Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk"

Transkript

1 Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk Niels-Henrik Topp Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1. Indledning Det er vigtigt at publicere, hvis man ikke skal forsvinde ind i glemslen. Men offentliggørelse er i sig selv ikke altid nok til at sikre den ønskede gennemslagskraft. Hvis bidragene udkommer i tidsskrifter eller på forlag, som ikke hører til blandt de førende, kan de let blive overset. Denne risiko øges yderligere, hvis publikationen skal overskride geografiske og faglige barrierer for at nå den relevante målgruppe. Problemet er derfor, hvordan en forsker bedst kan sikre sig, at netop den læsergruppe, som en ny publikation sigter mod, også bliver opmærksomme på den eksistens? Løsningen har traditionelt været at sende særtryk til indflydelsesrige personer inden for fagområdet. Den danske økonom Jens Warming ( ) benyttede sig i stor stil af denne mulighed, og samtidig førte han i en lille notesbog et systematisk regnskab over fordelingen af artikler og bøger. Forsendelsesbogen giver en enestående mulighed for at kortlægge Warmings kontaktflader til økonomer og andre personer med interesse for samfundsudviklingen. I nogle tilfælde er der kun tale om enkelte eller nogle få særtryk, men andre personer modtog en løbende strøm af artikler, hvilket tyder på en tættere kontakt. Materialet påviser, at Warming fordelte sine særtryk gennem en række forskellige netværk, og at han aktivt forsøger at gøre opmærksom på sine ideer ved at udsende særtryk. Endelig viser notesbogen, at Warmings netværk ikke er begrænset til Danmark men også omfatter et stort antal udenlandske økonomer. 2. Data. Forsendelsesbogen I 1919 tiltræder Jens Warming et ekstraordinært professorat i statistik ved Københavns Universitet. Han har på daværende tidspunkt undervist i faget samfundsbeskrivelse for økonomistuderende i 13 år sideløbende med sin fuldtidsstilling som kontorchef i Danmarks Statistiske Bureau. Tilsyneladende er det et markant karrierespring. Men det viser sig, at stillingsbeskrivelsen betyder, at Warming kan udelukkes fra at beskæftige sig med økonomisk teoretiske emner i universitetssammenhæng, hvor han henvises til at undervise og dermed forske i den deskriptive beskrivelse af den danske samfundsøkonomi. Det kommer til at skabe tilbagevendende konflikter i de 20 år Warming fungerer som professor, Davidsen (1999). Universitetets magt rækker dog kun til

2 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 83 at begrænse hans produktion af lærebøger. Uden for universitetets mure har han frit spil, og her får han publiceret 120 tidsskriftsartikler og bøger. Omkring 100 af bidragene omhandler økonomiske emner eller analyserer samfundsmæssige problemstillinger ud fra en økonomisk tilgang. En del af artiklerne kommer i generelle samfundsoriente - rede tidsskrifter, men mere end 60 af bidragene er optaget i fagøkonomiske tidsskrifter og antologier, hvor redaktøren er en dansk eller udenlandsk økonom, Topp (1996) og Kærgård, m.fl. (1998). Materialet for denne undersøgelse er en lille notesbog som bærer betegnelsen:»jens Warming, Forsendelsesbog«. Bogen indeholder 26 blade, som er udnyttet på begge sider. De første 18 blade er et stort regneark, hvor rækkerne angiver modtagerens navn, mens søjlerne angiver forkortede titler for de udsendte artikler og bøger. Det indre af matricen angiver antallet af udsendte særtryk. Normalt vil der være tale om et enkelt, men i nogle tilfælde sendes flere til en gruppe af personer eller en institution. Om bogens sidste 8 sider angiver Warming,»Resten, nemlig Personer som har faaet specielle Ting og derfor ikke er nævnt foran. Samt afhandlinger med faa Særtryk«. Bogen er antagelig udarbejdet omkring Der er nogle tilføjelser, men store dele af bogen ser ud til at være udarbejdet på en gang på grundlag af eksisterende forlæg. Selv om Warmings håndskrift kan være svær at læse, er det muligt at identificere hovedparten af de 84 publikationer, som materialet omfatter ved hjælp af fortegnelsen over Warmings publikationer i Topp (1996). Forsendelsesbogen dækker alene perioden 1904 til 1934 og medtager derfor ikke de mere end 30 arbejder, som Warming publicerer sine sidste 5 år. Desuden registrerer Warming ikke alle sine publikationer inden for perioden, således mangler 3 større artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift fra 1904 og Materialet dækker dog 80 procent af hans bidrag til faglige tidsskrifter og en tilsvarende andel af de økonomisk orienterede bidrag til almene, samfunds - orienterede tidsskrifter. Som det fremgår af tabel 1 distribuerer Warming eksemplarer fordelt på 84 publikationer fra perioden En stor del af dem er sandsynligvis blevet sendt i forbindelse med offentliggørelsen, men der findes også personer tilføjet efterfølgende. Forsendelseslisterne omfatter 449 personer, tidsskrifter og institutioner. Reelt har et meget større antal personer modtaget hans særtryk, for i nogle tilfælde angiver Warming, at han har foretaget masseforsendelser til dagblade i provinsen eller København eller til Rigsdagen og amtsråd. Det ville være uoverkommeligt at identificere de enkelte modtagere alene ud fra summariske navneoplysninger, hvis ikke Warming selv havde inddelt sit materiale i målgrupper, se tabel 1. I den gruppe, som Warming selv betegner som»egentlige økonomer«, kan en stor del af personerne identificeres ved hjælp af Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen ( ) samt American Economic Associa-

3 84 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 Tabel 1. Fordeling af særtryk efter Warming s målgrupper. Modtagere af særtryk antal særtryk Egentlige økonomer Kristeligt-socialt interesserede Socialt interesserede Jordspørgsmålet Forretningsfolk og jurister. Embedsmænd Institutioner Politikere Ikke identificeret Familie og lignende I alt tions løbende medlemsfortegnelser. Derimod er der ingen tilsvarende systematiske hjælpemidler for de andre grupper. Undersøgelsen fokuserer derfor på de 130 økonomer og enkelte politikere. Men selv blandt økonomerne kan det imidlertid være nødvendigt at anvende skøn. Når Warming angiver navnet»heckscher«uden yderligere tilføjelser kan det henvise både til Eli Heckscher og de to danske cand. politter Kay og Ester Heckscher. Da navnet optræder i forbindelse med registreringen af andre nordiske universitetsøkonomer, er det dog nærliggende at antage at det drejer sig om den svenske professor. 3. Warmings strategier ved fordeling af særtryk Det er selv i dag almindeligt, at forfatteren modtager 25 eksemplarer af en artikel til fordeling blandt familie og fagfæller. Denne type distribution genfindes i materialet, men der er også en anden form for distribution, hvor Warming udsender formidable oplag. Der er 22 bøger og artikler, hvor oplaget eller det udsendte antal særtryk overstiger 100 eksemplarer. Over halvdelen af publikationerne er enten faglige bøger eller artikler fra Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre økonomiske tidsskrifter, mens resten er pamfletter om alkohol og kirke eller almene boligøkonomiske artikler. I et enkelt tilfælde får Warming fremstillet 800 eksemplarer af en artikel fra Nationaløkonomisk Tidsskrift 1908 om sammenhængen mellem byerhvervenes arbejdsløshed og landbrugets arbejdskraftmangel. Forsendelsesbogen giver mulighed for at afdække hvordan 718 eksemplarer af publikationen fordeles til medlemmer af Rigsdagen, amtsråd og dagblade samt til enkeltpersoner. I teorihistoriske undersøgelser er det ofte umuligt at bedømme, hvor stor opmærksomhed en bestemt artikel skaber, og om 1. Gruppen»egentlige økonomer«er i tabellen suppleret med danske og udenlandske økonomer, som har modtaget enkelte særtryk og derfor alene optræder i Forsendelsesbogens sidste 8 sider. Desuden er med - taget ingeniørerne Ivar Jantzen og telefondirektør Fr. Johannesen, der begge skrev om økonomiske emner herunder multiplikatoren, se Topp (1987).

4 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 85 synspunkterne vinder gehør. Her giver Forsendelsesbogen værdifuld information om, hvem der efter Warmings opfattelse tilhører kredsen af meningsdannere på det pågældende område. Warming noterer i sin dagbog, at artiklen fra 1908 skaber megen opmærksomhed, og at han får mange takkeskrivelser, Davidsen (1999, 169). Ved at kombinere de to informationskilder får vi bedre mulighed for at vurdere artiklens gennemslagskraft. En af Forsendelsesbogens mest overraskende informationer er, at Landbrugets Grænse-Kalkulationer fra 1933 fordeles i et meget stort oplag. Bogen blev færdig efter et årelangt forarbejde. Det er hans håb, at den nye lærebog vil overbevise landbrugs - økonomerne, og at brugen af marginalanalyser vil vinde indpas i landbruget som erstatning for de traditionelle budgetmetoder baseret på gennemsnitsbetragtninger. Bogen er omfangsrig, men alligevel aftager Warming selv 110 eksemplarer, som fordeles med 40 til udlandet, mens resten sendes til danske økonomer og personer med forbindelse til landbruget. I udlandet er det især norske og svenske økonomer og landbrugssagkyndige, som får et eksemplar, men bogen sendes også til den internationalt anerkendte amerikanske landbrugsøkonom John D. Black fra Minneapolis senere professor ved Harvard. Black har samme tilgang til landbrugsøkonomi som Warming. På tilsvarende måde sendes bogen til de ledende fortalere for marginalprincippet blandt tyske landbrugsøkonomer: Friedrich Aereboe, Theodor Brinkmann, Hans Zörner og Wilhelm Busch. De har antagelig lige så lidt som Black kunnet læse dansk, så bogen har, ud over at være et signal om at danske forskere beskæftiger sig med området, først og fremmest været tiltænkt institutionernes biblioteker. Warmings fordeling af Landbrugslærebogen fra 1933 kan ses som en parallel til masseforsendelsen af den tidligere omtalte artikel fra Men han sender denne gang målrettet publikationen til økonomer, landbrugsøkonomer og andre centralt placerede sagkyndige, som beskæftiger sig med landbrugets driftsforhold i indland og udland. Udover de 110 bøger som Warming udsender»med hilsen fra forfatteren«sender forlaget sender 21 anmeldereksemplarer til samfundsøkonomiske og landbrugstidsskrifter i Norden. Dette massive fremstød skal sammenholdes med, at bogen kom i handelen med et samlet oplag på 400 styk. Den meget omfattende distribution viser, hvor store anstrengelser Warming gør sig for at dreje den danske landbrugsøkonomiske debat i en ny retning. Denne pionerindsats er anerkendt af Nõu (1967, 388), der skriver»during the 1930s marginalism also found a foothold in Denmark. This was mainly due to the activities of the marginalistically inclined political economist Warming«. Men med den nye information som Forsendelsesbogen giver, er det oplagt også at undersøge, i hvilket omfang Warmings ideer har sat sig spor i de øvrige nordiske lande. Mens artiklen fra 1908 og bogen fra 1933 illustrerer, hvordan Warming forsøger at

5 86 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 få sine publikationer ud til en stor gruppe potentielle læsere, så indeholder materialet også mange eksempler på, at særtrykkene målbevidst sendes til afgrænsede målgrupper. Det mest tankevækkende eksempel er hans fordeling af artiklerne om regulering af adgangen til fiskegrunde fra 1911 og Til trods for artiklernes teoretiske karakter er der stort set ingen økonomer, som modtager artiklerne, der primært sendes til fiskeribiologer og embedsmænd med tilknytning til fiskerireguleringen, hvilket skyldes at Warming er meget optaget af, at hans teoretiske ideer bliver anvendt i praksis, Topp (2008). Der har hidtil manglet konkret viden om fiskeribiologernes reaktion på de tilsendte særtryk. Men en af modtagerne, fiskeribiologen C.V. Otterstrøm (1915), er åben over for muligheden af at regulere adgangen til fiskeriet i Ringkøbing Fjord gennem et afgiftssystem, og med direkte reference til Warming tilføjer han:» hermed vilde man kun betræde samme Vej, som man muligvis før eller senere maa ind paa til Regulering og Beskatning af vort Saltvandsfiskeri, til hvilket jo nu alle har fri adgang«. 4. Warmings kontakt med danske og udenlandske økonomer Danske og udenlandske økonomer er langt den største gruppe aftagere af særtryk, men det er bemærkelsesværdigt, at fordelingen mellem danske og udenlandske økonomer er meget lige, jf. tabel 2. Forklaringen er, at Warming har publiceret en række engelsksprogede artikler, som kan fordeles bredt, og han fordeler også i flere tilfælde danske artikler og bøger uden for Skandinavien. Materialet vil i det følgende blive anvendt til indkredse Warmings netværk blandt danske og udenlandske økonomer. Endelig kan forsendelseslisten anvendes til at afdække, hvilke centralt placerede økonomer, som Warming forsøger at påvirke eller få til at tage stilling til hans ideer og økonomiske analyser. Fordelingen af artikler i Danmark er præget af, at Warming regelmæssigt sendte artikler til sine nærmeste kolleger. Professorerne Harald Westergaard, Laurits V. Birck, Axel Nielsen og Frederik Zeuthen modtog hver mellem 30 og 40 særtryk jævnt fordelt over hele perioden Når de økonomiske professorer ved økonomuddannelsen i København regelmæssigt modtager særtryk, har det nok haft karakter af pligtafleveringer, selv om der altid er et håb om, at nogle af argumenterne gør indtryk, og der findes flere eksempler på det sidste især for Warmings mikroøkonomiske arbejder. Deltidsundervisere og censorer ved studiet bliver på tilsvarende måde tilgodeset. C.V. Bramsnæs, Carl Iversen, Jørgen Pedersen og Thorkil Kristensen hører til på listen over økonomer, som regelmæssigt modtager særtryk herunder eksemplarer af nogle af de centrale makroøkonomiske publikationer om blandt andet multiplikatoren. Det sidste er ikke mindst interessant, fordi de alle 4 kom til at spille en positiv eller negativ rolle i forbindelse med introduktionen af de nye finanspolitiske ideer i Danmark i

6 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 87 Tabel 2. Fordelingen af særtryk til»egentlige økonomer«. 2 Modtagere af særtryk Antal særtryk Norge Sverige USA UK 8 10 Tyskland 6 9 Finland 1 1 Danmark I alt erne og 1940erne, Topp (1987). Bramsnæs får som finansminister tilsendt artiklerne»a Theory of Prices and Wages«og»Tilpasningen«, begge fra I de to artikler fremlægger Warming sine centrale teoretiske argumenter for, at lønniveauet skal stabiliseres, og at finanspolitikken skal udnyttes ekspansivt. Men Bramsnæs er ikke den eneste politiker, som modtager de to artikler; de sendes også til statsminister Stauning, indenrigsminister Bertel Dahlgaard, socialminister K.K. Steincke og udenrigsminister P. Munch. Der kommer aldrig en dansk politisk debat om den aktivitetsregulerende finanspolitik i 1930erne, og det er hidtil forklaret med, at politikerne enten ikke kender ideerne, eller at de fravælger muligheden med fuldt overlæg, Topp (1987). Men den første forklaring er ikke rimelig, når vi ved, at den socialdemokratisk ledede regeringen er blevet orienteret så direkte og så bredt om den grundlæggende ide bag en ekspansiv finanspolitik. Den nye information styrker derimod tesen om, at det er meget velovervejet, når Danmark fastholder en ortodoks finanspolitik og helt ser bort fra de nye ideer om at påvirke aktiviteten. Til gruppen af modtagere af et stort antal særtryk hører også økonomer med tilknytning til Danmarks Statistiske Bureau. Der er således ingen store overraskelser i Warmings fordeling af særtrykkene til danske økonomer, idet det er forventeligt, at kollegerne på hans to arbejdspladser er blandt storaftagerne. De øvrige artikler fordeles blandt en bred gruppe økonomer, hvoraf nogle kun modtog et begrænset antal. En analyse på baggrund af modtagernes kandidatår viser, at 11 af de danske økonomer er uddannet, før Warming selv blev kandidat, mens 20 er uddannet i perioden Endelig er 11 økonomer uddannet efter at Warming blev professor. Når Warming har et bredt kontaktnet i USA skyldes det, at han i 1923 foretager en rundrejse til 13 amerikanske universiteter for at indsamle materiale om alkoholforbuddets virkninger, Topp (2002). Warming møder under opholdet en række amerikanske økonomer, og denne gruppe, som omfatter en hel del landbrugsøkonomer, får efter 2. Se note til tabel 1.

7 88 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 hans hjemkomst tilsendt et særtryk af artiklen»taxation of Real Property in Denmark«. Artiklen er baseret på et foredrag, som Warming holder på de fleste universiteter blandt andet på Harvard under overværelse af Bertil Ohlin og F.W. Taussig. Hovedparten af de amerikanske økonomer modtager alene denne artikel, men 3-4 økonomer får tilsendt både engelsk- og dansksprogede artikler, fordi de enten havde dansk oprindelse, eller fordi de havde lært sproget under studieophold i Danmark. 3 Denne gruppe forsendelser, der strækker sig over en længere periode, indeholder både generelle og landbrugsøkonomiske publikationer. Af stadig ukendte årsager har Warming haft en særlig kontakt med professor John D. Black fra Minneapolis og Harvard. Han får tilsendt 3 forskellige særtryk om landbrugsøkonomiske emner, herunder Warmings dansksprogede bog om anvendelsen af marginalanalyser inden for landbrugsøkonomi, men han modtager også 2 af Warmings engelsksprogede makroøkonomiske artikler. På grund af Warmings mange dansksprogede artikler, og den dengang tætte personlige kontakt, er økonomerne i Sverige og Norge aftagere af mange særtryk. Knud Wieth-Knudsen, som er professor ved den Tekniske Højskole i Trondheim , er sammen med professor Emil Sommarin fra Lund og Bertil Ohlin de store aftagere af særtryk. Mens Wieth-Knudsen modtager et mere varieret udbud, er leverancerne til de to svenskere hovedsageligt makroøkonomiske artikler, selv om de selvfølgelig alle tre modtager landbrugsbogen fra 1933, der i alt fordeles til 17 svenske og norske økonomer og landbrugssagkyndige. En tæt kontakt med Sommarin er ikke tidligere registreret, men den virker naturlig, fordi der er sammenfald både i deres valg af fagøkonomiske emneområder og deres politiske holdning, selv om Warming aldrig blev organiseret socialdemokrat. Kontakten med Bertil Ohlin er derimod velbelyst, og der er ingen tvivl om, at der var en gensidig sympati de to imellem, Davidsen (1999). I Forsendelsesbogens første del med listerne over de faste aftagere optræder samlebetegnelsen»wicksell + Søn«. Denne sammenkædning anvendes også i forbindelse med andre navne og det er sjældent, at Warming markerer den konkrete fordeling mellem de to personer. Det kan derfor ikke afgøres, hvor længe Warming har kontakt med Knut Wicksell, og hvornår sønnen Sven Dag Wicksell, der også er professor i Lund, begynder at få særtrykkene, men der kan ikke være tvivl om, at Knut Wicksell mod - tager bogen Arbejdsløn og Rente. Warming er stærkt optaget af Wicksells teoretiske arbejder, og i sin dagbog skriver han den 8. december 1911 om sit bidrag til den igangværende professorkonkurrence: Mit selvvalgte Emne»Arbejdsløn og Rente«udviklede sig til en Række nye Tanker og Opstillinger, og jeg mener her at have givet vægtige Bidrag til Erkendelsens Fremadskriden, 3. Dekan Herluf Olsen, Darthmouth College (12 særtryk), landbrugsøkonomen C. L. Christensen, Univer - sity of Wisconsin-Madison (8), sociologen E. Franklin Frazier, Howard University (5), og landbrugsøkonomen Ernest L. Anthony, Michigan State University (5).

8 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 89 om end ikke helt afklaret. (Som Biprodukt en Afhandl, om Fiskeriet). Jeg lærte mest af Wicksell, dernæst af Marshall, men var i øvrigt forfærdet over, saa meget Vrøvl der er i vor Videnskab. [Davidsen 1999, s. 177 med Warmings egne forkortelser]. Bogen indeholder også en del referencer til Wicksell, og Warming har utvivlsomt set frem til en tilbagemelding på sit arbejde, også fordi en positiv udtalelse kunne styrke hans karriereforløb. Efter nederlaget i professorkonkurrencen forsøger han at få bragt en egentlig anmeldelse fra Wicksell i Nationaløkonomisk Tidsskrift ved at påvirke redaktøren, Adolph Jensen. Det tyder på, at Wicksell ikke har været helt afvisende over for den tilsendte bog. I august 1934 skriver Warming nærmest i telegramstil i dagbogen:»1912 kunde jeg ikke faa Ad. J. til at faa Wicksell anmelde min Bog«Davidsen (1999, 197). I dagbogen fra 1930erne grunder Warming en del over sin manglende teoretiske gennemslagskraft, som henføres til nederlaget i En anmeldelse fra Wicksell kunne måske have ændret hans position blandt danske økonomer. 5. Does supply creates its own demand? Warmings Forsendelsesbog giver os ny viden om, hvem Warming står i kontakt med og hvilke dele af hans produktion, som han ønsker, at de pågældende bør kende. På dette punkt er Forsendelsesbogen helt enestående, for der findes internationalt kun få eksempler på en tilsvarende kortlægning af en forskers distributionskanaler. Men materialet har også sine begrænsninger, da det ikke registrerer responsen hos mod - tagerne. Selv om det øger sandsynligheden for at en artikel bliver læst, når den tilsendes direkte, så kan den forblive ulæst, ligesom modtageren ikke nødvendigvis behøver at godtage de fremførte ideer. For at vurdere effekten på modtagerne er det nødvendigt at supplere med anden information om modtagernes teoretiske holdninger. Det fremgår eksempelvis af Forsendelsesbogen, at Gustav Cassel og Eli Heckscher modtager den stærkt kontroversielle bog Valutaspørgsmålet fra 1924, hvor Warming gør op med kvantitetsteorien og den førte pengepolitik i Danmark. Ligesom så mange andre får de to svenske økonomer også senere tilsendt artiklen»a Theory of Prices and Wages«fra 1931, hvor Warming for første gang internationalt præsenterer grundlaget for sin makroøkonomiske teori. I ingen af tilfældene er der grund til at forvente, at der kom en positiv reaktion, men kendskabet til kontakten er alligevel vigtig, fordi den påviser, at Warming aktivt forsøgte at komme i dialog med de to svenskere. Måske har reaktionen været mere konstruktiv fra Gustaf Åkerman og Johan Åkerman, for de modtager begge over en relativ kort periode et stort antal særtryk. Men det betyder ikke at de to svenske professorer er enige med Warming. Johan Åkerman er således kritisk over for dele af Warmings og Bertil Ohlins teoretiske ideer, hvilket fører til en debat mellem Ohlin og Åkerman i 1930erne.

9 90 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 Det er værd at notere, at Erik Lindahl, Gunnar Myrdal og Bertil Ohlin fra Stock - holmskolen hører til blandt de økonomer, der modtager flere særtryk. Ohlin er den eneste, som får en komplet samling af Warmings vigtigste makroøkonomiske artikler om indkomstdannelsen og multiplikatoren. Men han sender dem alle tre et eksemplar af»a Theory of Prices and Wages«fra Det samme gælder Ragnar Frisch, der desuden modtager artiklen»tilpasningen«fra samme år med dens præsentation af multiplikatoren og beregningen af finanspolitiske effekter. Der er som omtalt ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at få tilsendt et særtryk og at blive påvirket af de pågældende ideer. Men det er bemærkelsesværdigt, at en stor del af den gruppe økonomer fra Norge, Sverige og Danmark, der var med til at ændre den makroøkonomiske teori og synet på finanspolitikken i 1930erne, alle på et relativt tidligt tidspunkt er blevet præsenteret direkte for Warmings grundideer. Karl-Gustav Landgren anfører i sin disputats fra 1960, at udviklingen af de nye svenske makroøkonomiske ekspansionsteorier i 1930erne primært skal tilskrives, at Bertil Ohlin er inspireret af The Means to Prosperity fra 1933, hvor Keynes præsen - terer multiplikatorteorien. Langrens synspunkt giver umiddelbart anledning til en meget ophidset svensk debat, som først afsluttes, da det ved arkivstudier dokumenteres, at Ohlins publikationer foreligger som manuskript før Keynes publicerer sine ideer. Men med Forsendelsesbogens dokumentation af en endog meget tæt kontakt mellem Bertil Ohlin og Warming er det nærliggende at spørge, om Ohlin så i stedet for er under indflydelse af Warming. Det ville i så fald ikke være et særtilfælde. Davis Laidler (1999) fremhæver netop, Warmings artikel om multiplikatoren i Economic Journal 1932, som et afgørende bidrag til udviklingen af Keynes makroøkonomiske opfattelse. Lighedspunkterne som Landgren finder mellem analyserne hos Keynes og Ohlin kan derfor skyldes, at de har en fælles inspirationskilde, selv om ingen af dem nævner Warming direkte. I nogle tilfælde har Warming sendt sine særtryk til internationalt anerkendte økonomer. Det gælder eksempelvis multiplikatorartiklen fra Economic Journal 1932, der fordeles til landbrugsøkonomen John D. Black, Harvard og Joseph Schumpeter, Bonn. Black får også tilsendt»a Theory of Prices and Wages«fra Et eksemplar af samme artikel afsendes til John R. Commons, som Warming kender særdeles godt fra sit ugelange ophold i Madison i I ingen af tilfældene kender vi reaktionen fra modtageren, men kontakten viser, at Warming gerne ville påvirke dem, og en eventuel reaktion kan kun afdækkes gennem udenlandske arkivstudier, fordi Warmings korrespondance ikke er bevaret. Afslutningsvis kan der være grund til at fremhæve et enkelt særtryk, hvor Forsendelsesbogen løser et problem, som har optaget internationale teorihistorikere i årevis.

10 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 91 Som tidligere omtalt er multiplikatorartiklen fra 1932 uomgængelig for forståelsen af den udvikling, som Keynes makroøkonomiske opfattelse gennemgik i starten af 1930erne. Men det har længe været uvished om, der er direkte kontakt mellem Keynes og Warming, og i givet fald hvornår den bliver etableret. Skidelsky (1992, 451) angiver, at» Keynes probably saw Warmings article when it was first submitted to the Economic Journal, of which he was coeditor. As we shall see he started to make use of the consumption function in the Spring of So the theoretical influence may have run more directly from Warming to Keynes than from Kahn to Keynes at this point«. Men ud fra Forsendelsesbogen er det muligt at komme et skridt videre, for her optræder»keynes, Cambridge«som modtager af»a Theory of Prices and Wages«fra Det kan hermed for første gang endeligt slås fast, at der er direkte kontakt mellem de to økonomer, men det er sådan set mere interessant, at Warming forsøger at gøre Keynes opmærksom på andre dele af sin produktion. Det er ikke muligt ud fra Forsendelsesbogen at afgøre, hvornår Warming fremsender sin artikel til Keynes. Det kan være sket umiddelbart efter, at den publiceres i juni 1931, eller det kan være sket på et senere tidspunkt i forbindelse med, at Warming indsender 1932-artiklen om multiplikatoren til Economic Journal. Korrespondancen har ikke overlevet, men det håndgribelige bevis findes i biblioteket i Cambridge, hvor der befinder sig et lille særtryk med påskriften: Professor J.M. Keynes with the compliments of the author 6. Konklusion Efter at vi har fået adgang til Forsendelsesbogen, er det nødvendigt at ændre vores opfattelse af Warming på en række punkter. Denne omvurdering har sådan set allerede været i gang siden Davidsen (1999) offentliggjorde uddrag af hans dagbog, og der blev adgang til hans upublicerede manuskripter. Men Forsendelsesbogen kaster nyt lys over Warmings situation. For det første er det ikke længere muligt at fastholde billedet af en isoleret økonom, der publicerer i svært tilgængelige danske tidsskrifter. Han marginaliseres utvivlsomt af de økonomiske professorer i København, men han kompenserer med et netværk af økonomer og andre samfundsinteresserede uden for Universitetet. For det andet viser materialet en ny side af Warming, som strategen der forsøger at sende sine særtryk de personer, hvor effekten kan forventes at være størst. Det gælder artiklerne om fiskeri, der målrettes havforskere og centrale embedsmænd og politikere, men går uden om almindelige økonomer. Det gælder også bogen om landbrugets grænsekalkulation fra 1933, der bruges i et antagelig særdeles bekosteligt tæppebombardement af landbrugsøkonomer og sagkyndige inden for landbrugsregnskaber. For det tredje og måske mest overraskende viser Forsendelsesbogen, at War-

11 92 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 ming har et internationalt netværk, som også rækker ud over de nordiske lande. I en del af tilfældene er kontakten begrænset til 1-2 særtryk, men der er også en gruppe skandinaviske økonomer med en mere regelmæssig kontakt. Selv i de tilfælde, hvor der måske kun sendes et enkelt særtryk, kan materialet indeholde værdifuld teorihistorisk information om en interessant forbindelse som for eksempel i tilfældene med Wicksell og Keynes. Litteratur Davidsen, T Statistiker mod sin vilje Uddrag af Jens Warmings dagbøger. Fund og Forskning, Det Kongelige Bibliotek. 38: Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen. Candidati og Examinati juris , Candidati politices , Candidati ac - tuarii , Kbh. G.E.C. Gad Kærgård, N., P. Andersen and N.-H. Topp The Danish Economist Jens Warming An Odd Genius. In W. J. Samuels ed.: European Economists of the early 20th Century. vol 1, Edward Elgar Pub - lish ing, pp Laidler, D Fabricating the Keynesian revolution: Studies of the inter-war literature on money, the cycle, and unemployment. Cambridge: Cambridge University Press. Nõu, J Studies in the Development of Agricultural Economics in Europe. Uppsala: Almqvist & Wicksell. Otterstrøm C. V Ringkøbing Fjord som en Ferskvandssø med Aalekiste. Fersk - vandsfiskeribladet 15. februar Skidelsky, R John Maynard Keynes: The Economist as Saviour. London: Mac - millan. Topp, N.-H Udviklingen i de finanspolitiske ideer i Danmark , Kø - benhavn. Topp, N.-H J. Warming A Biogra phy. Institut for Statskundskab. Ar - bejds papir no. 13. Topp, N.-H Den frie konkurrences mangler. Uddrag af en upubliceret dansk nationaløkonomisk lærebog. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 140 (3): Topp, N.-H The Impact of Open Access to Fish ing Grounds: The History of Jens Warmings Model. History of Political Economy 40 (4): Warming, J Arbejdsløn og Rente. Kø - ben havn: Gad. Warming, J Om Grundrente af Fiskegrunde. Nationaløkonomisk Tidsskrift (49): Warming, J Taxation of Real Property in Denmark. Political Science Quarterly 39: Warming, J Valutaspørgsmaalet. Kø - ben havn. Warming, J Aalegaardsretten. Natio - nal økonomisk Tidsskrift. 69: Warming, J A Theory of Prices and Wages, International Labour Review 1931 (24): Warming, J Tilpasning. Gads danske Magasin, (25): Warming, J International Difficulties Arising out of the Financing of Public Works during Depression, Economic Journal, (42): Warming, J Landbrugets Grænse-Kalkulationer. København Arkivmateriale, manuskripter: Jens Warmings Forsendelsesbog: Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Jens Warmings dagbog fra USA-rejsen 1923: Det kongelige Bibliotek. Jens Warmings Dagbog: Det kongelige Bib - liotek.

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Debat og kommentarer

Debat og kommentarer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 72-81 Debat og kommentarer The Theory of Wages en international prisbesvarelse Finn Olesen Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, E-mail: finn@business.aau.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider.

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider. De internationale undersøgelser kan googles efter deres akronym, men megen information om de internaionale læseundersøgelser som fx PIRLS kan findes på hjemmesiden: edu.au.dk/pirls Det gælder materiale

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck.

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Økonomi Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Vi er alle økonomer - i den daglige hverdag. Alle kender til at måtte økonomisere, fordi ind-komsten ikke slår til over for alle de ting, vi har behov

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Kan unge med dårlige læsefærdigheder gennemføre en ungdomsuddannelse? Dines Andersen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Magt over tingene Signild Vallgårda om politik, sundhed og sygdomsforebyggelse i historien

Magt over tingene Signild Vallgårda om politik, sundhed og sygdomsforebyggelse i historien Magt over tingene Signild Vallgårda om politik, sundhed og sygdomsforebyggelse i historien Interview ved Peter Henningsen Fortid og Nutid december 2001, s. I 1997 oprettedes Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere