Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7"

Transkript

1 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf. 3 cg, 3 ch, 3 ci, 3 ck. 3 cl, 3 cm, 3 en. 3 co, 3 ep, 3 cq, 3 er, 3 es, 3 et. 3 cu, 3 cv. 3 ex. 3 cy. 3 cz, 3 cæ. 3 cø, 3 da. 3 db. 3 dc. 3 dd, 3 de, 3 df, 3 dg, 3 dh, 3 di, 3 dk og 3 dl Smørumnedre By, Smørum Sogn følgende servitutter vedrørende bebyggelse og benyttelse af ovennævnte ejendomme, der skal respekteres af undertegnede og fremtidige ejere af ejendommene. l. Område, De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed indenfor det på vedhæftede kortbilag angivne område, der omfatter de i indledningen nævnte ejendomme. 2. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden m.v De i denne deklaration omhandlende parceller, der er betegnet som nr. l til 51, opføres som en samlet bebyggelse. De 51 fritliggende enfamiliehuse, er i overensstemmelse med et af Ledøje-Smørum byråd godkendt projekt med tilhørende bebyggelsesplan. Yderligere tilbygning må ikke finde sted, med undtagelse af carporten, jævnfør nedenfor Bygningernes ydervægge skal, på de dele der ikke er udført i træ, stå i blank murstensmur, fuget let betonblokmur eller opført som den oprindelige elementmur. Træpartier skal behandles med en af følgende farver som, gori 44 - nød mahogni pokkenholt moseeg rød søgrøn pinje almueblå samt gori 66 - brun umbra grøn umbra dodenkop lys og dodenkop mørk Andre farver på træpartier må kun anvendes efter forud skriftlig tilladelse fra byrådet Carporte og udhuse må kun opføres i materialer og med en udformning og placering, der efter byrådets skøn harmonerer med ejendommens øvrige bebyggelse Tag på carporte og udhuse skal være lig beboelseshusets tag. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 3. Beplantning og indhegning Ubebyggede arealer som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende bevoksning. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst eller på anden måde - eksempelvis elm - kan blive til væsentlig ulempe for naboerne Der må kun anlægges en udkørsel fra hver parcel, og overkørslen skal udføres efter byrådets nærmere bestemmelse. Til fordelingsvejen - Blomsterhaven - Smørumnedre-vej, stamvejene og til de tilgrænsende 7 m brede hovedstier, må der ikke fra de tilgrænsende ejendomme være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel, jvf. byplanvedtægtens 3,stk. 4. Langs Blomsterhaven, Smørumnedre-vej og stamvejene samt mod hovedsti for parcel 35, 36, 37, 38 og 51, skal plantes hæk af liguster atrovirens i en afstand af 0,3 m fra vejskel i niveau med rabatten på vejen. Hækken skal ved klipning holdes bag skellinien i- en højde af 1,5 m. Langs indersiderne af hækkene ved Blomsterhaven, Smørumnedre-vej, stamvejene og mod hovedsti for parcel 35, 36, 37, 38 og 51 skal opsættes et mindst l m højt trådhegn ( vildthegn ) 0,4 m bag skellinien. Der må ikke anbringes låger eller indrettes andre former for gennemgang i dette hegn. Parcellerne indhegnes mod boligvej, vendepladser, stier, grønninger og fællesarealer med hække af spirea vanhoutteii - planteafstand 35 cm, 50 cm indenfor skel. Hækken må ikke klippes, kun i Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 1 af 7

2 nødvendigt omfang beskæres ( grene fjernes ved basis ). Der gives muligheder for afvigelser herfra, såfremt samtlige ejere langs den enkelte boligvej er enige om hækplanter eller evt. åbne forhaver. Forslag herom skal dog fremsendes til byrådets godkendelse Ego-Byg A/S foretager terrænregulering mellem parcellerne efter en af byrådet godkendt plan. For hegn mellem parcellerne gælder bestemmelserne i hegnsloven. Låger eller portlåger, der anbringes ud mod boligvejen, må ikke kunne åbnes udover vejens areal Ego-Byg A/S bekoster regulering af skråningsarealer, medens parcelejeren skal bekoste evt. opsætning af plantestenmur, beplantning, befæstelse og lignende på sådanne skråninger. Såfremt parcellens niveau er højere end vejens, skal der i skråningsfoden anbringes en mindst 10 cm høj begrænsning af sten eller lignende. Det anføres, at skråningsfod eller kronekant skal ligge 50 cm fra skel mod vej, stier og fællesarealer. 4. Vejforhold, færdselsret, fællesarealer m.v Vej- og stisystemet vil blive søgt optaget som offentlige veje og stier. Vedligeholdelsen af vej- og stisystemet påhviler grundejerforeningen, men den del af vej- og stisystemet, der optages som offentlig, vil blive vedligeholdt ved kommunens foranstaltning og på dennes bekostning. Uanset om vej- og stisystemet er offentligt eller privat, påhviler det hver enkelt parcelejer at drage omsorg for renholdelse, snerydning og grusning af vej- og stisystemet efter bestemmelserne i kommunens regulativ. Adgangsbegrænsede offentlige veje og stier renholdes ved kommunens foranstaltning og på denne bekostning Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller større fragtbiler samt campingvogne er forbudt udfor parcellerne og på vendepladserne, med mindre parkeringen alene sker med henblik på samtidige af- og pålæsninger af varer og lignende. Parkering af enhver art på vendepladserne må ikke finde sted. Endvidere er parkering af campingvogne på parcellerne forbudt De i området udlagte veje og stier skal være fælles for alle de i området værende ejendomme og herudover være tilgængelige for offentlighedens færdsel. Boligstierne må alene anvendes til gående og cyklende færdsel Ego-Byg A/S foretager regulering af grønninger og fællesarealer, medens parcelejerne ved grundejerforeningens foranstaltning foretager beplantning samt placering og udformning af pladser for leg, boldspil m.v. efter foreliggende plan. Denne plan tinglyses til sikring af, at de fastlagte dispositioner ikke ændres, uden byrådets tilladelse og at anlæggene bevares og vedligeholdes i overensstemmelse med planen. De udlagte grønninger og fælles arealer er forbeholdt grundejernes benyttelse. For eventuelle fremtidige ændringer i anlæg og beplantning, som grundejerforeningen måtte ønske gennemført, - herunder mindre bebyggelser og indretninger til områdets betjening, - skal planer herover fremsendes til byrådets godkendelse. Byrådet kan fastsætte nærmere regler for grønningernes og fællesarealemnes anvendelse og benyttelse. I den udstrækning anlæggene ikke optages som offentlige, påhviler vedligeholdelsen grundejerforeningen. Udgifterne til denne vedligeholdelse skal fordeles med lige store beløb på samtlige ejendomme. Det bemærkes i denne forbindelse, at hegn mod veje, stier, grønninger og fællesarealer skal vedligeholdes af ejeren af den pågældende ejendom. 5. Hovedkloakledninger og afløbsledninger Ego-Byg A/S anlægger og bekoster detailkloakeringen med spildevands- og regnvandsledninger. De enkelte ejendommes bidrag med hensyn til det overordnede kloaksystem, der vil blive pålignet ved landvæsenskommissionskendelse, påhviler køberen af de enkelte parceller. Særligt bemærkes, at bidrag til hovedspildevandsledning og renseanlæg i Måløv ( såvel anlæg som drift ), betales over det årlige vandforbrug, som en tillægspris til vandprisen, jvf. landvæsenskommissionskendelse af april De i vej- og stiarealene nedlagte hovedregnvands- og spildevandsledninger er offentlige ledninger, der vedligeholdes og renses af kommunen. Vedligeholdelse af afløbsledninger, der er nedlagt på den enkelte parcel, og som alene fører afløb fra bebyggelsen på den pågældende parcel, påhviler parcelejeren. Denne vedligeholdelsespligt gælder også stikledningerne i vej- og stiarealer inkl. tilslutningen til hovedafløbsledningerne. Såfremt andre forhold skulle nødvendiggøre en udvidelse eller omlægning af kloakerne i vejene langs ejendomme, som dette dokument omfatter eller af andre kloaksystemer eller renseanlæg, der står i forbindelse med dette kloaksystem, skal parcelejeren yde bidrag hertil i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vandløbslove. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

3 5.3. I tilfælde af, at der efter et af Ledøje-Smørum byråd godkendt projekt, er udført eller skal udføres lednings- eller kabelanlæg, som hovedledninger/kabler eller fælles stikledninger/kabler ind over parcellerne, er parcelejerne pligtige til vederlagsfrit at tåle etableringen af sådanne anlæg, idet det dog påhviler anlægsmyndigheden eller forsyningsselskaberne at sørge for og bekoste fuld etableringen af terræn og beplantninger Over de på de enkelte parceller nedlagte hovedafløbsledninger må der ingen sinde plantes træer og større vækster, indenfor en afstand af 2,50 m til hver side fra ledningens midte af hensyn til, at der til enhver tid skal bestå ret til uhindret adgang for kommunen til opgravning med retableringspligt for eftersyn og reparation af ledningerne De af de enkelte forsyningsselskaber nedlagte ledninger og kabler, skal respekteres af ejerne af de respektive ejendomme i overensstemmelse med selskabernes almindelige beskyttelseskrav og sædvanlige bestemmelser om adgang for nødvendigt tilsyn, reparation og vedligeholdelse Hvor 2 eller flere ejendomme har fælles stikledninger til hovedledninger for afløb, vand, el, fjernvarme, fjemsynsantenne m.v. i veje og stier, skal vedligeholdelsen af disse påhvile de pågældende ejendomme i fællesskab, og udgifterne for de fælles stræk deles i antal parter svarende til antallet af tilsluttene ejendomme for hver delstrækning. "Stikejendommen" ( Den ejendom, hvor de direkte stikledninger til hovedledningeme er anbragt ) skal tåle, at naboejendommene fører ledninger'og kabler over denne grund for tilslutning til de fælles tilslutningssteder - eksempelvis fælles indløbsbrønd. Det er dog en betingelse, at afstanden mellem tilslutningsstedet og naboejendommen er så kort som muligt. Naboejendommen har den fulde vedligeholdelsespligt, og skal afholde alle udgifter herved. I tilfælde, hvor der finder opgravning sted for eftersyn eller reparation af stikledningen, skal naboejeren vise tilbørligt hensyn overfor de på "stikejendommen" værende anlæg og beplantninger og skal sørge for og bekoste fuld retablering af terræn og beplantninger. 6. Vandforsyning Ego-Byg A/S foranlediger etablering af vandforsyningsledninger efter projekt godkendt af byrådet, og afholder de hermed forbundne udgifter samt bidrag til hovedvandledninger m.v. Parcelejerne er pligtige til at aftage deres vandforbrug fra denne offentlige vandforsyning med deraf følgende rettigheder og forpligtelser, jvf. de til enhver tid gældende vedtægter for vandforsyningen Vedligeholdelsen af vandstikledningen fra og med tilslutningen ( anboringen ) på henholdsvis hovedvandledninger og på fælles vandstikledninger påhviler den enkelte parcelejer. 7. Antenneanlæg Såfremt der efter byrådets eller grundejerforeningens bestemmelse skal etableres fællesantenneanlæg, er samtlige parcelejere pligtige til at tilslutte sig anlægget. Opsætning af private fjemsyns antenner, vil i så fald ikke være tilladt. 8. Fjernvarme Nuværende og fremtidige ejere af de i nærværende deklaration omhandlende ejendomme forpligter sig til at modtage deres forbrug af varme til ejendommens opvarmning og til opvarmning af brugsvand fra SMØRUMNEDRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.. Forbruget betales i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne til den til enhver tid beregnede betaling. Parcelejerne og efterfølgende ejere forpligter sig til at være medlemmer af andelsselskabet, og er herved underkastet selskabets til enhver tid gældende vedtægter og selskabets tekniske regulativ. 9. Øvrige bestemmelser, herunder grundejerforening Parcelejeren er pligtig til vederlagsfrit at tåle de med gennemførelsen af byggemodningsanlæggene forbundne ulemper, herunder skråningsarealer, oversigtsservitutter samt eventuelle deklarationer med eller uden pant Med henblik på varetagelse af de parcelejerne i henhold til nuværende deklaration pålagte fællesopgaver og øvrige fælles anliggender stiftes der en grundejerforening - senest når 40 af de omhandlede parceller er bebygget og afhændet. Samtlige parcelejere inden for deklarationsområdet er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. Hvis stiftelse ikke har fundet sted senest l måned efter, at parcelejere har modtaget skriftlig meddelelse om, at forudsætningerne for foreningens stiftelse er til stede, skal hussælgerne selv stifte foreningen, udfærdige vedtægter og udpege foreningens første bestyrelse blandt parcelejerne. Grundejerforeningens område er deklarationsområdet. Byrådet er berettiget til at ændre eller udvide grundejerforeningens område og eventuelt fastsætte de nærmere betingelser herfor. Kun Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 3 af 7

4 parcelejere kan være medlemmer. Grundejerforeningens love og vedtægter samt ændringer heri, skal godkendes af byrådet. Parcelejerne er til enhver tid underkastet grundejerforeningens love og vedtægter, således som disse måtte blive vedtaget eller senere på lovlig måde ændret samt pligtige til at udrede alle lovlige vedtagne bidrag til grundejerforeningen, herunder administrationsbidrag og kontingent. En eller flere repræsentanter fra byrådet skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder og have ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Ledøje -Smørum byråds godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Ledøje -Smørum byråd til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Opløses grundejerforeningen, eller skulle foreningen blive ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Ledøje -Smørum byråd. Grundejerforeningen er pligtig til på anfordring at tage skøde på de udlagte veje, stier og fællesarealer, der ved udstykningen er benævnt matr.nr. 3 dl. Overdragelsen skal i øvrigt ske vederlagsfrit, dog at eventuelle overdragelsesomkostninger skal afholdes af grundejerforeningen. Denne bestemmelse gælder kun i det omfang, arealerne ikke overtages af det offentlige. Eventuel overdragelse til det offentlige skal ske på samme vilkår som ovenfor anført I tilfælde af, at parcellerne ikke opfylder de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser, er byrådet uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe de fornødne foranstaltninger til deklarationens opfyldelse. Der indrømmes den i ovennævnte omhandlede grundejerforening en første prioritets panteret, stor kr. 5000,- - skriver fem tusinde kroner - i hver af parcellerne indenfor deklarationsområdet. Denne panteret skal tjene grundejerforeningen til sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, der følger af nærværende deklaration og i øvrigt for de lovlige bidrag, herunder kontingent, som grundejerforeningen måtte opkræve hos de enkelte grundejer. Grundejerforeningen ved bestyrelsen er med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at overdrage eller transportere denne panteret til långivende pengeinstitut til sikkerhed for lån eller i øvrigt til sikkerhed for forpligtelser, der til enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen. Bestyrelsen er ligeledes med tiltrædelse af Ledøje-Smørum kommune bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderationspåtegninger. Panteretten skal tillige tjene Ledøje - Smørum kommune til sikkerhed for eventuelle udgifter som kommunen måtte afholde til opfyldelse af bestemmelserne i nærværende deklaration, ligesom panteretten skal tjene Ledøje -Smørum kommune til sikkerhed for ethvert tab, der måtte opstå for kommunen i forbindelse med en eventuel kommunegaranti for lån, optaget af grundejerforeningen. Ledøje -Smørum byråd skal have ret til at gøre panteretten direkte gældende overfor de enkelte grundejere og forud for grundejerforeningen, uanset hvad den pågældende grundejer på det pågældende tidspunkt måtte skylde foreningen. Panteretten skal yderligere uden særskilt påtegning respektere størst mulige lån i realkreditinstitutioner. Endvidere respekteres størst mulige lån i Sparekassen eller lignende pengeinstitutioner, udmålt efter samme retningslinier som lån i realkreditinstitutioner. 10. Påtaleret og tinglysning Påtaleret overfor foranstående servitutbestemmelser tilkommer alene Ledøje -Smørum byråd. Byrådet er dog berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som byrådet finder foreneligt med kvarterets karakter, og som ikke kan være til gene for de omboende Nærværende deklaration vil være at tinglyse såvel servitutstiftende som pantstiftende med påtaleret for Ledøje -Smørum byråd på følgende 52 matr.nre., nemlig fra matr.nr. 3 bm til matr.nr. 3 dl Smørumnedre By, Smørum Sogn, således som angivet på vedhæftede plan. Med hensyn til servitutter, byrder og øvrige hæftelser henvises til de pågældende ejendommes blade i tingbogen. Dato: Ego byg A/S i likvidation Ledøje -Smørum byråd meddeler herved i henhold til salgsbetingelserne og under henvisning til Byggelovens 4 stk. 2 (bekendtgørelse nr. 361 af 17/7 1972) samtykke til stiftelsen af nærværende deklaration. LEDØJE-SMØRUM BYRÅD den 14. november 1974 EIGIL PAULSEN / F. HVIID borgmester kommuneingeniør Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 4 af 7

5 afskrift af tillæg til DEKLARATION. Tillæg til deklaration lyst den 21. november 74 på ejendommene matr. nr. 3 bm - 3 bø, 3 ca - 3 cø og 3 da - 3 dl Smørumnedre by, Smørum sogn ( i alt 52 matr. nr. ). Afsnit 2.3. ændres til: Nyt afsnit 2.5. : "Carporte og udhuse må opføres i træ, hvid synopal eller hvidmalet gasbeton." Udhuse skal stå i forlængelse af parkeringsareal. Der skal min. Være 8,5 m fra skel til forkant af udhuse. Der kan dispenseres for placering af udhus på de parceller, hvor udhus ikke kan være i forlængelse af carport, såfremt udhuset ikke kan blive på en størrelse af 4,5 m 2. Dispensation gives kun, hvis udhuset placeret andet sted - bliver på samme størrelse, 4,5 m 2. I afsnit 3.2. tilføjes: 1. Mod Blomsterhaven plantes Hybenroser i stedet for Liguster. 2. Mod stamveje plantes Spirea i stedet for Liguster, dog kan skråninger med hældning mod vejen fritages for hæk. 3. Mod Smørumvej og hovedsti for parcellerne plantes Spirea i stedet for Liguster. 4. Beboerne er frit stillet med hensyn til forhaven. Smørum, den 3/ Ellinor Edwin B. Lobeck G. Stegmann Villi Krogh Per Ørvad Nærværende tillæg godkendes i medfør af bestemmelserne i deklarationens stk I henhold til 36 stk. l og 2 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 meddeler kommunalbestyrelsen herved samtykke til tinglysning af nærværende deklaration, idet bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet. Ledøje -Smørum kommunalbestyrelse den 20. oktober 1977 EIGIL PAULSEN / F. HVIID Borgmester kommuneingeniør Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 5 af 7

6 3-ca - 3-cø 3-da - 3-dl Smørumnedre by, Smørum sogn EKSTRAKTUDSKRIFT I tilfælde af, at parcellerne ikke opfylder de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser, er byrådet uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe de fornødne foranstaltninger til deklarationens opfyldelse. Der indrømmes den i ovennævnte omhandlede grundejerforening en første prioritets panteret, stor kr ,- - skriver fem tusinde kroner - i hver af parcellerne indenfor deklarationsområdet. Denne panteret skal tjene grundejerforeningen til sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, der følger af nærværende deklaration og i øvrigt for de lovlige bidrag, herunder kontingent, som grundejerforeningen måtte opkræve hos de enkelte grundejere. Grundejerforeningen ved bestyrelsen er med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at overdrage eller transportere denne panteret til långivende pengeinstitut eller sikkerhed for lån eller i øvrigt til sikkerhed for forpligtelser, der til enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen. Bestyrelsen er ligeledes med tiltrædelse af Ledøje -Smørum kommune bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderationspåtegninger. Panteretten skal tillige tjene Ledøje -Smørum kommune til sikkerhed for eventuelle udgifter som kommunen måtte afholde til opfyldelse af bestemmelserne i nærværende deklaration, ligesom panteretten skal tjene Ledøje-Smørum kommune til sikkerhed for ethvert tab, der måtte opstå for kommunen i forbindelse med en eventuel kommunegaranti for lån optaget af grundejerforeningen. Ledøje -Smørum byråd skal have ret til at gøre panteretten direkte gældende overfor de enkelte grundejere og forud for grundejerforeningen, uanset hvad den pågældende grundejer på det pågældende tidspunkt måtte skylde foreningen. Panteretten skal yderligere uden særskilt påtegning respektere størst mulige lån i realkreditinstitutioner. Endvidere respekteres størst mulige lån i Sparekassen eller lignende pengeinstitutioner, udmålt efter samme retningslinier som lån i realkreditinstitutioner. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 6 af 7

7 RETNINGSLINIER FOR OVERDÆKNING AF TERRASSER Sagen har været forelagt teknisk udvalg, som med udgangspunkt i møde den 18. maj 1981 vedtog, at meddele en principiel godkendelse efter følgende retningslinier: 1. Overdækningens sider skal holdes i eller indenfor husets ydervægges forlængelse. 2. Dybden må ikke overstige 2,5 m (3,4 m fra facademurer). 3. Overdækningen skal holdes i højde med altanpladens underside. 4. Overdækningens tag skal udføres i klare eller mælkehvide plader af ikke reflekterende materialer. 5. Sternen skal være i materiale og farve som altanpladens afslutning, (i øvrigt i farver som tidligere godkendt). OBS!! Der skal fortsat indhentes byggetilladelse. Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 7 af 7

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn.

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. Matr. nr. 17 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn Anmelder: D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. l. OMRÅDETS AFGRÆNSNING Undertegnede ejere

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Deklaration nr. D21 Enebærhaven Åben og lav boligbebyggelse Kongsbak Informatik A. 72 Skab GI Nr.flgder' ADVOKAT 0848:; * -8,OKT.1971 %&qirg* 1 EDELEU fiiu 1.-. Deklarationer for parceller

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

16-03-2014. Formål. Indledning.

16-03-2014. Formål. Indledning. 16-03-2014 Formål Formålet med dette Ordens og Vedligeholdelses Reglement (i det følgende kaldet OVR), er at beskrive og fastlægge det ansvar, som på den ene side den enkelte parcelejer og på den anden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere