Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere."

Transkript

1 Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes og sælges 8 grunde til parcelhusbyggeri. Til en oversigtsmæssig belysning af jordbunds- og grundvandsforholdene har GEO udført en kombineret geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse bestående af i alt 8 geotekniske boringer og 6 korte miljøboringer. Ved undersøgelsen er der under 0,, meter overjord truffet bæredygtige, senglaciale aflejringer af sand. Grundvandspejlet er indmålt mellem,,9 m under terræn i boringerne. Bundforholdene vurderes at være velegnede for en direkte fundering af normalt parcelhusbyggeri i eller under oversiden af de bæredygtige aflejringer, som er truffet 0,, m under eksisterende terræn. For de fleste grunde må der forventes omkostninger til udskiftning af muld med velkomprimeret sandfyld. Med de målte grundvandsforhold forventer vi, at udgravnings- og funderingsarbejdet for kælderløst byggeri på grunden kan udføres uden grundvandsgener. Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Udstykningen er ikke omfattet af Aalborg Kommunes områdeklassificering og indeholder ikke områder, som er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Da der tidligere har været minkfarm på en del af området, er 6 jordprøver analyseret for indhold af DDT og nedbrydningsprodukter heraf. Der er ikke i de analyserede jordprøver påvist indhold af DDT eller nedbrydningsprodukter heraf. Jorden vurderes således som ren jord. GEO Sødalsparken. 80 Brabrand Tlf.: Fax: Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, CVR-nr: 59788

2 Udarbejdet for Aalborg Kommune Att.: Niels Bresemann Jensen Stigsborg Brygge Nørresundby Udarbejdet af Thomas Rye Simonsen, 87 6, (geoteknik) og Ina Ibro, 87 7, (miljø) Kontrolleret af Jan Dannemand Andersen og Helle Hansen Indhold Indledning... Undersøgelser.... Geoteknik.... Miljø... Jordbunds- og grundvandsforhold... 5 Fundering Færdselsarealer og ledninger Udgravning og tørholdelse Miljøvurdering Bemærkninger... 8 Bilag..8 Boreprofiler, boring 8.9 Feltprofiler, boring 6 6., 7. og 7..0 Situationsplan, geotekniske boringer. Situationsplan, luftfoto fra 979 med miljøboringer. Analyseresultater GEO-Standard Signaturer og forkortelser Appendiks.A Analyserapport fra ALS Danmark A/S Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

3 Indledning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes og sælges 8 grunde til parcelhusbyggeri. Området er ubebygget, men den nordvestlige del af udstykningsområdet har i perioden fra ca. 979 til ca. 985 været benyttet til minkfarm. Arealet er ikke omfattet af Aalborg Kommunes områdeklassificering og er ikke kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Aalborg Kommune har rekvireret GEO til at udføre en geoteknisk placeringsundersøgelse til orientering om jordbunds- og grundvandsforholdene på hver grund. Aalborg Kommune har ligeledes bedt GEO udføre en screeningsundersøgelse for evt. DDT forurening i overfladejorden omkring den tidligere minkfarm. Der skal påregnes udført supplerende geotekniske undersøgelser på de enkelte grunde, således at der kan udarbejdes et funderingsprojekt for hvert konkret projekt i henhold til geotekniknormen. Undersøgelser. Geoteknik Undersøgelsen omfatter 8 geotekniske boringer (boringerne - 8). Undersøgelsespunkterne er placeret som vist på vedlagte situationsplan, bilag.0. Der er placeret en boring omtrent centralt på hver grund, og punkterne er indmålt og koteret vha. GPS-udstyr i system UTM/E89 og DVR90. Boringerne er ført til meters dybde. Under borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget jordprøver. I boringerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt ved borearbejdets afslutning. Jordprøverne er beskrevet geologisk i laboratoriet. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold. Jordprøverne opbevares i dage fra rapportdato. Samtlige geotekniske resultater og målinger er angivet på boreprofilerne i bilag De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret på vedlagte GEO-Standard. Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. LBK nr. 7 af 0//009. Miljøministeriet. Dansk Standard: DS/EN 997 Eurocode 7: Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin : Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (995). Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

4 . Miljø Miljøundersøgelsen har omfattet 6 korte overfladeboringer (6 6. samt 7. og 7.) til 0,5 meter under terræn (m u.t.). Boringerne er udført i området, hvor den tidligere minkfarm har ligget, hvilket omfatter de vestlige grunde, hvor de geotekniske boringer 6 og 7 er udført. I alle boringer er der udtaget prøver 0, og 0, m u.t. Prøverne er sammenblandet to og to fra samme dybde (6+6., 6.+6., og 7.+7.) og analyseret for indhold af DDT samt nedbrydningsprodukterne DDD og DDE. Den tidligere minkfarm ses på figur. og på luftfotoet i bilag., hvor boringsplaceringerne ligeledes fremgår. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse og en vurdering af eventuelt indhold af forurening ud fra jordens udseende og lugt. Feltobservationer fremgår af feltjournalerne i bilag.9. Der er analyseret i alt 6 prøver. De kemiske analyser er udført af ALS Denmark A/S. Resultaterne er angivet i bilag.. Analyserapporten er vedlagt som appendiks.a. Figur.. Luftfoto fra 979 Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

5 Jordbunds- og grundvandsforhold Terrænet i udstykningen falder mod syd, og ved borestederne er der målt terrænkoter mellem +8, og +0,9. I boringerne er der øverst truffet 0,, meter overjord i form af sandmuld og muldholdigt sand. Herunder er der i alle boringer truffet marint, senglacialt sand. Sandet er overvejende stærkt siltet. Der er efter endt borearbejde registreret grundvandsspejl imellem, og,9 m u.t., svarende til kote +6,6 a +8,0, højest mod nordøst. Målingen i boring 8 er udført umiddelbart efter etableringen af pejlerøret, hvorfor vandspejlet formentlig ikke har nået at stabiliseret sig inden måling. Grundvandsspejlet må forventes at variere med årstid og nedbør, hvorfor supplerende pejlinger i de efterladte pejlerør anbefales. I tabel. er vist en sammenstilling af dybden til overside af det senglaciale sand samt dybden til grundvandsspejlet. Der henvises desuden til bilagene for en detaljeret beskrivelse af de trufne bundforhold. Tabel.: ersigt af terrænkoter, overside senglacialt sand og grundvandsspejl. Boring Terræn erside senglacialt sand Målt grundvandsspejl Kote Dybde Kote Dybde Kote [m u.t.] [m u.t.] +8,, +7,, +7, +9, 0,8 +8,,6 +7,5 +0,0 0,6 +9,,5 +7,5 +0,7 0,6 +0,,7 +8,0 5 +0,9 0, +0,6,9 +8,0 6 +0,, +9,,5 +7,7 7 +9,8, +8,6, +7,6 8 +9,5,0 +8,5 (,9) (+6,6) Fundering Undersøgelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersøgelse i henhold til geotekniknormen. Funderingen skal føres ned på bæredygtige lag, som i det aktuelle tilfælde består af senglacialt sand. Den overliggende overjord af sandmuld og muldholdigt sand er ikke egnet som funderingsunderlag, men et lille muldindhold (svagt muldet sand) kan dog normalt accepteres under gulve. ersiden af bæredygtige lag, forkortet OSBL, angiver det højest mulige funderingsniveau for byggeri, idet bæredygtigheden skal eftervises i både brudgrænsetilstanden (bæreevne) og anvendelsesgrænsetilstanden (sætning). Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

6 OSBL-niveauer er angivet i tabel., svarende til overside af senglacialt sand, samt ved borestederne på situationsplanen. De trufne bundforhold vurderes foreløbigt egnede for direkte fundering af kælderløst byggeri, når fundamenterne mindst føres til normal frostsikker dybde (0,9 m under fremtidigt terræn). Hvor OSBL-niveau er dybere end normalt frostsikker funderingsdybde, foreslås bundudskiftet med velkomprimeret sandfyld i omfang og kvalitet, så der kan funderes i normal dybde. Der må på de fleste grunde forudses omkostninger til udskiftning af muld, især ved boring, 6, 7 og 8, hvor OSBL ligger dybere end 0,9 m. For byggeri med evt. kælder gælder, at bundforholdene er egnede for en direkte fundering i normal dybde under kældergulv, men at det kan være nødvendigt med særlige og bekostelige tiltag for at sikre tørholdelsen af kældre, særligt på de sydlige grunde. Ved fundering på bæredygtige aflejringer af senglacialt sand kan der indledningsvist forventes en regningsmæssig bæreevne på minimum R d /A' ~ 00 kn/m for traditionelle, lodret og centralt belastede stribefundamenter. Sætningerne vurderes at blive små (mindre end ca. cm). For sædvanligt enfamiliehusbyggeri forventes bæreevne- og sætningsforholdene næppe bestemmende for valg af fundamentsbredde, idet der med en sædvanlig fundamentsbredde på ca. 0, m vurderes at være rigelig bæreevne i forhold til en sædvanlig last. Gulve kan uden betydende sætninger udføres som terrændæk, når overjorden afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Når der foreligger konkrete byggeprojekter, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere, herunder om den udførte boring på grunden ligger repræsentativ i byggefeltet. Normalt udføres der flere boringer for hvert enfamiliehusbyggeri, men umiddelbart forventer vi relativt rolige geologiske forhold, og såfremt der kan accepteres en vis økonomisk usikkerhed, hvad angår muldtykkelser, er det muligvis tilstrækkeligt med skærpet geoteknisk tilsyn under udførelsen. 5 Færdselsarealer og ledninger Med bundforhold som truffet i boringerne er det GEOs erfaring, at bundsikring og bærelag i færdselsarealer uden sætningsgener kan opbygges på det eksisterende terræn, når vegetations- og overjordslag beliggende mindre end 0,7-0,9 m (afhængig af trafikbelastning) under færdig befæstelse afrømmes. En nærmere vurdering af de nødvendige overbygningstykkelse bør dog foretages, når vejprojektet foreligger. Tykke muldlag (mere end ca. 0, m muld) bør ikke uden nærmere vurdering efterlades under veje. Ledninger forventes at kunne anlægges uden sætningsgener på de intakte aflejringer. Afhængig af lægningsdybder kan det blive nødvendigt med forudgående midlertidig grundvandssænkning. Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

7 6 Udgravning og tørholdelse Med de målte grundvandsspejl kan udgravnings- og funderingsarbejde for kælderløst byggeri på grundene udføres uden grundvandsgener. På den lavest liggende grund (boring ) ligger det målte grundvandsspejl dog blot 0, meter under oversiden af de bæredygtige lag. Det skal i forbindelse med de supplerende undersøgelser vurderes, hvorvidt en midlertidig grundvandssænkning er nødvendigt på denne grund. Der skal generelt udføres supplerende pejlinger i de etablerede pejlerør umiddelbart inden udgravningsarbejdets opstart. For byggeri med kælder kan det bliver nødvendigt at føre udgravningen under grundvandsspejlet. I så fald skal der udføres en forudgående midlertidig grundvandssænkning. Grundvandsforholdene skal dokumenteres yderligere i forbindelse med de supplerende undersøgelser for konkrete projekter, og her skal bl.a. drænklasserne fastlægges, jf. DS 6 Norm for dræning af bygværker mv. Udgravninger ind til ca. m under terræn i områder med sand over grundvandsspejlet ventes at kunne stå relativt stejlt i en kort periode (anlæg a ~ 0,7-,0). Det senglaciale sand er stærkt siltholdigt, og aflejringen er derfor følsom over for mekanisk påvirkning og vandtilskud. Udgravning under grundvandsspejlet og kørsel på udgravningsplanum skal derfor ubetinget undgås. Udgravning skal ske med gravemaskine fra et højere niveau, og udlægning af sandfyld og udstøbning af fundamenter skal ske kort tid efter opgravning. Der må ikke udføres komprimering med vibrationsmateriel direkte på det stærkt siltholdige sand. 7 Miljøvurdering Resultaterne af de kemiske analyser er i bilag. sammenholdt med Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier 5. Som det fremgår af bilag. er der ikke påvist indhold af DDT/DDE+DDD, som overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,5 mg/kg TS. Der er ikke truffet fyld ved undersøgelsen. På baggrund af resultaterne af de analyserede prøver vurderes jorden som ren. 5 Liste over kvalitetskriterier i relations til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen. Juni og juli 00. Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

8 Hvis der i forbindelse med byggeriet m.m. konstateres misfarvning, lugt eller anden indikation på forurening, skal kommunen straks kontaktes. 8 Bemærkninger Vi gør opmærksom på, at GEO naturligvis gerne deltager ved det videre arbejde med projekter på grunden, herunder: Supplerende geotekniske undersøgelser Geoteknisk udgravnings- og komprimeringskontrol Deres ref.: GEO projekt nr. 79, Rapport, /8

9 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR SANDMULD, Re s +8 SANDMULD, Re s 0006 m. enk. rodfibre, brunsort SANDMULD, Re le +7 organiskholdige pletter, m. enk. rodfibre, lys gråt 5 SAND, Sg fint - m W (%) Koordinatsystem : X : 565 UTM/E89 Y : 6955 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :57:59

10 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR gråbrunt muldet, m. enk. muldpartier, m. enk. rodfibre, brunt gråbrunt SANDMULD, Re le SAND, Re fint, gr organiskholdige pletter, m. enk. plantedele, lys gråbrunt 6 SAND, Sg fint - m okkerholdigt, gulbrunt SAND, Sg fint - m +5 9 lerstriber, gråt W (%) Koordinatsystem : X : 565 UTM/E89 Y : Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :58:

11 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR m. enk. rodfibre, brunsort stærkt muldet, okkerholdigt, mørk rødbrunt SANDMULD, Re le SAND, Re fint, gr +9 okkerholdigt, rødbrunt SAND, Sg fint, gr SAND, Sg fint, gr W (%) Koordinatsystem : X : 5656 UTM/E89 Y : Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :58:7

12 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR gråbrunt mørk gråbrunt SANDMULD, Re le SAND, Re fint, gr organiskholdige pletter, lys gråbrunt SAND, Sg fint, gr okkerpletter, lys brunt SAND, Sg fint - m 7 brungråt W 8 SAND, Sg fint, gr +7 9 SAND, Sg fint, so W (%) Koordinatsystem : X : 5657 UTM/E89 Y : 6960 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :58:55

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR rodfibre, mørk gråbrunt SANDMULD, Re s +0 rødbrunt SAND, Sg fint, gr +9 5 gruskorn, lys gråbrunt SAND, Sg fint, gr 6 SAND, Sg fint, so W 8 SAND, Sg fint, gr W (%) Koordinatsystem : X : 5650 UTM/E89 Y : 696 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : 5 Boremetode : Tørboring 6''.5 DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :59:0

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR gråbrunt mørk gråbrunt SANDMULD, Re le SANDMULD, Re le +9 muldet, m. enk. gruskorn, m. rodfibre, mørk brunt SAND, Re fint, gr gulbrunt 5 SAND, Sg fint - m W (%) Koordinatsystem : X : UTM/E89 Y : 6966 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : 6 Boremetode : Tørboring 6''.6 DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :59:06

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR brunsort SANDMULD, Re s SANDMULD, Re s +9 m. enk. rodfibre, mørk brunt SAND, Re fint, gr W +8 plantedele, gråt SAND, Sg fint, gr W gruskorn, lys gråt SAND, Sg fint - m 8 SAND, Sg fint, gr +6 9 SAND, Sg fint, so W (%) Koordinatsystem : X : UTM/E89 Y : 6960 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : 7 Boremetode : Tørboring 6''.7 DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :59:

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR brunsort brunsort SANDMULD, Re le SANDMULD, Re le m. enk. muldpartier, brunt SAND, Re fint, gr +8 SAND, Sg fint, gr plantedele, gråt W (%) Koordinatsystem : X : UTM/E89 Y : 6959 Projekt : 79 Vodskov. Langholt. Kidholm GEO ABA Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : 8 Boremetode : Tørboring 6''.8 DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :59:6

17 Boring 6 Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 Boring 6. Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 Boring 6. Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 Boring 6. Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 Boring 7. Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 Boring 7. Dybde Jordartbeskrivelse Misfarv. Lugt m u.t. 0, Muld A - 0 0, Muld A - 0 A Prøve udtaget til blandeprøve - Ingen misfarvning + Misfarvning 0 Ingen lugt Svag lugt Lugt Kraftig lugt Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: , Projekt: 79 Vodskov. Langholt. Kidholm Udført : INA Dato: Emne: Feltjournaler Kontrolleret : HHA Dato: Side / Godkendt : HHA Dato: Rapport Bilag.9 Rev. 0

18 ca. 950 m 0,9 5 0, 6 0,6 9, 0,7 9,8 7 0, 8,6 9,5 8,5 8 0,0 9, Signatur: Geoteknisk boring a: Punkt nr. b a b: Terrænkote c: Kote til overside bæredygtige lag c (koter er i DVR90) 9, 8, 8, 7, m Projekt: Emne: 79 Vodskov. Langholt. Kidholm Situationsplan med geotekniske boringer Mål :500 Rev. 0 Rapport Bilag.0 Side / Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: , L:\Projekter\ \79.Vodskov. Langholt. Kidholm_JDA\Tegninger\79_situationsplan_bilag_.0.dwg

19 Signatur: Miljøteknisk boring a: Punkt nr. a m Projekt: 79 Vodskov. Langholt. Kidholm Emne: Luftfoto fra 979 med miljøboringer Mål :500 Rapport Rev. 0 Bilag. Side / Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: , L :\P rojekter\ \7 9.Vod sko v. Lan gho lt. Kidho lm_ JDA \Te gninge r\ 79 _situ ationsplan_bilag_..dwg

20 Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: , Projekt: 79 Vodskov. Langholt. Kidholm Udført : INA Dato: Emne: Analyseresultater - jordprøver Kontrolleret : HHA Dato: Side / Godkendt : HHA Dato: Rapport Bilag. Rev. Analyseresultater fra forundersøgelse. Resultater i mg/kg TS. Blandeprøve Blandeprøve Blandeprøve Blandeprøve Blandeprøve Blandeprøve Prøve, boringsnr. (6+6.) (6+6.) (6.+6.) (6.+6.) (7.+7.) (7.+7.) Dybde, m u.t. 0, m u.t. 0, m u.t. 0, m u.t. 0, m u.t. 0, m u.t. 0, m u.t. Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier,'-dde (mg/kg TS) <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,5,'-DDD (mg/kg TS) <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,5,'-DDT (mg/kg TS) <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,5 Jordkategori Ren Ren Ren Ren Ren Ren

21 GEO-Standard Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler Filtersætning Geologi Prøver Aflejring Beton Tilbagefyldt jord Muld Ler Silt Sand Grus Sten Lille pose eller glas Prøve fra SPT-sonde Rørprøve Br Fe Fl Fy Gl Gr Ne Sk Sm Vi Vu Brakvand Ferskvand Flydejord Fyld Gletsjer Grundfjeld rin Nedskyl erjord Skredjord Smeltevand Vind Vulkansk Forerør 000 Pejlet vandspejl med dato Filterrør Lavpermeabel pakning Filtersand Fyld Tørv Tørvedynd Gytje (dynd) Kalk Klippe/beton Muldet Planterester Skaller Moræneler (sandet, gruset) Morænesand/-silt (leret, gruset) Stor pose Kerneprøve Alder Re Recent Pg Postglacial Sg Senglacial Gc Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Pn Palæogen (tidl. tertiær) Nn Neogen (tidl. tertiær) Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Sl Selandien Da Danien Kr Kridt Ju Jura Pk Prækambrium Forsøg w wl wp IP IK e emax emin γ ρ gl ka PID Cfv Crv N qc fs Rf u Vandindhold Flydegrænse Plasticitetsgrænse Plasticitetsindeks Kvældindeks Poretal Poretal i løseste standardlejring Poretal i fasteste standardlejring Rumvægt Densitet Glødetab Kalkindhold Photoionisationsdetektormåling Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt) Standard penetrationsmodstand (SPT) Spidsmodstand (CPT) Kappemodstand (CPT) Friktionsforhold (=fs/qc) Poretryk (CPT) Henvisninger/noter DS/EN 997 Eurocode 7: -Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening: -"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" -"Felthåndbogen" -"Laboratoriehåndbogen" -Referenceblad for vingeforsøg -Referenceblad for SPT-forsøg I moræne-jordarter må der forventes et varierende indhold af grus, sten og blokke. Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision, august 999. GEO-Standard 0. 0, Rev. 0, DK

22 Appendiks.A Analyserapport fra ALS Denmark A/S Jordprøver Projekt nr. 79 Vodskov. Langholt. Kidholm

23 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 06 A DK-050 Humlebæk Telefon: GEO Sødalsparken 80 Brabrand Att.: Ina Ibro ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: 567 Sagsnavn: 79 Lokalitet: Kidholm, Langholt, Vodskov Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: ABA Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvenr.: 67/ 68/ 69/ 70/ 7/ Prøve ID: Blandeprøve (6+6.) Blandeprøve (6+6.) Blandeprøve (6.+6.) Blandeprøve (6.+6.) Blandeprøve (7.+7.) Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar * * * * * Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 0 Pesticider, jord pakke 6 DDT - GC/MS/SIM,'-DDE <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM,'-DDD <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM,'-DDT <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM Prøvenr.: 7/ Prøve ID: Blandeprøve (7.+7.) Dybde: m u.t Kommentar * Parameter Enhed Metode Tørstofindhold 85.0 % DS 0 Pesticider, jord pakke 6 DDT - GC/MS/SIM,'-DDE <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM,'-DDD <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM,'-DDT <0.00 mg/kg TS GC/MS/SIM Kommentar * Ingen kommentar Trine Kornbeck side af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 086 Rapport, 07-05-5 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at sælge en grund på Ved Jernbanen i Vester

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Risikovurdering Geo projekt nr. 384 Rapport nr., revision 2, 205-09-09 Udarbejdet for ALECTIAA A/S Skanderborgvej 90 8260 Viby J Att.: Kasper Rasmussen Udarbejdet aff Glenn

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Aalborg. Elektravej (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune skal sælge enfamiliehusgrunden på Elektravej i Gug. I forbindelse

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015 Bilag 3 Oversigtsplan af 12. juni 2015 BYHØJTOFTEN OVERSIGTSPLAN NORD Grunde til salg Dato: 12.06.2015 GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 C T: 89404500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK Bilag 4 Matrikulære forhold

Læs mere

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Rapport nr. 1, 2015-06-17 Sammenfatning I Roskilde Kommune skal der ved Ådalen i Trekroner-Roskilde udstykkes 10 enkelthus parceller og 2 storparceller.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør.

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør. Greve. Lillevangsvej 8. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen teknisk parameterundersøgelse projekt nr. 8 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med salg af Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 8 i Greve,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag Villagrund i Viby Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg Oversigtsplan Regnvands bassin

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes salg af en matrikel på Overvejen

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning

Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune skal udstykke enfamiliehusgrunde på Kidholm i Langholt. GEO har udført en geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

BYG GEGRU ND E I S AB RO

BYG GEGRU ND E I S AB RO BYG GEGRU ND E I S AB RO CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

Grunde ved Parosvej i Hårup

Grunde ved Parosvej i Hårup Grunde ved Parosvej i Hårup Center for Byudvikling og Mobilitet Grundsalg Kalkværksvej 1 8 Aarhus C. Tlf. 894 45 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg 72..5 69 72.5 Indledning 5 73. 5 74. 74.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling

Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling Arealudvikling Aarhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag grundsalg@mtm.aarhus.dk

Læs mere