SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING"

Transkript

1 SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense C CVR: PÅTALEBERETTIGET: MØLLEBUGTEN ApS Pilene Sydals CVR: Underskrevet i henhold til fuldmagt af: CVR: Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene Sydals CVR: Underskrevet i henhold til fuldmagt af: CVR: Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt :36:26 Side 1 af 10

2 MYNDIGHED: Sønderborg kommune Rådhustorvet Sønderborg CVR: Sagsreference: vedtægter PÅTALEBERETTIGET: Sønderborg kommune Rådhustorvet Sønderborg CVR: SERVITUT TEKST: Vedtægter for grundejerforeningen Møllebugten Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted; Foreningens navn er: Grundejerforeningen Møllebugten Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Kap. 2 - Foreningens medlemskreds og område: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde og/eller ejendomme, som er beliggende indenfor grundejerforeningens område Der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen for alle grund og/eller ejendomsejere indenfor lokalplanområdet, jfr. kap. 2, 4. Medlemspligt indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i området Foreningens geografiske område er identisk med det af Landinspektørfirmaet udfærdigede rids. Landinspektørridset er vedhæftet disse vedtægter som BILAG Det store fælles friareal nord for grundene henligger som en smuk, grøn forbindelse mellem udstykningsområdet og vandet. Det rekreative område er omfattet af strandbeskyttelse og må meget gerne benyttes til aktiviteter i grundejerforeningens regi så som leg/boldspil, men må ikke bruges til opstilling af bygningsdele, flisebelægning, terrasse og/eller genstande, som f.eks. lejepladsinventar, fodboldmål, telt, campingvogn, båd og lign.. Dog kan grundejerforeningen/ grundejerforeningens medlemmer ikke disponere over en bræmme på 40 meter ud for grundene i første række uden enigt samtykke fra ejerne af grundene i førte række. Ligeledes må en evt. beplantning af fællesarealet nord for grundene aldrig overstige 1 m. Nærværende 4.2. kan alene vedtægtsændres ved eenstemmig accept af grundene, Feddet Grundejerforeningen er ejer af og disponerer over den bro, som ligger nord for grundene. Broen kan benyttes af de til enhver tid værende ejere af grunde og/eller ejendomme, som er beliggende indenfor grundejerforeningens område Hver lodsejer af de første 13 udstykkede grunde mod nord har en bådplads, som kan byttes internt. Et bytte skal af begge parter meddeles skriftligt :36:26 Side 2 af 10

3 til bestyrelsen i Grundejerforeningen. Bådpladsen kan ikke lejes ud til andre end beboere på Møllebugten. Oversigt over broen med angivelse af "Nr. bådplads til nr. grund" vedlægges som BILAG 2. Nærværende 4.4. kan alene vedtægtsændres ved eenstemmig accept af grundene, Feddet Bådpladserne og broen iøvrigt kan modtage gæstebåde, uden at disse dog kan have båd liggende i en" længere periode" Den ved broen værende bådrampe kan ligeledes benyttes af alle til enhver tid værende ejere afgrunde og/eller ejendomme, som er beliggende indenfor grundejerforeningens område De på det 6 m brede areal omkring udstykningsområdet Møllebugten bestående træer og lægivende beplantninger, som afgrænser hele området må ikke fældes, jfr. også nærmere herom i Lokalplanen for området For ikke at genere udsigten, må der ikke på de bebyggede grunde parkeres campingvogne/ både/lastbiler eller andre store fartøjer længere end 1 døgn af gangen.h Kap. 3 - Foreningens formål og opgaver samt bebyggelse: Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fællesarealer, privat fælles vej herunder snerydning, stier og bro, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør 2. af lovgivningen, herunder anlæg, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg, som grundejerforeningen måtte vedtage oprettelse af, og som ikke er i strid med lokalplan nr for Sønderborg Kommune På Grundejerforeningens regning slås det grønne fællesareal 2 gange årligt i vækstperioden, med behørig hensyntagen til beskyttelse af vildtbiotop og yngelsæson. Lodsejerne af grunde i første række ud til strandbeskyttelseslinien er fritstillede til at slå græs på fællesarealet fra deres egen parcel i form af en "sti" til vandet Grundejerforeningen varetager - iøvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom - medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende grunde/ejendomme På ubebyggede grunde, skal ejer senest inden 1 års ejerskab, tilså med græsplænegræs, som skal slås og holdes som græsplæne, med max. 10 cm græshøjde. Ligeledes må grunden ej heller bruges til henstilling/opbevaring af materialer, biler, trailer o lign.. Såfremt dette ikke overholdes, vil det nødvendige arbejde for ejers regning blive udført - efter et varsel på 14 dage - på foranledning af grundejerforeningen Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de fælles veje og arealer, der ifølge lokalplanen skal vedligeholdes af Grundejerforeningen. Der henvises til Lokalplan De af Møllebugten ApS ejede arealer beliggende syd for de 13 grundstykker, har ikke nogen pligt for speciel vedligeholdelse, bortset fra græsslåning 2 gange årligt :36:26 Side 3 af 10

4 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser Når 7 af de 13 grunde er solgt overdrages fællesarealet vederlagsfrit til Grundejerforeningen, som betaler udgifterne i forbindelse med opnåelse af adkomst til fællesarealet. Indtil overdragelse af fællesarealet finder sted, afholder de enkelte beboere selv udgifter til gadebelysning og evt. snerydning Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et "Ordensreglement" gældende for samtlige medlemmer af grundejerforeningen. Bestemmelserne i "Ordensreglementet" skal have samme gyldighed som nærværende "Vedtægter". "Ordensreglementets bestemmelser vedtages på Generalforsamlingen med simpelt flertal fra de fremmødte. Kap. 4 - Medlemmernes forhold til foreningen: Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån Det enkelte medlem er pligtigt at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte fællesbidrag Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb samt rykkergebyr. Rykkergebyr fastsættes af generalforsamlingen. Hvis restancen er over 2 mdr. gammel, kan beløbet - efter givet varsel - overgives til incasso Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen Et medlem betaler fællesbidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog fællesbidrag for hver boligenhed Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store fællesbidrag for alle ejendommene og alle boligenhederne I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne Både den tidligere og den nuværende ejer er pligtig at anmelde :36:26 Side 4 af 10

5 ejerskiftet til foreningens kasserer og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt den tidligere ejers nye bopæl. Kap. 5 - Foreningens ledelse og administration: Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed Medlemmer af ejerens husstand, lejer og andre brugere af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter for kommunen. Disse har dog ikke stemmeret Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, første gang i april Generalforsamlingen indkaldes af formanden for bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ligeledes skal det underskrevne og reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det følgende regnskabsår vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling Ethvert medlem af foreningen har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på generalforsamlingen må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen foranlediger straks efter modtagelsen, indkomne forslag udsendt til samtlige medlemmer af grundejerforeningen Spørgsmål, der ikke er indkommet rettidigt, kan ikke sættes til afstemning eller vedtages På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 8. Valg af revisor. 9. Evt. valg af administrator. 10. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, aflioldes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli og december måned ikke medregnes Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på :36:26 Side 5 af 10

6 generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor for foreningen Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, al afstemningen skal være skriftlig Stemmeafgivningen kan ske personligt, ved brevstemme eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem/lejer af ejendommen under generalforsamlingen og/eller en ekstraordinær generalforsamling eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end l fuldmagt. Hvert medlem (grund/hus) har - uanset hvor mange parceller han/hun er ejer af - kun én stemme. Hvis en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelserne overfor foreningen Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke Beslutninger vedr. opløsning/likvidation/vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på 2/3 af foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer iklce tilstede, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal aflioldes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen referatet til hvert enkelt medlem Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvor såvel formand som øvrige medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen, der også vælger 1 suppleant. Hvert år afgår bestyrelsen incl. formanden. Genvalg kan finde sted. Valgbare er medlemmer og disses ægtefælle/samlever Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt medlemmerne indtil førstkommende generalforsamling Indtil generalforsamlingen i april 2014 kan bestyrelsen dog bestå af 3 medlemmer, der har stiftet grundejerforeningen :36:26 Side 6 af 10

7 15.4. Bestyrelsen er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg, m.v., og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fællesarealer m.v Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer/ægtefælle/samlever uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Dog minimum 1 gang pr. kvartal Over det under bestyrelsesmødet passerede skrives et referat inden 14 dage, der skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Referatet indsættes i en af bestyrelsen autoriseret protokol Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen og en suppleant indtræder da i hans sted Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Kap. 6 - Regnskab og revision: Kasserer er ansvarlig for foreningens regnskabsførelse, herunder medlemskartotek. Bogføringen skal foretages ordentligt og omhyggeligt og løbende holdes ajour. Kasserer skal på bestyrelsesmøderne kunne redegøre for foreningens økonomiske stilling og for væsentlig afvigelser fra budget. Efter anmodning fra bestyrelsen el. revisor skal kasserer udarbejde et fuldstændigt regnskab for den forløbne periode Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31. december samme år Generalforsamlingen vælger en revisor, som enten er statsautoriseret eller registreret revisor, eller en regnskabskyndig blandt foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted Regnskabet skal af revisor være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling Det helårlige kontingent betales forud hvert år den 1. juli, eller ved senere indtrædelse for perioden frem til den Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn På bankkontoen kan alene hæves med kasserers underskrift :36:26 Side 7 af 10

8 19.4. Alle bilag skal attesteres af kassereren Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr Køb og salg af værdipapirer skal godkendes af bestyrelsen og skal noteres på både formand og kasserers navn i Værdipapircentralen. Kap. 7 - Forskellige bestemmelser: Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Elektronisk kommunikation ( ) mellem bestyrelse og de medlemmer, som har ønsket dette, ligestilles med skriftlig kommunikation Ændring af grundejerforeningens vedtægter kræver Sønderborg Kommune's samtykke for at få gyldighed Denne grundejeiforenings vedtægt begæres tinglyst på matr.nr. 52, Stovgård, Dybbøl. Med hensyn til pantegæld, servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget til foranstående bestemmelser er Møllebugten ApS, indtil området overdrages til Grundejerforeningen Møllebugten, der herefter er påtaleberettiget. FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Servitutter tinglyst til og med respekteres. ERKLÆRINGER: Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift tinglysning af servitutten, jfr. planloven 42. BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: 7fcd4e fc9-b03a-1a8eb90f162b Andet scan bilag1.pdf Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: 1f1abfaf-881e fc-617f2c6bd80d Andet scan bilag2.pdf Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: b65e3a8a-b2f0-4c57-bb55-eefac6f9582a GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund bilag 1 vedtægtergml.gml :36:26 Side 8 af 10

9 Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder. ANMELDER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense C CVR: Kontaktoplysninger: Merete Christensen, Kongevej Anmelders sagsnummer: vedtægter SENDES OGSÅ TIL: E-post: Sagsreference: Vedtægter TINGLYSNINGSAFGIFT: Afgift: Afgiftspligtigt beløb: DKK 0 DKK STORKUNDENUMMER: Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. RESULTAT AF TINGLYSNING EJENDOM: Adresse: Surlykke Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: :36:26 Side 9 af 10

10 STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :50:55 DOKUMENTTYPE: Servitut med nye vedtægter for forening DATO/LØBENUMMER: BEMÆRKNINGER: Der gøres opmærksom på, at fremtidige ændringer af påtaleberettiget i Tingbogen, skal anmeldes som Ny påtaleberettiget. ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut :36:26 Side 10 af 10

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere