Afgrænsning af erhvervslejeretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af erhvervslejeretten"

Transkript

1 Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig udstrækning og eksklusiv råden Ét eller flere kontraktforhold Sammensatte kontraktforhold Erhvervslejelovens anvendelse i forhold til lejeloven Brugsforhold med væsentlige ejermomenter Atypiske brugsforhold Introduktion Indplacering i retssystemet Lejeret er kontraktret og obligationsret Almindelige obligationsretlige regler og principper finder anvendelse. Udgangspunktet kontraktfrihed. Almindelige kontraktretlige regler og principper finder anvendelse. Præceptive bestemmelser i lovgivningen modificerer dette. I erhvervslejeretten gælder det særligt opsigelsesbeskyttelsen for lejer. Lejebegrebet Leje = Brug mod vederlag Brug uden vederlag = lån faste juridiske udtryk Forpagtning dækker ofte over leje men den lejede genstand er typisk en virksomhed og ikke et lokale. Leasing dækker ofte over leje men kan i juridisk forstand også være en kreditaftale. kommercielle udtryk, som ikke har en fast juridisk betydning. Der kan ikke afledes noget juridisk indhold af udtrykkene leasing og forpagtning. Brugsret vs. servitutret Brugsretten Den berettigede kan i faktisk henseende bruge et aktiv i væsentligt samme udstrækning som en ejer. Derimod kan der ikke rådes i retlig henseende f.eks. ved salg eller pantsætning. Afgrænsning af erhvervslejeretten 1

2 Ofte negativt afgrænset (man må bruge den, dog må man ikke...) Det lejede skal være stillet til lejers eksklusive rådighed. U V Bingohal Bingohal var kun tilgængelig for lejer ved udlejers medvirken, idet udlejers personale skulle oplukke og aflukke hallen for lejer, hvorfor lejeforholdet ikke var omfattet af lejelovgivningen. Brugsretten er en ejendomsbyrde Servitut Efter en retssædvane overgår den fra ejer til ejer uden særskilt aftale. Medmindre den ekstingveres. er en ret til at råde over en fast ejendom i faktisk henseende i et nærmere afgrænset omfang. Ofte positivt afgrænset (opregner hvad man har ret til) Servitutter kan normalt gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af den tjenende ejendom. U H Jagtret Sondringens betydning Har betydning for sondringen mellem TL 1 og TL 3. HR: TL 1, stk. 1 Kræver tinglysning for beskyttelse af rettigheder over fast ejendom. Modif: TL 3, stk. 1 Brugsrettigheder over fast ejendom er gyldige imod enhver uden tinglysning, hvis de ikke er stiftet på længere tidsvilkår en sædvanlig. Ifølge LL 7 stk. 1 og EL 6, stk. 1 skal en L's ret ikke tinglyses for at nyde beskyttelse. Lån til brug Der skal være tale om en brug svarende til en ejers sædvanlige råden i faktisk henseende. Lån mod vederlag Vederlaget skal relatere sig til brugen. Ikke tilstrækkeligt at det relaterer sig til særskilte leverancer. (Varme, vedligeholdelse) U V Fribolig i alderdomshjem Der skulle ikke betales vederlag for brugen, men dog et aconto varmebidrag. Faktum: plejehjem gav fribolig til beboerne. Tvist fordi beboerne betalte hver måned a conto varme 25 kr. Herudover havde de andre pligter, indvendig istandsættelse, et mindre årligt beløb til forfaldende vedligeholdelsesudgifter dog var disse ikke opkrævet, men man havde forpligtet sig til at betale hvis det skulle gå hen og blive opkrævet. Udlejer ville opsige lejer. Afgørende herfor var om forholdet var omfattet af lejeloven. Forholdet ansås af landsretten ikke for at være omfattet af lejeloven. (fogeden kom til et andet resultat) Derfor var der alene tale om brug, men på trods af dette så fandt landsretten pga. hjemmets fundats (vedtægter) at bestyrelsen ikke kunne smide lejerne ud. Ikke omfattet af lejeloven, da ikke vederlag for brug. U H P-kælder Der betaltes alene ejendomsskatter og andel af driftsudgifter. + omfattet af lejelovgivningen. (uanset baggrund og formål med indgåelse af forholdet) Se modsat T:BB Ø (Ikke pensum) med modsat resultat vedrørende samme lejeforhold. Første periode vederlagsfrit? Afgrænsning af erhvervslejeretten 2

3 Såfremt aftalen skal overgå til brug mod vederlag, foreligger der i det hele en lejeaftale. Dog ikke hvis der alene er tale om en begrænset brugsret, f.eks. mulighed for indretning, men ikke ibrugtagning. Underordnet hvornår vederlaget erlægges. U V Livsvarig boligret ved salg af ejendom Ejendom solgt med klausul om vederlagsfri boligret til en af lejlighederne i ejendommen. Vederlaget bestod i lavere købesum. + omfattet af lejelovgivningen Størrelsen af vederlaget Hvorledes vederlaget beregnes er ikke afgørende. Vederlag ved andet end penge Loven gælder også ved anden vederlæggelse end i penge, f.eks. arbejde, jf. EL 1, stk. 3. Vedvarende kontraktforhold Def. Mindst den ene part erlægger sin ydelse kontinuerligt (f.eks. stille lokaler til rådighed) Kan opsiges med varsel efter det vedtagne opsigelsesvilkår Aftalt opsigelsesvarsel (evt. aftalt uopsigelighedsperiode) Legalt (lovmæssigt) opsigelsesvarsel 3 mdr. Dansk rets almindelige regel: Sædvanligt og rimelig varsel Tidsbegrænset Parterne er klar over forholdet ved aftaleindgåelse, hvorfor de allerede da kan indrette sig på ophøret. varsel er ikke påkrævet Den nødvendige tilknytning til fast ejendom Begrebet fast ejendom HR: Dansk rets almindelige fast ejendomsbegreb, jf. EL 3, hvorved én ejendom er: Ét matrikelnummer, jf. UL 2 Flere matrikler, der er samnoteret, jf. UL 2 Bygning på lejet grund, som har eget ejendomsblad i tingbogen, jf. TL 19 Én ejerlejlighed, jf. ejerlejlighedslovens 4 Modif: Lejelovgivningen anvender visse steder et andet fast ejendomsbegreb F.eks. i LL 64. Varig tilknytning til fast ejendom Lejelovgivningen finder alene anvendelse for lejeforhold med varig tilknytning til fast ejendom. Afgørende er hvorvidt bygningen er beregnet til stationær brug/anvendelse i længere tid på det pågældende sted. Følgende er derfor ikke omfattet af lejelovgivningen: Husbåd, restaurationsfærge eller andet fartøj. Campingvogn eller autocamper. Pølsevogn eller skurvogn. Afgrænsning af erhvervslejeretten 3

4 Telte. Bygningsmæssige krav En bygningsmæssig afgrænsning er nødvendig Der må kræves fire vægge omkring lokalerne. U Ø Parkeringsplads alene markeret med streg på gulvet ikke omfattet af lejelovgivningen. Stand i messehal Shop in shop Kontorplads Plads til skilte eller antenner på bygning U Ø Sagen omhandlede fastsættelse af omkostningsbestemt leje. Landsretten: Carport ikke omfattet af lejelovgivningen, og skal ikke medtages i beregningen. Den bygningsmæssige kvalitet kan muligvis have betydning. U H Efter lejeforholdets karakter og skurenes beskaffenhed var der ikke tale om hus eller husrum og således ikke omfattet af lejeloven. Tidsmæssig udstrækning og eksklusiv råden Der stilles ikke store krav, om overhovedet nogle, til den tidsmæssige udstrækning af et lejeforhold. U Ø Danselokale Leje af et danselokale to gange ugentligt i vinterhalvåret omfattet af lejelovgivningen. Nøgle til lokalerne, og kunne således komme i besiddelse uden udlejers medvirken. Var omfattet af LL, det var en tilstrækkelig tidsstrækning + de kunne selv komme ind i lokalerne. Sammensatte kontraktforhold Hvor et kontraktforhold indeholder elementer af leje af lokaler, samt andre kontraktmæssige elementer, er spørgsmålet om forholdet reguleres af lejelovgivningen. Definition: Ét kontraktforhold (cfr. én kontrakt) Leje af lokaler og noget andet (f.eks. aftale om arbejde) Ex. på hvad noget andet kan være: brugsaftaler om andet end hus eller husrum, aftaler af markedsføringsmæssig karakter (eneforhandling og fælles markedsføring) kontorfællesskaber arbejdsaftaler Kontraktforholdets væsentligste element Afgørende, for om kontraktforholdet reguleres af lejelovgivningen Væsentligste element leje af lokaler => kontraktforholdet reguleres i sin helhed af lejelovgivningen. Væsentligste element noget andet => kontraktforholdet reguleres i sin helhed ikke af lejelovgivningen. Afgørende for vurderingen er forholdene ved aftalens indgåelse. VLD af 4. november 1993 Uno-X benzin Afgrænsning af erhvervslejeretten 4

5 Forpagtningsaftale af benzinstation. Senere brug af lokaler til udlejning af film m.m. kunne ikke antages at være accepteret, og faldt uden for lejelovgivningen. Helhedsvurdering ved konkret analyse af kontraktforholdet. Baggrunden for retsstillingen på området for sammensatte kontrakter Lejelovgivningens omfattende præceptive beskyttelse af lejer Undgå omgåelse af LL præceptive beskyttelse af L U kan have en interesse i at løfte kontraktforholdet udenfor LLG, da der ikke domineres af et uopsigelighedsprincip Parternes aftale om lovvalg De kan ikke aftale sig ud af LLG Går det væsentligste element på værdier, kontraktens omfang, beskyttelsesbehov eller på noget helt fjerde? Har parternes aftale om anvendelse af lejelovgivningen betydning? Ved kontraktfrihed kan man naturligvis vælge lejelovgivningen til. Det kan derudover indikere hvilket moment der er vigtigt. Har dog ikke som sådan betydning for klassificering af forholdet. Generelle forhold. U H Folketeatret Forpagtningsaftale om teater, omfattede brugen af teateret. Kontraktforholdet fandtes ikke at afvige så meget fra et almindeligt lejeforhold at det ikke var omfattet af lejelovgivningen. + omfattet af lejelovgivningen. U H Rutebilkiosken Typeeksempler omfattet af lejelovgivningen. Svinefarme: Forholdet mellem bygninger og jord er afgørende. Campingpladser: Forholdet mellem grund og bygninger er afgørende. Hoteller: Som udgangspunkt omfattet jf. U (ikke pensum) Viceværter: LL 83, litra c + d. Direktør Fribolig: Væsentligste moment er direktørstillingen. Stuepige - Værelse i huset: Væsentligste moment er stillingen, men det er typisk et accessorisk enkeltværelse, og i givet fald allerede af den grund er frit opsigeligt. Leasing Uaktuelt for nye kontrakter, da lejen i dag kan fastsættes frit for erhvervslejemål, jf. EL 9 samt 15. Leasingformer: Finansiel leasing: F (U) køber ejendom efter brugerens anvisninger. Projektleasing: F (U) opfører ejendom efter brugerens anvisninger. Sale and lease back: Ejeren sælger ejendom og lejer den umiddelbart herefter tilbage af køberen. ELL 13, stk. 7, 2. pkt., forudsætter, at sale and lease back er omfattet så meget desto mere de øvrige former, hvor der ikke er et væsentligt moment i aftalen vedr. salg. Halfdan Krag Jespersen i T:BB Restauranter Skal se på om virksomheden er i drift, såfremt der ikke er nogen drift så taler det for at det blot er lokalerne man lejer og så er det omfattet af lejeloven og ikke blot forpagtning. Afgrænsning af erhvervslejeretten 5

6 VLD af 6. januar 1993 Romeo og Julie Byretten: Leje og ikke forpagtning Landsretten: Forpagtning Overtagelse af driftsinventar, -materiel og goodwill. Indrømmet køberet til forpagteren af det forpagtede, samt udlejningspligt. VLD af 28. april 1993 Pinds Café Landsretten: Lejeaftale i sin helhed Ingen tilknyttet goodwill, da restauranten havde været lukket i 3 år. VLD af 21. marts 1989 Slamat Makan Madstudio Aps Byretten: Forpagtning Landsretten: Lejeaftale uanset betegnet som forpagtning. Ikke tidligere været restaurant i lokalerne. Lejer selv bekostet indretning. TBB VLK Skagen Fiskerestaurant Aftalen omfattede alt inventar og alle driftsmidler, samt ret og pligt til at benytte det hidtidige navn. Forpagteren var forpligtet til ikke at ændre image, og betalte desuden 7% af omsætningen i forpagtningsafgift. => forpagtningsaftale omfattet af lejelovgivningen. VLD af 2. Marts 1992 Hestestalden / Bluebell i Varde Landsretten: Uanset betegnelse forpagtningsaftale, var der tale om leje efter lejelovgivningen. TBB VLD Diskotek Natravnen Mangel på oplysninger om økonomiske forhold fra tidligere drift => forholdet blev i det væsentlige betragtet som en brugsret. lejeaftale Ét eller flere kontraktforhold Princippet om kontraktens enhed. En eller to kontrakter ØLD af 14. december 1993 Ét dokument flere lejemål. Lejeaftalen angik to særskilt matrikulerede ejendomme, med to forskellige ejere. Der betaltes særskilt fastsat leje. => to separate lejemål, selvom vilkårene herfor findes i én lejekontrakt. ØLD af 18. oktober 1994 To dokumenter ét lejemål. Ordvalget i aftalerne peger på at der er tale om et samlet lejemål. Spiller anvendeligheden en rolle? Eksempel med butik i stuen og lager i kælderen. U har intet at bruge ex kælder til, hvis kun denne siges op. GD ØLK Garage udlejet på selvstændig kontrakt. T:BB Ø Fabriksbygning og jordstykke på hver sin side af vejen. Særskilt brugsret over stykke på den anden side af vejen, aftalt i lejekontrakten. Aftalt at denne brugsret kunne opsiges ved væsentlig ændret brug. => brugsretten ikke omfattet af lejelovgivningen. T:BB Udeservering Tilladelse til udeservering givet på midlertidig basis, og uden vederlæggelse. Afgrænsning af erhvervslejeretten 6

7 => der var ikke tale om sammensat lejeforhold. Omgåelse af opsigelsesreglerne. Kan det aftales, at en del af kontrakten kan opsiges eller udskilles særskilt? Erhvervslejelovens anvendelse i forhold til lejeloven LL: Lejemål om lokaler, der anvendes helt eller delvist til beboelse. EL: Hvis udelukkende anvendelse til andet end beboelse, jf. EL 1, stk. 1 og LL 2, stk. 4. Afgørende er den aftalte anvendelse: jf. EL 1 er udlejet til Erhvervslejemål Dvs. hvor det lejede efter aftalen anvendes til andet end erhverv, da er lejeforholdet omfattet af erhvervslejeloven, selvom lejeren anvender det lejede til benyttelse. Dette gælder, medmindre der er indgået en stiltiende aftale. Ikke omfattet af LL, jf. ovenstående. Lokaliteter som udelukkende anvendes til andet end beboelse. Misvisende betegnelse, idet der ikke behøver at være et erhvervsmæssigt sigte. F.eks. religiøse eller velgørende formål, vuggestuer, børnehaver mv. Blandende lejemål (37ff) Definition: Udleje ved samme kontraktsforhold af beboelseslejlighed og lokaliteter til andet end beboelse. LL 3: Lovens regler om beboelseslejligheder finder også anvendelse, når en lejlighed delvis er udlejet til andet end beboelse , gælder dog ikke for lokaler omfattet af stk. 1, stk. 2 i lov om leje af erhvervslokaler. ELL 1, stk. 2: Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, gælder 9-13 for de lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Fysisk enhed: et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. Krav. Bestemmelsen gælder kun, hvis det er udlejet ved samme kontrakt Afgørende: ét eller flere dokumenter. Mundtlige aftaler à vurdering af aftalens indhold om der er aftalt et samlet eller flere vederlag for de enkelte enheder. Lejefastsættelse: Hvis hver sin fysiske enhed fastsættes lejen for boligdelen efter LL, mens lejen for erhvervsdelen fastsættes efter EL. Erhvervsdelen er således undtaget lejelovens regler om lejeregulering til det lejedes værdi jf. LL 47-49m, om skatte- og afgiftsreguleringer jf samt om ufravigelighed og om udelukkelse af anden måde for lejeregulering. Er de omtalte lejemål ikke i hver deres fysiske enhed sker der lejefastsættelse under et, jf. LL 3, stk. 1, 2. pkt. Varsling af lejeforhøjelser vedr LL 1,2. Forud for varslingen: Ingen pligt til at opdele lejeopkrævninger. Hvor lejeren kræver lejenedsættelse kan pligt udløses. Varsling efter to forskellige regelsæt: Forudsætter opdeling, jf. LL 48, stk. 2 og BRL 12,1 og 13,1. Opdeling: Der gælder ingen regler for, hvordan opdeling skal ske. Naturligt at se på, hvilken leje, der gælder for tilsvarende boligenheder, eller erhvervsenheder i ejendommen/området. Hvor der er tale om et reguleret område, kan man henføre så stor en del af lejen til boligdelen, som modsvarer, hvad der betales i omkostningsbestemt leje for en tilsvarende lejlighed. Forkert fordeling: kan medføre ugyldighed, hvis væsentlig fejlagtig. Afgrænsning af erhvervslejeretten 7

8 Uløste lovkonflikter (40f): LL 3, 2. pkt. undtager ikke fra LL regler om lejefastsættelse ved aftalens indgåelse: hvis lejens størrelse ikke er aftalt ved aftalens indgåelse, udgør lejen det beløb, som er rimeligt under hensyn til det lejedes værdi jf. LL 4, stk. 2. eller det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold jf. EL 9, stk. 2. Efter sammenhængen med muligheden for regulering af markedsleje, må det antages, at det er erhvervslejelovens regler, der gælder Hverken LL 3,2. pkt. eller BRL undtager fra brl regler om lejefastsættelse/regulering. Reglen i ELL 1, stk. 2 er derfor i konflikt med BRL 4, stk. 1. Lex specialis? Efter alm. Principper om reglernes forrang må ELL som den nyeste og mest specielle bestemmelse have forrang for BRL. omkostningsbestemt leje, + markedsleje for erhvervsdelen, Forhold, der falder uden for lejelovgivningen. Brugsforhold med væsentlige ejermomenter (22f). Visse tilfælde af brug mod vederlag beror på ejerrettigheder, der påvirker retsforholdet i så væsentlig omfang, at forholdet ved en helhedsbedømmelse anses at falde udenfor lejeloven. Fx bolig aktie- og anpartsselskaber, forhold der beror på I/S eller sameje. Atypiske brugsforhold En del atypiske brugsforhold er ved lov undtaget. Hvor? Hvilke? Herudover er det i praksis væsentligt at være opmærksom på familiearrangementer. U V Hovedaktionærens søn. (ikke pensum) Adgang til lempelig opsigelse? Afgrænsning i forhold til andre boligformer Ejerlejlighed, andelsbolig, I/S lejlighed og sameje. Afgørende er ejerbeføjelserne Atypiske brugsforhold? Konklusion: Hvis lejeforholdet er særligt domineret af andre forhold end brugsmomentet, er det ikke omfattet af lejelovgivning. Relevant materiale Pensum Boliglejeret, Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund, 2008, kapitel 1. Anbefalet materiale Karnov. Fås bl.a. i et særtryk med leje- og boliglove. Supplerende materiale Lejeret 1, Halfdan Krag Jespersen, 1989, kapitel 1, 2 og 3. Afgrænsning af erhvervslejeretten 8

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse Afståelse og fremleje Konkurrencebeskyttelse

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Lejeprospekt. Domicil ejendommen. Viborgvej 103, 7400 Herning. Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi

Lejeprospekt. Domicil ejendommen. Viborgvej 103, 7400 Herning. Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi Lejeprospekt Domicil ejendommen Viborgvej 103, 7400 Herning Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi Samlet areal: 4.108 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 100-550 pr. m 2 Sags nr. 15-076

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere