HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Version F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER regler og betingelser for ejere i Topperne

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Generalforsamling...4 Bestyrelsen...4 Ejendomsmester...5 Administrator...5 Husorden Overordnet hensyn Sanktioner Den enkelte ejers/persons adfærd Inde i lejligheden og i bygningerne som sådanne inkl. installationer Information og kommunikation Forhold ved evt. udlejning man skal være opmærksom på Vinterberedskab Indvendig vedligeholdelse Parkering og knallertkørsel på ejendommens arealer Husdyr Regler for vaskerier Regler for vindafskærmning og brug af farver på altaner Regler for beboerhotellet og beboerlokalet - udlejning Regler for carporte Radio og Tv-kanaler og regler for fællesantenneanlæg...21 Skader og forsikringer...21 Klager - ved overtrædelse af husorden mv...22 Klubber...22 Lån af trailer og andet udstyr mv...22 Affaldsordning for E/F Birkelund...23 Bilag 1: Skitse parkeringspladsen...24

3 Forord Dette er 6 udgave af husordenen (tidligere kaldet beboerorientering). Bestyrelsen har udsendt 1. udgave i oktober 1975, 2. udgave i efteråret 1978, 3. udgave i februar 1986, 4. udgave i december 1991 og 5 udgave juni Det følgende er et regelsæt vedrørende praktiske forhold og adfærd gældende for bebyggelsen TOPPERNE, ejerforeningen Birkelund. Regler som alle ejere er forpligtet til at overholde i henhold til ejerforeningens vedtægter, bl.a. paragraf 11 stk. 3. Man er som ejer forpligtet til ved udlejning at gøre sin lejer bekendt med vedtægterne og husordenen for ejerforeningen. Vi ønsker ligeledes at oplyse om fælles aktiviteter, der er i bebyggelsen. Der sker løbende ændringer i aktiviteterne. Disse ændringer vil altid fremgå af ejerforeningens hjemmeside topperne.dk. Bestyrelsen vurderer derudover, hvornår det er relevant også at supplere med udmeldinger via brev, opslag i alle opgange, pr. mail eller via anden relevant elektronisk kommunikation. Vi har valgt at bibeholde så meget af indholdet fra de gamle udgaver som muligt og kun ændret dér, hvor det var forældet eller der var sket ændringer. Desuden har bestyrelsen valgt ikke at medtage telefonnumre og lignende, da disse kan blive forældet, inden en ny udgave bliver skrevet. Hvis man mangler telefonnumre og øvrige kontaktoplysninger, må disse findes på opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden. Husordenen kan du selvfølgelig altid hente på hjemmesiden (topperne.dk). Hvis man sælger sin lejlighed, bedes man sikre at husordenen overleveres til den nye ejer. Med venlig hilsen Bestyrelsen,

4 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Hvert år inden udgangen af april måned afholdes den ordinære generalforsamling. Dagsordenen for denne skal som udgangspunkt omfatte, hvad der fremgår af 5 i vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2 Valg af referent. 3 Valg af stemmetællere. 4 Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 5. Forelæggelse af årsrapport med revisors påtegning til godkendelse. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Forelæggelse af budget og forslag til fastsættelse af a conto bidrag til fællesudgifter, grundfond, ekstraordinære indbetalinger etc. til godkendelse. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Årsrapport, budget og eventuelle forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1. marts. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal gives skriftligt til dirigenten som afgør, om ændringsforslaget kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens møder er ikke åbne for ejerforeningens medlemmer, men beboerne kan efter aftale møde frem ved bestyrelsesmødernes start, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Der udarbejdes referater fra møderne. 4

5 Bestyrelsen orienterer alle ejere om konklusionsreferater og øvrige relevante ting via hjemmesiden, gangopslag eller lignende. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det er bestyrelsens opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og modtagne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter, varme m.m. Nuværende bestyrelse: Se oversigt på hjemmesiden og/eller via opslag i opgangene Hvem-Hvad- Hvor. Ejendomsmester Bestyrelsen ansætter ejendomsmesteren og viceværter. Ejendomsmesterens kontortid kan ses på opslagstavlen i hver opgang og på hjemmesiden. Her kan der også findes et mobilnummer til ejendomsmesteren (som kan benyttes i akutte tilfælde). Ejendomsmesterens kontor findes Topperne 14, kælderen. Nye navne - navneændringer, leje af beboerlokalet og beboerhotellet foretages ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. Til ejendomsmesteren skal hurtigst muligt anmeldes enhver fejl eller anden uorden ved lejlighedens fælles bestanddele f.eks. vinduer, afløb, el, varme, vandledninger, forsikringsskader, udearealer m.m. I akutte situationer hvad angår el, strøm og VVS kan man kontakte ejerforeningens håndværkere jf. oversigten: Hvem-Hvad-Hvor, via hjemmesiden eller opslaget i alle opgange. Administrator Til ejerforeningen skal der være ansat en administrator med ekspertise i drift af ejerforeninger, jf. vedtægternes 11 og 12. Der er oprettet en administrationskontrakt. Adresse og telefonnummer på administra- 5

6 toren kan ses på hjemmesiden og via oversigten Hvem-Hvad-Hvor, der findes som opslag i alle opgange. Alle henvendelser vedrørende opkrævning af fællesydelser, varme m.m., skal ske til administratoren. Ejerskifte skal meddeles til administratoren snarest muligt i forbindelse med salget. Husorden 1. Overordnet hensyn Vores samlede bebyggelse og tilhørende anlæg (græsplæner bede parkeringsområder stier m.m.) stilles under beboernes beskyttelse og påpasselighed for på denne måde at sikre imod at vore genstande fjernes eller beskadiges at vi passer på vore værdier og ikke fremmer unødvendige reparationer og fornyelse. Det er vor egen ejendom og brug og orden bør derfor ske med samme omhu, som vi bruger vor egen ejerlejlighed. Det er i alle ejerlejlighedsejernes interesse, at fællesudgifter ikke belastes på grund af misrøgt (hærværk) m.m. af ejendommens anlæg, installationer og inventar, ligesom det er en selvfølgelighed, at hver enkelt ejer i helhedens interesse vil være bestyrelsen og øvrige medarbejdere behjælpelig med, at nedenstående ordensregler overholdes. 2. Sanktioner Ved overtrædelse af husordenen eller overtrædelse i øvrigt jf. vedtægterne, vil den enkelte ejer modtage en skriftlig anmodning om at bringe relevante forhold til ophør, bringe i orden og eller sørge for betaling. I sidste ende kan eventuelle nødvendige udbedringer ske på beboerens regning. 3. Den enkelte ejers/persons adfærd a. Der må ikke tegnes eller males på ejendommens træ- eller murværk, eller på anden måde ske beskadigelse af ejendommen eller dens inventar. Ved forurening af trapper og gange må skadevolderen sørge for at foretage den nødvendige rengøring. Hvis dét ikke sker, får bestyrelsen rengøring foretaget for beboerens regning. b. De til ejendommen hørende anlæg m.m. stilles under beboernes beskyttelse. Bede og rabatter må ikke betrædes og beplantning må ikke beskadiges eller fjernes. c. Barnevogne, cykler, legetøj, fodtøj mm., må ikke henstilles i trappeopgange og kældergange. d. Bankning af tæpper og gulvmåtter m.m. må kun finde sted på de særligt indrettede bankestativer. 6

7 e. Tøjtørring eller luftning af fx dyner og tilsvarende fra vinduer, altaner, franske altaner eller trappeopgange må ikke finde sted. Tøjtørring må dog ske på altaner, såfremt tøjet ikke er synligt udefra (ikke over brystningshøjde), svarende til almindeligt, lavt tørrestativ. Der må ikke anbringes tørrestativer på rækværket på de franske altaner. f. Børn må ikke lege eller støje på trapper, kældergange og i vaskerier. Boldspil er forbudt mellem bygningerne. Boldspil henvises til arealet ved skolen og ved Damgårdsvej. Legeredskaber, cykler mv. skal fjernes fra friarealer om natten. g. Åben ild i form af bålafbrænding er ikke tilladt uden særlig tilladelse og skal organiseres via bestyrelsen. h. Når man griller på de grønne områder, skal der tages hensyn til ejerforeningens borde, bænke, græsområder og øvrige installationer, så der ikke kommer skader som følge heraf. Der skal også tages hensyn til alle øvrige beboere med hensyn til, at det ikke påfører skader som følge grillning. En grill må efter brug ikke efterlades på området uden at være efterslukket. På altanerne er det forbudt at anvende kulgrill anvend el-grill eller gasgrill vær opmærksom på de gældende regler for anvendelse og opbevaring af gas. i. Det er ikke tilladt at smide affald (herunder cigar- og cigaretskod) ud af vinduer og fra altaner og franske altaner med henvisning til især brandsikkerhed, men også pga. svineriet. 4. Inde i lejligheden og i bygningerne som sådanne inkl. installationer a. Støjende adfærd, fx radio- musik- og tv-anlæg samt musikudøvelse og anden larmende adfærd i lejligheden må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere. b. Brug af værktøj, der forårsager støj, er forbudt søn- og helligdage, men tilladt på hverdage mellem kl og 19.00, samt lørdage mellem kl og kl Vaskemaskiner og tørretumblere i lejligheden må ikke benyttes mellem kl og kl c. Nedkastning af affald, cigaretskod, brød til fugle samt al fodring på/fra altaner, franske altaner og vinduer er strengt forbudt. d. Affaldsordning er etableret i samarbejde med Albertslund kommune. Se nærmere for hvordan man skal håndtere sit affald til sidst i husordenen (afsnit om affaldsordning). Affald må selvfølgelig under ingen omstændigheder henstilles i opgange eller i øvrigt på de grønne områder. e. Døre til trapper, kældergange, cykelrum og skralderum skal holdes lukkede eller aflåste, hvor låseanordning er etableret. Kældervinduer skal lukkes, før lokalet forlades. Nøgler og tilsvarende må ikke udleveres til personer som ikke bor i Topperne. f. Det er forbudt at hælde flydende friturefedt og tilsvarende i køkkenvasken. Det skal hældes i en egnet emballage og herefter henstilles som restaffald. Sådanne fedtstoffer størkner i faldstammerne og kan nemt skabe problemer med bortledning af vand også fra de andre lejligheder. Ejendomsmesteren vil ved gentagne tilfælde fra samme ejer fremsende regning på rensning af faldstammen til ejeren. 7

8 8 g. Emhætter må kun tilsluttes byggeriets ventilationssystem, såfremt de ikke er udstyret med egen ventilator. Tilsvarende gælder at der ikke må monteres suge motor i badeværelset og på toilettet. h. Vandforsyningens reglement for vandklosetters benyttelse må nøje overholdes. Der må kun benyttes toiletpapir og der må ikke nedkastes klude, vat, bleer, hygiejnebind, skrald eller andre ting, der kan tilstoppe afløbet. Alle vandhaner (koldt og varmt) skal lukkes efter brugen. Enhver defekt skal øjeblikkelig repareres. Til ejendomsmesteren skal hurtigst muligt anmeldes enhver fejl eller anden uorden ved lejlighedens fællesinstallationer for afløb, el, varme, vandladninger mv. i. Det er den enkelte ejers forpligtelse at postkasserne tømmes gælder også i ferier (få fx en nabo eller andre til at se efter, når du er væk). Ejerforeningen udsender også information via denne postkasse efter behov. j. Boligen må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue eller lignende, når det efter ejerforeningens skøn kan ske uden at ejendommens karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for omkringboende. k. Der må ikke ved beboeradfærd eller i den enkelte bolig og tilhørende kælderrum herunder altaner være nogen som helst virksomhed, installation, indretning, oplagring eller andet, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter ejerforeningens skøn er til gene for de omkringboende. l. Faste installationer i kælderrum er ikke tilladt (frysere el. lign.). 5. Information og kommunikation Information til ejerne foregår via opslagstavlerne i alle opgangene, postkasserne og via elektroniske nyhedsbreve på mail se også nærmere herom på hjemmesiden. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig den elektroniske service. I løbet af få år vil mere og mere information ske via elektronisk formidling. 6. Forhold ved evt. udlejning man skal være opmærksom på Udlejning kan ske under følgende betingelser Se 19. Udlejning i vedtægterne, som beskriver de nærmere regler. Her anføres kort de enkelte forhold omkring udlejningen. Lejligheden må udlejes/fremlejes til beboelse. Udlejning/fremleje må kun ske ved skriftlig lejekontrakt, hvoraf kopi skal gives til bestyrelsen inden lejeforholdets begyndelse. Der må ikke udlejes til flere personer end der er værelser i lejligheden. E/F Birkelund har samme ret overfor lejer som overfor ejer. En lejlighed må ikke benyttes til liberalt erhverv uden samtykke fra bestyrelsen. Kun tidsbegrænset udlejning max. 2 år. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte regler og vilkår for udlejning af lejlighederne.

9 Håndtering af reglerne Bestyrelsen kan gennem E/F Birkelunds administrator sikre, at der fremsendes påbud såfremt regler i vedtægten og husordenen ikke følges. Overtrædelse af reglerne kan i værste fald medføre, at bestyrelsen med administrators hjælp kan få pågældende lejer til at fraflytte den udlejede lejlighed. 7. Vinterberedskab Ejerforeningen sikrer sneberedskabet, herunder saltning, rydning på stier og parkeringsplads mv. i overensstemmelse med Albertslund kommunes regulativ på området. Parkeringspladsen kræver dog særlige forholdsregler og således kan denne ikke ryddes i helt samme omfang, men der bliver tilkaldt rydning i det omfang, det findes relevant af bestyrelsen og ejendomsmesteren. Indretningen af parkeringspladsen er ikke optimal i forhold til, når der er faldet meget sne. Det medfører vanskeligheder med at fjerne sne fra kørebanerne. Falder der meget sne, er der lavet aftale om bortkørsel af sne med større maskiner end ejerforeningen selv rådover over. Hvornår det er nødvendigt, er noget bestyrelsen og ejendomsmester vurderer. 8. Indvendig vedligeholdelse I henhold til vedtægternes 18 påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer, selv at udføre den indvendige vedligeholdelse. Ved alle former for indvendig vedligeholdelse skal gældende lovgivning overholdes. Efterfølgende vil der blive uddybet, hvad der menes med dette. Dette afsnit skal derfor være en hjælp til, at den enkelte selv nemt kan få en klarhed over de opgaver der gælder én selv og hvilke opgaver, som er omfattet af den fælles vedligeholdelse, der betales af ejerforeningens vedligeholdelses budget. Bebyggelsen er fra perioden og som enhver anden bebyggelse, er vedligeholdelse nødvendig. Vi ejerlejlighedsejere har valgt at eje vor egen beboelse og dermed også at være vor egen herre med hensyn til vedligeholdelse. Den fælles vedligeholdelse har bestyrelsen ansvaret for. Vedligeholdelsen i vor egen bolig påhviler os selv. 9

10 Indgangsdøren til den enkelte lejlighed Indgangsdøren til lejligheden skal fremstå i farve og glans som den oprindelige grå farve (ral 5303) - indgangsdøren må altså ikke fremtræde med andre kulører og glans. Indgangsdøren er ejerforeningens ejendom og vedligeholdelse af den udvendige side af denne hører til ejerforeningen. Den indvendige side skal ejeren selv vedligeholde. Dørtrin behandles med klar lak. Indvendige overflader Vægge - lofter og gulve vedligeholdes udelukkende af den enkelte ejer. Selv når der opstår evt. mørke pletter på væggene - som følge af kuldebroer - vil udbedringen heraf være den enkelte ejers. Vær opmærksom på, at tykke gardiner foran vinduer f.eks. fra gulv til loft og fra væg til væg, let vil føre til, at der kan opstå fugtighed i tapetet og lidt senere mørke pletter. Badeværelser Der har været flere tilfælde af, at vand har trængt igennem på grund af utætheder i overgangen mellem gulv og flisevæg. Den enkelte ejer skal derfor påse, at fugerne i gulvet er tætte; både langs væggene og omkring afløbet. Opstår der skade som følge af manglende vedligeholdelse af fuger i gulv og omkring afløb i ens egen lejlighed, som medfører skade i en anden lejlighed, vil man være økonomisk ansvarlig for udbedring af disse skader. Skade i underboens/den andens lejlighed som følge af ovenstående mangler dækkes normalt ikke af ejerforeningens forsikring. Forsikringsselskabet har samtidig mulighed for at søge erstatning hos skadevolder (den ejer, som er årsag til vandskaden). Renovering af badeværelser og toiletter skal altid ske i henhold til gældende byggelov og byggereglement.. Gulve skal forsynes med fugtmembraner og vandinstallationer skal udføres forskriftsmæssigt. Hvis man er i tvivl, kan man se mere herom på hjemmesiden eller kontakte ejendomsmesteren i kontortiden (visse ombygninger/renoveringer kræves udført/godkendt af autoriserede håndværkere). Bestyrelsen kan kræve dokumentation for, at arbejdet er udført korrekt (bl.a. af forsikringshensyn). Indvendige skabe Vedligeholdelse udføres af ejer. Indvendige døre Vedligeholdelse udføres af ejer. 10

11 Vandhaner og vand til toiletter Disse genstande vedligeholdelse af ejeren, dvs. rensning af filtre i hanerne og rensning af overløber i toilettet. Eventuel nødvendig udskiftning til nye vandhaner, sanitet og toilet er ejerens ansvar. Alle vandinstallationer er forsynet med en ventil, som kan drejes således at vandet ikke kan komme frem til vandhanens udløb. Derefter kan udskiftning af pakning i hanen udskiftes eller renses, så hanerne ikke drypper og forårsager unødigt vandspil. Disse ventiler sidder ved vandmåleren. Vandrør (vandrette rør) fra spærreventiler ved vandmåler og ud til de enkelte vandarmaturer tilhører den enkelte ejere og skal vedligeholdes af ejeren selv. Af og til når der skal foretages rensninger i boilerrummet i kælderen kan der efterfølgende strømme nogle urenheder frem, som sætter sig i de filtre man har forsynet hanerne med. Det kan nedsætte mængden af vand som kan strømme ud. Især har det ofte vist sig i badeværelset, at blandingsbatteriet over badekarret/i brusenichen samler urenhederne bagved kugle- ventilen. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at skrue hanen af og støde et stykke ståltråd ind for at fjerne urenhederne. Kan man ikke selv udføre rensning/udskiftning, kan en VVS installatør let klare opgaven. Er der behov for at vandet lukkes, kan man kontakte ejendomsmesteren. Afløb Afløb sikrer at vand fra køkkenvask - håndvask badekar/bruser forsvinder i de fælles faldstammer. Men afløb kan tilstoppes, derfor skal vandlåsen under køkkenvasken - eller håndvasken eller gulvafløbet engang imellem renses. Friturefedt og lign må ikke hældes direkte i afløbet. Afløb skal med regelmæssig mellemrum (1 til 2 måneder) renses anvend f.eks. afløbsrens og efterskyl med kogende vand (vigtigt jf. også ejerforeningens forsikring). Vandlåsen skrues fra hinanden og snavset fjernes. Pungvandlåsen under håndvaskene skal ligeledes skrues fra hinanden. Gulvafløbet skal også renses. Risten løftes op og med hånden er det nødvendigt at grave ned og optage alle forureningerne. Det er vigtigt at få det samlet ordentligt igen således at vandet ikke løber ved siden af eller drypper ved siden af, fordi forskruningerne ikke er blevet tætte igen. Det er således den enkelte ejers egen opgave at sørge for at afløbet fra vasken ud til faldstammen bliver renset, hvis det stoppes. Den fælles vedligeholdelse sikre at faldstammerne er rene, så de sikrer at vandet forsvinder korrekt i det fælles kommunale afløbssystem. 11

12 Er man ikke selv i stand til at udføre denne renseopgave, må man tilkalde en VVS installatør. Afløb frem til fælles installationer skal vedligeholdes af ejeren selv og om nødvendigt udskiftes efter behov. Termostatstyrede blandingsbatterier i baderummet Bestyrelsen anbefaler, at man kun installerer blandingsbatterier med kontraventil. Ellers kan det varme vand blive koldere på grund af tilkalkning. Det varme vand skal være 55 grader C. Hvis det ikke er varmt nok kan det skyldes, at beboere over eller under bruger defekte blandingsbatterier eller mangler kontraventil i blandingsbatteriet. Skaktpladevæg på badeværelser og toiletrum Al forsyning af varmt vand og koldt vand samt afløb fra håndvask badekar brusebad/ kar og toilet er placeret bagved en pladevæg i en smal skakt. Selve pladevæggen består oprindeligt af 2 plader med en samling ca. midt på. De store lejligheder har en hård træfiberplade med laminat på overfladen forneden og en asbestcementplade foroven. De små lejligheder har en hård vådrums gipsplade forneden og en asbestcementplade foroven. Pladerne er fastgjort med skruer til en jernramme som er fastholdt bagved pladerne til betonvæggen. I skakten findes også ventilationsrøret som sikre udsugning af boligens toilet- og baderum samt køkken. E/F Birkelund skal, for at sikre vedligeholdelse af forskellige installationsrør, af og til have adgang til denne skakt. Det betyder at pladerne skrues af, således at rørene kommer til syne og kan vedligeholdes udskiftes og repareres. Det er som det måske forstås et lidt besværligt arbejde, derfor skal den enkelte ejer sikre at arbejdet ikke vanskeliggøres ved at forsyne pladerne med div. overflader af fliser og andre beklædninger, som gør det besværligt at afmontere pladen og kommer til at udføre vedligeholdelses arbejder. Vi anbefaler at man nøjes med at malebehandle skaktpladevæggen evt. forsynet med væv eller filt, således at det vil være nemt at skrue pladen af (fastholdeskruerne skjules ikke). Den enkelte ejer vil skulle betale de ekstra omkostninger som er forbundet med at komme til installations og forsyningsrørene, såfremt pladerne ikke umiddelbart kan afmonteres ved at løsne de synlige skruer. Radiatorer Radiatorerne fungerer i et lukket system, hvorfor den enkelte ejer ikke kan udføre vedligeholdelse af dette system. 12

13 Radiatorventilerne, som er termostatstyrede, kan engang imellem komme til at hænge lidt, specielt når de ikke har været påvirket i længere tid. Drej dem op på højeste tal et øjeblik, det plejer at hjælpe. Dernæst stilles de på det tal, som giver almindelig stuetemperatur. Når fyringssæsonen starter, kan det ofte være nødvendigt at foretage en udluftning ved at åbne luftskruen. Kommer der ingen luft men bare vand, lukkes der igen for stilleskruen. Er der problemer med at radiatorer ikke varmer, skal ejendomsmesteren have besked. Såfremt termostatstyring går i stykker er man forpligtet til selv at udskifte denne. Selve radiatorerne inkl. tilhørende rørtilføring hører til ejerforening. Vinduer og døre Vor bebyggelse har i 2013/2014 fået nye vinduer, franske altandøre og altanskydedøre. Det skete i henhold til en generalforsamlingsbeslutning den 3. oktober Vinduer franske altandøre og altanskydedøre er af fabrikat: IdealCombi, 7780 Hurup Indvendigt i ruden findes det kontrol nr., som skal oplyses i forbindelse med skift af rude eller der skal foretages anden reparation. Det er vigtigt, at den enkelte ejer vedligeholder vinduer franske altandøre og altanskydedøre korrekt for at den givne garanti på 10 år skal være gældende. Derfor har hver enkelt ejer fået en vedligeholdelses- vejledning udarbejdet af IdealCombi og som er specielt gældende for vore vinduer og døre. Husk ved salg af lejligheden, at ny ejer får overdraget denne vejledning (vejledningen findes også på hjemmesiden). Det er vigtigt, at de bevægelige dele smøres som anført i vejledningen med de intervaller som også er anført, og med det smøremiddel som er anført. Vinduerne er af den vendbare type, hvilket betyder, at den udvendige side af ruderne kan pudses indefra. I denne forbindelse anbefales det også, at den udvendige alubeklædning engang imellem afvaskes med sæbevand. Lær de enkelte vinduer og døre at kende således at fejlbehandling undgås. Sker der fejlbehandling, er det ikke givet at fejlen bliver rettet uden beregning i garantiperioden. Se de uddelte brugsvejledninger som også findes på hjemmesiden. Opstår der funktionsproblemer med elementerne, skal ejerforeningens ejendomsmester kontaktes. Der må ikke fastskrues nogen form for genstande på den udvendige side af vinduerne de franske altandøre eller altanskydedøre. Der må dog gerne monteres små altankasser på rækværket ved de franske altandøre. 13

14 Ventilation Lejlighederne er forsynet med mekanisk udsugning. Der er monteret udsugning fra køkken, bad og toilet. Udsugningerne er forsynet med ventiler som kan afmonteres, når de bliver stoppet med støv og fedt. Kanalen bagved hætten kan ligeledes renses ved at føre en støvkost, eller støvsuger ind i røret. Det er vigtigt engang imellem at tjekke udsugningskanalen. Det er forbudt at montere emhætter i lejligheden, som er forsynet med suge motor som derefter forbindes med aftrækskanalen. Tilsvarende gælder at der ikke må monteres suge motor i badeværelset og på toilettet. Sådanne emhætter og suge motorer på bad og toilet kan give lugt og fugt gener i andre lejligheder. Der må gerne monteres en emhætte med kulfilterrensning som ikke forbindes med udsugningskanalen - eller en tragt over komfuret for bedre, at opfange madlugten. For at tjekke om udsugningskanalen har det rette sug, kan man føre et stykke A4 papir op til kanalen. Papiret skal kunne blive siddende fast på udsugningshætten uden at falde ned. Det skal dog tilføjes, at det udsugningssystem ikke har en tilstrækkelig kapacitet til under alle forhold at forhindre, at lugtgener fra f.eks. madlavning eller kraftige lugtafgivende stoffer - ikke kan trænge ud af lejligheden og således give lugtgener for andre naboer. Det er ejerforeningens opgave at sikre, at hovedstrengene i ventilationssystemet fungerer så optimalt som systemet er bygget til. Såfremt ejerforeningen bliver opmærksom på, at der er monteret udstyr med suge-motor, vil det forlanges nedtaget den enkelte ejer betaler selv for dette. El installationer Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af el installationer er den enkelte ejers ansvar. Ejeren er selv ansvarlig for at alle vedligeholdelser og fornyelser overholder gældende lovgivning. Det er muligt indenfor stærkstrømsreglementets regler at foretage ændringer indeni lejligheden. Skal der ske ændringer i målerskabet, kan dette ikke gøres uden fornøden godkendelse. Der er lovkrav (siden 2008) om HPFI-relæ. Det er ejerens ansvar at sikre, at HPFI-relæet er monteret. Såfremt det konstateres, at en lejlighed ikke er forsynet med godkendt HPFI relæ selv efter påbud og tidsfrist vil det blive udført af ejerforeningen på ejerens regning. 14

15 Ejerforeningens sanktionsmuligheder Forsømmer en ejerlejlighedsejer sine vedligeholdelsesforpligtigelser og er denne til gene for øvrige ejerlejlighedsejere eller til skade for fælles bygninger og bestanddele heraf eller den samlede bebyggelses fremtoning (fx ødelagte persienner, lagner som gardiner mv.), kan bestyrelsen meddele den pågældende pålæg om foretagelse af nødvendig reparation/udskiftning. Såfremt pålægget ikke efterkommes inden rimelig frist, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende ejerlejlighedsejers regning. Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer af ejendommens faste installationer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke. 9. Parkering og knallertkørsel på ejendommens arealer Biler og motorcykler må kun parkeres på de til ejendommens hørende parkeringspladser. Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at parkere biler som rager ud på kørebanen. P-pladsens udstrækning er fra hækken til brosten. Antal parkeringspladser: 344 Antal carporte: 9 carporte med 36 p pladser Størrelsen på parkeringspladserne: 2,5 m i bredden og 5 m i længden - længden er frem til de brosten som er nedlagt i overgangen mellem P-bås og kørebane. Holder man udover disse brosten, holder man på kørebanen hvilket ikke er lovligt. Anden form for parkering (på langs med store køretøjer el. på anden måde) er ikke tilladt, uden at der er indhentet tilladelse hos ejendomsmesteren. Da ejerforeningen ikke råder over et samlet antal p-pladser der svarer til antallet af lejligheder, kan bestyrelsen til enhver tid fastsætte regler og vilkår for benyttelse af parkeringsarealet. Last- og varebiler over 3500 kg totalvægt må ikke parkeres på ejendommens fællesarealer/p-pladser. Langtidsparkering er ikke tilladt, herunder parkering af motorkøretøjer uden nr. plader, (gælder også anhængere, campingvogne el. lign.) Kørertøjer - herunder også campingvogne, trailere mv. -uden nr. plader vil kunne fjernes indenfor 48 timer (efter der er sat en varsling herom på det pågældende køretøj). Parkering og af- og pålæsning foran opkørsler (gangstierne) til de enkelte blokke er ikke tilladt, da disse fungerer som redningsvej i tilfælde af ulykke og brand. Tilsvarende må man ikke parkere foran materialegården og containergården og tilsvarende steder. Se vedlagte kortskitse over parkeringsarealet. (se bilag 1) 15

16 Al motorkørsel, herunder knallertkørsel, på gangstierne er strengt forbudt. Af- og pålæsning i forbindelse med flytning, ferie og storkøb er dog tilladt i begrænset omfang. Køretøjet skal flyttes umiddelbart efter. Bommen skal sættes på plads (hvis der findes én). Cykler må kun henstilles i de respektive stativer, cykelrum og i ejernes eget kælderrum. Cykler, der ikke benyttes, skal stå i kælderen. Knallerter med påfyldt benzin må ikke henstilles i kælderen (brandfare). Barne- og klapvogne, der ikke benyttes, skal sættes i ejerens eget kælderrum (evt. cykelkælderrum). Området og stativer til cykelparkering må ikke benyttes af motorcykler. Disse skal parkeres på parkeringsarealet (hvor bilerne også parkeres). 10. Husdyr Hunde skal føres i snor. Løse hunde og katte må ikke færdes på ejendommens områder (lovkrav). Husdyr, herunder hunde og katte, må ikke tilsvine trapper, kældergange, gangstier, sandkasser og friarealer. Efterladenskaber på ejerforeningens fællesarealer skal fjernes. Husdyrhold må ikke være til gene for de øvrige beboere, (gøen-hylen fra lejligheder og trappegange, omstrejfende katte m.m.). Kattebræt fra altaner - også franske altaner - må ikke forefindes. Der må ikke fodres fugle fra vinduer, franske altaner og altaner. Foderbræt og foderkugler må heller ikke opsættes/ophænges på altaner. 11. Regler for vaskerier Vaskerierne er fælles for alle ejere af Ejerforeningen Birkelund og må kun benyttes af Ejerforeningens medlemmer og lejere. Det er områder, som vi alle efter behov må have rådighed over og skal holdes i en stand alle kan være tilfredse med. Skal dette opfyldes, må ejerne i egen interesse følge nedenstående punkter: Generelt Vaskerierne må kun anvendes af ejerforeningens beboere og kun til at vaske og tørre tøj. Skader forvoldt af brugere, dvs. beboere i Topperne, medfører erstatningskrav tilsvarende gælder for skader forvoldt af børns leg eller ophold i øvrigt i vaskerierne, der medfører erstatningskrav hos forældrene. Vaskerierne må ikke benyttes af personer under 16 år. 16

17 Husdyr må ikke medtages i vaskerierne. I den bestilte vasketid kan maskinerne inkl. tørretumbler ikke benyttes af andre end bestilleren, med mindre dennes tilladelse foreligger. Der kan ikke startes maskiner en halv time før den næste bestilte vasketid. Det står bestilleren frit for og uden ansvar at fjerne uvedkommende vask fra maskinerne. Hvis beboeren ikke benytter sig af den bestilte vasketid - indenfor de første 30 minutter annulleres tiden og en anden ejer vil have mulighed for at benytte vaskeriet. Ejerforeningen dækker almindeligvis ikke skader, opstået i forbindelse med brug af vaskerierne. Det er enhver beboers pligt at sætte sig ind i reglerne og overholde dem. Det påhviler vaskeriets brugere efter endt brug at sørge for, at al brugt emballage lægges i de dertil indrettede kurve. Endvidere skal borde og stole m.m. sættes på plads og evt. spild af vaskepulver m.m. fjernes. Af hensyn til lugtgener m.m. må der ikke ryges i vaskerierne. Ved benyttelse af vaskemaskinerne, skal det i vaskekælderen ophængte reglement nøje overholdes. Vaskerierne må kun benyttes i tiden mellem kl til kl Bestilling af vasketid kan ske på ejerforeningens hjemmeside eller direkte i det enkelte vaskeri. Bestilling af vaskebrik sker ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. Mistet vaskebrik skal meldes til ejendomsmesteren, så den kan spærres! Regler for vasketider er opsat i vaskerierne og findes også på hjemmesiden. Følg reglerne, der er opsat i vaskeriet. 12. Regler for vindafskærmning og brug af farver på altaner 12 a. Aluminium, glasinddækning Der er udarbejdet regler for udførelse af aluminiums inddækninger med glas som vindafskærmning af altaner. Reglerne er vedtaget af en generalforsamling (den 6. juni 1989), jvf. 4. Bestyrelsen administrerer reglerne og kan foretage mindre justeringer heraf. Afskærmningen udføres i.h.t. det projekt der den 18. januar 1989 er fremsendt til Albertslund kommune med tilførende godkendelse fra kommunen dateret den 27. april 1988 og den 27. januar Det er således fastlagt, hvilke profiltype der må anvendes, 17

18 samt farve på profilet (sort). Opdeling af rammer mod front og sideparti er ligeledes fastlagt, samt hvorledes monteringen skal udføres. Andre systemer må ikke anvendes. Alle udgifter til etablering af vindafskærmning afholdes af den enkelte ejerlejlighedsejer. Det er tilladt den enkelte ejer, selv at udføre monteringen i.h.t. vejledning. Det påhviler den enkelte ejer selv at forestå vedligeholdelse af afskærmningen. Såfremt kommunen forlanger det, skal der betales ekstra varme, når der udføres vindafskærmning (m2 prisen - takst A). Opkrævning heraf vil foregå gennem ejerforeningen. Indretning og brug af altanen vil være som hidtil, jfr. husordenen. Afskærmningen giver ikke mulighed for f.eks. at lade altanen indgå som en del at stuen - indretningsmæssigt. DET ER STADIG KUN EN ALTAN!! Det er tilladt at anvende solafskærmning i form af persienner, lameller eller jalousivæv (op/ned/siderulbare) udført af hvidlig farvet plast eller naturmateriale. Almindelige stofgardiner/rullegardiner eller lignende er det ikke tilladt at anvende. Ved ejerskifte skal den nye ejer gøres opmærksom på de regler, som er gældende for altanafskærmning. 12 b. Regler for vindafskærmning af altaner Det er tilladt ejerne at udføre en vindafskærmning på altanerne ved at opsætte en træramme, med ca. 8 stk. drejelige lodrette afskærmningsbrædder. Desuden er det tilladt at have en træramme med lodrette sprosser, ca. 4 stk., hvori der bliver indsat glas eller acrylglas. Ønsker beboerne ikke at gøre brug af alurammer og glas som anført under pkt. 8a, kan de sideafskærmninger som er anført under dette punkt (8b) i stedet anvendes. 12. c. Farver der må benyttes på altanerne Betonvægge på altaner Der må kun males med følgende farver udover hvid. Farve nr. 1 hvid + havana Farve nr. 2 hvid + siena Farve nr. 3 hvid + mandarin Farve nr. 4 hvid + bambus Farve nr. 5 hvid + okker Farve nr. 6 hvid + oliven Farve nr. 7 hvid + agave 18

19 Disse farver skal være blandet med hvid i forholdet en del farve til en del hvid. Trævæggen Der kan anvendes de samme farver som ovenfor anført til betonvæggen. Derudover må også benyttes almueblå, hvid og sort. Farveprøver kan beses hos ejendomsmesteren. 13. Regler for beboerhotellet og beboerlokalet - udlejning Beboerhotellet: Gæsten skal have tilknytning til et navngivet medlem af ejerforeningen. Beboerhotellet kan ikke udlejes til personer uden tilknytning til medlemmer af ejerforeningen. Kontraktspart er ejeren af den ejerlejlighed, som gæsten har tilknytning til, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende aftale. Gæsten og ejerlejlighedsejeren skal tage størst muligt hensyn til de øvrige beboere af ejerlejlighederne i ejerforeningen. Der må således ikke overnatte andre personer, end de i nærværende aftale angivne gæster. Der må ikke holdes fester eller benyttes musikanlæg, udover sædvanlig lav/stille musik, i beboerhotellet. Beboerhotellet skal af gæsten og ejerlejlighedsejeren afleveres i rengjort stand efter den rengøringsvejledning, som forefindes i beboerhotellets køkken. Service m.m. skal være rengjort og stillet på plads efter de vejledninger, som forefindes i beboerhotellets køkken. Ejerlejlighedsejeren er (med-)ansvarlig for gæstens adfærd på ejerforeningens område og således ansvarlig for, at gæsten ikke påfører beboerne eller området unødige gener, skader, hærværk og lign. Hvis ejerlejlighedslejeren eller gæsten ikke overholder foreskrevne regler, vil der fra foreningens bestyrelse kunne tages beslutning om, at ejerlejlighedsejeren ikke i fremtiden kan leje beboerhotellet til brug for sin(e) gæst(er). Der vil endvidere kunne rejses erstatningskrav mod ejerlejlighedslejeren og/eller gæsterne, hvis udstyr og lign. er ødelagt og det kan samtidig medføre tab af indbetalt leje og depositum. Beboerhotellet er beregnet til 6 personer. Ønske om leje af beboerlokalet rettes til ejendomsmesteren i kontortiden. Lejekontrakt og eventuelle øvrige betingelser for leje kan hentes på ejerforeningens hjemmeside. 19

20 Beboerlokalet: Lokalerne kan kun benyttes til afholdelse af arrangementer som ikke indebærer støjende adfærd Støjende adfærd betyder, at der udenfor lokalerne ikke må kunne høres støj fra lokalerne. Lokalet kan kun udlejes til ejerforeningens medlemmer. Det er væsentligt for udlejningen, at de arrangementer som lokalet ønskes anvendt til ikke er til gene for de øvrige beboere. Det påhviler lejeren, at erstatte lejede effekter i tilfælde af skader, der skyldes vold, hærværk eller overlast. Lejeren er indforstået med, at lokalet ikke kan overdrages til andre. Overtrædelse heraf medfører tab af indbetalt leje og depositum. Ordensreglement - beboerlokalet 1 Der tages hensyn til de omkringboende, herunder at unødig støj undgås. 2 Ingen musik må forekomme i lokalet 3 Lokalet skal være forladt kl , lysautomatik slukker lys i de store rum kl Lokalet skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, herunder at inventar og service er placeret korrekt og rengjort, og at ødelagte effekter er oplyst til ejendomsmesteren. 5 Parkering ved festlokalet må ikke finde sted se husordenen. 6 Lejekontrakten og lokalerne kan ikke overdrages til andre. På grund af at lokalet tidligere blev anvendt til fester, som var meget støjende, har kommunen nedfældet disse specielle regler, der også er at finde på den lejekontrakt, der skal underskrives ved lejeaftalens indgåelse, sammen med betaling af depositum. Overtrædelse af disse regler kan indebære, at udlejer forlanger lokalerne rømmet før kontraktens udløb, at lejeren mister det indbetalte depositum, at der laves en vurdering på om der skal rejses et erstatningskrav, og at lejer mister retten til leje af beboerlokalet i et bestemt tidsrum, tidsrummet fastsættes af bestyrelsen. Ønske om leje af beboerlokalet rettes til ejendomsmesteren i kontortiden. Lejekontrakt kan hentes på ejerforeningens hjemmeside. Eventuelle justeringer af ordensreglerne vil blive udmeldt med opslag og via hjemmesiden. 14. Regler for carporte Der vil på ejendommens fælles parkeringsareal kunne opføres indtil 82 carporte jf. også 23 i vedtægterne. Carportene skal opføres uden udgift for foreningens medlemmer, ligesom vedligeholdelse, forsikring og administration ikke kan påføres ejerforeningens regnskab. 20

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere