Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog 49

3 01 Storebælts hovedaktiviteter A/S Storebælt har til opgave at: drive og vedligeholde vejforbindelsen på Storebæltsbroen opkræve betaling fra bilister på Storebæltsbroen vedligeholde Storebælts jernbaneforbindelse drive og vedligeholde havneanlæg i Odden og Ebeltoft opkræve betaling af Banedanmark for råderetten over baneanlægget over Storebælt forvalte og sikre tilbagebetalingen af A/S Storebælts gældsportefølje.

4 02 Årsrapport Årets resultat Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på mio. kr., hvilket er 455 mio. kr. lavere end i Ændringen kan primært henføres til øgede afskrivninger på 400 mio. kr. Det opnåede resultat er 120 mio. kr. bedre end forventet og betragtes som tilfredsstillende. Omsætningen fra vejforbindelsen er fra 2004 til 2005 faldet med 65 mio. kr. svarende til 3 pct. Den faldende omsætning skyldes lavere priser gennemført hhv. 14. juni (generel takstnedsættelse) og 1. september 2005 (nye rabatprodukter). Den samlede trafikvækst har for året udgjort 7,4 pct. i forhold til 2005, men denne har imidlertid ikke kompenseret for effekten af takstnedsættelsen, og det reelle tab i omsætningen siden takstnedsættelsen er i størrelsesordenen 120 mio. kr. På årsniveau udgør tabet ca. 300 mio. kr. Driftsomkostningerne er på niveau med omkostningerne i 2004 og udgør i alt 273 mio. kr. Afskrivningerne udgør 841 mio. kr. og er ca. 400 mio. kr. højere end i A/S Storebælt har i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S med virkning fra 1. marts 2006 overtaget ansvaret for vedligehold og reinvesteringer vedrørende jernbaneforbindelsen fra Banedanmark. Hidtil er det samlede jernbaneanlæg blevet afskrevet lineært over 100 år. I konsekvens af overtagelsen af ansvaret for reinvesteringerne er den foventede levetid for anlægget blevet revurderet. De samlede finansieringsomkostninger eksklusiv finansielle værdireguleringer udgør mio. kr. mod mio. kr. i Budgettet for 2005 viste en omkostning på mio. kr. Renteomkostningerne for 2005 kan eksklusive værdireguleringer opgøres til 3,7 pct. af selskabets nettogæld. Det må betragtes som tilfredsstillende. I forhold til den forventede, langsigtede realrente på 3,5 pct. p.a. er der tale om et væsentligt bedre resultat, idet realrenten for 2005 kan opgøres til 1,8 pct. p.a. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udviser et overskud på 319 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 185 mio. kr. I 2004 udgjorde resultatet et overskud på 691 mio. kr. Finansielle værdireguleringer udgør en omkostning på 441 mio. kr., der omfatter dels dagsværdireguleringer på 374 mio. kr., dels valutakursreguleringer på 67 mio. kr. I 2004 udgjorde værdireguleringer 874 mio. kr. Årets resultat før skat udgør et underskud på 122 mio. kr. mod et underskud på 183 mio. kr. i Efter skat udviser årets resultat et overskud på 673 mio. kr. mod et underskud i 2004 på 706 mio. kr. Skat af årets resultat udgør en indtægt på 34 mio. kr. og hertil kommer en indtægt på 788 mio. kr. vedrørende regulering af udskudt skat samt effekten af nedsættelse af selskabsskatten fra 30 til 28 pct., som reducerer værdien af udskudt skat med 27 mio. kr. Samlet udgør årets skat en indtægt på 795 mio. kr. Reguleringen af udskudt skat er en konsekvens af ændringerne af selskabsskatteloven, som blev gennemført i foråret Lovændringen medfører, at en større andel af selskabets optjente skattemæssige underskud under de givne økonomiske forudsætninger vil kunne anvendes. Resultatet før finansielle værdireguleringer er forbedret med ca. 70 mio. kr. i forhold til det forventede resultat for året, oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Resultatet efter skat er imidlertid markant bedre end det forventede overskud på 300 mio. kr., som ligeledes blev oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Afvigelsen skyldes primært, at dagsværdireguleringen efter skat er ca. 320 mio kr. lavere end budgetteret. Værdien af vej og baneanlæg er netto reduceret med 800 mio. kr. Der er i perioden

5 03 gennemført forbedringer af anlæggene for 29 mio. kr. og foretaget regnskabsmæssige afskrivninger på i alt 829 mio. kr. Selskabet har ultimo 2005 købt Mols Linien A/S' havneanlæg i Odden og Ebeltoft til en samlet pris på 226,5 mio. kr. Egenkapitalen i A/S Storebælt er pr. 31. december 2005 negativ med mio. kr. På baggrund af de fremtidige estimerede driftsresultater forventes egenkapitalen reetableret inden for en tidshorisont på 10 år, regnet fra ultimo Selskabets gæld er i 2005 nedbragt med 700 mio. kr. og udgør ultimo 2005 i alt 36,1 mia. kr. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låneoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transport og Energiministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af baneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser for vejtrafikken for A/S Storebælt.

6 04 Årsrapport Pengestrømme Begivenheder efter statusdagen Forventninger til 2006 Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 69 mio. kr. mindre end i Det er primært ændringer i omsætning og kreditorer. Pengestrømme til investering udgør 277 mio. kr. primært som følge af køb af havne samt anskaffelse af andre materielle anlægsaktiver. Det frie cashflow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af rente og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår renteudgifter, værdireguleringer, låneoptagelse, afdrag på gældsforpligtelsen og forskydninger i værdien af derivater, som i alt udgør ca. 4,6 mia. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger faldet med mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2005 udgør mio. kr. Den 1. marts 2006 er ansvaret for vedligehold og reinvesteringer vedrørende baneforbindelsen på Storebælt formelt overdraget fra Banedanmark til A/S Storebælt. Som et led i overdragelsen vil den årlige vederlagsbetaling fra Banedanmark blive øget med 58,8 mio. kr. Den 23. marts 2006 er der indgået aftale mellem Vejdirektoratet og A/S Storebælt om køb af færgehavnene i Spodsbjerg og Tårs. Købesummen udgør 22 mio. kr., og havnene overtages pr. 1. maj Herudover er der ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Resultatet før værdireguleringer og skat forventes i det kommende år at udgøre et overskud på ca. 100 mio. kr., hvilket er ca. 219 mio. kr. lavere end i Trafikindtægterne fra vejforbindelsen forventes at falde med knap 6 pct. fra 2005 til 2006, som følge af takstnedsættelserne i I forventningerne til trafikindtægterne indgår en forventet vækst i trafikken på ca. 5 pct. Hertil kommer vederlag fra Banedanmark på 679 mio. kr., der er øget med 58,8 mio. kr., primært som følge af overtagelsen af driftsansvaret for banedelen. Driftsomkostningerne vil stige med ca. 100 mio. kr. som følge af overtagelsen af ansvaret for vedligehold af banedelen, vedligehold af nytilkøbte havne samt tilskud til færgeruten Spodsbjerg Tårs. Øvrige omkostninger, der knytter sig til selskabets hidtidige basisaktivitet, vil være på et uændret niveau. Afskrivningerne vil være på niveau med Renteomkostningerne er eksklusiv værdiregulering budgetteret til at udgøre ca mio. kr. i 2006 mod mio. kr. i Resultatet efter skat forventes at udgøre et overskud på ca. 75 mio. kr.

7 05 Trafik - Storebælt 2005 var et år med betydelige ændringer i trafikbilledet på Storebælt. I forhold til 2004 krydsede flere biler hver dag broen, hvilket er den største tilvækst i biltrafikken på et enkelt år siden broens åbning. I alt passerede knap 9,3 mio. biler broen i 2005, hvilket svarer til en stigning i trafikken på 7,4 pct. i forhold til Til sammenligning udgjorde væksten i den nationale vejtrafik 1 pct. i samme periode (Kilde: Vejdirektoratet). Trafikvæksten på Storebælt er ekstraordinær stor for både personbiler og lastbiler. Den 14. juni 2005 nedsattes prisen for at passere Storebælt med 20 pct. for personbiler og med 5 pct. for lastbiler og busser som et led i en politisk aftale om Storebælt. Den generelle prisnedsættelse blev fra 1. september 2005 suppleret af en Weekendbillet med yderligere 12,5 pct. rabat til personbiler. Samtidig indførtes der rabat til handicappede, der passerer broen med en BroBizz. I de syv måneder af 2005, som prisnedsættelsen har været gældende, vurderes nedsættelsen i sig selv at have givet anledning til en trafikvækst for personbiler på 6 pct. i forhold til samme periode året før. Salget af Weekendbilletter har udgjort godt billetter pr. weekend og har givet anledning til en ekstraordinær høj trafikvækst. Færgerne nord og syd for Storebælt har mistet mindre trafik end ventet som følge af de lavere priser på broen. Det tyder på, at en stor del af væksten på Storebælt kan tilskrives ny trafik. Samtidig smitter den samlede vækst i markedet for trafik mellem det østlige og vestlige Danmark også af på færgerne. Personbiltrafikken er i 2005 steget med knap 8 pct. Trafikvæksten har ligget over forventningen, hvilket specielt skyldes, at trafikanterne har taget hurtigere imod de lavere priser end forventet. Den højere trafik gav sig bl.a. udslag i, at der blev slået flere trafikrekorder i Søndag den 31. juli blev således den hidtil største rejsedag over Storebælt med biler. Lastbiltrafikkens vækst udgjorde i 2005 godt 6 pct., hvilket også var højere end forventningen. Stigningen er særlig bemærkelsesværdig, idet prisnedsættelsen for disse køretøjer kun udgjorde 5 pct. Der er tegn på, at den arbejdsdeling mellem virksomhederne i Øst og Vestdanmark, som den faste forbindelse har givet mulighed for, fortsætter med uformindsket styrke. Det giver, sammen med en god økonomisk vækst i Danmark, anledning til øget godstrafik. Selskabet forventer, at den pæne trafikudvikling kan fortsætte i Det skyldes bl.a., at prisnedsættelsen først slår fuldt igennem efter en tilvænningsperiode hos trafikanterne. Samlet set forventes en stigning på 5 pct. i 2006, hvilket er markant over udviklingen i den almindelige danske vejtrafik. Storebæltsbroens markedsandel af passagertrafikken mellem Øst og Vestdanmark udgjorde 59 pct., mens tog og flytrafikken står for hhv. 27 og 4 pct. og færgetrafikken for 10 pct. 88 pct. af personbilerne og 84 pct. af lastbilerne mellem Øst og Vestdanmark krydsede broen i Årlig trafikvækst i pct. på Storebælt Procent Prognose Personbiler 1) 4,4 2,5 4,6 7,6 5,7 Lastbiler 3,9 1,4 5,3 6,3 0,0 Busser 4,8 4,0 2,1 0,0 7,1 I alt 4,3 2,3 4,6 7,4 5,0 Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler Markedsandele for passagertrafikken mellem Øst- og Vestdanmark Trafik pr. døgn på Storebælt Prognose Bro (vej) 59 pct. Færger 10 pct. Tog 27 pct. Fly 4 pct. Personbiler 1) Lastbiler Busser I alt Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler

8 06 Årsrapport Storebælts markedsandel i pct. for vejtrafik mellem Øst og Vestdanmark Personbiler 1) Lastbiler Busser Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler

9 07 Finansiering Finansforvaltningen i A/S Storebælt sker inden for rammer, fastsat af selskabets bestyrelse samt retningslinier fra Finansministeriet. Bestyrelsen fastlægger dels en overordnet finanspolicy og dels en årlig finansstrategi, der bl.a. regulerer det enkelte års låneoptagelse og sætter rammer for selskabets valuta og renteeksponering. Målsætninger mv. er nærmere beskrevet i noterne. Låntagning Alle lån og øvrige finansielle instrumenter, der anvendes af A/S Storebælt, er garanteret af den danske stat. Det betyder, at selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår, også selvom selskabet ikke har en eksplicit rating fra de internationale kreditvurderingsbureauer. Herudover har selskabet siden 2002 haft mulighed for at optage de såkaldte genudlån hos staten. I 2005 blev godt 25 pct. af det relativt beskedne lånebehov på i alt 2 mia. kr. dækket via genudlån. Øvrige lånetransaktioner kom primært fra det svenske marked for realrenteobligationer (swappet til variabelt forrentede EUR) og NOKmarkedet. Omfanget af selskabets låntagning i det enkelte år bestemmes i høj grad af, hvor store afdrag der forfalder på tidligere optagne lån (refinansiering). I 2006 forventes der optaget lån for ca. 5 mia. kr. Hertil kommer finansiering af eventuelle ekstraordinære tilbagekøb af eksisterende lån. Valutarisici Finansministeriet har fastsat, at selskabet kun må have valutaeksponering i DKK og EUR. Selskabets låneporteføljer er ved årets udgang nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to valutaer, jf. grafikken. Renterisici Selskabets renterisici styres aktivt ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. En nærmere beskrivelse af den overordnede rentestrategi findes i noterne. Selskabet har over de sidste par år dels øget varigheden af porteføljen samt opbygget en realrenteeksponering på 25 pct. af nettogælden. Som følge heraf er følsomheden over for fremtidige rentestigninger reduceret væsentligt. Selskabet omlagde i 2005 en del af sin realrenteeksponering, der var indekseret til fransk inflation optaget i en periode, hvor det ikke var muligt, at opnå realrenteeksponering i DKK til dansk inflation. Omlægningen betød endvidere en løbetidsforlængelse, hvor selskabet betaler en favorabel realrente på under 2 pct. Herefter er al realrenteeksponering udelukkende relateret til dansk inflation. I forbindelse med udløb af eksisterende capafdækninger har selskabet indgået nye afdækninger på væsentlig lavere renteniveauer, således at knapt 15 pct. af den variabelt forrentede gæld er maksimeret til 3,25 pct. i de næste 5 år. Samlet er ca. 45 pct. af den variabelt forrentede gæld for nærværende afdækket med caps. Det er selskabets generelle forventning, at der i løbet af 2006 vil komme en vis stigning i det generelle renteniveau. Denne rentestigning vil til en vis grad påvirke selskabets resultat før værdiregulering for Kreditrisici Principperne for styring af finansielle kreditrisici er nærmere beskrevet i noterne. Selskabets kreditrisici er koncentreret til modparter med AAA eller AA rating. Det er A/S Storebælts vurdering, at risikoen for egentlige kredittab på finansielle modparter er meget beskeden. Fra og med 1. januar 2005 kan selskabet kun indgå swaps og lignende finansielle transaktioner med modparter, hvor der foreligger en særlig aftale om sikkerhedsstillelse (CSA A/S Storebælts valutarisici ultimo 2005 Rentefordeling inkl. afdækning DKK 42 pct. EUR 58 pct. heraf afdækket ca. 45%

10 08 Årsrapport aftale). Herved nedbringes krediteksponeringen ved swaps mv. til et absolut minimum. Samlet finansomkostning Selskabets finansomkostninger er nærmere beskrevet i tabellen. Generelt har de egentlige renteomkostninger i 2005 været lavere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives det fortsat lave renteniveau i årets løb, hvor der var budgetteret med en vis rentestigning (ECB forhøjede den korte rente med 0,25 pct. primo december, hvilket ikke har nået at påvirke årets resultat). Finansielle nøgletal 2005 Kroner Pct. p.a. Låntagning ,0 mia. heraf genudlån 0,5 mia. Samlet bruttogæld (dagsværdi) 37,3 mia. Nettogæld (dagsværdi) 36,1 mia. Renteomkostninger mio. 3,70 Værdiregulering 441 mio. 1,28 Samlet finansomkostning mio. 4,98

11 09 Rentabilitet Selskabet besluttede i 2005 at sænke den langsigtede realrente, der bruges til rentabilitetsberegningerne, fra og med regnskabsåret Den hidtidige realrente på 4 pct. blev fastsat i midten af 1990'erne på baggrund af de da gældende renteforhold. Fra og med 2006 vil de langsigtede rentabilitetsberegninger blive beregnet på basis af en realrente på 3,5 pct. Beslutningen om at sænke den interne realrente er primært baseret på følgende forhold: Udviklingen i markedsrenterne siden midten af 1990 erne Selskabets faktiske finansieringsomkostninger i projektets levetid Gældsporteføljens aktuelle sammensætning og forventninger til den fremtidige realrenteomkostning Det er herefter A/S Storebælts forventning, at selskabets gæld vil være tilbagebetalt ca. 30 år efter åbningen af vejdelen, dvs. i I dette skøn er indregnet effekten af såvel de reducerede indtægter fra vejdelen som de øgede omkostninger til jernbanen og den lavere realrente. Trafikudviklingen efter takstnedsættelsen har udviklet sig lidt bedre end selskabets forventninger hertil, hvilket betyder, at ca. halvdelen af takstnedsættelsen finansieres via øget trafik. De væsentligste usikkerheder i beregningerne vedrører den langsigtede trafikudvikling samt realrenten. Endvidere er der fortsat en vis usikkerhed knyttet til størrelse og tidsmæssig placering af reinvesteringerne i jernbaneforbindelsen. I rentabilitetsberegningerne indgår det endvidere som en central forudsætning, at vejtaksterne løbende indekseres i takt med den almindelige inflation. Som tidligere omtalt blev det i 2005 besluttet at nedsætte taksterne på vejforbindelsen over Storebælt. Endvidere blev ansvaret for teknisk drift og vedligeholdelse samt reinvesteringer i jernbaneforbindelsen overført fra Banedanmark til A/S Storebælt.

12 10 Årsrapport Miljø Arbejdsmiljø I 2005 blev der sat yderligere fokus på arbejdsmiljøet ved at sætte et miljømål for, at arbejdsmiljøet skulle certificeres. Der er lagt en stor arbejdsindsats i at få arbejdsmiljøet yderligere struktureret samt i gennemførelse af den interne uddannelse af medarbejdere. BVQI gennemførte verifikationen i september og i december modtog koncernselskaberne arbejdsmiljøcertifikat efter den internationale standard DS/OHSAS for arbejdsmiljøledelse. Storebæltsforbindelsen er den første bro i verden, hvor arbejdsmiljøet ved drift og vedligehold gennemføres i henhold til kravene i denne internationale standard. Med certificeringen og med regelmæssige audits sikres, at arbejdsmiljøledelsen fungerer efter hensigten, og at det afdækkes, hvor der er forbedringsmuligheder. Den store fokus på arbejdsmiljøområdet har igen i 2005 medført meget få arbejdsulykker under drift og vedligehold af forbindelsen. De senere års positive udvikling er således fortsat med en ulykkesfrekvens i 2005 på 6,1 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Tilsvarende arbejder under Dansk Arbejdsgiverforening (bygge og anlægsvirksomhed) har en ulykkesfrekvens på godt 30 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Trafiksikkerhed Påsejlingen af Vestbroen har sammen med flere vedligeholdsaktiviteter i 2005 resulteret i flere og længerevarende trafikreguleringer end tidligere. På trods af flere trafikreguleringer er trafiksikkerheden dog stor, idet der i 2005 kun har været to trafikulykker med personskade. Det er det laveste antal ulykker siden åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1998 til trods for, at trafikken i denne periode er steget med ca. 60 pct. Det samlede trafikarbejde på Storebæltsforbindelsen (antal køretøjer x vejlængde) er på 200,5 mio. km, hvilket giver en uheldsfrekvens på 0,01 ulykker pr 1 mio. kørte km. Frekvensen for trafikuheld med personskade på de øvrige motorveje i Danmark er opgjort til 0,03, og målsætningen om at ligge under dette tal er således opfyldt. Naturpleje på Sprogø Den største del af Sprogø består i dag af år gammelt moræneler, som er opgravet fra havbunden ved anlægget af den faste forbindelse. Moræneleret har ligget uberørt under Storebælt siden den sidste istid. Der er derfor fra biologer med specialer indenfor planter og dyrelivet stor interesse for at undersøge, hvad der indvandrer af planter og dyr til Sprogø. I hæftet Natur og Trafik på Sprogø fra 2005 er de særlige naturforhold og observationer beskrevet. Naturplejen har siden åbningen af forbindelsen hovedsageligt bestået af nedgræsning med får og kreaturer på de åbne arealer, samt med mellemrum, manuel fjernelse af nye træer og buske samt oprensning af vandhuller. Denne plejeform, uden anvendelse af gødning, tilgodeser forekomsten af overdrev og fremmer dermed et rigt fugleliv. En af de mest synlige effekter for trafikanterne af en god naturpleje på Sprogø er antallet af rastende og ynglende fugle. Den nordatlantiske alkefugl teist er tidligere set raste på Sprogø. I ynglesæsonen 2005 er der registreret 5 ynglende par. Tidligere skulle man være heldig for at se ynglende edderfugle på Sprogø i 2005 er der registreret ca. 100 ynglende par. 26 par grågæs har ynglet på øen, hvilket er betydeligt flere end tidligere. Det grønne regnskab Det grønne regnskab omfatter både daglig drift og vedligehold samt eventuelle ændringer og Serviceentreprenører og medarbejdere Forbrug af ressourcer til renovering, drift og vedligeholdelse af anlæg Ulykkesfrekvens pr. 1 mio. arbejdstimer Ressourcemængder indekseret svarende til 100

13 11 renoveringer af Storebælts anlæg. Ændringer og renoveringer er dog ikke indeholdt i de viste grafer, da disse miljødata kan variere betydeligt fra det ene år til det andet. I figurer og vurderinger indgår miljødata fra årene 2001, 2004 og Det grønne regnskab er ikke udarbejdet for årene 2002 og mindre mængder går til losseplads. Der er således gjort en betydelig indsats for at sortere affaldet samtidigt med, at der produceres mindre affald. Af affaldsmængden på 137 tons går 32 pct. til genbrug, 64 pct. til forbrænding og kun 3,4 pct. går til deponering på losseplads. Dette er under halvdelen af regeringens målsætning vedrørende deponering af affald. Ressourceforbrug 2005 Energi 20,4 TJ* Salt til glatføre 995 tons Papirmaterialer 11 tons Affald 137 tons * Én TJ svarer til ca liter brændstof. Der har ikke i 2005 været miljøuheld knyttet til driften af Storebælts anlæg. Der henvises til Miljøredegørelsen for 2005 for yderligere og mere detaljeret information vedrørende det grønne regnskab og miljøforhold i øvrigt. Ud af det samlede energiforbrug til drift og vedligehold af anlæggene udgør el forbruget knap 70 pct. med administrationsbygningen, betalingsanlægget samt Østbroen som de væsentligste forbrugere. Samlet er der i 2005 anvendt 3,8 mio. kwh. Emissioner fra elforbruget er klart reduceret på grund af op til 20 pct. anvendelse af vedvarende energi. Affaldsmængderne er opgjort for den almindelige drift og vedligehold. Der er dog ikke produceret væsentlig affald ved ændring af anlæg og renovering af anlæg. Der er en klar tendens til, at mere af affaldet genanvendes og El-forbrug til drift og vedligehold af anlæg (1000 kwh) Genbrug og afskaffelse af affald (ton) Andet: Materielgård, signalskilte, Vester Søgade 10, tre radarstationer til skibsovervågning, Halsskov pumpestation og oppumpning af grundvand til Lejsø

14 12 Årsrapport Hoved- og nøgletal for A/S Storebælt Mio. kr Nettoomsætning, vej Nettoomsætning, bane Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdireguleringer Værdireguleringer netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering Obligations og banklån Nettogæld (dagsværdi) Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) 70,5 72,2 73,4 74,4 59,6 Afkastningsgrad (ordinær drift) 3,7 4,3 4,7 4,9 4,1 Anlæggenes afkast (ordinær drift) 5,0 5,5 5,9 6,3 5,1 Anm.: Hoved og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til defintioner og begreber i note 2 Anvendt regnskabspraksis.

15 13 Resultatopgørelse 1. januar december 2005 (1.000 DKK) Note Indtægter 5 Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger 6 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdireguleringer netto Finansielle poster netto Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudet på 672,9 mio. kr. foreslås overført til næste år.

16 14 Årsrapport Balance 31. december 2005 (1.000 DKK) Aktiver Note Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 10 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver 11 Vejforbindelse Baneforbindelse Havneanlæg Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 17 Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 15 Balance 31. december 2005 (1.000 DKK) Passiver Note Egenkapital 22 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører og andre gældsforpligtelser Derivater Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital og gældsforpligtelser i alt Kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser 34 Nærtstående parter 35 Begivenheder efter statusdagen Noter uden henvisning

18 16 Årsrapport Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

19 17 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Finansieringsudgifter netto Regulering for ikke kontante poster Af og nedskrivninger Regnskabsmæssige tab vedr. anlægsaktiver 54 0 Skat Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Kreditorer og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af havne Bruttokøb af andre anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låneoptagelse Nedbringelse af gældsforpligtelser netto Nettofinansieringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo sammensættes således: Indestående i bank og kassebeholdning Værdipapirer og kortfristede indskud Likvide beholdninger i alt ultimo Uudnyttede trækningsrettigheder udgør 1,7 mia. kr. pr. 31. december Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af den offentliggjorte årsrapport.

20 18 Årsrapport Note 1 Ændringer i regnskabspraksis Pr. 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset de nye regnskabsstandarder. Ændring af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, som giver mulighed for at anvende dagsværdiprincippet, er anvendt før ikrafttrædelsesdatoen 1. januar Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregningen og måling af finansielle instrumenter. Ændringen fra den historisk anvendte danske regnskabspraksis til IFRS har ikke betydet nogen ændringer i egenkapitalen. Ændringen har dog medført omklassificeringer mellem andre balanceposter. Omklassifikationer vedrører hovedsageligt sammensatte finansielle instrumenter (IAS 32, 39). Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS for 2004 er anført i nedenstående skema: Tidligere Reklassifipraksis kation IFRS Indtægter Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdireguleringer netto Finansielle poster netto Resultat før skat Skat Årets resultat Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Vejforbindelse Baneforbindelse Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688 K V A R T A L S R A P P O R T SUND & BÆLT HOLDING A/S Kvartalsrapport Perioden 1. januar 2005 CVR-nr. 15694688 R E S U M E Sund & Bælt Holding A/S bestyrelse har i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere