Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)"

Transkript

1 Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

2

3 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. 2. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 3. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelse og friarealer i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavets muligt. 4. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede børn og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges. Forsikringer 5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. 6. Boligorganisationens forsikringer dækker normalt kun skader på bygningsdele i forbindelse med brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud. 7. Skader på indbo er ikke dækket af boligorganisationens forsikringer, heller ikke skader, der skyldes rør- eller radiatorsprængninger eller defekte tekniske installationer. 8. Det er derfor vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring, der også dækker genhusning i tilfælde, hvor boligen er ubeboelig - f.eks. på grund af brand- eller vandskade. Køleskabe, komfurer, ventilation, vaskemaskiner m.v. Vintervejr 9. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer skal du sætte dig ind i brugsanvisninger for disse. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren. 10. Det fremhæves, at skader, som skyldes forkert betjening eller misbrug, altid skal betales af den, der er årsag til skaden. 11. I boliger med loftsadgang skal du være opmærksom på faren for fygesne og eventuelt kontakte ejendomsfunktionæren, som kan hjælpe med at fjerne sneen, så du undgår fugtskader på bolig og indbo.

4 Tagrender Maskiner 12. Bor du i tæt/lavt byggeri, skal du holde øje med om tagrender og nedløb er i god og brugbar stand. Kontakt ejendomsfunktionæren ved defekt eller tilstopning. 13. I etageejendomme må boremaskine og hammer benyttes til ophængning af billeder, gardiner o.l. i tiden fra kl. 07,00 til kl. 19,00 på ugens 5 første dage. Lørdage fra kl. 09,00 til kl. 15,00. På søn- og helligdage må der ikke bores eller hamres. 14. I tæt/lavt byggeri skal støjende maskiner benyttes med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær opmærksom på, at der er tidspunkter, hvor dine naboer ønsker ro. Musik 15. Undgå støjende aktiviteter og iagttag god skik og orden ved at tage et rimeligt hensyn til dine medbeboere. Være opmærksom på, at du også har ansvaret for dine gæsters adfærd. 16. Hvis du tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden, kan det medføre opsigelse, så du må fraflytte boligen. 17. Benyttelse af radio, TV, musikinstrumenter m.v. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær specielt opmærksom på, hvor du anbringer højttalere i forhold til naboer. 18. I aften- og nattetimer skal du vise særligt hensyn til dine naboer og undgå støjende aktiviteter. Udluftning 19. Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringsperioden - også i soveværelset. Luft så ud flere gange i døgnet på følgende måde: Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre i ca. 5 minutter, således at al fugt og dårlig lugt bliver trukket ud. Luk derefter alle vinduer og døre igen - også i soveværelset og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling som tidligere. Nyd derefter det friske og stadig varme klima i boligen. 20. Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at der udluftes for lidt. Døre Affald 21. Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. 22. Det er vigtigt, at affaldet bliver fjernet på en for afdelingen og miljøet hensigtsmæssig måde, så det giver færrest mulige gener for medbeboere og de ejendomsfunktionærer, som er beskæftiget med at fjerne affaldet.

5 23. Farligt affald som batterier, malerrester, kemikalier, glasskår, skarpe genstande o.l. kan eventuelt afleveres på et af ejendomsfunktionæren anvist sted, eller på kommunens miljøstationer. 24. I nogle afdelinger forefindes container, hvor der er mulighed for at komme af med større affald. Det er forbudt at indsamle og fjerne affald fra denne container. 25. Alt affald skal være pakket ind i lukkede affaldsposer, før det lægges i skakt eller affaldscontainer. 26. Husk at lukke skaktlåge, affaldscontainer og lignende for at imødegå lugtgener og faren for rotter. 27. Af samme grund - nemlig faren for rotter - er det forbudt at fodre fugle og katte ved udkastning af brød og andre madrester. 28. I afdelinger, hvor der er indført kildesortering af affaldet, har beboeren pligt til at sortere affaldet efter de foreskrevne anvisninger, som forefindes hos ejendomsfunktionæren. 29. Storskrald (møbler, tæpper o.l.) henvises til de kommunale genbrugsstationer. Ejendomsfunktionæren viser gerne vej til nærmeste genbrugsstation. Altankasser Barnevogne, cykler m.v. 30. Ved vanding af altankasser og rengøring af altan skal du sikre dig, at dette kan foregå, uden at medbeboere generes heraf. 31. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. 32. Henstilling af cykler, cykelanhængere, barnevogne, flasker, fodtøj og lignende på trapper og gange er ikke tilladt. Cykel- og knallertkørsel Parkering og motorkørsel 33. Af hensyn til sikkerheden er cykling og knallertkørsel forbudt på gangstier, græsplæner m.v. 34. Parkering af indregistrerede motorkøretøjer må ikke finde sted i boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. 35. Uden særlig tilladelse fra boligorganisationen, er det forbudt at henstille last- og campingvogne, trailere samt uindregistrerede motorkøretøjer i boligområdet - herunder på parkeringsplads.

6 Boldspil Forurening og skader 36. Boldspil må kun finde sted på anviste områder. 37. Er en beboer, medlemmer af husstanden eller beboerens gæster skyld i forurening eller skader på ejendommen - herunder alt hvad der tilhører ejendommen - bærer beboeren det fulde ansvar. 38. Såfremt boligorganisationen iværksætter rengørings- og reparationsarbejder i forbindelse hermed, sker dette for den ansvarlige beboers regning. Pulterrum og kælderrum m.v. Vedtaget på beboermøde 28. marts Rummene skal - selv om de ikke benyttes - være aflåsede og evt. vinduer skal holdes lukkede. Det er ikke tilladt at have egen fryser kørende på fællesstrømmen i de private kælderrum. Har man brug for ekstra fryseplads henvises der til bofællesskabets fællesfryser. Ønsker man ikke at benytte denne, må husstanden finde plads til fryseren i egen bolig. Der kan dog gives dispensation, hvis strømforbruget bliver målt ud på årsforbrug, og den pågældende husstand godtgør afdelingen for dette beløb. De nærmere omstændigheder ved denne fremgangsmåde, kan kun aftales på beboermøder. 40. Da disse rum i mange tilfælde er indrettet i de sikringsrum, som kræves i henhold til lovgivningen, kan boligorganisationen kræve rummet ryddet med kort varsel. Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v. 41. I afdelinger med fællesvaskerier er nærmere regler for benyttelse opslået i vaskeriet. Tal evt. med ejendomsfunktionæren om brugen af vaskemaskiner m.v. 42. Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til andre beboere. Grønne anlæg 43. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligorganisationen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de kollektive anlæg, kan vi fortsat have en pæn bebyggelse. De etablerede beplantninger SKAL respekteres. Husdyr 44. Det er tilladt at anskaffe og holde mindre kæledyr i boligen i begrænset omfang f.eks.: hvide mus, hamstere, små skildpadder, stuefugle, dværgkaniner m.v., når det kan ske uden gene for medbeboere.

7 44 A. Det er tilladt at holde kanin uden skriftlig aftale, når denne holdes i bur og ikke er til gene eller ulempe for medbeboere. 45. Det er ikke tilladt at holde dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt f.eks.: rovdyr, rovfugle, slanger, rotter, giftedderkopper m.v. 46. Der kan ikke gives plejetilladelser til hund og/eller kat i afdelinger, hvor det ikke er tilladt at holde disse dyr. 47. Såfremt afdelingen på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning har besluttet, at der må holdes hund og/eller kat, skal den enkelte beboer samtidig med anskaffelsen af husdyret indgå en skriftlig aftale, der fastsætter de nærmere betingelser. 48. Aftalen om husdyrhold indgår som tillæg til lejekontrakten. 49. Tilsidesættelse af husdyraftalens bestemmelser medfører at husdyraftalen ophæves og det pågældende husdyr SKAL fjernes fra afdelingen. Vi hjælper gerne 50. Såfremt du bliver i tvivl, vil der være mulighed for at hente gode råd og vejledning hos afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionær i deres træffetider. 51. Det er ofte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, der vil påtale, hvis du eller dine børn overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden i afdelingen. 52. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter en sådan påtale - men tag ikke afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren det ilde op - det er trods alt en del af det arbejde, som disse mennesker har påtaget sig. Beboerklagenævnet Tillæg 53. Husk, at dialog altid er bedre end konflikt, men hvis du føler, at du ikke får løst dine problemer, bør du overveje at indbringe din sag for beboerklagenævnet. Boligorganisationen informerer gerne herom. 54. Sammen med denne husorden gælder de tilføjelser og/eller ændringer, der fremgår af afdelingens råderetsregler. Vedtaget af ordinært afdelingsmøde i 2002.

8 TILLÆG TIL HUSORDEN FOR BOFÆLLESSKABET UGLEHØJEN Sammen med foranstående husorden er dette tillæg gældende i bofællesskabet. På grund af den tætte boligform, som et bofællesskab er, er det nødvendigt at alle, både børn og voksne, i særlig grad er hensynsfulde og tolerante. De nedskrevne regler er derfor blot et udtryk for de regler, der som minimum skal overholdes i henhold til lejekontraktens 7. Øvrige detaljerede regler, som er nødvendige for beboernes fælles trivsel, aftales i mindelighed eller fastlægges på beboermøder. Hvis principielle stridsspørgsmål kræver, at der nedskrives faste regler, skal dette ske i form af en ændring til dette tillæg, som vedtages på et afdelingsmøde. Arkaden/- fællesrum 1) Arkaden er både det fælles ansigt udadtil og et fælles opholdssted, derfor skal den både være pæn at se på og behagelig at opholde sig i for børn og voksne. 2) Arkaden må ikke benyttes som oplagsplads eller pulterrum. Hvis der midlertidigt er anbragt ting, må disse ikke være til fare eller ulempe for legende børn. 3) Hver bolig skal sørge for rengøring af egen facade og feje foran egen dør i boligens bredde og over til den modsatte væg. 4) Det er ikke tilladt at spille musik i arkaden. Døre og vinduer skal holdes lukkede, hvis man spiller musik i egen lejlighed. 5) Brug af grill i arkaden er ikke tilladt. 6) Børn skal være i følge med voksen ved ophold i vaskeri. Børns ophold i fælleskøkken og fællesrum på 1. sal, må kun ske under opsyn af en voksen, som således er ansvarlig. 7) Husdyr må ikke tage fast ophold i arkaden. Ingen løse dyr i arkaden (undtaget fugle i bur). 8) Forældre er ansvarlige for, at deres børn ikke larmer i arkaden. Der skal være ro i arkaden efter kl. 20,00 (alle dage) og indtil kl. 8. På hverdage og indtil kl. 10 på lørdage og søndage. Legetøj og lignende skal ryddes op hver aften. 9) Boldspil er ikke tilladt, herfra dog undtaget badminton. Ingen vandkamp i arkade og fælleshus. Fællesfaciliteter/- aktiviteter: 10) Afdelingens fællesfaciliteter og fællesaktiviteter er åbne for alle beboere. Det er ikke muligt at udelukke nogen beboere fra brug af fællesfaciliteterne eller deltagelse i aktiviteterne. 11) Hvert hjemmeboende barn må afholde 2 fester årligt i fælleshus inkl. 1.-sal - under opsyn af en voksen.

9 Rengøring 12) Alle har pligt til at deltage ligeværdigt i det løbende viceværtsarbejde, vedligeholdelse, rengøringsopgaver og lignende, der påhviler beboerne. De nærmere regler for en ligelig fordeling af arbejdet fastsættes under bestyrelsens ansvar ifølge de gældende forretningsordener. Vedtaget på afdelingsmødet den 27. marts 2003 Rengøringspligter: Alle husstande i bofællesskabet har pligt til at rengøre følgende: - Vaskekælderen hver 22. uge - Fælleshuset incl. toiletterne hver 44. uge - Den siddende bestyrelse uddeler rengørings-huskekort med indholdende rengøringsvejledning senest søndagen før opgaven skal være udført - Er husstanden ikke i stand til at udføre sin rengøringspligt p.g.a. fysiske årsager eller lignende, aftaler der anden opgave på beboermøde - Undlader en husstand at udføre opgaven uden andet er aftalt på beboermøde, modtager husstanden en påtale fra bestyrelsen. Ovenstående rengøringspligter - Vedtaget på afdelingsmødet den 28. marts 2007 Maskiner Regler for lån af fælleshuset Uglehøjen Vedtaget på afdelingsmødet 28. marts ) Der gælder ingen faste tidsgrænser for brug af boremaskiner m.v.. Det skal selvfølgelig ske med naturlig hensyntagen til de øvrige beboere. 14) Alle husstande i bofællesskabet Uglehøjen 26 har ret til lån af fællesskabets fælleshus til privat brug. Ønsker en husstand at låne fælleshuset & eller 1. salen skrives ønsket under på dagsorden, som er ophængt på info tavlen. Efterfølgende skal beboeren møde op til beboermøde, ellers vil punktet bortfalde. Punktet skal godkendes ved afstemning af de fremmødte beboere på beboermødet. Nøglerne kan kun udleveres til en voksen beboer. Huset & eller 1. salen skal afleveres i rengjort stand. Ved aflevering gennemgåes huset sammen med det bestyrelsesmedlem som har udleveret nøglerne.

10 Rengøringsvejledning, tjek skema, nøgler og regler udleveres samtidigt. Husordenen ændret/revideret senest på afdelingsmødet

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere