Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse."

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 106 Offentligt Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse. Tove Ditlevsens vej (TDV) har gennem årene udviklet sig til at blive et lidet attraktivt sted at bo, og i dag er de 2 boligblokke ikke just kendt for deres gode omdømme bl.a. fordi, mange ressourcestærke familier og personer fraflytter boligområdet og andet klientel kommer til. Dog har oprettelsen af et socialkontor en begyndende positiv indflydelse på atmosfæren i blokkene generelt. Socialkontoret er dog ikke den ultimative løsning på blokkenes problematikker; mange af disse problematikker udspringer fra afdelingsbestyrelsen og deres håndtering af diverse vedtægter samt afdelingsbestyrelsens tilsyneladende egenhændige aktiviteter, trods disse er i strid med den gældende husorden, som afdelingsbestyrelsen selv har udformet. Indgivelse af klager: Der har gennem årene været en stor udskiftning i medlemmerne i afdelingsbestyrelsen på TDV, dog er der 2 personer, der har været gengangere år efter år, og det er heri problemerne ligger. På PLUS Boligs hjemmeside opfordres der bl.a. til *at eventuelle klager over naboer mv. sendes til afdelingsbestyrelsen, og at denne så varetager det videreforløb.* I boligblokkene på Tove Ditlevsens vej forholder det sig anderledes, idet det ikke er afdelingsbestyrelsen som helhed, der forholder sig til de indkomne klager. Her er det en enkelt person (afdelingens bestyrelsesformand), der egenrådigt sidder og sorterer og vurderer de enkelte klager. Dette må siges at være meget belejligt, da der gennem årene har været og der stadig er megen utilfredshed med denne person, men disse klager bliver på mystisk vis enten affærdiget eller forsvinder ud i den blå luft. Afdelingsbestyrelsesformand er tidligere blevet bedt om at fratræde sin post af Plus Bolig i forbindelse med afdelingsmødet bl.a. grundet beboernes utilfredshed, men dette nægtede formanden og forblev på posten, trods beboernes åbenlyse protester. Ydermere blev det fra organisationsbestyrelsen opfordret, at afdelingsbestyrelsesformanden ikke blev genvalgt til formanden og heller ikke blev valgt ind i bestyrelsen men lige meget hjalp det, for denne person sidder stadig som afdelingsbestyrelsesformand år efter år. Hvis man som beboer ønsker at klage over et medlem af afdelingsbestyrelsen, og denne selv sidder og behandler klagerne, samt ydermere ikke er til at få i tale hverken personligt, telefonisk eller via mail, hvad gør man så som beboer??? Ved kontakten til PLUS Bolig kontoret er svaret, at det skal man tale med afdelingsbestyrelsen om, men hvad hjælper det, når personen som klagen omhandler, selv skal behandle klagen, hvorved den enten bliver ignoreret eller blot forsvinder ud i den blå luft??? Det er en offentlig kendt hemmelighed i blokkene, at er man på god fod med afdelingsbestyrelsesformand, kan evt. personklager enten forsvinde eller blive dysset ned og ignoreret. Dette er sket utallige gange gennem årene, men sådan burde det ikke forholde sig. Et eksempel: en beboer stjæler strøm gennem en ulovlig og tilmed brandfarlig installation i et rum, hvor der også opbevares dunke med brandfarlige væsker. Dette kunne potentiel have kostet menneskeliv, såfremt dette ikke var blevet opdaget i tide. Denne situation blev dysset ned af afdelingsbestyrelsesformanden, idet hovedpersonen for denne klage, stod på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden. Idet der ikke synes at have været nogen form for konsekvenser i denne sag, vil det så sige, at vi som beboere kan føle os trygge igen, da situationen er blevet afvær

2 get???, eller er vi blot uvidende om, at denne situation kan have udspillet sig igen, da ingen handling er fundet sted??? Jeg mener, at vi som beboere burde være blevet informeret om, hvilke konsekvenser en sådan overtrædelse af reglerne (og småkriminel handling) ville have for de, som ynder at omgå loven og almen fornuft, samt hvilke evt. følger en sådan egoistisk og hensynsløs handling kunne have udmundet i for andre beboere, der kunne være blevet berørt, såfremt det var gået galt. Bestyrelsesmedlemmer som selvudnævnt politikorps: Gennem årene har der, trods udskiftning i afdelingsbestyrelses medlemmer, været 2 personer, der synes at være fastforankret i afdelingsbestyrelsen. Denne forankring ville normalvis ses som noget positivt, men det er det ikke for beboerne, når det kommer til afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV! Ifølge Boligselskabernes Landsforening (BL) har afdelingsbestyrelsen * pligt til at sørge for, at afdelingen fremtræder i den orden og pasningstilstand, som afdelingsmødet har vedtaget*. Ydermere fremhæver BL i deres råd til det nye bestyrelsesmedlem *at det også er afdelingsmødet, som fastsætter afdelingens husorden*. Denne vejledning fra BL synes at blive overtolket på en sådan vis, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV synes at være synonymt med MAGT en magt til at diktere hvordan den almindelige beboer indretter sig og vælger at leve. Det er offentligt kendt at bestyrelsesformanden sender sine bestyrelsesmedlemmer ud på, hvad han kalder, gangvagt. Det vil i sagens natur sige, at bestyrelsesmedlemmerne mere end jævnligt går rundt på svalegangene, samt bagom blokkene for at inspicere, hvorvidt de almene beboere nu også overholder husordenen, eller om de skal have en skriftlig påtale for evt. overtrædelser, som ved andre almene boligselskaber ville blive betragtet en bagatel. Formanden har i denne anledning udtalt, at bestyrelsesmedlemmerne fungerer som hans eget vagtkorps. Givet denne reference til bestyrelsesmedlemmerne og disse metoder til opretholdelsen af husordenen, er der flere beboere, der føler sig utrygge ved bestyrelsen og frygter at gøre noget forkert som kunne fange bestyrelsens opmærksomhed, således de (beboerne) får en skriftlig advarsel med nedskrevet med henvisning til en evt. opsigelse af deres lejemål. I og med det indgår i som en afdelingsbestyrelses opgaver at holde orden i afdelingen er der intet galt i at de til tider efterser blokkene, men på TDV er det ikke bare én gang imellem bestyrelsen vandrer rundt på svalegangene, det er tit og ofte. Faktisk sker det i et sådant omfang, at jeg og flere andre beboere i den grad føler os overvåget af afdelingsbestyrelsen, hvilket skaber megen utryghed, og det kan ikke være rigtigt, at man som beboer skal føle sig utryg i eget hjem eller omkring egen bopæl. Er det virkeligt sådan en bestyrelse skal fungere?? Og kan det være rigtigt, at vi som beboere på den måde skal føle os overvåget af eller faktisk bliver overvåget af bestyrelsen, når de går deres jævnlige politi inspektionsrunder?? Kan det virkelig være rigtigt, at bestyrelsen har til formål at virke intimiderende på de almene beboere??? For at uddybe ovenstående yderligere synes den gældende husorden at antage nye vinkler og drejninger for hver gang der sker en udskiftning i afdelingsbestyrelsen. Følgende disse jævnlige udskiftninger opstår der nye tiltag, der skal pålægges blokkenes beboere at overholde. Den seneste var forbuddet mod dørmåtter placeret foran indgangen til den enkelte husstand samt den medfølgende trussel om opsigelse af lejemålet, såfremt dørmåtten ikke bliver fjernet. Her henvises til tilgængeligheden af farbare brandveje på svalegangene, hvor der ikke må henstilles knallerter, cykler, barnevogne, blomsterkummer mv. Efter en bebo

3 erklage sendt til BL og Plus Bolig over urimeligheden af dette forbud, har afdelingsbestyrelsen nu trukket dette dørmåtte forbud tilbage (muligvis kun midlertidigt, hvis man ser på konteksten og ordlyden i skrivelsen), idet de internt vil drøfte, om forbuddet var at gå i for små sko, og givet det at TDV står overfor en omfattende renovering, og der i denne forbindelse skal udarbejdes en ny husorden. Trods ihærdige gangvagt inspektioner fra den nysammensatte afdelingsbestyrelse skal det dog nævnes, at der åbenbart er andre regler, der gør sig gældende, såfremt man her er medlem. Og her vil jeg henvise til det tidligere nævnte fra BL, hvor *det er afdelingsmødet, som fastlægger den gældende husordenen*. Da der ikke er adgang for beboere til afdelingsmødet, er det derfor kun afdelingsbestyrelsen, som bestemmer indholdet i husordenen. Det er gentagende gange blevet observeret, at bestyrelsesmedlemmer eller de, som står på god fod med bestyrelsesformanden, kan have ting som aflagte møbler, madrasser og dets lige stående foran husstanden over længere tid uden, dette vil blive påtalt eller fjernet. Ydermere er det for medlemmerne også tilladt parkere og langtidshenstille motorkøretøjer på brandvejen uden videre konsekvenser. Denne meget åbenlyse forskelsbehandling mellem de almene beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelsen og herunder de, som er på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden skaber en meget dårlig stemning i blokkene, og man føler, at man som beboer bliver overvåget på grummeste vis, hvilket specielt viser sig ved afdelingsbestyrelsesmedlemmernes politirunder på svalegangene, hvor de i denne anledning muligvis kommer frem til endnu en nytolkning af den gældende husorden, hvilken følgende resulterer i en skrivelse med henvisning til at den manglende overholdelse af husordenen kan resultere i en opsigelse af lejemålet. Yderligere eksempler på den åbenlyse og blandt beboere meget velkendte forskelsbehandling kan ses under de 5 punkter skrevet sidst i dokumentet under betegnelserne: 1) Uforsvarlig brug af garager mv. 2) Nyindkøbte møbler gik uden om beboerauktion; 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle; 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte samt 5)Hvorfor leje, når det er gratis at låne?. Stagneret bestyrelsespolitik: Den relative hyppige udskiftning af afdelingsbestyrelsens medlemmer samt den manglende tilslutning til afdelingsmøderne beror bl.a. på, hvad der kan betegnes som afdelingsbestyrelsesformandens enevælde. Selvom BL skriver at * det er vigtig at afdelingsbestyrelsen mødes i et klima, som fremmer fantasien og kreativiteten da en vigtig opgave for bestyrelsen er at komme med nye forslag til måder at gøre tingene på og det kræver, at man er kreativ*, dette stemmer på ingen vis overens med, hvordan tingene forgår internt i afdelingsbestyrelsens arbejde. Der er mange, som gennem tiden har været medlem af afdelingsbestyrelsen, men som måtte gå derfra med uforurettet sag, da nye perspektiver og holdninger samt ønsker om åbenhed i bestyrelsesarbejdet ikke var eller for så vidt stadig ikke er velanset, ifølge afdelingsbestyrelsesformandens mening. Forslag om mere åbenhed omkring afdelingsbestyrelsens arbejde er pure blevet afvist af afdelingsbestyrelsesformanden, og dette har også medført, at vi som beboerne ikke har nogen ide om, hvad bestyrelsen arbejder med, hvilke visioner de arbejder ud fra, hvilke muligheder vi har for at blive hørt eller hvad der grundlæggende foregår på afdelingsmødet.

4 Dette stemmer absolut ikke overens med de anvisninger, som BL tilråder i bestyrelsesarbejdet samt står i skrap kontrast med selve kernebegrebet beboerdemokrati. Ifølge BL er bestyrelsesmedlemmet *tillidsmand for ALLE beboerne og du skal altså varetage alle dine vælgers interesser.* men vigtigst er at *du skal vide (og vise), at andre beboers holdninger og meninger er lige så meget værd som dine også selvom du sidder i bestyrelsen.* Jeg som beboer sidder tilbage med den meget dårlig smag i munden, når jeg tænker på, hvordan afdelingsbestyrelsen fungerer her på TDV, og dette er jeg langt fra ene om. Hvordan er det muligt for os beboere at få vores meninger hørt, når afdelingsmødet for os er et hermetisk lukket land??? Når afdelingsbestyrelsesformanden på det groveste afviser enhver form for nytænkning og tillægger egne holdninger og meninger mere vægt end beboernes på en sådan vis, at dennes meninger bliver omdrejningspunktet, og der hermed ikke gives rum til beboernes input??? Ifølge BL er *afdelingsmødet beboerdemokratiets krumtap det er her beboernes meninger skal høres* men det bliver vi IKKE!! Afdelingsmødet er som tidligere skrevet et lukket land for beboerne på TDV Her er det kun afdelingsbestyrelsen, som sidder til bord, hvilket ikke giver os beboer mange chancer for at tilkendegive vores meninger eller komme med ideer. Vi mangler oplysninger om hvilke rettigheder og muligheder vi har for at kunne påvirke eller bare kunne tage del i de beslutninger, der synes at blive taget hen over hovederne på os. I hvad PLUS Bolig og BL mv. kalder for et beboerdemokrati, hvor afdelingsbestyrelserne bliver valgt af beboerne for at skulle varetage beboernes interesser, burde det ikke være muligt for en person bliver tillagt en sådan magt, at denne kan omdanne en afdelingsbestyrelse til hvad der virker som et diktatorisk enevælde. Det burde ikke være sådan! En afdelingsbestyrelse burde arbejde i fællesskabets interesse og ikke blot for at kunne omgå den almengældende husorden for egen vindings skyld. Hvordan er det muligt for os beboere at vende denne mangeårige negative drejning i afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse, når en enevældig formand sidder ved roret ikke ønsker forandring??? Når mange beboere udtrykker utilfredshed med afdelingsbestyrelsens arbejde, men beboerne i det store hele bliver ignoreret og til sidst ikke magter eller ikke har de fornødne redskaber til at vende den negative udvikling, som har stået på år efter år???. Som en del af funktionen med blokkenes socialkontor burde der ses nærmere på, hvordan den mangeårige negative drejning af afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse kan undergå en forandring, samt hvorvidt det skal være muligt for den samme person at sidde i bestyrelsen år ud og år ind. Skal der iværksættes nye tiltag kræver det et nyt perspektiv, og det kommer ikke til at ske, når afdelingsformanden sidder for enden af bestyrelsesbordet år efter år!! Renovering af TDV udskiftning af klientel: Blokkene på Tove Ditlevsens vej skal gennemgå en omfattende renovering startende i efteråret 2012, hvor de første beboere genhuses. Der var mellem beboerne meget delte meninger om denne renovation, og mange mente, at dette ikke lige var sagen pga. den øgede huslejestigning og flere var bekymrede for, hvorvidt de økonomisk ville være i stand til at klare den prismæssige stigning, som en renovation indebærer. TDV går i forvejen for at være et af de billigste steder at bo indenfor byområdet, og i takt med at mange almennyttige boligforeninger i denne tid renoverer eller har planer om at gøre det indenfor nærmeste fremtid, er det efterhånden svært for familier og enkelt personer med lavindkomst at finde en bolig, der er

5 til at betale. Beslutningen om renoveringen af blokkene på TDV medfører, at vi beboere også bliver stillet overfor nogle dilemmaer, der skaber uenighed om, hvad der kan være ret og rimeligt. Flere gamle køkkener udskiftes på ALLEs regning: En af beslutningerne, der er kommet på bordet handler om at alle lejere nye som gamle i fællesskab skal betale for at få udskiftet alle de gamle køkkener, der stadig er tilbage i blokkenes lejligheder. Det er vi nogle som finder ganske urimeligt, da det i sin tid var op til den enkelte lejer selv at vurdere, hvorvidt denne ønskede at få renoveret eget køkken. For de beboere, der i sin tid ønskede at få renoveret deres køkken, skulle betale en højere boligafgift, indtil køkkenet var blevet tilbagebetalt gennem huslejen. Nu forholder det sig sådan, at vi, der i sin tid valgte at udskifte vores køkkener, nu også skal være med til at betale for de lejere, der stadig har det gamle køkken stående i deres lejligheder. Dette mener jeg ikke kan være rimeligt, da vi i sin tid selv har betalt for vores renoverede køkkener. Det virker ganske ulogisk, at vi der selv har betalt for at få vores køkkener renoveret, også bliver pålagt at skulle betale for de lejere, der i sin tid fravalgte at få deres køkken renoveret. Hvorfor ser boligselskabet dette som en rimelig løsning, specielt set i lyset af at de renoverede køkkener vi, der selv har betalt for denne køkkenrenovering, har nu ikke bliver udskiftet ved tilbageflytningen efter TDVs renovering??? Manglende information til pludselig hjemløs: Da der i sin tid blev stemt ja til renoveringen af TDV, var der flere beboerne, der ikke just var tilfredse med denne afgørelse men valget stod mellem pest eller kolera enten stemmer i ja eller også bliver det gennemført alligevel. Mange, der udtrykte deres utilfredshed, havde til afstemning alligevel stemt ja, da de gav udtryk for *at lige meget hvor de satte deres kryds, så ville renoveringen alligevel finde sted, for sådan har de oplevet der før* i forbindelse med diverse afstemninger i blokkene på TDV. Ved vedtagelsen af renoveringsprojektet kom det ikke umiddelbart frem, at nogle af lejlighederne ville blive nedlagt, og derfor kom det for mig, som en meget stor overraskelse, at min lejlighed er en af de lejligheder, der vil blive nedlagt med henblik på, at der skulle oprettes en større penthouselejlighed, derfor må jeg så indtil videre betragte mig selv som fremtidig boligløs efter TDV har været min hjemstavn i rigtig mange år efterhånden. Det er ikke så meget det, at lejligheden nedlægges, men det at jeg først i januar måned 2012 blev informeret om dette, hvilket jeg finder meget kritisabelt, idet jeg ikke var blevet informeret om dette tidligere i forløbet. Så hvordan kan det være at denne information om nedlæggelse af lejligheder først kommer så sent i forløbet?? Flere lavindkomst familier og enkelt individer kommer til at bo på gaden eller hvordan?: Som jeg tidligere har været inde på er der en stor renovering i gang hos de forskellige almennyttige boligselskaber i Aalborg området. Renoveringerne medfører ligesom den forestående på Tove Ditlevsens vej, at der over alt vil blive nedlagt en stor mængde lejligheder. Det, som jeg finder meget bekymrende, er, at i takt med at renoveringerne vinder frem bliver der færre og færre billige lejemål i Aalborg og omegn, hvilket er og bliver et stort problem for de økonomisk dårligt stillede. En ting er, at lejemålene vil blive dyre, og for

6 mange på fx overførselsindkomster og offentlige ydelser bliver lejemålene næsten ubetalelige, men ved siden af skal der også findes penge til at spare op for at kunne betale nu rigtig store summer, som indskud i et renoveret lejemål. For de, som ikke ønsker eller ikke har råd til at vende tilbage til et nyrenoveret TDV, hvad er mulighederne for at finde en tilsvarende bolig andetsteds, når en så omfattende renovering i mange af de almennyttige boligselskaber er i gang på nuværende tidspunkt?? Skal de flytte i ikke renoverede lejemål med viden om, at de ikke kan blive boende, men er nødsaget til at flytte på et senere tidspunkt grundet endnu en renoveringsrunde?? Er de nødsaget til at leve i en flyttekasse de næste par år hvis ikke længere?? Så enkelt sagt hvilke boligudsigter har de mennesker, som ikke har økonomien til at kunne sidde i et af de mange nyrenoveret lejemål?? ***Nedenstående forefindes yderligere VIGTIGE og INFORMATIVE EKSEMPLER på afdelingsbestyrelsens og herunder specifik afdelingsbestyrelsesformandens forskelsbehandling mellem almene beboere, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne eller de, der på anden vis står på god fod med afdelingsbestyrelsen.*** 1) Uforsvarlig brug af garager mv: Ydermere er der på Tove Ditlevsens vej 4 garager opstillet, og disse er ifølge Plus Boligs hjemmeside beregnet til *henstilling af motorkøretøjer og cykler.* I årenes løb har det været muligt for beboere at leje en af disse 2 af garager, når disse blev ledige. De øvrige 2 garager har været udlejet til de samme 2 husstande gennem en årrække. Her igen er det afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens husstand, der har lejemålene. Så vidt jeg er informeret, er der ikke installeret el i garagerne, men alligevel er der strøm tilgængeligt i de 2 langtidsudlejede garager. Hvordan kan det være at der er strøm tilgængeligt i 2 ud af de i alt 4 garager?? Den strøm, som der bruges i forbindelse med garagerne, bliver den pålagt alle beboere at skulle betale??? Ud fra flere beboers observationer og viden er der rigtig meget, som tyder på, at den el, der bruges her, er erhvervet på ulovlig vis, og at den indgår i det samlede elforbrug for hele afdelingen på TDV. Kan det virkelig være rigtigt at alle beboere på TDV skal betale for afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens tilsyneladende ulovlige strømforbrug i forbindelse med de 2 garager, som de to har lejet??? Ydermere fungerer disse 2 omtalte garager ikke som et sted til opbevaring af motorkøretøjer eller cykler, men derimod bliver de brugt som værksteder, hvor der både svejses, slibes, laves biler og motorcykler. Er dette en acceptabel og forsvarlig brug af garager, der er lavet af brandbart træ, og som ud fra Plus Boligs hjemmeside angiveligt ikke er godkendt til værksstedsbrug??? Endvidere har der i løbet af årene været en del debat om opbevaring af diverse campingvogne på P pladserne udenfor beboelsesblokkene på TDV. Det har udmundet i, at flere beboere er blevet bedt om at flytte deres campingvogne et andet sted hen, således at de ikke optager plads på P pladsen. Dog er der igen i denne anledning blevet lavet en undtagelse i forbindelse med afdelingsbestyrelsesformanden. Denne har stadig væk sin campingvogn permanent parkeret på P pladsen udenfor garagerne ved blok 1. Hvis denne, som afdelingsbestyrelsesformand, sidder på en central tillidspost, og beboerne skal rette sig efter afdelingsbestyrelsens udarbejdede husorden, hvordan kan det så være, at formanden gang på gang omgår de regler, som afdelingsbestyrelsen selv har udarbejdet på afdelingsmødet??? Hvorfor er det, at husorden og de klager, som andre beboere har fået her i forbindelse med fjernelse af campingvogne og en parkeret båd ikke også gør sig gældende for afdelingsbestyrelsesformanden???

7 2) Nyindkøbte møbler gik udenom beboerauktion: Grundet mange tomme lejligheder i blokkene på Tove Ditlevsens vej blev en af de tomme lejeligheder sat i stand, og nye møbler blev indkøbt i forbindelse med fremvisningen af lejligheden. Kort tid efter endt præsentation af lejligheden for potentielle nye lejere overtager bestyrelsesformanden disse nyindkøbte møbler. Så vidt jeg er informeret, burde disse møbler have været tilgængelige for alle blokkenes beboere gennem en auktion, således alle beboere havde mulighed for at byde på dem. Men det kom ikke som en overraskelse for os beboerne, da bestyrelses formanden uden videre overtog møblerne. Burde møblerne i dette tilfælde ikke være lagt ud på en beboerauktion?!? 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle: Mens vi andre beboere må betale ved kasse 1, når det drejer sig om lån af fælleshuset, er der andre regler der igen gør sig gældende for bestyrelsesformanden (og muligvis også resten af bestyrelsen). Det er trist at tænke på, at vi som almene beboere er underlagt de prisstigninger, der med jævne mellemrum har været for lån af fælleshuset, når bestyrelsesformanden ikke lejer men åbenbart låner fælleshuset kvit og frit til pleje af egne private interesser mv. Reglerne burde jo være ens for alle beboere, ligegyldigt om man er medlem af bestyrelsen eller ej, ikke sandt??? Hvad angår leje af fælleshuset er det fremgået af en skrivelse fra bestyrelsen, at denne endnu engang har set sig nødsaget til at hæve prisen på udlån af fælleshuset. Gennem det sidste stykke tid er der sket flere prisstigninger i lejen af denne. Lige nu lyder lejen af fælleshuset for blokkenes beboere på i alt 1750 kr. hvoraf de 1000 kr. skal ligges i depositum. Og som det yderligere fremgår af skrivelsen vedr. de nye prisstigninger bliver hele depositummet indkasseret, såfremt der ikke er gjort ordentligt rent i fælleshuset, eller alarmen er fejlbetjent, samt hvis der er noget, som er gået itu. Det lyder ganske forkert at hele depositummet er tabt, såfremt f.eks. et enkelt glas eller to er gået i stykker. Burde det ikke være sådan, såfremt en genstand en gået itu, er det kun det beløb som svarer til værdien af denne genstand, som bliver tilbageholdt og ikke hele depositummet som går tabt?? 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte: Lejlighederne på TDV er alle underlagt en B ordning, hvilket vil sige, når en lejlighed fraflyttes er den tidligere lejer kun forpligtet til at afholde alle udgifter, som er grundet misligholdelse. Dermed sagt står den kommende lejer selv for klargøring af lejligheden og den løbende vedligeholdelse, mens denne er bosiddende i lejligheden. Det lader dog til at enkelte lejligheder her i blokkene er tilknyttet en A ordning trods det tydeligt fremgår af lejemålkontrakten, at det forholder sig anderledes. Da f.eks. bestyrelses formanden og dennes samlever/kone flytter ind i en 4 værelseslejlighed, bliver denne inden indflytningen klargjort trods det, at den tidligere beboer havde været meget pertentlig med hendes vedligeholdelse af lejligheden, og den derfor ikke kunne betragtes som værende misligholdt. Der blev inden indflytningen slebet gulve og lakeret hele 2 gange, da den første omgang lakering ikke menes at være tilfredsstillende udført. Endvidere blev der malet 2 gange, også grundet den 1. omgang malerarbejde ikke var tilfredsstillende udført. Det undrer mig meget, at lejligheden skulle istandsættes på denne måde, da en lejlighed, ifølge BL, * ikke skal normalistandsættes ved fraflytning, og at det aldrig kan kræves, at boligen afleveres i bedre stand end den, hvori den blev overtaget.*.

8 I og med jeg selv har været besøgende i denne lejlighed hos den tidligere beboer, ved jeg, at denne havde gjort meget ud af at passe og pleje lejligheden med alt hvad dette indebar. Derfor undrer det mig, hvorfor lejligheden, inden den bliver overtaget af bestyrelsesformanden og dennes samlever, skal gøre i stand, som var den underlagt en A ordning. Hvordan kan dette hænge sammen med det faktum, at lejemålene i blokkene er underlagt en B ordning??? 5) Hvorfor leje, når det er gratis at låne? Et andet områder, der tilkendegiver, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen giver flere fordele, end hvis man blot er almen beboer, er, at afdelingsbestyrelsesformanden, i modsætning til andre beboere, gratis er i stand til at opbevare campingudstyr mv. i varmemesterens store opbevaringsrum ved cykelkælderen i blok 2. Faktisk er det sådan, at afdelingsbestyrelsesformanden har overtaget dette rum kvit og frit, og denne skal derved ikke, som andre almene beboere, ud at leje eksterne opbevaringsrum til opbevaring af private ting, som ikke kan være i deres kælderrum. Det undrer mig meget, at afdelingsbestyrelsesformanden gentagende gange anser det for legalt, at denne gang på gang kan tildele sig ekstra goder, selvom dette i allerhøjeste grad vækker mange beboeres harme, og at afdelingsbestyrelsesformanden lader hånt om dette. Med alle tingene taget i betragtning arbejder afdelingsbestyrelsesformanden tilsyneladende kun med egne interesser for øje, og varetagelse beboernes interesse eller det, at arbejde for fællesskabet er for længst gået i glemmebogen. Jeg håber, at I gennem denne skrivelse har fået øjnene op for nogle af de problematikker, der står i direkte forbindelse med afdelingsbestyrelsen, og dennes virke i blokkene på Tove Ditlevsens vej. Bestyrelsesarbejdet er på alvorligste vis stagneret, og der er brug for en gennemgribende nytænkning og holdningsændring i bestyrelsesarbejdet, hvis der skal gøres håb om, at TDV igen skal blive et godt sted at bo. Med Venlig Hilsen Per Serritslev beboer på Tove Ditlevsens vej.

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FLINTEMARKENS RENOVERING 1997 2002 en proces set med afdelingsformandens øjne INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................3 KONKLUSION.........................4 Udvalgsarbejde

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere