Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse."

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 106 Offentligt Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse. Tove Ditlevsens vej (TDV) har gennem årene udviklet sig til at blive et lidet attraktivt sted at bo, og i dag er de 2 boligblokke ikke just kendt for deres gode omdømme bl.a. fordi, mange ressourcestærke familier og personer fraflytter boligområdet og andet klientel kommer til. Dog har oprettelsen af et socialkontor en begyndende positiv indflydelse på atmosfæren i blokkene generelt. Socialkontoret er dog ikke den ultimative løsning på blokkenes problematikker; mange af disse problematikker udspringer fra afdelingsbestyrelsen og deres håndtering af diverse vedtægter samt afdelingsbestyrelsens tilsyneladende egenhændige aktiviteter, trods disse er i strid med den gældende husorden, som afdelingsbestyrelsen selv har udformet. Indgivelse af klager: Der har gennem årene været en stor udskiftning i medlemmerne i afdelingsbestyrelsen på TDV, dog er der 2 personer, der har været gengangere år efter år, og det er heri problemerne ligger. På PLUS Boligs hjemmeside opfordres der bl.a. til *at eventuelle klager over naboer mv. sendes til afdelingsbestyrelsen, og at denne så varetager det videreforløb.* I boligblokkene på Tove Ditlevsens vej forholder det sig anderledes, idet det ikke er afdelingsbestyrelsen som helhed, der forholder sig til de indkomne klager. Her er det en enkelt person (afdelingens bestyrelsesformand), der egenrådigt sidder og sorterer og vurderer de enkelte klager. Dette må siges at være meget belejligt, da der gennem årene har været og der stadig er megen utilfredshed med denne person, men disse klager bliver på mystisk vis enten affærdiget eller forsvinder ud i den blå luft. Afdelingsbestyrelsesformand er tidligere blevet bedt om at fratræde sin post af Plus Bolig i forbindelse med afdelingsmødet bl.a. grundet beboernes utilfredshed, men dette nægtede formanden og forblev på posten, trods beboernes åbenlyse protester. Ydermere blev det fra organisationsbestyrelsen opfordret, at afdelingsbestyrelsesformanden ikke blev genvalgt til formanden og heller ikke blev valgt ind i bestyrelsen men lige meget hjalp det, for denne person sidder stadig som afdelingsbestyrelsesformand år efter år. Hvis man som beboer ønsker at klage over et medlem af afdelingsbestyrelsen, og denne selv sidder og behandler klagerne, samt ydermere ikke er til at få i tale hverken personligt, telefonisk eller via mail, hvad gør man så som beboer??? Ved kontakten til PLUS Bolig kontoret er svaret, at det skal man tale med afdelingsbestyrelsen om, men hvad hjælper det, når personen som klagen omhandler, selv skal behandle klagen, hvorved den enten bliver ignoreret eller blot forsvinder ud i den blå luft??? Det er en offentlig kendt hemmelighed i blokkene, at er man på god fod med afdelingsbestyrelsesformand, kan evt. personklager enten forsvinde eller blive dysset ned og ignoreret. Dette er sket utallige gange gennem årene, men sådan burde det ikke forholde sig. Et eksempel: en beboer stjæler strøm gennem en ulovlig og tilmed brandfarlig installation i et rum, hvor der også opbevares dunke med brandfarlige væsker. Dette kunne potentiel have kostet menneskeliv, såfremt dette ikke var blevet opdaget i tide. Denne situation blev dysset ned af afdelingsbestyrelsesformanden, idet hovedpersonen for denne klage, stod på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden. Idet der ikke synes at have været nogen form for konsekvenser i denne sag, vil det så sige, at vi som beboere kan føle os trygge igen, da situationen er blevet afvær

2 get???, eller er vi blot uvidende om, at denne situation kan have udspillet sig igen, da ingen handling er fundet sted??? Jeg mener, at vi som beboere burde være blevet informeret om, hvilke konsekvenser en sådan overtrædelse af reglerne (og småkriminel handling) ville have for de, som ynder at omgå loven og almen fornuft, samt hvilke evt. følger en sådan egoistisk og hensynsløs handling kunne have udmundet i for andre beboere, der kunne være blevet berørt, såfremt det var gået galt. Bestyrelsesmedlemmer som selvudnævnt politikorps: Gennem årene har der, trods udskiftning i afdelingsbestyrelses medlemmer, været 2 personer, der synes at være fastforankret i afdelingsbestyrelsen. Denne forankring ville normalvis ses som noget positivt, men det er det ikke for beboerne, når det kommer til afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV! Ifølge Boligselskabernes Landsforening (BL) har afdelingsbestyrelsen * pligt til at sørge for, at afdelingen fremtræder i den orden og pasningstilstand, som afdelingsmødet har vedtaget*. Ydermere fremhæver BL i deres råd til det nye bestyrelsesmedlem *at det også er afdelingsmødet, som fastsætter afdelingens husorden*. Denne vejledning fra BL synes at blive overtolket på en sådan vis, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV synes at være synonymt med MAGT en magt til at diktere hvordan den almindelige beboer indretter sig og vælger at leve. Det er offentligt kendt at bestyrelsesformanden sender sine bestyrelsesmedlemmer ud på, hvad han kalder, gangvagt. Det vil i sagens natur sige, at bestyrelsesmedlemmerne mere end jævnligt går rundt på svalegangene, samt bagom blokkene for at inspicere, hvorvidt de almene beboere nu også overholder husordenen, eller om de skal have en skriftlig påtale for evt. overtrædelser, som ved andre almene boligselskaber ville blive betragtet en bagatel. Formanden har i denne anledning udtalt, at bestyrelsesmedlemmerne fungerer som hans eget vagtkorps. Givet denne reference til bestyrelsesmedlemmerne og disse metoder til opretholdelsen af husordenen, er der flere beboere, der føler sig utrygge ved bestyrelsen og frygter at gøre noget forkert som kunne fange bestyrelsens opmærksomhed, således de (beboerne) får en skriftlig advarsel med nedskrevet med henvisning til en evt. opsigelse af deres lejemål. I og med det indgår i som en afdelingsbestyrelses opgaver at holde orden i afdelingen er der intet galt i at de til tider efterser blokkene, men på TDV er det ikke bare én gang imellem bestyrelsen vandrer rundt på svalegangene, det er tit og ofte. Faktisk sker det i et sådant omfang, at jeg og flere andre beboere i den grad føler os overvåget af afdelingsbestyrelsen, hvilket skaber megen utryghed, og det kan ikke være rigtigt, at man som beboer skal føle sig utryg i eget hjem eller omkring egen bopæl. Er det virkeligt sådan en bestyrelse skal fungere?? Og kan det være rigtigt, at vi som beboere på den måde skal føle os overvåget af eller faktisk bliver overvåget af bestyrelsen, når de går deres jævnlige politi inspektionsrunder?? Kan det virkelig være rigtigt, at bestyrelsen har til formål at virke intimiderende på de almene beboere??? For at uddybe ovenstående yderligere synes den gældende husorden at antage nye vinkler og drejninger for hver gang der sker en udskiftning i afdelingsbestyrelsen. Følgende disse jævnlige udskiftninger opstår der nye tiltag, der skal pålægges blokkenes beboere at overholde. Den seneste var forbuddet mod dørmåtter placeret foran indgangen til den enkelte husstand samt den medfølgende trussel om opsigelse af lejemålet, såfremt dørmåtten ikke bliver fjernet. Her henvises til tilgængeligheden af farbare brandveje på svalegangene, hvor der ikke må henstilles knallerter, cykler, barnevogne, blomsterkummer mv. Efter en bebo

3 erklage sendt til BL og Plus Bolig over urimeligheden af dette forbud, har afdelingsbestyrelsen nu trukket dette dørmåtte forbud tilbage (muligvis kun midlertidigt, hvis man ser på konteksten og ordlyden i skrivelsen), idet de internt vil drøfte, om forbuddet var at gå i for små sko, og givet det at TDV står overfor en omfattende renovering, og der i denne forbindelse skal udarbejdes en ny husorden. Trods ihærdige gangvagt inspektioner fra den nysammensatte afdelingsbestyrelse skal det dog nævnes, at der åbenbart er andre regler, der gør sig gældende, såfremt man her er medlem. Og her vil jeg henvise til det tidligere nævnte fra BL, hvor *det er afdelingsmødet, som fastlægger den gældende husordenen*. Da der ikke er adgang for beboere til afdelingsmødet, er det derfor kun afdelingsbestyrelsen, som bestemmer indholdet i husordenen. Det er gentagende gange blevet observeret, at bestyrelsesmedlemmer eller de, som står på god fod med bestyrelsesformanden, kan have ting som aflagte møbler, madrasser og dets lige stående foran husstanden over længere tid uden, dette vil blive påtalt eller fjernet. Ydermere er det for medlemmerne også tilladt parkere og langtidshenstille motorkøretøjer på brandvejen uden videre konsekvenser. Denne meget åbenlyse forskelsbehandling mellem de almene beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelsen og herunder de, som er på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden skaber en meget dårlig stemning i blokkene, og man føler, at man som beboer bliver overvåget på grummeste vis, hvilket specielt viser sig ved afdelingsbestyrelsesmedlemmernes politirunder på svalegangene, hvor de i denne anledning muligvis kommer frem til endnu en nytolkning af den gældende husorden, hvilken følgende resulterer i en skrivelse med henvisning til at den manglende overholdelse af husordenen kan resultere i en opsigelse af lejemålet. Yderligere eksempler på den åbenlyse og blandt beboere meget velkendte forskelsbehandling kan ses under de 5 punkter skrevet sidst i dokumentet under betegnelserne: 1) Uforsvarlig brug af garager mv. 2) Nyindkøbte møbler gik uden om beboerauktion; 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle; 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte samt 5)Hvorfor leje, når det er gratis at låne?. Stagneret bestyrelsespolitik: Den relative hyppige udskiftning af afdelingsbestyrelsens medlemmer samt den manglende tilslutning til afdelingsmøderne beror bl.a. på, hvad der kan betegnes som afdelingsbestyrelsesformandens enevælde. Selvom BL skriver at * det er vigtig at afdelingsbestyrelsen mødes i et klima, som fremmer fantasien og kreativiteten da en vigtig opgave for bestyrelsen er at komme med nye forslag til måder at gøre tingene på og det kræver, at man er kreativ*, dette stemmer på ingen vis overens med, hvordan tingene forgår internt i afdelingsbestyrelsens arbejde. Der er mange, som gennem tiden har været medlem af afdelingsbestyrelsen, men som måtte gå derfra med uforurettet sag, da nye perspektiver og holdninger samt ønsker om åbenhed i bestyrelsesarbejdet ikke var eller for så vidt stadig ikke er velanset, ifølge afdelingsbestyrelsesformandens mening. Forslag om mere åbenhed omkring afdelingsbestyrelsens arbejde er pure blevet afvist af afdelingsbestyrelsesformanden, og dette har også medført, at vi som beboerne ikke har nogen ide om, hvad bestyrelsen arbejder med, hvilke visioner de arbejder ud fra, hvilke muligheder vi har for at blive hørt eller hvad der grundlæggende foregår på afdelingsmødet.

4 Dette stemmer absolut ikke overens med de anvisninger, som BL tilråder i bestyrelsesarbejdet samt står i skrap kontrast med selve kernebegrebet beboerdemokrati. Ifølge BL er bestyrelsesmedlemmet *tillidsmand for ALLE beboerne og du skal altså varetage alle dine vælgers interesser.* men vigtigst er at *du skal vide (og vise), at andre beboers holdninger og meninger er lige så meget værd som dine også selvom du sidder i bestyrelsen.* Jeg som beboer sidder tilbage med den meget dårlig smag i munden, når jeg tænker på, hvordan afdelingsbestyrelsen fungerer her på TDV, og dette er jeg langt fra ene om. Hvordan er det muligt for os beboere at få vores meninger hørt, når afdelingsmødet for os er et hermetisk lukket land??? Når afdelingsbestyrelsesformanden på det groveste afviser enhver form for nytænkning og tillægger egne holdninger og meninger mere vægt end beboernes på en sådan vis, at dennes meninger bliver omdrejningspunktet, og der hermed ikke gives rum til beboernes input??? Ifølge BL er *afdelingsmødet beboerdemokratiets krumtap det er her beboernes meninger skal høres* men det bliver vi IKKE!! Afdelingsmødet er som tidligere skrevet et lukket land for beboerne på TDV Her er det kun afdelingsbestyrelsen, som sidder til bord, hvilket ikke giver os beboer mange chancer for at tilkendegive vores meninger eller komme med ideer. Vi mangler oplysninger om hvilke rettigheder og muligheder vi har for at kunne påvirke eller bare kunne tage del i de beslutninger, der synes at blive taget hen over hovederne på os. I hvad PLUS Bolig og BL mv. kalder for et beboerdemokrati, hvor afdelingsbestyrelserne bliver valgt af beboerne for at skulle varetage beboernes interesser, burde det ikke være muligt for en person bliver tillagt en sådan magt, at denne kan omdanne en afdelingsbestyrelse til hvad der virker som et diktatorisk enevælde. Det burde ikke være sådan! En afdelingsbestyrelse burde arbejde i fællesskabets interesse og ikke blot for at kunne omgå den almengældende husorden for egen vindings skyld. Hvordan er det muligt for os beboere at vende denne mangeårige negative drejning i afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse, når en enevældig formand sidder ved roret ikke ønsker forandring??? Når mange beboere udtrykker utilfredshed med afdelingsbestyrelsens arbejde, men beboerne i det store hele bliver ignoreret og til sidst ikke magter eller ikke har de fornødne redskaber til at vende den negative udvikling, som har stået på år efter år???. Som en del af funktionen med blokkenes socialkontor burde der ses nærmere på, hvordan den mangeårige negative drejning af afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse kan undergå en forandring, samt hvorvidt det skal være muligt for den samme person at sidde i bestyrelsen år ud og år ind. Skal der iværksættes nye tiltag kræver det et nyt perspektiv, og det kommer ikke til at ske, når afdelingsformanden sidder for enden af bestyrelsesbordet år efter år!! Renovering af TDV udskiftning af klientel: Blokkene på Tove Ditlevsens vej skal gennemgå en omfattende renovering startende i efteråret 2012, hvor de første beboere genhuses. Der var mellem beboerne meget delte meninger om denne renovation, og mange mente, at dette ikke lige var sagen pga. den øgede huslejestigning og flere var bekymrede for, hvorvidt de økonomisk ville være i stand til at klare den prismæssige stigning, som en renovation indebærer. TDV går i forvejen for at være et af de billigste steder at bo indenfor byområdet, og i takt med at mange almennyttige boligforeninger i denne tid renoverer eller har planer om at gøre det indenfor nærmeste fremtid, er det efterhånden svært for familier og enkelt personer med lavindkomst at finde en bolig, der er

5 til at betale. Beslutningen om renoveringen af blokkene på TDV medfører, at vi beboere også bliver stillet overfor nogle dilemmaer, der skaber uenighed om, hvad der kan være ret og rimeligt. Flere gamle køkkener udskiftes på ALLEs regning: En af beslutningerne, der er kommet på bordet handler om at alle lejere nye som gamle i fællesskab skal betale for at få udskiftet alle de gamle køkkener, der stadig er tilbage i blokkenes lejligheder. Det er vi nogle som finder ganske urimeligt, da det i sin tid var op til den enkelte lejer selv at vurdere, hvorvidt denne ønskede at få renoveret eget køkken. For de beboere, der i sin tid ønskede at få renoveret deres køkken, skulle betale en højere boligafgift, indtil køkkenet var blevet tilbagebetalt gennem huslejen. Nu forholder det sig sådan, at vi, der i sin tid valgte at udskifte vores køkkener, nu også skal være med til at betale for de lejere, der stadig har det gamle køkken stående i deres lejligheder. Dette mener jeg ikke kan være rimeligt, da vi i sin tid selv har betalt for vores renoverede køkkener. Det virker ganske ulogisk, at vi der selv har betalt for at få vores køkkener renoveret, også bliver pålagt at skulle betale for de lejere, der i sin tid fravalgte at få deres køkken renoveret. Hvorfor ser boligselskabet dette som en rimelig løsning, specielt set i lyset af at de renoverede køkkener vi, der selv har betalt for denne køkkenrenovering, har nu ikke bliver udskiftet ved tilbageflytningen efter TDVs renovering??? Manglende information til pludselig hjemløs: Da der i sin tid blev stemt ja til renoveringen af TDV, var der flere beboerne, der ikke just var tilfredse med denne afgørelse men valget stod mellem pest eller kolera enten stemmer i ja eller også bliver det gennemført alligevel. Mange, der udtrykte deres utilfredshed, havde til afstemning alligevel stemt ja, da de gav udtryk for *at lige meget hvor de satte deres kryds, så ville renoveringen alligevel finde sted, for sådan har de oplevet der før* i forbindelse med diverse afstemninger i blokkene på TDV. Ved vedtagelsen af renoveringsprojektet kom det ikke umiddelbart frem, at nogle af lejlighederne ville blive nedlagt, og derfor kom det for mig, som en meget stor overraskelse, at min lejlighed er en af de lejligheder, der vil blive nedlagt med henblik på, at der skulle oprettes en større penthouselejlighed, derfor må jeg så indtil videre betragte mig selv som fremtidig boligløs efter TDV har været min hjemstavn i rigtig mange år efterhånden. Det er ikke så meget det, at lejligheden nedlægges, men det at jeg først i januar måned 2012 blev informeret om dette, hvilket jeg finder meget kritisabelt, idet jeg ikke var blevet informeret om dette tidligere i forløbet. Så hvordan kan det være at denne information om nedlæggelse af lejligheder først kommer så sent i forløbet?? Flere lavindkomst familier og enkelt individer kommer til at bo på gaden eller hvordan?: Som jeg tidligere har været inde på er der en stor renovering i gang hos de forskellige almennyttige boligselskaber i Aalborg området. Renoveringerne medfører ligesom den forestående på Tove Ditlevsens vej, at der over alt vil blive nedlagt en stor mængde lejligheder. Det, som jeg finder meget bekymrende, er, at i takt med at renoveringerne vinder frem bliver der færre og færre billige lejemål i Aalborg og omegn, hvilket er og bliver et stort problem for de økonomisk dårligt stillede. En ting er, at lejemålene vil blive dyre, og for

6 mange på fx overførselsindkomster og offentlige ydelser bliver lejemålene næsten ubetalelige, men ved siden af skal der også findes penge til at spare op for at kunne betale nu rigtig store summer, som indskud i et renoveret lejemål. For de, som ikke ønsker eller ikke har råd til at vende tilbage til et nyrenoveret TDV, hvad er mulighederne for at finde en tilsvarende bolig andetsteds, når en så omfattende renovering i mange af de almennyttige boligselskaber er i gang på nuværende tidspunkt?? Skal de flytte i ikke renoverede lejemål med viden om, at de ikke kan blive boende, men er nødsaget til at flytte på et senere tidspunkt grundet endnu en renoveringsrunde?? Er de nødsaget til at leve i en flyttekasse de næste par år hvis ikke længere?? Så enkelt sagt hvilke boligudsigter har de mennesker, som ikke har økonomien til at kunne sidde i et af de mange nyrenoveret lejemål?? ***Nedenstående forefindes yderligere VIGTIGE og INFORMATIVE EKSEMPLER på afdelingsbestyrelsens og herunder specifik afdelingsbestyrelsesformandens forskelsbehandling mellem almene beboere, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne eller de, der på anden vis står på god fod med afdelingsbestyrelsen.*** 1) Uforsvarlig brug af garager mv: Ydermere er der på Tove Ditlevsens vej 4 garager opstillet, og disse er ifølge Plus Boligs hjemmeside beregnet til *henstilling af motorkøretøjer og cykler.* I årenes løb har det været muligt for beboere at leje en af disse 2 af garager, når disse blev ledige. De øvrige 2 garager har været udlejet til de samme 2 husstande gennem en årrække. Her igen er det afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens husstand, der har lejemålene. Så vidt jeg er informeret, er der ikke installeret el i garagerne, men alligevel er der strøm tilgængeligt i de 2 langtidsudlejede garager. Hvordan kan det være at der er strøm tilgængeligt i 2 ud af de i alt 4 garager?? Den strøm, som der bruges i forbindelse med garagerne, bliver den pålagt alle beboere at skulle betale??? Ud fra flere beboers observationer og viden er der rigtig meget, som tyder på, at den el, der bruges her, er erhvervet på ulovlig vis, og at den indgår i det samlede elforbrug for hele afdelingen på TDV. Kan det virkelig være rigtigt at alle beboere på TDV skal betale for afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens tilsyneladende ulovlige strømforbrug i forbindelse med de 2 garager, som de to har lejet??? Ydermere fungerer disse 2 omtalte garager ikke som et sted til opbevaring af motorkøretøjer eller cykler, men derimod bliver de brugt som værksteder, hvor der både svejses, slibes, laves biler og motorcykler. Er dette en acceptabel og forsvarlig brug af garager, der er lavet af brandbart træ, og som ud fra Plus Boligs hjemmeside angiveligt ikke er godkendt til værksstedsbrug??? Endvidere har der i løbet af årene været en del debat om opbevaring af diverse campingvogne på P pladserne udenfor beboelsesblokkene på TDV. Det har udmundet i, at flere beboere er blevet bedt om at flytte deres campingvogne et andet sted hen, således at de ikke optager plads på P pladsen. Dog er der igen i denne anledning blevet lavet en undtagelse i forbindelse med afdelingsbestyrelsesformanden. Denne har stadig væk sin campingvogn permanent parkeret på P pladsen udenfor garagerne ved blok 1. Hvis denne, som afdelingsbestyrelsesformand, sidder på en central tillidspost, og beboerne skal rette sig efter afdelingsbestyrelsens udarbejdede husorden, hvordan kan det så være, at formanden gang på gang omgår de regler, som afdelingsbestyrelsen selv har udarbejdet på afdelingsmødet??? Hvorfor er det, at husorden og de klager, som andre beboere har fået her i forbindelse med fjernelse af campingvogne og en parkeret båd ikke også gør sig gældende for afdelingsbestyrelsesformanden???

7 2) Nyindkøbte møbler gik udenom beboerauktion: Grundet mange tomme lejligheder i blokkene på Tove Ditlevsens vej blev en af de tomme lejeligheder sat i stand, og nye møbler blev indkøbt i forbindelse med fremvisningen af lejligheden. Kort tid efter endt præsentation af lejligheden for potentielle nye lejere overtager bestyrelsesformanden disse nyindkøbte møbler. Så vidt jeg er informeret, burde disse møbler have været tilgængelige for alle blokkenes beboere gennem en auktion, således alle beboere havde mulighed for at byde på dem. Men det kom ikke som en overraskelse for os beboerne, da bestyrelses formanden uden videre overtog møblerne. Burde møblerne i dette tilfælde ikke være lagt ud på en beboerauktion?!? 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle: Mens vi andre beboere må betale ved kasse 1, når det drejer sig om lån af fælleshuset, er der andre regler der igen gør sig gældende for bestyrelsesformanden (og muligvis også resten af bestyrelsen). Det er trist at tænke på, at vi som almene beboere er underlagt de prisstigninger, der med jævne mellemrum har været for lån af fælleshuset, når bestyrelsesformanden ikke lejer men åbenbart låner fælleshuset kvit og frit til pleje af egne private interesser mv. Reglerne burde jo være ens for alle beboere, ligegyldigt om man er medlem af bestyrelsen eller ej, ikke sandt??? Hvad angår leje af fælleshuset er det fremgået af en skrivelse fra bestyrelsen, at denne endnu engang har set sig nødsaget til at hæve prisen på udlån af fælleshuset. Gennem det sidste stykke tid er der sket flere prisstigninger i lejen af denne. Lige nu lyder lejen af fælleshuset for blokkenes beboere på i alt 1750 kr. hvoraf de 1000 kr. skal ligges i depositum. Og som det yderligere fremgår af skrivelsen vedr. de nye prisstigninger bliver hele depositummet indkasseret, såfremt der ikke er gjort ordentligt rent i fælleshuset, eller alarmen er fejlbetjent, samt hvis der er noget, som er gået itu. Det lyder ganske forkert at hele depositummet er tabt, såfremt f.eks. et enkelt glas eller to er gået i stykker. Burde det ikke være sådan, såfremt en genstand en gået itu, er det kun det beløb som svarer til værdien af denne genstand, som bliver tilbageholdt og ikke hele depositummet som går tabt?? 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte: Lejlighederne på TDV er alle underlagt en B ordning, hvilket vil sige, når en lejlighed fraflyttes er den tidligere lejer kun forpligtet til at afholde alle udgifter, som er grundet misligholdelse. Dermed sagt står den kommende lejer selv for klargøring af lejligheden og den løbende vedligeholdelse, mens denne er bosiddende i lejligheden. Det lader dog til at enkelte lejligheder her i blokkene er tilknyttet en A ordning trods det tydeligt fremgår af lejemålkontrakten, at det forholder sig anderledes. Da f.eks. bestyrelses formanden og dennes samlever/kone flytter ind i en 4 værelseslejlighed, bliver denne inden indflytningen klargjort trods det, at den tidligere beboer havde været meget pertentlig med hendes vedligeholdelse af lejligheden, og den derfor ikke kunne betragtes som værende misligholdt. Der blev inden indflytningen slebet gulve og lakeret hele 2 gange, da den første omgang lakering ikke menes at være tilfredsstillende udført. Endvidere blev der malet 2 gange, også grundet den 1. omgang malerarbejde ikke var tilfredsstillende udført. Det undrer mig meget, at lejligheden skulle istandsættes på denne måde, da en lejlighed, ifølge BL, * ikke skal normalistandsættes ved fraflytning, og at det aldrig kan kræves, at boligen afleveres i bedre stand end den, hvori den blev overtaget.*.

8 I og med jeg selv har været besøgende i denne lejlighed hos den tidligere beboer, ved jeg, at denne havde gjort meget ud af at passe og pleje lejligheden med alt hvad dette indebar. Derfor undrer det mig, hvorfor lejligheden, inden den bliver overtaget af bestyrelsesformanden og dennes samlever, skal gøre i stand, som var den underlagt en A ordning. Hvordan kan dette hænge sammen med det faktum, at lejemålene i blokkene er underlagt en B ordning??? 5) Hvorfor leje, når det er gratis at låne? Et andet områder, der tilkendegiver, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen giver flere fordele, end hvis man blot er almen beboer, er, at afdelingsbestyrelsesformanden, i modsætning til andre beboere, gratis er i stand til at opbevare campingudstyr mv. i varmemesterens store opbevaringsrum ved cykelkælderen i blok 2. Faktisk er det sådan, at afdelingsbestyrelsesformanden har overtaget dette rum kvit og frit, og denne skal derved ikke, som andre almene beboere, ud at leje eksterne opbevaringsrum til opbevaring af private ting, som ikke kan være i deres kælderrum. Det undrer mig meget, at afdelingsbestyrelsesformanden gentagende gange anser det for legalt, at denne gang på gang kan tildele sig ekstra goder, selvom dette i allerhøjeste grad vækker mange beboeres harme, og at afdelingsbestyrelsesformanden lader hånt om dette. Med alle tingene taget i betragtning arbejder afdelingsbestyrelsesformanden tilsyneladende kun med egne interesser for øje, og varetagelse beboernes interesse eller det, at arbejde for fællesskabet er for længst gået i glemmebogen. Jeg håber, at I gennem denne skrivelse har fået øjnene op for nogle af de problematikker, der står i direkte forbindelse med afdelingsbestyrelsen, og dennes virke i blokkene på Tove Ditlevsens vej. Bestyrelsesarbejdet er på alvorligste vis stagneret, og der er brug for en gennemgribende nytænkning og holdningsændring i bestyrelsesarbejdet, hvis der skal gøres håb om, at TDV igen skal blive et godt sted at bo. Med Venlig Hilsen Per Serritslev beboer på Tove Ditlevsens vej.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Husorden afdeling 3 - Ryhaven Indhold Husorden... 1 1. Boligen... 2 2. Haven... 2 3. Fællesarealerne... 3 4. Affald og renovation... 3 5. Fælleshuset (Ryhaven 65)... 3 7. Motorkøretøjer... 4 8. Parkering... 5 9. Husdyr... 6 10. Musik

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere