REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens beretning ved formanden 6. Regnskab 2011 til efterretning 7. Afdelingsbestyrelsens driftsbudget for 2013 til godkendelse V/repræsentant fra PAB samt antennebudget 2013 til efterretning 8. Indkomne forslag 9. Valg af afdelingsbestyrelsen: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 årig periode 10. Valg til afdelingsbestyrelsen: 2 suppleanter for en 1-årig periode 11. Eventuelt Ad 8: Indkommende forslag Forslag 1: forslag om opdatering af forretningsorden for beboer Forslag 2: forslag om udmeldelse af LLO Forslag 3: forslag om halvtag over cykel parkering Forslag 4: forslag om brug af fuldmagt ved beboermøder. Ad 9: valg til afdelingsbestyrelsen 2 medlemmer for en 2- årig periode. (Jan Jørgensen og Jeanett Brinkmann er på nyvalgt) Ad 10: valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 årig periode. Annette Vorborg og 1 ny da Jeanett Brinkmann er indtrådt i stedet for Harry Nielsen Til stede: 43 lejemål var repræsenteret. Fra PAB: varmemester Jens, Henrik Madsen drift, Tina Birch, Lonnie Hansen, Kai Dinesen, Jens Gregersen, Preben Bansemer, Christina Clausen og Stephan Jønsson fra organisationsbestyrelsen

2 1. Velkomst Formanden for afdelingsbestyrelsen Nikolaj Jørgensen bød velkommen. 2. Valg af ordstyrer Afdelingsbestyrelsen foreslog Kai Dinesen 3. Valg af referent og stemmetællere Referent Jeanett Brinkmann og 2 stemmetællere valgt. Beboer i nr. 6 og tv 4. Godkendelse af endelig dagsorden Dagsorden blev godkendt. 5. Bestyrelsens beretning ved formanden Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen. Nikolaj fortalte, at der var kommet en ændring til dagsordenens punkt 9, idet Jan Jørgensen udtræder af bestyrelsen gr. fraflytning fra afd. 14, og der derfor skal vælges et medlem mere til afdelingsbestyrelsen for en 2 årig periode. Endvidere stopper Harry også sit arbejde i bestyrelsen af personlige årsager. Bestyrelsen takkede i den forbindelse Harry for det store arbejde han havde udført for afdelingen og bestyrelsen igennem mere end 10 år, og forsamlingen takkede med stor applaus. Nr. 26 undrede sig over de mange trailer og biler uden nummerplader, der står på de forskellige p- pladser, i afd. 14 Nikolaj svarede dertil at hvis der holder biler uden nummer plader, gælder der andre regler end dem City Parkering har. Det er en politi sag og man må henvende sig til dem. M.h.t. campingvogne og trailer må de holde 3 dage max ref beboermappen. Nr. 69. nævnte at en af håndværkerne havde fået en afgift fra city parkering, trods P-billet. Nikolaj informerer, om at varmemesteren har en aftale med de håndværkere, som kommer i afd. 14, at de kan parkerer i bebyggelsen med en speciel p-tilladelse, denne er godkendt af City Parkering. Og varmemesteren har ordnet ovenstående misforståelse med City parkering. Nikolaj oplyste om, der nu er 33 % flere ledige Parkeringspladser, efter aftalen med City parkering er startet, brandvejene er ligeledes tilgængelige for brandvæsnet som de skal være, samt at beboere fra Hyldager ej længere benytter P-pladserne i Holdkærsager, som før var et stort problem. Der har ligeledes været en del misforståelser om at Nikolaj skulle have en aftale med City Parkering ang. adm. af P afgift, dette dementeres af Nikolaj. Nr ville høre hvor mange P- biletter det er tilladt at få i forbindelse med fest arrangementer og lignende, Nikolaj fortalte, at beboerne i denne forbindelse må få udleveret alle dem de har behov for. Nr spurgte om det græs stykke som er beliggende på Munkebjerg vej tilhører kommunen eller afd. 14. Der informeres om at dette stykke jord at tilhører kommunen og PAB har ingen råderet over jorden der. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3 6. Regnskab 2011 til efterretning Lonnie fortalte at i budgettet for 2011, er der et overskud på 1.4 million, dette skyldtes blandt andet at afd. 14, har brugt mindre vand end der var budgetteret med. Ligeledes er der brugt mindre penge til tab ved fraflytning end beregnet. Endvidere var der sat penge af til renovering af de grønne områder disse penge var indregnet i budgettet for 2011 og denne renovering udskydes til renoveringen af hele afd. 14 er færdig. Vedr. antenne budgettet var der et underskud fra året før, dette er udlignet i Nr. 82. spurgte om lånene i afd. 14 kunne om konverteres nu når der er en lav rente og om det var muligt at få sol energi i forbindelse med renoveringen af afdelingen. Lonnie svarede, at lånene er rente tilpasnings lån, og der er regler ang. hvilke slags lån der må optages i almen bebyggelse, der kan heller ikke hjemtages en økonomisk gevinst i afdelingen ved omlægning da vi som almen bolig afdeling har støttet lån. Vedr. solceller så regnes der på dette, men her gælder også meget specielle regler da vi er en almen afdeling. Nikolaj oplyste om at der skulle komme yderligere oplysninger om dette på byggesags møde den 16. okt. Hvor Wissenberg deltager. Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 7. Afdelingsbestyrelsens driftsbudget for 2013 til godkendelse Lonnie fortalte, at der mangler ,00 kr. på budgettet for 2013, dels gr. indekslånet stiger og der skal bruges flere penge på vedligeholdelse og at overskuddet fra 2011 ikke kan anvendes gr. en lov der blev indført for 3 år siden Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Indkomne forslag Forslag 1 omhandlede opdatering af forretningsorden for beboermøde. Nikolaj informerede om at den gældende paragraf som beskriver der kun kan stemmes om samme forslag hvert andet år ej længere er lovlig, da denne er begrænsende for demokratiet for beboerne. Derfor er denne del nu fjernet fra beboermødets forretningsorden Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2. omhandlende udmeldelse af LLO, Nikolaj begrundede dette med at beboerne kunne spare kr. årligt og der faktuelt ikke har været draget nytte af LLO de sidste 8 år ifølge bestyrelsens viden. LLO har kun været repræsenteret to gange ved et beboer møde, dette var det år som afd. 14 meldte sig ind, og året efter. Siden da har de ikke været repræsenteret ved et beboermøde. De kr. kunne bruges langt mere effektivt på noget andet. Nr. 5. fortalte at der har været draget nytte af LLO inden for de sidste 8 år. Nr. 82. mente at medlemskabet at LLO kunne betragtes som en form for forsikring lige som man har en brandforsikring. Nr foreslog at den enkelte beboer kunne vælge om de ønskede at være medlem af LLO, og dertil svarede nr. 5, at det var langt dyrere at være medlem enkeltvis end fælles. Nikolaj svarede dertil at det var en dyr form for forsikring, og bestyrelsen til enhver tid vil hjælpe beboerne, på bedst mulig måde. Forslaget gik til afstemning, der var 45 imod udmeldelse og 38 for udmeldelse af LLO, afd. 14 forbliver dermed medlem af LLO.

4 Forslag 3. omhandlede halvtag over cykel parkering. Nikolaj fremlagde at bestyrelsen havde regnet på dette og det ville blive temmelig dyrt at få dette opført, regningen vil ligeledes havne hos beboerne. Ligeledes oplyste bestyrelsen at tidspunktet ikke var særlig velvalgt, da vi kunne have en risiko for disse cykelskure måtte fjerens ifm byggeskade sagen. Nr spurgte om der kunne opføres aflåste cykel skure, Nikolaj svarede hertil, at forslag kunne tages op på næste beboer møde. Bestyrelsen forslog at man kunne tage emnet op igen efter byggeskade sagen var afsluttet. Forslaget blev nedstemt. Forslag 4. omhandlede brug af fuldmagt ved beboermøder. Dertil blev svaret at ifølge PAB s vedtægter er dette ikke lovligt, hvorfor man ikke kunne stemme om dette. Beboere skal være fremmødt for at stemme. Nr. 108, mente at det måtte være noget PAB selv havde bestemt. Repræsentant for PAB informerede om at ovenstående paragraf blev indført for ca. 7 år siden. Forslaget blev herefter taget af dagsordenen 9. Valg til afdelingsbestyrelsen: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Jeanett Brinkmann er på valg og genopstiller, der skal vælges en ny for Jan Jørgensen Nikolaj takkede jan for hans store indsats og fremragende arbejde i bestyrelsen i forhold til IT og fjernsyns opgaver bl.a. Han nævnte at der vil komme mange opgaver i fremtiden, dels gr. renoveringen af afd. 14,. Og den der bliver valgt til bestyrelsen skal indstille sig på, at der i forbindelse med dette vil være meget mere arbejde end tidligere. Karin Petersen nr. 124 ønskede at stille op Da der ikke var andre kandidater blev Jeanette og Karin enstemmigt valgt. 10. Valg til afdelingsbestyrelsen: 2 suppleanter for en 1-årig periode Anette Vorborg er på valg og genopstiller, og en ny skal vælges for Jeanett Brinkmann, da hun er indtrådt i bestyrelsen. Kenneth Reimer nr.72 stillede op. Da der ikke var andre kandidater blev Anette og Kenneth valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 11. Eventuelt Nr. 169 spurgte om antenne anlægget kunne modtage digital radio, dertil svarede Jan Jørgensen, at det var muligt at købe sig til digitale radio kanaler enten via nettet, eller en digital boks til fjernsynet. Nr. 82 spurgte om der kan gøres noget ved hans vindue i stuen som ikke kan åbnes, og han vil gerne selv bekoste dette. Nikolaj forklarede at sådan er nogle boliger konstrueret, og dette ikke var noget specielt for hans bolig. Nr.5 fortalte at det er et generelt problem flere steder i bebyggelsen, er der vinduer som ikke kan lukkes op, de er bygget på sådan en måde at det ikke er muligt at åbne dem. Nikolaj svarede dertil at det er en problematik som før har været fremme, og den igen kan tages op i forbindelse med renoveringen af afd. 14. Dog udtrykte Nikolaj at det ikke var sikkert der kom nogen positiv løsning på dette emne.

5 Nr. 124, spurgte til renoveringen af en udvendig trappe som er ved at rådne, dertil svarede Nikolaj at denne opgave lå hos varmemesteren, og beboeren måtte henvende sig der, således at varmemesteren kunne tage stilling til hvordan trappen kunne laves. Nr. 171 fortalte at der ved indflytning konstaterede et hul i køkken bordpladen, og denne ikke blev skiftet trods lovning på dette, lejeren spurgte til om man kunne fraflytte sin lejlighed med mangler, Nikolaj svarede dertil at denne bordplade burde havde været skiftet ved indflytning. Nr. 124 fortalte at det er en meget svær problematik, at man skal angive sine medbeboere for at holde hund eller kat, da dette skaber en dårlig stemning blandt beboerne. Nikolaj svarede dertil at dette var en anmodning og en evt. måde at løse problemet på Nr. 125.spurgte om det var muligt at få udvidet det udvendige trappe areal, ligesom der var blevet lavet ved flere andre lejemål, således at beboeren kunne får en større udvendig terrasse. Dertil blev svaret at dette forslag kunne fremføres ved næste beboer møde, og der i denne forbindelse var en del problematikker, dels kræver det en godkendelse af beboermødet, der skal vurderers om opførelsen af en større terrasse vil komme til at skabe gener for underboen, og en godkendelse efterfølgende hos kommunen. Ligeledes er det fortrinsvist dyrt at opføre disse, hvorfor at Nikolaj anbefalede beboere som ønskede ude areal at søge beboelser med have. Nr tv spurgte om selvbestemmelses retten ikke er gældende, dertil blev der svaret at det kræver ovenstående at få dette projekt i gang, og det er beboeren der selv skal bekoste materialer og arbejdsløn via en mdr. husleje stigning. Nr.109. ville høre om det er muligt at få et højere toilet end det nuværende, nr fortalte at han tidligere havde søgt kommunen om dette, og havde fået afslag til dette, i stedet blev der opsat en toilet forhøjer, som ligeledes skal ansøges om via kommunen Nr.69 spurgte om deres ny renoverede badeværelse skulle rives ned i forbindelse med det kommende renoverings projekt i afd.14 Nikolaj mener ikke at dette skulle blive et problem, så længe det er opført af autoriseret håndværkere, og godkendt hos PAB. Dog skal alle sager individuelt bedømmes og evt godkendes. Så der er ingen garantier, men man håber det kan lade sig gøre at finde gode løsninger som vi alle bliver glade for. Nr..130 adspurgte til renoveringen af gavlene i bebyggelsen og om der skulle være en beboer gruppe i forbindelse med renoveringen. Nikolaj informerede om at der skal samles en fokus gruppe, når det endelige projekt er vedtaget, og at beboerne vil blive informeret, når projektet er så langt. Der mangler ligeledes svar på de bore prøver der er foretaget på diverse badeværelses gulve for at vurderer om fundamentet er i orden. Der er en arbejdsgruppe, bestående

6 af 3 fra bestyrelsen og 1 person fra Wissenberg, som ser på fliser til de kommende badeværelser. Tårnby kommune, har ligeledes sagen liggende. Der skal op startes med ca. 6 boliger ad gangen, og der opsættes væg hængte toiletter, der hvor det er muligt. Der kommer svar den 16. okt., når bestyrelsen og PAB har haft byggeudvalgs møde med Wissenberg på flere af de nævnte ting. Nr.5 spurgte til om det vil være muligt at opfører væghængte toiletter på de badeværelser som har skrå vægge, dertil bliver der svaret, at dette er muligt Herefter sluttede mødet, og Nikolaj takkede for en god dialog og Kai Dinesen takkede for god ro og orden. Referent: Jeanett Brinkmann Dirigent: Kai Dinesen September 2012

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere