Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven."

Transkript

1 Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby, som er bortrejst og hus nr. 25 Elma og Finn Jacobsen som var forhindret på anden vis. Formand Knud Jensen byder velkommen og meddeler kort, at der er et par ændringer til dagsordenen: 1. vedr. pkt. 6: Finn Jacobsen ønsker ikke genvalg 2. vedr. pkt. 9: Orientering fra grundejerforeningen under dette punkt, da foreningen endnu ikke er etableret derfor ikke selvstændigt punkt på dagsordenen. Vedr.: Bestyrelsens forslag om skriftlige afstemninger foreslås, at også denne generalforsamling gennemføres med skriftlige afstemninger. Alle tilslutter sig dette. Derefter gives ordet til Svend Åge Haun, som sagde farvel til Hestehavens beboere ved at give en skarp til smørrebrødet og chokolade til den efterfølgende kaffe. 1. Derefter foreslog Knud J. Vagn Nielsen i nr. 1 til dirigent. Forslaget vedtaget med akklamation. Vagn N. tog herefter ordet og takkede for valget hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at indkomne forslag var kommet til tiden iflg. vore vedtægter. Han præciserede at alle indlæg skal foregå i mikrofon. Hvorefter formanden fik ordet for bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning foreligger som bilag. Kommentarer til beretningen: Svend Erik Brockhoff. Hvad var grunden til at flere fra ventelisten sprang fra? Knud J.: Eksempelvis personlige grunde, ikke få solgt deres nuværende hus, ikke have et hus i midten. Ikke så let som det har været at afhænde en andel. Bestyrelsen vil i øvrigt gerne høre kommentarer fra salen vedr. vores initiativ til at indkalde potentielle købere til samtale, hvorunder vi kan udveksle forventninger og ønsker til hinanden. Bla. ønsker bestyrelsen at holde fast på bopælspligten her i bebyggelsen. Arne Kidmose: Fint at bestyrelsen har taget initiativ til sådanne møder. I øvrigt ikke flere kommentarer, så bestyrelsen må gå ud fra almindelig tilslutning til initiativet. Vagn N.: Kan diskuteres om vi får skåret af restgælden ved en omlægning. Det nye lån, som skal optages for at dække indfrielsen af det gamle vil få samme pålydende værdi. 1

2 Dirigenten konstaterer at beretningen er godkendt. 3. Solveig Jørgensen fremlagde det reviderede årsregnskab for Kommentarer til regnskab: Svend Erik B.: Hvorfor har vi en obligationsformue på ca ? Knud J.: Da vi omlagde lånene til at halvdelen er afdragsfrie lån, besluttede vi ved et medlemsmøde, at vi, til gengæld for at vores friværdi ikke stiger så meget mere, vil sikre os ved en mindre obligationsformue. En del af denne kunne måske med fordel sælges og provenuet bruges til at nedbringe vort lån. Dette ville give en mindre husleje bestyrelsen holder øje med udviklingen, men foretager sig i øvrigt ikke noget uden godkendelse ved et medlemsmøde. Svend Erik B.: Hvorfor revisors bemærkninger om ikke afskrivninger af beløbet på pr.hus til hårde hvidevarer. Knud J. Revisor ønskede at pointere, at vi alle fik de kr pr. hus ved indflytningen og at der ikke afskrives på disse hvidevarer. Herefter fremlagde Solveig J. drifts- og likviditetsbudget for 2009 med den bemærkning, at der efter udarbejdelsen af budget er fremkommet den ændring, at bestyrelsen har vedtaget at forhøje hensættelse til rep. og vedligeholdelse til kr Dette medfører ikke huslejeforhøjelse, da det kan indeholdes i budgettet. Vi har fremlagt og fået godkendt den intention ikke yderligere at akkumulere vor formue, derfor budgetterer vi med et 0-overskud, så huslejen kan holdes i ro. Regnskab og budget godkendt uden yderligere kommentarer. 5. Bestyrelsen forslag om skriftlige afstemninger vedtaget i enighed uden afstemning. Svend Erik B. fremlagde sit forslag vedr. valuarvurdering contra den hidtidige vurdering. Han har indhentes oplysninger, som viser forskellen på andelens værdi før og efter valuarvurdering. Endvidere har man indhentet oplysninger om, hvad det koster at få foretaget denne årlige vurdering. Forslaget stillet som oplæg til at gå videre med det. Begrunder sit forslag med at man i en salgssituation ville kunne få mere for sit hus, når en valuarvurdering sætter andelens pris højere, at andelen skal følge markedets udvikling. Men siger samtidig, at man jo altid ville kunne sælge sit hus under den fastsatte pris, hvis man ønsker. Knud J. giver ved et oplæg bestyrelsens mening til kende. Konklusionen er at bestyrelsen ikke kan anbefale vurderingsprincippet ændret. Oplæg vedlagt som bilag 2. Dirigenten spørger forslagsstilleren om det kun er en henstilling til bestyrelsen om at arbejde videre med emnet. 2

3 Svend Erik B.: Glad for godt og grundigt svar. Kan godt se problematikken, hvis en event. køber har købt huset til den fulde valuarvurdering, og efterfølgende ikke selv kan sælge til den fulde pris. Men vores huse må gerne afspejle markedets udvikling. I 2006 var priserne steget i gennemsnit 140% fra Kan ikke se en sammenhæng mellem andelens pris og boligafgiften. Glad for at få diskuteret emnet. Knud J.: Når vi har et afdragsfrit lån og dermed har afdraget mindre og har større restgæld, bliver friværdien mindre. Dette vil også afspejle prisen ved salg efter valuarvurdering. Gælden skal udregnes og modregnes før salg. Derfor, når vi har omlagt en del af vores lån til afdragsfrit lån for at få mindre boligafgift, opnår vi samtidig større gæld til modregning i valuarvurderingen i en salgssituation. Dorthe Karlskov: Gerne sætte fokus på 2 ting. 1. Liggetiden, som alt andet lige vil stige, når salgsprisen stiger. Kan medføre store omkostninger for sælgere, som kan risikere lange perioder med 2 huslejer. 2. Bestyrelsens mulighed for at godkende eventuelle købere bliver vanskeliggjort. Hvis en køber vil give mere end en anden, men bestyrelsen helst vil have nummer 2, hvem skal så afgøre handelen. Prisen på andelen kan få større betydning end eventuelle køberes holdning til andelsboligforeningen. Er imod ændring af prisfastsættelsen, da der er mange hvis er i en valuarvurdering.. Vagn N.: Ved overgang til valuarvurdering må sælger selv stå for salget. Bestyrelsen vil få svært med at skulle godkende køber. Erling Møller: Der har været eksplosiv udvikling i antallet af andelsboliger i perioden Dette vil betyde, at der bliver flere udbydere på markedet, hvilket igen vil påvirke salgsprisen. Har forespurgt ejendomsmæglerne i lokalområdet, og disse finder valuarvurderingen vanskelig p.g.a. lille sammenligningsgrundlag. I et vigende marked kan der opstå problemer, hvis en sælger har belånt sin andel med de 80% af valuarvurderingen, og han efterfølgende har svært ved at få sine penge hjem i et salg. Dermed kan der opstå problemer omkring bestyrelsesansvar, hvis han finder en køber, som vil betale den høje pris og bestyrelsen ikke kan godkende vedkommende. Er imod valuarvurdering. Svend Erik B.: Tak for diskussionen, jeg har lært meget. Dirigenten: Vil forslagsstiller have afstemning om sit forslag. Svend Erik B.: Trækker forslaget. 6. Valg. Bestyrelsen: Efter tur afgår Dorthe Karlskov og Knud Andersson. 3

4 Begge genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: Finn Jacobsen ønskede ikke genvalg. Lotte Gunnestrup kandidat. Ved skriftlig afstemning fik Vagn N 16 stemmer og Lotte G 5, Vagn N er 1. suppleant og Lotte G er 2. suppleant. Revisionsfirmaet Øst genvalgt. 7. Regler. Ved gennemgang af reglerne blev følgende konstateret: Nr. 3: der er kun 2 bestående ovne i bebyggelsen. Nr. 7: regel om campingvogne tages op til revurdering. Nr. 11: regel om rengøring stryges. Nr. 12: regel om hegn og Nr. 13: regel om markiser tages op til revurdering. Bestyrelsen laver oplæg til revurdering, som forelægges medlemmerne til godkendelse ved et medlemsmøde. Aage Steffensen spurgte om der var nogle på venteliste til carport. Knud J.: Der er Udvalg i Hestehaven pr. 4. april 2008: Fest- og aktivitetsudvalget: Fælleshusudvalget: Værkstedsudvalget: Have- og parkudvalget: Gaveudvalget: Lotto: Blomster fælleshuset: Bestyrelsen: Vagn N., Karen, Knud A., Arne C. og Edith. (genvalgt) Margit, Knud A. og Oluf. (Nyvalgt) Oluf, Vagn L., Arne C. (genvalgt, Svend Åge Haun går ud) Steff, Finn, Erling og Svend Erik B.(gen-/ nyvalgt, Axel Svith går ud) Inga og Eva. Solveig. Inger Steff. Knud J., Erling, Solveig, Knud A. og Dorthe. Knud J: takkede for indsatsen, også til dem som går ud. God ide med fælles arbejdsdag. Laves igen til foråret. Inger Steffensen: foreslog at man købte kager til aktivitetsudvalgets møder, i stedet for at skulle bede om at få bagt. 9. Eventuelt. Erling M orienterede om grundejerforeningen, som foreløbig kun er en arbejdsgruppe, bestyrelse endnu ikke valgt. 4

5 Aage S.: Forslag om at nedlægge cykelskuret mod vest for at få en carport mere til rådighed. Knud J. Går videre med ideen og undersøger om det kan lade sig gøre. Solveig J: Henstiller til at alle, som ikke bruger deres cykler fjerner dem fra skurene. Arne Kidmose har fremstillet og uddelt ajourført flagkalender. Dirigenten og formanden takkede for fremmødet. Ebeltoft den 5. april 2008 Dorthe Karlskov Sekretær 5

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere