Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

2 Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring Fællesbetingelser 1.0 Hvem er sikret 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter knallerten, lader den benytte eller er fører af den. 1.2 Virksomheder, der har fået overladt knallerten til reparation, service og lignende, er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. 1.3 Ved salg af knallerten er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 3 uger efter ejerskifte i det omfang, den nye ejer ikke er dækket af anden forsikring. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt-kort ordningen. Det grønne kort er over for udenlandske toldog politimyndigheder dokumentation for, at der er tegnet ansvarsforsikring, og skal derfor medbringes ved kørsel i udlandet. Det grønne kort udleveres af KommuneForsikring efter anmodning. 2.2 Såfremt speciel forsikring for kørsel i udlandet er tegnet, dækker denne forsikring kun i det omfang, den anden forsikring ikke dækker. KommuneForsikring kan ændre eller opsige udlandsdækningen med 14 dages varsel til ethvert tidspunkt uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3.0 Generelle undtagelser 3.1 Krig, mv Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået: Under jordskælv og andre naturforstyrrelser Under krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. monteret tilbehør er kun dækket, hvis det efter sin art og anvendelse må anses som almindeligt campingvognstilbehør, og det kun anvendes i forbindelse med den forsikrede campingvogn. 4.0 Præmien 4.1 Præmien er fastsat efter KommuneForsikring s gældende tarif. 4.2 Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. 4.3 Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. Sammen med præmien opkræver KommuneForsikring et ekspeditions-gebyr samt stempelafgift til staten. Stempelafgiften berigtiges i henhold til stempel-lovens regler. 4.4 Opkrævningen fremsendes til den aftalte betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal KommuneForsikring straks have besked. 4.5 Betales præmien ikke på det aftalte tidspunkt, fremsender KommuneForsikring en rykkerskrivelse, i hvilken der er anført en ny betalingsfrist. Betales præmien ikke senest denne dato, ophører dækningen. 4.6 Har KommuneForsikring fremsendt en sådan rykkerskrivelse, er KommuneForsikring berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr, som opkræves med næste præmieopkrævning. 4.7 Er forsikringen blevet slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den først genoptages, når den manglende præmie er betalt. KommuneForsikring A/S Side 2

3 4.8 For registreringspligtige knallerter gælder, at såfremt der er sket afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets bestemmelser, at præmien skal betales helårsvis forud de to følgende år. 5.0 Indeksregulering 5.1 Præmien og de i policen anførte selvrisici indeksreguleres én gang om året på 1. forfaldsdag. 5.2 Indeksreguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentlig-gjorte summariske lønindeks for den private sektor. 5.3 Ophører udgivelsen af ovennævnte indeks, eller ændres beregningsmetoden, er KommuneForsikring berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 5.4 Basis for reguleringen er løntallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 6.0 Skadetilfælde Enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal straks anmeldes til KommuneForsikring. 7.0 Regres I det omfang, KommuneForsikring har betalt en erstatning, indtræder KommuneForsikring i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. KommuneForsikring har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan KommuneForsikring kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdsels-lovens 108, stk. 2. Hvis KommuneForsikring har erstattet en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har KommuneForsikring regres for erstatningsbeløbet. 8.0 Ændrede vilkår og opsigelse ved skade 8.1 Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som KommuneForsikring, indtil 14 dage efter skadens betaling eller afvisning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8.2 Inden for samme periode kan KommuneForsikring forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår. 9.0 Særlige vilkår vedrørende afvigende skadeforløb 9.1 Hvis KommuneForsikring på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K., tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 10.1 Hvis KommuneForsikrings præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for denne forsikring med 1 måneds varsel fra næste forfaldsdato Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringer med 1 måneds varsel. KommuneForsikring A/S Side 3

4 11.0 Opsigelse og ejerskifte 11.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til en forfaldsdato Ved ejerskifte ophører forsikringen. Den nye ejer (bruger) er dog dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, indtil ny forsikring er tegnet eller knallerten er afmeldt, i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre anden forsikring er tegnet Forsikringstageren hæfter for præmien, indtil knallerten er omregistreret eller afmeldt Uenighed Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og KommuneForsikring, og fornyet henvendelse til KommuneForsikring ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: 12.1 Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1. KommuneForsikring 2. Ankenævnet for Forsikring 3. Forsikringsoplysningen Ved klager til ankenævnet skal forsikringstageren betale et gebyr, som tilbagebetales, såfremt klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Adresser: 13.0 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed Fortrydelse Ved nytegning af en forsikring, har De som forsikringstager ret til at benytte Dem af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: Efter kapitel 4a i Lov om visse forbrugeraftaler, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved Lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette KommuneForsikring om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefaletog opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen skal gives til KommuneForsikring. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf (telefontid man- til torsdag kl og fredag kl ) KommuneForsikring A/S Side 4

5 Risikobetingelser 15.0 Ændringer i risikoen 15.1 Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplysninger, der fremgår af policen KommuneForsikring skal derfor straks underrettes når: 1. Forsikringstageren eller den faste bruger skifter adresse, 2. Knallerten udskiftes Har KommuneForsikring ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatning nedsættes eller bortfalder Motorløb Forsikringen dækker ansvar for skade, som opstår under danske orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies under forudsætning af at: 1. kørslen foregår i Danmark, 2. justitsministerens tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, og 3. de foreskrevne løbsregler overholdes. Forsikringen dækker dog ikke kørsel på bane eller andet afspærret område til motorløb, samt terrænkørsel Øvelseskørsel 17.1 Forsikringen dækker ansvar for skade, opstået under øvelseskørsel, der alene har til formål at øge førerens kørefærdighed - fx kursus i glatførekørsel - under forudsætning af, at føreren i forvejen har kørekort til det pågældende motorkøretøj, hvis det er påkrævet, og at kørslen sker med forsikringstagerens billigelse. Det er endvidere en betingelse, at sådan øvelseskørsel foregår under ledelse af en kørelærer eller en anerkendt motororganisation og på dertil afspærret område. Ansvarsforsikring 18.0 Forsikringen dækker 18.1 Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved knallertens brug som køretøj Alle aftaler om erstatning skal forhandles af KommuneForsikring Forsikringen dækker ikke: 19.1 Skade på ejendom eller ting tilhørende forsikringstageren Skade på ting, som sikrede har i varetægt (fx lån, leje, opbevaring, afbenyttelse) eller har sat sig i besiddelse af, Skade på førerens person, ejendom og ting samt ting, føreren har i varetægt, Bøder og omkostninger ved straffesager Dækningssummer 20.1 Forsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven Ved udlandskørsel dækker forsikringen med de forsikringssummer, der kræves i det pågældende land, dog mindst med de beløb, der gælder i Danmark. KommuneForsikring A/S Side 5

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere