Dagsorden Sekretariatsledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Sekretariatsledelsen"

Transkript

1 Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro

2 Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Kirstine Kejser Thisted Kommune Dennis Jensen BRN AFBUD Jane Lindberg Rebild Kommune Morten Lemvigh Region Nordjylland Lisbeth Bilde Hjørring Kommune Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune 2

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Status fra tovholdergrupperne 3. Strategiseminar 4. TEMA: Internationalt samarbejde 5. Decentralt uddannelsesudbud 6. Projektorientering 7. Projekter 8. Kommunestatistik 9. Økonomi 10. Presse 11. Kommunikation 12. Mødeplan Gensidig orientering 14. Eventuelt 3

4 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Godkender dagsorden Referat Dagsordenen er godkendt. 4

5 2. Status fra tovholdergrupperne Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Orienterer hinanden om relevant nyt fra tovholdergrupperne Orienterer om involveringen af Erhvervsforum Referat Formændene for tovholdergrupperne gav en kort status på arbejdet i tovholdergrupperne. Erhvervsudvikling og jobskabelse Tovholdergruppen har gennemført et møde med interesserede medlemmer af Erhvervsforum i forhold til produktion og innovation. Der er ligeledes fokus på opkvalificering af virksomhederne ift. samarbejde med større virksomheder. Fokus sker med udgangspunkt i DEFEND-projektet og de modkøbsaftaler, der findes i forbindelse med indkøb i forsvarsindustrien. Der er dialog med Vækstforum ift. et eventuelt forprojekt. Der arbejdes fortsat videre med rammebetingelserne for produktionsiværksættere. Turisme I sidste uge blev der afholdt seminar sammen med destinationsselskabet omkring den kommende strategi. Seminaret havde deltagelse af tovholdergruppen og erhvervsforum. Efterfølgende deltog medemmerne af erhvervsforum i et tovholdergruppemøde. På næste tovholdergruppemøde er der deltagelse fra NES. De fire kommuner i Vestkystpartnerskabet er undervejs med ansættelsen af en koordinator, der placeres hos destinationsselskabet i Regionshuset. 5

6 2. Status fra tovholdergrupperne Kvalificeret arbejdskraft Tovholdergruppen arbejder videre med udgangspunkt i den handlingsplan der er godkendt i bestyrelsen. Tovholdergruppen har udpeget ansvarlige for en række områder. Det har betydet, at der i gruppen har været et beredskab til at indgå i dialogen med de projektansvarlige. Infrastruktur Arbejdet med bredbåndsprojektet er kommet fra start. Projektlederen har besøgt flere af kommunerne og står til rådighed for besøg i de andre kommuner. I sidste uge blev der afholdt et møde med medlemmerne fra Erhvervsforum. Her var der særligt fokus på de større politiske infrastrukturdagsordner. Internationalt samarbejde Tovholdergruppen har fokus på finansiering. Det sker bl.a. med udgangspunkt i de muligheder der findes i EU eksempelvis inden for energiområdet. Der arbejdes desuden på et genbesøg fra Business Region Göteborg. 6

7 3. Strategiseminar Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Sekretariatsledelsen bemærker, at bordsammensætningen bør ske med udgangspunkt i at samle borgmestre og medlemmer af Erhvervsforum. Der udpeges et medlem af direktionen som formand for hvert bord. 7

8 4. TEMA: Internationalt samarbejde Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Giver input til temadrøftelsens indhold Referat Sekretariatsledelsen finder det relevant at drøfte indsatsområdet, da finansieringsudfordringerne er relevante for alle indsatsområder. Sekretariatsledelsen bemærker, at Norddanmarks EU-kontor bør fremlægge den nye strategi på mødet. 8

9 5. Decentralt uddannelsesudbud Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Sekretariatsledelsen bemærker, at der i nær fremtid kan være udfordringer i forhold til at fastholde den decentrale struktur på ungdomsuddannelserne. Sekretariatsledelsen opfordres til løbende at give input til sekretariatet. 9

10 6. Projektorientering Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen vedr. Incoming til efterretning Referat Sekretariatsledelsen tager orienteringen vedr. Incoming til efterretning. Det bemærkes at der er nedsat en arbejdsgruppe der holder indledende møde i den nærmeste fremtid. Der blev ligeledes givet følgende orientering om NBE på mødet. Efter behandlingen af NBE-projektet i bestyrelsen er vi blevet gjort opmærksom på, at der ligger en ansøgning fra projektet hos Vækstforum med en betydelig lavere medfinansiering end det, der er drøftet i bestyrelsen. Efter aftale med Bestyrelsen vil sekretariatet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet undersøge dette nærmere og efterfølgende indgå i en dialog med projektet med henblik på at finde en løsningsmodel inden næste møde i bestyrelsen. Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. 10

11 7. Projekter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter projekterne med henblik på indstilling til bestyrelsen Referat Healthcare Labs North Sekretariatsledelsen indstiller, at behandlingen af projektet afventer de strategiske drøftelser på sundhedsområdet. Projektet sendes til orientering i direktionen. Nyuddannede i SMV erne Sekretariatsledelsen indstiller, at indstillingen fra tovholdergruppen tiltrædes. Det bemærkes, at der fra NES-gruppen fremføres, at der bør være mere fokus på vækstpilotdelen og mindre fokus på målretning og motivation. International House North Denmark Sekretariatet konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem ansøgningen til Vækstforum og ansøgningen til BRN. Sekretariatsledelsen indstiller, at der tages en drøftelse med projektet og Vækstforum-sekretariatet inden behandlingen i bestyrelsen. Projektet sendes til orientering i direktionen. Byg i Nord Sekretariatsledelsen indstiller at tovholdergruppens indstilling tiltrædes. Projektet sendes til beslutning i direktionen. Fremkommelighed i Region Nordjylland Sekretariatsledelsen indstiller projektet til direktionen, men bemærker, at det i forhold til økonomien bør overvejes, om kommunerne skal kompenseres for timerne, givet omfanget i projektet eller om det skal være frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at finansiere med timer eller med de fleksible midler. 11

12 8. Kommunestatistik Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter indholdet i Kommunestatistik-rapporten Referat Sekretariatsledelsen udtrykker tilfredshed med indholdet og opfordres til at komme med yderligere input i løbet af november. 12

13 9. Økonomi Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager økonomistatus til efterretning Referat Sekretariatsledelsen tager økonomistatus til efterretning. De fire kommuner i Vestjystpartnerskabet ønsker at finansiere deres fælles medarbejder gennem de fleksible midler. Dette fremsendes til direktionen. 13

14 10. Presse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter forslag til pressefokus i forbindelse med bestyrelsesmødet Referat Sekretariatsledelsen bemærker at der bør forberedes pressefokus på decentralt uddannelsesudbud. 14

15 11. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at sekretariatsledelsen Tager programmet for kommunikationsnetværket til efterretning Godkender anbefaling vedr. kommunikationsmaterialer og revideret budget for 2015 og 2016 Referat Sekretariatsledelsen tager programmet for kommunikationsnetværket til efterretning. Sekretariatsledelsen bemærker, at især den sidste del af programmet kan komprimeres og at der ikke bør etableres en fast mødekadence. Sekretariatsledelsen udtrykker bekymring for relevansen af kommunikationsnetværket i flere kommuner. Fremadrettet deltager Lisbeth Bilde fast i kommunikationsgruppen. Sekretariatsledelsen bemærker, at man ønsker at drøfte et eventuelt arrangement på næste møde 15. januar 2015 samt at dagsordner og referater fra kommunikationsgruppen bør være tilgængelige på hjemmesiden. Sekretariatsledelsen godkender anbefaling vedr. kommunikationsmaterialer og revideret budget for 2015 og

16 12. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. 16

17 13. Gensidig orientering Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Orienterer hinanden om relevant nyt Referat Sekretariatsledelsen tager den skriftlige orientering vedr. Folkemødet 2016 til efterretning. Arbejdsgruppens formand har udsendt et udkast til kommissorium ligesom der er udarbejdet en foreløbig lille Vækstforumansøgning. BRN deltager i Cities and City Regions in the Jutland Corridor i Kiel 12. november BRN repræsenteres af Vibeke Stoustrup og Christina Folmand. Program for seminaret er vedlagt. BRN er blevet kontaktet af KL der ønsker at etablere et nationalt netværk af business regions. Første møde finder sted 18. november 2015 i København. BRN er repræsenteret af Jørgen Basballe og Dennis Jensen. Kommissorium og dagsorden for første møde er vedlagt. Tovholdergruppen for internationalt samarbejde er i dialog med forskellige interessenter ift. joint action plans. Pt. er der fokus på de konkurrenceudsatte nationale socialfondsmidler ligesom der arbejdes på at etablere kontakt til Beskæftigelsesministeriet. 17

18 14. Eventuelt Referat: Intet til referat. 18

19 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Godkender dagsorden 19

20 2. Status fra tovholdergrupperne Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Orienterer hinanden om relevant nyt fra tovholdergrupperne Orienterer om involveringen af Erhvervsforum Sagsbeskrivelse Formændene fra de fem tovholdergrupper orienterer om status fra tovholdergrupperne. Der er afsat fem minutter pr. gruppe så formændene bedes forberede en kort status. Siden sidste møde er der gennemført møder med Erhvervsforum i flere af grupperne. 20

21 3. Strategiseminar Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende program for strategiseminaret. På dagens møde drøftes sekretariatsledelsens rolle i forbindelse med gennemførelsen af mødet. Arbejdsgruppen indleder punktet med en beskrivelse af de konkrete praktiske opgaver. 21

22 3. Program Strategiseminar Velkomst og intro Lene Kjeldgaard og Jørgen Ulrik Jensen BRN Udgangspunkt og konstruktion Vibeke Stoustrup og Jørgen Basballe Business Regions i et bredere perspektiv Bjarne Jensen Opsamling og konkret status på BRN Vibeke Stoustrup og Jørgen Basballe REVUS og planstrategier Dorte Stigaard Norddanmarks EU-kontor Benjamin Holst og Søren Bjerregaard Væksthusets tilbud Flemming Larsen PAUSE BRN fremtid Lene Kjeldgaard BRN set med Erhvervsforums øjne Torben Fristrup Strategidrøftelse Jørgen Ulrik Jensen Opsamling og konklusion Lene Kjeldgaard og Jørgen Ulrik Jensen Frokost 22

23 4. TEMA: Internationalt samarbejde Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Giver input til temadrøftelsens indhold Sagsbeskrivelse Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse inden for indsatsområdet Internationalt samarbejde. Det er hensigten at alle indsatsområder undergår en drøftelse i bestyrelsen. Hidtil har Erhvervsudvikling og jobskabelse samt Kvalificeret arbejdskraft været på dagsordenen. Formålet med temadrøftelsen er at modtage bestyrelsens input til den måde man arbejder i den enkelte arbejdsgruppe samt at verificere de konkrete prioriteringer, der er foretaget i gruppen. Derudover er det særligt vigtigt denne gang, at der er fokus på finansiering, som er baggrunden for etableringen af gruppen. Temadrøftelsen forberedes derfor af tovholdergruppen i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor. 23

24 5. Decentralt uddannelsesudbud Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse På seneste møde i bestyrelsen drøftede man decentralt uddannelsesudbud. Efterfølgende har sekretariatet fået ansvaret for at formulere en henvendelse til de relevante ministerier samt at forberede den videre proces. Der gives en status på bestyrelsesmødet. 24

25 6. Projektorientering Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen vedr. Incoming til efterretning Sagsbeskrivelse Siden godkendelsen i bestyrelsen er der opstået udfordringer i forhold til Incoming. Siden godkendelsen i bestyrelsen har sekretariatet i samarbejde med sagsbehandlerne i Vækstforumsekretariatet drøftet hvorvidt projektet er lovligt inden for den gældende erhvervsfremmelovgivning. Konklusionen er, at det formentligt ikke er lovligt. Der iværksættes derfor et arbejde i tovholdergruppen for turisme i forhold til at undersøge alternativer. 25

26 7. Projekter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter projekterne med henblik på indstilling til bestyrelsen Sagsfremstilling Bestyrelsen drøfter en række projekter på det kommende møde. Der er både tale om projekter til endelig beslutning og projekter, der skal bearbejdes og modnes, men som bestyrelsen drøfter relevansen af. Healthcare Labs North Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni 2015 og godkendt til videre drøftelse på mødet 18. september Projektet drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og jobskabelse. Tovholdergruppen anbefaler projektet med forbehold for, at gruppen endnu ikke har set den endelige projektbeskrivelse, der på nuværende tidspunkt er sendt til kommentering i gruppen. Derudover beder tovholdergruppen om en uddybet finansieringsplan, hvor den foreslåede medfinansiering fra BRN tydeligt fremgår (indgår i den endelige). Det foreslås, at der indgås i dialog med NDEU, og at mulighederne for finansiering fra nordiske midler undersøges, herunder Interreg ÖKS og Nordisk Ministerråd. Afslutningsvist fremhæves vigtigheden af, at projektet passer ind i den igangværende proces for konsolidering af initiativerne på sundhedsområdet. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Bilag 1: Projektbeskrivelse Healthcare Labs North Der er igangsat en proces, der har til formål at afklare og koordinere indsatsen på sundhedsområdet. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Vækstforum-sekretariatet, de eksisterende projekter/organisationer og erhvervslivet. Sekretariatet foreslår, at behandlingen af projektet udsættes indtil dette er afklaret. 26

27 7. Projekter Nyuddannede i SMV erne Projektideen blev godkendt af bestyrelsen på mødet 28. november Projektet er senest forelagt direktionen på mødet 12. juni Projektet drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Bilag 2: Projektbeskrivelse Nyuddannede i SMV erne Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Tovholdergruppen anbefaler projektet. Det fremhæves dog, at en del af projektets aktiviteter overlapper med UCNs og AAUs driftsaktiviteter såsom at sikre, at de studerende har den fornødne kendskabs og motivation til at søge job i de nordjyske SMV ere. International House North Denmark Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni 2015 og godkendt til videre drøftelse på mødet 18. september Projektet drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Bilag 3: Projektbeskrivelse International House North Denmark Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Tovholdergruppen anbefaler projektet. Der lægges dog vægt på vigtigheden af decentrale aktiviteter, såsom netværksdannelse for ægtefæller, så de internationale borgere, der befinder sig uden for Aalborg også understøttes. Derudover tages der forbehold for, at det ikke er alle projektets aktiviteter, der har opnået medfinansiering fra vækstforum. 27

28 7. Projekter Byg i Nord Projektet har endnu ikke været forelagt bestyrelsen. Projektet er drøftet i KDK. Projektet drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden og kr. i 2019 Bilag 4: Projektbeskrivelse Byg i Nord Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Tovholdergruppen anerkender de resultater, som projektet hidtil har skabt i Aalborg-området, men vælger ikke at anbefale projektet. Det anbefales i stedet, at projektejerne går i dialog med de nordjyske jobcentre om, hvilke samarbejdsrelationer, der kan etableres og ressourcer, der kan stilles til rådighed. Fremkommelighed i Region Nordjylland Projektet har endnu ikke været forelagt bestyrelsen. Projektet er drøftet i KKU. Projektet drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i Bilag 5: Projektbeskrivelse Fremkommelighed i Region Nordjylland Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for Infrastruktur. Tovholdergruppen anbefaler projektet. 28

29 Healthcare Labs NORTH Formål Healthcare Labs NORTH (HLN) er en nordjysk test- og udviklingsplatform, hvor kompetencer fra regionens sundheds- og omsorgssektor, videninstitutioner og erhvervsliv sammen skal udvikle og teste bæredygtige sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger samt skabe rammer for tværgående videndeling og vækst med stærk sammenhæng til de regionale og kommunale udfordringer og satsningsområder. Baggrund Udgangspunktet for HLN er en konsensus blandt centrale regionale aktører om, at værdiskabende og effektfuld innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds- og velfærdsteknologi fordrer en organisation, der kan understøtte en anderledes tilgang til offentlig-privat innovation samt bygge bro mellem de forskellige sektorer og aktører. Der findes i Region Nordjylland en økosystem af initiativer, som har til formål at understøtte innovation og erhvervsfremme inden for domænet sundhed. Nogle af disse udspringer fra et forsknings- og uddannelsesmæssigt perspektiv, mens andre baseres på behov fra brugere, medarbejdere og virksomheder på såvel hospitalerne som i kommunerne. Derudover er der i regionen to klyngeorganisationer, som adresserer den erhvervsrettede indsats inden for henholdsvis IKT og medico- og sundhedsteknologi og faciliterer netværk samt bidrager til kompetence- og vidensopbygning i medlemsvirksomhederne. Erfaringer har dog vist, at det er svært for virksomhederne at få overblik over mulighederne blandt alle disse regionale såvel kommunale aktører, og der vurderes derfor at være et behov for etablering af én indgang, der skal facilitere kontakter og på overordnet plan systematisere samarbejder på tværs med henblik på at skabe synlighed og ikke mindst synergier, som skal brugerne til gavn såvel som optimere udnyttelsen af ressourcer i økosystemet. Ligeledes efterspørges der en stærkere kobling mellem driftsmiljøerne i såvel region som kommuner og udviklingsressourcer som virksomheder, vidensinstitutioner, patienter/borgere med henblik på at skabe et bæredygtigt grundlag for erhvervsudvikling. 29

30 Healthcare Labs NORTH Aktiviteter HLN skal på overordnet plan systematisere efterspørgslen for nye sundheds- og velfærdsløsninger, facilitere konkrete innovationsprojekter samt test og markedsmodning. HLN skal ligeledes etablere og koordinere test- og udviklingsfaciliteter via eksisterende nordjyske living labs samt ved etablering af specialiserede fysiske eller virtuelle labs, herunder en mobil labfacillitet, som skal bringe sundheds- og velfærdsteknologi helt ud til brugere og borgere i kommunerne. Indsatsen fokuseres fra starten på at etablere et strategisk afsæt på tværs af region og kommuner med henblik på at koble aktiviteter og projekter til sundhedssektorens udfordringer og målrette disse i forhold til de offentlige parters prioriterede fremadrettede investeringer. Aktiviteter fortsat: HLN vil understøtte hele innovationsprocessen med såvel behovsafdæknings- og udviklingsaktiviteter samt test og implementering på baggrund af en stærk kobling til de regionale såvel som kommunale driftsmiljøer samt udviklings- og forretningsmæssige kompetencer og indsigter, som virksomheder og sundhedsaktører typisk har svært ved at orkestrere alene. Aktiviteterne i HLN kan udskilles i 5 virkeområder: Videnscenter (Èn indgang), Udviklingsværksted, Testcenter, Butik og Træningsbane (jf. uddybende projektbeskrivelse). HLN udgør således en ramme for at samle og organisere de nødvendige kompetencer og faciliteter samt sikre effektiv projektledelse, som er altafgørende for at fastholde engagement hos alle parter samt styre projekter sikkert i mål under hensyntagen til time-to-market. Tidsplan Projektet gennemføres i perioden

31 Healthcare Labs NORTH Partnere Primære: Region Nordjylland, de 11 nordjyske kommuner og NOVI. Sekundære: Sekundære partnere er BrainsBusiness, BioMed Community, Aalborg Universitet, UCN, SOSU Nord, Center for Velfærdsteknologi, Invest in Denmark, OneStopShop, Idéklinikken, Borean Innovation, EIR, NOPII samt Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi. Finansiering Samlet udgiftsbudget Finansieringsbudget BRN Kommunerne (timer) Sponsorater Fonde Samlet finansieringsbudget

32 Nyuddannede i SMV erne Baggrund SMV erne i Nordjylland er kendetegnet ved en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse. Samtidig er Nordjylland kendetegnet ved at have en relativt stor produktion af kandidater på de videregående uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilføres højtuddannet arbejdskraft, oplever en vækst i beskæftigelsen, både for højtuddannede men i særlig grad for andre grupper af medarbejdere, samt produktivitetsforbedringer. Resultater 2500 højtuddannede - sidsteårsstuderende og ledige dimittender opkvalificeres til SMV-arbejdsmarkedet virksomheder får afdækket og konkretiseret vækstpotentiale 500 virksomheder matches med en højtuddannet Tidsplan Projektet gennemføres i perioden 1. juli juni 2019 Partnere De nordjyske kommuner jobcentre og erhvervskontorer, Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Væksthus Nordjylland. Dertil kommer at a-kasser, faglige organisationer og andre er vigtige samarbejdspartnere. 32

33 Nyuddannede i SMV erne Finansiering Samlet udgiftsbudget Finansieringsbudget BRN Socialfonden Aalborg Kommune Privat Finansiering Privat deltager finansiering (Timer) Samlet finansieringsbudget

34 International House North Denmark Baggrund Det overordnede formål for International House North Denmark er at tiltrække og fastholde international arbejdskraft til Nordjylland. De internationale borgere udgør en vigtig ressource for de nordjyske virksomheder, da de dels 1) kan imødekomme virksomhedernes specialiserede ønske om arbejdskraft til Nordjylland, men samtidig også 2) bidrager med ny viden og kompetencer samt 3) åbner nye eksportmuligheder for de nordjyske virksomheder. International House North Denmark vil i denne proces agere bindeled og midtpunkt imellem den internationale arbejdskraft og de nordjyske virksomheder. Aktiviteter Projektet arbejder med information, seminarer og rådgivning i forbindelse en række konkrete aktiviteter, der er vigtige i forbindelse med borgeres ankomst til Nordjylland: Myndighedskontakt, offentlige services, jobsøgning, iværksætteri, karrieremuligheder samt fritids- og kulturtilbud. Herudover er der et virksomhedsfokus med tilbud om konkrete servicepakker, som f.eks. sprogcoach, talent tiltrækning og jobforløb for ægtefæller. International House North Denmark vil igennem samarbejde og sparring med de nordjyske virksomheder og specielt Advisory Boardet målrette sine aktiviteter og indsatser således, at det kommer de nordjyske virksomheder mest muligt til gode. One-Stop-Shop For borgerne vil International House North Denmark fungere som en one-stop-shop. One-stop-shoppen er et fysisk hus, hvor man som international borger kan få ordnet alt, som man kunne have brug for, når man enten flytter til eller bor i Nordjylland igennem International Citizens Service (ICS). 34

35 International House North Denmark International House North Denmark vil tilbyde hjælp til de internationale borgere indenfor 4 kerneområder: 1) Job & Erhverv 2) Iværksætterhjælp 3) Borgerservice, 4) Fritids- og Kulturtilbud. Formålet med one-stop-shoppen er at give de bedst mulige betingelser for internationale borgere i Region Nordjylland. Tidsplan International House North Denmark har nu et fysisk hus og adressen er Rantzausgade 4, 9000 Aalborg, men ICS delen er endnu ikke flyttet og forventes senest at flytte ind primo Aalborg Kommune har stillet lokalerne til rådighed i Rantzausgade. Partnere Kommunerne i Nordjylland Region Nordjylland Uddannelsesinstitutioner (AAU og UCN mv.) Erhvervslivet (DI, Erhverv NordDanmark og virksomheder) Fagbevægelsen Foreninger med fokus på internationale borgere Finansiering Det er nu blevet bekræftet at International House North Denmark får yderligere finansiering i tre år fra 2016 til 2018 fra Vækstforums regionale udviklingsmidler. Finansieringsbudget fremgår af næste slide 35

36 International House North Denmark Samlet udgiftsbudget Finansieringsbudget BRN Vækstforum Aalborg Erhvervsråd Aalborg Kommune (Timer) Andre (Timer) Virksomheder (Timer) Samlet finansieringsbudget

37 Byg i Nord Formål Sikre Kvalificeret arbejdskraft til nuværende som kommende byggerier i regionen gennem rekruttering af arbejdskraft med de rette kompetencer til byggeprojekterne. Formidling af uddannelsesbehov og uddannelsesmuligheder mellem entreprenører, uddannelsesinstitutioner og jobsøgende. Sikring af, at de nødvendige uddannelser iværksættes. Sikre at alle kommuner får hjælp i flaskehalssituationer via koordinatorerne. Baggrund Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for arbejdskraft. Dette er en positiv situation, der kræver meget opmærksomhed, da der som følge af byggeprojekterne forventes at opstå en betydelig efterspørgsel efter arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, som umiddelbart kan indgå som arbejdskraft i byggeprojekterne. Desuden vil der være afledte effekter, da en del af arbejdskraften til dækning af det store behov i Aalborg området, forventes at komme fra andre virksomheder i regionen, og der opstår derfor behov for arbejdskraft hos disse virksomheder. Dette er en udfordring, ikke mindst fordi der for en række af de relevante faggrupper, allerede nu er begyndende mangel på arbejdskraft. Aktiviteter Uddannelse af ufaglærte ledige såvel som beskæftigede til faglært niveau samt af faglærte til videregående niveau. Øge den samlede nordjyske arbejdsstyrke ved at trække folk på kanten af arbejdsmarkedet ind i et arbejdsliv i byggeriet, via opkvalificering og særligt tilrettelagte projekter, målrettet eksempelvis gruppen af langtidsledige. Hurtig og effektiv rekruttering af arbejdskraft med de rette kompetencer til byggeprojekterne. Opkvalificering af ledige såvel som beskæftigede via kortere kurser og efteruddannelsesforløb (eksempelvis AMU-kurser). 37

38 Byg i Nord Tidsplan Projektet er iværksat og planlagt til at strække sig over en 4 årig periode, med start maj Aalborg Kommune har bevilget ressourcer for de 2 første år, gældende for 1 koordinator. Partnere Region Nordjylland Jobcentrene i regionen Byggefagenes samvirke, herunder samtlige fagforbund og a-kasser i regionen indenfor byggeri VEU-Center Nord, VEU-CenterAalborg/Himmerland Dansk Byggeri og Teknik Sideløbende med denne ansøgning, er det intentionen at Byg i Nord tager kontakt til regionens netværk for jobcenterchefer, vedrørende drøftelse af etablering af kontaktpersoner på de enkelte jobcentre i regionen, som projektkoordinatorer kan trække på ved behov for fælles regionale indsatser. Finansiering Samlet udgiftsbudget Finansieringsbudget BRN Samlet finansieringsbudget

39 Fremkommelighed i Region Nordjylland Formål Formålet med projektet er at undersøge og opstille forslag til forbedring af fremkommeligheden på de nordjyske veje for at sikre mere flydende trafik, mindre trængsel og deraf mindre CO2-udledning og tidsspilde. Baggrund Trængslen på vejnettet har store konsekvenser for fremkommeligheden for bilisterne, og da gods- og bus-betjeningen i langt størstedelen af regionen benytter samme vejnet bliver også disse påvirket af trængslen. Aktiviteter Selve undersøgelsen består af tre dele: En fremkommelighedsanalyse med fokus på hele regionen med de tre overordnede vejakser Hanstholm- Skive-Herning, Thisted- Aalborg og Fjerritslev-E45 (Hobro/Haverslev), Limfjordstunnellen samt Aalborg by som hovedfokus. En interessentinddragelse hvor regionens borgere, virksomheder og andre inviteres til at komme med deres fremkommelighedsudfordringer samt eventuelle løsningsforslag. Handlingsforslag på to niveauer: Dels anbefalinger af indsatser til forbedring af fremkommeligheden i regionen som helhed og særligt på de overordnede vejakser og Limfjordstunnellen, dels en prioriteret indsats af udfordrede lokaliteter i Aalborg by, som underlægges yderligere undersøgelser og som munder ud i et projektkatalog med en række forslag til indsatser på disse lokaliteter. Tidsplan Projektperioden er 1. januar juli

40 Fremkommelighed i Region Nordjylland Partnere Projektet er forankret i Regional udvikling og gennemføres i et tæt samarbejde med Aalborg kommune. Region Nordjylland bidrager med pendlingsanalyser og fremkommelighedsanalyser. Aalborg Kommune - bidrager blandt andet med data fra deres rejsetidssystem. Der etableres en følgegruppe med Vejdirektoratet, Morsø kommune, Thisted kommune, Jammerbugt kommune og Vesthimmerlands kommune. Finansiering 2016 Samlet udgiftsbudget Finansieringsbudget BRN Samlet finansieringsbudget

41 8. Kommunestatistik Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter indholdet i Kommunestatistik-rapporten Sagsfremstilling Siden sommerferien har analysegruppen arbejdet på en kommunespecifik rapport for hver enkelt kommune indeholdende en række centrale nøgletal. Gruppen har på nuværende tidspunkt indikatorerne til gennemsyn. Tilsvarende ønsker gruppen at give sekretariatsledelsen mulighed for at kommentere de valgte indikatorer. 41

42 8. Indikatorer Bo og Leve Befolkning Udvikling + fremskrivning Udvikling i sogne Udvikling i byer Alder + fremskrivning Forventet levetid Oprindelse Flytninger og vandringer Udvikling Alder Top 5 kommuner for til- og fraflytning Boliger Andel tomme Indkomst Erhvervsindkomst Disponibel indkomst Andel offentligt forsørgede Andel belastet af privatøkonomi De bløde værdier Anmeldte forbrydelser Tryghed ved lokalområdet Deltagelse i foreningsliv og frivilligt arbejde Tilfredshed med livet Klima Energiforbrug CO2 udledning Priser Liggetider 42

43 8. Indikatorer Arbejde og Uddannelse Arbejdsstyrke Udvikling + fremskrivning Uddannelse + fremskrivning Erhvervsfrekvens Ledighed Udvikling + fremskrivning Branche Alder Pendling Andel ind- og udpendlere Uddannelse Udvikling + fremskrivning Uddannelsesvalg efter folkeskolen Frafald Forventet uddannelsesniveau om 25 år Tilgængelighed Antal jobs pr. 100 indbyggere i kommunen Tilgængelighed til jobs inden for en time i bil Infrastruktur Bredbåndsdækning Pendlingsafstand Top 5 kommuner for ind- og udpendling 43

44 8. Indikatorer Erhverv og Vækst Beskæftigelse Udvikling + fremskrivning Udvikling i sogne Uddannelse + fremskrivning Beskæftigelsesfrekvens Erhvervsstruktur/specialisering Privat/off. jobs Virksomheder Konkurser Nye CVR-registreringer Vækst BNP Værditilvækst Produktivitet Produktion Turisme Overnatninger Overnatningsform Nationaliteter Forbrug Overlevelse for nye CVR-registreringer 44

45 9. Økonomi Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager økonomistatus til efterretning Sagsfremstilling Økonomioversigten er et fast punkt på dagsordenen. I det følgende fremgår budgettet for 2015, projektoversigten for perioden samt anvendelsen af de frie midler. 45

46 9. Budget 2015 Budget Disponeret Frie midler TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 2,60 kr. pr. indbygger fra RN Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2,40 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT

47 9. Projektbudget Projektmidler Fælles MARCOD Fælles energisatsning BrainsBusiness SmartLog Bedre digital infrastruktur BusinessBroen Entrepreneurskab i ungdomsuddannelserne Restbudget Specifikt sundhedsprojekter BioMed Community Restbudget Projektmidler Fleksible Vestkystpartnerskabet - medlemskab Restbudget Samlet restbudget

48 9. Fleksible midler 2015 Kommune Budget PROJEKTER Vestkystpartnerskab* Rest Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg I ALT * Der er ligeledes givet bevilling i

49 10. Presse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter forslag til pressefokus i forbindelse med bestyrelsesmødet Sagsfremstilling I forbindelse med bestyrelsesmøderne bliver der forberedt pressemateriale på relevante sager. Kommunikationsgruppen forbereder pressematerialet på forhånd og involverer relevante parter. Konkret pressearbejde i forbindelse med bestyrelsesmødet 27. november 2015 foreslås at indbefatte følgende: International House Anvendelsen af den internationale gruppe Begge bliver ligeledes gjort synlige på BRNs hjemmeside og LinkedIn-gruppe. Det er kommunikationsgruppens ambition, at pressemeddelelserne vil generere omtale rundt om i hele Nordjylland lige fra de lokale til regionale medier. 49

50 11. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at sekretariatsledelsen Tager programmet for kommunikationsnetværket til efterretning Godkender anbefaling vedr. kommunikationsmaterialer og revideret budget for 2015 og 2016 Sagsbeskrivelse Kommunikationsgruppen har den 8. oktober udarbejdet et færdigt program til opstartarrangementet for kommunikationsnetværket, som afholdes 12. november i Nørresundby. Formålet er, at klæde kommunikationsnetværket på til at kunne understøtte pressesager, nyheder og anden intern videndeling og kommunikation for deres egen organisation i BRN-regi. Særligt påpeger kommunikationsgruppen vigtigheden i, at netværket er bekendt med proceduren for pressearbejdet i forbindelse med nye BRN-projekter og arrangementer, som skal distribueres bredt ud i regionen. Hertil er det afgørende, at der etableres et stærkt fundament for det kommende år. Kommunikationsgruppen anbefaler enstemmigt at der ikke udarbejdes brochuremateriale for BRN, hverken på dansk eller engelsk. Der var bred enighed om at løsningen med en brochure ikke imødekommer behovene for kommunikationsmaterialer i BRN. Behovet drejer sig om tilgængelighed af informationsmaterialer, som kan bruges i netværk, møder og dialog både regionalt, nationalt og internationalt. Således anbefales det at der udarbejdes online præsentationsmaterialer og prioriters midler til pressebilleder og små videosekvenser fra markante projekter, der understøtter BRNs arbejde og budskaber. Rationalet er, at sikre synlig handlekraft og udvikling i regionen frem for et for stort fokus på de organisatoriske aspekter i BRN i den løbende kommunikation nationalt og internationalt. 50

51 11. Kommunikation Anbefalede tiltag i 2015 og 2016 samt revideret kommunikationsbudget 1. En engelsk powerpoint-præsentation i BRN layout, som kan downloades fra hjemmesiden, indeholdende relevante fakta og statisktikker om regionen og BRN 2. En opgraderet præsentationsvideo på DK og ENG tilgængelig via hjemmesiden til brug på hjemmeside, sociale medier og ved nationale og internationale møder 3. En budgetpost til pressebilleder og videosekvenser af markante BRN-projekter, som distribueres både internt på hjemmeside, FællesNyt og til regional og national presse* * Budgetposten dækker over en omprioritering af andre budgetposter, hvormed der sker en besparelse på kroner af kommunikationsbudgettet. 51

52 11. Kommunikation Kommunikationsnetværk Kommunikationsgruppen understreger, at netværkets funktion således ikke er at bidrage til nyt indhold i kommunikationsstrategien eller gruppens andre opgaver, men at de til opstartsmødet kan skal fungerer som sparringspartner på behovet for videndeling i den enkelte kommune og organisation. Af denne årsag vil programmet indeholde en workshop, som tage udgangspunkt i netop dette. Kommunikationsgruppen gør sektretariatsledelsen opmærksom på, at deres repræsentanter i netværket gerne må bruges som en ad hoc ressource til forskellige kommunikationsopgaver, hvis den enkelte organisation ønsker dette. Eksempelvis kan medlemmer af netværket fungerer som suppleanter for repræsentanten i kommunikationsgruppen, ligesom det er tilladt at aktivere medlemmer af netværket i arbejdsgrupper eller lignende. Det understreges, at det er helt op til den enkelte organisation at vurdere, om og hvordan de ønsker at benytte denne mulighed. Kommune Kommunikationsgruppe Kommunikationsnetværk Aalborg Heidi Holler Birgitte Bøgh Hjørring Dorte Reinholdt Kommer senere Brønderslev Mette Krogh Jacobsen Jammerbugt Anne Nøhr Ringgren Kristina Bakmann Frederikshavn Karin Rasmussen Morsø Rasmus Andreasen Thisted Katrine Jacobsen ( Katrine Jacobsen) Region Nordjylland Inge-Metere Nesgaard (Inge-Merete Nesgaard og Klaus Munkholm) Klaus Munkholm Mariagerfjord Eva T. Laursen Læsø Ingen Ingen Vesthimmerland Claus Andreasen (Christian Michaelsen) Christian Michaelsen Rebild 52 Kommer senere

53 Program - Kommunikationsnetværk 08:00-08:30 Dørene åbnes Velkommen og formål med dagen 08:35-08:45 Præsentationsrunde 08:45-09:00 Præsentation af BRN 09:00-09:20 Præsentation af kommunikationsgruppen, formålet med kommunikationsnetværket og BRNs kommunikationsmaterialer 09:20-09:30 PAUSE 09:30-11:00 WORKSHOP: Hvordan kan kommunikationsgruppen understøtte behovet for intern videndeling gennem eventuelle kommunikationsmaterialer? 11:00-11:15 PAUSE 11:15-11:30 Afrunding og tak for i dag 12:00-13:00 Frokost og netværk 53

54 12. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Følgende mødeplan er vedtaget for Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Rebild 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset 11. marts marts 2016 Jammerbugt 1. april 2016 Hjørring 8. april juni 2016 Regionshuset maj 2016 Thisted 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 26. August august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september november oktober 2016 Aalborg 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 54

55 13. Gensidig orientering Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Orienterer hinanden om relevant nyt Sagsbeskrivelse Medlemmerne af sekretariatsledelsen orienterer hinanden om relevant nyt. Enkelte orienteringspunkter fremgår nedenfor. Folkemødet 2016 Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Mette Arleth fra Region Nordjylland. Derudover har gruppen deltagelse af Tanja Christiansen fra sekretariatsledelsen samt Heidi Holler og Katrine Jacobsen fra Kommunikationsgruppen. Gruppen holder første møde 28. oktober

56 14. Eventuelt 56

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fremkommelighed i Region Nordjylland

Fremkommelighed i Region Nordjylland INFRASTUKTUR Fremkommelighed i Region Nordjylland Formål Formålet med projektet er at skabe et beslutningsgrundlag med konkrete anbefalinger til politiske beslutninger af indsatser for forbedring af fremkommeligheden

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Healthcare Labs NORTH

Healthcare Labs NORTH Healthcare Labs NORTH - et behovsdrevet initiativ, som skaber professionelle rammer for offentlig-privat innovation af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger Healthcare Labs NORTH Idé Healthcare Labs

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Referat Sekretariatsledelsen

Referat Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Fredag den 15. Januar 2016 12.30-14.30 Jammerbugt Kommune Lundbakvej 5 9490 Pandrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra tovholdergrupperne 3. Temadrøftelse

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts 2016 09.00-12.00 Visit Aalborg Kjellerups Torv 5 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Godkendelse

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere