Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7"

Transkript

1 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf. 3 cg, 3 ch, 3 ci, 3 ck. 3 cl, 3 cm, 3 en. 3 co, 3 ep, 3 cq, 3 er, 3 es, 3 et. 3 cu, 3 cv. 3 ex. 3 cy. 3 cz, 3 cæ. 3 cø, 3 da. 3 db. 3 dc. 3 dd, 3 de, 3 df, 3 dg, 3 dh, 3 di, 3 dk og 3 dl Smørumnedre By, Smørum Sogn følgende servitutter vedrørende bebyggelse og benyttelse af ovennævnte ejendomme, der skal respekteres af undertegnede og fremtidige ejere af ejendommene. l. Område, De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed indenfor det på vedhæftede kortbilag angivne område, der omfatter de i indledningen nævnte ejendomme. 2. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden m.v De i denne deklaration omhandlende parceller, der er betegnet som nr. l til 51, opføres som en samlet bebyggelse. De 51 fritliggende enfamiliehuse, er i overensstemmelse med et af Ledøje-Smørum byråd godkendt projekt med tilhørende bebyggelsesplan. Yderligere tilbygning må ikke finde sted, med undtagelse af carporten, jævnfør nedenfor Bygningernes ydervægge skal, på de dele der ikke er udført i træ, stå i blank murstensmur, fuget let betonblokmur eller opført som den oprindelige elementmur. Træpartier skal behandles med en af følgende farver som, gori 44 - nød mahogni pokkenholt moseeg rød søgrøn pinje almueblå samt gori 66 - brun umbra grøn umbra dodenkop lys og dodenkop mørk Andre farver på træpartier må kun anvendes efter forud skriftlig tilladelse fra byrådet Carporte og udhuse må kun opføres i materialer og med en udformning og placering, der efter byrådets skøn harmonerer med ejendommens øvrige bebyggelse Tag på carporte og udhuse skal være lig beboelseshusets tag. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 3. Beplantning og indhegning Ubebyggede arealer som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende bevoksning. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst eller på anden måde - eksempelvis elm - kan blive til væsentlig ulempe for naboerne Der må kun anlægges en udkørsel fra hver parcel, og overkørslen skal udføres efter byrådets nærmere bestemmelse. Til fordelingsvejen - Blomsterhaven - Smørumnedre-vej, stamvejene og til de tilgrænsende 7 m brede hovedstier, må der ikke fra de tilgrænsende ejendomme være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel, jvf. byplanvedtægtens 3,stk. 4. Langs Blomsterhaven, Smørumnedre-vej og stamvejene samt mod hovedsti for parcel 35, 36, 37, 38 og 51, skal plantes hæk af liguster atrovirens i en afstand af 0,3 m fra vejskel i niveau med rabatten på vejen. Hækken skal ved klipning holdes bag skellinien i- en højde af 1,5 m. Langs indersiderne af hækkene ved Blomsterhaven, Smørumnedre-vej, stamvejene og mod hovedsti for parcel 35, 36, 37, 38 og 51 skal opsættes et mindst l m højt trådhegn ( vildthegn ) 0,4 m bag skellinien. Der må ikke anbringes låger eller indrettes andre former for gennemgang i dette hegn. Parcellerne indhegnes mod boligvej, vendepladser, stier, grønninger og fællesarealer med hække af spirea vanhoutteii - planteafstand 35 cm, 50 cm indenfor skel. Hækken må ikke klippes, kun i Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 1 af 7

2 nødvendigt omfang beskæres ( grene fjernes ved basis ). Der gives muligheder for afvigelser herfra, såfremt samtlige ejere langs den enkelte boligvej er enige om hækplanter eller evt. åbne forhaver. Forslag herom skal dog fremsendes til byrådets godkendelse Ego-Byg A/S foretager terrænregulering mellem parcellerne efter en af byrådet godkendt plan. For hegn mellem parcellerne gælder bestemmelserne i hegnsloven. Låger eller portlåger, der anbringes ud mod boligvejen, må ikke kunne åbnes udover vejens areal Ego-Byg A/S bekoster regulering af skråningsarealer, medens parcelejeren skal bekoste evt. opsætning af plantestenmur, beplantning, befæstelse og lignende på sådanne skråninger. Såfremt parcellens niveau er højere end vejens, skal der i skråningsfoden anbringes en mindst 10 cm høj begrænsning af sten eller lignende. Det anføres, at skråningsfod eller kronekant skal ligge 50 cm fra skel mod vej, stier og fællesarealer. 4. Vejforhold, færdselsret, fællesarealer m.v Vej- og stisystemet vil blive søgt optaget som offentlige veje og stier. Vedligeholdelsen af vej- og stisystemet påhviler grundejerforeningen, men den del af vej- og stisystemet, der optages som offentlig, vil blive vedligeholdt ved kommunens foranstaltning og på dennes bekostning. Uanset om vej- og stisystemet er offentligt eller privat, påhviler det hver enkelt parcelejer at drage omsorg for renholdelse, snerydning og grusning af vej- og stisystemet efter bestemmelserne i kommunens regulativ. Adgangsbegrænsede offentlige veje og stier renholdes ved kommunens foranstaltning og på denne bekostning Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller større fragtbiler samt campingvogne er forbudt udfor parcellerne og på vendepladserne, med mindre parkeringen alene sker med henblik på samtidige af- og pålæsninger af varer og lignende. Parkering af enhver art på vendepladserne må ikke finde sted. Endvidere er parkering af campingvogne på parcellerne forbudt De i området udlagte veje og stier skal være fælles for alle de i området værende ejendomme og herudover være tilgængelige for offentlighedens færdsel. Boligstierne må alene anvendes til gående og cyklende færdsel Ego-Byg A/S foretager regulering af grønninger og fællesarealer, medens parcelejerne ved grundejerforeningens foranstaltning foretager beplantning samt placering og udformning af pladser for leg, boldspil m.v. efter foreliggende plan. Denne plan tinglyses til sikring af, at de fastlagte dispositioner ikke ændres, uden byrådets tilladelse og at anlæggene bevares og vedligeholdes i overensstemmelse med planen. De udlagte grønninger og fælles arealer er forbeholdt grundejernes benyttelse. For eventuelle fremtidige ændringer i anlæg og beplantning, som grundejerforeningen måtte ønske gennemført, - herunder mindre bebyggelser og indretninger til områdets betjening, - skal planer herover fremsendes til byrådets godkendelse. Byrådet kan fastsætte nærmere regler for grønningernes og fællesarealemnes anvendelse og benyttelse. I den udstrækning anlæggene ikke optages som offentlige, påhviler vedligeholdelsen grundejerforeningen. Udgifterne til denne vedligeholdelse skal fordeles med lige store beløb på samtlige ejendomme. Det bemærkes i denne forbindelse, at hegn mod veje, stier, grønninger og fællesarealer skal vedligeholdes af ejeren af den pågældende ejendom. 5. Hovedkloakledninger og afløbsledninger Ego-Byg A/S anlægger og bekoster detailkloakeringen med spildevands- og regnvandsledninger. De enkelte ejendommes bidrag med hensyn til det overordnede kloaksystem, der vil blive pålignet ved landvæsenskommissionskendelse, påhviler køberen af de enkelte parceller. Særligt bemærkes, at bidrag til hovedspildevandsledning og renseanlæg i Måløv ( såvel anlæg som drift ), betales over det årlige vandforbrug, som en tillægspris til vandprisen, jvf. landvæsenskommissionskendelse af april De i vej- og stiarealene nedlagte hovedregnvands- og spildevandsledninger er offentlige ledninger, der vedligeholdes og renses af kommunen. Vedligeholdelse af afløbsledninger, der er nedlagt på den enkelte parcel, og som alene fører afløb fra bebyggelsen på den pågældende parcel, påhviler parcelejeren. Denne vedligeholdelsespligt gælder også stikledningerne i vej- og stiarealer inkl. tilslutningen til hovedafløbsledningerne. Såfremt andre forhold skulle nødvendiggøre en udvidelse eller omlægning af kloakerne i vejene langs ejendomme, som dette dokument omfatter eller af andre kloaksystemer eller renseanlæg, der står i forbindelse med dette kloaksystem, skal parcelejeren yde bidrag hertil i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vandløbslove. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

3 5.3. I tilfælde af, at der efter et af Ledøje-Smørum byråd godkendt projekt, er udført eller skal udføres lednings- eller kabelanlæg, som hovedledninger/kabler eller fælles stikledninger/kabler ind over parcellerne, er parcelejerne pligtige til vederlagsfrit at tåle etableringen af sådanne anlæg, idet det dog påhviler anlægsmyndigheden eller forsyningsselskaberne at sørge for og bekoste fuld etableringen af terræn og beplantninger Over de på de enkelte parceller nedlagte hovedafløbsledninger må der ingen sinde plantes træer og større vækster, indenfor en afstand af 2,50 m til hver side fra ledningens midte af hensyn til, at der til enhver tid skal bestå ret til uhindret adgang for kommunen til opgravning med retableringspligt for eftersyn og reparation af ledningerne De af de enkelte forsyningsselskaber nedlagte ledninger og kabler, skal respekteres af ejerne af de respektive ejendomme i overensstemmelse med selskabernes almindelige beskyttelseskrav og sædvanlige bestemmelser om adgang for nødvendigt tilsyn, reparation og vedligeholdelse Hvor 2 eller flere ejendomme har fælles stikledninger til hovedledninger for afløb, vand, el, fjernvarme, fjemsynsantenne m.v. i veje og stier, skal vedligeholdelsen af disse påhvile de pågældende ejendomme i fællesskab, og udgifterne for de fælles stræk deles i antal parter svarende til antallet af tilsluttene ejendomme for hver delstrækning. "Stikejendommen" ( Den ejendom, hvor de direkte stikledninger til hovedledningeme er anbragt ) skal tåle, at naboejendommene fører ledninger'og kabler over denne grund for tilslutning til de fælles tilslutningssteder - eksempelvis fælles indløbsbrønd. Det er dog en betingelse, at afstanden mellem tilslutningsstedet og naboejendommen er så kort som muligt. Naboejendommen har den fulde vedligeholdelsespligt, og skal afholde alle udgifter herved. I tilfælde, hvor der finder opgravning sted for eftersyn eller reparation af stikledningen, skal naboejeren vise tilbørligt hensyn overfor de på "stikejendommen" værende anlæg og beplantninger og skal sørge for og bekoste fuld retablering af terræn og beplantninger. 6. Vandforsyning Ego-Byg A/S foranlediger etablering af vandforsyningsledninger efter projekt godkendt af byrådet, og afholder de hermed forbundne udgifter samt bidrag til hovedvandledninger m.v. Parcelejerne er pligtige til at aftage deres vandforbrug fra denne offentlige vandforsyning med deraf følgende rettigheder og forpligtelser, jvf. de til enhver tid gældende vedtægter for vandforsyningen Vedligeholdelsen af vandstikledningen fra og med tilslutningen ( anboringen ) på henholdsvis hovedvandledninger og på fælles vandstikledninger påhviler den enkelte parcelejer. 7. Antenneanlæg Såfremt der efter byrådets eller grundejerforeningens bestemmelse skal etableres fællesantenneanlæg, er samtlige parcelejere pligtige til at tilslutte sig anlægget. Opsætning af private fjemsyns antenner, vil i så fald ikke være tilladt. 8. Fjernvarme Nuværende og fremtidige ejere af de i nærværende deklaration omhandlende ejendomme forpligter sig til at modtage deres forbrug af varme til ejendommens opvarmning og til opvarmning af brugsvand fra SMØRUMNEDRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.. Forbruget betales i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne til den til enhver tid beregnede betaling. Parcelejerne og efterfølgende ejere forpligter sig til at være medlemmer af andelsselskabet, og er herved underkastet selskabets til enhver tid gældende vedtægter og selskabets tekniske regulativ. 9. Øvrige bestemmelser, herunder grundejerforening Parcelejeren er pligtig til vederlagsfrit at tåle de med gennemførelsen af byggemodningsanlæggene forbundne ulemper, herunder skråningsarealer, oversigtsservitutter samt eventuelle deklarationer med eller uden pant Med henblik på varetagelse af de parcelejerne i henhold til nuværende deklaration pålagte fællesopgaver og øvrige fælles anliggender stiftes der en grundejerforening - senest når 40 af de omhandlede parceller er bebygget og afhændet. Samtlige parcelejere inden for deklarationsområdet er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. Hvis stiftelse ikke har fundet sted senest l måned efter, at parcelejere har modtaget skriftlig meddelelse om, at forudsætningerne for foreningens stiftelse er til stede, skal hussælgerne selv stifte foreningen, udfærdige vedtægter og udpege foreningens første bestyrelse blandt parcelejerne. Grundejerforeningens område er deklarationsområdet. Byrådet er berettiget til at ændre eller udvide grundejerforeningens område og eventuelt fastsætte de nærmere betingelser herfor. Kun Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 3 af 7

4 parcelejere kan være medlemmer. Grundejerforeningens love og vedtægter samt ændringer heri, skal godkendes af byrådet. Parcelejerne er til enhver tid underkastet grundejerforeningens love og vedtægter, således som disse måtte blive vedtaget eller senere på lovlig måde ændret samt pligtige til at udrede alle lovlige vedtagne bidrag til grundejerforeningen, herunder administrationsbidrag og kontingent. En eller flere repræsentanter fra byrådet skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder og have ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Ledøje -Smørum byråds godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Ledøje -Smørum byråd til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Opløses grundejerforeningen, eller skulle foreningen blive ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Ledøje -Smørum byråd. Grundejerforeningen er pligtig til på anfordring at tage skøde på de udlagte veje, stier og fællesarealer, der ved udstykningen er benævnt matr.nr. 3 dl. Overdragelsen skal i øvrigt ske vederlagsfrit, dog at eventuelle overdragelsesomkostninger skal afholdes af grundejerforeningen. Denne bestemmelse gælder kun i det omfang, arealerne ikke overtages af det offentlige. Eventuel overdragelse til det offentlige skal ske på samme vilkår som ovenfor anført I tilfælde af, at parcellerne ikke opfylder de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser, er byrådet uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe de fornødne foranstaltninger til deklarationens opfyldelse. Der indrømmes den i ovennævnte omhandlede grundejerforening en første prioritets panteret, stor kr. 5000,- - skriver fem tusinde kroner - i hver af parcellerne indenfor deklarationsområdet. Denne panteret skal tjene grundejerforeningen til sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, der følger af nærværende deklaration og i øvrigt for de lovlige bidrag, herunder kontingent, som grundejerforeningen måtte opkræve hos de enkelte grundejer. Grundejerforeningen ved bestyrelsen er med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at overdrage eller transportere denne panteret til långivende pengeinstitut til sikkerhed for lån eller i øvrigt til sikkerhed for forpligtelser, der til enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen. Bestyrelsen er ligeledes med tiltrædelse af Ledøje-Smørum kommune bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderationspåtegninger. Panteretten skal tillige tjene Ledøje - Smørum kommune til sikkerhed for eventuelle udgifter som kommunen måtte afholde til opfyldelse af bestemmelserne i nærværende deklaration, ligesom panteretten skal tjene Ledøje -Smørum kommune til sikkerhed for ethvert tab, der måtte opstå for kommunen i forbindelse med en eventuel kommunegaranti for lån, optaget af grundejerforeningen. Ledøje -Smørum byråd skal have ret til at gøre panteretten direkte gældende overfor de enkelte grundejere og forud for grundejerforeningen, uanset hvad den pågældende grundejer på det pågældende tidspunkt måtte skylde foreningen. Panteretten skal yderligere uden særskilt påtegning respektere størst mulige lån i realkreditinstitutioner. Endvidere respekteres størst mulige lån i Sparekassen eller lignende pengeinstitutioner, udmålt efter samme retningslinier som lån i realkreditinstitutioner. 10. Påtaleret og tinglysning Påtaleret overfor foranstående servitutbestemmelser tilkommer alene Ledøje -Smørum byråd. Byrådet er dog berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som byrådet finder foreneligt med kvarterets karakter, og som ikke kan være til gene for de omboende Nærværende deklaration vil være at tinglyse såvel servitutstiftende som pantstiftende med påtaleret for Ledøje -Smørum byråd på følgende 52 matr.nre., nemlig fra matr.nr. 3 bm til matr.nr. 3 dl Smørumnedre By, Smørum Sogn, således som angivet på vedhæftede plan. Med hensyn til servitutter, byrder og øvrige hæftelser henvises til de pågældende ejendommes blade i tingbogen. Dato: Ego byg A/S i likvidation Ledøje -Smørum byråd meddeler herved i henhold til salgsbetingelserne og under henvisning til Byggelovens 4 stk. 2 (bekendtgørelse nr. 361 af 17/7 1972) samtykke til stiftelsen af nærværende deklaration. LEDØJE-SMØRUM BYRÅD den 14. november 1974 EIGIL PAULSEN / F. HVIID borgmester kommuneingeniør Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 4 af 7

5 afskrift af tillæg til DEKLARATION. Tillæg til deklaration lyst den 21. november 74 på ejendommene matr. nr. 3 bm - 3 bø, 3 ca - 3 cø og 3 da - 3 dl Smørumnedre by, Smørum sogn ( i alt 52 matr. nr. ). Afsnit 2.3. ændres til: Nyt afsnit 2.5. : "Carporte og udhuse må opføres i træ, hvid synopal eller hvidmalet gasbeton." Udhuse skal stå i forlængelse af parkeringsareal. Der skal min. Være 8,5 m fra skel til forkant af udhuse. Der kan dispenseres for placering af udhus på de parceller, hvor udhus ikke kan være i forlængelse af carport, såfremt udhuset ikke kan blive på en størrelse af 4,5 m 2. Dispensation gives kun, hvis udhuset placeret andet sted - bliver på samme størrelse, 4,5 m 2. I afsnit 3.2. tilføjes: 1. Mod Blomsterhaven plantes Hybenroser i stedet for Liguster. 2. Mod stamveje plantes Spirea i stedet for Liguster, dog kan skråninger med hældning mod vejen fritages for hæk. 3. Mod Smørumvej og hovedsti for parcellerne plantes Spirea i stedet for Liguster. 4. Beboerne er frit stillet med hensyn til forhaven. Smørum, den 3/ Ellinor Edwin B. Lobeck G. Stegmann Villi Krogh Per Ørvad Nærværende tillæg godkendes i medfør af bestemmelserne i deklarationens stk I henhold til 36 stk. l og 2 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 meddeler kommunalbestyrelsen herved samtykke til tinglysning af nærværende deklaration, idet bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet. Ledøje -Smørum kommunalbestyrelse den 20. oktober 1977 EIGIL PAULSEN / F. HVIID Borgmester kommuneingeniør Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 5 af 7

6 3-ca - 3-cø 3-da - 3-dl Smørumnedre by, Smørum sogn EKSTRAKTUDSKRIFT I tilfælde af, at parcellerne ikke opfylder de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser, er byrådet uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe de fornødne foranstaltninger til deklarationens opfyldelse. Der indrømmes den i ovennævnte omhandlede grundejerforening en første prioritets panteret, stor kr ,- - skriver fem tusinde kroner - i hver af parcellerne indenfor deklarationsområdet. Denne panteret skal tjene grundejerforeningen til sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, der følger af nærværende deklaration og i øvrigt for de lovlige bidrag, herunder kontingent, som grundejerforeningen måtte opkræve hos de enkelte grundejere. Grundejerforeningen ved bestyrelsen er med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at overdrage eller transportere denne panteret til långivende pengeinstitut eller sikkerhed for lån eller i øvrigt til sikkerhed for forpligtelser, der til enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen. Bestyrelsen er ligeledes med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderationspåtegninger. Panteretten skal tillige tjene Ledøje -Smørum kommune til sikkerhed for eventuelle udgifter som kommunen måtte afholde til opfyldelse af bestemmelserne i nærværende deklaration, ligesom panteretten skal tjene Ledøje-Smørum kommune til sikkerhed for ethvert tab, der måtte opstå for kommunen i forbindelse med en eventuel kommunegaranti for lån optaget af grundejerforeningen. Ledøje -Smørum byråd skal have ret til at gøre panteretten direkte gældende overfor de enkelte grundejere og forud for grundejerforeningen, uanset hvad den pågældende grundejer på det pågældende tidspunkt måtte skylde foreningen. Panteretten skal yderligere uden særskilt påtegning respektere størst mulige lån i realkreditinstitutioner. Endvidere respekteres størst mulige lån i Sparekassen eller lignende pengeinstitutioner, udmålt efter samme retningslinier som lån i realkreditinstitutioner. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 6 af 7

7 RETNINGSLINIER FOR OVERDÆKNING AF TERRASSER Sagen har været forelagt teknisk udvalg, som med udgangspunkt i møde den 18. maj 1981 vedtog, at meddele en principiel godkendelse efter følgende retningslinier: 1. Overdækningens sider skal holdes i eller indenfor husets ydervægges forlængelse. 2. Dybden må ikke overstige 2,5 m (3,4 m fra facademurer). 3. Overdækningen skal holdes i højde med altanpladens underside. 4. Overdækningens tag skal udføres i klare eller mælkehvide plader af ikke reflekterende materialer. 5. Sternen skal være i materiale og farve som altanpladens afslutning, (i øvrigt i farver som tidligere godkendt). OBS!! Der skal fortsat indhentes byggetilladelse. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 7 af 7

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere