G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer: Hans Erik Pedersen Velkomst Formanden Johanne Riegels Østergård, bød velkommen og ønskede foreningen tillykke med de 55 år. Man mindes Fru Helle Sundø, som er gået bort i det forgangne år med et minuts stilhed: Fru Sundø, Klitborgvej 12, sov stille ind 92 år gammel, den 11. dec Fru Sundø har tilbragt 71 somre i skovhuset, som fortsat bebos af familien. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Torben Wind-Hansen, Fasanvej 4, der valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, der var 48 medlemmer fremmødte og yderlige 2 ved medbragte fuldmagter. Hvilket betød at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Referent: Anders Thornval Stemmetællere: Sture Brøgger Andersen og Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø. Bestyrelsens beretning: Herefter fremlagde Johanne Riegels bestyrelsens beretning vedrørende arbejdet i det forgangne år ) Digitalisering af kommunikationen med medlemmerne Bestyrelsen er i år stort set overgået til digital kommunikation med medlemmerne. Således har 77 medlemmer meddelt en adresse der kan benyttes. Til de medlemmer som har udtrykt behov for trykt og postomdelt kommunikation gør vi fortsat det. Mail og hjemmeside giver dog mulighed for at holde medlemmerne løbende orienteret, og der kan ved overgang til elektronisk kommunikation spares et væsentligt beløb i foreningens budget til postforsendelse. Vær opmærksom på at man på foreningens hjemmeside kan opdatere mailadresser og flere modtagere kan tilmeldes. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 1

2 2) Opkrævning af vejvedligeholdelsesbidrag Bestyrelsen har opkrævet vejvedligeholdelsesbidrag fra de brugere af vores veje som ikke er medlemmer af foreningen (Klitborgvej 1, 2, 3 og 7) og pengene er indbetalt. 3) Jordvoldene ved Vestvej 20 og 22. I samarbejde med foreningens advokat Jens Klokhøj, Holbæk har bestyrelsen i August 2013 indgået en aftale med Vestvej 20, om at der ikke længere lægges haveaffald eller andet langs Vestvej og at volden således med tiden skal falde sammen, hvorved virkningen af vold dæmpes. I sagen omkring jordvolden langs Vestvej 22, har bestyrelsen rådført sig med foreningens advokat. Vi har med advokaten diskuteret betydningen af servitutterne på grunden i samspil med lovgivningen på området og sagens håndtering frem til august Gennem dialog med familien Nygaard og dennes advokat er sagen i Marts 2014 afsluttet efter at familien Nygaard og deres konsulent, Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz, har bearbejdet jordvolden for at få niveauforskellen til at fremstå som andre niveauforskelle i Klitborg. 4) Modernisering af vedtægterne og ordensreglement Mere om det under punkt 9 a og b. 5) Storme Henholdsvis den og den rasede stormene Allan og Bodil. Begge gange faldt mange træer og enkelte bygninger blev beskadiget. Kurt og Klaus Kristiansen var hurtigt fremme og gjorde foreningens veje fremkommelige ved at opskære væltede træer, der spærrede for trafikken. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til jævnligt at gennemgå egne træer, for at mindske fremtidigt stormfald og heraf følgende skader. Mere under punkt 9 d Højvandet i forbindelse med Bodil, efterlod stranden bred og meget tangfyldt. Heldigvis har naturen igen ryddet op efter sig, og en ny klit er begyndt at forme sig udenpå de gamle klitter. Mange medlemmer har været flittige i gennem vinteren/foråret og fjernet meget af det skrald der blev blæst op på stranden tak for det! Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 2

3 6) Naturvandring Lørdag før Palmesøndag fulgte medlemmer Skov og Landskabsingeniør Jørgen Stoltz rundt i området og fik gode råd om pasning af naturgrunde. Links til vejledning om Naturpleje findes på vores hjemmeside klitborg.dk I vejledningen kan man finde gode råd til hvordan vi vedligeholder vores grunde og foreningens område, så det fortsat fremstår, som et smukt landskab, med træk fra det oprindelige sandflugts og klitområde. Jørgen Stoltz opfordrede medlemmerne til seriøst at bekæmpe Japansk Pileurt, en invasiv og sejlivet plante, der desværre findes flere steder i vores område, blandt andet på hjørnet af Vestvej og Mellemvej lige bag de store sten. 7) Arbejdsdag: Lørdag efter påske mødtes ca. 25 arbejdsomme medlemmer. På hjemmesiden ligger god dokumentation, for alt det arbejde der blev lavet, og det er til stor glæde for alle, når man bevæger sig rundet i området. Som det også fremgår af billederne var det hyggeligt, både arbejdet og i pauserne. Rosengruppen mødes stadig i sæsonen og får efterhånden bugt med store dele af rosenvæksten tak for det! Foreningen har indkøbt to rodoptrækkere til optræk af gyvel og andre vækster. Foreningens medlemmer kan låne disse på dags-basis ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. 8) Årskalender: Bestyrelsen vil via hjemmesiden løbende udmelde datoer for fælles aktiviteter. Datoer der allerede kendes for 2015 er følgende: 28.marts.2015 arbejdsdag, 2.maj.2015 fælles arrangement (svarende til naturvandring) 4. juli 2015 generalforsamling. 9) Grøfter: Anders Thornval holder på bestyrelses vegne øje med grøfternes vedligehold, og de fleste bredejere, er deres vedligeholdelsespligt bevidst, og friholder grøfternes bredder for træer og buske, og renser jævnligt op i grøfterne. 10) Vejene: Flemming Sundø tog ordet, hvor han berettede om planerne, for vedligeholdelse af alle vores veje jf. den plan som Jørgen Rassing i sin tid udviklede. Ud over det årlige vedligehold med fyldning af huller og skrabning af veje, har Mellemvej og Vestvej fået fyldt skærver på. For at modvirke vejvandring er der plantet 3 sten på hjørnet af Mellemvej/Vestvej, præcis hvor der tidligere var én sten, men som ad åre var blevet kørt ned i gruset. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 3

4 11) Opfodringer (de årligt tilbagevendende) Sørg for at beskære alle træer og buske jf. Den Lille Grønne. Klip helt ind til skel, således at vejen er fri i tilstrækkelig bredde, og 4,2 meter i højden. Således kan renovationsbilen køre uhindret. Kør langsomt (20 km/t) i området husk at fortælle gæster og håndværkere om denne regel! Tal med jeres håndværkere og service folk om så vidt muligt, at undgå store køretøjer på områdets veje. Tal ligeledes med jeres håndværkere og servicefolk om at arrangere det således, at arbejder så vidt muligt udføres, udenfor ferieperioder så som påskeugen, skolesommerferien og i efterårsferien uge 42, hvor mange kommer for at nyde områdets fred. Noterede spørgsmål og kommentarer til formandsberetningen: Sture Brøgger Andersen, Vestvej 32 opfordrede til at anvendelse af motoriserede redskaber begrænses til at foregå mellem kl 10:00 og 18:00. Bestyrelsen meddelte at denne anvisning indgår i det reviderede ordensreglement der fremlægges under et senere punkt. Ad pkt 10 Fru Larsen, Vestvej 27 kommenterede udlægningen af de mange løser skærver der gør cykling på specielt Vestvej besværlig. Flemming Sundø oplyste, at erfaringen med skærver er så positiv, at man vil fortsætte med at vedligeholde vejene med dette, og at genen fra skærverne begrænses efterhånden som disse køres fast af biltrafikken. Marianne Bager Klitborgvej 15, opfordrede til at der blev lagt billeder af Japansk Pileurt på hjemmesiden. Bestyrelsen sikrer at hjemmesiden opdateres med billede af Japansk pileurt. Ad pkt 3 Jens Olsen, Klitvej 10. Udtrykte forundring over at bestyrelsen havde indgået forlig vedr. voldene udfor Vestvej 22. Henrik Weber, Vestvej 25, anbefalede bestyrelsen at afprøve grænserne for de gældende servitutter omhandlende levende hegn Mikael Sjøberg, Klitvej 9 pålagde bestyrelsen at undersøge, i hvilken udstrækning de tinglyste servitutter begrænser hegning i skel. Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen pålægges at undersøge reglerne, inden næste generalforsamling. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 4

5 Økonomisk Status for 2014 Hans Erik Pedersen fremlagde regnskab og budget. Det fremlagte og nu godkendte budget, fremgår efterfølgende af foreningens hjemmeside. I det fremlagte budget for 2014/2015 fremgår det blandt andet, at der vil være en mindre overskridelse i forbruget i forhold til indtægterne. Dette skal holdes op i mod, at der i årenes løb er oparbejdet en betydelig kapital både i Vejvedligeholdelsesfonden og foreningens kassebeholdning. Godkendelse af regnskabet 2013 og budget for 2015 Regnskab og budget blev godkendt som fremlagt. Fastsættelse af kontingent for 2015 Følgende satser blev godkendt for 2015-budgettet: Kontingent: kr. 200,00 (uændret fra 2014) Bidrag til arbejdsdag: kr. 300,00 (uændret fra 2014) Bidrag til vej- og dispositions fond: kr. 400,00 (reduceret kr. 100,00 i forhold til 2014) I alt kr. 900,00 (i alt 2014 kr ,00). For de medlemmer der ønsker sommerhustilsyn i perioden 2014/15 vil der endvidere blive opkrævet et gebyr på kr. 437,50 (uændret fra 2013/14). Kassereren gjorde opmærksom på at der i opkrævningen for 2013/14 fejlagtigt var blevet opkrævet 475,00 og differencen kr. 37,50 vil blive modregnet når opkrævningen for 2014/15. Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, Mellemvej 8, spurgte til nødvendigheden af den store opsparede kapital i vej vedligeholdelsesfonden. Hertil svarede Flemming Sundø, at kapitalen var nødvendig for at kunne håndtere større fremtidige vejarbejder, uden at skulle anmode generalforsamlingen om flere penge. Der blev spurgt til om bestyrelsen kunne disponere over den opsparede kapital i Vejvedligeholdelsesfonden til andet end vejvedligeholdelse, hvortil bestyrelsen svarede nej. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 5

6 Forslag fra bestyrelsen: a) Opdatering af foreningens Love Bestyrelsen havde inden generalforsamling fremsendt udkast til ændringer i de gældende love for foreningen. Det udsendte materiale, havde givet anledning til mange gode og konstruktive kommentarer fra medlemmerne. Bestyrelsen havde derfor umiddelbart inden generalforsamlingen, taget disse kommentarer ad notam, og besluttet at arbejde videre med foreningens love i det kommende år. Dog var det bestyrelsen opfattelse at ændringerne i lovenes pkt. 8a og 11, burde gennemføres allerede i år. Dette af hensyn til den smidige kommunikation, styrkelse af anvendelsen af elektroniske medier, samt ikke uvæsentlige besparelser til porto. Der udspandt sig en drøftelse af bestyrelsen øvrige forslag til lovændringer, hvorefter det blev aftalt, at medlemmerne pr. mail til formanden og inden den 1. december 2014 kan anføre deres bemærkninger, herefter vil disse blive indarbejdet i det fortsatte arbejde med foreningens love. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til det videre arbejde med foreningens love, og ændringerne til lovenes pkt. 8a og 11. De gældende Love findes efterfølgende på foreningen hjemmeside. b) Bestyrelsens forslag til opdatering af foreningens Ordensbestemmelser Forslaget var udleveret inden generalforsamlingen, og medførte den kommentar at ordenreglementet ikke kunne gå ud over de rammer servitutterne giver. Den tilpassede ordlyd af reglementet blev vedtaget (4 undlod at stemme, ingen stemte imod). Det nye reviderede og vedtagne Ordensregler og Værdigrundlag kan efterfølgende findes på foreningens hjemmeside. C) Grenafhentning i 2015 og fremover Som følge af de 2 storme i efteråret, med meget grenaffald til følge, blev den tidligere grenafhentnings aftale genoptaget i år, således at grenafhentningen skete efter arbejdsdagen i Grundet vognmandens sygdom og travlhed, blev regninger vedr. årets afhentning fremsendt meget sent. Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens tilkendegivelse af om gren afhentningsaftalen skal fortsætte de kommende år i relation til arbejdsdagen. I 2014 benyttede 21 medlemmer grenafhentningsordningen. Generalforsamlingen opfordrede til at grenafhentningen foregår i marts, af hensyn til fuglelivet. Bestyrelsen oplyste at arbejdsdagen i 2015 er den 28. marts, og grenafhentning derfor kan ske inden udgangen af marts. For dette forslag stemte 27, og ingen imod. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 6

7 d) Praksis for fordeling af omkostninger ved oprydning efter stormskader Grundejerforeningen har i 2013 draget omsorg for, at der hurtigt i forlængelse af kraftige storme bliver fjernet væltede træer på vejene således, at de bliver sikre og farbare samt betalt omkostningerne i denne forbindelse. - Bestyrelsen foreslog at man fremover praktiserer en fordeling af udgifterne til oprydning af væltede træer på foreningens veje, som ligger i tråd med Odsherred Kommunes praksis: Ved væltede træer over foreningens veje vil bestyrelsen så hurtigt som muligt sørge for at få ryddet vejbanen. Så vidt muligt lægges træ og kvas på grunden, hvor træet groede. Regningen for denne rydning videresendes til de grundejere, hvor træet groede Forslaget blev vedtaget. Forud for udarbejdelse af Vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal ønsker bestyrelsen input fra generalforsamlingen. Hidtil har holdningen entydigt været at rydde klitten for bevoksning. Bestyrelsen har i foråret internt diskuteret muligheden for en vedligeholdelsesplan for klit og fællesareal med varierede naturligt forekommende bevoksning. Altså primært marehalm i klitten, og primært lyng på fællesarealet, men også noget fyr, birk og andet. På arbejdsdagen i 2014, var der lidt usikkerhed, mht hvilke opgaver der skulle gennemføres. Bestyrelsen besluttede derfor, at der fremover udarbejdes en mere nøjagtig plan for hvilket arbejde, der ønskes udført på arbejdsdagen Bestyrelsen forestår fremover arbejdsledelsen mere detaljeret. Mikael Otterstrøm, Vestvej 19 støtter, at der udarbejdes en naturplejeplan til godkendelse på generalforsamlingen 2015, og han deltager gerne i arbejdet. Valg til bestyrelsen Karen Hilden, ( ) blev genvalgt for perioden Anders Thornval, ( ) blev genvalgt for perioden Ikke på valg: Flemming Sundø, Johanne Riegels Østergård, Klaus Poulsen, Hans Erik Pedersen, Marie Louise Mohr Cooke-Jarlø, suppleant Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 7

8 Valg af revisorer Jesper Bærnholdt blev genvalgt for perioden Mikael Sjøberg blev genvalgt for perioden Indkomne forslag fra medlemmerne. Høje træer fra Charlotte Grønvold, Vestvej 32: Vi har gennem de senere år konstateret at træer virkelig vokser ind i himlen. Desværre er det med til at skygge både for mennesker, huse og ikke mindst lyng. Det gør området mørkt og fugtigt og aftensolen på terrassen er noget man snakker om var engang. Kragerne er også begyndt at tage bo i toppene rundt omkring og med deres indtog forsvinder de små fugle. Forslaget går ud på at opfordre hinanden til at tynde gevaldigt ud i de høje træer der efterhånden har bredt sig i hele grundejerforeningen. I denne opfordring menes også, at man snakker om at dele udgifterne.. Inviter din nabo på en drink og vis dem hvor deres træ skygger på din terrasse, så får du lært din nabo bedre at kende og forhåbentligt solen tilbage. Charlotte Grønvold og Sture Brøgger Andersen kan anbefale en meget dygtig skovhugger som kan hjælpe med at rådgive omkring fældning. Bekæmpelse af Japansk Pileurt på Grundejerforeningen Klitborgs Arealer fra Marianne og Tina Bager, Klitborgvej 15: Efter Naturvandingen, med Jørgen Stoltz her i foråret, har vi haft denne bekymring, som jeg synes Grundejerforeningen bør diskutere. Japansk Pileurt er registreret på Klitborgs Arealer. Japansk Pileurt kan næsten sidestilles med Bjørneklo, og den er yderst vanskelig at bekæmpe. Planten spreder sig voldsomt og kan volde store skader på veje, kloaksystemer, grund og huse. Dens kraftige rodvækst kan vokse gennem asfalt og beton og medføre store skader. Opgravning kræver ned til 2 meters dybde. 1 cm stump af en stængel af planten kan etablere sig igen. Naturvejleder Jørgen Stoltz orienterede, at hvis der konstateres Japansk Pileurt på en sommerhusgrund faldt salgsværdien. Planten er smuk og man kan blive fristet til at tage en gren eller en smuk frøkapsel med hjem og uvidenhed kan føre til spredning af planten. Hvordan skal vi forholde os til den Japanske Pileurt i vores område? Skal vi indhente større viden omkring Japansk pileurt? Er det den enkelte grundejers problem? Eller er det noget vi i fælleskab vil gøre noget ved? Skal der udsendes en bekæmpelsesvejledning til alle grundejere? Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 8

9 Skal der gøres en indsats fra Grundejerforeningens side? En smuk plante der kan volde store problemer. Planten skal vi bekæmpe mens omfanget ikke er så voldsomt. Bestyrelsen lægger link til bekæmpelsesbeskrivelse ud på foreningens hjemmeside. Grundejerne har ansvaret for at bekæmpe Japansk pileurt på de enkelte grunde. Mikael Otterstrøm informerede om at der i EU arbejdes med at indføre en bekæmpelsespligt for Japansk Pileurt. Generalforsamling af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Den årlige generalforsamling afholdes på Lyngkroen eller på en anden neutral lokalitet uafhængig af enkelt medlemmers interesser. Motivering: I de 55 år grundejerforeningen har eksisteret, har generalforsamlingen været afholdt på Lyngkroen eller anden lokalitet udenfor grundejerforeningens område. Det synes at have været en fornuftig disposition, så generalforsamlingen har kunnet afholdes uden skelen til enkeltmedlemmers interesser. Årets valg synes ikke velvalgt, når der henses til de konflikter, der har været i årenes løb. Endvidere findes det upassende, at afholde en generalforsamling i et kapel, uanset hvilken trosretning der sædvanligvis benytter kapellet. Forslaget blev sendt til afstemning: Der var en neutral og en der stemte for. Resten var imod. Campingvogne af Lis Schmidt, Klitborgvej 30 Henstilling af campingvogne og lignende skal ske på en sådan måde, at campingvognen ikke kan ses fra vejene eller naboerne ved placering i en bygning eller ved en afskærmning f.eks. ved en tæt hegning, levende eller fast afstemt efter områdets karakter af sommerhusområde. Motivering: Klitborg er et sommerhusområde, der er tænkt anvendt til sommerhuse og tilknyttede udhuse mv. Campingvogne er beregnet til at flytte rundt på til mere eller mindre kortvarige ophold på dertil indrettede campingpladser og ikke til en permanent placering i bolig- og sommerhusområder. Permanente placeringer af campingvogne er skæmmende for området. Såfremt det er muligt, bør der indarbejdes en bestemmelse i vedtægterne, der forbyder permanent henstilling af campingvogne synlige for omgivelserne. Bestyrelsen svarede at den ikke har mulighed for at komme med indsigelser over for campingvogne eller andet på private grunde. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 9

10 Grundstørrelser af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Jeg savner i vedtægterne en stillingtagen til grundenes størrelse. Der er tilfælde, hvor et sommerhus bliver solgt, men forinden bliver der udstykket en grund hvorpå der bygges et nyt hus, helt anderledes end nabohusene, alt sammen for at undgå den ekstra-beskatning, der er for store grunde. Hvis der ikke er et mindstekrav for grundenes størrelse, kan området ad åre ligne en kolonihave. Bestyrelsen informerede om at man ved salg skal gøre SKAT opmærksom på servitutterne omkring grundstørrelser som gælder for mange af foreningens matrikler. SKAT beskatter pr automatik salg ud fra antallet af byggeretter pr 700 m 2. Offentlig færdsel på private fællesveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Måske vil det være en god ide at orientere os om, hvilke rettigheder fremmede har på veje og strand. Bestyrelsen informerede om at gældende regler giver fri adgang til områdets veje og strand. Stikveje af Hans Eric Jensen, Vestvej 16 Endelig havde jeg håbet på, at bestyrelsen ville gøre en indsats for at vi kunne mindske det store antal stikveje, som er i området, og som folk måtte lave for at komme frem til deres ejendomme, anlagt i en tid, hvor manglende tolerance og småborgerlighed var fremtrædende. Bestyrelsen var ikke klar over hvilke stikveje der henvistes til. Da Hans Eric Jensen ikke var tilstede på mødet må spørgsmålet tages op senere. Jens Olsen: Oprindelig var Telefonstien,(på nuværende tidspunkt) en sti mellem Lynghusvej og Klitborgvej og forlænget langs Klitborg til Vestvej. Forlængelsen er officielt nedlagt af kommunen for år tilbage. Afgrænsning mellem matrikler og vej Henrik Weber, Vestvej 25 Undertegnede er kommet i Klitborg hele mit liv, mere end 50 år. For mig er en af de helt unikke kvaliteter i Klitborg; Hele området virker stort, åbent og sammenhængende. På de sidste har jeg observeret at der er sket afgrænsning mod vej ved vold på nogle matrikler. Dette virker som lukning af det åbne rum. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 10

11 Derfor bedes Bestyrelsen: Undersøge om gældende servitutter for hegning ikke også gælder for matrikel mod vej. Hvis servitutten gælder, så få stadfæstet hvor høj må terrænændringer være før det er en vold. Hvis det viser sig at servitutter ikke gælder mod vej iværksætte de nødvendige arbejde til servitutændringer så det efterfølgende kan godkendes og tilføjes servitutterne. Forslaget er begrundet med øverst nævnte samt vedlagte skræmmebilleder af hvordan det kan blive i Klitborg Grundejerforening uden servitutter mod vej. Billederne er taget her i juni af aktuelle voldbyggelser på Lynghusvej fra Mellemvej ned mod vandet. Punktet behandles af bestyrelsen i år, jvf kommentarer til formandens beretning pkt 3 Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 11

12 Evt. Henrik Nygård, Vestvej 22 Opfordre bestyrelsen til at kontakte TDC, med henblik på at få opgraderet områdets telefonnet for på den måde at få højere internet hastighed. TDC er kontaktet, og en opgradering vil blive gennemført, når opgaven prioriteres af TDC. Lars Juhl, Strandvej 4 Oplyste at hans dejlige hus er sat til salg (solgt pr 15. okt.) Charlotte Riegels Hjort, Gryden 1 Berettede om sin deltagelse i FSNR (Fritidshus- og sommerhusejere i Nykøbing-Rørvig) Se mere om arbejdet i sammenslutningen på: Rasmus Frederikson, Feriehjemmet Klitborg, Klitborgvej 23 Opfordrede til at uregelmæssigheder som støj og andet fra Klitborg meddeltes ham, på ethvert tidspunkt på mobil nummer Mødet afsluttedes og derefter samledes de fleste på Lille Klitborg, Fasanvej 2, hvor der blev serveret vin og kage mens snakken gik. Formand: Johanne Riegels Østergård, Malmmosevej 149, 2830 Virum, mob: side 12

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere