Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015"

Transkript

1 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere frivillige på stor skala og med høj synlighed. Etablering af hjemmeside, visuel identitet og tilmeldingssystem (september/oktober) Koordinering af indhold til hjemmesiden magistratsafdelingerne byder ind med frivillige aktiviteter (oktober-marts) Markedsføring opstarter reelt set fra oktober, men med fuldt fokus på jan/februar/marts hvor størstedelen af tilmeldingerne vil forekomme og aftagerne er på plads. Facebook Reklamesøjler Bannerophængning Hvem gør hvad Udvalget er nøglen til magistratsafdelingerne og skal sørge for at magistratsafdelingerne melder aktiviteter ind, som frivillige kan tilmelde sig via hjemmesiden. Åbningstale på rådhuspladsen d. 6. juni. Udvalget er med til at skyde dagen i gang. Fundamentet inddrager Medborgerskabsudvalget i omtale/tryksager/etc., som officiel samarbejdspartner på projektet. Hvad er første skridt At skabe en visuel identitet At få iværksat opsætning af tilmeldingssystem og website. Fundamentet ansætter projektleder, der bl.a. skal stå for mobilisering af afdelingernes deltagelse og bidrag til hjemmesiden Pressemeddelelse fælles udtalelse om hvad der skal ske og hvordan man kan melde sig til Hvordan aktiverer man frivillige på så stor en skala? Hvilke områder trækker størst opmærksomhed (socialt, miljø, kultur?) Vi vil få målbare resultater fra alle aftagere af det frivillige arbejde. Hvilke ressourcer bør kommunen styrke i kommunikationen med frivillige Koblingen til udsatte borgere o Hvad fik de ud af det? o Hvordan kan vi få dem til at deltage? Aftagerforholdet hvordan kan vi iværksætte en bredde i aftagere og hvad får de ud af det? Fundamentet udarbejder både evaluering og målbarhedsskala, samt konkrete læringsmidler fra processen. Særlige Forhold Udvalget ansøges om kr. til hhv. webudvikling, tilmeldingssystem og visuel identitet og projektansættelse. Bevillingen skal effektueres pr. 1. september og er en forudsætning for gennemførelse af projektet. Hvornår mødes vi næste gang Steffen Rasmussen inviteres til møde i Medborgerskabsudvalget i løbet af efteråret med henblik på orientering og status på projektet. 1

2 Smart mobilitet, 08/08/2014 Gustav Friis D E Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Hvem gør hvad Hvad er første skridt Særlige Forhold En campingvogn i den aarhusianske trafik er egentlig et sjældent syn, når man tænker over det. I den kommende tid vil man dog kunne opleve en dråbeformet en af slagsen rundt omkring i Aarhus som en del af projekt Smart Mobilitet. Det rullende laboratorium skal skabe indsigt i trafikanternes adfærd og teste alternative løsninger af den trafikale udfordring, der følger med byens positive vækst. Målet er bedre fremkommelighed og et bedre byliv for aarhusianerne, der selv skal være med i udviklingen. Campingvognen besøger beboere i en forstad, i bynær bebyggelse samt unge studerende og kommunale medarbejdere, og de fire testmålgrupper inviteres indenfor for at bidrage med viden og idéer. I forbindelse med afholdelse af Den Europæiske Mobilitetsuge (www.mobilityweek.eu) starter projektet op med tre events, der henvender sig til projektets målgrupper. Her vil Smart mobilitet campingvognen for første gang være at finde i bybilledet (ud over en gæsteoptræden under festugen). Formålet med de tre events er at skabe synlighed blandt målgrupperne om projektet der omkring samme periode vil gennemføre transportvane- og værdiundersøgelser blandt målgrupperne. Projekt smart mobilitet er en allerede etableret øvebane hvor nye måder at kommunikere med borgerne på afprøves. Vanens magt er stor, og tager man i dag bilen på arbejde, kan det at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik. Projekt smart mobilitet tror på at vanerne kun ændres, hvis borgerne er med til at skabe løsningerne. Derfor kommer meget af projektet også til at handle om den direkte dialog og samskabelse. Medborgerskabsudvalget inviteres med til at iagttage og benytte de udviklede dialogprincipper i det fremadrettede arbejde. Første skridt er planlægningen af de tre events, men vi foreslår at medborgerskabsudvalget først inddrages på et senere tidspunkt i projektet, når eventuelle børnesygdomme er i dialogprocessen er kureret. Smart mobilitet fokuserer på en række kernebegreber: innovation, kommunikation og dokumentation. Det betyder også at de kommunikative midler der tages i brug i projektet med henblik på at ændre transportvaner effektvurderes. Men det skønnes også at de kommunikative virkemidlers effekt ikke nødvendigvis er direkte (borgerne ændrer ikke transportmiddel som en konsekvens af de kommunikative midler), men måske bliver borgerne opmærksomme på at man gennem projektet kan skabe noget der kan give et incitament til at ændre vanerne. Denne effekt vil projektet også gerne kunne dokumentere så der som en del af projektet kan laves et idékatalog til hvilke initiativer og hvilken kommunikation og dialog der skal satses på fremadrettet. Medborgerskabsudvalget kan bidrage i forhold til evalueringen. Smart mobilitet benytter sig af den europæiske evalueringsmodel MaxSUMO. (www.epomm.eu) Center for Byudvikling og Mobilitet står bag projekt Smart Mobilitet, som er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje og Trafikstyrelsen. Projektet blev igangsat den 1. april 2014 og løber over de næste tre år. Projektets kerne er fire konkrete projekter, som skal analysere transportadfærden i en forstad, et bynært etagebyggeri, unge studerendes transportadfærd samt kommunens egne medarbejderes adfærd. Næste møde Efteråret 2014 Hovedkræfterne bag projektet er et tværfagligt team bestående af en civilingeniør, en landskabsarkitekt og en antropolog. Herudover er der tilknyttet kræfter fra Klimasekretariatet, Sundhed og Omsorg samt en følgegruppe med repræsentanter fra forskellige magistrater samt Odense Kommune, Københavns Kommune, rådgivningsog konsulentvirksomheder, trafikselskaber, universiteter og Region Midt. 2

3 Lån lidt hygge i Mindeparken Pernille T. Villesen Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Kommunen kan sammen med borgerne i forhold til affald opnå en fælles forståelse af, hvilke værdier, der er vigtige når man færdes i byens rum. Værdien af, byen er et fælleseje og at vi derved skal passe på den, så andre også får en god oplevelse. Denne følelse er er eksemplificeret på et mikroplan med lån lidt hygge, hvor grills og stole er fælles i Mindeparken. Du kan låne dem og skal dermed også passe på dem og aflevere dem tilbage igen i god stand. Der skal altså være en fælles overensstemmelse i forhold til ansvar og oplevelse. Ting der efterlades kan bruges igen af andre. Affald der efterlades skaber bare en dårlig stemning og det har ingen lyst til at blive mødt med. Vi er konkret i gang i Mindeparken med lån lidt hygge og under processen samler vi viden. Vi spørger gæsterne, entreprenøren og vores egne embedsfolk. Den viden vi indsamler, skal videreformidles internt i kommunen, så vi på tværs af afdelinger og magistrater får rykket os en tak nærmere et fælles billede af, hvad man kan borgere og kommune sammen. Det vil sige: - Et roadshow som vi skal rundt med i forskellige afdelinger - En transportabel pop-up park, som eksemplificerer det delte ansvar og værdier. Et tale-ud-fra-objekt Hvem gør hvad - PV kører projekt - Siff Erdmann evaluerer og spørger brugergrupper - PV sætter sammen med kommunikationskollegaer projektet op - PV træffer aftaler med andre afdelinger om roadshow - Medborgerskabet kunne arbejde aktivt for at styrke det fælles billede af kommunens tilgang til borgerne endnu mere - Medborgerskabsudvalget kunne i talesætte vove-kulturen. Det er ok at vove, det er ikke ok ikke at vove. Hvis medarbejderens projekt falder trods vovning, er det op på hesten igen. Vi har IKKE nul-fejlskultur. Vigtig pointe for medborgerskabsudvalget at arbejde for, da det set fra min position er en stor barrierer for mange. Hvad er første skridt Projektet i Mindeparken kører sommeren Vol. 2 kommer til at køre i Evalueringen i Mindeparken, under implementeringen, er i gang. Projektet skal kunne vise, hvordan inddragelse af borgere kan bruges til at flytte og ændre adfærd og syn på fælles udfordringer. I dette tilfælde affald og engangsgriller. Grundlæggende forventer jeg, at det bagvedliggende værdisæt om tillid, ejerskab, inddragelse og aktivisme bliver taget frem og holdt ved siden af en evt. succes i projektet. Jeg forventer en stor portion læring afledt af koblingen mellem et praktisk kørt projekt ledet af en skrivebordsmedarbejder. Særlige Forhold Tidsforbruget var/er den sorte hest. Der er afsat ca. 100 timer Innovationsmidler: kr. plus fra forvaltningen Et stort benspænd har været arbejdstiden for seniormedarbejderen, som helst vil arbejde om aftenen og i weekenden, hvilket også er bedst for projektet. Her er jeg stødt på udfordringer med fagbevægelsen. Den udfordring har taget mange timer og diplomatisk sans. Er ikke løst endnu. Hvornår mødes vi Vi mødes hele tiden ; ) 3

4 Servicetjek af aktivitetsstøtteordning 8/ Morten Pedersen, Sport & Fritid Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Via inddragelse af Medborgerskabsudvalget forventes følgende: - Sparring og feedback fra aktør der ikke er direkte part på området - Erfaringer og viden som kan indgå som en del af bredere - Tilførsel af metode, ideer og viden fra øvrige områder der kan bruges fremadrettet i forhold til øvrige processer Sport & Fritid skal som en del af Sport og Fritidspolitikken lave et serviceeftersyn af aktivitetsstøtteordningen. Som en del af dette er der en række forskellige emner og forhold der skal vurderes og drøftes forud for en revideret tilskudsmodel og regler. Denne drøftelse skal ske i et samspil med relevante aktører og foreninger på området med henblik på at behandle emnet og problemstillingerne grundigt forud for evt. vedtagelse af reviderede regler. Som et led i denne proces, planlægger Sport & Fritid at afholde et debat-møde med inddragelse af foreninger og interesseorganisationer og folkeoplysningsudvalg. Dagsordenen for mødet vil være oplæg og drøftelse af ca. 2 centrale temaer i forhold til området. Temadrøftelsen skal være med til at danne grundlag for den endelige indstilling til en revideret tilskudsmodel. I forbindelse med mødet vil der være særligt fokus på at få involveret alle de forskellige typer af foreninger der modtager aktivitetsstøtte og få disse til at være en del af drøftelserne. Hvem gør hvad Sport & Fritid står for selve planlægningen og afvikling af mødet. Evt. med hjælp fra proceskonsulent. Sport & Fritid står for afrapportering af erfaringer til medborgerskabsudvalg efterfølgende. Medborgerskabsudvalget yder evt. tilskud til debat-mødet. 1-2 repræsentanter fra Medborgerskabsudvalget indgår evt. i sparring med Sport & Fritid forud for mødet i forhold til planlægning og inddragelse af foreninger Medborgerskabsudvalget deltager evt. med 1-2 repræsentanter i debat-mødet med henblik på at observere indgå i dialog med Sport & Fritid efterfølgende om erfaringerne fra afvikling af mødet. Hvad er første skridt Særlige Forhold - Koordinering med den nedsatte arbejdsgruppe i regi af Sport & Fritid - Orientering og endelig aftale med Medborgerskabsudvalget - Udvikling af indhold, oplæg og invitation til mødet - Hvordan når man ud til alle forskellige foreninger og gør det interessant for dem at tage del i drøftelserne - Hvordan arbejder man på at alle fremmødte tager aktivt del i drøftelserne på mødet - Hvordan kommunikerer man efterfølgende resultaterne fra mødet ud til foreninger, politisk system mm. Debat-mødet afvikles primo oktober. Sport & Fritid ansøger medborgerskabsudvalget om kr. i tilskud til afvikling af mødet. Tilskuddet skal være med til at dække udgifter til proceskonsulent, mødelokaler, forplejning og oplægsholdere. Næste møde? 4

5 Håbets Allé Niels Schwartz Chef Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Hvad kan vi sammen Undersøge nye måder/veje til borgersamarbejde med udsatte grupper dem der ellers ikke deltager eller føler sig inviteret. Udvalget kan være med til at fremhæve Håbets Allé som et eksperimentarium hvor nye former for inddragelse, samarbejde og samskabelse med udsatte grupper prøves af. Hvad skal vi konkret i gang med Konkrete udviklingsprojekter Rejse diskussionen om inklusion af udsatte grupper, eksempelvis ifm. o priming af festugearrangementet o sammenskudsgilderne o lokalplanernes udformning o fora om social bæredygtighed, og byens modstandsdygtighed (social kapital) Hvem gør hvad Udvalget påtager sig at rejse diskussionen om byens evne til at inkludere udsatte grupper. Socialforvaltningen identificerer konkrete aktiviteter som udvalget kan indhente læring fra. Hvad er første skridt Medborgerskabsudvalgets sekretariaet mødes med projektleder Kim Kromann om konkret(e) nedslag i udviklingen af Håbets Allé, som kunne have interesse og relevans for udvalget. Særlige Forhold Hvornår mødes vi næste gang Læring om hvilke præmisser, der gør sig gældende når man samarbejder med udsatte unge. Teatertruppen De Splittergale bidrager til Aarhus Festuge med en sigøjnerfestival på Godsbane arealet d August. I et samarbejde mellem Socialforvaltningen og VIA sættes der fokus på udsatte gruppers potentiale.? 5

6 Langtidsledige tager téten Anne Marie Frederiksen Fællessekretariatet Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade Aarhus c Tel: mobil: Mail: Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Afprøve en idé gennem et pilotprojekt Eksperimentere på et område, hvor der ikke er tradition for det. Et pilotprojekt for borgere Afvikles i efteråret 2014 Hvem gør hvad Hvad er første skridt Medborgerskabsudvalget og Jobcenteret er afsendere på en invitation til de borgere der skal være del af forsøget Medborgerskabsudvalget interviewer borgerne med henblik på at få viden om forsøgets mere kvalitative effekter. MSB udarbejder en mere detaljeret projektbeskrivelse MSB udvælger målgruppe MSB udarbejder materiale, der afspejler klippekortet Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder en invitation til målgruppen, som Medborgerskabsudvalget bliver medunderskriver på (invitationen er sendt med som bilag). Medborgerskabsudvalget sætter et lille hold der arbejder med projektet Særlige Forhold Lære fra dem uden lang uddannelse om hvad der motiverer dem i forhold til at komme i job. Borger til borger perspektivet. Hvordan kan borgere være formidlere af andre borgeres oplevelser af og med systemet. Målgruppe: faglærte + ufaglærte. Vi vil gerne have fat i nogle uden længerevarende uddannelse. Målgruppen skal ikke opleve det for overvældende at blive interviewet. I interview-gruppen skal der være en overvægt af borgere fra Medborgerskabsudvalget - men ikke for mange tilstede i det hele taget. Hvornår mødes vi næste gang? Bemærk: Invitation til informationsmøde om projekt langtidsledige tager teten er vedlagt som bilag. 6

7 Landsbypolitik for Aarhus Kommune Julie Stubbe Jensen, Lone Dannerby Paulsen, Heidi Milan Bilenberg, Ledelsessekretariatet, Teknik og Miljø, Rådhuset Hvad kan vi sammen (Hvad går det ud på, hvad kan vi gøre sammen som vi ikke kan gøre alene?) Hvad skal vi konkret i gang med Byrådet har i januar 2014 behandlet et beslutningsforslag fra SF om at udarbejde en landsbypolitik for Aarhus Kommune. Beslutningsforslaget er pt. sendt til udtagelse i Teknik og Miljø. Status på Landsbypolitikken er, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø er ved at undersøge, om der er behov for en reel Landsbypolitik for Aarhus Kommune. I slutningen af august afholder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø derfor et møde med de andre magistratsafdelinger, hvor det undersøges, hvad en eventuel Landsbypolitik kan indeholde. Hvem gør hvad Medborgerskabsudvalget afventer status på ovenstående. Hvad er første skridt (Hvad er forventningerne til ) Særlige (Tid, økonomi, jura, andet?) Forhold Hvornår mødes vi næste gang 7

8 Medborgerhus i Åbyhøj Annemarie S. Zacho-Broe Chef for Medborgerskab og Folkesundhed Søren Frichsvej 36K. 1. sal lokale Åbyhøj tlf: / Hvad kan vi sammen Udfordre spillerummet for borgernes samarbejde med kommunen. Undersøge hvad der sker når vi slipper fri og gør borgerne (med)ansvarlige. Åbne op for en intern debat i kommunen om den generelle udfordring ved aktivt medborgerskab, der ligger i at slippe kontrollen og lade borgerne komme mere på banen. Hvad skal vi konkret i gang med Vi skal finde ud af hvordan kommunen kan understøtte borgernes engagement og virkelyst ifm. etableringen af Medborgerhuset i Åbyhøj. Åbne dialogen mellem kommunen og borgerne i Åbyhøj (via bestyrelsen for Elværket i Åbyhøj) om hvordan et samarbejde om Medborgerhusets etablering og drift kan forme sig, hvor mulighederne afsøges sammen. Hvem gør hvad Udvalget foranlediger at borgerne og kommunen mødes ved at vælge casen som Hvad er første skridt øvebane MSO og Medborgerskabsudvalget inviterer til dialog mellem borgerne i Åbyhøj og Bygningsafdelingen i MSO. Udvalget deltager i dialogmødet med enkelte repræsentanter. Udvalget understøtter dialogen og samarbejdet mhp. at udfordre den gængse praksis. Udvalget stiller sine formidlingskanaler til rådighed og videreformidler erfaring i relevante fora for aktivt medborgerskab. Bygningsafdelingen i MSO tilkendegiver overfor borgerne i Åbyhøj, at kommunen er indstillet på et samarbejde med borgerne om etablering af Medborgerhuset. Dette gøres på foreningsmøde d. 2. september, som oplæg til et dialogmøde d. 9. eller 17. september kl Særlige Forhold MSO udarbejder udkast til invitation, som Medborgerskabsudvalget er medafsender på (vedlagt). Heraf vil det fremgå hvilken interesse udvalget har i at bringe parterne sammen og hensigten om at udfordre gældende praksis for samarbejde mellem borgere og kommune. Bygningsafdelingen påpeger, at der er brug for læring på området ift., hvordan aktivt medborgerskab tænkes sammen med de retningslinjer kommunen er givet som bygherre. MSO vil gerne melde erfaringer og læring ind til udvalget. Øvebanen vil være et praksiseksempel på hvordan kontrol og ansvar kan forhandles mellem kommune og borgere. Øvebanen kan med sit eksempel være med til at udvikle samarbejdskulturen mellem kommunen og borgerne i andre tilfælde. Bygningsafdelingen i MSO undersøger og klarlægger hvilke byrådsindstillinger, aftaler, licitationer og bevillinger der knytter sig til Medborgerhusets etablering. På den baggrund er det muligt at tage dialogen om hvordan den gængse praksis udfordres mest hensigtsmæssigt for alle parter Hvornår mødes vi næste gang Der afholdes dialogmøde d. 9. eller 17. september 2014 kl (datoen afklares inden udvalgsmøde d. 21. august) Bemærk: Invitation til Medborgerhus i Åbyhøj (elværket) er vedlagt som bilag. 8

9 Vært i eget hjem Annemarie S. Zacho-Broe Chef for Medborgerskab og Folkesundhed Søren Frichsvej 36K. 1. sal lokale Åbyhøj tlf: / Hvad kan vi sammen Udfordre tendensen til at kommunen siger nej, hvor man i stedet kunne sige ja. Og evt. sige ja, men Skabe en metode til at møde engagementet mere åbent Få flere til at være aktive i eget hjem (plejebolig) Skabe fælles dialog omkring emnet mellem fagfolk, pårørende og beboere Få kendskab til hinandens viden, ønsker, faglighed og erfaringer Finde fælles løsninger på dilemmaer Drøfte ønsker og forventninger til det kommunale ansvar for hygiejne, sundhed, borgerinddragelse Hvad skal vi konkret i gang med Finde de uopdyrkede muligheder for at være sammen som familie i plejeboligen mere konkret omkring måltider som fællesskab. Skabe den udviklende dialog, hvor vi i fællesskab finder de gode løsninger for alle parter. Hvem gør hvad Sundhed og Omsorg arrangerer et fælles dialogmøde, hvor rammer, erfaringer og ønsker indenfor emnet skitseres. Mødet har to formål. o 1. At skabe fælles viden og forståelse omkring emnet, herunder anerkende af hinandens roller, opgaver, ønsker og behov. o 2. At finde nye veje for, at beboere i plejeboligerne i højere grad får mulighed for, at være værter i eget hjem. Medborgerskabsudvalget er medafsender på invitation til dialogmødet. Medborgerskabsudvalget beslutter hvem fra udvalget der deltager i dialogmødet d. 30. september kl. 16:30-18:30. Medborgerskabsudvalget deltager i Mere menneske mindre system? d. 27. august hvis det er muligt. Læs mere om konferencen her: Hvad er første skridt Sundhed og Omsorg udarbejder udkast til fælles invitation til dialogmøde (vedlagt) Sundhed og Omsorg finder deltagere, med den fornødne faglige viden, samt gode ideer og erfaringer i at finde løsninger inden for de skitserede dilemmaer. Dialogmødet afholdes 30. september 2014 kl. 16:30-18:30 i en plejeboligenhed. Parterne arbejder hver især videre med de fremkomne ideer Fællestillidsmanden og en teamleder deltager i møde med medborgerskabsudvalget medio 2015, og fortæller om, hvordan de har arbejdet med at åbne op for deltagende gæster omkring maden i plejeboligerne. 9

10 Særlige Forhold At vi i fællesskab og med fælles forståelse kan finde frem til de bedste løsninger med borgeren i centrum. Et centralt emne omkring borgerinddragelse i og omkring madlavningen er hygiejneregler. De ansattes ansvar for at beboerne ikke bliver syge som følge af bakterier, madforgiftning mv. fylder en del. Dilemmaet er hvordan ansvar placeres, hvis pårørende og frivillige inddrages i madlavningen / adgang til køkkenet. Kan / vil beboere fx frakende sig den høje beskyttelsesgrad, som ligger i reglerne, og dermed selv tage ansvar for eventuelle fejl og mangler i hygiejnen.? Desuden har kommunen indgået indkøbsaftaler, som gør, at venner og bekendte ikke kan hjælpe med indkøb i det lokale indkøbscenter. I udvikling af muligheder for deltagende pårørende, er det frugtbart både at forholde sig til muligheder i borgerens eget hjem (selv boligen) og i fællesområderne (hvor beboerne normalt spiser). Hvornår mødes vi næste gang Dialogmøde d. 30. september kl. 16:30-18:30 Bemærk: Invitation til dialogmøde om vært i eget hjem er vedlagt som bilag 10

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ung i Egedal Vi involverer unge

Ung i Egedal Vi involverer unge Ung i Egedal Vi involverer unge Ung i Egedal Egedal Kommune sætter i 2014-2017 fokus på unge i Egedal. Som en del deraf ønsker politikerne at høre unges bud på, hvad det gode ungdomsliv i Egedal er. I

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere