Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården."

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/ (brevafstemning), 29/ og 29/ Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Møllegården", dens område er parceller udstykket af matr.nr. 6-a Sonnerup by, Kirke Sonnerup. 1 Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer, eller at foreningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening; dog skal nye medlemmer betale og pålægges samme byrder som medlemmer med parceller udstykket fra matr.nr. 6-a Sonnerup by, Kirke-Sonnerup. Ved indtræden af nye medlemmer i henhold til stk. 2 kan disse tilpligtes af betale indskud, der fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse for 1 år ad gangen. Foreningens hjemsted er Bramsnæs Kommune under Roskilde Rets værneting. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til herom pålagte servitutter med det formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresse, herunder særlig ved foreståelsen af vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende fællesarealer, samt fremskaffelse af de fornødne midler hertil. Det påhviler endvidere grundejerforeningen at påse overholdelse af de forpligtelser, der ved deklaration påhviler de under grundejerforeningen hørende ejendomme. Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes en eventuel grundejerforening i Kirke-Sonnerup. 2 3 Medlemmer kan kun tilpligtes at betale bidrag til fælles grundejerinteresser vedtaget i henhold til 12. Som medlem kan og skal optages grundejere, der er retmæssige ejere af parceller, der er udstykket fra ovennævnte ejendom.

2 Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Stk. 5. Sælgere af parceller må af køber søge sig fyldestgjort ved refusion for eventuelle grundejerkontingenter, samt indbetalinger i øvrigt. Stk. 6. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Sker der ikke rettidig anmeldelse af ejerskifte, hæfter sælger solidarisk med køber for alle restancer af kontingent, indtil disse er betalt, og ejerskifte anmeldt overfor foreningen. Stk. 7. En erhverver af en parcel, hvis sælger er i kontingentrestance, kan ikke udøve den ham tilkommende stemmeret, før restancen er berigtiget. Det samme gælder, dersom sælgeren er i restance med betaling af bidrag til opfyldelse af foreningens formål. Stk. 8. Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning. Stk. 9. Medlemmer er pligtig til, stedse at holde grunde, fortove og stier fri for ukrudt. En rensning af ukrudt skal gennemføres inden hvert års 1. maj og 1. juli, således at gener fra naboer undgås. Hegn og hække skal klippes inden hvert års 1. juli, således at fortove og stier frit kan passeres. Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, kan grundene renses og hegn og hække klippes på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter skal af grundejerne refunderes foreningen. Stk. 10. Al parkering er forbudt på de 12 meter brede veje (stamvejene). Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, kan det parkerede (biler, campingvogne m.v.) fjernes på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter skal af grundejeren refunderes grundejerforeningen. 4 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales halvårligt forud. Foreningen forestår opkrævning af såvel anlægs- som vedligeholdelsesbidrag, i det omfang kommune, vandværk, o.s.v. ikke har overtaget administrationen.

3 Restancer med kontingenter og andre, medlemmerne pålagte, bidrag medfører, at den pågældendes stemmeret er suspenderet, indtil restancen er behørigt indbetalt. I tilfælde af restance, er restanten forpligtet til at betale et opkrævningsgebyr, fastsat hvert år af generalforsamlingen. 5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valg blandt parcelejerne. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. De afgår efter tur, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal, og øvrige medlemmer på ulige. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 interne revisorer, som alle vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og skal være tilgængelig, når et medlem ønsker dette. Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat. Stk. 6. Honorar til bestyrelsens medlemmer fastsættes for 1 år ad gangen af generalforsamlingen under hensyn til det med de enkelte bestyrelseshverv forbundne arbejde. I ekstraordinære tilfælde kan der ydes enkelte bestyrelsesmedlemmer erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 7. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Den råder over foreningen midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 6

4 Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne. Den samlede bestyrelsen kan meddele fuldmagt til andre end bestyrelsesmedlemmer til at handle på bestyrelsens vegne. 7 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte bestyrelsens formand finder det nødvendigt, eller når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - har, i tilfælde af stemmelighed, den afgørende stemme. Over foreningens indtægter og udgifter føres et af bestyrelsen autoriseret bogholderisystem. Der føres tillige medlemsprotokol. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 1. februar. 8 Formanden videreekspederer regnskabet til den eller de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 1 måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15/3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. 9 Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen ved brev med mindst 8 dages varsel. Det reviderede regnskab, bestyrelsens budgetforslag samt gengivelse af forslag fra medlemmer tilstilles samtlige medlemmer ved indkaldelsen.

5 Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, suppleant eller foreningens advokat. Stk. 6. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 1. april. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske derom. 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling. Medlemmer, der ønsker ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse. 11 For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og opkrævningsgebyr. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 interne revisorer. 9. Eventuelt. 12 Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertalt. jfr. dog stk. 3 nedenfor. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når en fjerdedel af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen kræver det. Hver parcel giver én stemme, og ejere af flere parceller har én stemme pr. parcel. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen må møde med fuldmagt fra mere end 2 medlemmer.

6 Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves af beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 13 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede emner indføres i grundejerforeningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 14 De lån, der måtte bevilges af bank- eller sparekassemidler overføres til en for grundejerforeningen samlet konto og forrentes og afdrages fra et tidspunkt, der nærmere aftales mellem grundejerforeningens bestyrelse og den eller de långivende institutioner. De bevilgede lån anbringes til højst mulig forrentning efter bestyrelsens nærmere skøn under hensyntagen til forventede udbetalingsterminer, og kan udelukkende anvendes til varetagelse af fællesopgaver for samtlige grundejerforeningens medlemmer - d.v.s. til betaling af udgifter ved fællesanlæg og til omkostninger i forbindelse hermed. 15 Grundejerforeningens medlemmer kan ikke på nogen måde råde over andele i foreningens formue og over de indbetalte forskudsvise bidrag, ved pantsætning, salg eller på nogen som helst anden måde, ligesom disse aktiver, der alene følger parcellerne, ikke kan være genstand for udlæg, udpantning, arrest eller nogen anden form for retsforfølgning, som ikke samtidig er rettet mod parcellerne. 16 Ved bebyggelse af de enkelte grunde må bygningsattest ikke søges eller indløses, før eventuelle skader på vej eller fortov ud for grunden er fuldt retableret. Når byggeriet nærmer sig fuldførelsen, skal dette derfor anmeldes til grundejerforeningens bestyrelse og dennes skriftlige samtykke

7 indhentes til, at bygningsattest kan søges og indløses. Samtykke skal gives, når vej og fortov er retableret, jfr. ovenfor. 17 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er bindende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres. ---ooooo--- Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. september 1967, med senere ændringer, sidst ved den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj Agnete Kjærsgard Formand Johnnie Pedersen Næstformand Jørgen Jensen Kasserer Winnie Sønder Sekretær Opdateret d Mogens Rimm Nielsen Bestyrelsesmedlem

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere