LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044"

Transkript

1 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

2 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget Indledning Lokalplanens formål Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Side LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Parkering-, vej- og parkeringsforhold Tekniske forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtrzden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Side l - Lokalplanens område 2 - Retningsgivende udstyknings- og anlzgsplan 3 - Illustrationsplan

3 INDLEDNING En lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, herunder områdets udformning, placering og anvendelse af bygninger, veje, granne arealer m.v. Lovgrundlaget for en lokalplan er Lov om Planlagning (lov nr. 518 af 11. juni 2000 med senere ændringer). I falge denne lov har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokalplan inden en starre udstykning påbegyndes eller inden starre bygge- eller anlægsarbejder, herunder starre nedrivninger, sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre starre sammenhæng i planlægningen, samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge alle lokalplanforslag i mindst 8 uger, således at der er mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag inden planen endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen. Nærværende lokalplan er fremlagt som forslag i perioden Lokalplanen griber ikke ind i bestående forhold, hvorfor den hidtidige lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Endvidere medfarer lokalplanen ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. For lokalplaner gælder endvidere, at de skal udarbejdes inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommuneplanen ændres, f.eks. ved udarbejdelse af et tillæg til denne. Nærværende lokalplanforslag er i overensstemmelse med Kommuneplan Efter endelig vedtagelse af en lokalplan, lader kommunalbestyrelsen den tinglyse på de i lokalplanens j2 nævnte matrikelnumre. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer principperne, dvs. den særlige karakter af det område, der sages skabt med lokalplanen. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsparagraf, ligesom principperne også som oftest vil være udtrykt i anvendelsen. Retslige forhold vedrarende lokalplanen kan jævnfar Planlovens $58 påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kabenhavn K. Skannede forhold kan ikke påklages. Lokalplanen er udarbejdet af Lejre Kommune Teknisk Fon/altning i samarbejde med Thomas Kullegaard AS, Arkifekter

4 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan for et boligområde i 0m ved Foldager. Lokalplanomradet omfatter et areal på ca m2 og er afgrænset mod nord af 0m by, mod ast Foldager, mod vest Markvej og mod syd af det abne land, med gravhajen - Bavnehaj. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at sikre et bynært og attraktivt område til boligformal, bestående af en åben-lav bebyggelse (parcelhusbebyggelse), at det sker i harmoni med nabobebyggelse, samt at sikre omradets helhedskarakter og afgrænsning mod det abne land. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, har firmaet VIA TRAFIK foretaget en trafikal vurdering af det nye boligområde, hvilket bl.a. har betydet, at vejadgangen til Foldager er flyttet, således at der er skabt bedre oversigtsforhold. Endvidere vurderes at foragelsen ikke vil medfare afviklingsmæssige problemer eller nævneværdig aget uheldsrisiko. Det er lokalplanens formål: at sikre mulighed for udstykning og opfarelse af en aben-lav bebyggelse (parcelhusgrunde) at sikre at bebyggelsen opfares i harmoni med nabobebyggelse. at sikre omradets helhedskarakter. at sikre klar afgrænsning mod det abne land. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN: Den gamle del af 0m er i regionplan 1997 for Roskilde Amt registreret som landsby, beliggende i område registreret som særligt værdifuldt landskab, jf. regionplanens kapitel 3.1 Kulturhistorie og 3.1 Værdifulde landsbyer. Planområdet er beliggende indenfor områder, som i regionplanen er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Planområdet er desuden beliggende indenfor en beskyttelseszone omkring 0m Bys indvindingsboringer. I beskyttelseszonen kan der i henhold til regionplanen som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg, jf. regionplanens side , samt regionplanens temakort om grundvandsbeskyttelse. KOMMUNEPLANEN : For område 4.B19 gælder f~lgende rammer for indholdet af lokalplanlægning m.v. At omradets anvendes til boligformal. 0 At den maksimale bebyggelsestæthed er 25% ved aben-lav bebyggelse e At den maksimale bebyggelsestæthed er 35% ved tæt-lav bebyggelse. e At der maximalt kan bebygges i 1% etage. 0 Antal boliger min. 20 og max At omradets afgrænsning fatslægges ved lokalplanlægning.

5 Kommunalbestyrelsen vedtog i Juni måned 2003 at området ikke kan bebygges med tæt-lav boligbyggeri, men alene anskes bebygget med en aben-lav bebyggelse. Lokalplanforslag nr. 65 er i overensstemmelse med den gældende kommuneplans rammebestemmelser for omradet. Hele lokalplanomradet er beliggende i landzone og Lejre Kommunalbestyrelse er zonemyndighed i området. Lokalplanomradet er i kommuneplanen beliggende i boligområde 4.B19. Miljaforhold: Det fremgår af Bekendtgarelse om supplerende regler i medfar af lov om planlægning kap. 3, "Om varetagelse af miljabeskyttelseshensyn i region- og kommune-planlægning", i 5 5, at nar kommuneplanen ikke indeholder retningslinier til sikring af stajbelastede arealer i bl.a. byzone, skal der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om etablering af afskærmnings-foranstaltninger m.v. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at områder der udlægges til offentlig formal og boliger, ikke må belastes med et stajniveau over 55 db (A) fra vejtrafik. Kan stajniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal der tages særlige stajbeskyttelseshensyn ved bebyggelsens udformning. Der henvises til Miljastyrelsens vejledning nr , Trafikstaj i boligområder. Lokalplanomradet er beliggende i et område med flere landbrug med dyrehold, hvorfor nærværende lokalplanomrade skal tale evt. lugt- og stajgener i forbindelse hermed. Varmeplanlægning: Med ændring af "Lov om varmeforsyning" af d skal der ikke længere foreligge en egentlig varmeplan for Kommunen. Varmeanlæg skal udfares som vandbaseret anlæg. Olietanke må ikke nedgraves, men skal placeres over terræn. Der nedlægges forbud mod elopvarmning. Spildevandsplan: Området er omfattet af spildevandsplan, og skal separatkloakeres og tilsluttes det offentlige spildevandsnet. Indenfor området skal regnvand fmes via regnvandsbassin til Kornerup å. Regnvandsbassinet er beliggende i omradets nordlvestlige del og udlægges med et areal på ca. 400 m2 med et muligt vandspejl på ca. 250 m*. Anlægget skal udfares med lave brinke og til stadighed henlægge som naturomrade.

6 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge lov om planlægning $18 kun udstykkes, bebygges eller i avrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensation: Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgående naboorientering, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afgivelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Ekspropriation: I henhold til $47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, nar ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggarelse af lokalplanen. Servitutter: Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil være af væsentlig betydning for virkeliggarelsen af planen, jfr. ovenfor. Landbrugspligt: Nærværende lokalplan forudsætter at landbrugspligten jfr. $j4 stk. l i landbrugsloven ophæves for den del af matr. nr. 10a 0m by der er omfattet af nærværende lokalplan. Bonuslokalplan: Lokalplanen har den såkaldte bonusvirkning, som betyder, at lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser. Der skal således ikke gives landzonetilladelse til de forhold, som lokalplanen regulerer. Zonestatus: Lokalplanens område er beliggende i landzone og ændrer ikke zonestatus.

7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde ved Foldager. LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgarelsen nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved falgende bestemmelser for det i 3 2, stk. 1 nævnte område. 1.l Det er lokalplanens formal: 0 at sikre mulighed for udstykning og opfarelse af en aben-lav bebyggelse 0 at sikre at bebyggelsen opfares i harmoni med nabobebyggelse. 0 at sikre omradets helhedskarakter. at sikre en klar afgrænsning med det åbne land. 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag nr. l, og omfatter del af matr. nr. 10a 0m by, samt alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra nævnte ejendom. Lokalplanomradet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lejre Kommunalbestyrelse er zonemyndighed i området. Området må anvendes til boligformål. 3.1 Området må anvendes til aben-lav bebyggelse. 3.2 Inden for lokalplanomradet kan der opfares transformerstation o.lign. til omradets forsyning, nar anlægget ikke har mere end 10 m* bebygget areal og ikke er hajere end 3 m over terræn. Anlaegget skal placeres og udformes under hensyntagen til den avrige bebyggelse. 3.3 Omrader der er udlagt til offentlig formal og boligformal, må ikke belastes med et stajniveau over 55 db (A) fra vejtrafik. Kan stajniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal der tages særlige stajbeskyttelseshensyn ved bebyggelsens udformning jfr. gældende regler p.t. Miljastyrelsens vejledning nr

8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 3.4 Der må inden for lokalplanomradet ikke udaves nogen art af virksomhed, som ved stav, rag, lugt, staj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skan er til ulempe for de omboende. 4.1 Udstykning af parceller skal foretages i henhold til retningsgivende udstykningsplan, jf. kortbilag 02. Ingen parceller må være mindre end 700 m*. 95 PARKERING-, VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende samt henstilling af campingvogne, bade og lignende er forbudt inden for lokalplanomradets offentlige vej-, sti- og fællesarealer i tidsrummet fra kl til kl Vejadgang må kun ske som vist fra Foldager. Placering af veje og stier fremgår af den retningsgivende udstyknings- og anlægsplan, jfr. kortbilag Til parcelhuse skal der udlægges parkeringsarealer svarende til 2 pladser pr. bolig. 5.4 For området gælder falgende bestemmelser: Placering og udformning af vej- og stiforlab skal godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med en samlet plan. $6 TEKNISKE FORHOLD 6.1 Al ledningsfaring, herunder el-ledninger til vejbelysning skal udfares som installationer i jord. 6.2 Lokalplanomradet skal tilsluttes 0m by's vandværk. 6.3 Lokalplanområdet skal indgå i spildevandsplanen. 6.4 Varmeanlæg skal være vandbaseret. Der nedlægges forbud mod elopvarmning. 6.5 Olietanke til forsyning af varmeanlæg må ikke nedgraves, men alene placeres over terræn. Tankene skal afskærmes således at de ikke virker skæmmende. 6.6 Bebyggelsen skal tilsluttes fsllesantenneanlæg enten i eller uden for lokalplanomradet. Fællesantenne kan etableres i lokalplanomradet. 57 BEBYGGELSENS OMFANG 06 PLACERING 7.1 Bebyggelse placeres i princippet i henhold til illustrationsplan, kortbilag 3.

9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 7.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsen må hajst opfares i en etage med udnyttet tagetage (1% etage). 7.4 Bygningernes facadehajde må ikke overstige 3,5 meter målt fra et af Kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til skæring mellem facade og tagflade. Bygningshajden må ikke overstige 8,5 meter målt fra niveauplan. 7.5 Tagets vinkel med det vandrette plan, må ikke være mindre end 25" 7.6 Mod Foldager gælder en 10 m. byggelinie, jf. kortbilag 3. $8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTFUEDEN For lokalplanområdet gælder falgende bestemmelser: 8.1 Kommunalbestyrelsen kan gare en byggetilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med omgivelserne opnås god helhedsvirkning iflg. byggelovens fj 6 d. 8.2 Udvendig bygningssider skal fremstå som blankt, vandskuret eller pudset murværk (teglsten). Mindre bygningsdele og facadeudsnit kan udfares i andre materialer efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er muligheder for variationer ved opfarelse af ny bebyggelse, særligt med hensyn til at fremme milja- og ressurcemæssige Iasninger, såfremt byggeriets udformning og materialevalg harmonerer med den avrige bebyggelse i området. 8.3 Tage skal dækkes med lertegl i rade farver. Solfangere kan opsættes efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.4 Udvendige bygningsseder skal fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, engelsk radt og dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt. Til dare og vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele, kan dog også andre farver anvendes. 8.5 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.6 Private antenner og paraboler må ikke opsættes. Der skal etableres et fællesantennenet for bebyggelsen. 59 UBEBYGGEDE AREALER 06 BEVARING 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring af biler, bade eller andre genstande og materialer, som ikke er nadvendige for områdets drift. 9.3 Der må ikke opsættes lukket plankeværk eller lignende langs skel.

10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 9.4 Hegn omkring grunde skal udfares som levende hegn, som vedligeholdes i en hajde af 1,20 til 1,80 m. Hækplantninger skal udfares af bag. Levende hegn kan suppleres af et midlertidigt hegn eller et trådnet af ikke over 1,4 m's hajde. Hegn mod vej eller plads må kun have åbninger for indkarsel og evt. havelåge. Den således abne strækning må sammelagt hajst have en længde af 5 m. Eventuelle låger skal abne ind mod ejendommene. 9.5 Stensætninger, stattemure o.lign. må ikke under nogen form anvendes i skel mod veje, stier eller pladser, idet levende hegn skal etableres i den terrænhajde, som fastlægges af de færdige vej-, sti- og pladsanlæg. Terrænreguleringer over +l- 0,5 m må kun ske på grundlag af et af Kommunal-bestyrelsen godkendt projekt. 9.6 Udendars belysning inden for lokalplanområdet må kun udfares som parkbelysning. 9.7 Fællesarealet ved Bavnehaj skal til stadighed henligge som græsareal 510 FORUDSETNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Inden ny bebyggelse tages i brug skal bestemmelserne i spildevandsplanen og miljaforhold være afklaret Ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område er pligtige til at være medlem by's Vandværk og som falge heraf pligtige til at aftage vand fra samt betale bidrag by's Vandværk Far ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nadvendige parkerings- og opholdsarealer være etableret. l GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere inden for området. Grundejerforeningen skal være oprettet senest 2 mdr. efter at Kommunalbestyrelsen har fremsat krav herom Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Kommunalbestyrelsen Såfremt kommunalbestyrelsen vil anse det for hensigtsmæssigt at sammenslutte grundejerforeningen med grundejerforeninger i naboområderne, skal grund-ejerne være forpligtet til at medvirke til en sådan sammenslutning Grundejerforeningen skal i avrigt udfare de opgaver som i medfar af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der harer under foreningens område.

11 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 11.6 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og eller ved optagelse af lån at fremskaffe de akonomiske midler, der er nadvendige for udfarelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at krave fornaden sikkerhed herfor Inden for lokalplanområdet kan anvendelsen af området og bebyggelse, udstykning, byggeri og anlæg m.v. ske i overensstemmelse med foranstående bestemmelser uden tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 jf. lovens 36, stk. 1, nr. 5 og 15, stk Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge Planlovens S18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanen regulerer fremtidige forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer således ikke krav om, at anlæg mv., der er nævnt i planen, skal etableres Efter Planlovens 548 kan ejeren af ejendomme, der i lokalplanen er udlagt til offentlige formål i visse situationer forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Det samme gar sig gældende for ejendomme, der i lokalplanen kun må nedrives med Kommunalbestyrelsens sarlige tilladelse Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation, under forudsætning af, at det ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanforslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse, jvf. Planlovens 524, af kommunalbestyrelsen d Lokalplanen er vedtaget endeligt af Lejre Kommunalbestyrelse den

12

13 Retningsgivende udstyknings- og anlægsplan Bilag 2 Lejre Kommune - Lokalplan nr. 65

14

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere