Multidisciplinær kræftbehandling en vejledning til MDT-konferencen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multidisciplinær kræftbehandling en vejledning til MDT-konferencen"

Transkript

1 Arbejdsdokument 15. juni 2015

2 Forord til vejledning om MDT-konferencer I forbindelse med beskrivelse af kræftpakker i sundhedsstyrelsens regi i kræftplan II juni 2005 med opfølgning i oktober 2007 anbefales Multidisciplinære Team(MDT)-konferencer som et væsentligt element i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte patientforløb. Det er ofte her, den endelige beslutning om behandling træffes. (https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/nationale-planer) Der har altid været afholdt konferencer af denne type i forbindelse med kræftudredning og -behandling, men der findes ikke i Danmark en vejledning for, hvordan en sådan konference skal afholdes og hvem, der skal/bør deltage, ligesom det heller ikke er defineret, hvordan oplægget til og afrapporteringen fra konferencen skal være, eller hvordan den videre formidling til den patient, beslutningen vedrører, fastlægges. Der er en række afledte procedurer til MDT-konference, såsom mødestruktur og -infrastruktur, logistik og klinisk beslutningsproces, som kræver en national stillingtagen, konsensus og vejledning. Det er også vigtigt at tilgodese yngre lægers oplæring og rolle på MDT-konferencen. Ved DMCG.dk s repræsentantskabsmøde på Hindsgavl den 29. august 2014 var der en session med fire indlæg om MDT-konference, og denne udmundede i ønsket om en national vejledning. Den gruppe, som stod for sessionen, blev opfordret til at gå videre med dette arbejde med Lene Lundvall som formand. Gruppen er udvidet med et relevant antal deltagere for at tilgodese bred faglig og geografisk repræsentation. Der foreligger en national engelsk vejledning The Characteristics of an Effective Multidisciplinary Team (MDT), 2010, National Cancer Action Team (NHS), UK. Gruppen har valgt at tage udgangspunkt i denne og tilpasse og videreudvikle den til danske forhold. Dette arbejde har til formål at udarbejde en generisk model for MDT-konferencen, samt alle afledte procedurer heraf. Det er arbejdsgruppens intention, at den generiske model kan tilpasses lokale forhold og alle specialer. Arbejdsgruppen har endvidere som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen har efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret, såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner. Kræftens Bekæmpelse takkes for at bidrage til litteratursøgning. RKKP takkes for økonomisk støtte til projektet. På arbejdsgruppens vegne Lene Lundvall 2

3 Baggrund Dette dokument beskriver og uddyber karakteristika for en effektiv MDT-konference, som de er udstukket i Kræftplan II og Notat om Task Force for kræftområdet fra Sundhedsstyrelsen af Dokumentet er inspireret af National Cancer Action Teams (NHS) guideline for MDT: The Characteristics of an Effective Multi Disciplinary Team (MDT) og udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) med henblik på at skabe en vejledning i effektiv tilrettelæggelse og afholdelse af multidisciplinære teamkonferencer (MDT-konferencer). Arbejdsgruppens sammensætning fremgår af Bilag 1. Introduktion MDT-konferencer indskriver sig som en vigtig del af den danske kræftbehandling siden Kræftplan II (2005), der betoner det multidisciplinære team som drivkraft for pakkeforløbene. MDT-konferencer skal samle en deltagerkreds med det nødvendige kendskab, ekspertise og erfaring til sikring af en høj kvalitet af diagnose, behandling og pleje. MDT-konferencens mål er at behandle patienten som en hel patient, herunder at medtage patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold, når der træffes beslutning om behandlingstilbud. En MDT-konference træffer beslutninger, der formidles som anbefalinger. Anbefalingerne er aldrig bedre end den information, der er til stede ved selve konferencen. Den endelige beslutning må naturligvis træffes mellem patienten og den relevante kliniker. Det tilstræbes, at yngre læger deltager og bidrager aktivt til MDT-konferencen som del af deres speciallægeuddannelse. Effektivt MDT-arbejde bør resultere i at: Diagnostik, behandling og forløb vurderes af specialister med relevant viden, færdigheder og erfaring for den specifikke kræftsygdom Sikre overholdelse af nationale og lokale kliniske guidelines Sikre overgange mellem specialer og afdelinger Medvirke til overholdelse af kræftpakkeforløb og garantier Sikre ensartethed i udredning, diagnostik, behandling og opfølgning Alle patienter får mulighed for at deltage i relevante kliniske forsøg Opnå større patient sikkerhed Målrettet dataindsamling til gavn for det enkelte individ og for kvalitetssikring og forskning Styrke samarbejde mellem de involverede speciallæger og deraf øget arbejdstilfredshed Sikre faglig og professionel udvikling af MDT-deltagere og observatører, herunder de uddannelsessøgende læger. Optimere ressourceforbrug 3

4 1. Teamet 1.1. Konferencedeltagere Alle relevante lægefaglige specialer der er nødvendige for optimal beslutningskompetence, såvel faste som ad-hoc deltagere, er repræsenteret i MDT-konferencen. Deltagerne skal være tilstrækkeligt kvalificerede m.h.t. ekspertise og specialisering for den pågældende MDTkonference. Den enkelte MDT-konference må selv fastlægge behovet for relevant klinisk kompetence Det tilstræbes, at der deltager flere specialister fra hvert klinisk speciale Forløbskoordinationsfunktionen bør være repræsenteret ved MDT-konferencerne for at sikre kontinuiteten i patientforløbet Kvalificerede stedfortrædere er udpeget på forhånd mhp at dække planlagt/ikke planlagt fravær af faste MDT-deltagere planlagt fravær bør varsles, så erstatning med stedfortræder kan organiseres Observatører er velkomne på konferencen, men regnes ikke som deltagere. Disse kan være fx yngre læger under uddannelse og har ikke noget beslutningsansvar Deltagelse MDT-deltagere (faste og ad-hoc) er i deres arbejdsplan frigjort til deltagelse i MDTkonferencer Faste deltagere er til stede ved diskussionen af alle sager, hvor der er behov for deres bidrag Deltagelse dokumenteres. Ved delvis deltagelse registreres under hvilke sags punkter, den pågældende deltager har deltaget Ad-hoc deltagere indgår ved den eller de sager, der er relevante for dem Alle, der deltager i en MDT-konference, bør præsenteres for konferencen, og navn, titel og afdeling tilføjes på listen over deltagere Ledelse Der er udpeget en overordnet person med ansvar for MDT-arbejdet (den overordnede MDTansvarlige) samt en leder af den konkrete MDT-konference (MDT-konferenceleder). MDTkonferencelederen og den overordnede MDT-ansvarlige behøver ikke at være samme person. MDT-konferencelederen Lederen af den konkrete MDT-konference er ansvarlig for afvikling af den enkelte MDTkonference Lederen har kompetencer indenfor følgende områder: Mødeledelse Kommunikation Interpersonelle relationer Ledelse af forstyrrende personligheder og konflikter 4

5 Facilitator for effektiv konsensuel klinisk beslutningstagning Tidsstyring Forhandlingsledelse Lederens opgave er at: Forberede og/eller godkende oplægslisten og sikre, at MDT-konferencen er beslutningsdygtig og træffe foranstaltninger, såfremt den ikke er Sikre, at alle sager diskuteres og prioriterer, hvis nødvendigt Sikre, at alle relevante MDT-deltagere inkluderes i diskussionen Sikre, at diskussionen er fokuseret og relevant Sikre en god kommunikation/et diskussionsvenligt miljø Fremme evidensbaserede og patientcentrerede beslutninger/anbefalinger Sikre, at egnethed til relevante kliniske protokoller tages i betragtning Sikre, at den aktuelle diskussion og beslutning/anbefaling af behandlingsplan er afsluttet, før en ny sag diskuteres Sikre, at relevante data (demografik og kliniske data) er noteret/dikteret Sikre, at beslutningen er klart opsummeret, dikteret, og at der er en plan for, hvordan patienten orienteres herom indenfor en lokalt fastsat tidsramme Sikre, at det er klart hvem, der effektuerer enhver besluttet handling efter mødet, og at dette føres til referat. Den overordnede MDT-ansvarlige Ansvar for drift af MDT-konference skal placeres entydigt. Den MDT-ansvarlige har et overordnet ansvar for konferenceafviklingen, der rækker ud over de enkelte konferencer. Han/hun er ansvarlig for: Styring/forvaltning og fastsættelse af klare mål for konferencearbejdet At sikre at andre i organisationen har en forståelse for MDT-konferencens betydning og rolle i behandlingen af patienterne, og hvorfor dette er vigtigt i behandling af kræft Lokalt at forhandle om ressourcer, der er nødvendig for MDT-konferencen At viderebringe uhensigtsmæssige forhold, der kan have indflydelse på MDTkonferencens sikkerhed, beslutninger m.m., til ledelsessystemet Og opmærksom på mangelfuld mødedeltagelse og at gå videre til pågældendes ledelse, hvis dette har indflydelse på kvaliteten af MDT-konferencens arbejde/beslutninger/anbefalinger MDT-konferencens deltageres opgaver og omgangsform Hver MDT-konferencedeltager har klart definerede roller og ansvar, som de er bekendte med, og dette ansvar er indskrevet i deres funktionsområder Teamet har aftaler om, hvad der er acceptabel opførsel herunder: 5

6 Gensidig respekt og tillid Alle meninger har samme vægt - forskellige meninger påskønnes Løsninger af konflikter mellem team-medlemmer Opfordring til konstruktiv diskussion/debat Fravær af personlig dagsorden Mulighed for at anmode om og fremskaffe yderligere uddybende informationer ved uklare oplysninger MDT-deltagere spiller en rolle i at dele læring og erfaring vedrørende bedste kliniske praksis med kolleger Personlig udvikling og træning Teamdeltagere anerkender behovet for fortsat læring, og de enkelte deltagere støttes i tilvejebringelse af den nødvendige viden og færdigheder, der kræves for at udfylde deres roller og ansvar i MDT og deres respektive professionelle roller. Støtte er om nødvendigt tilgængelig i MDT, i organisationen og nationalt, og team-deltagerne forfølger den nødvendige personlige faglige udvikling Der forefindes muligheder for dannelse af netværk med henblik på at dele læring og erfaringer med andre MDT både lokalt og nationalt Der er om nødvendigt adgang til træningsmuligheder, der støtter de individuelle roller i MDTkonferencen så som: Lederskab Konferencestyring Færdigheder inden for kommunikation herunder at lytte og formidle mundtligt eller skriftligt Styring af tid Autoritet og gennemslagskraft Brug af IT så som ved video-konferencer Kendskab til anatomi, onkologi, radiologi og patologi (for så vidt team-medlemmerne ikke selv er eksperter på det enkelte område) Der er en undervisnings- og læringsrolle i MDT-konferencen både inden for (evaluering af patient-cases, der tidligere har været oppe på konferencen) og udenfor teamet (kursister /fellows etc.) 6

7 2. Konferencernes infrastruktur 2.1. De fysiske rammer for konferencen Der er et fast lokale indrettet til MDT-konferencen. Lokalet bør være hensigtsmæssigt (stille) placeret samt lydtæt, om nødvendigt, for at sikre fortrolighed i samtalerne Lokalet bør være fysisk af en tilpas størrelse og indretning, så alle MDT-deltagere har en siddeplads og evt. bordplads til PC er/noter etc., og således at de er i stand til at se og høre hinanden samt at kunne se alle de præsenterede data (fx diagnostiske billeder), både når det gælder indenfor egen lokalitet og mellem flere (hospitals-/ Regions-) enheder Teknologi og udstyr (tilgængelighed og anvendelse) Lokaler, hvori der afholdes MDT-konferencer, tilstræbes at have: Adgang til udstyr, som kan projicere og vise radiologiske billeder, inklusiv tidligere undersøgelser Ved behov udstyr/ faciliteter, der kan projicere og vise patologiske præparater (biopsier/resektater), og som giver mulighed for at se/orientere sig i ældre patologibeskrivelser Opkobling til PAS (patientadministrative systemer) Adgang til EPJ/ databaser eller skemaer, hvor det er muligt at dokumentere MDTbeslutninger/-anbefalinger tidstro og aktuelt Ved behov projektionsmuligheder, som giver MDT-deltagerne mulighed for at se og validere MDT-beslutningerne/-anbefalingerne, mens de bliver dikteret/ skrevet. Ved behov faciliteter til at se og tale med deltagere, som er uden for lokaliteten af MDTlokalet (videokonference) og med hvem, al information (radiologiske billeder, patologi og beskrivelser) som bliver vist, kan deles Der er opbakning/bevillinger fra alle aktører til at frembringe nødvendig teknologi og udstyr (inklusiv videokonferenceudstyr), som er af god og funktionel kvalitet, mindst op til et minimum af netværks specifikationer, som tager højde for følgende aspekter: Standarder for dataoverførsler Billedkvalitet Båndvidde og hastighed for up-loading af billeder [høj], tidsforskydning ved tale (i.f.m. diskussioner) [minimal] Inter-hospitals kompatibilitet /på tværs af steder og Regioner etc. Disse specifikationer skal holdes opdateret i forhold til brugbarhed og fremtidige teknologiske landvindinger Der skal være adgang til relevant teknisk support i forbindelse med MDT-konferencernes afholdelse, (under konferencernes afholdelse), hvis der er nogen som helst problemer med diverse IT-systemer, videokonferenceudstyr eller diverse opkoblinger til fjerne lokaliteter under konferencen. 7

8 3. Konferenceorganisation og logistik 3.1. Konferencehyppighed MDT-konferencer afholdes regelmæssigt på fastlagte dage og tidspunkter (f. eks én gang ugentligt). For sjældne cancerdiagnoser kan konferencen afholdes ad hoc, forudsat at konferencen er varslet, så de rette deltagere er til stede MDT-konferencer afholdes indenfor normal arbejdstid, og arbejdet tilrettelægges og koordineres med involverede afdelinger, så alle konferencens deltagere har mulighed for at være til stede Forberedelse til MDT-konferencer Der skal være iværksat rutiner, som sikrer, at alle relevante patienter diagnosticeret med cancer får vurderet deres sygdom på en MDT-konference (jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kræftpakkeforløb samt nationale guidelines) Sidste frist for henvisning af patienter til en MDT-konference skal fastlægges og bør respekteres En struktureret patientliste distribueres forlods til konferencedeltagerne Listen opbygges, således at den er logisk i forhold til deltagernes involvering. Når tilstedeværelse for enkelte specialer ikke længere er nødvendig, kan disse deltagere forlade konferencen Der skal afsættes tilstrækkelig tid til diskussion af komplekse tilfælde. Dette kan være begrænsende for antallet af patienter, der kan tilmeldes pr. gang. Overskrides antallet skal der etableres rutiner til at orientere henvisende afdelinger om dette Form og indhold af oplæg til konferencen besluttes lokalt (medmindre der findes nationale retningslinjer herfor). Et oplæg til konferencen skal indeholde relevante kliniske oplysninger, herunder anamnese, psykosociale forhold, komorbiditet, almen tilstand, performance status, foretagne og planlagte undersøgelser, patientpræferencen og palliationsbehov. Hvis det foreligger, skal TNM-klassifikationer, oplyses. Der kan endvidere være specialespecifikke oplysninger, som ligeledes skal fastlægges Form og indhold af afrapportering fra konferencen besluttes lokalt. En afrapportering skal dog som minimum indeholde grundlaget for anbefalingerne, behandlingsplan, angivelse af hvem der effektuerer planen og formidler informationen til patienten Det forventes, at konferencedeltagerne (jf. afsnit 1.1) er fagligt kompetente og kender nationale og internationale retningslinjer indenfor deres respektive specialer. Det forventes i øvrigt, at deltagerne møder velforberedte til konferencerne Organisation og administration under MDT-konferencer Det skal klart fremgå, hvem der har henvist patienten og hvilket spørgsmål, der ønskes drøftet på konferencen Et lokalt besluttet oplæg jf præsenteres Ved konferencen skal der være det nødvendige antal onlineadgange til relevante oplysninger (jf. 2.2). 8

9 Der udfærdiges for hver patient et konferencenotat. Oplysningerne skal inkludere rationale for anbefaling af behandling, oplysninger om usikkerheder og evt. uenighed konferencedeltagerne imellem Hvis muligt, kan der under mødet indtastes direkte til relevante kliniske databaser Der er en effektiv koordination og ledelse under konference Koordination efter MDT-konferencen Der er etableret rutiner til at sikre: At patienten informeres om konferencebeslutningen og det videre forløb af en sundhedsfaglig person, der kan vurdere og imødekomme patientens behov for information At rammerne for tilbagemelding er aftalt med patienten forud for konferencen, hvad angår tid, sted, afdeling/person At der er taget højde for den patientrelaterede kontakt i arbejdstilrettelæggelsen til opfølgning på MDT-konferencen At såfremt der ikke kan træffes beslutning p.g.a. ufuldstændige oplysninger, eller hvor nye oplysninger fremkommer på et senere tidspunkt, skal patienten tages op på fornyet MDT-konference At beslutning kan udskydes, såfremt der skal inddrages anden ekspertise At MDT-konferencen informeres, hvis der sker betydelige ændringer af anbefalinger vedrørende behandling eller pleje At patienter henvises til anden MDT-konference (anden afdeling eller andet sygehus), hvis dette er påkrævet. 9

10 4. Kvalitetssikring af MDT-konferencer 4.1. Organisatorisk støtte Der skal være tilstrækkelige ressourcer, hvad angår personer, tid, udstyr og faciliteter til at kunne afholde effektive MDT-konferencer (således som de er beskrevet i det aktuelle dokument) Der skal være tilstrækkelige ressourcer til at kunne følge op på konferencen Dataindsamling, analyse og audit på resultater (outcome) Indsamling og indtastning af data til kliniske databaser foretages i regi af MDT-organisationen. MDT-organisationen skal registrere sin egen aktivitet MDT-konferencen deltager i interne og eksterne audits på selve MDT-processen, resultatet af konferencen og gennemgang af auditdata (fx at se på om den behandling, der blev besluttet er i overensstemmelse med den gældende bedste specialiststandard og overveje, om der er grundlag for at lave en undersøgelse/forskningsprojekt) for at se, om der skal sættes ind for at ændre praksis, hvis det er indiceret eller nødvendigt Forhold af betydning for MDT-konferencer medinddrages i patientspørgeskemaer for at drage nytte af patient feed back og evt. implementere forbedringer som følge heraf, hvis det er relevant Overordnet monitorering og udvikling Formålet med MDT-konferencen og forventet resultat af konferencen defineres lokalt. Der skal være ledelsesmæssig opbakning til konferencen. Den multidisciplinære konferences beslutning kan ikke omstødes af en unidisciplinær konferencebeslutning, uden at MDTkonferencen informeres om baggrunden MDT-politikker, -vejledninger og -protokoller opdateres i takt med, at retningslinjerne revideres MDT-konferencen forholder sig mindst årligt til, om der er forskelle på de behandlinger, som patienter har adgang til forskellige steder i landet. Dette for at fastholde at alle patienter uanset bopæl har ret til samme behandling MDT-konferencen måler mindst en gang om året sin egen effektivitet og proces, og hvor det er muligt, foretages en benchmark på sig selv mod tilsvarende MDT-konferencer, ved at lave kræft peer view processer og/eller anvendelse af andre nationale redskaber. MDT-konferencen selv eller arbejdsgiveren (Regionen) forholder sig til resultaterne Uddannelsesperspektiv Det er vigtigt at tilgodese yngre lægers oplæring og rolle på MDT-konferencen. Yngre læger bør som del af deres uddannelse planlagt deltage på MDT-konference og kan bidrage aktivt til afviklingen med fx fremlæggelse af oplæg. Dette også med henblik på kontinuerlig sikring af den nødvendige ekspertise. 10

11 De næste skridt/fremtiden De karakteristika, som er beskrevet i nærværende dokument for en effektiv MDT-konference skal ses i rammerne af Sundhedsstyrelsens Kræftplan II og III. For yderligere optimering anbefales nedenstående. Der/det bør: I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning etableres formaliseret undervisning i ledelse og organisation af MDT-konferencen Etableres et system for intern og ekstern audit Gennemføres pilotprojekter, som kan vise veje for MDT-konferencerne, så de kan foretage selvvurdering og feedback på områder, som er mindre egnet til peer review, som f.eks. områderne teamwork og lederskab Identificeres udviklingspotentialer/støttefunktioner for MDT-konferencerne Overvejes hvordan web-baseret undervisning kunne understøtte MDT-arbejdet Udvikles et idékatalog, hvor man kan dele velfungerende lokale praktikker i forbindelse med de diverse karakteristika for den effektive MDT-konference Etableres On-line adgang til nationale kliniske databaser mhp beslutningsstøtte Etableres On-line adgang til kliniske databaser mhp på direkte indtastning af data Overvejes at oprette nationale MDT-konferencer mhp second opinion Ved udvikling af nye patientadministrative systemer indarbejdes MDT-moduler. Mere information Hvis du ønsker at se resultaterne af den survey, som danner grundlag for den engelske udgave af vejledningen, henvises til 11

12 Litteraturliste (1) Hong NJ, Wright FC, Gagliardi AR, Paszat LF. Examining the potential relationship between multidisciplinary cancer care and patient survival: an international literature review. J Surg Oncol 2010 Aug 1;102(2): (2) Lamb BW, Jalil RT, Sevdalis N, Vincent C, Green JS. Strategies to improve the efficiency and utility of multidisciplinary team meetings in urology cancer care: a survey study. BMC Health Serv Res 2014;14:377. (3) Prades J, Borras JM. Shifting sands: adapting the multidisciplinary team model to technological and organizational innovations in cancer care. Future Oncol 2014 Oct;10(13): (4) Wille-Jorgensen P, Sparre P, Glenthoj A, Holck S, Norgaard PL, Harling H, et al. Result of the implementation of multidisciplinary teams in rectal cancer. Colorectal Dis 2013 Apr;15(4): (5) Sundhedsstyrelsen. Kræftplan II - Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet. København: Sundhedsstyrelsen; (6) Task force for kræftområdet S. Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter. København: Sundhedsstyrelsen; (7) Lehmann Knudsen J, Ellegaard Christensen M, Hansen B. Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen. København: Nyt Nordisk Forlag; (8) Sundhedsstyrelsen. Styrket indsats på kræftområet - et sundhedsfagligt oplæg. København: Sundhedsstyrelsen; (9) DMCG.dk. Kræftkirurgi - mere end et håndværk. Præsentation af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om den kræftkirurgiske status i København, Danmark; (10) Boxer MM, Vinod SK, Shafiq J, Duggan KJ. Do multidisciplinary team meetings make a difference in the management of lung cancer? Cancer 2011 Nov 15;117(22): (11) National Cancer Action Team. The Characteristics of an Effective Multidisciplinary Team (MDT). England: National Health Service (NHS); (12) Taylor C, Munro AJ, Glynne-Jones R, Griffith C, Trevatt P, Richards M, et al. Multidisciplinary team working in cancer: what is the evidence? BMJ 2010;340:c951. (13) Stae of Victoria DoH. Multidisciplinary cancer care - Litterature review. Australia: Department of Health - State Government Victoria; (14) Brannstrom F, Bjerregaard JK, Winbladh A, Nilbert M, Revhaug A, Wagenius G, et al. Multidisciplinary team conferences promote treatment according to guidelines in rectal cancer. Acta Oncol 2015 Apr;54(4):

13 (15) Fleissig A, Jenkins V, Catt S, Fallowfield L. Multidisciplinary teams in cancer care: are they effective in the UK? Lancet Oncol 2006 Nov;7(11): (16) Patkar V, Acosta D, Davidson T, Jones A, Fox J, Keshtgar M. Cancer multidisciplinary team meetings: evidence, challenges, and the role of clinical decision support technology. Int J Breast Cancer 2011;2011: (17) Croke JM, El-Sayed S. Multidisciplinary management of cancer patients: chasing a shadow or real value? An overview of the literature. Curr Oncol 2012 Aug;19(4):e232-e238. (18) Lamb BW, Sevdalis N, Benn J, Vincent C, Green JS. Multidisciplinary cancer team meeting structure and treatment decisions: a prospective correlational study. Ann Surg Oncol 2013 Mar;20(3): (19) van HJ, de ML, Otter R, de VJ, Siesling S. Quality improvement by implementing an integrated oncological care pathway for breast cancer patients. Breast 2014 Feb 25. (20) MacDermid E, Hooton G, MacDonald M, McKay G, Grose D, Mohammed N, et al. Improving patient survival with the colorectal cancer multi-disciplinary team. Colorectal Dis 2009 Mar;11(3): (21) Brown G. Specialist multidisciplinary team working in the treatment of cancer. BMJ 2012;344:e2780. (22) Coory M, Gkolia P, Yang IA, Bowman RV, Fong KM. Systematic review of multidisciplinary teams in the management of lung cancer. Lung Cancer 2008 Apr;60(1): (23) Abdulrahman GO, Jr. The effect of multidisciplinary team care on cancer management. Pan Afr Med J 2011;9:20. (24) Kane B, Luz S. "Do no harm": fortifying MDT collaboration in changing technological times. Int J Med Inform 2013 Jul;82(7): (25) Ruhstaller T, Roe H, Thurlimann B, Nicoll JJ. The multidisciplinary meeting: An indispensable aid to communication between different specialities. Eur J Cancer 2006 Oct;42(15): (26) Kee F, Owen T, Leathem R. Decision making in a multidisciplinary cancer team: does team discussion result in better quality decisions? Med Decis Making 2004 Nov;24(6): (27) Jalil R, Ahmed M, Green JS, Sevdalis N. Factors that can make an impact on decision-making and decision implementation in cancer multidisciplinary teams: an interview study of the provider perspective. Int J Surg 2013;11(5): (28) Raine R, Wallace I, Nic a' BC, Xanthopoulou P, Lanceley A, Clarke A, et al. Improving the effectiveness of multidisciplinary team meetings for patients with chronic diseases: a prospective observational study. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2014 Oct Health Services and Delivery Research 2014 Jan 1. (29) Stephens MR, Lewis WG, Brewster AE, Lord I, Blackshaw GR, Hodzovic I, et al. Multidisciplinary team management is associated with improved outcomes after surgery for esophageal cancer. Dis Esophagus 2006;19(3):

14 (30) Birchall M, Bailey D, King P. Effect of process standards on survival of patients with head and neck cancer in the south and west of England. Br J Cancer 2004 Oct 18;91(8): (31) Kesson EM, Allardice GM, George WD, Burns HJ, Morrison DS. Effects of multidisciplinary team working on breast cancer survival: retrospective, comparative, interventional cohort study of women. BMJ 2012;344:e2718. (32) Ruiz-Casado A, Ortega MJ, Soria A, Cebolla H. Clinical audit of multidisciplinary care at a mediumsized hospital in Spain. World J Surg Oncol 2014;12:53. (33) Lamb BW, Sevdalis N, Arora S, Pinto A, Vincent C, Green JS. Teamwork and team decision-making at multidisciplinary cancer conferences: barriers, facilitators, and opportunities for improvement. World J Surg 2011 Sep;35(9): (34) Taylor C, Shewbridge A, Harris J, Green JS. Benefits of multidisciplinary teamwork in the management of breast cancer. Breast Cancer (Dove Med Press) 2013;5: (35) Taylor C, Ramirez AJ. Multidisciplinary team members' views about MDT working: Results from a survey commissioned by the NationalCancer Action Team. National Cancer Action Team MDT Development Programme; (36) Sharma A, Sharp DM, Walker LG, Monson JR. Colorectal MDTs: the team's perspective. Colorectal Dis 2008 Jan;10(1):63-8. (37) Lanceley A, Savage J, Menon U, Jacobs I. Influences on multidisciplinary team decision-making. Int J Gynecol Cancer 2008 Mar;18(2): (38) Chinai N, Bintcliffe F, Armstrong EM, Teape J, Jones BM, Hosie KB. Does every patient need to be discussed at a multidisciplinary team meeting? Clin Radiol 2013 Aug;68(8): (39) Simcock R, Heaford A. Costs of multidisciplinary teams in cancer are small in relation to benefits. BMJ 2012;344:e3700. (40) Westin T, Stalfors J. Tumour boards/multidisciplinary head and neck cancer meetings: are they of value to patients, treating staff or a political additional drain on healthcare resources? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008 Apr;16(2): (41) Ke KM, Blazeby JM, Strong S, Carroll FE, Ness AR, Hollingworth W. Are multidisciplinary teams in secondary care cost-effective? A systematic review of the literature. Cost Eff Resour Alloc 2013;11(1):7. (42) Shah S, Arora S, Atkin G, Glynne-Jones R, Mathur P, Darzi A, et al. Decision-making in Colorectal Cancer Tumor Board meetings: results of a prospective observational assessment. Surg Endosc 2014 Oct;28(10): (43) Taylor C, Atkins L, Richardson A, Tarrant R, Ramirez AJ. Measuring the quality of MDT working: an observational approach. BMC Cancer 2012;12:202. (44) Tattersall MH. Multidisciplinary team meetings: where is the value? Lancet Oncol 2006 Nov;7(11):

15 (45) Wright FC, Lookhong N, Urbach D, Davis D, McLeod RS, Gagliardi AR. Multidisciplinary cancer conferences: identifying opportunities to promote implementation. Ann Surg Oncol 2009 Oct;16(10): (46) Lamb BW, Brown KF, Nagpal K, Vincent C, Green JS, Sevdalis N. Quality of care management decisions by multidisciplinary cancer teams: a systematic review. Ann Surg Oncol 2011 Aug;18(8): (47) Ryan J, Faragher I. Not all patients need to be discussed in a colorectal cancer MDT meeting. Colorectal Dis 2014 Feb 7. (48) Taylor C, Finnegan-John J, Green JS. "No decision about me without me" in the context of cancer multidisciplinary team meetings: a qualitative interview study. BMC Health Serv Res 2014;14:

16 BILAG 1 MDT-konferencens arbejdsgruppe: Lene Lundvall, overlæge, klinikchef, Gynækologisk Klinik, RH (formand) Jens Hillingsø, overlæge, klinikchef, Kir.gas.og transplant.klinik, RH Lone Nørgaard Petersen, overlæge, Onkologisk Klinik, RH Hanne Nellemann (3. og 4. møde), overlæge, Radiologisk Afd., AUH Jon Thor Asmussen (suppl. Hanne internatmøde), OUH Søren Høyer, overlæge, Patologisk Institut, AUH Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, overlæge, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Henrik Lajer, overlæge, Gynækologisk Klinik, RH Torben Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk afd., AUH Michael Borre, overlæge, formand for DMCG Pernille Dehn (sekretær) 16

MDT. Overlæge, PhD Lone Nørgård Petersen Teamleder, colorectal team Onkologisk afdeling Rigshospitalet

MDT. Overlæge, PhD Lone Nørgård Petersen Teamleder, colorectal team Onkologisk afdeling Rigshospitalet MDT Overlæge, PhD Lone Nørgård Petersen Teamleder, colorectal team Onkologisk afdeling Rigshospitalet Overlæge, PhD Henrik Lajer Teamleder Onko-gyn Gynækologisk Klinik Rigshospitalet MDT Multi: Indeholdende

Læs mere

Multidisciplinær kræftbehandling en vejledning til MDT-konferencen

Multidisciplinær kræftbehandling en vejledning til MDT-konferencen Version af 15. feb. 2016 Indhold Forord til vejledning om MDT-konferencer... 3 Baggrund... 4 1. Teamet... 5 2. Konferencernes infrastruktur... 9 3. Konferenceorganisation og logistik... 10 4. Kvalitetssikring

Læs mere

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer MDT som kvalitetsindikator Pakkeforløb og MDTer MDT som en del af Pakkeforløb og reviderede forløbstider for H&H 2012 30 28 26 24 Waiting time for RT (DAHANCA data base (n=4,000) Fast track for HN started

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Kroniske patientforløb i et tværsektorielt perspektiv Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Nyborg Strand, 14. Januar 2011 Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Sarah

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Regional samarbejdsaftale

Regional samarbejdsaftale Regional samarbejdsaftale For Tværgående kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal (GI) cancere i Region Syddanmark Kirurgisk afdeling A, OUH vil årligt sikre, at der sker en revision af retningslinjerne

Læs mere

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ Forløbsprogrammer og sundhedsaftaler - forudsætninger for sammenhæng med EPJ EPJ-Observatoriet Årskonference 2007 11. oktober 2007 Lone de Neergaard Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Afdelingen for Kvalitet & Forskning v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Fremtidige udfordringer Studier fra USA og Holland viser at 30% - 40% af patienterne ikke modtager behandling, der er baseret på

Læs mere

National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat

National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat Tid og sted Mødet afholdt: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 11.30-15.30 Mødested: Kræftens Bekæmpelse,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Resultater og anbefalinger fra sidste år

Resultater og anbefalinger fra sidste år Resultater og anbefalinger fra sidste år ICOA Interdisciplinary research on how to analyze, design and redesign private and public organizations to secure their ability to excel now and in the future.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Indholdet i de nye sygehusbyggerier - perspektiver og udfordringer. ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Indholdet i de nye sygehusbyggerier - perspektiver og udfordringer. ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Indholdet i de nye sygehusbyggerier - perspektiver og udfordringer ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Foci Muligheder Patienten Medarbejderne Organisatorisk struktur og ledelse Nye arbejdsgange

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb med fokus pa kvalitet Jens Winther Jensen Koncerndirektør

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hva skjedde i Danmark?

Hva skjedde i Danmark? Hva er status i internasjonal forskning på kreft og tidlig diagnose? Innen48timer Oslo, Stortinget 2013 Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard Programledelse skaber kvalitet Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard 1 Hvad vil jeg tale om? Organdonation i RSD Best practice for organdonation i DK Programledelse

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere