Velkommen til HF. Balstrup vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til HF. Balstrup vænge"

Transkript

1 Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej Ringsted Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået lang tid siden foreningen som én ud af fire foreninger i Ringsted blev etableret. Da Balstrupvænge blev startet i 1938 var der 84 haver. Sammenlægning af haver samt etablering af fælleshus, og dermed behov for plads, har reduceret antallet til 65. Det oprindelige formål om at give familier mulighed for et fristed, der var til at betale er stadig gældende. Traditioner om fællesskab og hjælpsomhed beboerne imellem er årsagen til en stadig velfungerende haveforening. Da foreningen startede, var afgrøder til privat brug en vigtig del af formålet med haverne. Dette formål var fremherskende op gennem 40erne. Dette har ændret sig en del, haverne bruges nu mest til rekreative formål, og beboerne hygger sig med hinanden. En tradition der stadig lever er havelågen- lukker du den betyder det; jeg vil have fred lader du den stå åben betyder det, kom indenfor. Går du i tanker om at deltage i det sammenhold, der er i en haveforening, så gå en tur i området og få en sludder med de beboere du møder. Velkommen.

2 Indholdsfortegnelse. Indhold. Velkommen til HF. Balstrup vænge... 0 Indholdsfortegnelse Indledning Praktiske oplysninger Kontaktpersoner Alarm i tilfælde af ulykke eller brand Kort over haveforeningen Vedtægter Formål og virke Medlemmer Hæftelse Leje Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede Opsigelse/ophævelse af lejemål Pligtarbejde/fællesarbejde Generalforsamling Bestyrelsen Regnskab og revision Foreningens opløsning...13 Ordensregler...14 Byggereglement Regler ved køb og salg Ordensregler for leje af fælleshuset

3 Indledning. Fælleshuset. Bestyrelsen ønsker hermed med denne Velkommen til HF. Balstrup vænge at informere nye, som gamle medlemmer. Haveforeningen blev stiftes år 1938 og har dermed 75 års fødselsdag år At sammenhold og det sociale er en vigtig del i kolonihavelivet, kan bekræftes ved der er flere af haveforeningens medlemmer der har haft 25 og 50 års jubilæum. Fælleshuset er et vigtigt sted. Fælleshuset danner rammen om arrangementer som Bankospil Sankthans bål sommerfester mm. Ja også private fester. Fælleshuset har åben om lørdagen fra 11:00 til 13:00 (i sommer perioden) med mulighed for køb af. Kaffe med brød / vand / øl / mm. (Men kun de dage hvor huset ikke er udlejet.) En tradition der stadig lever er havelågen- lukker du den betyder det; jeg vil have fred lader du den stå åben betyder det, kom indenfor. Går du i tanker om at deltage i det sammenhold, der er i en haveforening, så gå en tur i området og få en sludder med de beboere du møder. Med venlig hilsen Bestyrelse Velkommen. 2

4 Praktiske oplysninger. Traditioner. Generalforsamling sidste lørdag i marts. Kl. 10:00. Haveleje indbetaling den sidste lørdag i april og første søndag i maj kl. 10:00. Hækkene skal være klippet inden d. 15. juni og 15. september. En til to gange pligtarbejde om året efter behov. Vand. Gas. Kontroller din stophane, om den er tæt. Kontroller din vandmåler, om den er tæt. Der skal være måler nr. på vandmåler. Vandmåleren skal kunne aflæses. Der må ikke benyttes alm vandslange hvis man ønsker at have 2.eller flere tappesteder. Det skal oplyses til bestyrelsen hvis man udskifter vandmåler. Alle gas installationer skal være udført af aut. VVS installatør Gas regler og sikkerhed kan findes på vor hjemmeside under Nyheder. Brandbare væsker. Ha altid benzin og andre brandbare væsker forsvarligt aflåst. Vinter. Ha ikke noget der kan friste en tyv. Hold løbende opsyn med hus og have. Fjern alt af værdi. Fjern alle brandbare væsker 3

5 Kontaktpersoner. Bestyrelsen. Formand. Villi Nielsen Næstformand. Annie Tietze Kasser. Orla Andersen Bestyrelsesmedlem. Martin Larsen Bestyrelsesmedlem. Dan Holtze Suppleant Gerda Rasmussen Suppleant Palle Engelhardt Jensen Vurderingsudvalg. Formand. John Brandt. Vurderingsmand. Dan Larsen Vurderingsmand. Karl Pedersen Fælleshuset. Birgit Nielsen. Line Mantzius. Martin Larsen Haveforeningen bestyrelse kan kontaktede på. Telefon eller på . 4

6 Alarm i tilfælde af ulykke eller brand. Alarmcentral 112. Brand 114. Akuttelefon Sygehuse & skadestuer. Slagelse Sygehus Ingemannsvej Slagelse Tel: Næstved Sygehus Ringstedgade Næstved Tel: Køge Sygehus Lykkebækvej Køge Tel: Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Tel: Holbæk Sygehus Smedelundsvej Holbæk Tel: lægevagten i Region Sjælland telefon Lægevagtens telefon er åben hver dag hele året rundt kl I weekender og på helligdage er der døgnåbent 5

7 Kort over haveforeningen. 6

8 Vedtægter. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Balstrup vænge 2. Formål og virke Rev Foreningens navn er Haveforeningen Balstrup vænge. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m. Man må gøre sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland. 3. Medlemmer 3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen. Adresseændring samt telefon nr. skal omgående skriftlig meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Hvis den stedlige kommune kræver, at man har bopæl i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale. Et medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihavefor-bundet for Danmark. Overtrædes 7

9 4. Hæftelse denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab. 5. Leje 5.1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr Lejer er pligtig til at betale til haveforeningens fælles brandforsikring 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede 6.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser Medlemmet / haveejeren har pligt til løbende at vedligeholde og male sit hus / bygning på en måde så det ikke skæmmer området. 6.4 Medlemmet / haveejeren kan hvis, om ovenfor anførte betingelser ikke overholdes sammen med ordensregler for foreningen, kan bestyrelsen udstede en bøde på kr. 200,00 pr udskrevet påbud. Dog max. 3 påbud herefter bringes lejemålet til ophør jfr. 7. Bestyrelsen afgør suverænt alene, om ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 8

10 7. Opsigelse/ophævelse af lejemål 7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden i en længer periode til et ikke familiemedlem, og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes familiemedlemmer ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade 7.5. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber. Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. 9

11 Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber. Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser. hver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode 7.8. Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1.ste i en måned. Dog gælder. At. At At En efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabs-lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, Myndige slægtninge i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet. Bestyrelsen afgør alene, om ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 8. Pligtarbejde/fællesarbejde 8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 10

12 9. Generalforsamling 9.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning for formanden / næstformanden 3) Årsregnskab fra kasserne evt. bilagskontrollanter 4) Indkomne forslag. 5) Godkendelse af budget. 6) Valg af formand/kasserer. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8) Valg af bilagskontrollanter og suppleanter. 9) Valg af vurderingsudvalg Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever Hver havelod har en stemme Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal - medmindre der skal stemmes om,./. Vedtægtsændring./. Optagelse af kollektive lån./. Ekstraordinære indskud./. Haveforeningens opløsning 11

13 hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand. 10. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra en havelod med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fra Træden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag. 12

14 11. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. 12. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år og 2 bilagskontrollanter suppleanter for 1 år. Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at gennemgår foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, bilagsrevisionsarbejdet måtte give anledning til Bilagskontrollanter skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. 13. Foreningens opløsning Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med den stedlige kommune er i kraft. Vedtægterne blev fremvist ved den ordinær og årlige generalforsamling afholdt d for senere godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling. Vedtægterne er endelig godkendt og vedtaget ved ekstraordinægeneralforsamling holdt d og d

15 Ordensregler. Ordensregler A. Haven må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave. Det er forbudt at holde fjerkræ, kaniner eller andre lignende husdyr. Hunde og katte skal holdes således at det ikke bliver en plage for naboerne. Indkommer der klager, skal hunde og katte bortskaffes fra kolonien B. Samtlige haver og gange udfor disse skal holdes i ren og ordentlig stand. Gange rengøres indtil midten, evt. huller i vejen jævnes C. Levende hegn skal holdes behørigt klippede og i passende højde, Ingen hække må overstige 180 cm. i højden og cm i bredden. Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest den 22. juni anden gang senest den 15. september. Det er forbudt at bruge pigtråd, rafter træ til hegn. D. Enhver have skal være forsynet med havelåge og husnummer. Trampolin, badebassiner og boldspil må forefindes, men må ikke være til gene for naboerne. E. Brugen af motordrevne redskaber fra lørdag kl til mandag kl i tiden.15. maj til 15. september er forbudt. DOG i weekenden før d.22. juli og 15. september er det tilladt. F. Afbrænding må ikke finde sted. G. Bilparkering m.m. på koloniens gange er forbudt, af og pålæsning er dog tilladt. Motorkøretøjer henvises til koloniens parkeringspladser. Ved motorkørsel på foreningens område må hastigheden ikke overstige 15 km/t. Langstidsparkering af trailere vil efter 15. Maj og frem til d. 15. september ikke være tilladt. H. Grus, sten, gødning m.m. må ikke henligge på veje eller gange over 2 dage fra 1. maj til 1. oktober. 4 dage resten af året. I. Bilvask er ikke tilladt i kolonien. J. Opstilling af campingvogn og telt til campering af længer varighed i kolonien er forbudt. K- Erhvervsmæssig udnyttelse i havernes dyrkede afgrøder må ikke fin sted. L. Det er kun tilladt at bruge strømmaskine / generator til hækklipning og byggeri. Og iht.. E som skal overholdes. Der må ikke være cykler og knallert parkering på vejen. Disse skal sættes i egen have. M. Adresseændringer og samt telefon nr. skal straks meddeles formanden / kasseren N. En haveejer, der ønsker at afstå sin have, skal før et salg rette skriftligt henvendelse til bestyrelsen. Foreningens venteliste på haver, skal altid respekteres før haveejeren annoncering og salg. Såfremt en haveejer sælger sin have uden skriftlig henvendelse til bestyrelsen, kan salg nægtes og haveejer pålægges at betale evt. omkostninger. O. Det er endvidere havelejerens pligt, at følge opslagstavlen meddelelser. P. Evt. eksklusion af medlemmer: Såfremt et medlem ikke overholder foreningens vedtægter og ordensreglement, kan vedkommende ekskluderes af foreningen. I hvert tilfælde bliver 14

16 overtrædelsens karakter bedømt af bestyrelsen, som derefter giver medlemmet en skriftlig advarsel, hvori der samtidig tillægges lejeren at betale påløbne omkostninger vedrørende sagen. Såfremt forseelsen gentager sig, kan lejemålet af den pågældende have ophæves omgående uden mulighed for fornyelse. Skulle nogle medlemmer eller deres husstand og eventuelle besøgende til disse gøre sig skyldig i tyveri, hærværk og vold på andre medlemmers have og ejendom, må medlemmet betale eventuelt skade. I modsat fald kan bestyrelsen lægge beslag på haven og afgrøder m. m. til dækning af skader, og medlemmets lejemål vil blive ophævet omgående. 15

17 Byggereglement. Byggereglement BR for kolonihavehuse Al byggeri af kolonihavehuse, redskabsskure - overdækkede terrasser og drivhuse er underlagt Byggereglement for "småhusreglementet" og herunder en særaftale mellem Ringsted kredsen får kolonihaver og Ringsted Kommune.. 1. Der må max bebygges med 10.% af grundareal DOG max. 40.m 2 dertil kan bygges en overdækket terrasse på 25.% af havehuset størrelse. Dog max. 10. m 2. Sidebeklædningen / rækværk max højde på 125 cm. Bebyggelsens max højde må ikke oversige en højde på 3,50 m fra jordhøjde til tagryggen og tag hældningen må ikke overstige 30 grader.. 2. Derud over må der opføres et stk. fritliggende drivhus på max. 10,20m 2 og et redskabsskur opført i træ på max. 7,20 m Bebyggelsen må ikke opføres nærmer en 1. m fra skel. 4. Byggeriet må ikke opføres på en måde så det skæmmer området. (Afgøres suverænt af bestyrelsen). 5. Der må ikke opføres grundmurede huse eller benyttes materialer af sten beton eller lignende. Ligesom blanke og reflekterende materialer ikke må anvendes Som farver må der kun anvendes jordfarver, og sort.. 6. Inden byggeriet / tilbygning eller lindene påbegyndes skal der afleveres tegninger 1. stk. plantegning 1. stk. facadetegning 1. stk. snit tegning samt en tegning med huses placering på grunden, og en beskrivelse af materialevalg. Først derefter vil bestyrelsen skriftlig give tilladelse til påbydes af byggeriet.. 7. Såfremt man ønsker at installer brændeovn er det muligt. Brandeovnen Skal installeres af autoriseret firma. Med en skriftelig godkendelse fra brandmyndighederne (Skorstensfejeren) Bestyrelsen skal have en kopi af godkendelsen.. 8. Alt vand og gasinstallation skal udføres af autoriseret firma.. 9. Der må monteres solenergi som El og ventilation, samt vindgenerator Dog max højde på 3.50 m Er vindgeneratoren til gene for naboerne med henblik på støj. Skal strakt nedtages. 16

18 Regler ved køb og salg. Regler ved køb og salg af haver. Genneralt. Ved køb eller salg af kolonihaver, henvises til vedtægterne for HF. Balstrupvænge rev. a og love og regler iht. Dansk kolonihave forbund og Kreds for kolonihaver i Ringsted kommune. Ved køb af kolonihave. pkt. 1. Det er bestyrelsen som suverænt bestemmer og godkender om et evt. nyt medlem kan optages i haveforeningen. pkt. 2. Man skal have bopæl og hjemme adresse i Ringsted kommune. pkt. 3. Man må ikke være medlem af en anden kolonihave forening. pkt. 4. Man må ikke have nogen gældsforpligtelser eller udestående med andre kolonihave foreninger i Ringsted kredsen. pkt. 5. Køber skal være bekendt HF. Balstrup vænge vedtægter og ordensreglement, og er indforstået med dette. pkt. 6. Køber skal betale 300,00 kr. i administrations omkostninger til haveforeningen når papirerne underskrives. Ved salg af kolonihave. pkt. 1. Ingen kolonihave kan sælges uden bestyrelsen er underrettet. pkt. 2. Ingen kolonihave kan sælges uden forudgående vurdering af haveforeningens vurderingsudvalg. pkt. 3. Sælger skal lave en inventarliste, hvad der følger med i handlen. pkt. 4. Sælger er forpligtig til at holde og vedligeholde have / havehus samt betale haveleje og forsikring ind til haveloddet er solgt. pkt. 5. Sælger står selv for fremvisning og annoncering af haven. pkt. 6. Sælger skal betale 400,00 kr. i administrations til bestyrelsen /vurderingsudvalget inden haven vurderes. 17

19 Ordensregler for leje af fælleshuset Ordensregler for leje af fælleshuset A. Prisen for leje af fælleshuset er kr. 450,00 Der skal betales kr. 850,00 i disposition når huset reserveres. Slut afregning fortages ved aflevering af nøgle. Elforbrug afregnes særskilt med kr. 4,50 pr. kwh. B. Haveforeningens medlemmer skal kunne benytte toilettet under udlejning. C. Lejer skal selv fortage rengøring, såvel ude som inde samt toilet. D. Køkken.: Køleskab fryser og ikke mindst ovnen skal rengøres E. Bordene aftørres og stolene skal stables. F. Køkkenbord og gulve vaskes. NB. Skal selv medbringe rengørings midler. G. Alt køkken affald såvel øldåser vindflasker mm skal bortskaffes af lejer ved afleveringen af nøgle. H. Eventuelle ødelagte ting sættes på køkkenbordet, og afregnes ved aflevering af nøgle. I. Lejer har pligt til at informer sine gæster om. Hvad angår parkering på P. pladser og hastighed på max. 15 km. J. Lejer har pligt til at informer sine gæster om, at vise hensyn til naboerne. Og ikke bloker vej og spærre adgangsforholdene til deres haver med parkeret biller cykler mm. (indkørsel til solbærvænge nr. 23) K. Der må ikke spildes musik så højt at det gener naborene, alt musik skal være slukket kl

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere