Beretning Velkommen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014. Velkommen:"

Transkript

1 Beretning Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at alle er blevet meget glade for det. Men husk stadig at det skal være en autoriset kloakmester der udfører arbejdet og tilmelder det til kommunen og foreningen. Logo på sten: Så fik vi vort logo sat på den store sten ved indkørslen til haveforeningen. Stenen blev gravet op under kloakeringsarbejdet, og vi syntes den skulle ligge ved indgangen til Sommerbyen og bære vores navn og logo. Nye vejnavne: Adresser redder liv!!!! Ministeriet for By, bolig og landdistrikter, har vedtaget at adresser i Danmark skal være mere tydelige, end de er i dag! Det betyder at alle bygninger skal have et navn og et nummer, og det er besluttet, at man i Ballerup kommune vil starte med haveforeningerne. Vi har derfor fået besked fra Ballerup kommune om, at vi skal ændre nogle af vores stinavne, da der ikke i en radius af 10 km må findes enslydende vejnavne. Bestyrelsen har foreslået, at vi bibeholder alle vejnavnene således at det kun er gangen der erstattes af træet. Ahorngangen bliver til Ahorntræet osv. Dette har Kommunen godkendt. Grønne områder og Vendepladser. Vi fik lavet 2 nye parkeringspladser sidste år. Vi troede at det så var slut med at parkere på grønne områder og vendepladser, men ak, der er flere der ikke har forstået det, og parkerer ulovligt for deres egen bekvemmeligheds skyld, og tilsidesætter alle vores regler, dette trods flere henvendelser og påtaler. Vi forsøgte flere gange at sætte de hvide cementblokke op ved vendepladserne, men dem flyttede folk bare og kørte gladeligt ud på den store græsplæne og tværs over til Grangangen, ja selv helt ud til asfaltvejen. Det gav flere klager fra vor Naboforening Hestholm. Da cementblokkene ikke kunne holde folk væk, har vi nu lavet jordvolde for enden af flere vendepladser for at hindre al kørsel hen over græsområderne. Trods dette er der 1 bil der har kørt igennem jordvolden. Onsdagsarbejde Onsdagsholdet har igen haft travlt. I foråret blev der lagt fliser til det nye legehus, som blev opsat og malet. Legepladsen blev opfrisket med lidt maling, og redskaber repareret. Så brugte holdet en del tid med at flytte cementblokke på vendepladserne, da disse igen og igen blev flyttet af folk, som ønskede at køre ud på græsområdet. Der blev fældet en del træer ud mod Hold Ann Vej, samt nogle store træer ved vendepladserne. Der blev klippet hække på vendepladserne og beskåret træer. Der blev ryddet op på containerpladsen samt og ikke mindst, at onsdagsholdet også kører skrald om mandagen. Der skal herfra bestyrelsen gives en kæmpe tak for det frivillige arbejde, som kommer os alle til gode. Tusind tak. Bjørneklo Vi fortsætter stadig med at bekæmpe bjørnekloen i det sydlige skovområde. 1

2 Hjemmesiden: Sommerbyen Brøndgården: På hjemmesiden ligger der oplysninger om haveforeningen, ordensregler, vedtægter og vejledning vedrørende salg af kolonihave. Bestyrelsen kan kun anbefale at alle benytter hjemmesiden. Har I ønsker om nyt til hjemmesiden, så send en mail til Kloakprojektet afsluttet: Kloakering på egen grund har været mulig fra starten af 2014, ved årets udgang var der officielt tilkoblet 132 haver. Dette tal kan dog på nuværende tidspunkt være anderledes, da der også gennem vinteren har været travlt med kloakering. Det er måske ikke jer alle, der har fået færdigmeldt jeres kloak, derfor har i mulighed i dag for at tjekke med os, om jeres kloak er færdigmeldt. En oversigts tegning er i øvrigt vedlagt. Når vi blander os i om i er tilkoblet skyldes det alene at alt kloakarbejde SKAL udføres af et firma der har Dansk autorisation som kloakmester. Dette er et lovkrav, og som bestyrelse vil vi gerne sikre, at også fremtidige ejere får et produkt der opfylder lovgivningens krav. Når kloakmesteren har færdigmeldt tilslutningen til Ballerup Kommune og til Haveforeningen, vil I modtage en BBR-Meddelelse fra Ballerup Kommune med oplysning om afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand. Hvis I ikke har modtaget denne, efter I har fået tilsluttet jeres kloak, så bedes I kontakte den kloakmester, der har udført arbejdet, og straks få ham til at færdigmelde tilslutningen. Der er som sagt gået et år siden kloakering blev færdig, og vi har haft 1 års gennemgang med entreprenøren og rådgiver, hvor vi har påtalt de mangler, der var synlige, og disse er blevet rettet. Entreprenøren har også i november 2014 plantet (små) hækplanter i de haver, hvor dette var ønsket, så der skulle forhåbentligt meget snart komme kønne grønne blade på disse. Vi har hidtil givet JE-Byg lov til at have plads på parkerings arealet ved Hasseltræet, men har bedt dem om at flytte denne plads op til pladsen ved rød container, således at vi får vores P pladser tilbage. Vurdering af haver: Der er i året løb blevet vurderet 16 haver, hvilket er det laveste i flere år. Det er ikke alle der er blevet vurderet med salg for øje, men der har været nogle overdragelses sager, og nogle har optaget lån i haven, hvorfor banken beder om vurdering af haven som sikkerhed for lånet. Der har i år været nogle salg ar haver, hvor priser på kloak arbejdet indgår i bebyggelsens aktuelle værdi. Derfor er det vigtigt at du gemmer fakturaen fra kloakmesteren, du kan evt. aflevere en kopi på kontoret. De vurderingsregler som vi bruger, bliver løbende ændret, og pr. 1. januar 2015 bliver der indført et nyt vurderingssystem, så vi fremover skal udfylde en vurderingsrapport digitalt, som derefter bliver registreret i Kolonihaveforbundet. Går du og overvejer at sælge din have, er du velkommen til at komme på kontoret, så vil vi orientere dig om fremgangsmåden ved salg. Ny Kredsstruktur i Kolonihaveforbundet: På kongressen i 2012 i Kolonihaveforbundet, blev det besluttet at der fra den 1. januar 2015, skulle foretages sammenlægninger i nogle af Kredsene. Det har betydet at Kreds 2 (som vi hører under) og Kreds 8 er blevet sammenlagt, og er blevet til Kreds Hovedstaden Vest. Kreds Hovedstaden Vest består af 15 haveforeninger, med 4115 haver, beliggende i Albertslund, Ballerup, Glostrup og Høje Tåstrup. Der har den 18. oktober 2014 været afholdt Stiftende repræsentantskabsmøde i den nye Kreds, hvor love og vedtægter blev forelagt til godkendelse, og der blev valgt en bestyrelse. Hver forening har ret til et bestyrelsesmedlem, og en suppleant. Den nye Kredsbestyrelse har afholdt et par møder, og vi forventer at der kan komme et godt samarbejde på tværs af kommunegrænserne, til gavn for vores foreninger. 2

3 Salg af haver/tinglysning: Tjek tinglysningsattesten på kolonihaven. (vejledningen er fra kolonihaveforbundet) Første gang der tinglyses et lån i et kolonihavehus, oprettes der et såkaldt blad herom i tingbogen. Det indeholder oplysning om lånet samt om, hvem der ejer huset. Når der én gang er tinglyst en ejer, er det nødvendigt ved hvert ejerskifte at få noteret den nye ejer af huset i tingbogen. Der har været en del tilfælde, hvor efterfølgende ejere af et kolonihavehus ikke har sørget for, at de blev noteret som ejer. Det kan betyde, at den aktuelle ejer af huset kan blive påført store udgifter for at kunne dokumentere sit ejerskab til huset og få dette indført i tingbogen. Derfor bør man som køber sikre, at der i forbindelse med salg af kolonihavehuse indhentes en opdateret tingbogsattest. Dette kan ske enten ved bestyrelsens foranstaltning eller ved, at sælger opfordres til at fremlægge en udskrift af tingbogen, som viser hvad der måtte være noteret under den pågældende havelod. Hækkeklipning: Det er ikke gået så godt med hækkeklipningen i år. Der var flere der ikke nåede at klippe inden den 15. august. Reglerne for at forfølge en haveejer er ikke særlig gode for bestyrelsen, så derfor vil bestyrelsen præcisere og skærpe reglerne ved at fremsætte et ændringsforslag til den nuværende ordning. Præmiehaver: Igen i år var vi heldige at få 6 præmiehaver deraf var 1 ærespræmie. Godt gået og endnu en gang tillykke med det fine resultat. Præmiefest: Som traditionen er, kunne vi igen i år invitere de 6 præmiehaver samt og ikke mindst vores skraldehold/onsdagshold og bestyrelsen med til en forrygende fest med buskørsel til Hundested Kro. Beskæringskursus m/gløgg og æbleskiver: Rotter: Med super flot vejr gik vi rundt i flere haver sammen med Chefgartner Tom Knudsen kendt fra Tivoli, og fik gode råd om, hvordan man kan beskære træer og buske. Bagefter blev der budt på Gløgg og varme æbleskiver, rigtig hyggeligt. Arrangementet gentages igen (se Huskeseddel). Danmark slås med rekord mange rotter. Alle kommuner har fået ca. 25% flere anmeldelser end året før. Så man skal være meget opmærksom på at rotterne også kan komme i vores haver, ovenikøbet op af toilettet og ind i huset. Husk derfor altid at slå toiletlåget ned. Hvis I ser rotter eller deres efterladenskaber, så anmeld det straks til Ballerup Kommune tlf eller på Borger.dk. /Rotteweb med vejnavn: Haveforening Brøndgården og husnummer = medlemsnummer f.eks.263. Bestyrelsen skal her igen opfordre til at der ikke henlægges affald o.l. som rotterne kan gemme sig i. Man kan også få monteret en Rotte-Spærre i sin skelbrønd, så en man sikker, husk det skal være en uddannet Rotte-Spærre montør der monterer en sådan. 3

4 Vandforbrug I 2014 er der brugt 8630 m3 fordelt således: Måned m3 Måned m3 Januar 201 Juli Februar 273 August Marts 436 September 699 April 603 Oktober 487 Maj 818 November 385 Juni December 408 Deklarationen. De deklarationer der er pålagt Haveforeningen fra udlejers side, udløber i april 2015, hvorfor der skal ske en opdatering af disse. Ballerup Kommune har inviteret Kreds Vest og Kolonihaveforbundet til informationsmøde om processen for deklarationerne. Efterfølgende vil kommunen holde møder med de enkelte kolonihaveforeninger, hvor der vil være mulighed for at se på de deklarationer som udløber. Det forventes at forhandlingerne vil foregå hen over sommeren. Grus. Der vil blive indkøbt grus til afhentning ved containerpladsen i løbet af april. Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen Skema til oplysninger til Sommerbyen Brøndgården. Husk at give foreningen besked når du får ny adresse, mobil-nr. eller mail-konto. Oplysningerne indsendes til: Såfremt man ikke har en mailkonto, kan skemaet afleveres på kontoret. Navn Mail-konto Haveadresse Medlemsnr Fast adresse Post nr. Mobil nr.1 Tlf.nr. Mobil nr. 2 4

5 Forslag 1. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:) Forslag til Ordensregulativets 1, stk. 8. Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, kan bestyrelsen foranledige klipning, og ejeren betaler alle omkostninger. Erstattes af: Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, idømmes en bod på 1 måneds haveleje uden yderligere varsel, og er hækken ikke klippet senest den 1. september, iværksætter bestyrelsen en klipning på ejerens regning. Forslag 2. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:) Forslag til Ordensregulativets 4, stk. 3. Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må kun anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på foreningens område. Langtidsparkering af Campingvogne på foreningens område forbudt MAX. 24timer. Erstattes af: Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må kun anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på foreningens område. Langtidsparkering af Campingvogne, hestetrailer og bådtrailer på foreningens område er forbudt, dog tillades MAX. 24 timer under klargøring. Forslag 3. (Bestyrelsens begrundelse om oprettelse af P-vagt). Da vi i bestyrelsen skulle lave et oplæg til dette forslag, syntes vi det var svært, for ingen af os ønskede det virkelig. Vi syntes ligesom de fleste af jer andre, at det var en unødvendig foranstaltning. Hvorfor skal 95 % af haveforeningens beboere straffes, fordi der er en 4 5 %, der ikke syntes, de skal overholde foreningens regler, som de i øvrigt selv har underskrevet. Men vi kan love alle dem i Haveforeningen, der altid har og altid vil overholde foreningens regler, at det er totalt omkostnings frit for dem. Der vil ikke blive uddelt parkerings afgifter for af og pålæsning. Der skal heller ikke bruges P-skiver på foreningens faste og lovlige P-pladser. Derfor vil dette forslag kun ramme dem, der i forvejen ikke gider foreningen. Samtidig vil det skåne bestyrelsen for at blive svinet til verbalt, når de påtaler ulovlig parkering. Forslag 3: Oprettelse af P-vagt ordning. Parkzone har tilbudt en P-ordning med opsætning af skilte samt en løbende p-kontrol i alle døgnets 24 timer hele året. Ordningen vil umiddelbart være gratis for foreningen, såfremt vi tegner en 5 årig kontrakt og fortsætter ordningen herefter. Hvis kontrakten opsiges efter de 5 år, vil foreningen skulle betale et mindre beløb for ordningen. Ca minus de udskrevne bøder. Såfremt der er givet 25 bøder vil foreningen ikke skulle betale noget. Vi bestemmer selv ud fra vort reglement, hvordan ordningen skal skrues sammen som f.eks.: 1. Parkering på vendepladser forbudt. 2. Parkering og kørsel på græsområder er forbudt. 3. Af- og pålæsning på grusstier og vendepladser tillades i max. 30 min. (P-skive) 4. Handicap-parkering tillades på fast plads med skilt med nummerplade. 5. Håndværkerbiler må holde udfor havelåge eller nærmeste vendeplads under arbejdet, ellers P- plads. 5

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

l.: en B røndg ården 2.: til: REFERAT AF GEI\TERALFORSAMLING. Den 29. april2015 Pkt Pkt Plit.

l.: en B røndg ården 2.: til: REFERAT AF GEI\TERALFORSAMLING. Den 29. april2015 Pkt Pkt Plit. S ommerby en B røndg ården Det skal understreges, at nedenstående referat er ufuldstændigt. Bandoptagelsen ophørte efter pkt. 6. Fra pkt. 7 ogfremefter er referatet stykket sammen efter hurtige notater

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere