Afgrænsning af erhvervslejeretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af erhvervslejeretten"

Transkript

1 Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig udstrækning og eksklusiv råden Ét eller flere kontraktforhold Sammensatte kontraktforhold Erhvervslejelovens anvendelse i forhold til lejeloven Brugsforhold med væsentlige ejermomenter Atypiske brugsforhold Introduktion Indplacering i retssystemet Lejeret er kontraktret og obligationsret Almindelige obligationsretlige regler og principper finder anvendelse. Udgangspunktet kontraktfrihed. Almindelige kontraktretlige regler og principper finder anvendelse. Præceptive bestemmelser i lovgivningen modificerer dette. I erhvervslejeretten gælder det særligt opsigelsesbeskyttelsen for lejer. Lejebegrebet Leje = Brug mod vederlag Brug uden vederlag = lån faste juridiske udtryk Forpagtning dækker ofte over leje men den lejede genstand er typisk en virksomhed og ikke et lokale. Leasing dækker ofte over leje men kan i juridisk forstand også være en kreditaftale. kommercielle udtryk, som ikke har en fast juridisk betydning. Der kan ikke afledes noget juridisk indhold af udtrykkene leasing og forpagtning. Brugsret vs. servitutret Brugsretten Den berettigede kan i faktisk henseende bruge et aktiv i væsentligt samme udstrækning som en ejer. Derimod kan der ikke rådes i retlig henseende f.eks. ved salg eller pantsætning. Afgrænsning af erhvervslejeretten 1

2 Ofte negativt afgrænset (man må bruge den, dog må man ikke...) Det lejede skal være stillet til lejers eksklusive rådighed. U V Bingohal Bingohal var kun tilgængelig for lejer ved udlejers medvirken, idet udlejers personale skulle oplukke og aflukke hallen for lejer, hvorfor lejeforholdet ikke var omfattet af lejelovgivningen. Brugsretten er en ejendomsbyrde Servitut Efter en retssædvane overgår den fra ejer til ejer uden særskilt aftale. Medmindre den ekstingveres. er en ret til at råde over en fast ejendom i faktisk henseende i et nærmere afgrænset omfang. Ofte positivt afgrænset (opregner hvad man har ret til) Servitutter kan normalt gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af den tjenende ejendom. U H Jagtret Sondringens betydning Har betydning for sondringen mellem TL 1 og TL 3. HR: TL 1, stk. 1 Kræver tinglysning for beskyttelse af rettigheder over fast ejendom. Modif: TL 3, stk. 1 Brugsrettigheder over fast ejendom er gyldige imod enhver uden tinglysning, hvis de ikke er stiftet på længere tidsvilkår en sædvanlig. Ifølge LL 7 stk. 1 og EL 6, stk. 1 skal en L's ret ikke tinglyses for at nyde beskyttelse. Lån til brug Der skal være tale om en brug svarende til en ejers sædvanlige råden i faktisk henseende. Lån mod vederlag Vederlaget skal relatere sig til brugen. Ikke tilstrækkeligt at det relaterer sig til særskilte leverancer. (Varme, vedligeholdelse) U V Fribolig i alderdomshjem Der skulle ikke betales vederlag for brugen, men dog et aconto varmebidrag. Faktum: plejehjem gav fribolig til beboerne. Tvist fordi beboerne betalte hver måned a conto varme 25 kr. Herudover havde de andre pligter, indvendig istandsættelse, et mindre årligt beløb til forfaldende vedligeholdelsesudgifter dog var disse ikke opkrævet, men man havde forpligtet sig til at betale hvis det skulle gå hen og blive opkrævet. Udlejer ville opsige lejer. Afgørende herfor var om forholdet var omfattet af lejeloven. Forholdet ansås af landsretten ikke for at være omfattet af lejeloven. (fogeden kom til et andet resultat) Derfor var der alene tale om brug, men på trods af dette så fandt landsretten pga. hjemmets fundats (vedtægter) at bestyrelsen ikke kunne smide lejerne ud. Ikke omfattet af lejeloven, da ikke vederlag for brug. U H P-kælder Der betaltes alene ejendomsskatter og andel af driftsudgifter. + omfattet af lejelovgivningen. (uanset baggrund og formål med indgåelse af forholdet) Se modsat T:BB Ø (Ikke pensum) med modsat resultat vedrørende samme lejeforhold. Første periode vederlagsfrit? Afgrænsning af erhvervslejeretten 2

3 Såfremt aftalen skal overgå til brug mod vederlag, foreligger der i det hele en lejeaftale. Dog ikke hvis der alene er tale om en begrænset brugsret, f.eks. mulighed for indretning, men ikke ibrugtagning. Underordnet hvornår vederlaget erlægges. U V Livsvarig boligret ved salg af ejendom Ejendom solgt med klausul om vederlagsfri boligret til en af lejlighederne i ejendommen. Vederlaget bestod i lavere købesum. + omfattet af lejelovgivningen Størrelsen af vederlaget Hvorledes vederlaget beregnes er ikke afgørende. Vederlag ved andet end penge Loven gælder også ved anden vederlæggelse end i penge, f.eks. arbejde, jf. EL 1, stk. 3. Vedvarende kontraktforhold Def. Mindst den ene part erlægger sin ydelse kontinuerligt (f.eks. stille lokaler til rådighed) Kan opsiges med varsel efter det vedtagne opsigelsesvilkår Aftalt opsigelsesvarsel (evt. aftalt uopsigelighedsperiode) Legalt (lovmæssigt) opsigelsesvarsel 3 mdr. Dansk rets almindelige regel: Sædvanligt og rimelig varsel Tidsbegrænset Parterne er klar over forholdet ved aftaleindgåelse, hvorfor de allerede da kan indrette sig på ophøret. varsel er ikke påkrævet Den nødvendige tilknytning til fast ejendom Begrebet fast ejendom HR: Dansk rets almindelige fast ejendomsbegreb, jf. EL 3, hvorved én ejendom er: Ét matrikelnummer, jf. UL 2 Flere matrikler, der er samnoteret, jf. UL 2 Bygning på lejet grund, som har eget ejendomsblad i tingbogen, jf. TL 19 Én ejerlejlighed, jf. ejerlejlighedslovens 4 Modif: Lejelovgivningen anvender visse steder et andet fast ejendomsbegreb F.eks. i LL 64. Varig tilknytning til fast ejendom Lejelovgivningen finder alene anvendelse for lejeforhold med varig tilknytning til fast ejendom. Afgørende er hvorvidt bygningen er beregnet til stationær brug/anvendelse i længere tid på det pågældende sted. Følgende er derfor ikke omfattet af lejelovgivningen: Husbåd, restaurationsfærge eller andet fartøj. Campingvogn eller autocamper. Pølsevogn eller skurvogn. Afgrænsning af erhvervslejeretten 3

4 Telte. Bygningsmæssige krav En bygningsmæssig afgrænsning er nødvendig Der må kræves fire vægge omkring lokalerne. U Ø Parkeringsplads alene markeret med streg på gulvet ikke omfattet af lejelovgivningen. Stand i messehal Shop in shop Kontorplads Plads til skilte eller antenner på bygning U Ø Sagen omhandlede fastsættelse af omkostningsbestemt leje. Landsretten: Carport ikke omfattet af lejelovgivningen, og skal ikke medtages i beregningen. Den bygningsmæssige kvalitet kan muligvis have betydning. U H Efter lejeforholdets karakter og skurenes beskaffenhed var der ikke tale om hus eller husrum og således ikke omfattet af lejeloven. Tidsmæssig udstrækning og eksklusiv råden Der stilles ikke store krav, om overhovedet nogle, til den tidsmæssige udstrækning af et lejeforhold. U Ø Danselokale Leje af et danselokale to gange ugentligt i vinterhalvåret omfattet af lejelovgivningen. Nøgle til lokalerne, og kunne således komme i besiddelse uden udlejers medvirken. Var omfattet af LL, det var en tilstrækkelig tidsstrækning + de kunne selv komme ind i lokalerne. Sammensatte kontraktforhold Hvor et kontraktforhold indeholder elementer af leje af lokaler, samt andre kontraktmæssige elementer, er spørgsmålet om forholdet reguleres af lejelovgivningen. Definition: Ét kontraktforhold (cfr. én kontrakt) Leje af lokaler og noget andet (f.eks. aftale om arbejde) Ex. på hvad noget andet kan være: brugsaftaler om andet end hus eller husrum, aftaler af markedsføringsmæssig karakter (eneforhandling og fælles markedsføring) kontorfællesskaber arbejdsaftaler Kontraktforholdets væsentligste element Afgørende, for om kontraktforholdet reguleres af lejelovgivningen Væsentligste element leje af lokaler => kontraktforholdet reguleres i sin helhed af lejelovgivningen. Væsentligste element noget andet => kontraktforholdet reguleres i sin helhed ikke af lejelovgivningen. Afgørende for vurderingen er forholdene ved aftalens indgåelse. VLD af 4. november 1993 Uno-X benzin Afgrænsning af erhvervslejeretten 4

5 Forpagtningsaftale af benzinstation. Senere brug af lokaler til udlejning af film m.m. kunne ikke antages at være accepteret, og faldt uden for lejelovgivningen. Helhedsvurdering ved konkret analyse af kontraktforholdet. Baggrunden for retsstillingen på området for sammensatte kontrakter Lejelovgivningens omfattende præceptive beskyttelse af lejer Undgå omgåelse af LL præceptive beskyttelse af L U kan have en interesse i at løfte kontraktforholdet udenfor LLG, da der ikke domineres af et uopsigelighedsprincip Parternes aftale om lovvalg De kan ikke aftale sig ud af LLG Går det væsentligste element på værdier, kontraktens omfang, beskyttelsesbehov eller på noget helt fjerde? Har parternes aftale om anvendelse af lejelovgivningen betydning? Ved kontraktfrihed kan man naturligvis vælge lejelovgivningen til. Det kan derudover indikere hvilket moment der er vigtigt. Har dog ikke som sådan betydning for klassificering af forholdet. Generelle forhold. U H Folketeatret Forpagtningsaftale om teater, omfattede brugen af teateret. Kontraktforholdet fandtes ikke at afvige så meget fra et almindeligt lejeforhold at det ikke var omfattet af lejelovgivningen. + omfattet af lejelovgivningen. U H Rutebilkiosken Typeeksempler omfattet af lejelovgivningen. Svinefarme: Forholdet mellem bygninger og jord er afgørende. Campingpladser: Forholdet mellem grund og bygninger er afgørende. Hoteller: Som udgangspunkt omfattet jf. U (ikke pensum) Viceværter: LL 83, litra c + d. Direktør Fribolig: Væsentligste moment er direktørstillingen. Stuepige - Værelse i huset: Væsentligste moment er stillingen, men det er typisk et accessorisk enkeltværelse, og i givet fald allerede af den grund er frit opsigeligt. Leasing Uaktuelt for nye kontrakter, da lejen i dag kan fastsættes frit for erhvervslejemål, jf. EL 9 samt 15. Leasingformer: Finansiel leasing: F (U) køber ejendom efter brugerens anvisninger. Projektleasing: F (U) opfører ejendom efter brugerens anvisninger. Sale and lease back: Ejeren sælger ejendom og lejer den umiddelbart herefter tilbage af køberen. ELL 13, stk. 7, 2. pkt., forudsætter, at sale and lease back er omfattet så meget desto mere de øvrige former, hvor der ikke er et væsentligt moment i aftalen vedr. salg. Halfdan Krag Jespersen i T:BB Restauranter Skal se på om virksomheden er i drift, såfremt der ikke er nogen drift så taler det for at det blot er lokalerne man lejer og så er det omfattet af lejeloven og ikke blot forpagtning. Afgrænsning af erhvervslejeretten 5

6 VLD af 6. januar 1993 Romeo og Julie Byretten: Leje og ikke forpagtning Landsretten: Forpagtning Overtagelse af driftsinventar, -materiel og goodwill. Indrømmet køberet til forpagteren af det forpagtede, samt udlejningspligt. VLD af 28. april 1993 Pinds Café Landsretten: Lejeaftale i sin helhed Ingen tilknyttet goodwill, da restauranten havde været lukket i 3 år. VLD af 21. marts 1989 Slamat Makan Madstudio Aps Byretten: Forpagtning Landsretten: Lejeaftale uanset betegnet som forpagtning. Ikke tidligere været restaurant i lokalerne. Lejer selv bekostet indretning. TBB VLK Skagen Fiskerestaurant Aftalen omfattede alt inventar og alle driftsmidler, samt ret og pligt til at benytte det hidtidige navn. Forpagteren var forpligtet til ikke at ændre image, og betalte desuden 7% af omsætningen i forpagtningsafgift. => forpagtningsaftale omfattet af lejelovgivningen. VLD af 2. Marts 1992 Hestestalden / Bluebell i Varde Landsretten: Uanset betegnelse forpagtningsaftale, var der tale om leje efter lejelovgivningen. TBB VLD Diskotek Natravnen Mangel på oplysninger om økonomiske forhold fra tidligere drift => forholdet blev i det væsentlige betragtet som en brugsret. lejeaftale Ét eller flere kontraktforhold Princippet om kontraktens enhed. En eller to kontrakter ØLD af 14. december 1993 Ét dokument flere lejemål. Lejeaftalen angik to særskilt matrikulerede ejendomme, med to forskellige ejere. Der betaltes særskilt fastsat leje. => to separate lejemål, selvom vilkårene herfor findes i én lejekontrakt. ØLD af 18. oktober 1994 To dokumenter ét lejemål. Ordvalget i aftalerne peger på at der er tale om et samlet lejemål. Spiller anvendeligheden en rolle? Eksempel med butik i stuen og lager i kælderen. U har intet at bruge ex kælder til, hvis kun denne siges op. GD ØLK Garage udlejet på selvstændig kontrakt. T:BB Ø Fabriksbygning og jordstykke på hver sin side af vejen. Særskilt brugsret over stykke på den anden side af vejen, aftalt i lejekontrakten. Aftalt at denne brugsret kunne opsiges ved væsentlig ændret brug. => brugsretten ikke omfattet af lejelovgivningen. T:BB Udeservering Tilladelse til udeservering givet på midlertidig basis, og uden vederlæggelse. Afgrænsning af erhvervslejeretten 6

7 => der var ikke tale om sammensat lejeforhold. Omgåelse af opsigelsesreglerne. Kan det aftales, at en del af kontrakten kan opsiges eller udskilles særskilt? Erhvervslejelovens anvendelse i forhold til lejeloven LL: Lejemål om lokaler, der anvendes helt eller delvist til beboelse. EL: Hvis udelukkende anvendelse til andet end beboelse, jf. EL 1, stk. 1 og LL 2, stk. 4. Afgørende er den aftalte anvendelse: jf. EL 1 er udlejet til Erhvervslejemål Dvs. hvor det lejede efter aftalen anvendes til andet end erhverv, da er lejeforholdet omfattet af erhvervslejeloven, selvom lejeren anvender det lejede til benyttelse. Dette gælder, medmindre der er indgået en stiltiende aftale. Ikke omfattet af LL, jf. ovenstående. Lokaliteter som udelukkende anvendes til andet end beboelse. Misvisende betegnelse, idet der ikke behøver at være et erhvervsmæssigt sigte. F.eks. religiøse eller velgørende formål, vuggestuer, børnehaver mv. Blandende lejemål (37ff) Definition: Udleje ved samme kontraktsforhold af beboelseslejlighed og lokaliteter til andet end beboelse. LL 3: Lovens regler om beboelseslejligheder finder også anvendelse, når en lejlighed delvis er udlejet til andet end beboelse , gælder dog ikke for lokaler omfattet af stk. 1, stk. 2 i lov om leje af erhvervslokaler. ELL 1, stk. 2: Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, gælder 9-13 for de lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Fysisk enhed: et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. Krav. Bestemmelsen gælder kun, hvis det er udlejet ved samme kontrakt Afgørende: ét eller flere dokumenter. Mundtlige aftaler à vurdering af aftalens indhold om der er aftalt et samlet eller flere vederlag for de enkelte enheder. Lejefastsættelse: Hvis hver sin fysiske enhed fastsættes lejen for boligdelen efter LL, mens lejen for erhvervsdelen fastsættes efter EL. Erhvervsdelen er således undtaget lejelovens regler om lejeregulering til det lejedes værdi jf. LL 47-49m, om skatte- og afgiftsreguleringer jf samt om ufravigelighed og om udelukkelse af anden måde for lejeregulering. Er de omtalte lejemål ikke i hver deres fysiske enhed sker der lejefastsættelse under et, jf. LL 3, stk. 1, 2. pkt. Varsling af lejeforhøjelser vedr LL 1,2. Forud for varslingen: Ingen pligt til at opdele lejeopkrævninger. Hvor lejeren kræver lejenedsættelse kan pligt udløses. Varsling efter to forskellige regelsæt: Forudsætter opdeling, jf. LL 48, stk. 2 og BRL 12,1 og 13,1. Opdeling: Der gælder ingen regler for, hvordan opdeling skal ske. Naturligt at se på, hvilken leje, der gælder for tilsvarende boligenheder, eller erhvervsenheder i ejendommen/området. Hvor der er tale om et reguleret område, kan man henføre så stor en del af lejen til boligdelen, som modsvarer, hvad der betales i omkostningsbestemt leje for en tilsvarende lejlighed. Forkert fordeling: kan medføre ugyldighed, hvis væsentlig fejlagtig. Afgrænsning af erhvervslejeretten 7

8 Uløste lovkonflikter (40f): LL 3, 2. pkt. undtager ikke fra LL regler om lejefastsættelse ved aftalens indgåelse: hvis lejens størrelse ikke er aftalt ved aftalens indgåelse, udgør lejen det beløb, som er rimeligt under hensyn til det lejedes værdi jf. LL 4, stk. 2. eller det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold jf. EL 9, stk. 2. Efter sammenhængen med muligheden for regulering af markedsleje, må det antages, at det er erhvervslejelovens regler, der gælder Hverken LL 3,2. pkt. eller BRL undtager fra brl regler om lejefastsættelse/regulering. Reglen i ELL 1, stk. 2 er derfor i konflikt med BRL 4, stk. 1. Lex specialis? Efter alm. Principper om reglernes forrang må ELL som den nyeste og mest specielle bestemmelse have forrang for BRL. omkostningsbestemt leje, + markedsleje for erhvervsdelen, Forhold, der falder uden for lejelovgivningen. Brugsforhold med væsentlige ejermomenter (22f). Visse tilfælde af brug mod vederlag beror på ejerrettigheder, der påvirker retsforholdet i så væsentlig omfang, at forholdet ved en helhedsbedømmelse anses at falde udenfor lejeloven. Fx bolig aktie- og anpartsselskaber, forhold der beror på I/S eller sameje. Atypiske brugsforhold En del atypiske brugsforhold er ved lov undtaget. Hvor? Hvilke? Herudover er det i praksis væsentligt at være opmærksom på familiearrangementer. U V Hovedaktionærens søn. (ikke pensum) Adgang til lempelig opsigelse? Afgrænsning i forhold til andre boligformer Ejerlejlighed, andelsbolig, I/S lejlighed og sameje. Afgørende er ejerbeføjelserne Atypiske brugsforhold? Konklusion: Hvis lejeforholdet er særligt domineret af andre forhold end brugsmomentet, er det ikke omfattet af lejelovgivning. Relevant materiale Pensum Boliglejeret, Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund, 2008, kapitel 1. Anbefalet materiale Karnov. Fås bl.a. i et særtryk med leje- og boliglove. Supplerende materiale Lejeret 1, Halfdan Krag Jespersen, 1989, kapitel 1, 2 og 3. Afgrænsning af erhvervslejeretten 8

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Erhvervsbeskyttelse Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Det juridiske fakultet, 10. semester af Camilla Duhn Clausen Vejleder: Louise Faber Side

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere