HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Version F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER regler og betingelser for ejere i Topperne

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Generalforsamling...4 Bestyrelsen...4 Ejendomsmester...5 Administrator...5 Husorden Overordnet hensyn Sanktioner Den enkelte ejers/persons adfærd Inde i lejligheden og i bygningerne som sådanne inkl. installationer Information og kommunikation Forhold ved evt. udlejning man skal være opmærksom på Vinterberedskab Indvendig vedligeholdelse Parkering og knallertkørsel på ejendommens arealer Husdyr Regler for vaskerier Regler for vindafskærmning og brug af farver på altaner Regler for beboerhotellet og beboerlokalet - udlejning Regler for carporte Radio og Tv-kanaler og regler for fællesantenneanlæg...21 Skader og forsikringer...21 Klager - ved overtrædelse af husorden mv...22 Klubber...22 Lån af trailer og andet udstyr mv...22 Affaldsordning for E/F Birkelund...23 Bilag 1: Skitse parkeringspladsen...24

3 Forord Dette er 6 udgave af husordenen (tidligere kaldet beboerorientering). Bestyrelsen har udsendt 1. udgave i oktober 1975, 2. udgave i efteråret 1978, 3. udgave i februar 1986, 4. udgave i december 1991 og 5 udgave juni Det følgende er et regelsæt vedrørende praktiske forhold og adfærd gældende for bebyggelsen TOPPERNE, ejerforeningen Birkelund. Regler som alle ejere er forpligtet til at overholde i henhold til ejerforeningens vedtægter, bl.a. paragraf 11 stk. 3. Man er som ejer forpligtet til ved udlejning at gøre sin lejer bekendt med vedtægterne og husordenen for ejerforeningen. Vi ønsker ligeledes at oplyse om fælles aktiviteter, der er i bebyggelsen. Der sker løbende ændringer i aktiviteterne. Disse ændringer vil altid fremgå af ejerforeningens hjemmeside topperne.dk. Bestyrelsen vurderer derudover, hvornår det er relevant også at supplere med udmeldinger via brev, opslag i alle opgange, pr. mail eller via anden relevant elektronisk kommunikation. Vi har valgt at bibeholde så meget af indholdet fra de gamle udgaver som muligt og kun ændret dér, hvor det var forældet eller der var sket ændringer. Desuden har bestyrelsen valgt ikke at medtage telefonnumre og lignende, da disse kan blive forældet, inden en ny udgave bliver skrevet. Hvis man mangler telefonnumre og øvrige kontaktoplysninger, må disse findes på opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden. Husordenen kan du selvfølgelig altid hente på hjemmesiden (topperne.dk). Hvis man sælger sin lejlighed, bedes man sikre at husordenen overleveres til den nye ejer. Med venlig hilsen Bestyrelsen,

4 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Hvert år inden udgangen af april måned afholdes den ordinære generalforsamling. Dagsordenen for denne skal som udgangspunkt omfatte, hvad der fremgår af 5 i vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2 Valg af referent. 3 Valg af stemmetællere. 4 Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 5. Forelæggelse af årsrapport med revisors påtegning til godkendelse. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Forelæggelse af budget og forslag til fastsættelse af a conto bidrag til fællesudgifter, grundfond, ekstraordinære indbetalinger etc. til godkendelse. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Årsrapport, budget og eventuelle forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1. marts. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal gives skriftligt til dirigenten som afgør, om ændringsforslaget kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens møder er ikke åbne for ejerforeningens medlemmer, men beboerne kan efter aftale møde frem ved bestyrelsesmødernes start, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Der udarbejdes referater fra møderne. 4

5 Bestyrelsen orienterer alle ejere om konklusionsreferater og øvrige relevante ting via hjemmesiden, gangopslag eller lignende. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det er bestyrelsens opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og modtagne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter, varme m.m. Nuværende bestyrelse: Se oversigt på hjemmesiden og/eller via opslag i opgangene Hvem-Hvad- Hvor. Ejendomsmester Bestyrelsen ansætter ejendomsmesteren og viceværter. Ejendomsmesterens kontortid kan ses på opslagstavlen i hver opgang og på hjemmesiden. Her kan der også findes et mobilnummer til ejendomsmesteren (som kan benyttes i akutte tilfælde). Ejendomsmesterens kontor findes Topperne 14, kælderen. Nye navne - navneændringer, leje af beboerlokalet og beboerhotellet foretages ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. Til ejendomsmesteren skal hurtigst muligt anmeldes enhver fejl eller anden uorden ved lejlighedens fælles bestanddele f.eks. vinduer, afløb, el, varme, vandledninger, forsikringsskader, udearealer m.m. I akutte situationer hvad angår el, strøm og VVS kan man kontakte ejerforeningens håndværkere jf. oversigten: Hvem-Hvad-Hvor, via hjemmesiden eller opslaget i alle opgange. Administrator Til ejerforeningen skal der være ansat en administrator med ekspertise i drift af ejerforeninger, jf. vedtægternes 11 og 12. Der er oprettet en administrationskontrakt. Adresse og telefonnummer på administra- 5

6 toren kan ses på hjemmesiden og via oversigten Hvem-Hvad-Hvor, der findes som opslag i alle opgange. Alle henvendelser vedrørende opkrævning af fællesydelser, varme m.m., skal ske til administratoren. Ejerskifte skal meddeles til administratoren snarest muligt i forbindelse med salget. Husorden 1. Overordnet hensyn Vores samlede bebyggelse og tilhørende anlæg (græsplæner bede parkeringsområder stier m.m.) stilles under beboernes beskyttelse og påpasselighed for på denne måde at sikre imod at vore genstande fjernes eller beskadiges at vi passer på vore værdier og ikke fremmer unødvendige reparationer og fornyelse. Det er vor egen ejendom og brug og orden bør derfor ske med samme omhu, som vi bruger vor egen ejerlejlighed. Det er i alle ejerlejlighedsejernes interesse, at fællesudgifter ikke belastes på grund af misrøgt (hærværk) m.m. af ejendommens anlæg, installationer og inventar, ligesom det er en selvfølgelighed, at hver enkelt ejer i helhedens interesse vil være bestyrelsen og øvrige medarbejdere behjælpelig med, at nedenstående ordensregler overholdes. 2. Sanktioner Ved overtrædelse af husordenen eller overtrædelse i øvrigt jf. vedtægterne, vil den enkelte ejer modtage en skriftlig anmodning om at bringe relevante forhold til ophør, bringe i orden og eller sørge for betaling. I sidste ende kan eventuelle nødvendige udbedringer ske på beboerens regning. 3. Den enkelte ejers/persons adfærd a. Der må ikke tegnes eller males på ejendommens træ- eller murværk, eller på anden måde ske beskadigelse af ejendommen eller dens inventar. Ved forurening af trapper og gange må skadevolderen sørge for at foretage den nødvendige rengøring. Hvis dét ikke sker, får bestyrelsen rengøring foretaget for beboerens regning. b. De til ejendommen hørende anlæg m.m. stilles under beboernes beskyttelse. Bede og rabatter må ikke betrædes og beplantning må ikke beskadiges eller fjernes. c. Barnevogne, cykler, legetøj, fodtøj mm., må ikke henstilles i trappeopgange og kældergange. d. Bankning af tæpper og gulvmåtter m.m. må kun finde sted på de særligt indrettede bankestativer. 6

7 e. Tøjtørring eller luftning af fx dyner og tilsvarende fra vinduer, altaner, franske altaner eller trappeopgange må ikke finde sted. Tøjtørring må dog ske på altaner, såfremt tøjet ikke er synligt udefra (ikke over brystningshøjde), svarende til almindeligt, lavt tørrestativ. Der må ikke anbringes tørrestativer på rækværket på de franske altaner. f. Børn må ikke lege eller støje på trapper, kældergange og i vaskerier. Boldspil er forbudt mellem bygningerne. Boldspil henvises til arealet ved skolen og ved Damgårdsvej. Legeredskaber, cykler mv. skal fjernes fra friarealer om natten. g. Åben ild i form af bålafbrænding er ikke tilladt uden særlig tilladelse og skal organiseres via bestyrelsen. h. Når man griller på de grønne områder, skal der tages hensyn til ejerforeningens borde, bænke, græsområder og øvrige installationer, så der ikke kommer skader som følge heraf. Der skal også tages hensyn til alle øvrige beboere med hensyn til, at det ikke påfører skader som følge grillning. En grill må efter brug ikke efterlades på området uden at være efterslukket. På altanerne er det forbudt at anvende kulgrill anvend el-grill eller gasgrill vær opmærksom på de gældende regler for anvendelse og opbevaring af gas. i. Det er ikke tilladt at smide affald (herunder cigar- og cigaretskod) ud af vinduer og fra altaner og franske altaner med henvisning til især brandsikkerhed, men også pga. svineriet. 4. Inde i lejligheden og i bygningerne som sådanne inkl. installationer a. Støjende adfærd, fx radio- musik- og tv-anlæg samt musikudøvelse og anden larmende adfærd i lejligheden må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere. b. Brug af værktøj, der forårsager støj, er forbudt søn- og helligdage, men tilladt på hverdage mellem kl og 19.00, samt lørdage mellem kl og kl Vaskemaskiner og tørretumblere i lejligheden må ikke benyttes mellem kl og kl c. Nedkastning af affald, cigaretskod, brød til fugle samt al fodring på/fra altaner, franske altaner og vinduer er strengt forbudt. d. Affaldsordning er etableret i samarbejde med Albertslund kommune. Se nærmere for hvordan man skal håndtere sit affald til sidst i husordenen (afsnit om affaldsordning). Affald må selvfølgelig under ingen omstændigheder henstilles i opgange eller i øvrigt på de grønne områder. e. Døre til trapper, kældergange, cykelrum og skralderum skal holdes lukkede eller aflåste, hvor låseanordning er etableret. Kældervinduer skal lukkes, før lokalet forlades. Nøgler og tilsvarende må ikke udleveres til personer som ikke bor i Topperne. f. Det er forbudt at hælde flydende friturefedt og tilsvarende i køkkenvasken. Det skal hældes i en egnet emballage og herefter henstilles som restaffald. Sådanne fedtstoffer størkner i faldstammerne og kan nemt skabe problemer med bortledning af vand også fra de andre lejligheder. Ejendomsmesteren vil ved gentagne tilfælde fra samme ejer fremsende regning på rensning af faldstammen til ejeren. 7

8 8 g. Emhætter må kun tilsluttes byggeriets ventilationssystem, såfremt de ikke er udstyret med egen ventilator. Tilsvarende gælder at der ikke må monteres suge motor i badeværelset og på toilettet. h. Vandforsyningens reglement for vandklosetters benyttelse må nøje overholdes. Der må kun benyttes toiletpapir og der må ikke nedkastes klude, vat, bleer, hygiejnebind, skrald eller andre ting, der kan tilstoppe afløbet. Alle vandhaner (koldt og varmt) skal lukkes efter brugen. Enhver defekt skal øjeblikkelig repareres. Til ejendomsmesteren skal hurtigst muligt anmeldes enhver fejl eller anden uorden ved lejlighedens fællesinstallationer for afløb, el, varme, vandladninger mv. i. Det er den enkelte ejers forpligtelse at postkasserne tømmes gælder også i ferier (få fx en nabo eller andre til at se efter, når du er væk). Ejerforeningen udsender også information via denne postkasse efter behov. j. Boligen må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue eller lignende, når det efter ejerforeningens skøn kan ske uden at ejendommens karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for omkringboende. k. Der må ikke ved beboeradfærd eller i den enkelte bolig og tilhørende kælderrum herunder altaner være nogen som helst virksomhed, installation, indretning, oplagring eller andet, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter ejerforeningens skøn er til gene for de omkringboende. l. Faste installationer i kælderrum er ikke tilladt (frysere el. lign.). 5. Information og kommunikation Information til ejerne foregår via opslagstavlerne i alle opgangene, postkasserne og via elektroniske nyhedsbreve på mail se også nærmere herom på hjemmesiden. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig den elektroniske service. I løbet af få år vil mere og mere information ske via elektronisk formidling. 6. Forhold ved evt. udlejning man skal være opmærksom på Udlejning kan ske under følgende betingelser Se 19. Udlejning i vedtægterne, som beskriver de nærmere regler. Her anføres kort de enkelte forhold omkring udlejningen. Lejligheden må udlejes/fremlejes til beboelse. Udlejning/fremleje må kun ske ved skriftlig lejekontrakt, hvoraf kopi skal gives til bestyrelsen inden lejeforholdets begyndelse. Der må ikke udlejes til flere personer end der er værelser i lejligheden. E/F Birkelund har samme ret overfor lejer som overfor ejer. En lejlighed må ikke benyttes til liberalt erhverv uden samtykke fra bestyrelsen. Kun tidsbegrænset udlejning max. 2 år. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte regler og vilkår for udlejning af lejlighederne.

9 Håndtering af reglerne Bestyrelsen kan gennem E/F Birkelunds administrator sikre, at der fremsendes påbud såfremt regler i vedtægten og husordenen ikke følges. Overtrædelse af reglerne kan i værste fald medføre, at bestyrelsen med administrators hjælp kan få pågældende lejer til at fraflytte den udlejede lejlighed. 7. Vinterberedskab Ejerforeningen sikrer sneberedskabet, herunder saltning, rydning på stier og parkeringsplads mv. i overensstemmelse med Albertslund kommunes regulativ på området. Parkeringspladsen kræver dog særlige forholdsregler og således kan denne ikke ryddes i helt samme omfang, men der bliver tilkaldt rydning i det omfang, det findes relevant af bestyrelsen og ejendomsmesteren. Indretningen af parkeringspladsen er ikke optimal i forhold til, når der er faldet meget sne. Det medfører vanskeligheder med at fjerne sne fra kørebanerne. Falder der meget sne, er der lavet aftale om bortkørsel af sne med større maskiner end ejerforeningen selv rådover over. Hvornår det er nødvendigt, er noget bestyrelsen og ejendomsmester vurderer. 8. Indvendig vedligeholdelse I henhold til vedtægternes 18 påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer, selv at udføre den indvendige vedligeholdelse. Ved alle former for indvendig vedligeholdelse skal gældende lovgivning overholdes. Efterfølgende vil der blive uddybet, hvad der menes med dette. Dette afsnit skal derfor være en hjælp til, at den enkelte selv nemt kan få en klarhed over de opgaver der gælder én selv og hvilke opgaver, som er omfattet af den fælles vedligeholdelse, der betales af ejerforeningens vedligeholdelses budget. Bebyggelsen er fra perioden og som enhver anden bebyggelse, er vedligeholdelse nødvendig. Vi ejerlejlighedsejere har valgt at eje vor egen beboelse og dermed også at være vor egen herre med hensyn til vedligeholdelse. Den fælles vedligeholdelse har bestyrelsen ansvaret for. Vedligeholdelsen i vor egen bolig påhviler os selv. 9

10 Indgangsdøren til den enkelte lejlighed Indgangsdøren til lejligheden skal fremstå i farve og glans som den oprindelige grå farve (ral 5303) - indgangsdøren må altså ikke fremtræde med andre kulører og glans. Indgangsdøren er ejerforeningens ejendom og vedligeholdelse af den udvendige side af denne hører til ejerforeningen. Den indvendige side skal ejeren selv vedligeholde. Dørtrin behandles med klar lak. Indvendige overflader Vægge - lofter og gulve vedligeholdes udelukkende af den enkelte ejer. Selv når der opstår evt. mørke pletter på væggene - som følge af kuldebroer - vil udbedringen heraf være den enkelte ejers. Vær opmærksom på, at tykke gardiner foran vinduer f.eks. fra gulv til loft og fra væg til væg, let vil føre til, at der kan opstå fugtighed i tapetet og lidt senere mørke pletter. Badeværelser Der har været flere tilfælde af, at vand har trængt igennem på grund af utætheder i overgangen mellem gulv og flisevæg. Den enkelte ejer skal derfor påse, at fugerne i gulvet er tætte; både langs væggene og omkring afløbet. Opstår der skade som følge af manglende vedligeholdelse af fuger i gulv og omkring afløb i ens egen lejlighed, som medfører skade i en anden lejlighed, vil man være økonomisk ansvarlig for udbedring af disse skader. Skade i underboens/den andens lejlighed som følge af ovenstående mangler dækkes normalt ikke af ejerforeningens forsikring. Forsikringsselskabet har samtidig mulighed for at søge erstatning hos skadevolder (den ejer, som er årsag til vandskaden). Renovering af badeværelser og toiletter skal altid ske i henhold til gældende byggelov og byggereglement.. Gulve skal forsynes med fugtmembraner og vandinstallationer skal udføres forskriftsmæssigt. Hvis man er i tvivl, kan man se mere herom på hjemmesiden eller kontakte ejendomsmesteren i kontortiden (visse ombygninger/renoveringer kræves udført/godkendt af autoriserede håndværkere). Bestyrelsen kan kræve dokumentation for, at arbejdet er udført korrekt (bl.a. af forsikringshensyn). Indvendige skabe Vedligeholdelse udføres af ejer. Indvendige døre Vedligeholdelse udføres af ejer. 10

11 Vandhaner og vand til toiletter Disse genstande vedligeholdelse af ejeren, dvs. rensning af filtre i hanerne og rensning af overløber i toilettet. Eventuel nødvendig udskiftning til nye vandhaner, sanitet og toilet er ejerens ansvar. Alle vandinstallationer er forsynet med en ventil, som kan drejes således at vandet ikke kan komme frem til vandhanens udløb. Derefter kan udskiftning af pakning i hanen udskiftes eller renses, så hanerne ikke drypper og forårsager unødigt vandspil. Disse ventiler sidder ved vandmåleren. Vandrør (vandrette rør) fra spærreventiler ved vandmåler og ud til de enkelte vandarmaturer tilhører den enkelte ejere og skal vedligeholdes af ejeren selv. Af og til når der skal foretages rensninger i boilerrummet i kælderen kan der efterfølgende strømme nogle urenheder frem, som sætter sig i de filtre man har forsynet hanerne med. Det kan nedsætte mængden af vand som kan strømme ud. Især har det ofte vist sig i badeværelset, at blandingsbatteriet over badekarret/i brusenichen samler urenhederne bagved kugle- ventilen. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at skrue hanen af og støde et stykke ståltråd ind for at fjerne urenhederne. Kan man ikke selv udføre rensning/udskiftning, kan en VVS installatør let klare opgaven. Er der behov for at vandet lukkes, kan man kontakte ejendomsmesteren. Afløb Afløb sikrer at vand fra køkkenvask - håndvask badekar/bruser forsvinder i de fælles faldstammer. Men afløb kan tilstoppes, derfor skal vandlåsen under køkkenvasken - eller håndvasken eller gulvafløbet engang imellem renses. Friturefedt og lign må ikke hældes direkte i afløbet. Afløb skal med regelmæssig mellemrum (1 til 2 måneder) renses anvend f.eks. afløbsrens og efterskyl med kogende vand (vigtigt jf. også ejerforeningens forsikring). Vandlåsen skrues fra hinanden og snavset fjernes. Pungvandlåsen under håndvaskene skal ligeledes skrues fra hinanden. Gulvafløbet skal også renses. Risten løftes op og med hånden er det nødvendigt at grave ned og optage alle forureningerne. Det er vigtigt at få det samlet ordentligt igen således at vandet ikke løber ved siden af eller drypper ved siden af, fordi forskruningerne ikke er blevet tætte igen. Det er således den enkelte ejers egen opgave at sørge for at afløbet fra vasken ud til faldstammen bliver renset, hvis det stoppes. Den fælles vedligeholdelse sikre at faldstammerne er rene, så de sikrer at vandet forsvinder korrekt i det fælles kommunale afløbssystem. 11

12 Er man ikke selv i stand til at udføre denne renseopgave, må man tilkalde en VVS installatør. Afløb frem til fælles installationer skal vedligeholdes af ejeren selv og om nødvendigt udskiftes efter behov. Termostatstyrede blandingsbatterier i baderummet Bestyrelsen anbefaler, at man kun installerer blandingsbatterier med kontraventil. Ellers kan det varme vand blive koldere på grund af tilkalkning. Det varme vand skal være 55 grader C. Hvis det ikke er varmt nok kan det skyldes, at beboere over eller under bruger defekte blandingsbatterier eller mangler kontraventil i blandingsbatteriet. Skaktpladevæg på badeværelser og toiletrum Al forsyning af varmt vand og koldt vand samt afløb fra håndvask badekar brusebad/ kar og toilet er placeret bagved en pladevæg i en smal skakt. Selve pladevæggen består oprindeligt af 2 plader med en samling ca. midt på. De store lejligheder har en hård træfiberplade med laminat på overfladen forneden og en asbestcementplade foroven. De små lejligheder har en hård vådrums gipsplade forneden og en asbestcementplade foroven. Pladerne er fastgjort med skruer til en jernramme som er fastholdt bagved pladerne til betonvæggen. I skakten findes også ventilationsrøret som sikre udsugning af boligens toilet- og baderum samt køkken. E/F Birkelund skal, for at sikre vedligeholdelse af forskellige installationsrør, af og til have adgang til denne skakt. Det betyder at pladerne skrues af, således at rørene kommer til syne og kan vedligeholdes udskiftes og repareres. Det er som det måske forstås et lidt besværligt arbejde, derfor skal den enkelte ejer sikre at arbejdet ikke vanskeliggøres ved at forsyne pladerne med div. overflader af fliser og andre beklædninger, som gør det besværligt at afmontere pladen og kommer til at udføre vedligeholdelses arbejder. Vi anbefaler at man nøjes med at malebehandle skaktpladevæggen evt. forsynet med væv eller filt, således at det vil være nemt at skrue pladen af (fastholdeskruerne skjules ikke). Den enkelte ejer vil skulle betale de ekstra omkostninger som er forbundet med at komme til installations og forsyningsrørene, såfremt pladerne ikke umiddelbart kan afmonteres ved at løsne de synlige skruer. Radiatorer Radiatorerne fungerer i et lukket system, hvorfor den enkelte ejer ikke kan udføre vedligeholdelse af dette system. 12

13 Radiatorventilerne, som er termostatstyrede, kan engang imellem komme til at hænge lidt, specielt når de ikke har været påvirket i længere tid. Drej dem op på højeste tal et øjeblik, det plejer at hjælpe. Dernæst stilles de på det tal, som giver almindelig stuetemperatur. Når fyringssæsonen starter, kan det ofte være nødvendigt at foretage en udluftning ved at åbne luftskruen. Kommer der ingen luft men bare vand, lukkes der igen for stilleskruen. Er der problemer med at radiatorer ikke varmer, skal ejendomsmesteren have besked. Såfremt termostatstyring går i stykker er man forpligtet til selv at udskifte denne. Selve radiatorerne inkl. tilhørende rørtilføring hører til ejerforening. Vinduer og døre Vor bebyggelse har i 2013/2014 fået nye vinduer, franske altandøre og altanskydedøre. Det skete i henhold til en generalforsamlingsbeslutning den 3. oktober Vinduer franske altandøre og altanskydedøre er af fabrikat: IdealCombi, 7780 Hurup Indvendigt i ruden findes det kontrol nr., som skal oplyses i forbindelse med skift af rude eller der skal foretages anden reparation. Det er vigtigt, at den enkelte ejer vedligeholder vinduer franske altandøre og altanskydedøre korrekt for at den givne garanti på 10 år skal være gældende. Derfor har hver enkelt ejer fået en vedligeholdelses- vejledning udarbejdet af IdealCombi og som er specielt gældende for vore vinduer og døre. Husk ved salg af lejligheden, at ny ejer får overdraget denne vejledning (vejledningen findes også på hjemmesiden). Det er vigtigt, at de bevægelige dele smøres som anført i vejledningen med de intervaller som også er anført, og med det smøremiddel som er anført. Vinduerne er af den vendbare type, hvilket betyder, at den udvendige side af ruderne kan pudses indefra. I denne forbindelse anbefales det også, at den udvendige alubeklædning engang imellem afvaskes med sæbevand. Lær de enkelte vinduer og døre at kende således at fejlbehandling undgås. Sker der fejlbehandling, er det ikke givet at fejlen bliver rettet uden beregning i garantiperioden. Se de uddelte brugsvejledninger som også findes på hjemmesiden. Opstår der funktionsproblemer med elementerne, skal ejerforeningens ejendomsmester kontaktes. Der må ikke fastskrues nogen form for genstande på den udvendige side af vinduerne de franske altandøre eller altanskydedøre. Der må dog gerne monteres små altankasser på rækværket ved de franske altandøre. 13

14 Ventilation Lejlighederne er forsynet med mekanisk udsugning. Der er monteret udsugning fra køkken, bad og toilet. Udsugningerne er forsynet med ventiler som kan afmonteres, når de bliver stoppet med støv og fedt. Kanalen bagved hætten kan ligeledes renses ved at føre en støvkost, eller støvsuger ind i røret. Det er vigtigt engang imellem at tjekke udsugningskanalen. Det er forbudt at montere emhætter i lejligheden, som er forsynet med suge motor som derefter forbindes med aftrækskanalen. Tilsvarende gælder at der ikke må monteres suge motor i badeværelset og på toilettet. Sådanne emhætter og suge motorer på bad og toilet kan give lugt og fugt gener i andre lejligheder. Der må gerne monteres en emhætte med kulfilterrensning som ikke forbindes med udsugningskanalen - eller en tragt over komfuret for bedre, at opfange madlugten. For at tjekke om udsugningskanalen har det rette sug, kan man føre et stykke A4 papir op til kanalen. Papiret skal kunne blive siddende fast på udsugningshætten uden at falde ned. Det skal dog tilføjes, at det udsugningssystem ikke har en tilstrækkelig kapacitet til under alle forhold at forhindre, at lugtgener fra f.eks. madlavning eller kraftige lugtafgivende stoffer - ikke kan trænge ud af lejligheden og således give lugtgener for andre naboer. Det er ejerforeningens opgave at sikre, at hovedstrengene i ventilationssystemet fungerer så optimalt som systemet er bygget til. Såfremt ejerforeningen bliver opmærksom på, at der er monteret udstyr med suge-motor, vil det forlanges nedtaget den enkelte ejer betaler selv for dette. El installationer Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af el installationer er den enkelte ejers ansvar. Ejeren er selv ansvarlig for at alle vedligeholdelser og fornyelser overholder gældende lovgivning. Det er muligt indenfor stærkstrømsreglementets regler at foretage ændringer indeni lejligheden. Skal der ske ændringer i målerskabet, kan dette ikke gøres uden fornøden godkendelse. Der er lovkrav (siden 2008) om HPFI-relæ. Det er ejerens ansvar at sikre, at HPFI-relæet er monteret. Såfremt det konstateres, at en lejlighed ikke er forsynet med godkendt HPFI relæ selv efter påbud og tidsfrist vil det blive udført af ejerforeningen på ejerens regning. 14

15 Ejerforeningens sanktionsmuligheder Forsømmer en ejerlejlighedsejer sine vedligeholdelsesforpligtigelser og er denne til gene for øvrige ejerlejlighedsejere eller til skade for fælles bygninger og bestanddele heraf eller den samlede bebyggelses fremtoning (fx ødelagte persienner, lagner som gardiner mv.), kan bestyrelsen meddele den pågældende pålæg om foretagelse af nødvendig reparation/udskiftning. Såfremt pålægget ikke efterkommes inden rimelig frist, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende ejerlejlighedsejers regning. Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer af ejendommens faste installationer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke. 9. Parkering og knallertkørsel på ejendommens arealer Biler og motorcykler må kun parkeres på de til ejendommens hørende parkeringspladser. Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at parkere biler som rager ud på kørebanen. P-pladsens udstrækning er fra hækken til brosten. Antal parkeringspladser: 344 Antal carporte: 9 carporte med 36 p pladser Størrelsen på parkeringspladserne: 2,5 m i bredden og 5 m i længden - længden er frem til de brosten som er nedlagt i overgangen mellem P-bås og kørebane. Holder man udover disse brosten, holder man på kørebanen hvilket ikke er lovligt. Anden form for parkering (på langs med store køretøjer el. på anden måde) er ikke tilladt, uden at der er indhentet tilladelse hos ejendomsmesteren. Da ejerforeningen ikke råder over et samlet antal p-pladser der svarer til antallet af lejligheder, kan bestyrelsen til enhver tid fastsætte regler og vilkår for benyttelse af parkeringsarealet. Last- og varebiler over 3500 kg totalvægt må ikke parkeres på ejendommens fællesarealer/p-pladser. Langtidsparkering er ikke tilladt, herunder parkering af motorkøretøjer uden nr. plader, (gælder også anhængere, campingvogne el. lign.) Kørertøjer - herunder også campingvogne, trailere mv. -uden nr. plader vil kunne fjernes indenfor 48 timer (efter der er sat en varsling herom på det pågældende køretøj). Parkering og af- og pålæsning foran opkørsler (gangstierne) til de enkelte blokke er ikke tilladt, da disse fungerer som redningsvej i tilfælde af ulykke og brand. Tilsvarende må man ikke parkere foran materialegården og containergården og tilsvarende steder. Se vedlagte kortskitse over parkeringsarealet. (se bilag 1) 15

16 Al motorkørsel, herunder knallertkørsel, på gangstierne er strengt forbudt. Af- og pålæsning i forbindelse med flytning, ferie og storkøb er dog tilladt i begrænset omfang. Køretøjet skal flyttes umiddelbart efter. Bommen skal sættes på plads (hvis der findes én). Cykler må kun henstilles i de respektive stativer, cykelrum og i ejernes eget kælderrum. Cykler, der ikke benyttes, skal stå i kælderen. Knallerter med påfyldt benzin må ikke henstilles i kælderen (brandfare). Barne- og klapvogne, der ikke benyttes, skal sættes i ejerens eget kælderrum (evt. cykelkælderrum). Området og stativer til cykelparkering må ikke benyttes af motorcykler. Disse skal parkeres på parkeringsarealet (hvor bilerne også parkeres). 10. Husdyr Hunde skal føres i snor. Løse hunde og katte må ikke færdes på ejendommens områder (lovkrav). Husdyr, herunder hunde og katte, må ikke tilsvine trapper, kældergange, gangstier, sandkasser og friarealer. Efterladenskaber på ejerforeningens fællesarealer skal fjernes. Husdyrhold må ikke være til gene for de øvrige beboere, (gøen-hylen fra lejligheder og trappegange, omstrejfende katte m.m.). Kattebræt fra altaner - også franske altaner - må ikke forefindes. Der må ikke fodres fugle fra vinduer, franske altaner og altaner. Foderbræt og foderkugler må heller ikke opsættes/ophænges på altaner. 11. Regler for vaskerier Vaskerierne er fælles for alle ejere af Ejerforeningen Birkelund og må kun benyttes af Ejerforeningens medlemmer og lejere. Det er områder, som vi alle efter behov må have rådighed over og skal holdes i en stand alle kan være tilfredse med. Skal dette opfyldes, må ejerne i egen interesse følge nedenstående punkter: Generelt Vaskerierne må kun anvendes af ejerforeningens beboere og kun til at vaske og tørre tøj. Skader forvoldt af brugere, dvs. beboere i Topperne, medfører erstatningskrav tilsvarende gælder for skader forvoldt af børns leg eller ophold i øvrigt i vaskerierne, der medfører erstatningskrav hos forældrene. Vaskerierne må ikke benyttes af personer under 16 år. 16

17 Husdyr må ikke medtages i vaskerierne. I den bestilte vasketid kan maskinerne inkl. tørretumbler ikke benyttes af andre end bestilleren, med mindre dennes tilladelse foreligger. Der kan ikke startes maskiner en halv time før den næste bestilte vasketid. Det står bestilleren frit for og uden ansvar at fjerne uvedkommende vask fra maskinerne. Hvis beboeren ikke benytter sig af den bestilte vasketid - indenfor de første 30 minutter annulleres tiden og en anden ejer vil have mulighed for at benytte vaskeriet. Ejerforeningen dækker almindeligvis ikke skader, opstået i forbindelse med brug af vaskerierne. Det er enhver beboers pligt at sætte sig ind i reglerne og overholde dem. Det påhviler vaskeriets brugere efter endt brug at sørge for, at al brugt emballage lægges i de dertil indrettede kurve. Endvidere skal borde og stole m.m. sættes på plads og evt. spild af vaskepulver m.m. fjernes. Af hensyn til lugtgener m.m. må der ikke ryges i vaskerierne. Ved benyttelse af vaskemaskinerne, skal det i vaskekælderen ophængte reglement nøje overholdes. Vaskerierne må kun benyttes i tiden mellem kl til kl Bestilling af vasketid kan ske på ejerforeningens hjemmeside eller direkte i det enkelte vaskeri. Bestilling af vaskebrik sker ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. Mistet vaskebrik skal meldes til ejendomsmesteren, så den kan spærres! Regler for vasketider er opsat i vaskerierne og findes også på hjemmesiden. Følg reglerne, der er opsat i vaskeriet. 12. Regler for vindafskærmning og brug af farver på altaner 12 a. Aluminium, glasinddækning Der er udarbejdet regler for udførelse af aluminiums inddækninger med glas som vindafskærmning af altaner. Reglerne er vedtaget af en generalforsamling (den 6. juni 1989), jvf. 4. Bestyrelsen administrerer reglerne og kan foretage mindre justeringer heraf. Afskærmningen udføres i.h.t. det projekt der den 18. januar 1989 er fremsendt til Albertslund kommune med tilførende godkendelse fra kommunen dateret den 27. april 1988 og den 27. januar Det er således fastlagt, hvilke profiltype der må anvendes, 17

18 samt farve på profilet (sort). Opdeling af rammer mod front og sideparti er ligeledes fastlagt, samt hvorledes monteringen skal udføres. Andre systemer må ikke anvendes. Alle udgifter til etablering af vindafskærmning afholdes af den enkelte ejerlejlighedsejer. Det er tilladt den enkelte ejer, selv at udføre monteringen i.h.t. vejledning. Det påhviler den enkelte ejer selv at forestå vedligeholdelse af afskærmningen. Såfremt kommunen forlanger det, skal der betales ekstra varme, når der udføres vindafskærmning (m2 prisen - takst A). Opkrævning heraf vil foregå gennem ejerforeningen. Indretning og brug af altanen vil være som hidtil, jfr. husordenen. Afskærmningen giver ikke mulighed for f.eks. at lade altanen indgå som en del at stuen - indretningsmæssigt. DET ER STADIG KUN EN ALTAN!! Det er tilladt at anvende solafskærmning i form af persienner, lameller eller jalousivæv (op/ned/siderulbare) udført af hvidlig farvet plast eller naturmateriale. Almindelige stofgardiner/rullegardiner eller lignende er det ikke tilladt at anvende. Ved ejerskifte skal den nye ejer gøres opmærksom på de regler, som er gældende for altanafskærmning. 12 b. Regler for vindafskærmning af altaner Det er tilladt ejerne at udføre en vindafskærmning på altanerne ved at opsætte en træramme, med ca. 8 stk. drejelige lodrette afskærmningsbrædder. Desuden er det tilladt at have en træramme med lodrette sprosser, ca. 4 stk., hvori der bliver indsat glas eller acrylglas. Ønsker beboerne ikke at gøre brug af alurammer og glas som anført under pkt. 8a, kan de sideafskærmninger som er anført under dette punkt (8b) i stedet anvendes. 12. c. Farver der må benyttes på altanerne Betonvægge på altaner Der må kun males med følgende farver udover hvid. Farve nr. 1 hvid + havana Farve nr. 2 hvid + siena Farve nr. 3 hvid + mandarin Farve nr. 4 hvid + bambus Farve nr. 5 hvid + okker Farve nr. 6 hvid + oliven Farve nr. 7 hvid + agave 18

19 Disse farver skal være blandet med hvid i forholdet en del farve til en del hvid. Trævæggen Der kan anvendes de samme farver som ovenfor anført til betonvæggen. Derudover må også benyttes almueblå, hvid og sort. Farveprøver kan beses hos ejendomsmesteren. 13. Regler for beboerhotellet og beboerlokalet - udlejning Beboerhotellet: Gæsten skal have tilknytning til et navngivet medlem af ejerforeningen. Beboerhotellet kan ikke udlejes til personer uden tilknytning til medlemmer af ejerforeningen. Kontraktspart er ejeren af den ejerlejlighed, som gæsten har tilknytning til, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende aftale. Gæsten og ejerlejlighedsejeren skal tage størst muligt hensyn til de øvrige beboere af ejerlejlighederne i ejerforeningen. Der må således ikke overnatte andre personer, end de i nærværende aftale angivne gæster. Der må ikke holdes fester eller benyttes musikanlæg, udover sædvanlig lav/stille musik, i beboerhotellet. Beboerhotellet skal af gæsten og ejerlejlighedsejeren afleveres i rengjort stand efter den rengøringsvejledning, som forefindes i beboerhotellets køkken. Service m.m. skal være rengjort og stillet på plads efter de vejledninger, som forefindes i beboerhotellets køkken. Ejerlejlighedsejeren er (med-)ansvarlig for gæstens adfærd på ejerforeningens område og således ansvarlig for, at gæsten ikke påfører beboerne eller området unødige gener, skader, hærværk og lign. Hvis ejerlejlighedslejeren eller gæsten ikke overholder foreskrevne regler, vil der fra foreningens bestyrelse kunne tages beslutning om, at ejerlejlighedsejeren ikke i fremtiden kan leje beboerhotellet til brug for sin(e) gæst(er). Der vil endvidere kunne rejses erstatningskrav mod ejerlejlighedslejeren og/eller gæsterne, hvis udstyr og lign. er ødelagt og det kan samtidig medføre tab af indbetalt leje og depositum. Beboerhotellet er beregnet til 6 personer. Ønske om leje af beboerlokalet rettes til ejendomsmesteren i kontortiden. Lejekontrakt og eventuelle øvrige betingelser for leje kan hentes på ejerforeningens hjemmeside. 19

20 Beboerlokalet: Lokalerne kan kun benyttes til afholdelse af arrangementer som ikke indebærer støjende adfærd Støjende adfærd betyder, at der udenfor lokalerne ikke må kunne høres støj fra lokalerne. Lokalet kan kun udlejes til ejerforeningens medlemmer. Det er væsentligt for udlejningen, at de arrangementer som lokalet ønskes anvendt til ikke er til gene for de øvrige beboere. Det påhviler lejeren, at erstatte lejede effekter i tilfælde af skader, der skyldes vold, hærværk eller overlast. Lejeren er indforstået med, at lokalet ikke kan overdrages til andre. Overtrædelse heraf medfører tab af indbetalt leje og depositum. Ordensreglement - beboerlokalet 1 Der tages hensyn til de omkringboende, herunder at unødig støj undgås. 2 Ingen musik må forekomme i lokalet 3 Lokalet skal være forladt kl , lysautomatik slukker lys i de store rum kl Lokalet skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, herunder at inventar og service er placeret korrekt og rengjort, og at ødelagte effekter er oplyst til ejendomsmesteren. 5 Parkering ved festlokalet må ikke finde sted se husordenen. 6 Lejekontrakten og lokalerne kan ikke overdrages til andre. På grund af at lokalet tidligere blev anvendt til fester, som var meget støjende, har kommunen nedfældet disse specielle regler, der også er at finde på den lejekontrakt, der skal underskrives ved lejeaftalens indgåelse, sammen med betaling af depositum. Overtrædelse af disse regler kan indebære, at udlejer forlanger lokalerne rømmet før kontraktens udløb, at lejeren mister det indbetalte depositum, at der laves en vurdering på om der skal rejses et erstatningskrav, og at lejer mister retten til leje af beboerlokalet i et bestemt tidsrum, tidsrummet fastsættes af bestyrelsen. Ønske om leje af beboerlokalet rettes til ejendomsmesteren i kontortiden. Lejekontrakt kan hentes på ejerforeningens hjemmeside. Eventuelle justeringer af ordensreglerne vil blive udmeldt med opslag og via hjemmesiden. 14. Regler for carporte Der vil på ejendommens fælles parkeringsareal kunne opføres indtil 82 carporte jf. også 23 i vedtægterne. Carportene skal opføres uden udgift for foreningens medlemmer, ligesom vedligeholdelse, forsikring og administration ikke kan påføres ejerforeningens regnskab. 20

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmøde den 31.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne... 3 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 2 Husorden for Stationsparken 1 Beboerne er pligtige til at efterkomme de af selskabet eller afdelingsbestyrelsen givne almindelige ordensregler og andre påbud, ligesom beboerne

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6 Husorden for Schweizervænget RKE Husorden Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Revideret på afdelingsmødet den 19. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere

Læs mere

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv.

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Almindelige regler I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinier. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle

Læs mere

Husorden Ved Rosenhaven

Husorden Ved Rosenhaven Husorden 1-3061 Ved Rosenhaven Vedtaget på afdelingsmøde den 8. september 2015 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere