m., Løgumkloster Fjernvarme Revision af Tønder Kommunes snitfladeaftale med Tønder Forsyning A/S Temaplan for vindmøller, forslag til kommuneplantillæg nr Udtræden af samarbejdet vedr. Affaldsselskab Nord Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 37 Lukkede dagsordenspunkter 22 Købs- og overdragelsesaftale oktober

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Tønder Festival. 2. Førtidspension og arbejde i Kommunalbestyrelsen. 24. oktober

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo september S Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 30. september Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 71,4%. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 været 192,0 mio. kr. Bilag 0913 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo september 2013 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 11. oktober 2013, pkt. 1: Indstillingen godkendt. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

6 Refer 3. Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret P Sagsfremstilling Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 stiller krav om, alle kontanthjælpsmodtagere fremover som minimum skal være aktivitetspare. Det betyder, de ikke arbejdsmarkedspare ledige kontanthjælpsmodtagere, der i dag vurderes som værende midlertidigt passive, fremover også skal i aktivering. Tønder Kommune har ca. 130 borgere, der er midlertidigt passive. Aktiveringsindssen for denne gruppe vil skulle tage sit udgangspunkt i de aktiviteter, der udspringer fra Kompetencecenteret, både værksteds- og mentordelen. De øgede borgerrettede aktiviteter på Kompetencecenteret, som konsekvens af "brug for alle" og førtidspensions- og fleksjobreformen, har betydet, der er et lokalepres. I den forbindelse er der tidligere blevet frigivet kr. i 2013 til køb og renovering af bygning 38A. For kunne imødekomme den pladsmangel, som der vil komme med implementering af kontanthjælpsreformen er der behov for udvide bygning 38A med ca. 70 m2. fra de nuværende 93 m2. Tilbygningen er anslået til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. I forbindelse med ibrugtagning og renovering af bygning 38A skal der nu hentes tilbud hjem på renoveringen af bygningen for en del af de tidligere frigivne anlægsmidler fra Det vil i den forbindelse være økonomisk mest hensigtsmæssigt indhente et samlet tilbud på renovering og udvidelse af bygningen, således arbejderne kan tilrettelægges i sammenhæng. Der anmodes derfor om frigivelse af den 1,0 mio. kr., som er afs på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret m.v. Økonomi Der er afs i alt 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret til langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter. Der tages forbehold overfor godkendelse af budget 2014, som Kommunalbestyrelsen 2. behandler den 10. oktober Fagchef for Arbejdsmarked indstiller, Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udvidelse af bygning 38A på Kompetencecenteret, der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., svarende til de afste midler på investeringsoversigten for 2014 vedrørende Kompetencecenteret m.v. Arbejdsmarkedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. 24. oktober

7 Refer Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

8 Refer 4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter P Sagsfremstilling Totalrådgiver arkitektfirmaet Årstiderne har udarbejdet en plan for opførelse af hal 4 og renovering af de eksisterende bygninger i Tønder Sport- og Fritidscenter. Planen for ombygningen omfter et gennemgående torv/gang fra hovedindgang til udgang i den modste ende mellem en ny hal 4 og den nuværende hal 2. Udover en ny hal 4 på 1112 m indeholder projektet en multisal på 433 m, som kan opdeles i to sale. Hertil kommer diverse omklædningsfaciliteter, møderum mv. Ved den nye hovedgang bygges nye toiletforhold og nye køkkenarealer. I forbindelse med ombygningerne renoveres hal 3 både ude og inde og hal 2 får ny klimaskærm (ligesom hal 3), således centret kommer til fremstå ensartet. Det samlede økonomiske overslag for hele projektet udgør i alt 41,7 mio. kr. Heraf medfinansierer Tønder Gymnasium byggeriet med 40%, dog højst 8 mio. kr., jf. tidl. beslutning. Kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet udgør herefter 33,7 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal hal 4 og ny tilbygning stå klar til august 2014, mens den øvrige del vil være færdigt primo Økonomi Til ovennævnte projekt er der i 2013 afs rådighedsbeløb på i alt 9,095 mio. kr. og i er der afs rådighedsbeløb på i alt 25,190 mio. kr. Totalt i alt 34,285 mio. kr. incl. hal 4. Heraf er der i 2013 tidligere frigivet 6,7 mio. kr., således der er et restrådighedsbeløb på i alt 2,395 mio. kr. Rådighedsbeløbene i fordeler sig med 6,095 mio. kr. og 13,000 mio. kr. i 2014, 4,095 mio. kr. i 2015 og 2,000 mio. kr. i I henhold til ovennævnte tidsplan forventes det samlede projekt være færdig i Det betyder, det afste rådighedsbeløb i 2016 forventes anvendt i I så fald vil dette ske i forbindelse med opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016, idet der indgås bindende juridiske aftaler for hele anlægsbevillingen i Bilag Projektplan for Tønder Sport- og Fritidscenter TSFC - økonomisk oversigt 24. oktober

9 Refer Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 41,7 mio. kr. til opførelse af hal 4 og renovering af den eksisterende bygningsmasse i Tønder Sport- og Fritidscenter, Tønder Gymnasium medfinansierer byggeriet med 40% dog højst 8 mio. kr., således kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet herefter udgør 33,7 mio. kr., der i 2013 frigives det resterende rådighedsbeløb på 2,395 mio. kr. afs til formålet, det afste rådighedsbeløb i 2014 på henholdsvis 6,095 mio. kr. til renovering af eksisterende bygningsmasse og 13,000 mio. kr. til opførelse af hal 4 frigives under forudsætning af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2014, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

10 Refer 5. Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp G Sagsfremstilling I 2013 er der søgt om midler til bygningsfornyelse. Tønder kommune er blevet tildelt en stslig ramme på 2,5-3,5 mio kr. som skal supplereres med egne midler tilsvarende. Der er budgetteret med et beløb på 2 mio kr. på anlægsbudgettet. Disse midler er endnu ikke blevet frigivet. For kunne anvende disse midler søges der nu om frigivelse af dette rådighedsbeløb. Det er midler, som hvert år tildeles af sten. Der søges også hvert år. Midlerne kan anvendes til både bygningsforbedring og til nedrivning. Der er behov for midlerne af flere grunde. Bl.a fordi der ikke har været tildelt en indsspulje i Det er lykkedes få projekter gennemført, som der er arbejdet på længe - det gælder Jernbanegade i Skærbæk og Toldgade i Højer. Disse projekter sammen med en hel del mindre projekter, er midlerne disponeret for resten af Lovgrundlag Byfornyelsesloven Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet på 4 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 2 mio. kr., det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse og skimmelsvamp frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

11 Refer 6. Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S Ø Sagsfremstilling Tønder Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 23. september 2013 besluttet ansøge om kommunegaranti på 39 mio. kr. til anlægsprojekter i Tønder Spildevand A/S har i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 23 mio. kr. og i 2012 blev der ikke optaget de 18,5 mio. kr. som der var budgetteret med, idet 4 anlægsprojekter blev overført til færdiggørelse i 2013, således Tønder Spildevand A/S i 2013 har haft samlet anlægsudgifter for 39 mio. kr. På baggrund af en økonomirapport fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. september 2013 forventes Tønder Spildevand A/S have et finansieringsbehov ultimo 2013 på 39 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Beslutnignspunkt optagelse af lån Tønder Spildevand AS.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti til Tønder Spildevand A/S på 39 mio. kr., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

12 Refer 7. Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn Ø Sagsfremstilling Højer Design Efterskole søger om tilskud til indkøb af en PR-Campingvogn, som skal skabe opmærksomhed omkring efterskolen og den kommende højskole og dermed omkring Tønder Kommune generelt. Højer Design Efterskole har gennem flere år arbejdet med design og innovion, hvilket nu ønskes udbredt til en Design Højskole, som skal placeres i tilknytning til efterskolen. Designefterskolen er den eneste af sin art og tiltrækker derfor elever fra hele Danmark - også fra de store byer. Skolen forventer, det samme vil være tilfældet for højskolen. Med PR- Campingvognen vil skolen få mulighed for markedsføre tilbuddene ved køre ud til landsdækkende workshops, festivaller og uddannelsesmesser. I vognen kan vises PR-film, ligesom der kan fremvises produkter og projekter, som kan skabe interesse for skolerne og for egnen. Tønder Kommune kan få sit logo på vognen, hvis dette ønskes. Højer Design Efterskole fremhæver områdets mangfoldighed af kunst, kultur og nur, som kombineret med skolens tilbud om undervisning i Design og Innovion tiltrækker mange kreive mennesker til området. Det vurderes, yderligere aktiviteter ved Højer Design Efterskole i form af en højskole vil gavne kommunen i forhold til arbejdspladser og evt. iværksætteri, og en PR-campingvogn vil bidrage til synliggøre Højer-området som et kreivt miljø. Økonomi Højer Design Efterskole har indhentet et overslag på køb og indretning af PR-campingvogn, som beløber sig til ca kr. Et evt. tilskud kan afholdes af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme (5 mio. kr. i 2013). Bilag Ansøgning Campingvogn 24. oktober

13 Refer Kommunaldirektøren indstiller, der bevilliges kr. til Højer Design Efterskole til køb og indretning af PRcampingvogn, Tønder Kommune får sit logo på vognen, beløbet finansieres af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme, og der øremærkes et beløb på kr. af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme til evt. andre mindre virksomheder, som søger tilskud til anderledes markedsføring, som vurderes gavne Tønder Kommune i forhold til skabelse af arbejdspladser og/eller bosætning. Beslutning Ansøgningen blev ikke imødekommet. 24. oktober

14 Refer 8. Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer S Sagsfremstilling Bestyrelsen for Hjemsted Oldtidspark og Museum har anmodet Tønder Kommune om bistand med finde løsninger i forhold til både nuværende og langsigtede økonomiske udfordringer. I forhold til de nuværende økonomiske udfordringer har Tønder Kommunes egen revision (BDO) gennemgået regnskaber og budgetter og vurderet omfanget af det nødvendige kapitalbehov. Konklusionen er der er behov for tilføre 0,6 mio. kr. til reetablere egenkapitalen samt en stillingtagen til hvordan mellemværendet med Tønder Kommune på 1,5 mio. kr. skal håndteres. Herudover er der behov for få tilført midler til allerede gennemførte renoveringsopgaver på 0,8 mio. kr. Fremadrettet er vurderingen driften vil kunne balance med det nuværende årlige driftstilskud på 0,550 mio. kr. Hertil kommer behov for finansiere bestyrelsens godkendte renoveringsbudget for med et gennemsnitligt årligt beløb på ca. 0,7 mio. kr. I forretningsplanen for er skitseret en række nye oplevelsesfaciliteter som forventes finansieret via fondsmidler og egne lønkroner. Samlet set investeringer for ca. 25 mio. kr. I den forbindelse har Parken et behov for fundraiserbistand. Siden Parkens etablering i år 2000 er besøgstallet faldet fra ca til ca personer. I forbindelse med Parkens etablering bevilgede Arbejdsmarkedets Feriefond Skærbæk Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 27,665 mio. kr. hertil kommer et lån på 4,0 mio. kr. til udbygning og forbedring af Parken. Lånene skal tilbagebetales henholdsvis 1. september 2020 og 1.oktober 2024 medmindre andet aftales. Hvis driften af Hjemsted Oldtidspark standses for en længere tid forfalder lånene til indfrielse uden varsel. Parkens økonomiske situionen og de nuværende lånevilkår forventes drøftet med Arbejdsmarkedets Feriefond på møde den 23. oktober. Bilag Brev Tønder Kommune Keld I. Hansen docx Forretningsplan pdf Not BDO 24. oktober

15 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, der bevilges et tilskud til reetablering af egenkapitalen på kr. Tønder Kommunes tilgodehavende på kr. afskrives der bevilges et tilskud på kr. til Asgård projektet under forudsætning det sikrer den nødvendige finansiering af projektet således LAG midler kommer til udbetaling finansiering af tilskud på samlet 1,260 mio. kr. sker fra afs pulje til Erhvervsudvikling Parken tilbydes bistand fra kommunal fundraiser på maksimalt 10 timer ugentligt Parkens bestyrelse og Tønder Kommune i fællesskab udarbejder en plan for parkens langsigtede drift og udvikling under hensyntagen til drøftelser med Arbejdsmarkedets Feriefond Beslutning Forslag om reetablering af egenkapitalen med de økonomiske forslag i de fire første 'er indstilles godkendt. Som forudsætning stilles der krav om en realistisk forretningsplan med udgangspunkt i niveauet for det faktiske besøgstal og krav om vurdering af en anden driftsform herunder en anden driftsherre. Der nedsættes hertil et politisk ad hoc udvalg, som skal forelægge forslag inden årets udgang. Hertil foreslås udpeget Hennning Schmidt, Lars Rytter og Stig Bæk Andersen. 24. oktober

16 Refer 9. Styring af anlægsprojekter P Sagsfremstilling Den 20. september 2012 godkendte direktionen projektbeskrivelse for projekt for model til anlægsstyring. Beslutningen omftede nedsættelse af en projektorganision, som siden har udarbejdet en styringsvejledning, og ops rammer for controlling og rapportering. Projektets styregruppe har godkendt styringsvejledning og bevillingsregler videresendes til endelig godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte disse d. 8. august Der afholdtes afsluttende styregruppemøde d. 22. august. Her blev implementeringsplanen vedtaget samt der blev evalueret. Projektet er nu nedlukket, og anlægsstyringen overgået til basisorganisionen. Den ekstraordinære controlling på området vil fortsætte i yderligere 2 år, hvorefter der tages stilling til om området stadig fordrer ekstraordinær opfølgning. Projektet har arbejdet med følgende hovedområder: - Årsplanlægning af anlægsinvesteringer, så der arbejdes med området jævnt over hele året - Årsplanlægning af bevillinger og frigivelser, så alle projekter frigives på korrekt tidspunkt - Udarbejdelse af styringsvejledning for anlægsinvesteringer - Udarbejdelse af rapporteringsmodel - Udarbejdelse af controllingmodel - Specialprocedure for 2013, da styringsvejledningen først er klar til brug efter vedtagelse i august Bilag Styring af anlægsprojekter Direktøren for Centraladministrionen, Teknik og Miljø indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Godkendt. 24. oktober

17 Refer 10. Orientering vedr. bankudbud G Sagsfremstilling I forbindelse med Tønder Kommunes aftale med Sydbank som hovedpengeinstitutsforbindelse udløber pr er der igangs en ny udbudsrunde. Lovgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til 15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Bilag Tidsplan for bankudbud Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

18 Refer 11. Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro G Sagsfremstilling Dansk Revision Tønder ansøger på vegne af bestyrelsen for den prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro om forlængelse af kommunegarantien med 10 år i forbindelse med omlægning af eksisterende F4 rentetilpasningslån til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån. Mejerigården er i år 2004 finansieret ved 2 30 årige rentetilpasningslån i DLR Kredit: Lån nr. 60, hovedstol kr. afdragsfrit i 10 år. P.t. F4 rentetilpasningslån. Lån nr. 61, hovedstol kr. med afdrag. P.t. F2 rentetilpasningslån. Kommunegarantien er 14,06% på begge lån. Afdragsfriheden på lån nr. 60 udløber 1. januar 2014, og afvikles herefter over 20 år. DLR Kredit har tilbudt Mejerigården omlægge lån nr. 60 til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån med afdrag, på betingelse af samme procentvise kommunegaranti (14,06%) på det nye lån. Kommunegarantien forlænges herved med 10 år. Den årlige ydelse på det nuværende lån nr. 60 vil stige fra ca kr i 2013 til i 2014 udgøre ca kr. Ved en låneomlægning i henhold til det ansøgte vil den årlige ydelse i 2014 udgøre ca kr. Den ønskede låneomlægning begrundes i ansøgningen med et presset marked for salg af andelsboligerne. Aktuelt er 2 boliger til salg, den ene har været til salg i mere end 1 år. En stigning i huslejen vil yderligere vanskeliggøre fremtidige salg. I ansøgningen er følgende oplyst om boliger og månedlig husleje: Boliger, størrelse 3 boliger på 110 m2 7 boliger på 90 m2 Nuværende Uden Tilbudt omlægning omlægning kr kr kr kr kr kr. Det er administrionens vurdering, det allerede ved låneoptagelsen i 2004 har været et kendt vilkår, andelsboligforeningen efter 10 år skulle påbegynde afdrage på det kommunegaranterede lån. Andelsboligforeningen har derfor været bekendt med, huslejen som følge heraf enten skulle hæves, eller foreningens formue forinden skulle konsolideres. På den baggrund og idet muligheden for stille kommunal garanti for realkreditlån til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger blev ophævet med udgangen af 2004, indstiller administrionen til afslag på overføre kommunegarantien fra det oprindelige F4 lån til et nyt lån med forlænget løbetid. 24. oktober

19 Refer Lovgrundlag Kommunegarantien er oprindelig stillet i medfør af pgf. 160 b i den tidligere Lov om almene boliger samt støttede prive andelsboliger, hvor kommunalbestyrelsen i år 2003 og 2004 på stens vegne kunne give tilsagn om tilskud til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger, mod samtidig selv påtage sig godtgøre en 1/3 af udgifterne hertil og samtidig påtage sig yde garanti for realkreditlån efter pgf. 160 d. Økonomi Imødekommelse af ansøgningen vil medføre, kommunegarantien forlænges med 10 år. Restgælden på det nye lån vil 1/ udgøre ca kr. Bilag Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget ikke imødekommer ansøgningen, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

20 Refer 12. Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år G Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark anmoder som administror for Tønder Kommunes Ældreboliger Møllevang i Agerskov, om tilladelse til afvikle et opsamlet driftsunderskud over 5 år. Jf. pgf. 8 stk. 3 i bekendtgørelse om administrion af ældreboliger skal eventuelle opsamlede driftsunderskud normalt afvikles over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade afvikling over en længere periode, såfremt det skønnes være påkrævet for ældreboligernes videreførelse, dog ikke længere end 5-10 år. Møllevang har opsamlet et driftsunderskud pr. 31. december 2012 på kr. Underskuddet er især opstået ved ubalance mellem budget og regnskab på konto for løn til pedel og rengøring. Økonomiforvaltningen har sammen med Boligkontoret Danmark bearbejdet budget 2014, således der fremadrettet er overenstemmelse mellem tildelingskriterier, budget og regnskab. Afvikling af underskuddet fra år 2014 over 5 år fremfor 3 år vil medføre en årlig lettelse i budgettet på kr. ( kr. årligt i 3 år / kr. årligt i 5 år). Sammen med tilretning af øvrige poster i budget 2014 vil lejestigningen kunne begrænses til 1,9 %. Alternivt vil afvikling over 3 år medføre en stigning på 5,5%. Møllevang består af 28 ældreboliger. Udvikling i gennemsnitlige månedlige leje: År kr. År kr. en stigning på 15,5%. År kr. ved afvikling af underskud over 3 år. År kr. ved afvikling af underskud over 5 år. Det er administrionens vurdering, en afvikling af det opsamlede underskud over 5 år er påkrævet for sikre en økonomisk rentabel videreførelse af ældreboligerne, henset til det nuværende lejeniveau og udviklingen i lejen. Det er herved taget i betragtning, huslejen i indeværende år allerede er steget med 15,5%. Lovgrundlag Bekendtgørelse om administrion af ældreboliger pgf. 8 samt beskrivelse til konto 33 om afvikling af opsamlet driftsunderskud i bilag til bekendtgørelsen. Økonomi Såfremt ældreboligerne ikke kan udlejes som følge af lejeniveauet, vil den afledte tomgangshusleje skulle udredes af Tønder Kommune. Bilag Ansøgning med bilag 24. oktober

21 Refer Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer anmodningen indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

22 Refer 13. Foranalyse af konkurrenceudsættelse A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entrepenørafdelingen Administrion har på den baggrund udarbejdet en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skal omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skal gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar Der er udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderer ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI (vedlagt) bedst lever op til de opstillede krav. Økonomi udgifter til foranalysen udgør kr., der afholdes af provenuet fra kommunegaranti sagerne Bilag Tilbud COWI.pdf Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, godkender, der gennemføres en foranalyse med det udvalgte konsulentfirma. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

23 Refer 14. Forprojekt om etablering af eksportcenter P Sagsfremstilling I Tønder Kommunes høringsforslag til kommuneplanstregi Grænseløs Virkelighed indgår den dansk-tyske forbindelse som et centralt tema. Temaet Den dansk tyske forbindelse: Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland fokuserer på, mindre og mellemstore virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Forprojektet gennemføres i 3 faser: Fase 1 - udvikling af koncept for eksporthus Administrionen har på grundlag af kommuneplanstregiens prioritering af etablering af et fysisk center taget initiiv til gennemføre en forprojekt om etablering af et eksportcenter. Gode ideer i høringsperioden til kommuneplanstregien til indssområdet vil blive indarbejdet umidelbart i konceptet. Konceptet udarbejdes i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd med deltagelse af en ekstern konsulent. Som result udarbejdes et forslag til realisering af et eksportcenter. Forprojektet skal således omfte disse hovedemner Baggrund og erhvervsmæssigt rionale i et eksportcenter: Tønders styrkepositioner i et nyt eksportcenter Definition af formål og målgruppe Afgrænsning af centerets aktiviteter i forhold til omverdenen Beskrivelse af eksportcentrets koncept for faciliteter, ydelser og markedsføring Forslag til fysisk placering af centret Forslag til organisering Budget- og finansieringsplaner for etablering og drift Fase 2 - afprøvning og tilretning af konceptet Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Tønder kommune og Tønder Erhvervsråd. Styregruppen får til opgave afprøve ideen blandt målgruppevirksomheder, erhvervsfremmeaktører og politikere med henblik på sikre, eksporthuset er realiserbart og har den nødvendige stregi for tiltrækning af virksomheder. tilrette konceptet ud fra tilbagemeldingerne og herunder udarbejde en færdig plan for realisering af eksporthuset 24. oktober

24 Refer Fase 3 - forberedelse af etablering af eksportcenteret I dennne fase har styregruppen til opgave aftale økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af eksporthuset udarbejde ansøgningsmeriale og ansøge eksterne fonde I alle tre faser indgår indkøb af ekstern konsulenthjælp. Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget godkender gennemførelse af forprojektet, Økonomiudvalget orienteres efter fase 1 om forslaget til konceptet for eksporthuset, udgifter til forprojektfasen på kr. afholdes af erhvervspuljen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

25 Refer 15. Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup G Sagsfremstilling For sikre udviklingen af en eksisterende virksomhed i det tidligere mejeri i Døstrup fremlægges forslag til kommuneplantillæg for rammeområde i Døstrup. Med kommuneplantillægget udvides rammeområdet med ca m² mod øst, og miljøklassen for de virksomheder der kan placeres indenfor området skærpes fra miljøklasse 3-6 til miljøklasse 1-4 af hensyn til tilstødende centerområde og boligområde. I forbindelse med idéhøringen indkom der en enkelt bemærkning fra nærmeste nabo, som ikke ønsker den eksisterende virksomhed skal have mulighed for udvide produktionen. Lokalplanen stiller skærpende krav i forhold til hegning mod nord. Endvidere fremlægges forslag til lokalplan nr som alene omfter virksomheden i det tidligere mejeri Sødams Øko Fjerkræslagteri samt det areal øst for mriklen som tilkøbes for sikring af udvidelsesmuligheder. Lokalplanen har til formål sikre anvendelsen til erhvervsformål i miljøklasse 1-4 herunder fødevareerhverv, lettere industri, værksted og oplagsvirksomhed samt kontor, liberalt erhverv og mindre butikker til salg af virksomhedernes egne produkter. Den skal endvidere sikre områdets kulturarv ved bevaring af de gamle bygninger til mejeri med tilhørende bestyrerbolig. Virksomheden forventer ikke større bygningsmæssige udvidelser, men eventuelt mindre tilbygninger ved den eksisterende bebyggelse. Derfor vil de sikre areal, så bebyggelsesprocenten kan overholdes. Kapacitetsudvidelsen sker ved hele produktionsapparets kører alle ugens dage, og ikke som nu, slagtninger kun foregår enkelte dage, ligeså opskæring og pakning. Udvidelsen vil medfører flere fuldtids arbejdspladser i virksomheden. Der er endvidere udarbejdet screening og miljørapport i forhold til miljøvurderingsloven. Det konkluderes udvidelse af slagtekapaciteten vurderes medføre nogen miljøpåvirkning, men indretningen og den anvendte teknologi sikrer, miljølovens grænseværdier bliver overholdt, og der er således ikke tale om en væsentlig belastning. Der er endvidere udarbejdet VVM screening i forhold til bekendtgørelse om visse anlægs virkning på miljøet. Her konkluderes der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse idet projektet ikke vurderes få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen Bilag miljørapport og miljøscreening VVM Screening Forslag lokalplan Kommuneplantillæg oktober

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00.

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00. Mødedo: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere