Referat. Mødedato: 24. oktober Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo september Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret 6 4 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter 8 5 Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S 11 7 Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn 12 8 Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer 14 9 Styring af anlægsprojekter Orientering vedr. bankudbud Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år Foranalyse af konkurrenceudsættelse oktober

3 Refer 14 Forprojekt om etablering af eksportcenter Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Biogasanlæg Storde 1, Bredebro Projektforslag for solvarme m.m., Løgumkloster Fjernvarme Revision af Tønder Kommunes snitfladeaftale med Tønder Forsyning A/S Temaplan for vindmøller, forslag til kommuneplantillæg nr Udtræden af samarbejdet vedr. Affaldsselskab Nord Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 37 Lukkede dagsordenspunkter 22 Købs- og overdragelsesaftale oktober

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Tønder Festival. 2. Førtidspension og arbejde i Kommunalbestyrelsen. 24. oktober

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo september S Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 30. september Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 71,4%. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 været 192,0 mio. kr. Bilag 0913 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo september 2013 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 11. oktober 2013, pkt. 1: Indstillingen godkendt. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

6 Refer 3. Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret P Sagsfremstilling Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 stiller krav om, alle kontanthjælpsmodtagere fremover som minimum skal være aktivitetspare. Det betyder, de ikke arbejdsmarkedspare ledige kontanthjælpsmodtagere, der i dag vurderes som værende midlertidigt passive, fremover også skal i aktivering. Tønder Kommune har ca. 130 borgere, der er midlertidigt passive. Aktiveringsindssen for denne gruppe vil skulle tage sit udgangspunkt i de aktiviteter, der udspringer fra Kompetencecenteret, både værksteds- og mentordelen. De øgede borgerrettede aktiviteter på Kompetencecenteret, som konsekvens af "brug for alle" og førtidspensions- og fleksjobreformen, har betydet, der er et lokalepres. I den forbindelse er der tidligere blevet frigivet kr. i 2013 til køb og renovering af bygning 38A. For kunne imødekomme den pladsmangel, som der vil komme med implementering af kontanthjælpsreformen er der behov for udvide bygning 38A med ca. 70 m2. fra de nuværende 93 m2. Tilbygningen er anslået til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. I forbindelse med ibrugtagning og renovering af bygning 38A skal der nu hentes tilbud hjem på renoveringen af bygningen for en del af de tidligere frigivne anlægsmidler fra Det vil i den forbindelse være økonomisk mest hensigtsmæssigt indhente et samlet tilbud på renovering og udvidelse af bygningen, således arbejderne kan tilrettelægges i sammenhæng. Der anmodes derfor om frigivelse af den 1,0 mio. kr., som er afs på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret m.v. Økonomi Der er afs i alt 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret til langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter. Der tages forbehold overfor godkendelse af budget 2014, som Kommunalbestyrelsen 2. behandler den 10. oktober Fagchef for Arbejdsmarked indstiller, Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udvidelse af bygning 38A på Kompetencecenteret, der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., svarende til de afste midler på investeringsoversigten for 2014 vedrørende Kompetencecenteret m.v. Arbejdsmarkedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. 24. oktober

7 Refer Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

8 Refer 4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter P Sagsfremstilling Totalrådgiver arkitektfirmaet Årstiderne har udarbejdet en plan for opførelse af hal 4 og renovering af de eksisterende bygninger i Tønder Sport- og Fritidscenter. Planen for ombygningen omfter et gennemgående torv/gang fra hovedindgang til udgang i den modste ende mellem en ny hal 4 og den nuværende hal 2. Udover en ny hal 4 på 1112 m indeholder projektet en multisal på 433 m, som kan opdeles i to sale. Hertil kommer diverse omklædningsfaciliteter, møderum mv. Ved den nye hovedgang bygges nye toiletforhold og nye køkkenarealer. I forbindelse med ombygningerne renoveres hal 3 både ude og inde og hal 2 får ny klimaskærm (ligesom hal 3), således centret kommer til fremstå ensartet. Det samlede økonomiske overslag for hele projektet udgør i alt 41,7 mio. kr. Heraf medfinansierer Tønder Gymnasium byggeriet med 40%, dog højst 8 mio. kr., jf. tidl. beslutning. Kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet udgør herefter 33,7 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal hal 4 og ny tilbygning stå klar til august 2014, mens den øvrige del vil være færdigt primo Økonomi Til ovennævnte projekt er der i 2013 afs rådighedsbeløb på i alt 9,095 mio. kr. og i er der afs rådighedsbeløb på i alt 25,190 mio. kr. Totalt i alt 34,285 mio. kr. incl. hal 4. Heraf er der i 2013 tidligere frigivet 6,7 mio. kr., således der er et restrådighedsbeløb på i alt 2,395 mio. kr. Rådighedsbeløbene i fordeler sig med 6,095 mio. kr. og 13,000 mio. kr. i 2014, 4,095 mio. kr. i 2015 og 2,000 mio. kr. i I henhold til ovennævnte tidsplan forventes det samlede projekt være færdig i Det betyder, det afste rådighedsbeløb i 2016 forventes anvendt i I så fald vil dette ske i forbindelse med opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016, idet der indgås bindende juridiske aftaler for hele anlægsbevillingen i Bilag Projektplan for Tønder Sport- og Fritidscenter TSFC - økonomisk oversigt 24. oktober

9 Refer Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 41,7 mio. kr. til opførelse af hal 4 og renovering af den eksisterende bygningsmasse i Tønder Sport- og Fritidscenter, Tønder Gymnasium medfinansierer byggeriet med 40% dog højst 8 mio. kr., således kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet herefter udgør 33,7 mio. kr., der i 2013 frigives det resterende rådighedsbeløb på 2,395 mio. kr. afs til formålet, det afste rådighedsbeløb i 2014 på henholdsvis 6,095 mio. kr. til renovering af eksisterende bygningsmasse og 13,000 mio. kr. til opførelse af hal 4 frigives under forudsætning af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2014, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

10 Refer 5. Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp G Sagsfremstilling I 2013 er der søgt om midler til bygningsfornyelse. Tønder kommune er blevet tildelt en stslig ramme på 2,5-3,5 mio kr. som skal supplereres med egne midler tilsvarende. Der er budgetteret med et beløb på 2 mio kr. på anlægsbudgettet. Disse midler er endnu ikke blevet frigivet. For kunne anvende disse midler søges der nu om frigivelse af dette rådighedsbeløb. Det er midler, som hvert år tildeles af sten. Der søges også hvert år. Midlerne kan anvendes til både bygningsforbedring og til nedrivning. Der er behov for midlerne af flere grunde. Bl.a fordi der ikke har været tildelt en indsspulje i Det er lykkedes få projekter gennemført, som der er arbejdet på længe - det gælder Jernbanegade i Skærbæk og Toldgade i Højer. Disse projekter sammen med en hel del mindre projekter, er midlerne disponeret for resten af Lovgrundlag Byfornyelsesloven Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet på 4 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 2 mio. kr., det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse og skimmelsvamp frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

11 Refer 6. Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S Ø Sagsfremstilling Tønder Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 23. september 2013 besluttet ansøge om kommunegaranti på 39 mio. kr. til anlægsprojekter i Tønder Spildevand A/S har i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 23 mio. kr. og i 2012 blev der ikke optaget de 18,5 mio. kr. som der var budgetteret med, idet 4 anlægsprojekter blev overført til færdiggørelse i 2013, således Tønder Spildevand A/S i 2013 har haft samlet anlægsudgifter for 39 mio. kr. På baggrund af en økonomirapport fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. september 2013 forventes Tønder Spildevand A/S have et finansieringsbehov ultimo 2013 på 39 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Beslutnignspunkt optagelse af lån Tønder Spildevand AS.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti til Tønder Spildevand A/S på 39 mio. kr., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

12 Refer 7. Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn Ø Sagsfremstilling Højer Design Efterskole søger om tilskud til indkøb af en PR-Campingvogn, som skal skabe opmærksomhed omkring efterskolen og den kommende højskole og dermed omkring Tønder Kommune generelt. Højer Design Efterskole har gennem flere år arbejdet med design og innovion, hvilket nu ønskes udbredt til en Design Højskole, som skal placeres i tilknytning til efterskolen. Designefterskolen er den eneste af sin art og tiltrækker derfor elever fra hele Danmark - også fra de store byer. Skolen forventer, det samme vil være tilfældet for højskolen. Med PR- Campingvognen vil skolen få mulighed for markedsføre tilbuddene ved køre ud til landsdækkende workshops, festivaller og uddannelsesmesser. I vognen kan vises PR-film, ligesom der kan fremvises produkter og projekter, som kan skabe interesse for skolerne og for egnen. Tønder Kommune kan få sit logo på vognen, hvis dette ønskes. Højer Design Efterskole fremhæver områdets mangfoldighed af kunst, kultur og nur, som kombineret med skolens tilbud om undervisning i Design og Innovion tiltrækker mange kreive mennesker til området. Det vurderes, yderligere aktiviteter ved Højer Design Efterskole i form af en højskole vil gavne kommunen i forhold til arbejdspladser og evt. iværksætteri, og en PR-campingvogn vil bidrage til synliggøre Højer-området som et kreivt miljø. Økonomi Højer Design Efterskole har indhentet et overslag på køb og indretning af PR-campingvogn, som beløber sig til ca kr. Et evt. tilskud kan afholdes af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme (5 mio. kr. i 2013). Bilag Ansøgning Campingvogn 24. oktober

13 Refer Kommunaldirektøren indstiller, der bevilliges kr. til Højer Design Efterskole til køb og indretning af PRcampingvogn, Tønder Kommune får sit logo på vognen, beløbet finansieres af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme, og der øremærkes et beløb på kr. af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme til evt. andre mindre virksomheder, som søger tilskud til anderledes markedsføring, som vurderes gavne Tønder Kommune i forhold til skabelse af arbejdspladser og/eller bosætning. Beslutning Ansøgningen blev ikke imødekommet. 24. oktober

14 Refer 8. Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer S Sagsfremstilling Bestyrelsen for Hjemsted Oldtidspark og Museum har anmodet Tønder Kommune om bistand med finde løsninger i forhold til både nuværende og langsigtede økonomiske udfordringer. I forhold til de nuværende økonomiske udfordringer har Tønder Kommunes egen revision (BDO) gennemgået regnskaber og budgetter og vurderet omfanget af det nødvendige kapitalbehov. Konklusionen er der er behov for tilføre 0,6 mio. kr. til reetablere egenkapitalen samt en stillingtagen til hvordan mellemværendet med Tønder Kommune på 1,5 mio. kr. skal håndteres. Herudover er der behov for få tilført midler til allerede gennemførte renoveringsopgaver på 0,8 mio. kr. Fremadrettet er vurderingen driften vil kunne balance med det nuværende årlige driftstilskud på 0,550 mio. kr. Hertil kommer behov for finansiere bestyrelsens godkendte renoveringsbudget for med et gennemsnitligt årligt beløb på ca. 0,7 mio. kr. I forretningsplanen for er skitseret en række nye oplevelsesfaciliteter som forventes finansieret via fondsmidler og egne lønkroner. Samlet set investeringer for ca. 25 mio. kr. I den forbindelse har Parken et behov for fundraiserbistand. Siden Parkens etablering i år 2000 er besøgstallet faldet fra ca til ca personer. I forbindelse med Parkens etablering bevilgede Arbejdsmarkedets Feriefond Skærbæk Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 27,665 mio. kr. hertil kommer et lån på 4,0 mio. kr. til udbygning og forbedring af Parken. Lånene skal tilbagebetales henholdsvis 1. september 2020 og 1.oktober 2024 medmindre andet aftales. Hvis driften af Hjemsted Oldtidspark standses for en længere tid forfalder lånene til indfrielse uden varsel. Parkens økonomiske situionen og de nuværende lånevilkår forventes drøftet med Arbejdsmarkedets Feriefond på møde den 23. oktober. Bilag Brev Tønder Kommune Keld I. Hansen docx Forretningsplan pdf Not BDO 24. oktober

15 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, der bevilges et tilskud til reetablering af egenkapitalen på kr. Tønder Kommunes tilgodehavende på kr. afskrives der bevilges et tilskud på kr. til Asgård projektet under forudsætning det sikrer den nødvendige finansiering af projektet således LAG midler kommer til udbetaling finansiering af tilskud på samlet 1,260 mio. kr. sker fra afs pulje til Erhvervsudvikling Parken tilbydes bistand fra kommunal fundraiser på maksimalt 10 timer ugentligt Parkens bestyrelse og Tønder Kommune i fællesskab udarbejder en plan for parkens langsigtede drift og udvikling under hensyntagen til drøftelser med Arbejdsmarkedets Feriefond Beslutning Forslag om reetablering af egenkapitalen med de økonomiske forslag i de fire første 'er indstilles godkendt. Som forudsætning stilles der krav om en realistisk forretningsplan med udgangspunkt i niveauet for det faktiske besøgstal og krav om vurdering af en anden driftsform herunder en anden driftsherre. Der nedsættes hertil et politisk ad hoc udvalg, som skal forelægge forslag inden årets udgang. Hertil foreslås udpeget Hennning Schmidt, Lars Rytter og Stig Bæk Andersen. 24. oktober

16 Refer 9. Styring af anlægsprojekter P Sagsfremstilling Den 20. september 2012 godkendte direktionen projektbeskrivelse for projekt for model til anlægsstyring. Beslutningen omftede nedsættelse af en projektorganision, som siden har udarbejdet en styringsvejledning, og ops rammer for controlling og rapportering. Projektets styregruppe har godkendt styringsvejledning og bevillingsregler videresendes til endelig godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte disse d. 8. august Der afholdtes afsluttende styregruppemøde d. 22. august. Her blev implementeringsplanen vedtaget samt der blev evalueret. Projektet er nu nedlukket, og anlægsstyringen overgået til basisorganisionen. Den ekstraordinære controlling på området vil fortsætte i yderligere 2 år, hvorefter der tages stilling til om området stadig fordrer ekstraordinær opfølgning. Projektet har arbejdet med følgende hovedområder: - Årsplanlægning af anlægsinvesteringer, så der arbejdes med området jævnt over hele året - Årsplanlægning af bevillinger og frigivelser, så alle projekter frigives på korrekt tidspunkt - Udarbejdelse af styringsvejledning for anlægsinvesteringer - Udarbejdelse af rapporteringsmodel - Udarbejdelse af controllingmodel - Specialprocedure for 2013, da styringsvejledningen først er klar til brug efter vedtagelse i august Bilag Styring af anlægsprojekter Direktøren for Centraladministrionen, Teknik og Miljø indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Godkendt. 24. oktober

17 Refer 10. Orientering vedr. bankudbud G Sagsfremstilling I forbindelse med Tønder Kommunes aftale med Sydbank som hovedpengeinstitutsforbindelse udløber pr er der igangs en ny udbudsrunde. Lovgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til 15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Bilag Tidsplan for bankudbud Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

18 Refer 11. Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro G Sagsfremstilling Dansk Revision Tønder ansøger på vegne af bestyrelsen for den prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro om forlængelse af kommunegarantien med 10 år i forbindelse med omlægning af eksisterende F4 rentetilpasningslån til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån. Mejerigården er i år 2004 finansieret ved 2 30 årige rentetilpasningslån i DLR Kredit: Lån nr. 60, hovedstol kr. afdragsfrit i 10 år. P.t. F4 rentetilpasningslån. Lån nr. 61, hovedstol kr. med afdrag. P.t. F2 rentetilpasningslån. Kommunegarantien er 14,06% på begge lån. Afdragsfriheden på lån nr. 60 udløber 1. januar 2014, og afvikles herefter over 20 år. DLR Kredit har tilbudt Mejerigården omlægge lån nr. 60 til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån med afdrag, på betingelse af samme procentvise kommunegaranti (14,06%) på det nye lån. Kommunegarantien forlænges herved med 10 år. Den årlige ydelse på det nuværende lån nr. 60 vil stige fra ca kr i 2013 til i 2014 udgøre ca kr. Ved en låneomlægning i henhold til det ansøgte vil den årlige ydelse i 2014 udgøre ca kr. Den ønskede låneomlægning begrundes i ansøgningen med et presset marked for salg af andelsboligerne. Aktuelt er 2 boliger til salg, den ene har været til salg i mere end 1 år. En stigning i huslejen vil yderligere vanskeliggøre fremtidige salg. I ansøgningen er følgende oplyst om boliger og månedlig husleje: Boliger, størrelse 3 boliger på 110 m2 7 boliger på 90 m2 Nuværende Uden Tilbudt omlægning omlægning kr kr kr kr kr kr. Det er administrionens vurdering, det allerede ved låneoptagelsen i 2004 har været et kendt vilkår, andelsboligforeningen efter 10 år skulle påbegynde afdrage på det kommunegaranterede lån. Andelsboligforeningen har derfor været bekendt med, huslejen som følge heraf enten skulle hæves, eller foreningens formue forinden skulle konsolideres. På den baggrund og idet muligheden for stille kommunal garanti for realkreditlån til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger blev ophævet med udgangen af 2004, indstiller administrionen til afslag på overføre kommunegarantien fra det oprindelige F4 lån til et nyt lån med forlænget løbetid. 24. oktober

19 Refer Lovgrundlag Kommunegarantien er oprindelig stillet i medfør af pgf. 160 b i den tidligere Lov om almene boliger samt støttede prive andelsboliger, hvor kommunalbestyrelsen i år 2003 og 2004 på stens vegne kunne give tilsagn om tilskud til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger, mod samtidig selv påtage sig godtgøre en 1/3 af udgifterne hertil og samtidig påtage sig yde garanti for realkreditlån efter pgf. 160 d. Økonomi Imødekommelse af ansøgningen vil medføre, kommunegarantien forlænges med 10 år. Restgælden på det nye lån vil 1/ udgøre ca kr. Bilag Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget ikke imødekommer ansøgningen, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

20 Refer 12. Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år G Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark anmoder som administror for Tønder Kommunes Ældreboliger Møllevang i Agerskov, om tilladelse til afvikle et opsamlet driftsunderskud over 5 år. Jf. pgf. 8 stk. 3 i bekendtgørelse om administrion af ældreboliger skal eventuelle opsamlede driftsunderskud normalt afvikles over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade afvikling over en længere periode, såfremt det skønnes være påkrævet for ældreboligernes videreførelse, dog ikke længere end 5-10 år. Møllevang har opsamlet et driftsunderskud pr. 31. december 2012 på kr. Underskuddet er især opstået ved ubalance mellem budget og regnskab på konto for løn til pedel og rengøring. Økonomiforvaltningen har sammen med Boligkontoret Danmark bearbejdet budget 2014, således der fremadrettet er overenstemmelse mellem tildelingskriterier, budget og regnskab. Afvikling af underskuddet fra år 2014 over 5 år fremfor 3 år vil medføre en årlig lettelse i budgettet på kr. ( kr. årligt i 3 år / kr. årligt i 5 år). Sammen med tilretning af øvrige poster i budget 2014 vil lejestigningen kunne begrænses til 1,9 %. Alternivt vil afvikling over 3 år medføre en stigning på 5,5%. Møllevang består af 28 ældreboliger. Udvikling i gennemsnitlige månedlige leje: År kr. År kr. en stigning på 15,5%. År kr. ved afvikling af underskud over 3 år. År kr. ved afvikling af underskud over 5 år. Det er administrionens vurdering, en afvikling af det opsamlede underskud over 5 år er påkrævet for sikre en økonomisk rentabel videreførelse af ældreboligerne, henset til det nuværende lejeniveau og udviklingen i lejen. Det er herved taget i betragtning, huslejen i indeværende år allerede er steget med 15,5%. Lovgrundlag Bekendtgørelse om administrion af ældreboliger pgf. 8 samt beskrivelse til konto 33 om afvikling af opsamlet driftsunderskud i bilag til bekendtgørelsen. Økonomi Såfremt ældreboligerne ikke kan udlejes som følge af lejeniveauet, vil den afledte tomgangshusleje skulle udredes af Tønder Kommune. Bilag Ansøgning med bilag 24. oktober

21 Refer Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer anmodningen indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

22 Refer 13. Foranalyse af konkurrenceudsættelse A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entrepenørafdelingen Administrion har på den baggrund udarbejdet en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skal omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skal gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar Der er udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderer ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI (vedlagt) bedst lever op til de opstillede krav. Økonomi udgifter til foranalysen udgør kr., der afholdes af provenuet fra kommunegaranti sagerne Bilag Tilbud COWI.pdf Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, godkender, der gennemføres en foranalyse med det udvalgte konsulentfirma. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

23 Refer 14. Forprojekt om etablering af eksportcenter P Sagsfremstilling I Tønder Kommunes høringsforslag til kommuneplanstregi Grænseløs Virkelighed indgår den dansk-tyske forbindelse som et centralt tema. Temaet Den dansk tyske forbindelse: Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland fokuserer på, mindre og mellemstore virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Forprojektet gennemføres i 3 faser: Fase 1 - udvikling af koncept for eksporthus Administrionen har på grundlag af kommuneplanstregiens prioritering af etablering af et fysisk center taget initiiv til gennemføre en forprojekt om etablering af et eksportcenter. Gode ideer i høringsperioden til kommuneplanstregien til indssområdet vil blive indarbejdet umidelbart i konceptet. Konceptet udarbejdes i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd med deltagelse af en ekstern konsulent. Som result udarbejdes et forslag til realisering af et eksportcenter. Forprojektet skal således omfte disse hovedemner Baggrund og erhvervsmæssigt rionale i et eksportcenter: Tønders styrkepositioner i et nyt eksportcenter Definition af formål og målgruppe Afgrænsning af centerets aktiviteter i forhold til omverdenen Beskrivelse af eksportcentrets koncept for faciliteter, ydelser og markedsføring Forslag til fysisk placering af centret Forslag til organisering Budget- og finansieringsplaner for etablering og drift Fase 2 - afprøvning og tilretning af konceptet Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Tønder kommune og Tønder Erhvervsråd. Styregruppen får til opgave afprøve ideen blandt målgruppevirksomheder, erhvervsfremmeaktører og politikere med henblik på sikre, eksporthuset er realiserbart og har den nødvendige stregi for tiltrækning af virksomheder. tilrette konceptet ud fra tilbagemeldingerne og herunder udarbejde en færdig plan for realisering af eksporthuset 24. oktober

24 Refer Fase 3 - forberedelse af etablering af eksportcenteret I dennne fase har styregruppen til opgave aftale økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af eksporthuset udarbejde ansøgningsmeriale og ansøge eksterne fonde I alle tre faser indgår indkøb af ekstern konsulenthjælp. Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget godkender gennemførelse af forprojektet, Økonomiudvalget orienteres efter fase 1 om forslaget til konceptet for eksporthuset, udgifter til forprojektfasen på kr. afholdes af erhvervspuljen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

25 Refer 15. Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup G Sagsfremstilling For sikre udviklingen af en eksisterende virksomhed i det tidligere mejeri i Døstrup fremlægges forslag til kommuneplantillæg for rammeområde i Døstrup. Med kommuneplantillægget udvides rammeområdet med ca m² mod øst, og miljøklassen for de virksomheder der kan placeres indenfor området skærpes fra miljøklasse 3-6 til miljøklasse 1-4 af hensyn til tilstødende centerområde og boligområde. I forbindelse med idéhøringen indkom der en enkelt bemærkning fra nærmeste nabo, som ikke ønsker den eksisterende virksomhed skal have mulighed for udvide produktionen. Lokalplanen stiller skærpende krav i forhold til hegning mod nord. Endvidere fremlægges forslag til lokalplan nr som alene omfter virksomheden i det tidligere mejeri Sødams Øko Fjerkræslagteri samt det areal øst for mriklen som tilkøbes for sikring af udvidelsesmuligheder. Lokalplanen har til formål sikre anvendelsen til erhvervsformål i miljøklasse 1-4 herunder fødevareerhverv, lettere industri, værksted og oplagsvirksomhed samt kontor, liberalt erhverv og mindre butikker til salg af virksomhedernes egne produkter. Den skal endvidere sikre områdets kulturarv ved bevaring af de gamle bygninger til mejeri med tilhørende bestyrerbolig. Virksomheden forventer ikke større bygningsmæssige udvidelser, men eventuelt mindre tilbygninger ved den eksisterende bebyggelse. Derfor vil de sikre areal, så bebyggelsesprocenten kan overholdes. Kapacitetsudvidelsen sker ved hele produktionsapparets kører alle ugens dage, og ikke som nu, slagtninger kun foregår enkelte dage, ligeså opskæring og pakning. Udvidelsen vil medfører flere fuldtids arbejdspladser i virksomheden. Der er endvidere udarbejdet screening og miljørapport i forhold til miljøvurderingsloven. Det konkluderes udvidelse af slagtekapaciteten vurderes medføre nogen miljøpåvirkning, men indretningen og den anvendte teknologi sikrer, miljølovens grænseværdier bliver overholdt, og der er således ikke tale om en væsentlig belastning. Der er endvidere udarbejdet VVM screening i forhold til bekendtgørelse om visse anlægs virkning på miljøet. Her konkluderes der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse idet projektet ikke vurderes få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen Bilag miljørapport og miljøscreening VVM Screening Forslag lokalplan Kommuneplantillæg oktober

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere