G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer: Hans Erik Pedersen Velkomst Formanden Johanne Riegels Østergård, bød velkommen og ønskede foreningen tillykke med de 55 år. Man mindes Fru Helle Sundø, som er gået bort i det forgangne år med et minuts stilhed: Fru Sundø, Klitborgvej 12, sov stille ind 92 år gammel, den 11. dec Fru Sundø har tilbragt 71 somre i skovhuset, som fortsat bebos af familien. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Torben Wind-Hansen, Fasanvej 4, der valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, der var 48 medlemmer fremmødte og yderlige 2 ved medbragte fuldmagter. Hvilket betød at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Referent: Anders Thornval Stemmetællere: Sture Brøgger Andersen og Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø. Bestyrelsens beretning: Herefter fremlagde Johanne Riegels bestyrelsens beretning vedrørende arbejdet i det forgangne år ) Digitalisering af kommunikationen med medlemmerne Bestyrelsen er i år stort set overgået til digital kommunikation med medlemmerne. Således har 77 medlemmer meddelt en adresse der kan benyttes. Til de medlemmer som har udtrykt behov for trykt og postomdelt kommunikation gør vi fortsat det. Mail og hjemmeside giver dog mulighed for at holde medlemmerne løbende orienteret, og der kan ved overgang til elektronisk kommunikation spares et væsentligt beløb i foreningens budget til postforsendelse. Vær opmærksom på at man på foreningens hjemmeside kan opdatere mailadresser og flere modtagere kan tilmeldes. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 1

2 2) Opkrævning af vejvedligeholdelsesbidrag Bestyrelsen har opkrævet vejvedligeholdelsesbidrag fra de brugere af vores veje som ikke er medlemmer af foreningen (Klitborgvej 1, 2, 3 og 7) og pengene er indbetalt. 3) Jordvoldene ved Vestvej 20 og 22. I samarbejde med foreningens advokat Jens Klokhøj, Holbæk har bestyrelsen i August 2013 indgået en aftale med Vestvej 20, om at der ikke længere lægges haveaffald eller andet langs Vestvej og at volden således med tiden skal falde sammen, hvorved virkningen af vold dæmpes. I sagen omkring jordvolden langs Vestvej 22, har bestyrelsen rådført sig med foreningens advokat. Vi har med advokaten diskuteret betydningen af servitutterne på grunden i samspil med lovgivningen på området og sagens håndtering frem til august Gennem dialog med familien Nygaard og dennes advokat er sagen i Marts 2014 afsluttet efter at familien Nygaard og deres konsulent, Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz, har bearbejdet jordvolden for at få niveauforskellen til at fremstå som andre niveauforskelle i Klitborg. 4) Modernisering af vedtægterne og ordensreglement Mere om det under punkt 9 a og b. 5) Storme Henholdsvis den og den rasede stormene Allan og Bodil. Begge gange faldt mange træer og enkelte bygninger blev beskadiget. Kurt og Klaus Kristiansen var hurtigt fremme og gjorde foreningens veje fremkommelige ved at opskære væltede træer, der spærrede for trafikken. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til jævnligt at gennemgå egne træer, for at mindske fremtidigt stormfald og heraf følgende skader. Mere under punkt 9 d Højvandet i forbindelse med Bodil, efterlod stranden bred og meget tangfyldt. Heldigvis har naturen igen ryddet op efter sig, og en ny klit er begyndt at forme sig udenpå de gamle klitter. Mange medlemmer har været flittige i gennem vinteren/foråret og fjernet meget af det skrald der blev blæst op på stranden tak for det! Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 2

3 6) Naturvandring Lørdag før Palmesøndag fulgte medlemmer Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz rundt i området og fik gode råd om pasning af naturgrunde. Links til vejledning om Naturpleje findes på vores hjemmeside klitborg.dk I vejledningen kan man finde gode råd til hvordan vi vedligeholder vores grunde og foreningens område, så det fortsat fremstår, som et smukt landskab, med træk fra det oprindelige sandflugts og klitområde. Jørgen Stoltz opfordrede medlemmerne til seriøst at bekæmpe Japansk Pileurt, en invasiv og sejlivet plante, der desværre findes flere steder i vores område, blandt andet på hjørnet af Vestvej og Mellemvej lige bag de store sten. 7) Arbejdsdag: Lørdag efter påske mødtes ca. 25 arbejdsomme medlemmer. På hjemmesiden ligger god dokumentation, for alt det arbejde der blev lavet, og det er til stor glæde for alle, når man bevæger sig rundet i området. Som det også fremgår af billederne var det hyggeligt, både arbejdet og i pauserne. Rosengruppen mødes stadig i sæsonen og får efterhånden bugt med store dele af rosenvæksten tak for det! Foreningen har indkøbt to rodoptrækkere til optræk af gyvel og andre vækster. Foreningens medlemmer kan låne disse på dags-basis ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. 8) Årskalender: Bestyrelsen vil via hjemmesiden løbende udmelde datoer for fælles aktiviteter. Datoer der allerede kendes for 2015 er følgende: 28.marts.2015 arbejdsdag, 2.maj.2015 fælles arrangement (svarende til naturvandring) 4. juli 2015 generalforsamling. 9) Grøfter: Anders Thornval holder på bestyrelses vegne øje med grøfternes vedligehold, og de fleste bredejere, er deres vedligeholdelsespligt bevidst, og friholder grøfternes bredder for træer og buske, og renser jævnligt op i grøfterne. 10) Vejene: Flemming Sundø tog ordet, hvor han berettede om planerne, for vedligeholdelse af alle vores veje jf. den plan som Jørgen Rassing i sin tid udviklede. Ud over det årlige vedligehold med fyldning af huller og skrabning af veje, har Mellemvej og Vestvej fået fyldt skærver på. For at modvirke vejvandring er der plantet 3 sten på hjørnet af Mellemvej/Vestvej, præcis hvor der tidligere var én sten, men som ad åre var blevet kørt ned i gruset. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 3

4 11) Opfodringer (de årligt tilbagevendende) Sørg for at beskære alle træer og buske jf. Den Lille Grønne. Klip helt ind til skel, således at vejen er fri i tilstrækkelig bredde, og 4,2 meter i højden. Således kan renovationsbilen køre uhindret. Kør langsomt (20 km/t) i området husk at fortælle gæster og håndværkere om denne regel! Tal med jeres håndværkere og service folk om så vidt muligt, at undgå store køretøjer på områdets veje. Tal ligeledes med jeres håndværkere og servicefolk om at arrangere det således, at arbejder så vidt muligt udføres, udenfor ferieperioder så som påskeugen, skolesommerferien og i efterårsferien uge 42, hvor mange kommer for at nyde områdets fred. Noterede spørgsmål og kommentarer til formandsberetningen: Sture Brøgger Andersen, Vestvej 32 opfordrede til at anvendelse af motoriserede redskaber begrænses til at foregå mellem kl 10:00 og 18:00. Bestyrelsen meddelte at denne anvisning indgår i det reviderede ordensreglement der fremlægges under et senere punkt. Ad pkt 10 Fru Larsen, Vestvej 27 kommenterede udlægningen af de mange løser skærver der gør cykling på specielt Vestvej besværlig. Flemming Sundø oplyste, at erfaringen med skærver er så positiv, at man vil fortsætte med at vedligeholde vejene med dette, og at genen fra skærverne begrænses efterhånden som disse køres fast af biltrafikken. Marianne Bager Klitborgvej 15, opfordrede til at der blev lagt billeder af Japansk Pileurt på hjemmesiden. Bestyrelsen sikrer at hjemmesiden opdateres med billede af Japansk pileurt. Ad pkt 3 Jens Olsen, Klitvej 10. Udtrykte forundring over at bestyrelsen havde indgået forlig vedr. voldene udfor Vestvej 22. Henrik Weber, Vestvej 25, anbefalede bestyrelsen at afprøve grænserne for de gældende servitutter omhandlende levende hegn Mikael Sjøberg, Klitvej 9 pålagde bestyrelsen at undersøge, i hvilken udstrækning de tinglyste servitutter begrænser hegning i skel. Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen pålægges at undersøge reglerne, inden næste generalforsamling. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 4

5 Økonomisk Status for 2014 Hans Erik Pedersen fremlagde regnskab og budget. Det fremlagte og nu godkendte budget, fremgår efterfølgende af foreningens hjemmeside. I det fremlagte budget for 2014/2015 fremgår det blandt andet, at der vil være en mindre overskridelse i forbruget i forhold til indtægterne. Dette skal holdes op i mod, at der i årenes løb er oparbejdet en betydelig kapital både i Vejvedligeholdelsesfonden og foreningens kassebeholdning. Godkendelse af regnskabet 2013 og budget for 2015 Regnskab og budget blev godkendt som fremlagt. Fastsættelse af kontingent for 2015 Følgende satser blev godkendt for 2015-budgettet: Kontingent: kr. 200,00 (uændret fra 2014) Bidrag til arbejdsdag: kr. 300,00 (uændret fra 2014) Bidrag til vej- og dispositions fond: kr. 400,00 (reduceret kr. 100,00 i forhold til 2014) I alt kr. 900,00 (i alt 2014 kr ,00). For de medlemmer der ønsker sommerhustilsyn i perioden 2014/15 vil der endvidere blive opkrævet et gebyr på kr. 437,50 (uændret fra 2013/14). Kassereren gjorde opmærksom på at der i opkrævningen for 2013/14 fejlagtigt var blevet opkrævet 475,00 og differencen kr. 37,50 vil blive modregnet når opkrævningen for 2014/15. Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, Mellemvej 8, spurgte til nødvendigheden af den store opsparede kapital i vej vedligeholdelsesfonden. Hertil svarede Flemming Sundø, at kapitalen var nødvendig for at kunne håndtere større fremtidige vejarbejder, uden at skulle anmode generalforsamlingen om flere penge. Der blev spurgt til om bestyrelsen kunne disponere over den opsparede kapital i Vejvedligeholdelsesfonden til andet end vejvedligeholdelse, hvortil bestyrelsen svarede nej. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 5

6 Forslag fra bestyrelsen: a) Opdatering af foreningens Love Bestyrelsen havde inden generalforsamling fremsendt udkast til ændringer i de gældende love for foreningen. Det udsendte materiale, havde givet anledning til mange gode og konstruktive kommentarer fra medlemmerne. Bestyrelsen havde derfor umiddelbart inden generalforsamlingen, taget disse kommentarer ad notam, og besluttet at arbejde videre med foreningens love i det kommende år. Dog var det bestyrelsen opfattelse at ændringerne i lovenes pkt. 8a og 11, burde gennemføres allerede i år. Dette af hensyn til den smidige kommunikation, styrkelse af anvendelsen af elektroniske medier, samt ikke uvæsentlige besparelser til porto. Der udspandt sig en drøftelse af bestyrelsen øvrige forslag til lovændringer, hvorefter det blev aftalt, at medlemmerne pr. mail til formanden og inden den 1. december 2014 kan anføre deres bemærkninger, herefter vil disse blive indarbejdet i det fortsatte arbejde med foreningens love. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til det videre arbejde med foreningens love, og ændringerne til lovenes pkt. 8a og 11. De gældende Love findes efterfølgende på foreningen hjemmeside. b) Bestyrelsens forslag til opdatering af foreningens Ordensbestemmelser Forslaget var udleveret inden generalforsamlingen, og medførte den kommentar at ordenreglementet ikke kunne gå ud over de rammer servitutterne giver. Den tilpassede ordlyd af reglementet blev vedtaget (4 undlod at stemme, ingen stemte imod). Det nye reviderede og vedtagne Ordensregler og Værdigrundlag kan efterfølgende findes på foreningens hjemmeside. C) Grenafhentning i 2015 og fremover Som følge af de 2 storme i efteråret, med meget grenaffald til følge, blev den tidligere grenafhentnings aftale genoptaget i år, således at grenafhentningen skete efter arbejdsdagen i Grundet vognmandens sygdom og travlhed, blev regninger vedr. årets afhentning fremsendt meget sent. Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens tilkendegivelse af om gren afhentningsaftalen skal fortsætte de kommende år i relation til arbejdsdagen. I 2014 benyttede 21 medlemmer grenafhentningsordningen. Generalforsamlingen opfordrede til at grenafhentningen foregår i marts, af hensyn til fuglelivet. Bestyrelsen oplyste at arbejdsdagen i 2015 er den 28. marts, og grenafhentning derfor kan ske inden udgangen af marts. For dette forslag stemte 27, og ingen imod. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 6

7 d) Praksis for fordeling af omkostninger ved oprydning efter stormskader Grundejerforeningen har i 2013 draget omsorg for, at der hurtigt i forlængelse af kraftige storme bliver fjernet væltede træer på vejene således, at de bliver sikre og farbare samt betalt omkostningerne i denne forbindelse. - Bestyrelsen foreslog at man fremover praktiserer en fordeling af udgifterne til oprydning af væltede træer på foreningens veje, som ligger i tråd med Odsherred Kommunes praksis: Ved væltede træer over foreningens veje vil bestyrelsen så hurtigt som muligt sørge for at få ryddet vejbanen. Så vidt muligt lægges træ og kvas på grunden, hvor træet groede. Regningen for denne rydning videresendes til de grundejere, hvor træet groede Forslaget blev vedtaget. Forud for udarbejdelse af Vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal ønsker bestyrelsen input fra generalforsamlingen. Hidtil har holdningen entydigt været at rydde klitten for bevoksning. Bestyrelsen har i foråret internt diskuteret muligheden for en vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal med varierede naturligt forekommende bevoksning. Altså primært marehalm i klitten, og primært lyng på fællesarealet, men også noget fyr, birk og andet. På arbejdsdagen i 2014, var der lidt usikkerhed, mht hvilke opgaver der skulle gennemføres. Bestyrelsen besluttede derfor, at der fremover udarbejdes en mere nøjagtig plan for hvilket arbejde, der ønskes udført på arbejdsdagen Bestyrelsen forestår fremover arbejdsledelsen mere detaljeret. Mikael Otterstrøm, Vestvej 19 støtter, at der udarbejdes en naturplejeplan til godkendelse på generalforsamlingen 2015, og han deltager gerne i arbejdet. Valg til bestyrelsen Karen Hilden, ( ) blev genvalgt for perioden Anders Thornval, ( ) blev genvalgt for perioden Ikke på valg: Flemming Sundø, Johanne Riegels Østergård, Klaus Poulsen, Hans Erik Pedersen, Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, suppleant Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 7

8 Valg af revisorer Jesper Bærnholdt blev genvalgt for perioden Mikael Sjøberg blev genvalgt for perioden Indkomne forslag fra medlemmerne. Høje træer fra Charlotte Grønvold, Vestvej 32: Vi har gennem de senere år konstateret at træer virkelig vokser ind i himlen. Desværre er det med til at skygge både for mennesker, huse og ikke mindst lyng. Det gør området mørkt og fugtigt og aftensolen på terrassen er noget man snakker om var engang. Kragerne er også begyndt at tage bo i toppene rundt omkring og med deres indtog forsvinder de små fugle. Forslaget går ud på at opfordre hinanden til at tynde gevaldigt ud i de høje træer der efterhånden har bredt sig i hele grundejerforeningen. I denne opfordring menes også, at man snakker om at dele udgifterne.. Inviter din nabo på en drink og vis dem hvor deres træ skygger på din terrasse, så får du lært din nabo bedre at kende og forhåbentligt solen tilbage. Charlotte Grønvold og Sture Brøgger Andersen kan anbefale en meget dygtig skovhugger som kan hjælpe med at rådgive omkring fældning. Bekæmpelse af Japansk Pileurt på Grundejerforeningen Klitborgs Arealer fra Marianne og Tina Bager, Klitborgvej 15: Efter Naturvandingen, med Jørgen Stoltz her i foråret, har vi haft denne bekymring, som jeg synes Grundejerforeningen bør diskutere. Japansk Pileurt er registreret på Klitborgs Arealer. Japansk Pileurt kan næsten sidestilles med Bjørneklo, og den er yderst vanskelig at bekæmpe. Planten spreder sig voldsomt og kan volde store skader på veje, kloaksystemer, grund og huse. Dens kraftige rodvækst kan vokse gennem asfalt og beton og medføre store skader. Opgravning kræver ned til 2 meters dybde. 1 cm stump af en stængel af planten kan etablere sig igen. Naturvejleder Jørgen Stoltz orienterede, at hvis der konstateres Japansk Pileurt på en sommerhusgrund faldt salgsværdien. Planten er smuk og man kan blive fristet til at tage en gren eller en smuk frøkapsel med hjem og uvidenhed kan føre til spredning af planten. Hvordan skal vi forholde os til den Japanske Pileurt i vores område? Skal vi indhente større viden omkring Japansk pileurt? Er det den enkelte grundejers problem? Eller er det noget vi i fælleskab vil gøre noget ved? Skal der udsendes en bekæmpelsesvejledning til alle grundejere? Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 8

9 Skal der gøres en indsats fra Grundejerforeningens side? En smuk plante der kan volde store problemer. Planten skal vi bekæmpe mens omfanget ikke er så voldsomt. Bestyrelsen lægger link til bekæmpelsesbeskrivelse ud på foreningens hjemmeside. Grundejerne har ansvaret for at bekæmpe Japansk pileurt på de enkelte grunde. Mikael Otterstrøm informerede om at der i EU arbejdes med at indføre en bekæmpelsespligt for Japansk Pileurt. Generalforsamling af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Den årlige generalforsamling afholdes på Lyngkroen eller på en anden neutral lokalitet uafhængig af enkelt medlemmers interesser. Motivering: I de 55 år grundejerforeningen har eksisteret, har generalforsamlingen været afholdt på Lyngkroen eller anden lokalitet udenfor grundejerforeningens område. Det synes at have været en fornuftig disposition, så generalforsamlingen har kunnet afholdes uden skelen til enkeltmedlemmers interesser. Årets valg synes ikke velvalgt, når der henses til de konflikter, der har været i årenes løb. Endvidere findes det upassende, at afholde en generalforsamling i et kapel, uanset hvilken trosretning der sædvanligvis benytter kapellet. Forslaget blev sendt til afstemning: Der var en neutral og en der stemte for. Resten var imod. Campingvogne af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Henstilling af campingvogne og lignende skal ske på en sådan måde, at campingvognen ikke kan ses fra vejene eller naboerne ved placering i en bygning eller ved en afskærmning f.eks. ved en tæt hegning, levende eller fast afstemt efter områdets karakter af sommerhusområde. Motivering: Klitborg er et sommerhusområde, der er tænkt anvendt til sommerhuse og tilknyttede udhuse mv. Campingvogne er beregnet til at flytte rundt på til mere eller mindre kortvarige ophold på dertil indrettede campingpladser og ikke til en permanent placering i bolig- og sommerhusområder. Permanente placeringer af campingvogne er skæmmende for området. Såfremt det er muligt, bør der indarbejdes en bestemmelse i vedtægterne, der forbyder permanent henstilling af campingvogne synlige for omgivelserne. Bestyrelsen svarede at den ikke har mulighed for at komme med indsigelser over for campingvogne eller andet på private grunde. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 9

10 Grundstørrelser af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Jeg savner i vedtægterne en stillingtagen til grundenes størrelse. Der er tilfælde, hvor et sommerhus bliver solgt, men forinden bliver der udstykket en grund hvorpå der bygges et nyt hus, helt anderledes end nabohusene, alt sammen for at undgå den ekstra-beskatning, der er for store grunde. Hvis der ikke er et mindstekrav for grundenes størrelse, kan området ad åre ligne en kolonihave. Bestyrelsen informerede om at man ved salg skal gøre SKAT opmærksom på servitutterne omkring grundstørrelser som gælder for mange af foreningens matrikler. SKAT beskatter pr automatik salg ud fra antallet af byggeretter pr 700 m 2. Offentlig færdsel på private fællesveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Måske vil det være en god ide at orientere os om, hvilke rettigheder fremmede har på veje og strand. Bestyrelsen informerede om at gældende regler giver fri adgang til områdets veje og strand. Stikveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Endelig havde jeg håbet på, at bestyrelsen ville gøre en indsats for at vi kunne mindske det store antal stikveje, som er i området, og som folk måtte lave for at komme frem til deres ejendomme, anlagt i en tid, hvor manglende tolerance og småborgerlighed var fremtrædende. Bestyrelsen var ikke klar over hvilke stikveje der henvistes til. Da Hans Eric Jensen ikke var tilstede på mødet må spørgsmålet tages op senere. Jens Olsen: Oprindelig var Telefonstien,(på nuværende tidspunkt) en sti mellem Lynghusvej og Klitborgvej og forlænget langs Klitborg til Vestvej. Forlængelsen er officielt nedlagt af kommunen for år tilbage. Afgrænsning mellem matrikler og vej Henrik Weber, Vestvej 25 Undertegnede er kommet i Klitborg hele mit liv, mere end 50 år. For mig er en af de helt unikke kvaliteter i Klitborg; Hele området virker stort, åbent og sammenhængende. På de sidste har jeg observeret at der er sket afgrænsning mod vej ved vold på nogle matrikler. Dette virker som lukning af det åbne rum. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 10

11 Derfor bedes Bestyrelsen: Undersøge om gældende servitutter for hegning ikke også gælder for matrikel mod vej. Hvis servitutten gælder, så få stadfæstet hvor høj må terrænændringer være før det er en vold. Hvis det viser sig at servitutter ikke gælder mod vej iværksætte de nødvendige arbejde til servitutændringer så det efterfølgende kan godkendes og tilføjes servitutterne. Forslaget er begrundet med øverst nævnte samt vedlagte skræmmebilleder af hvordan det kan blive i Klitborg Grundejerforening uden servitutter mod vej. Billederne er taget her i juni af aktuelle voldbyggelser på Lynghusvej fra Mellemvej ned mod vandet. Punktet behandles af bestyrelsen i år, jvf kommentarer til formandens beretning pkt 3 Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 11

12 Evt. Henrik Nygård, Vestvej 22 Opfordre bestyrelsen til at kontakte TDC, med henblik på at få opgraderet områdets telefonnet for på den måde at få højere internet hastighed. TDC er kontaktet, og en opgradering vil blive gennemført, når opgaven prioriteres af TDC. Lars Juhl, Strandvej 4 Oplyste at hans dejlige hus er sat til salg (solgt pr 15. okt.) Charlotte Riegels Hjort, Gryden 1 Berettede om sin deltagelse i FSNR (Fritidshus- og sommerhusejere i Nykøbing-Rørvig) Se mere om arbejdet i sammenslutningen på: Rasmus Frederikson, Feriehjemmet Klitborg, Klitborgvej 23 Opfordrede til at uregelmæssigheder som støj og andet fra Klitborg meddeltes ham, på ethvert tidspunkt på mobil nummer Mødet afsluttedes og derefter samledes de fleste på Lille Klitborg, Fasanvej 2, hvor der blev serveret vin og kage mens snakken gik. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 12

Klitborg Grundejerforening september 2012

Klitborg Grundejerforening september 2012 Klitborg Grundejerforening september 2012 Hjemmeside: www.klitborg.dk Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 7. juli 2012 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere