Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk"

Transkript

1 Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): Hvordan tiltrækker man sig opmærksomhed? Jens Warmings fordeling af særtryk Niels-Henrik Topp Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1. Indledning Det er vigtigt at publicere, hvis man ikke skal forsvinde ind i glemslen. Men offentliggørelse er i sig selv ikke altid nok til at sikre den ønskede gennemslagskraft. Hvis bidragene udkommer i tidsskrifter eller på forlag, som ikke hører til blandt de førende, kan de let blive overset. Denne risiko øges yderligere, hvis publikationen skal overskride geografiske og faglige barrierer for at nå den relevante målgruppe. Problemet er derfor, hvordan en forsker bedst kan sikre sig, at netop den læsergruppe, som en ny publikation sigter mod, også bliver opmærksomme på den eksistens? Løsningen har traditionelt været at sende særtryk til indflydelsesrige personer inden for fagområdet. Den danske økonom Jens Warming ( ) benyttede sig i stor stil af denne mulighed, og samtidig førte han i en lille notesbog et systematisk regnskab over fordelingen af artikler og bøger. Forsendelsesbogen giver en enestående mulighed for at kortlægge Warmings kontaktflader til økonomer og andre personer med interesse for samfundsudviklingen. I nogle tilfælde er der kun tale om enkelte eller nogle få særtryk, men andre personer modtog en løbende strøm af artikler, hvilket tyder på en tættere kontakt. Materialet påviser, at Warming fordelte sine særtryk gennem en række forskellige netværk, og at han aktivt forsøger at gøre opmærksom på sine ideer ved at udsende særtryk. Endelig viser notesbogen, at Warmings netværk ikke er begrænset til Danmark men også omfatter et stort antal udenlandske økonomer. 2. Data. Forsendelsesbogen I 1919 tiltræder Jens Warming et ekstraordinært professorat i statistik ved Københavns Universitet. Han har på daværende tidspunkt undervist i faget samfundsbeskrivelse for økonomistuderende i 13 år sideløbende med sin fuldtidsstilling som kontorchef i Danmarks Statistiske Bureau. Tilsyneladende er det et markant karrierespring. Men det viser sig, at stillingsbeskrivelsen betyder, at Warming kan udelukkes fra at beskæftige sig med økonomisk teoretiske emner i universitetssammenhæng, hvor han henvises til at undervise og dermed forske i den deskriptive beskrivelse af den danske samfundsøkonomi. Det kommer til at skabe tilbagevendende konflikter i de 20 år Warming fungerer som professor, Davidsen (1999). Universitetets magt rækker dog kun til

2 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 83 at begrænse hans produktion af lærebøger. Uden for universitetets mure har han frit spil, og her får han publiceret 120 tidsskriftsartikler og bøger. Omkring 100 af bidragene omhandler økonomiske emner eller analyserer samfundsmæssige problemstillinger ud fra en økonomisk tilgang. En del af artiklerne kommer i generelle samfundsoriente - rede tidsskrifter, men mere end 60 af bidragene er optaget i fagøkonomiske tidsskrifter og antologier, hvor redaktøren er en dansk eller udenlandsk økonom, Topp (1996) og Kærgård, m.fl. (1998). Materialet for denne undersøgelse er en lille notesbog som bærer betegnelsen:»jens Warming, Forsendelsesbog«. Bogen indeholder 26 blade, som er udnyttet på begge sider. De første 18 blade er et stort regneark, hvor rækkerne angiver modtagerens navn, mens søjlerne angiver forkortede titler for de udsendte artikler og bøger. Det indre af matricen angiver antallet af udsendte særtryk. Normalt vil der være tale om et enkelt, men i nogle tilfælde sendes flere til en gruppe af personer eller en institution. Om bogens sidste 8 sider angiver Warming,»Resten, nemlig Personer som har faaet specielle Ting og derfor ikke er nævnt foran. Samt afhandlinger med faa Særtryk«. Bogen er antagelig udarbejdet omkring Der er nogle tilføjelser, men store dele af bogen ser ud til at være udarbejdet på en gang på grundlag af eksisterende forlæg. Selv om Warmings håndskrift kan være svær at læse, er det muligt at identificere hovedparten af de 84 publikationer, som materialet omfatter ved hjælp af fortegnelsen over Warmings publikationer i Topp (1996). Forsendelsesbogen dækker alene perioden 1904 til 1934 og medtager derfor ikke de mere end 30 arbejder, som Warming publicerer sine sidste 5 år. Desuden registrerer Warming ikke alle sine publikationer inden for perioden, således mangler 3 større artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift fra 1904 og Materialet dækker dog 80 procent af hans bidrag til faglige tidsskrifter og en tilsvarende andel af de økonomisk orienterede bidrag til almene, samfunds - orienterede tidsskrifter. Som det fremgår af tabel 1 distribuerer Warming eksemplarer fordelt på 84 publikationer fra perioden En stor del af dem er sandsynligvis blevet sendt i forbindelse med offentliggørelsen, men der findes også personer tilføjet efterfølgende. Forsendelseslisterne omfatter 449 personer, tidsskrifter og institutioner. Reelt har et meget større antal personer modtaget hans særtryk, for i nogle tilfælde angiver Warming, at han har foretaget masseforsendelser til dagblade i provinsen eller København eller til Rigsdagen og amtsråd. Det ville være uoverkommeligt at identificere de enkelte modtagere alene ud fra summariske navneoplysninger, hvis ikke Warming selv havde inddelt sit materiale i målgrupper, se tabel 1. I den gruppe, som Warming selv betegner som»egentlige økonomer«, kan en stor del af personerne identificeres ved hjælp af Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen ( ) samt American Economic Associa-

3 84 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 Tabel 1. Fordeling af særtryk efter Warming s målgrupper. Modtagere af særtryk antal særtryk Egentlige økonomer Kristeligt-socialt interesserede Socialt interesserede Jordspørgsmålet Forretningsfolk og jurister. Embedsmænd Institutioner Politikere Ikke identificeret Familie og lignende I alt tions løbende medlemsfortegnelser. Derimod er der ingen tilsvarende systematiske hjælpemidler for de andre grupper. Undersøgelsen fokuserer derfor på de 130 økonomer og enkelte politikere. Men selv blandt økonomerne kan det imidlertid være nødvendigt at anvende skøn. Når Warming angiver navnet»heckscher«uden yderligere tilføjelser kan det henvise både til Eli Heckscher og de to danske cand. politter Kay og Ester Heckscher. Da navnet optræder i forbindelse med registreringen af andre nordiske universitetsøkonomer, er det dog nærliggende at antage at det drejer sig om den svenske professor. 3. Warmings strategier ved fordeling af særtryk Det er selv i dag almindeligt, at forfatteren modtager 25 eksemplarer af en artikel til fordeling blandt familie og fagfæller. Denne type distribution genfindes i materialet, men der er også en anden form for distribution, hvor Warming udsender formidable oplag. Der er 22 bøger og artikler, hvor oplaget eller det udsendte antal særtryk overstiger 100 eksemplarer. Over halvdelen af publikationerne er enten faglige bøger eller artikler fra Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre økonomiske tidsskrifter, mens resten er pamfletter om alkohol og kirke eller almene boligøkonomiske artikler. I et enkelt tilfælde får Warming fremstillet 800 eksemplarer af en artikel fra Nationaløkonomisk Tidsskrift 1908 om sammenhængen mellem byerhvervenes arbejdsløshed og landbrugets arbejdskraftmangel. Forsendelsesbogen giver mulighed for at afdække hvordan 718 eksemplarer af publikationen fordeles til medlemmer af Rigsdagen, amtsråd og dagblade samt til enkeltpersoner. I teorihistoriske undersøgelser er det ofte umuligt at bedømme, hvor stor opmærksomhed en bestemt artikel skaber, og om 1. Gruppen»egentlige økonomer«er i tabellen suppleret med danske og udenlandske økonomer, som har modtaget enkelte særtryk og derfor alene optræder i Forsendelsesbogens sidste 8 sider. Desuden er med - taget ingeniørerne Ivar Jantzen og telefondirektør Fr. Johannesen, der begge skrev om økonomiske emner herunder multiplikatoren, se Topp (1987).

4 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 85 synspunkterne vinder gehør. Her giver Forsendelsesbogen værdifuld information om, hvem der efter Warmings opfattelse tilhører kredsen af meningsdannere på det pågældende område. Warming noterer i sin dagbog, at artiklen fra 1908 skaber megen opmærksomhed, og at han får mange takkeskrivelser, Davidsen (1999, 169). Ved at kombinere de to informationskilder får vi bedre mulighed for at vurdere artiklens gennemslagskraft. En af Forsendelsesbogens mest overraskende informationer er, at Landbrugets Grænse-Kalkulationer fra 1933 fordeles i et meget stort oplag. Bogen blev færdig efter et årelangt forarbejde. Det er hans håb, at den nye lærebog vil overbevise landbrugs - økonomerne, og at brugen af marginalanalyser vil vinde indpas i landbruget som erstatning for de traditionelle budgetmetoder baseret på gennemsnitsbetragtninger. Bogen er omfangsrig, men alligevel aftager Warming selv 110 eksemplarer, som fordeles med 40 til udlandet, mens resten sendes til danske økonomer og personer med forbindelse til landbruget. I udlandet er det især norske og svenske økonomer og landbrugssagkyndige, som får et eksemplar, men bogen sendes også til den internationalt anerkendte amerikanske landbrugsøkonom John D. Black fra Minneapolis senere professor ved Harvard. Black har samme tilgang til landbrugsøkonomi som Warming. På tilsvarende måde sendes bogen til de ledende fortalere for marginalprincippet blandt tyske landbrugsøkonomer: Friedrich Aereboe, Theodor Brinkmann, Hans Zörner og Wilhelm Busch. De har antagelig lige så lidt som Black kunnet læse dansk, så bogen har, ud over at være et signal om at danske forskere beskæftiger sig med området, først og fremmest været tiltænkt institutionernes biblioteker. Warmings fordeling af Landbrugslærebogen fra 1933 kan ses som en parallel til masseforsendelsen af den tidligere omtalte artikel fra Men han sender denne gang målrettet publikationen til økonomer, landbrugsøkonomer og andre centralt placerede sagkyndige, som beskæftiger sig med landbrugets driftsforhold i indland og udland. Udover de 110 bøger som Warming udsender»med hilsen fra forfatteren«sender forlaget sender 21 anmeldereksemplarer til samfundsøkonomiske og landbrugstidsskrifter i Norden. Dette massive fremstød skal sammenholdes med, at bogen kom i handelen med et samlet oplag på 400 styk. Den meget omfattende distribution viser, hvor store anstrengelser Warming gør sig for at dreje den danske landbrugsøkonomiske debat i en ny retning. Denne pionerindsats er anerkendt af Nõu (1967, 388), der skriver»during the 1930s marginalism also found a foothold in Denmark. This was mainly due to the activities of the marginalistically inclined political economist Warming«. Men med den nye information som Forsendelsesbogen giver, er det oplagt også at undersøge, i hvilket omfang Warmings ideer har sat sig spor i de øvrige nordiske lande. Mens artiklen fra 1908 og bogen fra 1933 illustrerer, hvordan Warming forsøger at

5 86 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 få sine publikationer ud til en stor gruppe potentielle læsere, så indeholder materialet også mange eksempler på, at særtrykkene målbevidst sendes til afgrænsede målgrupper. Det mest tankevækkende eksempel er hans fordeling af artiklerne om regulering af adgangen til fiskegrunde fra 1911 og Til trods for artiklernes teoretiske karakter er der stort set ingen økonomer, som modtager artiklerne, der primært sendes til fiskeribiologer og embedsmænd med tilknytning til fiskerireguleringen, hvilket skyldes at Warming er meget optaget af, at hans teoretiske ideer bliver anvendt i praksis, Topp (2008). Der har hidtil manglet konkret viden om fiskeribiologernes reaktion på de tilsendte særtryk. Men en af modtagerne, fiskeribiologen C.V. Otterstrøm (1915), er åben over for muligheden af at regulere adgangen til fiskeriet i Ringkøbing Fjord gennem et afgiftssystem, og med direkte reference til Warming tilføjer han:» hermed vilde man kun betræde samme Vej, som man muligvis før eller senere maa ind paa til Regulering og Beskatning af vort Saltvandsfiskeri, til hvilket jo nu alle har fri adgang«. 4. Warmings kontakt med danske og udenlandske økonomer Danske og udenlandske økonomer er langt den største gruppe aftagere af særtryk, men det er bemærkelsesværdigt, at fordelingen mellem danske og udenlandske økonomer er meget lige, jf. tabel 2. Forklaringen er, at Warming har publiceret en række engelsksprogede artikler, som kan fordeles bredt, og han fordeler også i flere tilfælde danske artikler og bøger uden for Skandinavien. Materialet vil i det følgende blive anvendt til indkredse Warmings netværk blandt danske og udenlandske økonomer. Endelig kan forsendelseslisten anvendes til at afdække, hvilke centralt placerede økonomer, som Warming forsøger at påvirke eller få til at tage stilling til hans ideer og økonomiske analyser. Fordelingen af artikler i Danmark er præget af, at Warming regelmæssigt sendte artikler til sine nærmeste kolleger. Professorerne Harald Westergaard, Laurits V. Birck, Axel Nielsen og Frederik Zeuthen modtog hver mellem 30 og 40 særtryk jævnt fordelt over hele perioden Når de økonomiske professorer ved økonomuddannelsen i København regelmæssigt modtager særtryk, har det nok haft karakter af pligtafleveringer, selv om der altid er et håb om, at nogle af argumenterne gør indtryk, og der findes flere eksempler på det sidste især for Warmings mikroøkonomiske arbejder. Deltidsundervisere og censorer ved studiet bliver på tilsvarende måde tilgodeset. C.V. Bramsnæs, Carl Iversen, Jørgen Pedersen og Thorkil Kristensen hører til på listen over økonomer, som regelmæssigt modtager særtryk herunder eksemplarer af nogle af de centrale makroøkonomiske publikationer om blandt andet multiplikatoren. Det sidste er ikke mindst interessant, fordi de alle 4 kom til at spille en positiv eller negativ rolle i forbindelse med introduktionen af de nye finanspolitiske ideer i Danmark i

6 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 87 Tabel 2. Fordelingen af særtryk til»egentlige økonomer«. 2 Modtagere af særtryk Antal særtryk Norge Sverige USA UK 8 10 Tyskland 6 9 Finland 1 1 Danmark I alt erne og 1940erne, Topp (1987). Bramsnæs får som finansminister tilsendt artiklerne»a Theory of Prices and Wages«og»Tilpasningen«, begge fra I de to artikler fremlægger Warming sine centrale teoretiske argumenter for, at lønniveauet skal stabiliseres, og at finanspolitikken skal udnyttes ekspansivt. Men Bramsnæs er ikke den eneste politiker, som modtager de to artikler; de sendes også til statsminister Stauning, indenrigsminister Bertel Dahlgaard, socialminister K.K. Steincke og udenrigsminister P. Munch. Der kommer aldrig en dansk politisk debat om den aktivitetsregulerende finanspolitik i 1930erne, og det er hidtil forklaret med, at politikerne enten ikke kender ideerne, eller at de fravælger muligheden med fuldt overlæg, Topp (1987). Men den første forklaring er ikke rimelig, når vi ved, at den socialdemokratisk ledede regeringen er blevet orienteret så direkte og så bredt om den grundlæggende ide bag en ekspansiv finanspolitik. Den nye information styrker derimod tesen om, at det er meget velovervejet, når Danmark fastholder en ortodoks finanspolitik og helt ser bort fra de nye ideer om at påvirke aktiviteten. Til gruppen af modtagere af et stort antal særtryk hører også økonomer med tilknytning til Danmarks Statistiske Bureau. Der er således ingen store overraskelser i Warmings fordeling af særtrykkene til danske økonomer, idet det er forventeligt, at kollegerne på hans to arbejdspladser er blandt storaftagerne. De øvrige artikler fordeles blandt en bred gruppe økonomer, hvoraf nogle kun modtog et begrænset antal. En analyse på baggrund af modtagernes kandidatår viser, at 11 af de danske økonomer er uddannet, før Warming selv blev kandidat, mens 20 er uddannet i perioden Endelig er 11 økonomer uddannet efter at Warming blev professor. Når Warming har et bredt kontaktnet i USA skyldes det, at han i 1923 foretager en rundrejse til 13 amerikanske universiteter for at indsamle materiale om alkoholforbuddets virkninger, Topp (2002). Warming møder under opholdet en række amerikanske økonomer, og denne gruppe, som omfatter en hel del landbrugsøkonomer, får efter 2. Se note til tabel 1.

7 88 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 hans hjemkomst tilsendt et særtryk af artiklen»taxation of Real Property in Denmark«. Artiklen er baseret på et foredrag, som Warming holder på de fleste universiteter blandt andet på Harvard under overværelse af Bertil Ohlin og F.W. Taussig. Hovedparten af de amerikanske økonomer modtager alene denne artikel, men 3-4 økonomer får tilsendt både engelsk- og dansksprogede artikler, fordi de enten havde dansk oprindelse, eller fordi de havde lært sproget under studieophold i Danmark. 3 Denne gruppe forsendelser, der strækker sig over en længere periode, indeholder både generelle og landbrugsøkonomiske publikationer. Af stadig ukendte årsager har Warming haft en særlig kontakt med professor John D. Black fra Minneapolis og Harvard. Han får tilsendt 3 forskellige særtryk om landbrugsøkonomiske emner, herunder Warmings dansksprogede bog om anvendelsen af marginalanalyser inden for landbrugsøkonomi, men han modtager også 2 af Warmings engelsksprogede makroøkonomiske artikler. På grund af Warmings mange dansksprogede artikler, og den dengang tætte personlige kontakt, er økonomerne i Sverige og Norge aftagere af mange særtryk. Knud Wieth-Knudsen, som er professor ved den Tekniske Højskole i Trondheim , er sammen med professor Emil Sommarin fra Lund og Bertil Ohlin de store aftagere af særtryk. Mens Wieth-Knudsen modtager et mere varieret udbud, er leverancerne til de to svenskere hovedsageligt makroøkonomiske artikler, selv om de selvfølgelig alle tre modtager landbrugsbogen fra 1933, der i alt fordeles til 17 svenske og norske økonomer og landbrugssagkyndige. En tæt kontakt med Sommarin er ikke tidligere registreret, men den virker naturlig, fordi der er sammenfald både i deres valg af fagøkonomiske emneområder og deres politiske holdning, selv om Warming aldrig blev organiseret socialdemokrat. Kontakten med Bertil Ohlin er derimod velbelyst, og der er ingen tvivl om, at der var en gensidig sympati de to imellem, Davidsen (1999). I Forsendelsesbogens første del med listerne over de faste aftagere optræder samlebetegnelsen»wicksell + Søn«. Denne sammenkædning anvendes også i forbindelse med andre navne og det er sjældent, at Warming markerer den konkrete fordeling mellem de to personer. Det kan derfor ikke afgøres, hvor længe Warming har kontakt med Knut Wicksell, og hvornår sønnen Sven Dag Wicksell, der også er professor i Lund, begynder at få særtrykkene, men der kan ikke være tvivl om, at Knut Wicksell mod - tager bogen Arbejdsløn og Rente. Warming er stærkt optaget af Wicksells teoretiske arbejder, og i sin dagbog skriver han den 8. december 1911 om sit bidrag til den igangværende professorkonkurrence: Mit selvvalgte Emne»Arbejdsløn og Rente«udviklede sig til en Række nye Tanker og Opstillinger, og jeg mener her at have givet vægtige Bidrag til Erkendelsens Fremadskriden, 3. Dekan Herluf Olsen, Darthmouth College (12 særtryk), landbrugsøkonomen C. L. Christensen, Univer - sity of Wisconsin-Madison (8), sociologen E. Franklin Frazier, Howard University (5), og landbrugsøkonomen Ernest L. Anthony, Michigan State University (5).

8 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 89 om end ikke helt afklaret. (Som Biprodukt en Afhandl, om Fiskeriet). Jeg lærte mest af Wicksell, dernæst af Marshall, men var i øvrigt forfærdet over, saa meget Vrøvl der er i vor Videnskab. [Davidsen 1999, s. 177 med Warmings egne forkortelser]. Bogen indeholder også en del referencer til Wicksell, og Warming har utvivlsomt set frem til en tilbagemelding på sit arbejde, også fordi en positiv udtalelse kunne styrke hans karriereforløb. Efter nederlaget i professorkonkurrencen forsøger han at få bragt en egentlig anmeldelse fra Wicksell i Nationaløkonomisk Tidsskrift ved at påvirke redaktøren, Adolph Jensen. Det tyder på, at Wicksell ikke har været helt afvisende over for den tilsendte bog. I august 1934 skriver Warming nærmest i telegramstil i dagbogen:»1912 kunde jeg ikke faa Ad. J. til at faa Wicksell anmelde min Bog«Davidsen (1999, 197). I dagbogen fra 1930erne grunder Warming en del over sin manglende teoretiske gennemslagskraft, som henføres til nederlaget i En anmeldelse fra Wicksell kunne måske have ændret hans position blandt danske økonomer. 5. Does supply creates its own demand? Warmings Forsendelsesbog giver os ny viden om, hvem Warming står i kontakt med og hvilke dele af hans produktion, som han ønsker, at de pågældende bør kende. På dette punkt er Forsendelsesbogen helt enestående, for der findes internationalt kun få eksempler på en tilsvarende kortlægning af en forskers distributionskanaler. Men materialet har også sine begrænsninger, da det ikke registrerer responsen hos mod - tagerne. Selv om det øger sandsynligheden for at en artikel bliver læst, når den tilsendes direkte, så kan den forblive ulæst, ligesom modtageren ikke nødvendigvis behøver at godtage de fremførte ideer. For at vurdere effekten på modtagerne er det nødvendigt at supplere med anden information om modtagernes teoretiske holdninger. Det fremgår eksempelvis af Forsendelsesbogen, at Gustav Cassel og Eli Heckscher modtager den stærkt kontroversielle bog Valutaspørgsmålet fra 1924, hvor Warming gør op med kvantitetsteorien og den førte pengepolitik i Danmark. Ligesom så mange andre får de to svenske økonomer også senere tilsendt artiklen»a Theory of Prices and Wages«fra 1931, hvor Warming for første gang internationalt præsenterer grundlaget for sin makroøkonomiske teori. I ingen af tilfældene er der grund til at forvente, at der kom en positiv reaktion, men kendskabet til kontakten er alligevel vigtig, fordi den påviser, at Warming aktivt forsøgte at komme i dialog med de to svenskere. Måske har reaktionen været mere konstruktiv fra Gustaf Åkerman og Johan Åkerman, for de modtager begge over en relativ kort periode et stort antal særtryk. Men det betyder ikke at de to svenske professorer er enige med Warming. Johan Åkerman er således kritisk over for dele af Warmings og Bertil Ohlins teoretiske ideer, hvilket fører til en debat mellem Ohlin og Åkerman i 1930erne.

9 90 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 Det er værd at notere, at Erik Lindahl, Gunnar Myrdal og Bertil Ohlin fra Stock - holmskolen hører til blandt de økonomer, der modtager flere særtryk. Ohlin er den eneste, som får en komplet samling af Warmings vigtigste makroøkonomiske artikler om indkomstdannelsen og multiplikatoren. Men han sender dem alle tre et eksemplar af»a Theory of Prices and Wages«fra Det samme gælder Ragnar Frisch, der desuden modtager artiklen»tilpasningen«fra samme år med dens præsentation af multiplikatoren og beregningen af finanspolitiske effekter. Der er som omtalt ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at få tilsendt et særtryk og at blive påvirket af de pågældende ideer. Men det er bemærkelsesværdigt, at en stor del af den gruppe økonomer fra Norge, Sverige og Danmark, der var med til at ændre den makroøkonomiske teori og synet på finanspolitikken i 1930erne, alle på et relativt tidligt tidspunkt er blevet præsenteret direkte for Warmings grundideer. Karl-Gustav Landgren anfører i sin disputats fra 1960, at udviklingen af de nye svenske makroøkonomiske ekspansionsteorier i 1930erne primært skal tilskrives, at Bertil Ohlin er inspireret af The Means to Prosperity fra 1933, hvor Keynes præsen - terer multiplikatorteorien. Langrens synspunkt giver umiddelbart anledning til en meget ophidset svensk debat, som først afsluttes, da det ved arkivstudier dokumenteres, at Ohlins publikationer foreligger som manuskript før Keynes publicerer sine ideer. Men med Forsendelsesbogens dokumentation af en endog meget tæt kontakt mellem Bertil Ohlin og Warming er det nærliggende at spørge, om Ohlin så i stedet for er under indflydelse af Warming. Det ville i så fald ikke være et særtilfælde. Davis Laidler (1999) fremhæver netop, Warmings artikel om multiplikatoren i Economic Journal 1932, som et afgørende bidrag til udviklingen af Keynes makroøkonomiske opfattelse. Lighedspunkterne som Landgren finder mellem analyserne hos Keynes og Ohlin kan derfor skyldes, at de har en fælles inspirationskilde, selv om ingen af dem nævner Warming direkte. I nogle tilfælde har Warming sendt sine særtryk til internationalt anerkendte økonomer. Det gælder eksempelvis multiplikatorartiklen fra Economic Journal 1932, der fordeles til landbrugsøkonomen John D. Black, Harvard og Joseph Schumpeter, Bonn. Black får også tilsendt»a Theory of Prices and Wages«fra Et eksemplar af samme artikel afsendes til John R. Commons, som Warming kender særdeles godt fra sit ugelange ophold i Madison i I ingen af tilfældene kender vi reaktionen fra modtageren, men kontakten viser, at Warming gerne ville påvirke dem, og en eventuel reaktion kan kun afdækkes gennem udenlandske arkivstudier, fordi Warmings korrespondance ikke er bevaret. Afslutningsvis kan der være grund til at fremhæve et enkelt særtryk, hvor Forsendelsesbogen løser et problem, som har optaget internationale teorihistorikere i årevis.

10 SÆRTRYK DEBAT OG KOMMENTARER 91 Som tidligere omtalt er multiplikatorartiklen fra 1932 uomgængelig for forståelsen af den udvikling, som Keynes makroøkonomiske opfattelse gennemgik i starten af 1930erne. Men det har længe været uvished om, der er direkte kontakt mellem Keynes og Warming, og i givet fald hvornår den bliver etableret. Skidelsky (1992, 451) angiver, at» Keynes probably saw Warmings article when it was first submitted to the Economic Journal, of which he was coeditor. As we shall see he started to make use of the consumption function in the Spring of So the theoretical influence may have run more directly from Warming to Keynes than from Kahn to Keynes at this point«. Men ud fra Forsendelsesbogen er det muligt at komme et skridt videre, for her optræder»keynes, Cambridge«som modtager af»a Theory of Prices and Wages«fra Det kan hermed for første gang endeligt slås fast, at der er direkte kontakt mellem de to økonomer, men det er sådan set mere interessant, at Warming forsøger at gøre Keynes opmærksom på andre dele af sin produktion. Det er ikke muligt ud fra Forsendelsesbogen at afgøre, hvornår Warming fremsender sin artikel til Keynes. Det kan være sket umiddelbart efter, at den publiceres i juni 1931, eller det kan være sket på et senere tidspunkt i forbindelse med, at Warming indsender 1932-artiklen om multiplikatoren til Economic Journal. Korrespondancen har ikke overlevet, men det håndgribelige bevis findes i biblioteket i Cambridge, hvor der befinder sig et lille særtryk med påskriften: Professor J.M. Keynes with the compliments of the author 6. Konklusion Efter at vi har fået adgang til Forsendelsesbogen, er det nødvendigt at ændre vores opfattelse af Warming på en række punkter. Denne omvurdering har sådan set allerede været i gang siden Davidsen (1999) offentliggjorde uddrag af hans dagbog, og der blev adgang til hans upublicerede manuskripter. Men Forsendelsesbogen kaster nyt lys over Warmings situation. For det første er det ikke længere muligt at fastholde billedet af en isoleret økonom, der publicerer i svært tilgængelige danske tidsskrifter. Han marginaliseres utvivlsomt af de økonomiske professorer i København, men han kompenserer med et netværk af økonomer og andre samfundsinteresserede uden for Universitetet. For det andet viser materialet en ny side af Warming, som strategen der forsøger at sende sine særtryk de personer, hvor effekten kan forventes at være størst. Det gælder artiklerne om fiskeri, der målrettes havforskere og centrale embedsmænd og politikere, men går uden om almindelige økonomer. Det gælder også bogen om landbrugets grænsekalkulation fra 1933, der bruges i et antagelig særdeles bekosteligt tæppebombardement af landbrugsøkonomer og sagkyndige inden for landbrugsregnskaber. For det tredje og måske mest overraskende viser Forsendelsesbogen, at War-

11 92 NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 1 ming har et internationalt netværk, som også rækker ud over de nordiske lande. I en del af tilfældene er kontakten begrænset til 1-2 særtryk, men der er også en gruppe skandinaviske økonomer med en mere regelmæssig kontakt. Selv i de tilfælde, hvor der måske kun sendes et enkelt særtryk, kan materialet indeholde værdifuld teorihistorisk information om en interessant forbindelse som for eksempel i tilfældene med Wicksell og Keynes. Litteratur Davidsen, T Statistiker mod sin vilje Uddrag af Jens Warmings dagbøger. Fund og Forskning, Det Kongelige Bibliotek. 38: Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen. Candidati og Examinati juris , Candidati politices , Candidati ac - tuarii , Kbh. G.E.C. Gad Kærgård, N., P. Andersen and N.-H. Topp The Danish Economist Jens Warming An Odd Genius. In W. J. Samuels ed.: European Economists of the early 20th Century. vol 1, Edward Elgar Pub - lish ing, pp Laidler, D Fabricating the Keynesian revolution: Studies of the inter-war literature on money, the cycle, and unemployment. Cambridge: Cambridge University Press. Nõu, J Studies in the Development of Agricultural Economics in Europe. Uppsala: Almqvist & Wicksell. Otterstrøm C. V Ringkøbing Fjord som en Ferskvandssø med Aalekiste. Fersk - vandsfiskeribladet 15. februar Skidelsky, R John Maynard Keynes: The Economist as Saviour. London: Mac - millan. Topp, N.-H Udviklingen i de finanspolitiske ideer i Danmark , Kø - benhavn. Topp, N.-H J. Warming A Biogra phy. Institut for Statskundskab. Ar - bejds papir no. 13. Topp, N.-H Den frie konkurrences mangler. Uddrag af en upubliceret dansk nationaløkonomisk lærebog. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 140 (3): Topp, N.-H The Impact of Open Access to Fish ing Grounds: The History of Jens Warmings Model. History of Political Economy 40 (4): Warming, J Arbejdsløn og Rente. Kø - ben havn: Gad. Warming, J Om Grundrente af Fiskegrunde. Nationaløkonomisk Tidsskrift (49): Warming, J Taxation of Real Property in Denmark. Political Science Quarterly 39: Warming, J Valutaspørgsmaalet. Kø - ben havn. Warming, J Aalegaardsretten. Natio - nal økonomisk Tidsskrift. 69: Warming, J A Theory of Prices and Wages, International Labour Review 1931 (24): Warming, J Tilpasning. Gads danske Magasin, (25): Warming, J International Difficulties Arising out of the Financing of Public Works during Depression, Economic Journal, (42): Warming, J Landbrugets Grænse-Kalkulationer. København Arkivmateriale, manuskripter: Jens Warmings Forsendelsesbog: Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Jens Warmings dagbog fra USA-rejsen 1923: Det kongelige Bibliotek. Jens Warmings Dagbog: Det kongelige Bib - liotek.

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider.

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider. De internationale undersøgelser kan googles efter deres akronym, men megen information om de internaionale læseundersøgelser som fx PIRLS kan findes på hjemmesiden: edu.au.dk/pirls Det gælder materiale

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: 245

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016:  245 Etnisk-religiøs profilering af forskere i omskæringsdebatten Nedenfor de centrale indlæg fra tidsskrifter og aviser i fuld længde. Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/past_issue/2016/dmj_2016_07/a5

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3.

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3. Hans Henrik Jakobsen Jørgen Sauer SAMFUNDSFAG BIND 2 NIVEAU B Trojka-katalog 2015 Helle Borup Jakobsen Mette Bregendahl Kristensen Peter Manniche Riber ERHVERVS 1 Gads Forlag Nye udgivelser fra Trojka

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold, Socialudvalget UGF alm. del - Bilag 143,SOU alm. del - Bilag 417 Offentligt Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Illinois at Urbana-Champaign Land: USA Periode: Fra:27/8-2012 Til:21/12-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.UDGAVE Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomiens Konger Redaktion: Professor Jesper Jespersen, Roskilde

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere