BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT"

Transkript

1 BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød velkommen. Punkt l: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent og John Jantzen blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Formanden Margrethe Maibøll aflagde beretning. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag. Beretningen blev godkendt med klapsalver fra salen. Punkt 3: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Arne Kristensen anførte indledningsvis, at budgettet udviste en stigning på 4,5 %. Bestyrelsen havde taget udgangspunkt i budgettet for 2008 og det estimerede resultat for 2008 og fundet stigningen nødvendig. Arne Kristensen gennemgik og kommenterede herefter budgettets enkelte poster. Det afsatte beløb kr ,00 under værktøj, maskiner og inventarer udgjorde en halv traktor. Købsprisen var fordelt over 2 år. Beplantningsomkostningen var hævet fra kr ,00 til kr ,00. Der skulle plantes nye træer i Blommevangen, idet de gamle skabte problemer i kloaksystemet. Som nævnt under beretningen, var tagvinduerne nedslidte og der var afsat en ny post vedrørende dette punkt på kr ,00. Ligesom sidste år var der afsat kr ,00 til maling af 8 10 opgange. For så vidt angik opkrævning af vand, var stigningen beregnet på baggrund af det gennemsnitlige forbrug pr. lejlighedstype og den nye forventede m3 pris for Jeanette Andersen, lejlighed 211, spurgte hvor mange tagvinduer der ville blive skiftet for kr ,00. Sven Andersen meddelte, at der var tale om 6 blokke. Der ville mangle 6 blokke efter 2009, så der vil være tale om en gentagelse af posten på de næste 2 budgetter. For så vidt angår beplantningsposten på kr ,00 blev det oplyst, at der vil blive anvendt kr ,00 årligt på Søndergårdsarealet. Der skal formodentlig anvendes kr ,00 i alt på dette område med tiden. I Blommevangen vil der blive plantet rønnetræer i 3 4 meters højde. For så vidt angår maling af opgange, var der en bred debat, om hvorvidt maling af opgange kunne udskydes. Sven Andersen præciserede, at det var en tidligere generalforsamlings beslutning at male opgangene. Udskydelse ville alene betyde en ophobning af manglende vedligeholdelsesopgaver.

2 Der forestod adskillige yderligere opgaver eksempelvis tærede rør samt udvendige fuger i gavle og under tagsten. Man måtte tænke på, at byggeriet var 30 år og krævede en del vedligeholdelse. Arne Kristensen støttede Sven Andersens synspunkter. På forespørgelse blev det bekræftet, at der var rørskadeforsikring, der i et vist omfang ville dække følgeskader, men under ingen omstændigheder skader grundet manglende vedligeholdelse. John Schmidt, lejlighed 209, spurgte hvor meget vi om året skulle bruge på terrasser fremover. Sven Andersen meddelte: ca. 1. million. På forespørgelse af hvad vedligeholdelsesposten i øvrigt omfattede, meddelte Arne Kristensen, at de kr ,00 dækkede alt det, der ikke var specificeret i budgettet. Under vedligeholdelse var eksempelvis kloak / afløb, elektrisk lys, vvs m.v. Pascal Andre Giacomino, lejlighed 262, forespurgte om man ikke kunne vedtage en højere stigning på budgettet med henblik på hensættelse af et beløb til vedligeholdelse. Sven Andersen meddelte, at bestyrelsen havde begrænset sig budgetmæssigt, fordi bestyrelsen ikke mente, der var stemning hos ejerne for en yderligere forhøjelse. Martin Neubert, lejlighed 277, forespurgte om bestyrelsen havde overvejet at nedskære arbejdsbemandingen fra 3 til 2. Sven Andersen meddelte, at man havde overvejet det, men det ville kræve et større eget arbejde fra ejerne, og det havde der ikke tidligere været stemning for. Sven Andersen afsluttede med, at det var bestyrelsens mening, at det fremlagte budget var et absolut minimums budget. Budgettet blev bragt til afstemning og vedtaget med overvejende majoritet. Der var alene 4 lejligheder, der stemte imod budgettet. Punkt 4: Eventuelt. Der var ingen spørgsmål eller emner, der ønskedes debatteret og generalforsamlingen blev hævet kl

3 Ejerforeningen Frugtvangen Budgetgeneralforsamling den 24. november 2008 Bestyrelsens beretning Jeg vil her redegøre for bestyrelsens arbejde siden den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i april/maj 2008: Renovering af blyinddækning: Der er renoveret tre blokke D, E og H. Brandvinduer: Under renoveringen viste det sig, at vi er nødt til at udskifte vore brandvinduer, da disse er meget skæve, visse steder så meget, at de er åbne i bunden. Dette giver stort varmetab om vinteren og risiko for vandskader i tagkonstruktionen. Grundet lang leveringstid var det dog kun blok E, der fik nye vinduer. De to øvrige skal have udskiftet vinduerne næste år. Dette gøres fra lift. Renovering af terrasser, 1. og 2. sal (kulfiberbånd): Vi har renoveret C-lejlighederne i blok K og L. Terrasser i stueplan: Næsten alle terrasserne i blok J, BV 1-5 har fået ny belægning. Der er i alt renoveret 12 terrasser i år. Den samlede udgift til dette løber op i ca. 1.4 mio., hvilket er godt DKK mere end budgetteret, men da det tidligere år ikke altid har været muligt at lave de planlagte terrasser, og der derved er overskud i kassen, har bestyrelsen besluttet at tage af kassen, så vi kan indhente noget af det forsømte. Sternbrædder: Det skal her understreges, at det IKKE er tilladt at male de nyopsatte sternbrædder. Et afsnit omhandlende Maling af sternbrædder/tagudhæng vil indgå i foreningens Info-folder. Andet under renovering: Der er boret huller i sikringsrummene for at forbedre udluftningen i disse rum. Det er meningen, at rummene skal nedvaskes med klorin. Det samme skal ske med pladerne i P-kældrene. Varmt vand: Ved flere lejligheder, hvor der har været lukket for det varme vand, har det medført, at rust i rørene har revet sig løs, når der igen blev åbnet for vandet. Dette har i visse tilfælde medført, at rusten har sat sig i målere og vandhaner, - desværre ofte hos de samme ejere, hvilket har betydet udgifter for dem til rensning. Bestyrelsen har derfor sørget for at få installeret nogle bypassventiler, så der kan sættes koldt vand på den varme vandstreng under rengøring af varmebeholderne. Med dette tiltag håber vi at kunne undgå de fleste af den slags episoder, men i de tilfælde, hvor det er den enkelte stigestreng, der lukkes, er der dog stadig en risiko. Problemer vedr. faldstammer: Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor problemet ligger som f.eks. ved forstoppelse af gulvafløb, toilet eller udløb fra vask. Her kan

4 både fælles- og/eller ejerinstallationer være berørt. Spørgsmålet er, om problemet ligger hos ejer eller ude i den fælles faldstamme, - og hvem skal betale? I første omgang beder vi ejerne gøre, hvad de kan for selv at løse problemet. Hvis dette ikke er muligt, opfordrer vi ejerne til at kontakte Ejerforeningens kontor mhp. at der herfra bestilles håndværkere til at løse opgaven. Når denne er løst, informerer håndværkeren Ejerforeningen om, hvor problemet var, og på det grundlag afgøres det, hvem der skal betale iht. Ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen opfordrer ejerne til at benytte denne fremgangsmåde for derved at sikre, at arbejdet udføres af håndværkere, der i forvejen kender ejendommens installationer. Dermed undgås f.eks. tilkald af flere hold håndværkere, forgæves kørsel og dermed dobbeltregninger. Ejers ansvar: Det er ejers ansvar at kontrollere og få repareret de faste installationer i lejligheden, eksempelvis rustne vandrør. Boligblokkenes fælles udsugning er atter i år blevet renset, og det skal indskærpes, at ejerne skal rense egne udsugningsrør for støv og lignende, således at udsugning fra badeværelse og køkkenemhætte er optimal og fugten forsvinder fra rummet. Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af ejers misligholdelse. Ejerforeningens retssager (kælderrum): Ejerforeningen har stadig to sager i forbindelse med misligholdelse af lejeaftale på kælderrum, hvor der bl.a. var opsat varmeradiator og ekstra loftsbelysning for Ejerforeningens regning. Det drejer sig om lejlighederne BV 2, st.tv. og PV 16, st.tv. Sagerne er endnu ikke afsluttet, men vi forventer de snart kommer for retten. Udlicitering (jf. forslag til den ordinære generalforsamling i april 2008): Der blev ved den ordinære generalforsamling nedsat et licitationsudvalg bestående af 2 beboere: Søren Lydolph, Jesper Madsen, samt 2 bestyrelsesmedlemmer: Pia Sørensen og Margrethe Maibøll. Som medlem af udvalget ringede jeg til Søren Lydolph 12-maj-2008 for at aftale et møde lørdag den 17-maj-2008, men desværre kunne Søren og Jesper ikke denne dag. Søren Lydolph lovede at vende tilbage med en ny dato, hvilket aldrig er sket. Søren Lydolph havde samtidig lovet Pia Sørensen at sende det materiale, der blev præsenteret ved den ordinære generalforsamling til Jesper, Pia samt til mig, - dette er heller aldrig sket. Mangel på materiale samt interesse for sagen fra Søren Lydolphs og Jesper Madsens side er årsag til, at der ikke er sket mere i denne sag. Vedr. den tidligere vedtagne vedtægtsændring for pant: I forbindelse med vedtagelse af nyt pant i lejlighederne, blev bestyrelsen og administrator forespurgt, om pantet ville have nogen indflydelse på optagelse af lån fra Kreditforeningen, hvor svaret var, at det ingen indflydelse havde. Imidlertid har Jeanette Andersen gjort bestyrelsen opmærksom på, at svaret ikke er korrekt, idet der ved de nye lånetyper SDOR og SDO lån modregnes for et sådant pant. Værdien af pantets størrelse må derfor påregnes at skulle optages til en lidt højere rente som normalt for boliglån. Bestyrelsen mener dog stadig ikke, at det påvirker prisen på boligen ved salg. Såfremt man ønsker en nærmere uddybning, kan vi vende tilbage til dette under budgetgeneralforsamlingens punkt Eventuelt. Økonomi: Bestyrelsen har - som tidligere nævnt - ikke altid kunnet få udført det planlagte arbejde i foregående år i forbindelse med større projekter f.eks. i forbindelse med terrasserenovering m.v. på grund af vejret. Dette har betydet, at

5 renoveringsplanen ikke har været helt overholdt. I år har vi derimod indhentet noget af efterslæbet, hvilket betyder, at forventningerne til regnskabsresultatet for 2008 betyder et underskud på ca. kr Bestyrelsen har fundet dette nødvendigt, så efterslæbet i renoveringen kunne indhentes. Det skal dog pointeres, at underskuddet IKKE vil medføre nogen efterbetaling af fællesudgifter. Vedrørende Budget 2009 lægger bestyrelsen op til en forhøjelse på ca. 4,5 % - hvilket kassereren vil komme ind på under fremlæggelse af det kommende budget. Legeplads: Legepladsen har gennemgået eftersyn, og den er fundet i forsvarlig stand. Der har været forslag oppe vedr. ny legeplads, men der var ingen BUPL-(sikkerheds) mærkning, så forslaget blev taget af bordet. Fælleshus: Der er udført hovedrengøring af fælleshuset samt udfærdiget arbejdslister over rengøring af huset efter udlejning for at sikre et mere rent og indbydende lokale, da der har været problemer med utilstrækkelig rengøring efter udlejning. Parkering: Der har været klager over parkering af trailere i P-kældrene. Endnu engang skal det indskærpes, at trailere iflg. Ejerforeningens vedtægter ikke må parkeres i P- kældrene. I henhold til Politivedtægten må trailere heller ikke parkeres på offentlig vej. Samtidig vil jeg indskærpe, at vi hver især må tage hensyn til vore naboer og undlade parkering i midtergangene i P-kældrene. Udlejede holdepladser for campingvogne og trailere: Holdepladserne for campingvogne og trailere er i år blevet renoveret med nye stolper, numre, kæder m.m. Der er nu kun én plads ledig for udlejning tilbage. Maling af P-kældre: Beboerne i blok D har i fællesskab (i alderen fra 10 til 81 år) i sommer malet deres P-kælder. Beboere i andre blokke opfordres til samme initiativ. Dørskiltning/postkasser: Dørskilte og postkasseskilte laves hos viceværten på ejendomskontoret. Beboerne anmodes om at ajourføre dørskiltning og postkasseskiltning. Beplantning/beskæringsplan: For at systematisere de ansattes arbejde med beplantning og beskæring, er der udfærdiget en målrettet plan for opgaverne i de kommende år. Tak til bestyrelsen: Det har været en stor glæde at arbejde sammen med den øvrige bestyrelse, som har gjort en stort og flot arbejdsindsats.

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere