Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference"

Transkript

1 Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B Aflevering fredag d.29/ Professionshøjskolen Metropol, København Vejleder: Merete Wonsyl Opgaven må gerne anvendes internt i uddannelsen I henhold til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser" nr af 24. august , stk. 6, bekræfter undertegnede eksaminand med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskrift

2 Resumé dansk Dette Bachelorprojekt beskæftiger sig med oplevelsen af sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference i hospitalspsykiatrien. Projektets indledning omhandler det tværfaglige samarbejde, herunder det interprofessionelle samarbejde i sundhedsvæsnet, samt begrundelse af dets relevans og udvikling inden for sundhedsvæsenet. De empiriske data blev indsamlet via tre interviews med to sygeplejersker og en læge fra et af Region Hovedstadens Psykiatriske Centre. Resultaterne blev analyseret med teori af Kirsti og Per Lauvås, Merry Elisabeth Scheel og Niels Buus. Sammenfattende finder studiet frem til, at der er en tendens til, at sygeplejersken ikke altid formår at tydeliggøre hendes rolle under konferencen samt at kunne afgrænse hendes fag. Samtidig opleves det, at der stadig hersker en medicinsk diskurs i psykiatrien, hvilket også besværliggør det for sygeplejersken at inddrage sygeplejen i den fælles beslutningsproces. Afslutningsvis diskuteres det, i hvilken grad en stærk fagidentitet kan bidrage til at øge sygeplejerskens evne til at samarbejde for at kunne opnå en bedre kvalitet af patientplejen. 2

3 Resumé engelsk This Bachelor thesis deals with the nurse s role in the interdisciplinary conference within the hospital psychiatry. The project starts out by giving an introduction to what interdisciplinary collaboration is, including a description of the inter-professional collaboration in health care, as well as giving arguments for its relevance within the health care system and how is has developed. The empirical data has been collected through three interviews with two nurses and one doctor all working within a psychiatric centre in Region Hovedstaden. The results have been analyzed using the theories of Kirsti and Per Lauvås, Meery Elisabeth, and Niels Buus. Overall, the study finds that the nurse has a tendency to not always being capable of clarifying and expressing her role during the conference as well as not being able to define her profession. At the same time there is an impression of the psychiatric field being dominated by a medical discourse, which impedes the nurse in bringing in the nursing care in the common decision-making process. At the end a discussion is given on to what degree a stronger professional identity could contribute in increasing the nurse s ability to cooperate and thereby securing a higher quality of the patient care. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Sygeplejefaglig problemstilling Indledning Motivation Litteraturgennemgang Tværfaglighed i sundhedsvæsnet Tværfaglighed i psykiatrien Sygeplejefagligt perspektiv Patientperspektiv Afgrænsning og problemformulering Metode og teori Kvalitativt forsknings interview ud fra et hermeneutisk perspektiv Dataindsamlingsmetode/empiri Valg af informanter Den semi-strukturerede interviewform Etiske overvejelser Valg af analysemetode Valg af teori Kirsti Lauvås og Per Lauvås (Lauvås & Lauvås) Merry Elisabeth Scheel ( ) (Scheel) Egenlogik og Samfundslogik (Scheel 2005) Niels Buus (Buus) Analyse Tema 1: Fælles forståelse af den tværfaglige konference Formålet med den tværfaglige konference

6 6.1.2 Sygeplejersken som koordinator Forventninger til andre faggrupper Konferencens biddrag til det sammenhængende patientforløb Tema 2: Sygeplejersken i et spændingsfelt Anvendelse og imødekommenhed til fagets yderside Anvendelse og formidlingen af fagets inderside Uklarhed om sygeplejerskens rolle og virksomhedsfelt Tema 3: Den tværfaglige udfordring Medicinsk diskurs En stærk fagidentitet Diskussion Diskussion af analysens fund Diskussion af teori Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Vejledning for kontaktperson (Region Hovedstaden, Psykiatri) Bilag 2 - Fælles model for behandlingsplanskonferencer (Region Hovedstaden Psykiatri), januar Bilag 3 Pilotinterviews Bilag 4 Etiske og Juridiske retningslinjer Bilag 5 - Transskription af interview med 1. informant Bilag 6 - Transskription Interview med sygeplejerske Bilag 7 Transskription af interview med lægen

7 1. Sygeplejefaglig problemstilling 1.1 Indledning Den tværprofessionelle virksomhed har fået stor indflydelse i det danske sundhedsvæsen idet, der er kommet en øget specialisering og en større kompleksitet i dets praksis (Danielsen 2011). I denne opgave ønsker jeg at beskrive og behandle forskellige problematikker ved det tværfaglige samarbejde i psykiatrien. I opgaven tages der afsæt i, hvilken betydning sygeplejerskens fag har i det tværfaglige samarbejde på et intensivt psykiatrisk afsnit på et af Region Hovedstadens Centre. På trods af, at opgaven beskæftiger sig med problematikker på et specifik afsnit, menes disse at kunne have relevans og betydning for det generelle tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren. Formålet med min undersøgelse om, hvordan sygeplejersken indgår i samarbejder med andre sundhedsprofessionelle bunder ligeledes i en interesse for, at sygeplejersken som sundhedsprofessionel udvikler og styrker sin viden om andre sundhedsprofessioner, hendes eget fag og hendes organisatoriske kompetencer for på længere sigt at kunne skabe et optimalt sammenhængende forløb for den enkelte borger (Danielsen 2011). 1.2 Motivation Ifølge bekendtgørelsen for professionsbachelor i sygepleje skal den studerende opnå kvalifikation til [ ] at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde (BEK nr. 29 af 24/01/2008). Mit første bekendtskab med tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren, fandt sted på modul 11. Her fik ygeplejestuderende og lægestuderende mulighed for at samarbejde om en case for på den måde at få kendskab til hinandens fagområde. Formålet var også, at de studerende skulle få en fornemmelse af, hvordan der bedst muligt kan arbejdes sammen, for at imødekomme patientens behov. På modul 12 kom jeg i psykiatrien, hvor jeg tog del i den tværfaglige konference. Her observerede jeg, at sygeplejerskerne havde forskellige måder at samarbejde med andre faggrupper på. Det som var særligt i øjenfaldende, var at sygeplejerskerne præsenterede deres patient på hvidt forskellige måder. Jeg bemærkede, at sygeplejerskerenes rolle ikke altid blev synliggjort og nogle gange kunne det ske, at sygeplejen ikke altid blev prioriteret som en del af den fælles beslutningsplan. Jeg oplevede, at konference oftest endte i et medicinsk forum, hvor 7

8 kommunikationen blev monofaglig 1. Det var på daværende tidspunkt jeg fik interessen for at undersøge sygeplejerskernes rolle i et tværfagligt samarbejde. En nærmere beskrivelse af min egen forforståelse vil blive uddybet i Metode- og Teoriafsnittet. 1.3 Litteraturgennemgang I forbindelse med denne bacheloropgave er der blevet indsamlet litteratur via Cinahl database, hvor følgende søgeord er blevet anvendt: Interprofessional relations AND Professional role AND Teamwork (98 hits). Cinahl databasen er valgt, da den primært henvender sig til sygeplejersker. Ved PubMed er der benyttet søgeord: Interprofessional AND Collaborative practice AND nurse s role (343 hits). Jeg har anvendt PubMed som publicerer forskningsundersøgelser der primært henvender sig til medicinere og dermed kan biddrage med flere vinkler på den valgte sygeplejefagligproblemstilling. Inklusionskriterierne gik på at udvælge forskningsundersøgelser, der vedrørte beskrivelser af barriere og problematikker, der kan opstå ved tværfagligt samarbejde, frem for generelle beskrivelser af tværfaglige teams. Der er inkluderet forskningsartikler som vedrører sygeplejerskens identitet samt rolle i det tværfaglige arbejde frem for sygeplejerskens generelle virksomhedsfelt. Samtidig inkluderes der artikler der forholder sig til sygepleje praksis, idet jeg har fokus på sygeplejerskens udvikling i praksis. Jeg har desuden inkluderet udenlandske forskningsartikler, som har relateret sig til min danske undersøgelses artikler, for på den måde at sammenligne deres fund. Eksklusionskriterierne for alle artikler var, at artiklerne ikke måtte være mere end fem år gamle, da jeg ønskede kun at inddrage aktuelt empiri, som var opdateret i forhold til, hvor vi er i udviklingen af sygeplejen. De udvalgte artikler omfatter Mitchell, Parker & Giles (2011) samt Orchard (2010). 1.4 Tværfaglighed i sundhedsvæsnet Tværfagligt samarbejde kan ses i flere forskellige sammenhænge, men i sundhedsvæsnet anskues tværfagligheden i forbindelse med behandling og pleje af patienter, kompetenceudvikling af faggrupper, praktikuddannelse af sygeplejestuderende og i forbindelse med forskning inden for Social- og Sundhedsområdet. I Sundhedsvæsnet fremtræder tværfaglighed som et positivt ladet ord og signalerer dynamik og helhedsorientering i virksomheden (Lauvås & 1 Monofagligt samarbejde defineres som en lav grad af tværfaglighed, idet én profession samarbejde inde for et område (Lauvås og Lauvås 2010 s.47). 8

9 Lauvås 2010). Begrebet defineres som samarbejde på tværs af flere professioner og forstås som en koordinering af et forløb, hvor der er en faglig afhængighed af hinanden (ibid.). Inden for tværfagligt samarbejde findes der overordnet set to måder at operere på, nemlig: Interprofessionel: Flere forskellige professioner er repræsenteret. Samarbejdet handler om at lære om, med og af hinandens fag. Der er fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde, hvor de centrale elementer er fælles værdier, visioner og mål. Et kendt fælles værdiggrundlag, hvor målet for et givet patientforløb synliggøres (Danielsen 2011 s. 24). Intraprofessionel: Er et samarbejde inden for den enkelte profession ex. et samarbejde som består udelukkende af sygeplejersker (ibid.). Jeg har valgt at fokusere på det interprofessionelle samarbejde, da det er her, den største udfordring ligger og samtidig også de største gevinster, når det lykkes (Lauvås & Lauvås 2010). Der findes forskellige typer af interprofessionelt samarbejde, hvoraf følgende kan nævnes: multidisciplinær eller flerfaglig, interdisciplinær, transdisciplinær og krydsdisciplinær. Da jeg ikke anvender disse begreber yderligere i opgaven, vil de ikke blive beskrevet nærmere (Danielsen 2011). Hvis vi ser på udviklingen inden for det danske sundhedsvæsen, så har tværfagligt samarbejde haft en afgørende betydning i forhold til omkostningsbesparelser samt udnyttelse af ressourcer. I nutidens organisations- og samfundsliv menes tværfagligt samarbejde at være en nødvendighed eftersom sektorerne er blevet opdelt, fagkundskaberne er blevet mere specialiseret, og selve differentieringen har spredt sig så meget ud, at helhed og sammenhæng kræver mere tværfaglighed. Tværfaglighed er ikke kun et spørgsmål om en effektiv ressourceudnyttelse, men ses også som en løsning på kvalitetsproblemer i den sundhedsfaglige indsats for patienter. Det tværfaglige samarbejde er derfor blevet et centralt omdrejningspunkt i den politiske debat og har sit fokus både kommunalt, regionalt og nationalt (Lauvås & Lauvås 2010). Udviklingen stiller dog stadig større krav om tværfagligt samarbejde. Det gælder i forhold til flere livsstilsog kroniske sygdomme og ændrede krav til patient- og brugerinvolvering. Også strukturændringer i sundhedsvæsenet med stadig flere komplekse behandlings- og plejeforløb, flere ambulante undersøgelser og behandlinger, dagshospitaler, accelererede patientforløb, sundhedscentre og udkørende teams øger kravene. Vilkårene i sundhedsvæsenet medfører forventninger til de sundhedsprofessionelles kompetencer med henblik på effektivitet og målrettet team- 9

10 samarbejde på tværs af faggrupper, og sikring af fleksibilitet og opgaveglidning (Undervisningsministeriet 2006). Som nævnt er der mange fordele ved et velfungerende interprofessionelt samarbejde, så som højere effektivitet samt kvalitet. Det er dog ikke så lige til at opnå disse fordele på grund af samarbejdets kompleksitet. I forskningsartiklen af Mitchell, Parker & Giles (2011) fremgår det klart, at der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for at opnå en høj effektivitet af et tværfagligt team. Artiklen er kvantitativ og baserer sig på en surveyundersøgelse af 47 australske interprofessionelle teams. Deres resultater er fremkommet ved brug af en statistisk metode, hvor de undersøger sammenhængen mellem teamets diversitet og effektivitet. De finder, at for interprofessionelle teams kan resultere i øget effektivitet, skal der både være en høj grad af team identitet samt en lav grad af trussel mod fagidentiteten. Det vil sige, at en høj effektivitet af tværfaglige teams kan opnås, hvis de professionelle føler en stærk tilknytning til teamet og samtidig ikke føler sig truet på deres fagidentitet. For at opnå den høje grad af teamidentitet og undgå truslen mod fagidentiteten foreslås det i artiklen, at man fokuserer på at opbygge fælles mål, fælles vision og en afhængighed mellem faggrupperne blandt de professionelle i teamet. Af Danielsen (2011) fremgår det desuden, at hvis der forekommer mangel på en fælles forståelse af værdier og mål i et tværfagligt samarbejde, kan det også påvirke kvaliteten af det sammenhængende forløb. Derved risikerer patienten at gå glip af den hjælp og støtte han/hun har ret til og krav på. Det er altså vigtigt at have fælles værdier, mål og vision inden for det interprofessionelle team for at opnå den høje effektivitet samt kvalitet. Ovenstående gennemgang fokuserede på det tværfaglige samarbejde generelt i sundhedsvæsenet. I det efterfølgende afsnit vil der blive set nærmere på det tværfaglige samarbejde inden for psykiatrien Tværfaglighed i psykiatrien Idet psykiatriens faggrupper har forskellige uddannelser, er deres syn på psykisk lidelse også forskelligt (Simpson & Buus 2009). Som regel vil medicinere tolke patientens adfærd og handlinger ud fra et biologisk grundlag, hvorimod plejepersonalet ser samme handlinger som adfærd, der kræver en respons fra plejepersonalet. Forskellige forståelser af psykisk lidelse kan skabe konflikter mellem de sundhedsprofessionelle, da de i deres indbyrdes samarbejde trækker på forskellige modeller for behandling af psykiske lidelser (ibid.). 10

11 Psykiske lidelser er et omfattende begreb, der omfatter psykiske sygdomme med psykotiske symptomer (fx skizofreni), affektive tilstande (fx depression), nervøse og stressrelaterede tilstande (fx angst), spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug af alkohol og stoffer og demens (Bertelsen 2007). Psykiske sygdomme påvirker stemning, følelser, tanker og opfattelsesevnen og vil ofte vise sig i adfærden. Ca procent af den danske befolkning har en psykisk lidelse, hvor årsagen kan være arvelig, men oftest er socialt betinget (Sundhedsstyrelsen 2009). Der kræves en bred vifte af sundhedsprofessionelle til at opfylde patientens ønsker og behov (Simpson & Buus 2009). Sundhedsstyrelsen (2009) har udarbejdet en National Strategi for psykiatriske patienter, hvor visionen er, at det skal være lettere at være psykiatrisk patient. Det skal give borgeren mulighed for at få hjælp tidligt, og der skal være en række af forskellige tilbud målrettet mod den enkelte borgers behov. Sundhedsprofessionerne skal være højt kvalificeret inden for selve psykiatriområdet, der skal sørge for at genere og udvikle større viden om forebyggelse og behandling. De krav, der stilles til de sundhedsprofessionelle, er bl.a. at: Sikre at personer med psykiske lidelser modtager en lettilgængelig, tilstrækkelig og effektiv diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning af høj kvalitet og med højest mulig inddragelse og respekt for den enkelte patients autonomi og selvbestemmelse (Sundhedsstyrelsen 2009, s.7). Formålet med den Nationale strategi er, at den skal kunne biddrage til en høj kvalitet både i forhold til den enkelte sundhedsydelse men også med henblik på at sikre kontinuitet og et sammenhængende patientforløb. Omdrejningspunktet for strategien er det gode patientforløb (Sundhedsstyrelsen 2009). Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet Sammenhængende patientforløb. I psykiatrien består arbejdsformen af tvær- og flerfagligt samarbejde. Dette gælder i forhold til miljøgrupper samt i udgående teams. Sundhedspersonalet omfatter bl.a. speciallæger, læger, sygeplejersker, psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, socialog sundhedsassistenter og plejere. Da det psykiatriske område stadig er under udvikling, udgør personalet en afgørende og væsentlig ressource i opgaveløsningen. Det skal derfor sikres, at hver faggruppe har en høj faglig ekspertise og bidrager med hver deres specifikke kompeten- 11

12 cer. Da psykiatrien i høj grad arbejder ud fra et holistisk 2 perspektiv, er det tværfaglige samarbejde vigtigt (Danielsen 2011) Sygeplejefagligt perspektiv Indtil videre er det tværfaglige samarbejde gennemgået generelt for alle faggrupper. I dette afsnit ses der på sygeplejerskens rolle i det tværfaglige samarbejde. Afsnittet vil starte med en gennemgang af sygeplejerskens virksomhedsfelt og dernæst sygeplejerskens rolle i det tværfaglige samarbejde. Sygeplejeplejerskens virksomhedsfelt udgør først og fremmest de fire grundlæggende elementer: udføre, formidle, lede og udvikle (Studieordning 2008). Dernæst definerer Hummelvoll (1998 s. 41) den psykiatriske sygepleje som en: planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed. Den tager sigte på, at styrke patientens egenomsorg og derigennem løse/reducere hans sundhedsproblemer. Gennem et samarbejdende og forpligtende fællesskab forsøger man at hjælpe patienten til selvrespekt og til at finde egne holdbare livsværdier. Ifølge sundhedsloven 1 kapitel 1 har sygeplejersken som overordet ansvar at: fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte (Sundhedsloven 2010). Psykiatrisk sygepleje tager udgangspunkt i de konsekvenser, sygdommen har for det enkelte menneskes evne til at mestre hverdagens krav. Hovedopgaven for plejepersonalet er relationsbehandlingen, hvor grundlaget er kontakten til og alliancen med patienten. Dette inkluderer at være kontaktperson for et antal patienter, herunder at samarbejde med øvrige faggrupper omkring koordinering af den tværfaglige intervention i den enkelte patients pleje- og behandlingsforløb (Bilag 1). Kontaktpersonen vurderer desuden behovet for grundlæggende sygepleje samt udfører pleje og behandling ud fra jeg-støtte og jeg-styrkende principper. De kognitive teknikker og recoveryorientering medtænkes i plejen (Personalehåndbogen 2011). Det er altså blevet en vigtig del af sygeplejerskens arbejde at arbejde sammen med andre faggrupper. I 2008 skete der ændringer i sygeplejerskeuddannelsen. Der blev udviklet en fælles national studieordning med det formål at tage højde for udviklingen på det sundhedsfaglige og 2 Betyder, at man opfatter mennesket som et biologisk, psykologisk, intellektuel, åndelig og socialkulturelt væsen (Hummelvoll 1998 s.22). 12

13 uddannelsesmæssige område. Derudover blev der også medtænkt fremtidens forventninger og krav til sygeplejerskers kvalifikationer og kompetencer. Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed blev et af de nye tiltag, som har til formål at styrke den studerende til at indgå i et tværprofessionelt samarbejde og i flerfaglig opgaveløsning. Derudover skal modulet skærpe den sygeplejestuderendes viden om egen fagidentitet og anerkendelse af egen profession (Studieordningen 2008). Ligesom det generelt var tilfældet med interprofessionelle teams, gælder det også for sygeplejersker, der indgår i sådanne teams, at særlige faktorer skal være til stede for bedst muligt at udnytte sygeplejerskens kompetencer i samarbejdet. I en forskningsartikel af Orchard (2010) undersøges sygeplejerskens rolle i interprofessionelle samarbejde. Artiklen er et litteraturstudie af nyere litteratur på området samt forfatterens egne erfaringer. Orchard finder, at for at sygeplejersken bedst muligt kan bidrage til de interprofessionelle teams, skal hun blive bedre til at forstå samt udtrykke sin specifikke rolle i teamet, viden og kompetencer. Samtidig skal der ske en udvikling i det teorietiske undervisningsmateriale, så det understøtter en mere nuanceret og akademisk rolle for sygeplejersken i sundhedsvæsnet Patientperspektiv Indtil videre har fokus været på de professionelles rolle i det tværfaglige samarbejde. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at årsagen til, at man overhovedet anvender tværfagligt samarbejde, er for at give patienten et bedre behandlingsforløb. Samtidig er selve udgangspunktet for det tværfaglige samarbejde patienten. Så hvordan mærker patienten fordelene ved det tværfaglige samarbejde? Som det også beskrives i Orchard (2010), er det meget vigtigt, at plejen og behandlingen af patienten går mod en patientorienteret tilgang fremfor et udgangspunkt i de professionelles kompetencer. Resultatet af en sådan tilgang er, at patienterne vil opleve mere ensartet og sammenhængende patientforløb, hvor det er patienten, der er i fokus. Oplevelsen af sammenhæng er en afgørende faktor for et positivt forløb for patienten. Som et led i at opbygge mere sammenhængende patientforløb inden for psykiatrien oprettede man en kontaktpersonsordning som en del af selve behandlingen. Ligeledes vil det øgede samarbejde mellem diverse faggrupper føre til accelererede patientforløb. Det vil sige, at patientforløbet skal accelereres og altså afsluttes hurtigere. 13

14 2. Afgrænsning og problemformulering Tværfagligt samarbejde er et bredt begreb, og det kan komme til udtryk i praksis på mange forskellige måder. Jeg har valgt at fokusere på den tværfaglige konference. Den tværfaglige konference er et konkret værktøj, der anvendes til at opnå tværfagligt samarbejde. Begrebet uddybes senere i opgaven. Opgaven fokuserer desuden på den vidensdeling, der finder sted under en tværfaglig konference. Dermed ser jeg bort fra kommunikationsaspektet af den tværfaglige konference. Jeg kommer kort ind på det hierarkiske aspekt af den tværfaglige konference, men går ikke i dybden med det. Derudover har jeg valgt ikke at se nærmere på, hvordan kulturen og miljøet præger den tværfaglige konference. Tværfagligt samarbejde anvendes mange steder i sundhedsvæsenet. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i hospitalspsykiatrien. Jeg har derfor fravalgt somatikken. Årsagen hertil er, at det er i hospitalspsykiatrien, at jeg har oplevet det største behov for og den største brug af tværfagligt samarbejde. Jeg vil i opgaven fokusere på sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference. Det omfatter også en forståelse af, hvordan sygeplejersken forstår sit virksomhedsfelt i samarbejdet med de andre faggrupper, samt hvordan sygeplejersken sikrer, at patienten får et sammenhængende forløb. Ovenstående afgrænsning leder til følgende problemformulering: Hvordan kan sygeplejersken indgå i en fælles beslutningsproces ved den tværfaglige konference i hospitalspsykiatrien, så det fælles mål for patienten imødekommes? Problemformuleringen vil forsøges besvaret i resten af opgaven, som er struktureret således: I næste afsnit gennemgås den i analysen anvendte metode og teori. Dernæst præsenteres analysen efterfulgt af en diskussion og konklusion. Opgaven afsluttes med en perspektivering. 3. Metode og teori I følgende afsnit vil jeg redegøre for den metodiske fremgangsmåde, og de metodiske refleksioner jeg har gjort mig i løbet af projektprocessen. Til at undersøge min ovenstående problemformulering er dette projekt bygget op omkring Steiner Kvales kvalitative forskningsinterview (Kvale 2009). Som inspiration til designet af undersøgelsen har jeg valgt at anvende Kvales bog: InterView introduktion til et håndværk (2009). Kvale inddeler interviewundersøgelsen i syv faser som består af: Tematisering, design, interview, 14

15 transskription, analyse, verifikation og rapportering (ibid.) Det der kendetegner Kvales metode er, at den beskriver og analyserer processer og forløb, som mennesker gennemgår alene eller i grupper. Metoden giver mulighed for at forstå sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver, hvor de beskriver verden som de oplever den. Kvales videnskabsteoretiske udgangspunkt tager afsæt i en postmoderne referenceramme, der har fokus på en perspektivistisk virkelighed, hvor facetter, fortolkninger og nuancer erstatter en mere objektiv og stabil virkelighed (ibid.). Denne tænkning er bl.a. inspireret af fænomenologien og hermeneutikken. Ud fra en fænomenologisk tankegang refereres til Edmund Husserl ( ), hvis slagord lyder: at gå til sagen selv eller Zuruck zu den Sachen selbst. (Kvale 2009). I forhold til min undersøgelse menes der med dette, at de valgte informanter sætter ord på deres livsverden og opfattelse af, hvordan de oplever sygeplejerskens rolle i det tværfaglige samarbejde. Da jeg samtidig ønsker at opnå en større forståelse af informanternes livsverden, er min tilgang til undersøgelsen inspireret af hermeneutikken. 3.1 Kvalitativt forsknings interview ud fra et hermeneutisk perspektiv Hermeneutikken kendetegnes især ved den hermeneutiske cirkel, hvor man forsøger at opnå en dybere forståelse af informanternes udsagn, ved at tage cirklens udvidende metode i brug (Fredslund & Dahlager 2007). Til at redegøre for det hermeneutiske perspektiv anvender jeg i denne opgave Dahlager og Fredslund, Hermeneutisk analyse Forståelse og forforståelse i forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab (2007). Som sygeplejestuderende stiftede jeg bekendtskab med det psykiatriske regi på modul 8 og modul 12. Jeg har igennem uddannelsen interesseret mig for psykologi og for psykiatriens særlige gruppe af skæve eksistenser. Jeg har igennem min praktik i psykiatrien erfaret, hvor kompliceret et tværfagligt samarbejde kan være, idet flere faggrupper er involveret i et behandlingsforløb. Kompleksiteten bestod bl.a. af patientens situation, hvor både psykiske og somatiske problematikker var i fokus, men jeg erfarede samtidig, at sygeplejerskens rolle var meget kompleks, idet en stor del af hendes arbejde bestod af koordinering, hvor et tæt samarbejde til de forskellige faggrupper var en forudsætning for, at imødekomme patientens behov. Ved brug af den hermeneutiske cirkel, er det først og fremmest en forudsætning at kunne udlede metodiske principper for at kunne beherske ens forforståelse. For at ny viden kan produceres, kræver det en erkendelse af fire følgende begreber: fordomme/forforståelse, situation, horisont samt forståelse som horisontsammensmeltning (Fredslund og Dahlager 2007). Da min problemstilling er inspireret af de problematikker, jeg personligt har erfaret på modul 12 er 15

16 undersøgelsen forforståelse præget af de relationer, jeg har skabt til klinikkens plejepersonale samt de rammer, der er sat op omkring afsnittets tværfaglige konference (Bilag 2). Forforståelse er ifølge Fredslund og Dahlager (2007) præget af fordomme og betragtes som både fordele og ulemper i forhold til undersøgelsens metode. Det at undersøgelsesprocessen tager udgangspunkt i hermeneutikken betyder, at der forgår en kontinuerlig vekslen mellem dele af helheden og helheden af delene, hvor forforståelsen anses for en naturlig del af undersøgelsesprocessen. Dette er anderledes fra Steiner Kvales teori (2009), hvor forforståelsen antages at kunne sættes i parentes og ikke anvendes aktivt. Fredslund & Dahlager (2007) refererer til den tyske filosof Hans-Georg Gadamer, som ligeledes påpeger: at det udforskende subjekt ikke kan adskilles fra det udforskende objekt, og at subjektets fordomme er et aktivt element i forståelsen af et fænomen (ibid. s..154). Med dette menes, at jeg som forsker, anvender forforståelse aktivt i processen og som produktionen af en ny forståelse/ny viden. Dette betyder, at jeg som forsker, har en forforståelse af et fænomen, inden jeg går i gang med forståelsesprocessen (ibid.). Forinden mine interview med informanterne har jeg altså allerede dannet mig en erfaring og tilegnet mig en viden, om hvordan sygeplejerskernes rolle udspiller sig under den tværfaglige konference. Fredslund & Dahlager (2007) mener, at det er sværere at vide, hvilke forskningsspørgsmål der skal stilles, hvis forskeren ikke selv har et kendskab til et fænomen inden undersøgelsesprocessen. Forforståelsen kommer af det vi på forhånd ved om et objekt, og er præget af vores egen situation, nemlig vores egen historie. Situationen indebærer blandt andet samfundsmæssige, personlige og kulturelle kontekster, og det er den, som danner baggrund for vores forforståelse (ibid.). Hermeneutikken tager sin form af, at vores erkendelse af virkeligheden er i en fortolkende proces, nemlig vores egen opfattelse af verden (Fredslund og Daglager 2007). I et hermeneutisk perspektiv er det vores forforståelse, der danner baggrund for, at vi opnår en ny, videreudviklet, forståelse af noget. Det er således en cirkulær eller spiralformet udvikling, når vores egen forforståelse møder et andet individs forforståelse, og vi får en ny forståelse, og der produceres ny viden (ibid.). Dette vil naturligvis også være gældende for mig, som forfatter af denne opgave, da interviewene vil blive fortolket af mig ud fra min livsverden. Horisontsammensmeltning sker, når to horisonter mødes og der opstår en ny forståelse. Horisont dækker over det enkelte individs egen forforståelse dennes livsverden, og er forudsætningen for, at der kan opnås en horisontsammensmeltning (Fredslund og Dahlager 2007). Horisontsammensmeltning skal beskrive det, der sker, når vi oprigtigt forsøger at indgå i den 16

17 andens sted. Det vil sige, at jeg i mit interview forsøger at begribe den andens, altså informantens (for)forståelse/horisont. Konkret betyder det, at jeg i mødet med min informant, bruger min egen forforståelse/horisont aktivt, da jeg ikke kan lægge min forforståelse bag mig. Dette ville heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis en ny og mere udvidet forståelse skal opnås. Det er netop mødet mellem min egen forforståelse og informanternes forforståelse, der er forudsætningen for, at en ny og tredje forståelse kan dannes (ibid.). Horisonter er derfor i sagens natur i konstant bevægelse, hvor forståelsen aldrig har ét endepunkt, da de konstant vil blive påvirket af andre horisonter (Fredslund og Dahlager 2007). Det er netop denne opfattelse af en kontinuerlig og endeløs udvikling af forståelse, som giver navn til den førnævnte hermeneutiske cirkel. I deltagelse af tværfaglige konferencer, hvor samarbejdet mellem faggrupper var centralt for det sammenhængende patientforløb, har jeg oplevet, at enkelte sygeplejersker ikke formåede at tydeliggøre sygeplejen. Dette medførte, at relevante sygeplejefaglige problemstillinger blev udeladt, og at patienten ikke fik en ensrettet pleje og behandling. Min forforståelse tager altså afsæt i en humanistisk tankegang, hvor min faglige og personlig erfaring har været, at patientens komplekse sygdomssituation samt sygeplejerskens tætte samarbejde med andre faggrupper gjorde, at sygeplejersken var nødsaget til skabe et kendskab til andre fag samt en stærk bevidsthed af sit eget fag, og samtidig tage hensyn til patientens ønsker og behov. Altså kunne beherske sit fag ud fra flere forskellige situationer og sammenhæng. Denne indfaldsvinkel harmonerer med Merry Scheels teori om Interaktionel sygeplejepraksis (2005), som beskriver, at sygeplejersken bevæger sig i et spændingsfelt mellem livsverden og systemverdenen, og at hun i sin praksis trækker på både natur-, human- og samfundsvidenskaben. Dette vil blive nærmere belyst i Analysen. 3.2 Dataindsamlingsmetode/empiri Valg af informanter Af informanter er der valgt to sygeplejersker og en læge fra et af Region Hovedstadens Psykiatriske Centre. Jeg har valgt de to sygeplejersker, da de begge har været uddannede sygeplejersker i lang årrække, men også har bred erfaring med selve udviklingen inden for psykiatrisk sygepleje. Den ene har en master i læringsprocesser og den anden har en diplomuddannelse som klinisk vejleder, hvilket jeg håbede ville kunnet tilføje noget ekstra. Jeg formodede desuden, at begge havde en klar idé om, hvad sygeplejerskens rolle i psykiatrisk 17

18 regi er, da de begge underviser studerende og skal i talesætte netop disse emner. Jeg har af samme grund undladt at bruge nyuddannede basissygeplejersker, da jeg ønskede sygeplejersker med et bredt erfaringsgrundlag i psykiatrien. Da mit fokus for projektet bl.a. er tværfagligt samarbejde, har jeg som tredje informant valgt en læge. Lægens inddragelse er relevant, idet han til den tværfaglige konference er ordstyreren samt den beslutningskonkluderende for behandlingsplanen (Bilag 2). Derudover har netop denne læge en særlig interesse for tværfagligt samarbejde og har haft en åbenhed og nysgerrighed over for dette projekt lige fra begyndelsen. Kriterierne for valg af informanterne har ikke været afhængig af alder og køn, etnicitet, men har været rettet mod, at informanterne har en vis erfaring for sygeplejefaget samt personlig erfaring med tværfaglige konferencer. Den relative beskedne mængde empiriske materiale, mener jeg har givet mig mulighed, for at kunne gå i dybden med fortolkningsprocessen og på den måde, at sikre en større kvalitet for analysen. Projektet er en løbende proces, hvor jeg med mig selv og andre søger at diskutere og åbent reflekterer over mit eget ståsted. Til kvalificering af mig selv som interviewer, har jeg tidligere gennemført to pilotinterviews (Bilag 3). Pilotinterviewene gav anledning til nogle mere konstruktive refleksioner, hvor jeg efterfølgende kunne revidere mine spørgsmål både i forhold til interviewguiden såvel som til min egen spørgeteknik (Kvale 2009). Alle tre informanter har jeg stiftet bekendtskab med i løbet af min uddannelse, hvilket naturligvis vil påvirke både min og deres forforståelse ved interviewene, og dermed i sidste ende muligvis også det, de vælger at svare på mine spørgsmål. Dette vil blive diskuteret nærmere i afsnittet Diskussion Den semi-strukturerede interviewform Kvale (2009) beskriver, hvordan det er i selve interviewet, at der bliver produceret ny data, og at det er her, jeg som forsker møder mit empiriske genstandsfelt. Som tidligere nævnt er den semistrukturerede interviewform karakteriseret ved, at interviewet er struktureret ud fra interviewguiden, som indeholder en skabelon over emner, der skal afdækkes og give forslag til konkrete spørgsmål (Kvale 2009). Ud fra dette har jeg valgt emner, som synes at være relevante i forhold til min problemformulering, nemlig spørgsmål om: Sygeplejerskens rolle ved deltagelse i den tværfaglige konference samt hvordan hun sikrer patienten et sammenhængende forløb, i samarbejde med de andre faggrupper. På baggrund af disse emner blev der spurgt ind til informanternes faglige baggrund, deres oplevelser og erfaringer samt tanker og konkrete handlinger. Det semistrukturerede interview beskrives som en slags hverdagssamtale, hvor 18

19 ordet stort set står frit for informanten, men hvor samtalen som før nævnt er præget af en tematisk og dynamisk dimension, hvor struktur og åbenhed er i samspil (Kvale 2009). Jeg har forsøgt at stille åbne spørgsmål med det formål at få en nuanceret beskrivelse af informanternes livverden. Samtidig giver åbne spørgsmål informanterne rum og tid til at reflektere over tanker og følelser. Optimalt skal interviewet være et forum, hvor der opbygges tryghed og tillid mellem interviewer og informant. De trygge rammer giver informanterne mulighed for at opnå en følelse af fortrolighed, og dermed mulighed for at dele personlige oplevelser (Kvale 2009). Under udarbejdelsen af interviewspørgsmålene, var jeg bevidst om, at det er informantens fortolkninger, der er det centrale. Jeg har af samme grund fravalgt at anvende lukkede spørgsmål, da dette kan udløse simple Ja/nej -svar samt at jeg som interviewer kan påtvinge informanterne begreber, som de ikke vil/kan forholde sig til. Ved lukkede spørgsmål sætter forskere sig ikke ind i den andens sted, men påtvinger den anden at sætte sig ind i ens eget sted (forskerens forståelse) hvilket ikke har været mit ønske. 3.3 Etiske overvejelser I dette afsnit præsenteres både formelle såvel som uformelle etiske overvejelser. I forhold til de studerende på sygeplejerskens uddannelse skal der foretages retssikkerhedsmæssige foranstaltninger, idet jeg ved dataindsamling er forpligtet til at anonymisere alle informanter i opgaven, så deres identitet ikke kan genkendes (Bilag 4). Dette har bl.a. det formål at sikre fortrolighed i undersøgelsen, så mulige konsekvenser for informanterne undgås. Interviewene er optaget på diktafon og bliver elimineret efter endt projekt. Alle informanter er orientereret mundtligt og skriftligt omkring opgavens formål samt deres rettigheder i forbindelse med deltagelse. Sted og tidspunkt er valgt af informanterne selv, med det formål at tage hensyn til deres arbejdsgang samt give dem mulighed for at vælge et sted, hvor de kunne føle sig trygge, uforstyrrede og tilpasse (Bilag 4). 3.4 Valg af analysemetode I dette afsnit vil analysens metode vil blive præsenteret ud fra Kvales Meningskondensering (2009). I afsnittet redegøres ligeledes for, hvordan den hermeneutikske cirkel tages i brug, og hvor min egen forforståelse vil blive mere indlysende. Analysens fund samt kritik af metode vil blive belyst i afsnittet Diskussion. 19

20 Da min transskribering (Bilag 5, 6, 7) omfatter lange og komplekse tekster, har jeg valgt at benytte meningskondensering, da denne metode kan hjælpe mig til at finde meningsenheder. Dette gøres ved at vælge temaer, som senere kan gøres til genstand for en mere omfattende teoretisk analyse (Kvale 2009). Metoden skal hjælpe mig til systematisk at udfolde en målrettet og disciplineret analyse. De valgte temaer anvendes således til at forsøge at finde frem til det, i mit empiriske datamateriale, som er relevant for at kunne besvare min problemformulering. Ifølge Kvale (2009) kan meningskondensering foregå i 5 trin: Første trin: Hele interviewet gennemlæses, så der dannes et helhedsbillede af indholdet. Andet trin: Naturlige og betydningsfulde citater udvælges fra transskriptionerne, sådan som de udtrykkes af informanter. Her vil jeg forsøge, åbent og nysgerrigt, at forstå informanternes udsagn så fordomsfrit som muligt. Tredje trin: Her omformuleres de citater som træder mest i karakter, og som giver en naturlig mening og dermed nye temaer. Fjerde trin: Der stilles spørgsmål til betydningsenhederne ud fra den valgte problemstilling, fx, hvad siger et givent udsagn om, hvad sygeplejersken kan bidrage med under den tværfaglige konference for at finde frem til fælles mål for patienten. Femte trin: På dette sidste trin bliver væsentlige temaer i mere essentiel betydning kondenseret til en helhed. Jeg vil i analysen anvende den hermeneutiske cirkel til at sætte informanternes, min egen samt teoriens forforståelse i spil, med det formål, at forsøge at finde frem til en bredere og mere nuanceret forståelse af de forskellige fænomener i forhold til min problemformulering. 4.5 Valg af teori Jeg vil i følgende afsnit kort præsentere og begrunde valg af teoretikere samt præsentere centrale pointer og begreber fra deres teorier. Teoretikere og begreber vil senere blive anvendt til at undersøge og bearbejde min empiri i afsnittet Analyse Kirsti Lauvås og Per Lauvås (Lauvås & Lauvås) Lauvås og Lauvås er begge uddannede cand. Pæd. Spec. og er ansat ved Institut for specialpædagogik. Med deres bog Tværfagligt Samarbejde perspektiv og strategi (2010) ønsker de to forfattere at bidrage til udviklingen af tværfagligt samarbejde. Deres teori er en metode, som retter fokus mod at sikre mere effektivitet og trivsel på arbejdspladsen hos personalet, fordi 20

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Stress, sygepleje og kvalitet

Stress, sygepleje og kvalitet Professionshøjskolen Metropol Anne Sygeplejerskeuddannelsen Hansen Højlund Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Stress, sygepleje og kvalitet - Stress, nursing care and quality of health care

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser.

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser. Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved. Navn: Dennis Larsen Hold: 67 Vejleder: Lene Gerberg Aflevering: d. 3. januar 2013

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere