Referat. Mødedato: 24. oktober Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo september Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret 6 4 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter 8 5 Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S 11 7 Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn 12 8 Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer 14 9 Styring af anlægsprojekter Orientering vedr. bankudbud Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år Foranalyse af konkurrenceudsættelse oktober

3 Refer 14 Forprojekt om etablering af eksportcenter Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Biogasanlæg Storde 1, Bredebro Projektforslag for solvarme m.m., Løgumkloster Fjernvarme Revision af Tønder Kommunes snitfladeaftale med Tønder Forsyning A/S Temaplan for vindmøller, forslag til kommuneplantillæg nr Udtræden af samarbejdet vedr. Affaldsselskab Nord Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 37 Lukkede dagsordenspunkter 22 Købs- og overdragelsesaftale oktober

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Tønder Festival. 2. Førtidspension og arbejde i Kommunalbestyrelsen. 24. oktober

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo september S Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 30. september Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 71,4%. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 været 192,0 mio. kr. Bilag 0913 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo september 2013 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 11. oktober 2013, pkt. 1: Indstillingen godkendt. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

6 Refer 3. Frigivelse af anlægsmidler 2014 til kompetencecenteret P Sagsfremstilling Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 stiller krav om, alle kontanthjælpsmodtagere fremover som minimum skal være aktivitetspare. Det betyder, de ikke arbejdsmarkedspare ledige kontanthjælpsmodtagere, der i dag vurderes som værende midlertidigt passive, fremover også skal i aktivering. Tønder Kommune har ca. 130 borgere, der er midlertidigt passive. Aktiveringsindssen for denne gruppe vil skulle tage sit udgangspunkt i de aktiviteter, der udspringer fra Kompetencecenteret, både værksteds- og mentordelen. De øgede borgerrettede aktiviteter på Kompetencecenteret, som konsekvens af "brug for alle" og førtidspensions- og fleksjobreformen, har betydet, der er et lokalepres. I den forbindelse er der tidligere blevet frigivet kr. i 2013 til køb og renovering af bygning 38A. For kunne imødekomme den pladsmangel, som der vil komme med implementering af kontanthjælpsreformen er der behov for udvide bygning 38A med ca. 70 m2. fra de nuværende 93 m2. Tilbygningen er anslået til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. I forbindelse med ibrugtagning og renovering af bygning 38A skal der nu hentes tilbud hjem på renoveringen af bygningen for en del af de tidligere frigivne anlægsmidler fra Det vil i den forbindelse være økonomisk mest hensigtsmæssigt indhente et samlet tilbud på renovering og udvidelse af bygningen, således arbejderne kan tilrettelægges i sammenhæng. Der anmodes derfor om frigivelse af den 1,0 mio. kr., som er afs på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret m.v. Økonomi Der er afs i alt 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende Kompetencecenteret til langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter. Der tages forbehold overfor godkendelse af budget 2014, som Kommunalbestyrelsen 2. behandler den 10. oktober Fagchef for Arbejdsmarked indstiller, Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udvidelse af bygning 38A på Kompetencecenteret, der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., svarende til de afste midler på investeringsoversigten for 2014 vedrørende Kompetencecenteret m.v. Arbejdsmarkedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. 24. oktober

7 Refer Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

8 Refer 4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af hal 4 og renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter P Sagsfremstilling Totalrådgiver arkitektfirmaet Årstiderne har udarbejdet en plan for opførelse af hal 4 og renovering af de eksisterende bygninger i Tønder Sport- og Fritidscenter. Planen for ombygningen omfter et gennemgående torv/gang fra hovedindgang til udgang i den modste ende mellem en ny hal 4 og den nuværende hal 2. Udover en ny hal 4 på 1112 m indeholder projektet en multisal på 433 m, som kan opdeles i to sale. Hertil kommer diverse omklædningsfaciliteter, møderum mv. Ved den nye hovedgang bygges nye toiletforhold og nye køkkenarealer. I forbindelse med ombygningerne renoveres hal 3 både ude og inde og hal 2 får ny klimaskærm (ligesom hal 3), således centret kommer til fremstå ensartet. Det samlede økonomiske overslag for hele projektet udgør i alt 41,7 mio. kr. Heraf medfinansierer Tønder Gymnasium byggeriet med 40%, dog højst 8 mio. kr., jf. tidl. beslutning. Kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet udgør herefter 33,7 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal hal 4 og ny tilbygning stå klar til august 2014, mens den øvrige del vil være færdigt primo Økonomi Til ovennævnte projekt er der i 2013 afs rådighedsbeløb på i alt 9,095 mio. kr. og i er der afs rådighedsbeløb på i alt 25,190 mio. kr. Totalt i alt 34,285 mio. kr. incl. hal 4. Heraf er der i 2013 tidligere frigivet 6,7 mio. kr., således der er et restrådighedsbeløb på i alt 2,395 mio. kr. Rådighedsbeløbene i fordeler sig med 6,095 mio. kr. og 13,000 mio. kr. i 2014, 4,095 mio. kr. i 2015 og 2,000 mio. kr. i I henhold til ovennævnte tidsplan forventes det samlede projekt være færdig i Det betyder, det afste rådighedsbeløb i 2016 forventes anvendt i I så fald vil dette ske i forbindelse med opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016, idet der indgås bindende juridiske aftaler for hele anlægsbevillingen i Bilag Projektplan for Tønder Sport- og Fritidscenter TSFC - økonomisk oversigt 24. oktober

9 Refer Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 41,7 mio. kr. til opførelse af hal 4 og renovering af den eksisterende bygningsmasse i Tønder Sport- og Fritidscenter, Tønder Gymnasium medfinansierer byggeriet med 40% dog højst 8 mio. kr., således kommunens samlede nettoudgifter til anlægsprojektet herefter udgør 33,7 mio. kr., der i 2013 frigives det resterende rådighedsbeløb på 2,395 mio. kr. afs til formålet, det afste rådighedsbeløb i 2014 på henholdsvis 6,095 mio. kr. til renovering af eksisterende bygningsmasse og 13,000 mio. kr. til opførelse af hal 4 frigives under forudsætning af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2014, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

10 Refer 5. Frigivelse af midler til bygningsfornyelse og skimmelsvamp G Sagsfremstilling I 2013 er der søgt om midler til bygningsfornyelse. Tønder kommune er blevet tildelt en stslig ramme på 2,5-3,5 mio kr. som skal supplereres med egne midler tilsvarende. Der er budgetteret med et beløb på 2 mio kr. på anlægsbudgettet. Disse midler er endnu ikke blevet frigivet. For kunne anvende disse midler søges der nu om frigivelse af dette rådighedsbeløb. Det er midler, som hvert år tildeles af sten. Der søges også hvert år. Midlerne kan anvendes til både bygningsforbedring og til nedrivning. Der er behov for midlerne af flere grunde. Bl.a fordi der ikke har været tildelt en indsspulje i Det er lykkedes få projekter gennemført, som der er arbejdet på længe - det gælder Jernbanegade i Skærbæk og Toldgade i Højer. Disse projekter sammen med en hel del mindre projekter, er midlerne disponeret for resten af Lovgrundlag Byfornyelsesloven Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet på 4 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 2 mio. kr., det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse og skimmelsvamp frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

11 Refer 6. Ansøgning om kommunegaranti - Tønder Spildevand A/S Ø Sagsfremstilling Tønder Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 23. september 2013 besluttet ansøge om kommunegaranti på 39 mio. kr. til anlægsprojekter i Tønder Spildevand A/S har i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 23 mio. kr. og i 2012 blev der ikke optaget de 18,5 mio. kr. som der var budgetteret med, idet 4 anlægsprojekter blev overført til færdiggørelse i 2013, således Tønder Spildevand A/S i 2013 har haft samlet anlægsudgifter for 39 mio. kr. På baggrund af en økonomirapport fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. september 2013 forventes Tønder Spildevand A/S have et finansieringsbehov ultimo 2013 på 39 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Beslutnignspunkt optagelse af lån Tønder Spildevand AS.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti til Tønder Spildevand A/S på 39 mio. kr., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

12 Refer 7. Ansøgning fra Højer Design Efterskole om tilskud til PR- Campingvogn Ø Sagsfremstilling Højer Design Efterskole søger om tilskud til indkøb af en PR-Campingvogn, som skal skabe opmærksomhed omkring efterskolen og den kommende højskole og dermed omkring Tønder Kommune generelt. Højer Design Efterskole har gennem flere år arbejdet med design og innovion, hvilket nu ønskes udbredt til en Design Højskole, som skal placeres i tilknytning til efterskolen. Designefterskolen er den eneste af sin art og tiltrækker derfor elever fra hele Danmark - også fra de store byer. Skolen forventer, det samme vil være tilfældet for højskolen. Med PR- Campingvognen vil skolen få mulighed for markedsføre tilbuddene ved køre ud til landsdækkende workshops, festivaller og uddannelsesmesser. I vognen kan vises PR-film, ligesom der kan fremvises produkter og projekter, som kan skabe interesse for skolerne og for egnen. Tønder Kommune kan få sit logo på vognen, hvis dette ønskes. Højer Design Efterskole fremhæver områdets mangfoldighed af kunst, kultur og nur, som kombineret med skolens tilbud om undervisning i Design og Innovion tiltrækker mange kreive mennesker til området. Det vurderes, yderligere aktiviteter ved Højer Design Efterskole i form af en højskole vil gavne kommunen i forhold til arbejdspladser og evt. iværksætteri, og en PR-campingvogn vil bidrage til synliggøre Højer-området som et kreivt miljø. Økonomi Højer Design Efterskole har indhentet et overslag på køb og indretning af PR-campingvogn, som beløber sig til ca kr. Et evt. tilskud kan afholdes af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme (5 mio. kr. i 2013). Bilag Ansøgning Campingvogn 24. oktober

13 Refer Kommunaldirektøren indstiller, der bevilliges kr. til Højer Design Efterskole til køb og indretning af PRcampingvogn, Tønder Kommune får sit logo på vognen, beløbet finansieres af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme, og der øremærkes et beløb på kr. af den ekstraordinære pulje til erhvervsfremme til evt. andre mindre virksomheder, som søger tilskud til anderledes markedsføring, som vurderes gavne Tønder Kommune i forhold til skabelse af arbejdspladser og/eller bosætning. Beslutning Ansøgningen blev ikke imødekommet. 24. oktober

14 Refer 8. Hjemsted Oldtidspark - Økonomiske udfordringer S Sagsfremstilling Bestyrelsen for Hjemsted Oldtidspark og Museum har anmodet Tønder Kommune om bistand med finde løsninger i forhold til både nuværende og langsigtede økonomiske udfordringer. I forhold til de nuværende økonomiske udfordringer har Tønder Kommunes egen revision (BDO) gennemgået regnskaber og budgetter og vurderet omfanget af det nødvendige kapitalbehov. Konklusionen er der er behov for tilføre 0,6 mio. kr. til reetablere egenkapitalen samt en stillingtagen til hvordan mellemværendet med Tønder Kommune på 1,5 mio. kr. skal håndteres. Herudover er der behov for få tilført midler til allerede gennemførte renoveringsopgaver på 0,8 mio. kr. Fremadrettet er vurderingen driften vil kunne balance med det nuværende årlige driftstilskud på 0,550 mio. kr. Hertil kommer behov for finansiere bestyrelsens godkendte renoveringsbudget for med et gennemsnitligt årligt beløb på ca. 0,7 mio. kr. I forretningsplanen for er skitseret en række nye oplevelsesfaciliteter som forventes finansieret via fondsmidler og egne lønkroner. Samlet set investeringer for ca. 25 mio. kr. I den forbindelse har Parken et behov for fundraiserbistand. Siden Parkens etablering i år 2000 er besøgstallet faldet fra ca til ca personer. I forbindelse med Parkens etablering bevilgede Arbejdsmarkedets Feriefond Skærbæk Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 27,665 mio. kr. hertil kommer et lån på 4,0 mio. kr. til udbygning og forbedring af Parken. Lånene skal tilbagebetales henholdsvis 1. september 2020 og 1.oktober 2024 medmindre andet aftales. Hvis driften af Hjemsted Oldtidspark standses for en længere tid forfalder lånene til indfrielse uden varsel. Parkens økonomiske situionen og de nuværende lånevilkår forventes drøftet med Arbejdsmarkedets Feriefond på møde den 23. oktober. Bilag Brev Tønder Kommune Keld I. Hansen docx Forretningsplan pdf Not BDO 24. oktober

15 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, der bevilges et tilskud til reetablering af egenkapitalen på kr. Tønder Kommunes tilgodehavende på kr. afskrives der bevilges et tilskud på kr. til Asgård projektet under forudsætning det sikrer den nødvendige finansiering af projektet således LAG midler kommer til udbetaling finansiering af tilskud på samlet 1,260 mio. kr. sker fra afs pulje til Erhvervsudvikling Parken tilbydes bistand fra kommunal fundraiser på maksimalt 10 timer ugentligt Parkens bestyrelse og Tønder Kommune i fællesskab udarbejder en plan for parkens langsigtede drift og udvikling under hensyntagen til drøftelser med Arbejdsmarkedets Feriefond Beslutning Forslag om reetablering af egenkapitalen med de økonomiske forslag i de fire første 'er indstilles godkendt. Som forudsætning stilles der krav om en realistisk forretningsplan med udgangspunkt i niveauet for det faktiske besøgstal og krav om vurdering af en anden driftsform herunder en anden driftsherre. Der nedsættes hertil et politisk ad hoc udvalg, som skal forelægge forslag inden årets udgang. Hertil foreslås udpeget Hennning Schmidt, Lars Rytter og Stig Bæk Andersen. 24. oktober

16 Refer 9. Styring af anlægsprojekter P Sagsfremstilling Den 20. september 2012 godkendte direktionen projektbeskrivelse for projekt for model til anlægsstyring. Beslutningen omftede nedsættelse af en projektorganision, som siden har udarbejdet en styringsvejledning, og ops rammer for controlling og rapportering. Projektets styregruppe har godkendt styringsvejledning og bevillingsregler videresendes til endelig godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte disse d. 8. august Der afholdtes afsluttende styregruppemøde d. 22. august. Her blev implementeringsplanen vedtaget samt der blev evalueret. Projektet er nu nedlukket, og anlægsstyringen overgået til basisorganisionen. Den ekstraordinære controlling på området vil fortsætte i yderligere 2 år, hvorefter der tages stilling til om området stadig fordrer ekstraordinær opfølgning. Projektet har arbejdet med følgende hovedområder: - Årsplanlægning af anlægsinvesteringer, så der arbejdes med området jævnt over hele året - Årsplanlægning af bevillinger og frigivelser, så alle projekter frigives på korrekt tidspunkt - Udarbejdelse af styringsvejledning for anlægsinvesteringer - Udarbejdelse af rapporteringsmodel - Udarbejdelse af controllingmodel - Specialprocedure for 2013, da styringsvejledningen først er klar til brug efter vedtagelse i august Bilag Styring af anlægsprojekter Direktøren for Centraladministrionen, Teknik og Miljø indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Godkendt. 24. oktober

17 Refer 10. Orientering vedr. bankudbud G Sagsfremstilling I forbindelse med Tønder Kommunes aftale med Sydbank som hovedpengeinstitutsforbindelse udløber pr er der igangs en ny udbudsrunde. Lovgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til 15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Bilag Tidsplan for bankudbud Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 24. oktober

18 Refer 11. Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra den Prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro G Sagsfremstilling Dansk Revision Tønder ansøger på vegne af bestyrelsen for den prive Andelsboligforening Mejerigården i Bredebro om forlængelse af kommunegarantien med 10 år i forbindelse med omlægning af eksisterende F4 rentetilpasningslån til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån. Mejerigården er i år 2004 finansieret ved 2 30 årige rentetilpasningslån i DLR Kredit: Lån nr. 60, hovedstol kr. afdragsfrit i 10 år. P.t. F4 rentetilpasningslån. Lån nr. 61, hovedstol kr. med afdrag. P.t. F2 rentetilpasningslån. Kommunegarantien er 14,06% på begge lån. Afdragsfriheden på lån nr. 60 udløber 1. januar 2014, og afvikles herefter over 20 år. DLR Kredit har tilbudt Mejerigården omlægge lån nr. 60 til et nyt 30 årigt F1 rentetilpasningslån med afdrag, på betingelse af samme procentvise kommunegaranti (14,06%) på det nye lån. Kommunegarantien forlænges herved med 10 år. Den årlige ydelse på det nuværende lån nr. 60 vil stige fra ca kr i 2013 til i 2014 udgøre ca kr. Ved en låneomlægning i henhold til det ansøgte vil den årlige ydelse i 2014 udgøre ca kr. Den ønskede låneomlægning begrundes i ansøgningen med et presset marked for salg af andelsboligerne. Aktuelt er 2 boliger til salg, den ene har været til salg i mere end 1 år. En stigning i huslejen vil yderligere vanskeliggøre fremtidige salg. I ansøgningen er følgende oplyst om boliger og månedlig husleje: Boliger, størrelse 3 boliger på 110 m2 7 boliger på 90 m2 Nuværende Uden Tilbudt omlægning omlægning kr kr kr kr kr kr. Det er administrionens vurdering, det allerede ved låneoptagelsen i 2004 har været et kendt vilkår, andelsboligforeningen efter 10 år skulle påbegynde afdrage på det kommunegaranterede lån. Andelsboligforeningen har derfor været bekendt med, huslejen som følge heraf enten skulle hæves, eller foreningens formue forinden skulle konsolideres. På den baggrund og idet muligheden for stille kommunal garanti for realkreditlån til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger blev ophævet med udgangen af 2004, indstiller administrionen til afslag på overføre kommunegarantien fra det oprindelige F4 lån til et nyt lån med forlænget løbetid. 24. oktober

19 Refer Lovgrundlag Kommunegarantien er oprindelig stillet i medfør af pgf. 160 b i den tidligere Lov om almene boliger samt støttede prive andelsboliger, hvor kommunalbestyrelsen i år 2003 og 2004 på stens vegne kunne give tilsagn om tilskud til opførelse/etablering af støttede prive andelsboliger, mod samtidig selv påtage sig godtgøre en 1/3 af udgifterne hertil og samtidig påtage sig yde garanti for realkreditlån efter pgf. 160 d. Økonomi Imødekommelse af ansøgningen vil medføre, kommunegarantien forlænges med 10 år. Restgælden på det nye lån vil 1/ udgøre ca kr. Bilag Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget ikke imødekommer ansøgningen, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

20 Refer 12. Anmodning om tilladelse til afvikling af opsamlet underskud i ældreboliger Møllevang, Agerskov over 5 år G Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark anmoder som administror for Tønder Kommunes Ældreboliger Møllevang i Agerskov, om tilladelse til afvikle et opsamlet driftsunderskud over 5 år. Jf. pgf. 8 stk. 3 i bekendtgørelse om administrion af ældreboliger skal eventuelle opsamlede driftsunderskud normalt afvikles over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade afvikling over en længere periode, såfremt det skønnes være påkrævet for ældreboligernes videreførelse, dog ikke længere end 5-10 år. Møllevang har opsamlet et driftsunderskud pr. 31. december 2012 på kr. Underskuddet er især opstået ved ubalance mellem budget og regnskab på konto for løn til pedel og rengøring. Økonomiforvaltningen har sammen med Boligkontoret Danmark bearbejdet budget 2014, således der fremadrettet er overenstemmelse mellem tildelingskriterier, budget og regnskab. Afvikling af underskuddet fra år 2014 over 5 år fremfor 3 år vil medføre en årlig lettelse i budgettet på kr. ( kr. årligt i 3 år / kr. årligt i 5 år). Sammen med tilretning af øvrige poster i budget 2014 vil lejestigningen kunne begrænses til 1,9 %. Alternivt vil afvikling over 3 år medføre en stigning på 5,5%. Møllevang består af 28 ældreboliger. Udvikling i gennemsnitlige månedlige leje: År kr. År kr. en stigning på 15,5%. År kr. ved afvikling af underskud over 3 år. År kr. ved afvikling af underskud over 5 år. Det er administrionens vurdering, en afvikling af det opsamlede underskud over 5 år er påkrævet for sikre en økonomisk rentabel videreførelse af ældreboligerne, henset til det nuværende lejeniveau og udviklingen i lejen. Det er herved taget i betragtning, huslejen i indeværende år allerede er steget med 15,5%. Lovgrundlag Bekendtgørelse om administrion af ældreboliger pgf. 8 samt beskrivelse til konto 33 om afvikling af opsamlet driftsunderskud i bilag til bekendtgørelsen. Økonomi Såfremt ældreboligerne ikke kan udlejes som følge af lejeniveauet, vil den afledte tomgangshusleje skulle udredes af Tønder Kommune. Bilag Ansøgning med bilag 24. oktober

21 Refer Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer anmodningen indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

22 Refer 13. Foranalyse af konkurrenceudsættelse A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entrepenørafdelingen Administrion har på den baggrund udarbejdet en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skal omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skal gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar Der er udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderer ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI (vedlagt) bedst lever op til de opstillede krav. Økonomi udgifter til foranalysen udgør kr., der afholdes af provenuet fra kommunegaranti sagerne Bilag Tilbud COWI.pdf Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, godkender, der gennemføres en foranalyse med det udvalgte konsulentfirma. Beslutning Indstilles godkendt. 24. oktober

23 Refer 14. Forprojekt om etablering af eksportcenter P Sagsfremstilling I Tønder Kommunes høringsforslag til kommuneplanstregi Grænseløs Virkelighed indgår den dansk-tyske forbindelse som et centralt tema. Temaet Den dansk tyske forbindelse: Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland fokuserer på, mindre og mellemstore virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Forprojektet gennemføres i 3 faser: Fase 1 - udvikling af koncept for eksporthus Administrionen har på grundlag af kommuneplanstregiens prioritering af etablering af et fysisk center taget initiiv til gennemføre en forprojekt om etablering af et eksportcenter. Gode ideer i høringsperioden til kommuneplanstregien til indssområdet vil blive indarbejdet umidelbart i konceptet. Konceptet udarbejdes i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd med deltagelse af en ekstern konsulent. Som result udarbejdes et forslag til realisering af et eksportcenter. Forprojektet skal således omfte disse hovedemner Baggrund og erhvervsmæssigt rionale i et eksportcenter: Tønders styrkepositioner i et nyt eksportcenter Definition af formål og målgruppe Afgrænsning af centerets aktiviteter i forhold til omverdenen Beskrivelse af eksportcentrets koncept for faciliteter, ydelser og markedsføring Forslag til fysisk placering af centret Forslag til organisering Budget- og finansieringsplaner for etablering og drift Fase 2 - afprøvning og tilretning af konceptet Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Tønder kommune og Tønder Erhvervsråd. Styregruppen får til opgave afprøve ideen blandt målgruppevirksomheder, erhvervsfremmeaktører og politikere med henblik på sikre, eksporthuset er realiserbart og har den nødvendige stregi for tiltrækning af virksomheder. tilrette konceptet ud fra tilbagemeldingerne og herunder udarbejde en færdig plan for realisering af eksporthuset 24. oktober

24 Refer Fase 3 - forberedelse af etablering af eksportcenteret I dennne fase har styregruppen til opgave aftale økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af eksporthuset udarbejde ansøgningsmeriale og ansøge eksterne fonde I alle tre faser indgår indkøb af ekstern konsulenthjælp. Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget godkender gennemførelse af forprojektet, Økonomiudvalget orienteres efter fase 1 om forslaget til konceptet for eksporthuset, udgifter til forprojektfasen på kr. afholdes af erhvervspuljen. Beslutning Godkendt. 24. oktober

25 Refer 15. Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr for erhvervsområde i Døstrup G Sagsfremstilling For sikre udviklingen af en eksisterende virksomhed i det tidligere mejeri i Døstrup fremlægges forslag til kommuneplantillæg for rammeområde i Døstrup. Med kommuneplantillægget udvides rammeområdet med ca m² mod øst, og miljøklassen for de virksomheder der kan placeres indenfor området skærpes fra miljøklasse 3-6 til miljøklasse 1-4 af hensyn til tilstødende centerområde og boligområde. I forbindelse med idéhøringen indkom der en enkelt bemærkning fra nærmeste nabo, som ikke ønsker den eksisterende virksomhed skal have mulighed for udvide produktionen. Lokalplanen stiller skærpende krav i forhold til hegning mod nord. Endvidere fremlægges forslag til lokalplan nr som alene omfter virksomheden i det tidligere mejeri Sødams Øko Fjerkræslagteri samt det areal øst for mriklen som tilkøbes for sikring af udvidelsesmuligheder. Lokalplanen har til formål sikre anvendelsen til erhvervsformål i miljøklasse 1-4 herunder fødevareerhverv, lettere industri, værksted og oplagsvirksomhed samt kontor, liberalt erhverv og mindre butikker til salg af virksomhedernes egne produkter. Den skal endvidere sikre områdets kulturarv ved bevaring af de gamle bygninger til mejeri med tilhørende bestyrerbolig. Virksomheden forventer ikke større bygningsmæssige udvidelser, men eventuelt mindre tilbygninger ved den eksisterende bebyggelse. Derfor vil de sikre areal, så bebyggelsesprocenten kan overholdes. Kapacitetsudvidelsen sker ved hele produktionsapparets kører alle ugens dage, og ikke som nu, slagtninger kun foregår enkelte dage, ligeså opskæring og pakning. Udvidelsen vil medfører flere fuldtids arbejdspladser i virksomheden. Der er endvidere udarbejdet screening og miljørapport i forhold til miljøvurderingsloven. Det konkluderes udvidelse af slagtekapaciteten vurderes medføre nogen miljøpåvirkning, men indretningen og den anvendte teknologi sikrer, miljølovens grænseværdier bliver overholdt, og der er således ikke tale om en væsentlig belastning. Der er endvidere udarbejdet VVM screening i forhold til bekendtgørelse om visse anlægs virkning på miljøet. Her konkluderes der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse idet projektet ikke vurderes få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen Bilag miljørapport og miljøscreening VVM Screening Forslag lokalplan Kommuneplantillæg oktober

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 31. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Koudal Sørensen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 31. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Koudal Sørensen Refer Refer Mødedo: 31. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Signe Vorting og Bente Koudal Sørensen 31. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00.

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00. Mødedo: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere