Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 L Rl:b. NR. 50 lli AMTSFREDNINGS- BILA INSPEKTORATET RINGKJ0BING AMTSKOMMUNE RINlJUMGARD ".~.., " '.'1,1 il :11[: Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K....J 6950 RINGKJ0BING 1,j,;:. _,i:~':~ 20 TELEFON (,')50 r:jr:,~~n'!)jl1g TIL OS 66 Den '5 NOV.1982 Journal nr, Sagsbehandler: Peder Juul Vedr. OFN-kendelse af , j. nr. 2016/69. I forbindelse med en udstykning på Lønborg Hede er det konstateret, at der er en fejl på kendeisens oversigtskort. Matrikelkortet er ligeledes i henhold til de nye TA-kort behæftet med små fejl. Der vedlægges kort fra kendelsen, hvor uoverensstemmelserne er angivet med rødt samt kopi af TA-kortet. M~~;r~g "~1i~ / hilsen -'. Ofn. J.nt. Jv o /, Ib CJ lndg. i 5 ~OV. 1982

4 ~~;:':'::'~-,---1)fn.l.nr.lo Jl/q. ldg, ; "'" ~S8, ~~----.j f:kxjoo. 1".,1.., I I I I I I.,.. ". ",.

5 . t :.. ',?.'.....,\ - r, tfffi ~ ~ :..- '....;..... " - --.;:..."" '.,,,,,I,, J1 5. Vad >nfl. ~. ":', :-!. - ' ".. -. ~'Y,.',.o-'"\'-.,. - i'~'...~-. ~;.. ;- 'io~ -er ',"~-'.~. ---.;. -.}.~'i ~. ~.-~..-,,,.,.~ l ':. 0000, _ ':ifordelmgslwrt...ofn. J.nr. J.,. /'.ti ~... ~ :{Uv. i~! ',,,,I I I I I lindg.:... o ~'JOO JtX) ' ' _... A ~ ~ _r~ ~ _,, -,,-'"....,._.,

6 ,,,.',,.j '.'>:: ~. (, ~. n.'".',,..-'.~. N.,' '. 'i::.'''';." ~ KORT OVER AREALER LØNBORG 1: SOGN - FREDNINGSGRÆNSE PEDER JUUL MIKKEL JO ROFONDEN. OMKRING TAMKÆR SEN 5 EJENDOM, erhvervet af "'aien frednijzgsgrænse i h t. fredningsnævti;eu. kendelse 9'0. J.nr,. Indg, i 3 ~tilj m erlwervet af.:;talen '::.

7 REG. NR. s-c/y M " '&.I 113"' <;;,1 :J.hl' 1~7(), U D S K R I F T a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ==================== År 1970, den 2. novomber 9 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sa~en nr. 2016/69 om frednine af et areal af Lønborg hede og Tamkær, Lønborg sogn. L " I den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds den 22. marts 1969 afsagte kendelse hedder det;

8 ( Il IIVed skrivolse af 12. august 1968 fremsatte Danmarks Naturfredningsforening begæring om fredning af et områdo af Lønborg hede og Tamkær i Lønborg sogn. Som begrundelse for fredningen er i skrivelsen anført~ at området har en overflade 1 der ikke menes at have været under dyrkning på noget tidspunkt efter senglacialtidcn~ og som følge deraf frembyder en enestående chance for at studere meget gamlc~ uforstyrrede jordbundsprofiler. Da sruntidig de hydrologiske forhold inden for ganske korte afstande er særdeles varierende~ har man et værdifuldt studic- og demonstrationsobjekt for jordbundsforskningen. Specielt er området af stor værdi for den nye forskningsstation, der er oprettet i Esbjerg i tilknytning til Fiskerimuseet. I botanisk henseende frembyder området et varieret mønster af tør hede~ fugthede og udstrakte hedekærsområder. Specielt til de fugtigere typer knytter der sig vwscntlig intcresse~ dels har man ikke bevaret ret mange af disse fugtige typer og dels tyder foreløbige undersøgelser på~ at man i dette onråde står over for en i Danmark særdeles sjælden typc~ hvor man har store arealer med klokkelyng som dorninor~ndc art. En sådan type~ der hører hjemme i udprægede atlantiske klimaområder 1 er kun en enkelt gang tidligere beskrevet herhjemme fra. Ornitologisk udmærker Lønborg hedo og Tamkær sig ved at rtunmc et rigt fugleliv. Her nævnes en bestand af urfugl, ligesom man træffer ynglend tinksmed og storspovc~ begge sjældne hedemosefugle. Samtidig er de fugtige arealer et vigtigt rasteområde for trækkende andefuglo. Som følge heraf finder DRnmarks Naturfredningsforening det meget vigtigt at bevare området i sin nuværende skikkelse og har her- ~ efter nedlagt følgonde fredningspåstand:

9 - 3 - i'bebyggelse skal ikke være tilladt. Opstilling af boder? skure? n~ster? transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted. Arealerne må ikke benyttes til campine. Bilophugningspladser må ikke etableres. Motorbaner må ikke anlægges. Arealerne må ikke benyttus til henkastning af affald. Der må ikke sk~ tilplantning af hidtil utilplantet areal uden de påtalcberottigedes godkendelse. Selvsået opvækst af busk-o og trævækst skal kunne fjernes, lige- 30m de påtalcberetti2:ede kan træffe foranstaltninger til at pleje og bevare heden. TGI'rænforwerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Afvanding må ikke finde stgd. Områd8t skal være tilf,æng(;ligt for videnskabelige undersøg81-- scr Of ekskursioner. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amtsråds- "' kreds? Naturfredningsrådst? E'redningsplanudvalg~t for Ribe og Ringkøbing amter og Danmarks Naturfredningsforening." Begæringen var vedlagt kort over området? d(;r ønskes fredet? samt udtalelser fra Københavns Uni versi tets geografiske Instj_tut og Ornithologisk Forening. Udtalulsen fra Universitetets geografiske Institut er sålydende: lllønborg Hede på Varde; bakkeø er det største tilbageværende hodeområdo i Sydvestjylland? når undtages den fredede? men for publikum vanskeligt tilgængelige Borris Hede. IJønborg Hode repræsenterer ti desuden en hedetypo? som meget Gnart vil være forsvund~t? såfr~mt der

10 - 4 - ikke gøres noget eff~ktivt for dens bevarelse. Medens såvel de jævne hedesletter som de tørru bakkeheder har udmærk~t repræs8ntation i Kengenshus og Borris Hedcr 1 henholdsvis bakkearealerne ved Vind med tilgræns~ndc områdgr omkring Stråsø, så er de fugtige heder nær deres udslcttolse 1 fordi opdyrkning af disse formenes at kunne bibringe landbruget en govinst, omend landvindinguarbejder måske betyder en ekstra stor økonomisk indsats bl.a. gennem bekostelige afvandingsarbejdcr 1 sådan som det redegøres for i det af Hedeselskabet pr. 9/ udarbejdede projekt. Når man fra geografisk side kan nære betænkeligheder ved den planla8tc opdyrkning af Lønbor8 Hedc 1 så er det dog ikke ud fro. rentabilitetsbetragtninger 1 da en bedømmelse heraf hørgr hjemme andetsteds, og heller ikkb ud fra hensynet til værdien af yderligere rekreative områder i Sydvestjylland? men derimod ud fra et kraftigt ønske om 1 at videnskaben for en ringe, måske tvivlsom økonomisk fordels skyld skal miste et overordentligt særpræget hedemilieu, der vel næppe 'I find8t sin lige ret mange steder i Nordvesteuropa. Det for videnskaben interessante ligger bl.a. deri, at man i dele af Lønborg hede, så vidt det kan skønnes, har eksempler på en overflade, dor aldrig har været dyrket, med andre ord et siden (4it senglacialtid af kulturforanstaltninger uberørt stykke overflade. Dutte har til følge, at videnskaben her har lejlighed til at studere jordbundsprofilgr af meget betydelig ælde, Lønborg hedes vidcnskabe-.' lige værdi ligger yd8rlig~re dcri 1 at selv små ujævnheder i overfladen afspejler sig i Gt ri[;t varieret hydrologisk mønster med deraf følgemde hyppige variation8r i jordbundsprofil8t 1 sådan som det bl.a, belyses af d8 profiltugningcr og det jordbundskort 1 som Hedeselskabet tt har udarbejdet. "

11 - 5 - U~ fra denne synsvinkel vil OD uberørt Lønborg hed~ i freffitiden kunne udvikle sig til en lokalitet af stor betydning for den pedologiske og hydrologiske forskning, samt som demonstrationsobjekt for de mangg fremmede j ordbundsforskcre, som i embods medfør besøger det vestlige Danmark bl.a. for at følge det videnskabelige arbejd~, der i mango år ur fore!8åct i Vade- 0!8]\1arskområdot. e, Når dette arbejde nu kollingrind i mere faste ved oprettelsen af on ny forskningsstation i EsbjLrg i forbindels~ med opførelsen nf Fiskerimuseet - hvortil der allerede er knyttet en hydrolog under Geografisk Institut ved Københavns Universitet - så vil dot være meget uheldie:t, om det herunder hørendo forskningsområde blev netop denne fortrinlige lokalitet ringore, især i betragtning af, at den vil komme:)til at ligr';uinden for 8t fremtidigt sydvestjysk universitets forskningsfelt. Fr8 geografisk side vil man dorfor gerne bringe i forslag, at et mindre område af Lønborg hede bevares i sin nuværende tilstand til eftertidens forskning på d8t pedologiskc og hydrologiske felt, og som demonstrationsområde for fagkolleeer også uden for landets ~rænser. I udtalelsen fra Dansk Ornithologisk For8ning er anført, at det mest bemærkclsusværdigu ved fuglelivet i omhandlede område er forekomsten af et relativt stort ants.l storspove (4-6 par 1968) samt urfugl, og at derforuden i området sikkert og sandsynligvis findes yngl~nde gravand, gråand, rødben, dobbelt bekkasin, rørspurv, ungpiberm, tårnfalk, gøg, bynkefugl og løvsanger. Da omr ådet således ud fra et ornithologisk synspunkt må betegnes som interessant, anbefales det meget, at det bevares. Bugæringen om fredning er bluvet bekendtgjort i Statstidende Ilt. og du lokale blade d8n 19. september 1968, og lodsej8rne og andre

12 - 6 - interesserede har få~t tilsendt genpart af begæring og nf de fornævnte bilag. Efter visse r~guleringer und~r sagens behandling omfatter don undeligo påstand følgende ejere og matr.nr. af Lønborg Hovedgård~ Lønborg sogn, holt eller delvis 9 hvorv~d bemærkes, at der i området er skot C11 jordfordeling~ der sndnu ikke er berigtiget matrikulært~ hvorfor tillige anføros de numre, lodderne har fået ved jordfordolin- Lb.nr. Ejer Lod og/eller Matr.nr. Ar8al beregngt efter kort 1: l. Bankbestyrer K~rl Juul Mikkolsen~ Kirkevej 7~ Hvide Sande. 2. Jordfordelingssekretariatet 3. Gårdejer Villy J~nsen, Vostrup. 4. Gårdejer T. Lund Mikkelsen~ 0storby, Vostrup. 5. Gårdej8r Pedur Juul HikkclsGn~ Vostrup. l r ca. 1.0 hn lod 83 delvis bestående af matr.nr. : ca.51.0 ha 24 a~ 25 a delvis 27 o 27 n~ 27 g delvis 27 IC delvis. lod 31 delvis bestå- ca.13.0 ha ende af følgende mati'.nr. ~ 18 k d<olvis 18 l delvis 31 c delvis 32 b delvis 30 e delvis 29 li delvis. 17 c ca ha lod 52 delvis~ bustå- ca.32.5 ha ende af følgende matr.nr. ~ l h delvis l l delvis l m delvis 13 9.~ 13 1.

13 - 7 - \ 6. B.S. Vad m.fl. ved ;gods-- ejer H.C. Vad 9 Lønboregård pr. Lønboxg. lod 76 delvis 9 beståonde af følgende matr.nr. ~ l l delvis l i l h delvis l l delvis l m delvis 14-a 15 a 16 f 18 Idolvis 13 c 14 r 17 g 18 h 16 u JA s 16 g 17 m 17 i 13 f delvis 13 P. 14 f delvis 15 b delvis 16 cl d01vis 31 o delvis 32 b dolvig 30 c d (;lvis 29 li d elvis Arual i alt ca hal S~mtlige lodsejere var mødt eller repræscntcret 9 og endvidere var,e mødt rcpræsentnntor for Egvad komnluns 9 Fredninf,splanudvalget for Ribe Efter behørig indk~ldelse9 herunder VGd indkaldclsu i Statstidende 9 afholdtes dun 24. februar 1969 møde med de interesserede. og Ringkøbing amte;r 9 Klitdirc::ktoratet 9 Danmarks Naturfredningsforcning9 Naturfredningsrådet 9 Landbrugsministorict (landvindingsudvalgat), Jordfordelingssckretarintet 1 Hodcselskabet, Jydsk Landvinding A/S og for Bølling og Nørru Herreders Landboforening. Ydurligere V3r nlødt f,årdcjcrnc Søren Dahl TIriksun 9 Djlcr SøronsGn 9 Bent Nørgård og Poul Mortenscn 9 allu bognde 0sterhcden9 Sdr. Vium. På mødet fastholdt Naturfredningsforeningen ønsket om fredning I

14 - 8 - ~\ under henvisning til den i fredningsbegæringen givne begrundelse og de den vedlagte erklæringer og under videre henvisning til følgende udtalelser fra Vildtbiologisk Station~ Botanisk Institut ved Århus Universitet og Statens Naturfrednings- og Landskabskonsulent. Vildtbiologisk Station har udtalt; "Lønborg Hede, som udgør den sidste rest af et tidligere meget stort hedoområdo~ rummer et meget rigt fugleliv. Området GI' således yngleplads for en mindre bestand af urfugle. Denne art har overalt i Jylland været i tilbagegc'.lltj i do sidsto årtior~ og un undersøgclse foret28ot af Vildtbiologisk Station (A.H. Joensen: Urfuglen (Lyrurus tetrix) i Danmark~ Danske Vildtundcrsøgolser hufte 14~ 1967) har vist ~ at arten er [')tærkttruet af landskabsændringer~ først og fremmest opdyrkning af hederne. Man må derfor så vidt muligt søge de resterende levesteder Ior derme art bevaret. Lønborg Hode er tij_lige ynelgplads for tinksmed og storspovg~ og muligvis yngler hudohøgen uregelmæssigt i området. Sidstnævnte art er gået meget stærkt tilbage, og den er i dag en meget fåtallig ynglofugl i Danmark. Lønborg Hede besøges regelmæssigt af mange andefugle~ og undei'- tiden kan op til et par tusindo svønid10ænderraste i de fugtige hedeområder. Lønborg Hede må således butegnes som et i ornithologisk og vildtbiologisk henseende meget vigtigt område~ og Vildtbiologisk StRtion skal derfor anbefale, at området bliver fr<jdet." I udtalelsun fra Botanisk Institut i Århus hedder dut: lide botaniske intcr~sscr ved Lønborg Hude GI' især knyttet til den meget særprægede oe for Danmark enestående hedctypo domineret af klokkelyng. Denne art er almindeligt udbredt i Vestjylland, mon nor-

15 - 9 - "ḻ ~ malt findes der kun mindre bevoksninger af den i smalle zoner OIDkring hodekær og lignende steder. I klitheder kan dun hist og her dominere over større strækninger, men som indlandshude er klokkelyngheden tidligere kun beskrevet fra Nørholm Hede og Borris Hede, og her kun på mindre partier. Dc foruløbige undsrsøgelsur, der er foretaget, viser, at klokkelyng indgår som dominant eller stærk islæt i 0n række forskcllige vegetationszoner i Lønborg Heds. Disse kan inddeles i 3 hovedty-- pero l. D~ lave klitpartiur. Heden er domingret af almindelig lyng, revling m.fl. arter. Klokkslyng findes spredt, men især på nord skråninger kan den dominere flere stedor. 2. Lave flader med højt grundvand stand mon uden stående vand i længere perioder. Overvejende domineret af klokkelyng, mun mange steder ffi8d andre arter isprængte f.eks. tuekogleaks, hirsestal', hvidmos, ronsdyrlav., alm. 3. Lavere flader med tidvist stående vand. Hedekær. Klokkelyng indgår almindoligt i denng type men mod mange andro arter som f.eks. blåtop, star, rosmarinlyng, pors, benbræk. Som det vil fremgå af ovenstående korte redogørele er denn~ meget sjældne hedotypo her i Lønborg Hede rigt varieret, således at der vil være rig lejlif,hud til Iler at llildorsøgeden nøjere. En undersøgelsu i den botanisko litteratur viser, at de nærmoste forgkomster af hedetypen er i Vestnorge og Skotland samt muligvis Nordtyskland. Sammenholdt med denne udbredelse Ol' det sandsynligt, at forekomsten i Lønborg dels skyldos den ekstremt fattige jordbund, og dels den høje nedbør på egnen. Det forekommer sandsynligt, at typen e tidligere har været mere udbredt i det vestligste Jylland, men er forsvuj."l.det på grund af hedeopdyrkningen. "

16 Statens Naturfrednings- og Landskabskonsulcnts udtalelse Cl'" sålydende ~ "Da fredningen tilsyneladendu er naturvidenskabeligt usædvanlig velbc~rundet~ således at dette fak~um alene synes at væro tilstrækkelig motivering, ob da arealerne sandsynligvis bør,indgå som et led i en fremtidig naturpark i området i kan mnn herfra anbefale saeen. " Endvidere har Naturfredningsrådet i skrivelse af 18. novem- -.e ber 1968 afgivet sålydende udtalelsc~ "Som svar på nævnets henvundeise af 13. november 1968 vedrørende Lønborg hede skal Naturfredningsrådot udtale, at det lægger den allerstørstu vægt på, at en fredning af denne hede strækning gennemførus. Det bemærkus, at rådot forud for rejsningen af sagen og uafhængigt af Danmarks Naturfredni:~8forening over for Statens Landvin-, mod dingsudvalg har udtalt sig i sagen og foreslået en del af' området udtaget af landvindingssagen med fredning for øje. Forhandlingerne 18,ndvindingsud vc:.lgctophørte, da naturfrudningssagen bluv rej st. Der 01' ef tur rådets formening to megot vigtige forhold, der i dette tilfælde taler for cn fredning~ l) Der er tale om en lavtliggende, fugtig hede af e n typu, der ikk8 findes inden for nogen af dg i forvejen i landet gennemførte hod8fred - ninger. Typen er bl.a. karakteriseret vod, at klokkelyngen er dominorunde~ og at rosmarinlyng, dor ellers er karakteristisk for højmoser, hor forekommer i heden i stort antal. Dor GI' en moget tyk Inorskjold, og mange forhold poger på, at hoden ikku ~~r været opdyrket på noget tidspunkt. el 2) Meget -tydorpå~ at dunne type af hedohelier ikke tidligere har bårl't

17 skov. MedGns pollonanalytiske undersøgelser har godtgjort, at den tørrede lynghode i Jylland har efterfulgt egeskov og krat og er blevet opretholdt som hede på grund af hedekulturen (tørveskæring, afbrænding, fåregræsning)i har man intet bevis for, at dor har stået skov på heder af denne type. Tyske forskere hævder, at lignende fugtigo heder i Nordvesttyskland er helt naturlige, altså.en oprindolig e, vild vegetation. Er dette tilfældet, må man for enhver pris bevare Lønborg hede. En nøjero udforskning af den og de mor- og tørveaflejringer, der findes på den, vil kunno levere afgørende beviser for problemet om den fugtige hedes oprindelighed og kunne belyse hcdefloraons og faunaens alder samt måske afsløre forhold, dor i øjeblikk8t er aldeles ukenclto. Er hcdun først afvand8t og opdyrkc..:t,vil det sandsynligvis være umuligt noget andet sted i landet at få svar på en lang række spørgsmål. H Profossor T. W. Bøcller redegjorde på mødet nærmere for naturfredningsrådets synspunkter, og idet han fastholdt stedets store be-, tydning som forskningsområdo for både geografer, botanikere og ornithologer 1 anbefalede han stærkt, et fredningen gennemført0s. Han henviste i den forbindolse til, at lignende videnskabelige muligheder ikke forclå på Borris eller Nørholm heder. Han beklaeede, at områdets videnskabelige værdi ikke var blevet klarlagt, da spørgsmålet om områdets afvanding og opdyrlming kom på tale i Fra fredningsplanudvnlgcts side anbefaludes det, at fredningsbegæringen to CS til følge. Dirddør ]'r. Heick 1 Hedeselskab8t, oplyste, at plan for afvanding og kultivering af det område, der nu begæres fredet, og af hermed sammenhængende arealer nord og øst herfor allerede i 1961 blev forelagt for fredning sm;ynclighedl'rnc.indsigelser fra f:redningsmyndighc:der--

18 nes side er først fremkommet uft8r, at detailprojekteringon var afsluttet, og man søgte tilskud fra landvindingsudvalget. Und8r hensyn hertil måtte han på de af afvandingssagen omfattede lodsejeres vegne forbeholde, at der ydes erstatning for afholdte projekteringsudgifter samt for forøgede udgifter ved afvanding af arealerne uden for dut område, der måtte blive fredet. Gårdejer Niels Tylvad gjorde på Bølling og Nørre Herreders Landboforenings vegne lignende synspunktur gældende. Diroktør Heick bemærl{edo iøvrigt, a t han hensat til do vidonskabeliee interesser og natv~parktanken fandt dat rimeligt, at etaten købte holo området. Af do af frudningsforslaget omfattudo lodsejere erklærede bankbestyrer K. Juul NikkelGen Gig enig i fredning udon erstatning. Jordfordelingssokretariatet, gårdejer Villy Jensen, gårdejer Lund Mikkelsen og gårdejor Poder Juul Mikkelsen erklærede sig enige i fredning mod erstatning på visse vilkår jfr. nærmere nedenfor. Godsejer Vad protesterede mod, at området fredes. Han fandt " dot erhvervsfjendtligt. Efter hans mening må videnskaben andotsteds kunne finde det, den søger her. Han har færdedes på stedet i ca. 20 år uden at støde på dyr eller planter, dor ikke findes andetsteds. Hvis frodningsbegærincen tages til følge, påstår han sig tilkendt erstn,tning. Efter de foreliggende sagkyndige udtalelser må nævnot finde det særdeles velbegrundet, at omhandledo områdes bevarelge i dets nuværendo tilstand af videnskabelige og undervisningsmæssige hensyn er af væsentlig interogse. Området, om hvis nærmere beliggonhod der henvisos til dot kendelsen vedhæftede kort, vil derfor væro at undergive fredning mod

19 tf erstatning som nedenfor anført og på de i fredningspåstanden anførte vilkår, dog at det i vilkårene tillige i overensstemmelse med de for nævnet førte forlmndlinger vil være at indføje, at ingen del af området må opd;yrkes, og at det fredede område skal forblive hgnliggende i naturtilstand. Om enkelte indskrænkninger i vilkårene henvisos til dot nedenfor nnførto. De 'Lmdur sagen fre;msatte erstatningskrav er følgende; Lb.nr. 2: Jordfordclingssukretariatet. Jordfordclingssekrct2riatet har oplyst, at man som lod i jordfordelingssagen endnu råder ovor U1'1 d81 af lod 83, stor ca. 51,8 ha, hvoraf c~. 0,8 ha liggor uden for fredningsgrænsen, men sa~nenhængende med det, der ønskes fredet. Ifølgo de herom gældende regler kan sekretariatet ikke blive li8gonde med jorden, men skal afhænde den enten til Rtaten eller til private, og under honcyn til det iøvrigt foreliggende må sekretariatet indstille, at hele fornævnte, areal overgår til staten for en pris, svaronde til orhvcrvelscsomkostningerne, hvilken pris andrager kr. pr. ha. Da nævnet findgr 9 nt oelhanclledu restlod bør ov8rtagos af staten, bestemte nævnet, at restloddon i sin helhed overtages af staten mod en betaling af kr. Lb.nr. 3~ Gårde.iGr Villy Jensen. GårdGjcr Villy Jensen har for don del af hans lod ~x. 31, der indgår under frodning, stor ca. 13 ha, påstået sig tilkendt en erctatning på kr. pr. ha for do mod fredningen forbundne ulemper. Da nævnet finder kravet rimeligt, vil Villy Jensens erstatningspåstand være at tage til følge, sål~das at den ham tilkommond~ urstatning fastsættes til ialt kr.

20 Lb.nr. 4: Gårdejer ~_. Lund HikkeIsen som ejer af matronr. ll..s.:.. Gårdejer Lund Mikkcl[;cn har udover erstatning Gfter nævnets skøn ønsket sig tillagt ret til at fortsætte at grave tørv til sit egot brug samt til på omhandlede ejendom at opstille en campingvogn eller en hytte cfter af nævnet godkendte tegninger og på et af nævnet anvist sted. e \ Da omhandlede ejendom er beliggende i det nordøstligo hjørne af det fredede område, og campingvogn eller hytte kan anbringes skjult inde i en beplantning ved arealets nordgræns~? samt da der ingen indsigelser er fremkommet mod det ansøgte fra videnskabelig side, heller ikko mod den C),ns0e;tetørvegravning, samt da huller ikke andre fredningsmæsoigo hensyn synes at tnle hurimod, meddeler nævnet gårdejer Lund Mikkelsen fredningsmyndighedernus tilladelse til fortsat tørvogravning til sit er;et brug og til. lojlighedsvis at anbringe en campingvogn eller til i stedet at opføre en hytte på de ovennævnte vilkår. Det bemærkes h8rved ud trykkuligt, at anbringelse af camping--, vogn eller hytte ikke må ske, forinden de vedkommende bygnings- og sundhtjdsmyndighoders tilladelse fotc;ligger. Den gårdejor Lund Nikkulsen tilkommende erstatning findes passende at kunne fastsættes til kr. Lb.nr. 5: Gårdejer Peder Juul Mikkelsen. Gårdejer Pedor Juul Mikkelsen har nærmere oplyst, at han gennem en årrækk8 har drevet landbrug på stedet. Hans ejendom, dor var på ca. 53,6 ha, hvoraf ca. 21 ha var opdyrket, har han med henblik på afvandingssagen ved jordfordelingen fået forøget til ca. 60,4 ha, hvoraf ca. 32,5 ha Gr omfattet af fredningssagen. Endvidere har han oplyst, at han har fået tilsagn om lån af statskassen til nybygninger. Det var meningen, at en søn nu skulle

21 Lb.nr. 4: Gårdejer ~' Lund Mikkelsen ~ojor af matr.nr. 17 c. Gårdejer Lund Mikkolccn har udover erstatning ofter nævnets skøn ønsket sig tillagt ret til at fortsætte at grave tørv til sit eget brug samt til på omhandlede ejendom at opstille en campingvogn eller en hytte efter af nævnet godkendte tegninger og på et af nævnet anvist stod. Da omhandlede ejendom er beliggende i det nordøstlige hjørne 4t af det fredede område, og campingvogn eller hytt8 kan anbringes skjult inde i en beplantning ved arealets nordgrænsv9 samt da der ingen indsigelser er fremkommet mod det ansøgte fra videnskabelig side, heller ikke mod den ansøgte tørvegravning, samt da heller ikke andru fredningsmæssige hensyn synes at tale herimod, meddeler nævnet gårdejer Lund Mikkelsun fredningsmyndighedornes tilladelse til fortsat tørvogravning til sit e~et brug o~ til lejlighedsvis at anbringe en campingvogn eller til i stedet at opføre en hytte på de ovonnævnte, sundhodsl11yndigheders vilkår. Det bemærkes hsrved udtrykkeligt, at anbringelse af campingvogn eller hytte ikke må ske, forinden do vedkommende bygnings- og tilladelse foruligger. Den gårdejer Lund Nikkulsen tilkommende erstatning findes pass8nde at kunne fastsættog tjl kr. Lb.nr. 5~ Gårdejer Poder JuuI Mikkelsen. Gårdejer Fcch)r Juul }/[ikkelsenhar nærmere oplyst, at han gonnem en årrække har drevet landbrug pil stcd~t. Hans ejendom, der var pa ca. 53,6 ha, hvoraf ca. 21 ha var opdyrket, har mn med henblik på afvandingssagen ved jordfordelingen fået forøget til ca. 60,4 m, hvoraf ca. 32,5 ha er omfattet af fredningssagen. Endvidere har han oplyst, at han l18.rfåot tilsagn om lån af et) statskassen til nybygninger. Det var meningen, at en søn nu skulle

22 " ovortage bedriften. Vod fredningens gennemførelse bortfalder mulig- heden for omtalte lån 7 og hans ejendom vil blive for lille til, at et rentabelt landbrug kan drives. Han har horuftcr tilbudt~ at staten overtager hans ejendom bortset fra bygningerne og et areal på ca. 2~2 ha ved disse for en samlet pris af kr. på betingelse af~ at fornævnte beløb udbetales ham kontant snarest og senest den l. august d.a., at købesummen forrontes med almindelig markedsr8nte 4t (for bankuulån) fra l. april 1969 til betaling sker, at l. april 1969 betragtes som skæringsdag med hensyn til overdragels5 og skattor m.v' 9 at udstykningsomkostningerne bgtales af staten, at han får rot til uden udgift Rt dyrke den frasolgte jord til og med til gengæld for hvilk~t han tilbyder uden betaling at varetage tilsynet med og forhandlinger om jagt m.v. for h01e det areal, der agtes fredet, og at han, så læn80 han bobor ejendomrnen 9 har den fulde jagtret på dut solgte aroal, snmt ydorligere på betingels8 af, at der ikke ved køb fra statens side i området ydes en større pris, end han har forlangt. ~ ninesplanudvalgets side. Antagelsen af detto købet ilbud ur stærkt anbgfalr;t fra fred- Da nævnet finder dot rimuligt, at staten under do foruliggenao 4t forhold overtager hole det tilbudte jordarea1 9 og prisen herfor findes rimoli8, bestemte nævnet, at e;årdejor Peder Juul Mikkolsons salgstilbud antages. Lb.nr. 6: B. S. Vad m.fl. v/godsejer M.C. Vad. Godsejer Vad har fremsat et crstntningskrav på i alt kr. Erstatningskravet er nærmere buregnet såledos~

23 l. For værdinedgang i ejendommens handelsværdi Rom følge af? at det fredede om:r'ådeikke kan opdyrkes, med fradrag af opdyrkningsudgifter til et beløb af kr kr. 2. Driftstab for en 20-årig periode beregnet til kr. med fradrag af driftsomkostninger til et beløb af " II 4t 3. Mistet tilskud til afvanding og opdyrkning~ beregnet til II \ 4. Tab ved forringet jagtleje og fiskeri for en 20-åri~ periode som følge af? at der gives adgang til videnskabelige undersøgelser i området II 5. Tab ved udnyttelse af en mergelgrav? beliggende uden for det fredede område? men som, vindings han har påregnet kunne leveie mergel til områdets kultivering Andel i omkostninggr ved den løbende landsag li 7. Udgifter ved en partiel afvandingsplan? afholdt af ham for en å~række siden li 8. Fordyrelse ved omliggende arealers afvanding? såfremt dem nuværonde 8.fvandingsplan må opgives? anslået til II lalt kr. Nævnet finder ikke at kunne tiltræde foranstående opgørelse, men finder? bortset fra kravene om erstatning som følge af en eventuel

24 fordyrelse ved en ændret afvandingsplan 9 hvorom henvises til det nedenfor anførte~ at erstatnin~en kun bør beregnes som svarende til den værdinedgang i arealernes handelsværdi 9 som servitutpålægget må antages at medføre. Denne værdinedgang finder nævnet at kunne ansætte til kr. pr. ha. Den ejerne af Lønborggård tilkommende erstatning vil hereftt) ter andrage kr. Vedrørende erstatningsspørgsmålet tilføjes iøvrigt 9 at det forbeholdes de af den verserende landvindingssag og jordfordelingssag omfattede lodsejere og institutioner at fremsætte krav om dækning for forøgede udgifter ved ændrede s.fvandingsplaner som følge af fredningens gennemførelse. Endvidere forbeholdes de vedkommende lodsejeres stilling 9 hvis fredningen skulle gribe forstyrrende ind i allerede etablerede afløbsordninger med tilløu til det fredede område oe til Tamkær bæk. De fornævnte erstatningsbeløb og købesummer? ialt kr. udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af ningkøbing amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Erstatningerne m.v. forrentes med 6 % årlig fra dags dato bortset fra købesummen til Peder Juul Mikkelsen 9 der forrentes i overensstemmelse med salgstilbuddet. Der er ikke fra panthaverne s side rejst krav om andel i erstatningerne, hvorfor disse vil være at udbetale ubeskåret til lodsejerne. Nærværende kendelse vil i medfør af naturfredningslovens 19 9 stk. 39 af nævnet være at forelægge for Overfredningsnævnot."

25 Konklusionen er sålydende~ "De i sagen omhandlede på vedhæftede kort viste arealer af Lønborg Hede og Tamkær 9 beliggende i Lønborg sogn 9 bør undergi- V8S fredning og erhverves i overensstc:mmelse med det ov8nfor anførte. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds 9 naturfr dningsrådet 9 fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter og Danmarks Naturfredningsforening..' I erstatning og som vederlag for afståelse til staten ud- tit betales til do foran under lb.nr. 2-6 nævnte ej ro ialt kr. 9 ott\ der forrentos med G % årlib fra denns kendcls8s dato til betaling sker 9 dog at køboslli~mentil gårdejer Peder Juul Mikkelsen forrentes 9 som ovenfor anført. Erstatningsbcløbuno og købosummerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Ringkøbing amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstqdsko~nuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folkotælling,"

26 Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til 19~ stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961, og anket af ejerne af Lønborggård v/godsejer M.C. Vad med påstand om fredningens ophævelse? subsidiært om erstatning som for fredningsnævnet krævet. Overfredningsnævnet har den 2. juli 1969 foretaget besigtigelse i sagen og forhandlet med fre~mødte ejere? herunder de ankende, samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening~ Naturfredningsrådet, Ringkøbing amtsråd? Egvad kommune? Hedeselskabet~ Jordfordelingssekretariatet, Statens landvindingsudvalg, Vildtbiologisk station j samt fredningsplanudvalget og fredningsnævnet. Det er herefter besluttet at stadfæste den indankende kendelse med nedennævnte ændringer og tilføjelser. r. Fredningens omfang og indhold. Vedr. lb.nr. 5. Fredningen udvides til at omfatte hele det areal, 'I som gårdejer Pedel' Juul Mikkelsen har afstået til det offentlige i forbindelse med fredningen. For det areal~ hvormed fredningen udvides~ og som fortsat må benyttes jordbrugsmæssigt~ gælder de foran i nævnskendelsen pag. 2-3 nævnte fredningsbestemmelser, fra hvilke' fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds dog kan meddele dispensation. Vedr. lb.nr. 2. Det skal være tilladt at vedligeholde og fornyet på matr.nr. 27 ~, Lønborg hovedgård, Lønborg sogn, værende afløbsrør med udløb til dræning a:c arealer udenfor det fredede. Vedr. lb.nr. 6. Det skal af hensyn til afvanding af arealer uden for fredningen være tilladt i forbindelse med en sænkning af vand-

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere