ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik."

Transkript

1 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi konturer af den faktiske kirke og af menneskers livssituation og udfordringer i dag. Vi går på opdagelse i kirken, som vi hver især har mødt/været en del, for at få øje på guldet; de allerede eksisterende ressourcer. Vi gør os dermed klart, at vi hverken er for sent på den, eller skulle være et helt andet sted for at kunne udvikle kirken i den retning, vi gerne vil. Vi er allerede, hvor vi skal være for at kunne gå i den rigtige retning. På denne baggrund vil vi vende blikket mod de aktuelle udfordringer, og vi ser på, hvad der sker, når vi tager for givet, at kirken kan være en livsfortolker ind i enhver sammenhæng. Som forberedelse til fokusgruppeinterviews derhjemme, arbejder vi med samtale- og interviewteori og lærer metoderne i praksis. Helikopterblik Guldgravning Udfordringsdetektor Interviewmetodik for fokusgruppe-interview Guldgravning I forbindelse med allerede eksisterende arrangementer/møder indbygges elementer af guldgravning. Hermed øger vi bevidstheden om hvordan, hvor og hvornår kirken giver mening, for forskellige mennesker. Samtidig skærper vi blikket for forskellighed, og menneskers mangeartede ønsker om tilknytning til kirken. Fokusgruppeinterviews 5-6 mennesker inviteres i et fokusgruppeinterview, der spørger til, hvad disse mennesker ser som udfordringer og dagsordner for sig selv og andre mennesker i dag. Afslutningsvis spørges der specifikt til bud på, hvor kirken kan/skal være til stede fremover. Denne metode giver et nuanceret billede af, hvad mennesker i lokalområdet er optaget af. Der skabes f.eks. 2-3 fokusgrupper blandt mennesker, der ikke til dagligt kommer i kirken, og 2 fokusgrupper af mennesker, der jævnligt har deres gang i kirken. Arbejdsgruppen bruger logbog som redskab til at planlægge, evaluere, reflektere og være bevidst om formål og læring undervejs.

2 2. konference Kirkens væren: Lytte og forstå Netværkskonferencerne indledes med at læse et bibelstykke efter metoden at Lytte til ordet og hinanden. På baggrund af dette og vore øvrige erfaringer med bøn, bibel og trossamtale, reflekterer vi over, hvad der nærer os som mennesker i forhold til tro, og hvad der tværtimod bliver former, der frastøder. Denne kritiske refleksion har til hensigt at klæde os godt på, når vi som forandringsaktører lokalt skal være med til at skabe relevante former for kirke. Således anser vi det for afgørende at være bevidste om, at det der for nogle er livgivende, for andre kan være det stik modsatte. Ved at tegne en tidslinje gør vi os tanker om, hvad der har præget kirkens, lokalområdets og verdens udvikling de seneste årtier. Hermed får vi øje på, hvilke sammenhænge vi er en del af, hvad og hvem vi står på skuldrene af, og hvordan vi gensidigt har spillet sammen med hinanden i historiens løb. Kirkerne bliver hinandens læringsnetværk og skaber gode vilkår for læring på kryds og tværs. Vi vil arbejde med forskellige former for læringsforståelse, og undersøger, hvor vi selv har lært noget siden sidst. Gennem arbejde med samtaleteknik går vi et spadestik dybere end erfaringsudveksling og bliver fokuserede sparringspartnere for hinanden i kirkernes arbejde. Lytte til ordet og hinanden Tidslinje Fokuseret sparringssamtale Lytte til ordet og hinanden En øvelse i at lytte indad, udad og opad. At lytte til evangeliet selv, til andre mennesker og lytte til evangeliet gennem andre mennesker. Herved nærer vi en lyttende folkekirke, der kendes på, at her bliver der lyttet og vist oprigtig interesse. Samtidig er det en iboende præmis, at Gud er lyslevende tilstede i blandt os og vil noget med kirken og os i dag. Derudover øver vi os i at finde en naturlighed i forhold til bøn, bibellæsning, og samtale om tro, som vi befinder os godt med. Metoden indflettes ved allerede eksisterende arrangementer/møder. Tidslinje Ved et eksisterende eller særligt arrangement tegnes en tidslinje for den lokale kirke, lokalområdet og verden. Herigennem opdager vi forskelligheden i perspektiv, og får øje på brudflader, sammenspil eller mangel på samme mellem kirke og det øvrige samfund. Metoden er velegnet til at invitere mennesker/grupper med vidt forskellig tilknytning til kirken til at bidrage i tidslinjetegningen. Vi arbejder med forskellige syn på visioner, kultur, medinddragelse, procesledelse og målsætninger. Vi afprøver i praksis et redskab for en visionsproces. På hver netværkskonference vil kirkerne være hinandens sparringspartnere. Via logbogen har hver kirke på forhånd, på baggrund af det sidste halve års arbejde, udvalgt sig fokusområder, refleksionsfelter og erfaringer, der ønskes belyst. Dette er basis for en fokuseret sparringssamtale mellem to arbejdsgrupper. Visionsproces Visionsproces Visionsarbejdet planlægges og gennemføres ud fra den lokale kirkes behov. Hermed understøttes en visionsbåret kirke, der er knivskarp på sin bestemmelse og sit formål.

3 3. konference Kirken handler: Visionere og eksperimentere Der er mange bud på livsfortolkninger i dag. Her vil vi opøve kirkens/vores evne til at skabe rum for samtale om tro, livsfortolkning, identitet og søgen efter retning og mening i en folkekirkelig sammenhæng. På denne konference vil vi reflektere over, hvordan kirken udfolder sig i gudstjeneste, undervisning, diakoni, samtale om tro mv. Vi undersøger, hvilken tænkning kirkens nuværende prioritering bygger på og vurderer, om vi handler i overensstemmelse med kirkens visioner. Ligeledes vil vi undersøge sammenhænge mellem kirkens forskellige arbejdsområder. I et kreativt eksperimentarium vil vi tænke konkret ud fra en vision. Herigennem vil vi opdage, at det er innovativt, dynamisk og sjovt at udvikle nye ideer i fællesskab. Hver arbejdsgruppe får Kirkefondets demografiske profil af sognet og arbejder med, hvilke indsigter den kan give om sognet. Dette demografiske blik er afgørende, når kirken vil være kirke for lokalområdets befolkning. Eller måske opdager en kirke, at kirken ikke er, eller ønsker at være sognekirke, men kirke med en særlig profil, eller kirke på tværs af sognegrænser? Livs- og trosfortælling Kreativt eksperimentarium Sogneprofil Livs- og trosfortælling Livs- og troshistoriefortælling er en inkluderende metode til at arbejde med eksistentielle spørgsmål og tro på. Her kan enhver fortælle sin historie og nysgerrigt undersøge, hvad det vil sige at fortælle eller lytte til andres tros- og livsfortælling. Metoden bruges ved allerede eksisterende arrangementer/møder. Kreativt eksperimentarium En metode til at tænke muligheder og udforske hvilken kraft og dynamik der kan være i at udvikle ideer i fællesskab. Dette udvider vores forståelse af, hvem der er kirken, og hvad kirken kan være. Der udvikles konkrete realiserbare forslag. Visionsbåret udvikling og afvikling En metode til at sætte visionen på arbejde overalt i kirken. Dette giver redskaber til, at ethvert udvalg, ethvert nyt tiltag, enhver ansat, tager afsæt i kirkens vision. Hermed skabes en kultur, hvor eksperimentering værdsættes, og hvor man tør både udvikle og afvikle. En visionsbåret kirke fordrer, at der er villighed til både at udvikle og afvikle. Dette kræver et bredt ejerskab til visionen i kirken. Vi arbejder med metoder til både udvikling og afvikling, der frugtbargøres bredt i kirken og nærer modet til at eksperimentere. Visionsbåret udvikling og afvikling

4 4. konference Kirken handler: Visionere og eksperimentere Vi arbejder med vores selvforståelse som kirke. Kirken er et radikalt mangfoldigt fællesskab i Kristus, fællesskabet af alle døbte. Kirkens organisering bør ske i lyset af, hvad kirkens væsen er. Vi reflekterer sammen over kirkens nutidige og fremtidige rollefordeling, fællesskabsformer og frivillighedskultur. Kirkemodel-udvikling Kirkemodel-udvikling En guide til analyse af kirkens fællesskabsforståelse, opgaver og frivillighedskultur mhp. refleksion over modeller i egen kirke. Herefter udfordrer vi hinanden til at reflektere over, udvikle og eksperimentere med forskellige modellers betydning for kirkens arbejde og organisering. Visionen giver præmisserne for de mange konkrete handleplaner, der løbende skal udarbejdes. Vi gør det derfor til en dyd ikke at lave forkromede 3-årsplaner, men altid at være knivskarpe på kirkens vision som grundlag for de beslutninger, der skal træffes. Ud fra visionen vil vi løbende arbejde med de kommende pejlemærker for kirkens lokale arbejde. Visionssyrebad Visionssyrebad Med baggrund i visionsledelse, gør vi det til en naturlig opgave for alle i kirken at tage beslutninger og skabe gode rammer for kirke med udgangspunkt i visionen. Arbejdsgruppens opgave er således at mennesker overalt i kirken er inddraget i en samtale, der fortolker visionen ind i kirkens mangfoldige væren og gøren. Udover menighedsrådet og arbejdsgruppen er der en række interessenter i og omkring den lokale kirke, hvis perspektiver og input det er vigtigt at inddrage i udviklingsprocessen. Dertil kommer andre lokale kirker og organisationer, som kan bidrage til processen som sparrings- og samarbejdspartnere. Interessent- og partneranalyse Interessentanalyse En kortlægning af kirkens aktuelle og mulige interessenter og samarbejdspartnere. Formålet er at skabe rammer for en relevant kirke, der undgår at leve som parallelsamfund i lokalområdet. Analysen præsenteres for og drøftes i relevante fora i kirken.

5 5. konference Kirken på vej: Med blik for det der er ved at opstå Udviklingsprocesser er præget af bestemte dynamikker og forløber i nogle identificerbare faser. Vi vil se på de forskellige elementer og dimensioner i udviklingsprocesser. Særligt vil vi se på forskellige måder at håndtere forandring på, og forskellige idealer for hvordan forandring bedst gennemføres. Endelig vil vi arbejde med kritik som mulig ressource og nødvendig forandringsmotor. Udvikling forudsætter ledelse, og vi vil drøfte forskellige tilgange til ledelse. Vi vil se, hvor forskellige idealer disse forskellige tilgange giver og arbejde med arbejdsgruppens rolle som ledelsesagenter i det lokale udviklingsarbejde. Samtidig vil vi gå på jagt efter den eksisterende ledelsesforståelse i kirken. Der er læring at hente fra mennesker, der er positive over for tro og kirke, men af forskellige grunde har valgt kirken fra. Vi vil lytte til kritik af folkekirken som institution og af folkekirkens praksis, for at få input til det videre udviklingsarbejde. I en visionsbåret udvikling ud fra bestemte pejlemærker spiller eksperimentering og evaluering en afgørende rolle i processen. En model for eksperimentering og evaluering præsenteres. Udviklingens hvem, hvad, hvor Ledelse på kryds og tværs Eksperimenterings- og evalueringsmodel Udviklingens hvem hvad hvor Med inspiration fra Udviklingens hvem, hvad, hvor arbejder arbejdsgruppen på at være bevidst om den lokale udviklingsproces faser og dynamikker. Særligt arbejdes der med at efterspørge konstruktiv kritik. Ledelse på kryds og tværs Med baggrund i det konkrete udviklingsprojekt, formulerer arbejdsgruppen sine principper for ledelse af dette projekt, og en kontur af en ønsket ledelse generelt i kirken. Arbejdsgruppen kommer med bud på, hvordan en sådan ledelse kan næres. Eksperimenterings- og evalueringsmodel Arbejdsgruppen bruger denne og andre modeller i udviklingsprocessen. Hermed vænner vi os til at være tydelige omkring målsætninger og evalueringer. Kirkens lokale udviklingsprojekt Hovedopgaven for den lokale arbejdsgruppe efter denne konference vil være at arbejde videre med kirkens eget udviklingsprojekt.

6 6. konference Kirken på vej: Med blik for det der er ved at opstå Lokal Kirkeudviklings periode er nu ved vejs ende. Men kirkens udvikling skal naturligvis fortsætte. Fremtiden er allerede på vej. På denne afsluttende konference ser vi tilbage på den 3-årige arbejdsproces, samler erfaringer og læring, og tænker fremad. Fremtiden kommer af sig selv Visionen sætter stadig nye skud Den 3-årige arbejdsproces er ved sin afslutning. Der er derimod ingen ende på, hvad kirken og arbejdsgruppen har af skibe at sætte i søen. Og vinden er god. Konferencerne har skaffet arbejdsgrupperne tid til refleksion, fordybelse, samtale, inspiration, arbejde med metodik, og planlægning af det lokale arbejde med at øge kirkens visionsfokus, og dens evne til at være nutidig, relevant og troværdig. På denne konference tegner arbejdsgruppen et billede af fremtidige måder at arbejde på i kirken. Hvad skal der til for at kirken også i fremtiden må bevare fokus på visionen, og undgå, at ressourcerne går til bygninger, drift og vedligehold? En oase af tid og rum I arbejdsgruppen planlægges det kommende fokusområde i egen kirke. Samtidig lægges en strategi for at sikre, at der også fremover sættes fokus på kirkens væren, fremfor et hav af aktiviteter. Arbejdsgruppen udvælger sig metoder, der også i de næste 3 år, giver gode rum for læring, fordybelse og visionsfokus for alle der er en del af kirken. I arbejdsgruppen og på tværs i læringsnetværket samler vi op på den 3-årige proces. Vi vurderer hver især, hvordan det er gået med kirkens udviklingsprojekter og med at indgå som læringsnetværk for hinanden. Samtidig drømmer vi højt sammen. Hvilke udfordringer ligger og venter på os? Hvilke muligheder ligger til højrebenet for folkekirken i Danmark? Hvis jeg var kirkeminister Hvis jeg var biskop Hvis jeg var millionær Vi er tilsammen en del af folkekirken, og det er blandt andet os, der skaber rammerne for fremtidens dejlige kirke. Og nu er vi et netværk af kirker. Hvad kan det ikke ende med? Statusopgørelse med indbygget fremtid

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere