Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog 49

3 01 Storebælts hovedaktiviteter A/S Storebælt har til opgave at: drive og vedligeholde vejforbindelsen på Storebæltsbroen opkræve betaling fra bilister på Storebæltsbroen vedligeholde Storebælts jernbaneforbindelse drive og vedligeholde havneanlæg i Odden og Ebeltoft opkræve betaling af Banedanmark for råderetten over baneanlægget over Storebælt forvalte og sikre tilbagebetalingen af A/S Storebælts gældsportefølje.

4 02 Årsrapport Årets resultat Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på mio. kr., hvilket er 455 mio. kr. lavere end i Ændringen kan primært henføres til øgede afskrivninger på 400 mio. kr. Det opnåede resultat er 120 mio. kr. bedre end forventet og betragtes som tilfredsstillende. Omsætningen fra vejforbindelsen er fra 2004 til 2005 faldet med 65 mio. kr. svarende til 3 pct. Den faldende omsætning skyldes lavere priser gennemført hhv. 14. juni (generel takstnedsættelse) og 1. september 2005 (nye rabatprodukter). Den samlede trafikvækst har for året udgjort 7,4 pct. i forhold til 2005, men denne har imidlertid ikke kompenseret for effekten af takstnedsættelsen, og det reelle tab i omsætningen siden takstnedsættelsen er i størrelsesordenen 120 mio. kr. På årsniveau udgør tabet ca. 300 mio. kr. Driftsomkostningerne er på niveau med omkostningerne i 2004 og udgør i alt 273 mio. kr. Afskrivningerne udgør 841 mio. kr. og er ca. 400 mio. kr. højere end i A/S Storebælt har i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S med virkning fra 1. marts 2006 overtaget ansvaret for vedligehold og reinvesteringer vedrørende jernbaneforbindelsen fra Banedanmark. Hidtil er det samlede jernbaneanlæg blevet afskrevet lineært over 100 år. I konsekvens af overtagelsen af ansvaret for reinvesteringerne er den foventede levetid for anlægget blevet revurderet. De samlede finansieringsomkostninger eksklusiv finansielle værdireguleringer udgør mio. kr. mod mio. kr. i Budgettet for 2005 viste en omkostning på mio. kr. Renteomkostningerne for 2005 kan eksklusive værdireguleringer opgøres til 3,7 pct. af selskabets nettogæld. Det må betragtes som tilfredsstillende. I forhold til den forventede, langsigtede realrente på 3,5 pct. p.a. er der tale om et væsentligt bedre resultat, idet realrenten for 2005 kan opgøres til 1,8 pct. p.a. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udviser et overskud på 319 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 185 mio. kr. I 2004 udgjorde resultatet et overskud på 691 mio. kr. Finansielle værdireguleringer udgør en omkostning på 441 mio. kr., der omfatter dels dagsværdireguleringer på 374 mio. kr., dels valutakursreguleringer på 67 mio. kr. I 2004 udgjorde værdireguleringer 874 mio. kr. Årets resultat før skat udgør et underskud på 122 mio. kr. mod et underskud på 183 mio. kr. i Efter skat udviser årets resultat et overskud på 673 mio. kr. mod et underskud i 2004 på 706 mio. kr. Skat af årets resultat udgør en indtægt på 34 mio. kr. og hertil kommer en indtægt på 788 mio. kr. vedrørende regulering af udskudt skat samt effekten af nedsættelse af selskabsskatten fra 30 til 28 pct., som reducerer værdien af udskudt skat med 27 mio. kr. Samlet udgør årets skat en indtægt på 795 mio. kr. Reguleringen af udskudt skat er en konsekvens af ændringerne af selskabsskatteloven, som blev gennemført i foråret Lovændringen medfører, at en større andel af selskabets optjente skattemæssige underskud under de givne økonomiske forudsætninger vil kunne anvendes. Resultatet før finansielle værdireguleringer er forbedret med ca. 70 mio. kr. i forhold til det forventede resultat for året, oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Resultatet efter skat er imidlertid markant bedre end det forventede overskud på 300 mio. kr., som ligeledes blev oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Afvigelsen skyldes primært, at dagsværdireguleringen efter skat er ca. 320 mio kr. lavere end budgetteret. Værdien af vej og baneanlæg er netto reduceret med 800 mio. kr. Der er i perioden

5 03 gennemført forbedringer af anlæggene for 29 mio. kr. og foretaget regnskabsmæssige afskrivninger på i alt 829 mio. kr. Selskabet har ultimo 2005 købt Mols Linien A/S' havneanlæg i Odden og Ebeltoft til en samlet pris på 226,5 mio. kr. Egenkapitalen i A/S Storebælt er pr. 31. december 2005 negativ med mio. kr. På baggrund af de fremtidige estimerede driftsresultater forventes egenkapitalen reetableret inden for en tidshorisont på 10 år, regnet fra ultimo Selskabets gæld er i 2005 nedbragt med 700 mio. kr. og udgør ultimo 2005 i alt 36,1 mia. kr. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låneoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transport og Energiministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af baneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser for vejtrafikken for A/S Storebælt.

6 04 Årsrapport Pengestrømme Begivenheder efter statusdagen Forventninger til 2006 Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 69 mio. kr. mindre end i Det er primært ændringer i omsætning og kreditorer. Pengestrømme til investering udgør 277 mio. kr. primært som følge af køb af havne samt anskaffelse af andre materielle anlægsaktiver. Det frie cashflow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af rente og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår renteudgifter, værdireguleringer, låneoptagelse, afdrag på gældsforpligtelsen og forskydninger i værdien af derivater, som i alt udgør ca. 4,6 mia. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger faldet med mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2005 udgør mio. kr. Den 1. marts 2006 er ansvaret for vedligehold og reinvesteringer vedrørende baneforbindelsen på Storebælt formelt overdraget fra Banedanmark til A/S Storebælt. Som et led i overdragelsen vil den årlige vederlagsbetaling fra Banedanmark blive øget med 58,8 mio. kr. Den 23. marts 2006 er der indgået aftale mellem Vejdirektoratet og A/S Storebælt om køb af færgehavnene i Spodsbjerg og Tårs. Købesummen udgør 22 mio. kr., og havnene overtages pr. 1. maj Herudover er der ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Resultatet før værdireguleringer og skat forventes i det kommende år at udgøre et overskud på ca. 100 mio. kr., hvilket er ca. 219 mio. kr. lavere end i Trafikindtægterne fra vejforbindelsen forventes at falde med knap 6 pct. fra 2005 til 2006, som følge af takstnedsættelserne i I forventningerne til trafikindtægterne indgår en forventet vækst i trafikken på ca. 5 pct. Hertil kommer vederlag fra Banedanmark på 679 mio. kr., der er øget med 58,8 mio. kr., primært som følge af overtagelsen af driftsansvaret for banedelen. Driftsomkostningerne vil stige med ca. 100 mio. kr. som følge af overtagelsen af ansvaret for vedligehold af banedelen, vedligehold af nytilkøbte havne samt tilskud til færgeruten Spodsbjerg Tårs. Øvrige omkostninger, der knytter sig til selskabets hidtidige basisaktivitet, vil være på et uændret niveau. Afskrivningerne vil være på niveau med Renteomkostningerne er eksklusiv værdiregulering budgetteret til at udgøre ca mio. kr. i 2006 mod mio. kr. i Resultatet efter skat forventes at udgøre et overskud på ca. 75 mio. kr.

7 05 Trafik - Storebælt 2005 var et år med betydelige ændringer i trafikbilledet på Storebælt. I forhold til 2004 krydsede flere biler hver dag broen, hvilket er den største tilvækst i biltrafikken på et enkelt år siden broens åbning. I alt passerede knap 9,3 mio. biler broen i 2005, hvilket svarer til en stigning i trafikken på 7,4 pct. i forhold til Til sammenligning udgjorde væksten i den nationale vejtrafik 1 pct. i samme periode (Kilde: Vejdirektoratet). Trafikvæksten på Storebælt er ekstraordinær stor for både personbiler og lastbiler. Den 14. juni 2005 nedsattes prisen for at passere Storebælt med 20 pct. for personbiler og med 5 pct. for lastbiler og busser som et led i en politisk aftale om Storebælt. Den generelle prisnedsættelse blev fra 1. september 2005 suppleret af en Weekendbillet med yderligere 12,5 pct. rabat til personbiler. Samtidig indførtes der rabat til handicappede, der passerer broen med en BroBizz. I de syv måneder af 2005, som prisnedsættelsen har været gældende, vurderes nedsættelsen i sig selv at have givet anledning til en trafikvækst for personbiler på 6 pct. i forhold til samme periode året før. Salget af Weekendbilletter har udgjort godt billetter pr. weekend og har givet anledning til en ekstraordinær høj trafikvækst. Færgerne nord og syd for Storebælt har mistet mindre trafik end ventet som følge af de lavere priser på broen. Det tyder på, at en stor del af væksten på Storebælt kan tilskrives ny trafik. Samtidig smitter den samlede vækst i markedet for trafik mellem det østlige og vestlige Danmark også af på færgerne. Personbiltrafikken er i 2005 steget med knap 8 pct. Trafikvæksten har ligget over forventningen, hvilket specielt skyldes, at trafikanterne har taget hurtigere imod de lavere priser end forventet. Den højere trafik gav sig bl.a. udslag i, at der blev slået flere trafikrekorder i Søndag den 31. juli blev således den hidtil største rejsedag over Storebælt med biler. Lastbiltrafikkens vækst udgjorde i 2005 godt 6 pct., hvilket også var højere end forventningen. Stigningen er særlig bemærkelsesværdig, idet prisnedsættelsen for disse køretøjer kun udgjorde 5 pct. Der er tegn på, at den arbejdsdeling mellem virksomhederne i Øst og Vestdanmark, som den faste forbindelse har givet mulighed for, fortsætter med uformindsket styrke. Det giver, sammen med en god økonomisk vækst i Danmark, anledning til øget godstrafik. Selskabet forventer, at den pæne trafikudvikling kan fortsætte i Det skyldes bl.a., at prisnedsættelsen først slår fuldt igennem efter en tilvænningsperiode hos trafikanterne. Samlet set forventes en stigning på 5 pct. i 2006, hvilket er markant over udviklingen i den almindelige danske vejtrafik. Storebæltsbroens markedsandel af passagertrafikken mellem Øst og Vestdanmark udgjorde 59 pct., mens tog og flytrafikken står for hhv. 27 og 4 pct. og færgetrafikken for 10 pct. 88 pct. af personbilerne og 84 pct. af lastbilerne mellem Øst og Vestdanmark krydsede broen i Årlig trafikvækst i pct. på Storebælt Procent Prognose Personbiler 1) 4,4 2,5 4,6 7,6 5,7 Lastbiler 3,9 1,4 5,3 6,3 0,0 Busser 4,8 4,0 2,1 0,0 7,1 I alt 4,3 2,3 4,6 7,4 5,0 Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler Markedsandele for passagertrafikken mellem Øst- og Vestdanmark Trafik pr. døgn på Storebælt Prognose Bro (vej) 59 pct. Færger 10 pct. Tog 27 pct. Fly 4 pct. Personbiler 1) Lastbiler Busser I alt Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler

8 06 Årsrapport Storebælts markedsandel i pct. for vejtrafik mellem Øst og Vestdanmark Personbiler 1) Lastbiler Busser Note 1) Inkl. varebiler, campingvogne og motorcykler

9 07 Finansiering Finansforvaltningen i A/S Storebælt sker inden for rammer, fastsat af selskabets bestyrelse samt retningslinier fra Finansministeriet. Bestyrelsen fastlægger dels en overordnet finanspolicy og dels en årlig finansstrategi, der bl.a. regulerer det enkelte års låneoptagelse og sætter rammer for selskabets valuta og renteeksponering. Målsætninger mv. er nærmere beskrevet i noterne. Låntagning Alle lån og øvrige finansielle instrumenter, der anvendes af A/S Storebælt, er garanteret af den danske stat. Det betyder, at selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår, også selvom selskabet ikke har en eksplicit rating fra de internationale kreditvurderingsbureauer. Herudover har selskabet siden 2002 haft mulighed for at optage de såkaldte genudlån hos staten. I 2005 blev godt 25 pct. af det relativt beskedne lånebehov på i alt 2 mia. kr. dækket via genudlån. Øvrige lånetransaktioner kom primært fra det svenske marked for realrenteobligationer (swappet til variabelt forrentede EUR) og NOKmarkedet. Omfanget af selskabets låntagning i det enkelte år bestemmes i høj grad af, hvor store afdrag der forfalder på tidligere optagne lån (refinansiering). I 2006 forventes der optaget lån for ca. 5 mia. kr. Hertil kommer finansiering af eventuelle ekstraordinære tilbagekøb af eksisterende lån. Valutarisici Finansministeriet har fastsat, at selskabet kun må have valutaeksponering i DKK og EUR. Selskabets låneporteføljer er ved årets udgang nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to valutaer, jf. grafikken. Renterisici Selskabets renterisici styres aktivt ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. En nærmere beskrivelse af den overordnede rentestrategi findes i noterne. Selskabet har over de sidste par år dels øget varigheden af porteføljen samt opbygget en realrenteeksponering på 25 pct. af nettogælden. Som følge heraf er følsomheden over for fremtidige rentestigninger reduceret væsentligt. Selskabet omlagde i 2005 en del af sin realrenteeksponering, der var indekseret til fransk inflation optaget i en periode, hvor det ikke var muligt, at opnå realrenteeksponering i DKK til dansk inflation. Omlægningen betød endvidere en løbetidsforlængelse, hvor selskabet betaler en favorabel realrente på under 2 pct. Herefter er al realrenteeksponering udelukkende relateret til dansk inflation. I forbindelse med udløb af eksisterende capafdækninger har selskabet indgået nye afdækninger på væsentlig lavere renteniveauer, således at knapt 15 pct. af den variabelt forrentede gæld er maksimeret til 3,25 pct. i de næste 5 år. Samlet er ca. 45 pct. af den variabelt forrentede gæld for nærværende afdækket med caps. Det er selskabets generelle forventning, at der i løbet af 2006 vil komme en vis stigning i det generelle renteniveau. Denne rentestigning vil til en vis grad påvirke selskabets resultat før værdiregulering for Kreditrisici Principperne for styring af finansielle kreditrisici er nærmere beskrevet i noterne. Selskabets kreditrisici er koncentreret til modparter med AAA eller AA rating. Det er A/S Storebælts vurdering, at risikoen for egentlige kredittab på finansielle modparter er meget beskeden. Fra og med 1. januar 2005 kan selskabet kun indgå swaps og lignende finansielle transaktioner med modparter, hvor der foreligger en særlig aftale om sikkerhedsstillelse (CSA A/S Storebælts valutarisici ultimo 2005 Rentefordeling inkl. afdækning DKK 42 pct. EUR 58 pct. heraf afdækket ca. 45%

10 08 Årsrapport aftale). Herved nedbringes krediteksponeringen ved swaps mv. til et absolut minimum. Samlet finansomkostning Selskabets finansomkostninger er nærmere beskrevet i tabellen. Generelt har de egentlige renteomkostninger i 2005 været lavere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives det fortsat lave renteniveau i årets løb, hvor der var budgetteret med en vis rentestigning (ECB forhøjede den korte rente med 0,25 pct. primo december, hvilket ikke har nået at påvirke årets resultat). Finansielle nøgletal 2005 Kroner Pct. p.a. Låntagning ,0 mia. heraf genudlån 0,5 mia. Samlet bruttogæld (dagsværdi) 37,3 mia. Nettogæld (dagsværdi) 36,1 mia. Renteomkostninger mio. 3,70 Værdiregulering 441 mio. 1,28 Samlet finansomkostning mio. 4,98

11 09 Rentabilitet Selskabet besluttede i 2005 at sænke den langsigtede realrente, der bruges til rentabilitetsberegningerne, fra og med regnskabsåret Den hidtidige realrente på 4 pct. blev fastsat i midten af 1990'erne på baggrund af de da gældende renteforhold. Fra og med 2006 vil de langsigtede rentabilitetsberegninger blive beregnet på basis af en realrente på 3,5 pct. Beslutningen om at sænke den interne realrente er primært baseret på følgende forhold: Udviklingen i markedsrenterne siden midten af 1990 erne Selskabets faktiske finansieringsomkostninger i projektets levetid Gældsporteføljens aktuelle sammensætning og forventninger til den fremtidige realrenteomkostning Det er herefter A/S Storebælts forventning, at selskabets gæld vil være tilbagebetalt ca. 30 år efter åbningen af vejdelen, dvs. i I dette skøn er indregnet effekten af såvel de reducerede indtægter fra vejdelen som de øgede omkostninger til jernbanen og den lavere realrente. Trafikudviklingen efter takstnedsættelsen har udviklet sig lidt bedre end selskabets forventninger hertil, hvilket betyder, at ca. halvdelen af takstnedsættelsen finansieres via øget trafik. De væsentligste usikkerheder i beregningerne vedrører den langsigtede trafikudvikling samt realrenten. Endvidere er der fortsat en vis usikkerhed knyttet til størrelse og tidsmæssig placering af reinvesteringerne i jernbaneforbindelsen. I rentabilitetsberegningerne indgår det endvidere som en central forudsætning, at vejtaksterne løbende indekseres i takt med den almindelige inflation. Som tidligere omtalt blev det i 2005 besluttet at nedsætte taksterne på vejforbindelsen over Storebælt. Endvidere blev ansvaret for teknisk drift og vedligeholdelse samt reinvesteringer i jernbaneforbindelsen overført fra Banedanmark til A/S Storebælt.

12 10 Årsrapport Miljø Arbejdsmiljø I 2005 blev der sat yderligere fokus på arbejdsmiljøet ved at sætte et miljømål for, at arbejdsmiljøet skulle certificeres. Der er lagt en stor arbejdsindsats i at få arbejdsmiljøet yderligere struktureret samt i gennemførelse af den interne uddannelse af medarbejdere. BVQI gennemførte verifikationen i september og i december modtog koncernselskaberne arbejdsmiljøcertifikat efter den internationale standard DS/OHSAS for arbejdsmiljøledelse. Storebæltsforbindelsen er den første bro i verden, hvor arbejdsmiljøet ved drift og vedligehold gennemføres i henhold til kravene i denne internationale standard. Med certificeringen og med regelmæssige audits sikres, at arbejdsmiljøledelsen fungerer efter hensigten, og at det afdækkes, hvor der er forbedringsmuligheder. Den store fokus på arbejdsmiljøområdet har igen i 2005 medført meget få arbejdsulykker under drift og vedligehold af forbindelsen. De senere års positive udvikling er således fortsat med en ulykkesfrekvens i 2005 på 6,1 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Tilsvarende arbejder under Dansk Arbejdsgiverforening (bygge og anlægsvirksomhed) har en ulykkesfrekvens på godt 30 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Trafiksikkerhed Påsejlingen af Vestbroen har sammen med flere vedligeholdsaktiviteter i 2005 resulteret i flere og længerevarende trafikreguleringer end tidligere. På trods af flere trafikreguleringer er trafiksikkerheden dog stor, idet der i 2005 kun har været to trafikulykker med personskade. Det er det laveste antal ulykker siden åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1998 til trods for, at trafikken i denne periode er steget med ca. 60 pct. Det samlede trafikarbejde på Storebæltsforbindelsen (antal køretøjer x vejlængde) er på 200,5 mio. km, hvilket giver en uheldsfrekvens på 0,01 ulykker pr 1 mio. kørte km. Frekvensen for trafikuheld med personskade på de øvrige motorveje i Danmark er opgjort til 0,03, og målsætningen om at ligge under dette tal er således opfyldt. Naturpleje på Sprogø Den største del af Sprogø består i dag af år gammelt moræneler, som er opgravet fra havbunden ved anlægget af den faste forbindelse. Moræneleret har ligget uberørt under Storebælt siden den sidste istid. Der er derfor fra biologer med specialer indenfor planter og dyrelivet stor interesse for at undersøge, hvad der indvandrer af planter og dyr til Sprogø. I hæftet Natur og Trafik på Sprogø fra 2005 er de særlige naturforhold og observationer beskrevet. Naturplejen har siden åbningen af forbindelsen hovedsageligt bestået af nedgræsning med får og kreaturer på de åbne arealer, samt med mellemrum, manuel fjernelse af nye træer og buske samt oprensning af vandhuller. Denne plejeform, uden anvendelse af gødning, tilgodeser forekomsten af overdrev og fremmer dermed et rigt fugleliv. En af de mest synlige effekter for trafikanterne af en god naturpleje på Sprogø er antallet af rastende og ynglende fugle. Den nordatlantiske alkefugl teist er tidligere set raste på Sprogø. I ynglesæsonen 2005 er der registreret 5 ynglende par. Tidligere skulle man være heldig for at se ynglende edderfugle på Sprogø i 2005 er der registreret ca. 100 ynglende par. 26 par grågæs har ynglet på øen, hvilket er betydeligt flere end tidligere. Det grønne regnskab Det grønne regnskab omfatter både daglig drift og vedligehold samt eventuelle ændringer og Serviceentreprenører og medarbejdere Forbrug af ressourcer til renovering, drift og vedligeholdelse af anlæg Ulykkesfrekvens pr. 1 mio. arbejdstimer Ressourcemængder indekseret svarende til 100

13 11 renoveringer af Storebælts anlæg. Ændringer og renoveringer er dog ikke indeholdt i de viste grafer, da disse miljødata kan variere betydeligt fra det ene år til det andet. I figurer og vurderinger indgår miljødata fra årene 2001, 2004 og Det grønne regnskab er ikke udarbejdet for årene 2002 og mindre mængder går til losseplads. Der er således gjort en betydelig indsats for at sortere affaldet samtidigt med, at der produceres mindre affald. Af affaldsmængden på 137 tons går 32 pct. til genbrug, 64 pct. til forbrænding og kun 3,4 pct. går til deponering på losseplads. Dette er under halvdelen af regeringens målsætning vedrørende deponering af affald. Ressourceforbrug 2005 Energi 20,4 TJ* Salt til glatføre 995 tons Papirmaterialer 11 tons Affald 137 tons * Én TJ svarer til ca liter brændstof. Der har ikke i 2005 været miljøuheld knyttet til driften af Storebælts anlæg. Der henvises til Miljøredegørelsen for 2005 for yderligere og mere detaljeret information vedrørende det grønne regnskab og miljøforhold i øvrigt. Ud af det samlede energiforbrug til drift og vedligehold af anlæggene udgør el forbruget knap 70 pct. med administrationsbygningen, betalingsanlægget samt Østbroen som de væsentligste forbrugere. Samlet er der i 2005 anvendt 3,8 mio. kwh. Emissioner fra elforbruget er klart reduceret på grund af op til 20 pct. anvendelse af vedvarende energi. Affaldsmængderne er opgjort for den almindelige drift og vedligehold. Der er dog ikke produceret væsentlig affald ved ændring af anlæg og renovering af anlæg. Der er en klar tendens til, at mere af affaldet genanvendes og El-forbrug til drift og vedligehold af anlæg (1000 kwh) Genbrug og afskaffelse af affald (ton) Andet: Materielgård, signalskilte, Vester Søgade 10, tre radarstationer til skibsovervågning, Halsskov pumpestation og oppumpning af grundvand til Lejsø

14 12 Årsrapport Hoved- og nøgletal for A/S Storebælt Mio. kr Nettoomsætning, vej Nettoomsætning, bane Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdireguleringer Værdireguleringer netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering Obligations og banklån Nettogæld (dagsværdi) Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) 70,5 72,2 73,4 74,4 59,6 Afkastningsgrad (ordinær drift) 3,7 4,3 4,7 4,9 4,1 Anlæggenes afkast (ordinær drift) 5,0 5,5 5,9 6,3 5,1 Anm.: Hoved og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til defintioner og begreber i note 2 Anvendt regnskabspraksis.

15 13 Resultatopgørelse 1. januar december 2005 (1.000 DKK) Note Indtægter 5 Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger 6 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdireguleringer netto Finansielle poster netto Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudet på 672,9 mio. kr. foreslås overført til næste år.

16 14 Årsrapport Balance 31. december 2005 (1.000 DKK) Aktiver Note Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 10 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver 11 Vejforbindelse Baneforbindelse Havneanlæg Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 17 Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 15 Balance 31. december 2005 (1.000 DKK) Passiver Note Egenkapital 22 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører og andre gældsforpligtelser Derivater Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital og gældsforpligtelser i alt Kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser 34 Nærtstående parter 35 Begivenheder efter statusdagen Noter uden henvisning

18 16 Årsrapport Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

19 17 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Finansieringsudgifter netto Regulering for ikke kontante poster Af og nedskrivninger Regnskabsmæssige tab vedr. anlægsaktiver 54 0 Skat Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Kreditorer og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af havne Bruttokøb af andre anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låneoptagelse Nedbringelse af gældsforpligtelser netto Nettofinansieringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo sammensættes således: Indestående i bank og kassebeholdning Værdipapirer og kortfristede indskud Likvide beholdninger i alt ultimo Uudnyttede trækningsrettigheder udgør 1,7 mia. kr. pr. 31. december Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af den offentliggjorte årsrapport.

20 18 Årsrapport Note 1 Ændringer i regnskabspraksis Pr. 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset de nye regnskabsstandarder. Ændring af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, som giver mulighed for at anvende dagsværdiprincippet, er anvendt før ikrafttrædelsesdatoen 1. januar Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregningen og måling af finansielle instrumenter. Ændringen fra den historisk anvendte danske regnskabspraksis til IFRS har ikke betydet nogen ændringer i egenkapitalen. Ændringen har dog medført omklassificeringer mellem andre balanceposter. Omklassifikationer vedrører hovedsageligt sammensatte finansielle instrumenter (IAS 32, 39). Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS for 2004 er anført i nedenstående skema: Tidligere Reklassifipraksis kation IFRS Indtægter Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdireguleringer netto Finansielle poster netto Resultat før skat Skat Årets resultat Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Vejforbindelse Baneforbindelse Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A/S Storebælt Årsrapport 2

A/S Storebælt Årsrapport 2 Årsrapport 2006 A/S Storebælt Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18 Ledelsespåtegninger 43 De uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere