G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer: Hans Erik Pedersen Velkomst Formanden Johanne Riegels Østergård, bød velkommen og ønskede foreningen tillykke med de 55 år. Man mindes Fru Helle Sundø, som er gået bort i det forgangne år med et minuts stilhed: Fru Sundø, Klitborgvej 12, sov stille ind 92 år gammel, den 11. dec Fru Sundø har tilbragt 71 somre i skovhuset, som fortsat bebos af familien. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Torben Wind-Hansen, Fasanvej 4, der valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, der var 48 medlemmer fremmødte og yderlige 2 ved medbragte fuldmagter. Hvilket betød at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Referent: Anders Thornval Stemmetællere: Sture Brøgger Andersen og Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø. Bestyrelsens beretning: Herefter fremlagde Johanne Riegels bestyrelsens beretning vedrørende arbejdet i det forgangne år ) Digitalisering af kommunikationen med medlemmerne Bestyrelsen er i år stort set overgået til digital kommunikation med medlemmerne. Således har 77 medlemmer meddelt en adresse der kan benyttes. Til de medlemmer som har udtrykt behov for trykt og postomdelt kommunikation gør vi fortsat det. Mail og hjemmeside giver dog mulighed for at holde medlemmerne løbende orienteret, og der kan ved overgang til elektronisk kommunikation spares et væsentligt beløb i foreningens budget til postforsendelse. Vær opmærksom på at man på foreningens hjemmeside kan opdatere mailadresser og flere modtagere kan tilmeldes. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 1

2 2) Opkrævning af vejvedligeholdelsesbidrag Bestyrelsen har opkrævet vejvedligeholdelsesbidrag fra de brugere af vores veje som ikke er medlemmer af foreningen (Klitborgvej 1, 2, 3 og 7) og pengene er indbetalt. 3) Jordvoldene ved Vestvej 20 og 22. I samarbejde med foreningens advokat Jens Klokhøj, Holbæk har bestyrelsen i August 2013 indgået en aftale med Vestvej 20, om at der ikke længere lægges haveaffald eller andet langs Vestvej og at volden således med tiden skal falde sammen, hvorved virkningen af vold dæmpes. I sagen omkring jordvolden langs Vestvej 22, har bestyrelsen rådført sig med foreningens advokat. Vi har med advokaten diskuteret betydningen af servitutterne på grunden i samspil med lovgivningen på området og sagens håndtering frem til august Gennem dialog med familien Nygaard og dennes advokat er sagen i Marts 2014 afsluttet efter at familien Nygaard og deres konsulent, Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz, har bearbejdet jordvolden for at få niveauforskellen til at fremstå som andre niveauforskelle i Klitborg. 4) Modernisering af vedtægterne og ordensreglement Mere om det under punkt 9 a og b. 5) Storme Henholdsvis den og den rasede stormene Allan og Bodil. Begge gange faldt mange træer og enkelte bygninger blev beskadiget. Kurt og Klaus Kristiansen var hurtigt fremme og gjorde foreningens veje fremkommelige ved at opskære væltede træer, der spærrede for trafikken. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til jævnligt at gennemgå egne træer, for at mindske fremtidigt stormfald og heraf følgende skader. Mere under punkt 9 d Højvandet i forbindelse med Bodil, efterlod stranden bred og meget tangfyldt. Heldigvis har naturen igen ryddet op efter sig, og en ny klit er begyndt at forme sig udenpå de gamle klitter. Mange medlemmer har været flittige i gennem vinteren/foråret og fjernet meget af det skrald der blev blæst op på stranden tak for det! Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 2

3 6) Naturvandring Lørdag før Palmesøndag fulgte medlemmer Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz rundt i området og fik gode råd om pasning af naturgrunde. Links til vejledning om Naturpleje findes på vores hjemmeside klitborg.dk I vejledningen kan man finde gode råd til hvordan vi vedligeholder vores grunde og foreningens område, så det fortsat fremstår, som et smukt landskab, med træk fra det oprindelige sandflugts og klitområde. Jørgen Stoltz opfordrede medlemmerne til seriøst at bekæmpe Japansk Pileurt, en invasiv og sejlivet plante, der desværre findes flere steder i vores område, blandt andet på hjørnet af Vestvej og Mellemvej lige bag de store sten. 7) Arbejdsdag: Lørdag efter påske mødtes ca. 25 arbejdsomme medlemmer. På hjemmesiden ligger god dokumentation, for alt det arbejde der blev lavet, og det er til stor glæde for alle, når man bevæger sig rundet i området. Som det også fremgår af billederne var det hyggeligt, både arbejdet og i pauserne. Rosengruppen mødes stadig i sæsonen og får efterhånden bugt med store dele af rosenvæksten tak for det! Foreningen har indkøbt to rodoptrækkere til optræk af gyvel og andre vækster. Foreningens medlemmer kan låne disse på dags-basis ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. 8) Årskalender: Bestyrelsen vil via hjemmesiden løbende udmelde datoer for fælles aktiviteter. Datoer der allerede kendes for 2015 er følgende: 28.marts.2015 arbejdsdag, 2.maj.2015 fælles arrangement (svarende til naturvandring) 4. juli 2015 generalforsamling. 9) Grøfter: Anders Thornval holder på bestyrelses vegne øje med grøfternes vedligehold, og de fleste bredejere, er deres vedligeholdelsespligt bevidst, og friholder grøfternes bredder for træer og buske, og renser jævnligt op i grøfterne. 10) Vejene: Flemming Sundø tog ordet, hvor han berettede om planerne, for vedligeholdelse af alle vores veje jf. den plan som Jørgen Rassing i sin tid udviklede. Ud over det årlige vedligehold med fyldning af huller og skrabning af veje, har Mellemvej og Vestvej fået fyldt skærver på. For at modvirke vejvandring er der plantet 3 sten på hjørnet af Mellemvej/Vestvej, præcis hvor der tidligere var én sten, men som ad åre var blevet kørt ned i gruset. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 3

4 11) Opfodringer (de årligt tilbagevendende) Sørg for at beskære alle træer og buske jf. Den Lille Grønne. Klip helt ind til skel, således at vejen er fri i tilstrækkelig bredde, og 4,2 meter i højden. Således kan renovationsbilen køre uhindret. Kør langsomt (20 km/t) i området husk at fortælle gæster og håndværkere om denne regel! Tal med jeres håndværkere og service folk om så vidt muligt, at undgå store køretøjer på områdets veje. Tal ligeledes med jeres håndværkere og servicefolk om at arrangere det således, at arbejder så vidt muligt udføres, udenfor ferieperioder så som påskeugen, skolesommerferien og i efterårsferien uge 42, hvor mange kommer for at nyde områdets fred. Noterede spørgsmål og kommentarer til formandsberetningen: Sture Brøgger Andersen, Vestvej 32 opfordrede til at anvendelse af motoriserede redskaber begrænses til at foregå mellem kl 10:00 og 18:00. Bestyrelsen meddelte at denne anvisning indgår i det reviderede ordensreglement der fremlægges under et senere punkt. Ad pkt 10 Fru Larsen, Vestvej 27 kommenterede udlægningen af de mange løser skærver der gør cykling på specielt Vestvej besværlig. Flemming Sundø oplyste, at erfaringen med skærver er så positiv, at man vil fortsætte med at vedligeholde vejene med dette, og at genen fra skærverne begrænses efterhånden som disse køres fast af biltrafikken. Marianne Bager Klitborgvej 15, opfordrede til at der blev lagt billeder af Japansk Pileurt på hjemmesiden. Bestyrelsen sikrer at hjemmesiden opdateres med billede af Japansk pileurt. Ad pkt 3 Jens Olsen, Klitvej 10. Udtrykte forundring over at bestyrelsen havde indgået forlig vedr. voldene udfor Vestvej 22. Henrik Weber, Vestvej 25, anbefalede bestyrelsen at afprøve grænserne for de gældende servitutter omhandlende levende hegn Mikael Sjøberg, Klitvej 9 pålagde bestyrelsen at undersøge, i hvilken udstrækning de tinglyste servitutter begrænser hegning i skel. Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen pålægges at undersøge reglerne, inden næste generalforsamling. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 4

5 Økonomisk Status for 2014 Hans Erik Pedersen fremlagde regnskab og budget. Det fremlagte og nu godkendte budget, fremgår efterfølgende af foreningens hjemmeside. I det fremlagte budget for 2014/2015 fremgår det blandt andet, at der vil være en mindre overskridelse i forbruget i forhold til indtægterne. Dette skal holdes op i mod, at der i årenes løb er oparbejdet en betydelig kapital både i Vejvedligeholdelsesfonden og foreningens kassebeholdning. Godkendelse af regnskabet 2013 og budget for 2015 Regnskab og budget blev godkendt som fremlagt. Fastsættelse af kontingent for 2015 Følgende satser blev godkendt for 2015-budgettet: Kontingent: kr. 200,00 (uændret fra 2014) Bidrag til arbejdsdag: kr. 300,00 (uændret fra 2014) Bidrag til vej- og dispositions fond: kr. 400,00 (reduceret kr. 100,00 i forhold til 2014) I alt kr. 900,00 (i alt 2014 kr ,00). For de medlemmer der ønsker sommerhustilsyn i perioden 2014/15 vil der endvidere blive opkrævet et gebyr på kr. 437,50 (uændret fra 2013/14). Kassereren gjorde opmærksom på at der i opkrævningen for 2013/14 fejlagtigt var blevet opkrævet 475,00 og differencen kr. 37,50 vil blive modregnet når opkrævningen for 2014/15. Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, Mellemvej 8, spurgte til nødvendigheden af den store opsparede kapital i vej vedligeholdelsesfonden. Hertil svarede Flemming Sundø, at kapitalen var nødvendig for at kunne håndtere større fremtidige vejarbejder, uden at skulle anmode generalforsamlingen om flere penge. Der blev spurgt til om bestyrelsen kunne disponere over den opsparede kapital i Vejvedligeholdelsesfonden til andet end vejvedligeholdelse, hvortil bestyrelsen svarede nej. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 5

6 Forslag fra bestyrelsen: a) Opdatering af foreningens Love Bestyrelsen havde inden generalforsamling fremsendt udkast til ændringer i de gældende love for foreningen. Det udsendte materiale, havde givet anledning til mange gode og konstruktive kommentarer fra medlemmerne. Bestyrelsen havde derfor umiddelbart inden generalforsamlingen, taget disse kommentarer ad notam, og besluttet at arbejde videre med foreningens love i det kommende år. Dog var det bestyrelsen opfattelse at ændringerne i lovenes pkt. 8a og 11, burde gennemføres allerede i år. Dette af hensyn til den smidige kommunikation, styrkelse af anvendelsen af elektroniske medier, samt ikke uvæsentlige besparelser til porto. Der udspandt sig en drøftelse af bestyrelsen øvrige forslag til lovændringer, hvorefter det blev aftalt, at medlemmerne pr. mail til formanden og inden den 1. december 2014 kan anføre deres bemærkninger, herefter vil disse blive indarbejdet i det fortsatte arbejde med foreningens love. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til det videre arbejde med foreningens love, og ændringerne til lovenes pkt. 8a og 11. De gældende Love findes efterfølgende på foreningen hjemmeside. b) Bestyrelsens forslag til opdatering af foreningens Ordensbestemmelser Forslaget var udleveret inden generalforsamlingen, og medførte den kommentar at ordenreglementet ikke kunne gå ud over de rammer servitutterne giver. Den tilpassede ordlyd af reglementet blev vedtaget (4 undlod at stemme, ingen stemte imod). Det nye reviderede og vedtagne Ordensregler og Værdigrundlag kan efterfølgende findes på foreningens hjemmeside. C) Grenafhentning i 2015 og fremover Som følge af de 2 storme i efteråret, med meget grenaffald til følge, blev den tidligere grenafhentnings aftale genoptaget i år, således at grenafhentningen skete efter arbejdsdagen i Grundet vognmandens sygdom og travlhed, blev regninger vedr. årets afhentning fremsendt meget sent. Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens tilkendegivelse af om gren afhentningsaftalen skal fortsætte de kommende år i relation til arbejdsdagen. I 2014 benyttede 21 medlemmer grenafhentningsordningen. Generalforsamlingen opfordrede til at grenafhentningen foregår i marts, af hensyn til fuglelivet. Bestyrelsen oplyste at arbejdsdagen i 2015 er den 28. marts, og grenafhentning derfor kan ske inden udgangen af marts. For dette forslag stemte 27, og ingen imod. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 6

7 d) Praksis for fordeling af omkostninger ved oprydning efter stormskader Grundejerforeningen har i 2013 draget omsorg for, at der hurtigt i forlængelse af kraftige storme bliver fjernet væltede træer på vejene således, at de bliver sikre og farbare samt betalt omkostningerne i denne forbindelse. - Bestyrelsen foreslog at man fremover praktiserer en fordeling af udgifterne til oprydning af væltede træer på foreningens veje, som ligger i tråd med Odsherred Kommunes praksis: Ved væltede træer over foreningens veje vil bestyrelsen så hurtigt som muligt sørge for at få ryddet vejbanen. Så vidt muligt lægges træ og kvas på grunden, hvor træet groede. Regningen for denne rydning videresendes til de grundejere, hvor træet groede Forslaget blev vedtaget. Forud for udarbejdelse af Vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal ønsker bestyrelsen input fra generalforsamlingen. Hidtil har holdningen entydigt været at rydde klitten for bevoksning. Bestyrelsen har i foråret internt diskuteret muligheden for en vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal med varierede naturligt forekommende bevoksning. Altså primært marehalm i klitten, og primært lyng på fællesarealet, men også noget fyr, birk og andet. På arbejdsdagen i 2014, var der lidt usikkerhed, mht hvilke opgaver der skulle gennemføres. Bestyrelsen besluttede derfor, at der fremover udarbejdes en mere nøjagtig plan for hvilket arbejde, der ønskes udført på arbejdsdagen Bestyrelsen forestår fremover arbejdsledelsen mere detaljeret. Mikael Otterstrøm, Vestvej 19 støtter, at der udarbejdes en naturplejeplan til godkendelse på generalforsamlingen 2015, og han deltager gerne i arbejdet. Valg til bestyrelsen Karen Hilden, ( ) blev genvalgt for perioden Anders Thornval, ( ) blev genvalgt for perioden Ikke på valg: Flemming Sundø, Johanne Riegels Østergård, Klaus Poulsen, Hans Erik Pedersen, Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, suppleant Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 7

8 Valg af revisorer Jesper Bærnholdt blev genvalgt for perioden Mikael Sjøberg blev genvalgt for perioden Indkomne forslag fra medlemmerne. Høje træer fra Charlotte Grønvold, Vestvej 32: Vi har gennem de senere år konstateret at træer virkelig vokser ind i himlen. Desværre er det med til at skygge både for mennesker, huse og ikke mindst lyng. Det gør området mørkt og fugtigt og aftensolen på terrassen er noget man snakker om var engang. Kragerne er også begyndt at tage bo i toppene rundt omkring og med deres indtog forsvinder de små fugle. Forslaget går ud på at opfordre hinanden til at tynde gevaldigt ud i de høje træer der efterhånden har bredt sig i hele grundejerforeningen. I denne opfordring menes også, at man snakker om at dele udgifterne.. Inviter din nabo på en drink og vis dem hvor deres træ skygger på din terrasse, så får du lært din nabo bedre at kende og forhåbentligt solen tilbage. Charlotte Grønvold og Sture Brøgger Andersen kan anbefale en meget dygtig skovhugger som kan hjælpe med at rådgive omkring fældning. Bekæmpelse af Japansk Pileurt på Grundejerforeningen Klitborgs Arealer fra Marianne og Tina Bager, Klitborgvej 15: Efter Naturvandingen, med Jørgen Stoltz her i foråret, har vi haft denne bekymring, som jeg synes Grundejerforeningen bør diskutere. Japansk Pileurt er registreret på Klitborgs Arealer. Japansk Pileurt kan næsten sidestilles med Bjørneklo, og den er yderst vanskelig at bekæmpe. Planten spreder sig voldsomt og kan volde store skader på veje, kloaksystemer, grund og huse. Dens kraftige rodvækst kan vokse gennem asfalt og beton og medføre store skader. Opgravning kræver ned til 2 meters dybde. 1 cm stump af en stængel af planten kan etablere sig igen. Naturvejleder Jørgen Stoltz orienterede, at hvis der konstateres Japansk Pileurt på en sommerhusgrund faldt salgsværdien. Planten er smuk og man kan blive fristet til at tage en gren eller en smuk frøkapsel med hjem og uvidenhed kan føre til spredning af planten. Hvordan skal vi forholde os til den Japanske Pileurt i vores område? Skal vi indhente større viden omkring Japansk pileurt? Er det den enkelte grundejers problem? Eller er det noget vi i fælleskab vil gøre noget ved? Skal der udsendes en bekæmpelsesvejledning til alle grundejere? Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 8

9 Skal der gøres en indsats fra Grundejerforeningens side? En smuk plante der kan volde store problemer. Planten skal vi bekæmpe mens omfanget ikke er så voldsomt. Bestyrelsen lægger link til bekæmpelsesbeskrivelse ud på foreningens hjemmeside. Grundejerne har ansvaret for at bekæmpe Japansk pileurt på de enkelte grunde. Mikael Otterstrøm informerede om at der i EU arbejdes med at indføre en bekæmpelsespligt for Japansk Pileurt. Generalforsamling af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Den årlige generalforsamling afholdes på Lyngkroen eller på en anden neutral lokalitet uafhængig af enkelt medlemmers interesser. Motivering: I de 55 år grundejerforeningen har eksisteret, har generalforsamlingen været afholdt på Lyngkroen eller anden lokalitet udenfor grundejerforeningens område. Det synes at have været en fornuftig disposition, så generalforsamlingen har kunnet afholdes uden skelen til enkeltmedlemmers interesser. Årets valg synes ikke velvalgt, når der henses til de konflikter, der har været i årenes løb. Endvidere findes det upassende, at afholde en generalforsamling i et kapel, uanset hvilken trosretning der sædvanligvis benytter kapellet. Forslaget blev sendt til afstemning: Der var en neutral og en der stemte for. Resten var imod. Campingvogne af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Henstilling af campingvogne og lignende skal ske på en sådan måde, at campingvognen ikke kan ses fra vejene eller naboerne ved placering i en bygning eller ved en afskærmning f.eks. ved en tæt hegning, levende eller fast afstemt efter områdets karakter af sommerhusområde. Motivering: Klitborg er et sommerhusområde, der er tænkt anvendt til sommerhuse og tilknyttede udhuse mv. Campingvogne er beregnet til at flytte rundt på til mere eller mindre kortvarige ophold på dertil indrettede campingpladser og ikke til en permanent placering i bolig- og sommerhusområder. Permanente placeringer af campingvogne er skæmmende for området. Såfremt det er muligt, bør der indarbejdes en bestemmelse i vedtægterne, der forbyder permanent henstilling af campingvogne synlige for omgivelserne. Bestyrelsen svarede at den ikke har mulighed for at komme med indsigelser over for campingvogne eller andet på private grunde. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 9

10 Grundstørrelser af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Jeg savner i vedtægterne en stillingtagen til grundenes størrelse. Der er tilfælde, hvor et sommerhus bliver solgt, men forinden bliver der udstykket en grund hvorpå der bygges et nyt hus, helt anderledes end nabohusene, alt sammen for at undgå den ekstra-beskatning, der er for store grunde. Hvis der ikke er et mindstekrav for grundenes størrelse, kan området ad åre ligne en kolonihave. Bestyrelsen informerede om at man ved salg skal gøre SKAT opmærksom på servitutterne omkring grundstørrelser som gælder for mange af foreningens matrikler. SKAT beskatter pr automatik salg ud fra antallet af byggeretter pr 700 m 2. Offentlig færdsel på private fællesveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Måske vil det være en god ide at orientere os om, hvilke rettigheder fremmede har på veje og strand. Bestyrelsen informerede om at gældende regler giver fri adgang til områdets veje og strand. Stikveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Endelig havde jeg håbet på, at bestyrelsen ville gøre en indsats for at vi kunne mindske det store antal stikveje, som er i området, og som folk måtte lave for at komme frem til deres ejendomme, anlagt i en tid, hvor manglende tolerance og småborgerlighed var fremtrædende. Bestyrelsen var ikke klar over hvilke stikveje der henvistes til. Da Hans Eric Jensen ikke var tilstede på mødet må spørgsmålet tages op senere. Jens Olsen: Oprindelig var Telefonstien,(på nuværende tidspunkt) en sti mellem Lynghusvej og Klitborgvej og forlænget langs Klitborg til Vestvej. Forlængelsen er officielt nedlagt af kommunen for år tilbage. Afgrænsning mellem matrikler og vej Henrik Weber, Vestvej 25 Undertegnede er kommet i Klitborg hele mit liv, mere end 50 år. For mig er en af de helt unikke kvaliteter i Klitborg; Hele området virker stort, åbent og sammenhængende. På de sidste har jeg observeret at der er sket afgrænsning mod vej ved vold på nogle matrikler. Dette virker som lukning af det åbne rum. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 10

11 Derfor bedes Bestyrelsen: Undersøge om gældende servitutter for hegning ikke også gælder for matrikel mod vej. Hvis servitutten gælder, så få stadfæstet hvor høj må terrænændringer være før det er en vold. Hvis det viser sig at servitutter ikke gælder mod vej iværksætte de nødvendige arbejde til servitutændringer så det efterfølgende kan godkendes og tilføjes servitutterne. Forslaget er begrundet med øverst nævnte samt vedlagte skræmmebilleder af hvordan det kan blive i Klitborg Grundejerforening uden servitutter mod vej. Billederne er taget her i juni af aktuelle voldbyggelser på Lynghusvej fra Mellemvej ned mod vandet. Punktet behandles af bestyrelsen i år, jvf kommentarer til formandens beretning pkt 3 Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 11

12 Evt. Henrik Nygård, Vestvej 22 Opfordre bestyrelsen til at kontakte TDC, med henblik på at få opgraderet områdets telefonnet for på den måde at få højere internet hastighed. TDC er kontaktet, og en opgradering vil blive gennemført, når opgaven prioriteres af TDC. Lars Juhl, Strandvej 4 Oplyste at hans dejlige hus er sat til salg (solgt pr 15. okt.) Charlotte Riegels Hjort, Gryden 1 Berettede om sin deltagelse i FSNR (Fritidshus- og sommerhusejere i Nykøbing-Rørvig) Se mere om arbejdet i sammenslutningen på: Rasmus Frederikson, Feriehjemmet Klitborg, Klitborgvej 23 Opfordrede til at uregelmæssigheder som støj og andet fra Klitborg meddeltes ham, på ethvert tidspunkt på mobil nummer Mødet afsluttedes og derefter samledes de fleste på Lille Klitborg, Fasanvej 2, hvor der blev serveret vin og kage mens snakken gik. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 12

Klitborg Grundejerforening september 2012

Klitborg Grundejerforening september 2012 Klitborg Grundejerforening september 2012 Hjemmeside: www.klitborg.dk Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 7. juli 2012 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling 2015 Klitborg Grundejerforening

Referat Generalforsamling 2015 Klitborg Grundejerforening Referat Generalforsamling 2015 Klitborg Grundejerforening 4. juli 2015 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Hans Erik Pedersen (Kasserer)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Kommentarer: Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Generalforsamlingen var velbesøgt. Der var cirka 70 personer tilstede repræsenterende 37 grunde. Derudover

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

11. april 2015. Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø

11. april 2015. Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 11. april 2015 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2015 2. påskedag, mandag den 6. april 2015 kl. 10.00 på Klintsøgaard Idrætsefterskole,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Præsteloddens Grundejerforening

Præsteloddens Grundejerforening Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl. 10.00. Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere