Insolvens blandt danske boligejere 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insolvens blandt danske boligejere 2010"

Transkript

1 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger med husholdninger, der kun ejer den bolig, de bor i. Ud fra registerstatistikken er det ikke muligt at se, hvilken bolig, der optræder som pant for de forskellige realkreditlån, men for denne gruppe kan husholdningernes realkreditgæld med rimelighed antages at være knyttet til deres bolig. Boligen er enten et enfamilieshus (parcelhus eller række-kædehus) eller en ejerlejlighed. Udsnittet omfatter knap boliger/husholdninger, dvs. omkring 61 procent af alle enfamilieshuse og ejerlejligheder. De resterende 39 procent af boligerne er enten udlejede, eller der er tale om husholdninger, der ejer flere ejendomme. Boliger under Water Hvordan ser det gennemsnitligt ud? I første omgang ses på størrelse af de udestående realkreditlån i forhold til boligens værdi (loan to value ratio = LTV). Realkreditlånene opgøres til kursværdien, mens markedsværdien for de i 2010 ikke handlede ejendomme er beregnet ved at gange ejendomsværdien for året 2009 med en beregnet gennemsnitlig forskelsprocent. Forskelsprocenten beregnes for de i 2010 handlede ejendomme som forholdet mellem salgsprisen og ejendomsværdien for året Den gennemsnitlige forskelsprocent er beregnet på kommuneniveau. Tabel 1 viser resultatet af en sådan beregning af LTVprocenten. Det ses, at de udestående realkreditlån beløber sig til godt halvdelen af ejendommenes værdi eller sagt på en anden måde: Knap halvdelen af ejendommenes værdi er såkaldt 1

2 friværdi efter denne beregning. Friværdien vil imidlertid i en del tilfælde være mindre, da banklån og andre lån ligeledes kan være optaget med pant i boligen. Søjle to og tre i tabellen viser, at LTV-procenten er mindre og solvensen dermed bedre i hovedstadsområdet end i det øvrige land. Tabel 1: Realkreditlånets andel af boligens værdi Hovedstadsområdet 1 Det øvrige land Hele landet Gennemsnitlig LTV i procent Fødevareministeriet arbejder med en opdeling af landets kommuner i kategorierne Bykommune, Mellemkommune, Landkommune og Yderkommune 2. Tabel 2 viser den gennemsnitlige LTV-rate efter denne opdeling. Forskellene er ikke dramatiske, men det kan konstateres, at boligerne i yderkommunerne i gennemsnit har en rimelig solvensgrad, mens solvensen er lavest i Mellemkommunerne. Tabel 2: Realkreditlånets andel af boligens værdi efter kommunetype Kommunetype Gennemsnitlig LTV i procent Bykommune Mellemkommune Landkommune Yderkommune Husholdningerne kan alternativt opdeles efter hovedpersonens alder. Hovedpersonen i en husholdning defineres som den person i familien, der har den højeste indkomst. Herved fremkommer tabel 3. 1 Efter Danmarks Statistiks definition af hovedstadsområdet. 2 Kriterierne for opdelingen er nærmere beskrevet i Kristensen Inge Toft, Chris Kjeldsen og Tommy Dalgaard (2006). Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt. Danmarks Jordbrugsforskning. Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø. Tjele. 2

3 Det er på ingen måde overraskende, at LTV-raten falder med alderen. Jo længere tid, man har været ejer af sin bolig, jo mere tid har der været til at afdrage på realkreditlånene, hvortil kommer, at ejendomspriserne på langt sigt overstiger inflationen med ca. 1½ procent point. Der er derfor en naturlig tendens til, at husejere, som har haft boligen i lang tid, har større friværdi. Afdragsfrie lån blev først indført i Tabel 3: Realkreditlånets andel af boligens værdi efter hovedpersonens alder Hovedpersonens alder A A < A < A < A Gennemsnitlig LTV i procent Det er imidlertid bekymrende, at de helt unge husholdninger har realkreditlån, der i gennemsnit udgør 87 procent af boligens værdi. Det drejer sig om ca husholdninger, som må betegnes som stærkt belånte, og det er i denne gruppe, at man finder mange teknisk insolvente husholdninger. Også i aldersgruppen fra 35 til 45 år er LTV-raten ganske høj. De høje LTV-rater hænger først og fremmest sammen med den stærkt faldende markedsværdi af ejendommene siden Hertil kommer, at indførelsen af afdragsfrie lån har medvirket til at restgælden er forblevet høj hos en del husholdninger. Afdragsfriheden er imidlertid ikke den væsentligste årsag til de høje LTV-rater, da afdragene på et annuitetslån er forholdsvis små i lånets første år. Markedsværdien af ejendommene er faldet yderligere efter 2010, så aktuelt er LTVraterne er uden tvivl større. Tabel 4: Realkreditlånets andel af boligens værdi efter boligtypen Boligtype Stuehus Parcelhus Rækkehus Etagebolig Gennemsnitlig LTV i procent Endelig kan man, som det er gjort i tabel 4, opgøre LTV-raterne ud fra den boligtype, husholdningerne bor i. Tabellen viser, at stuehusene (på landet) ikke er stærkt belånte 3

4 med realkreditlån, der i almindelighed er den billigste låneform. Det kan undre lidt på baggrund af de problemer for mange hårdt gældsatte landmænd, der har været beskrevet i pressen. En forklaring kan muligvis være, at stuehusene i flere tilfælde udgør en del af landbrugsvirksomheden, og at realkreditlån optages med pant i virksomhedens samlede aktiver, herunder boligerne. Det bliver derfor virksomheden og ikke beboeren, der registerres som låntager. At parcelhuse har en højere belåningsgrad end rækkehuse kan muligvis forklares ved, at rækkehuse typisk er en billigere hustype. En given opsparing/afdrag hos ejeren kommer derfor til at udgøre en større andel af værdien, og lånet afdrages dermed hurtigere. Etageboliger, eller boliger i etageejendomme, dvs. ejerlejligheder er ikke særligt belånte. Det kan undre, da beboerne typisk er yngre end i de andre boligtyper. Forklaringen kan muligvis være den samme som for rækkehusene. Hvorledes fordeler husholdningerne sig med hensyn til solvens og insolvens? Gennemsnitstal dækker over mange forskellige fordelinger. Det kan være sådan, at stort set alle husholdninger har den gennemsnitlige solvensgrad, men det kan også være, at mange husholdninger er stærkt insolvente samtidig med, at mange andre er stærkt solvente. Opdeler man husholdningerne i fire kategorier efter deres solvensgrad, fremkommer billedet i tabel 5. Tabel 5: Fordelingen af solvensgrader for boligfinansiering Andele i solvenskategorierne solvente Svagt solvente Svagt insolvente insolvente Andele i områderne Procent LTV 80 80<LTV <LTV <LTV Procent Hovedstadsområdet Det øvrige land Hele landet

5 For hele landet er ca. 15 procent af husholdningerne insolvente i relation til realkreditbelåningen. I antal drejer det sig om ca husholdninger. Heraf er 6 procent eller ca husholdninger stærkt insolvente. Det må formodes, at disse tal er større for årene 2011 og 2012, da ejendomspriserne har været faldende i en takt, som ikke er blevet modsvaret af afdrag på lånene. I følge Danmarks Statistiks prisindeks for enfamilieshuse lå priserne i første del af 2012 knap 7 procent under 2010 niveauet. På den baggrund kan det skønnes, at rundt regnet husholdninger i dag er teknisk insolvente i relation til deres realkreditbelåning. Ser man på den geografiske opdeling kan det konstateres, at den højere solvensgrad i hovedstadsområdet slår ud i enderne, idet over 76 procent er meget solvente i det område mod kun 70 procent i det øvrige land, mens kun 3 procent er meget insolvente i hovedstadsområdet mod 7 procent i det øvrige land. Tabel 6: Fordelingen af solvensgrader for boligfinansiering. Flere opdelinger Andele i solvenskategorierne solvente Svagt solvente Svagt insolvente insolvente Andele i kategorierne Procent LTV 80 80<LTV <LTV <LTV Procent Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner Hovedpersonens alder A A < A < A < A Stuehus Parcelhus Rækkehus Etagebolig

6 Tabel 6 viser fordelingen af husholdningerne på solvensgrader og i forskellige kategorier efter samme opdelinger som i tabel 2 til 4. Tabel 2 ovenfor viste, at yderkommunerne i gennemsnit havde en forholdsvis lav LTV, men alligevel er der i disse kommuner en lige så stor andel (16 %) af insolvente husholdningerne som i landkommunerne og tæt samme niveau som i mellemkommunerne (17 %). Aldersfordelingen ud fra hovedpersonens alder viser, at en tredjedel af de helt unge husholdninger og knap en fjerdel af de lidt ældre er insolvente, mens det kun gælder for 3 procent af de ældste husholdninger. Fordelingen efter den boligtype, som husholdningerne bor i, bekræfter billedet af forholdsvis mange insolvente husholdninger i parcelhusene, mens beboerne i rækkehuse er mest solvente. Opsummerende bliver billedet, at insolvensen er højere uden for hovedstadsområdet, og mere generelt uden for bykommunerne, hvor de største provinsbyer er medtaget. Der er ganske mange unge husholdninger, som er insolvente, og de insolvente husholdninger sidder især i parcelhusene. Husholdninger under Water I ovenstående afsnit blev boligernes solvens beregnet som forholdet mellem de realkreditlån, der er optaget med pant i boligen, og boligens markedsværdi. En sådan solvensberegning er særlig interessant for realkreditinstitutterne, som netop har deres pant i boligen. Kan husholdningerne ikke betale deres ydelser, vil pantet blive indfriet, og realkreditinstitutterne vil få pengene retur svarende til ejendommens markedsværdi minus påløbne omkostninger. En eventuel resterende gæld bliver en personlig gæld for de tidligere husejer; og realkreditinstitutterne må forlade sig på, at personerne kan betale gælden tilbage i fremtiden. Den således beregnede solvens er imidlertid knyttet til en begrænset del af de mange lån, en husholdning kan optage, og til en begrænset del af de værdier, som husholdningen har. Et mere komplet solvensbegreb til belysning af husholdningernes finansielle eksponering omfatter alle lån, herunder alle lån i pengeinstitutter, optagne forbrugslån osv. i tillæg til realkreditlånene, sat i forhold til alle husholdningernes værdier, herunder selvfølgelig markedsværdien af boligen. 6

7 Det er ikke muligt at få alle oplysninger i registrene til en sådan beregning. På lånesiden er opgørelsen forholdsvis fuldkommen, idet realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld foreligger oplyst, mens privat gæld indgår ikke i opgørelsen. Til opgørelse af den samlede formue findes oplysninger om indestående i pengeinstitutter samt aktier, obligationer og pantebreve i depot. Hertil kan lægges den efter ovennævnte principper beregnede markedsværdi af ejendommen. Aktiver som bil, båd og andre værdigenstande samt den opsparede pensionsformue foreligger ikke belyst. 3 Det således opgjorte forhold mellem passiver og aktiver betegnes i det følgende HLTV (household loan to value). Tabel 7: Husholdningernes solvens ekskl. pensionsformue Gennemsnitlig Hovedstadsområdet Det øvrige land Hele landet HLTV i procent Kommunetype By- Mellem- Land- Yder Hovedpersonens alder A A < A < A < A Boligtype Stuehus Parcelhus Rækkehus Etagebolig Tabel 7 viser en opgørelse af de gennemsnitlige HLTV-procenter med husholdningerne fordelt i kategorier som i forrige afsnit. Opgørelsen som altså er uden pensionsformue viser en klart højere gældsætningsgrad end for LTV værdierne. Landsgennemsnittet for LTV blev beregnet til 56 procent, mens det for HLTV er 72 procent. Tendensen til lavere solvens går igen overalt, uden at der er forskydninger mellem kategorierne. Specielt er det værd at lægge mærke til, at de unge husholdninger, der 3 Fra 1997 udgår værdi af bil, lystbåd, campingvogne, kontantbeholdning, aktier og pantebreve uden for depoter samt privat gæld. Den skattemæssige værdi af egenkapitalen i selvstændiges virksomhed udgår; til gengæld indgår værdi af driftsbygninger samt virksomhedens finansielle aktiver og passiver. 7

8 ikke har stor pensionsformue, i gennemsnit er insolvente med en gæld, der overstiger formuen med 17 procent. For gruppen mellem 35 og 45 år er der kun lige balance mellem formuen og gælden. For de ældre over 60, som har en stor pensionsopsparing, der ikke er medtaget i beregningerne, er situationen anderledes komfortabel. Ligesom i forrige afsnit kan fordelingen af HLTV opgøres på forskellige kategorier. Tabel 8 illustrerer resultatet. Den generelle tendens til højere HLTV-procent i forhold til LTV-procenten bevirker, at de insolvente husholdninger fylder mere i billedet. Det er også sådan, at de meget insolvente fylder mere end de mindre insolvente, hvad der ikke var tilfældet for LTV-procenterne. Der er således endnu flere husholdninger, som har en problematisk insolvens, når man ser på den samlede finansielle balance. Tabel 8: Fordelingen af husholdningernes solvens ekskl. pensionsformue. Andele i solvenskategorierne solvente Svagt solvente Svagt insolvente insolvente Andele i kategorierne Procent HLTV 80 80<HLTV <HLTV <HLTV Procent Hele landet Hovedstadsområdet Det øvrige land Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner Hovedpersonens alder A A < A < A < A Stuehus Parcelhus Rækkehus Etagebolig

9 Opsummerende er husholdningernes insolvens, når pensionsformuen ikke er medregnet, større end den rent boligmæssige insolvens. Det er specielt hos de unge husholdninger, i yderkommunerne og i parcelhusene, at det står galt til. Er det problematisk? Der forekommer at være en meget stor generationskløft i nettoformuerne, og kløften vil fremstå som endnu større, hvis man kan inddrage pensionsformuen i beregningerne. Der skal imidlertid en udvidet analyse til at vurdere, om der er tale om er et alvorligt problem. Det er naturligt, at unge mennesker, der har megen human kapital og et stort udgiftsbehov, når familierne skal etableres, gældsætter sig. Senere spares der op, og gælden reduceres efterhånden, mens værdien af boligerne stiger. Efter nogle år aftager værdien af den humane kapital, idet der bliver færre resterende arbejdsår. Ved pensionering vil nettoformuen eksklusiv human kapital være højest, hvorefter opsparingen bliver negativ, og nettoformuen reduceres. Der er imidlertid klart uhensigtsmæssige virkninger af stærkt svingende boligpriser. For det første kan nævnes den belastning af det finansielle system, som stærkt faldende boligpriser afstedkommer. For det andet forringes mobiliteten på arbejdsmarkedet, når især en stor del af de yngre boligejere bliver låst fast til deres bolig på grund af boligmæssig insolvens. For det tredje opstår der tilfældige fordelingsvirkninger af stærkt svingende boligpriser. Generationer, der kommer ind på ejerboligmarkedet under (spekulativt) høje boligpriser, bliver fordelingsmæssigt dårligt stillet, mens det modsatte er tilfældet for førstegangskøbere, der kommer ind på markedet under forbigående lave boligpriser. Lignende tilfældige fordelingseffekter fremkommer, når husholdningerne går ud af boligmarkedet 4. Politikker, der fremmer en stabil prisudvikling på boligmarkedet, vil afbøde nogle af disse effekter. 4 I mange tilfælde sker det under omstændigheder, der sender fordelingseffekterne videre til næste generation. 9

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Flyttemønstre,, indkomster og formuer

Flyttemønstre,, indkomster og formuer Flyttemønstre,, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger MORTEN SKAK GINTAUTAS BLOZE BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Finansiering af virksomheder i landdistrikter. Oktober 2008. ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1

Finansiering af virksomheder i landdistrikter. Oktober 2008. ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1 Finansiering af virksomheder i landdistrikter Oktober 2008 ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Sammendrag... 3 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere