Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Udlån af blandingsmaskine og leje af vejskilte - henvendelse til formanden Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 21. årgang - oktober 2010

2 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Ib René Prebensen Jønhøjvej 12 Tlf Kasserer Brit Degn Allégårdsvej 12 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Antal: Trykt i 400 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Kenneth Fuhlendorff Åbyvej 137 Bestyrelsessuppleant Anton Nygaard Åby Bækgårdsvej 6 Revisorer John Thorup Jeppe Åkjærs Vej 17 Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Revisorersuppleant Annette Boye J. L. Heibergs Vej 27 Artikler i bladet: Formandens indlæg... side 3 En grundejers pligter... side 4 Boligrådgivning for seniorer... side 7 Ny lys over Åbyhøj... side 9 Fyraftensmøde: Sikring mod indbrud... side 11 Stort og småt... side 13 FORMANDenS INDLÆG Baseret på erfaringerne fra vores sidst afholdte arrangementer ser det ud til, at vi har ramt en arrangementspolitik, som medlemmerne synes godt om. De seneste arrangementer Besøg på politigården, rundvisning på Psykiatrisk Hospital i Risskov inklusiv Museum Ovartaci og En aften hos Økologisk Landsforening har haft stor tilmelding, og vi har intentioner om at fortsætte i samme spor. Herudover har vi i samarbejde med Åby Biblioteks Venner haft flere rimelig velbesøgte arrangementer: Bier i haven og Dyrelivet i haverne i Åbyhøj for at nævne et par stykker. Vi ser det som en oplagt idé at fortsætte dette samarbejde, der er til gavn for begge foreninger. Det ser ud til at finanskrisens værste eftervirkninger er overstået for Åbyhøjs vedkommende. Der er en lang række byggeprojekter i gang for øjeblikket, ligesom forretningslivet ser ud til at være i god gænge. Under afsnittet stort og småt har vi forsøgt at tage pulsen på den øjeblikkelige tilstand i Åbyhøj. Som forsidebillede har vi denne gang valgt et motiv fra Frichsparken. Dette kontorområde fremstår som et af de senere års mest vellykkede renoveringer af gamle, mere eller mindre udtjente industribygninger. Byudviklingsmæssigt er det interessant at se, hvor stor indflydelse på Åbyhøj tilstedeværelsen af Frichs Fabriker med dets ca ansatte har haft. Området indenfor Silkeborgvej-Thorsvej-Åbyvej-Frodesvej bestående af mange relativt små dobbelthuse (tag en tur igennem Roarsvej!) er opført med henblik på at tilvejebringe ejerboliger, som den almindelige arbejder kunne få råd til. Engparken er decideret bygget for at tilgodese behovet for boliger til arbejderne på Frichs fabriker. Mon der igen vil komme en virksomhed til Åbyhøj, der vil have så stor indflydelse på byens udvikling? I vort seneste medlemsblad fra april 2010 berettede jeg om bestræbelserne på at få Det Gamle Elværk omdannet til et kultur-/forsamlingshus. Disse bestræbelser fortsætter, og vi forsøger at lægge maksimalt pres på Århus Kommune for at få dispositionsretten over bygningen. De bærende kræfter i arbejdet er udover os selv Åby Biblioteks Venner, og Åbyhøj Fællesråd. Min opfordring fra sidst om at flere af Grundejerforeningens medlemmer, der skulle være interesseret i at få projektet op at stå, skulle melde sig til at gøre en frivillig indsats, står stadig ved magt. Henvend jer blot til mig på eller på Vores hjemmeside har fået et ansigtsløft, og skulle nu være betydelig mere brugervenlig. Jeg kan kraftigt anbefale, at I medlemmer jævnligt besøger siden for at se, hvilke nyheder vi har. Vores mail kartotek rummer nu knap halvdelen af vore medlemmer. Såfremt vi fremover i endnu større grad skal gøre brug af udsendelse af mails som hurtig information til medlemmer, skulle vi gerne have en lidt større dækning, og jeg vil derfor på det kraftigste anbefale jer at komme med i dette kartotek. Send os blot en mail med jeres nuværende mailadresse. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle vore medlemmer samt annoncører en god juleferie, samt et godt nytår. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 en grundejers pligter en grundejers pligter I dette medlemsblad påbegynder vi en artikelserie om, hvilke regler der gælder for ens ansvar som grundejer for følgende områder: 1) Ansvar udover vejskel Vedligeholdelse af fortov, beskæring af træer og buske, friholdelse af fortov - Grundejerens <> kommunens ansvar? 2) Regler vedrørende parkering udenfor ens grund - m.h.t. campingvogne, campere, parkering delvist på fortov, etc., 3) Regler for træer op til skel 4) Regler for opførelse af bygninger op til skel Flere emneområder kan komme til, men i dette medlemsblad vil de første to af ovenstående 4 emneområder blive berørt. 1) Ansvar udover vejskel Som grundejer har man pligt til at renholde fortovet udfor ens ejendom, og at holde hække og anden beplantning inden for ejendommens skel mod vejen. Derudover påhviler der grundejeren en renholdelsespligt, der indebærer at man skal fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer. Desuden skal man fjerne ting fra fortovet, der vil være til ulempe for færdslen. Det kan f.eks. dreje sig om affald, sandbunker m.v. Nedenstående illustration viser på en relativ enkel måde, hvordan man skal forholde sig. Beplantningsgrænse Ligeledes er det også vigtigt at være opmærksom på, at man under alle omstændigheder skal holde beplantninger omkring færdselstavler, vej- og navneskilte, vejbelysning og lignende i en veltrimmet tilstand. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager kan det ikke accepteres, hvis hække og bevoksning helt eller delvist dækker skilte og lamper. Med hensyn til friholdelse af ens fortov f.eks. i forbindelse med, at man har fået leveret en ladning grus eller lignende, der delvis dækker fortovet gælder som en tommelfingerregel, at man skal sørge for der er så meget plads på fortovet, at en barnevogn uden problemer kan passere. Vejmyndighederne i dette tilfælde Århus Kommune kan kræve træer, buske og anden beplantning beskåret, fjernet eller studset så det bliver i overensstemmelse med de opstillede krav. Såfremt myndighedernes krav ikke efterkommes inden for en fastsat tidsfrist har man lovhjemmel til at lade arbejdet udføre af tredjepart for grundejerens bekostning. Reglerne vedrørende vi grundejeres pligter fremgår af Vejlovens 103, Hegnslovens 11, Lov om renholdelse 13, Lov om private fællesveje 47, samt Lovbekendtgørelserne 670 & 671 af 19. august Kilder: Trafik & Veje: 1) Information fra Århus Kommune til grundejere om hegnslov og vejlov. 2) Information fra Århus Kommune til grundejere om beskæring/klipning af træer og hække ved veje og stier, samt eget materiale. 2) Regler vedr. parkering ud for ens grund m.h.t. campingvogne m.m. Campingvogne: Campingvogne må parkeres på vejen op til 12 timer. Herefter skal der ske en flytning enten ind på ens grund eller hen til en offentlig parkeringsplads Campere: Der er her tale om registrerede køretøjer på linie med en bil, og der gælder derfor de samme regler Trailere: Der gælder her de samme regler som vedrørende campingvogne Ved parkering på vej skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Det er forbudt at standse eller parkere på fortov, helt eller delvist, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at standsning eller parkering kan finde sted. Parkering på cykelsti er aldrig tilladt. 4 min. 4,5 m PRIVAT GRUND FORTOV KØREBANE FORTOV PRIVAT GRUND vejskel vejskel 0,75 m min. 2,5 m Der har tidligere været en kort omtale af Vedligeholdelse af fortov ud for ens hus i vort Medlemsblad for nov./dec. 2009, som vi her vil henvise til. Kilde: Østjyllands Politi, Færdselsafdelingen, www. aarhuskommune.dk: Politibekendtgørelse om parkering - Bekendtgørelse om parkering i Århus Kommune. 5

4 Aaby Tømmerhandel Åbyvej Åbyhøj Tlf Aabyhøj Autoservice I/S Brian Jensen Vibyvej 34 Willi Bluhm Tlf Arrangement - boligrådgivning BOLIGRÅDGIVNING FOR SENIORER - Få gode råd for fremtiden v/ den daglige leder af Boligrådgivning for Seniorer Bjarne Friis Sørensen: Der er jo ingen, der bliver yngre med alderen, så mon ikke de fleste måske midt i havearbejdet har haft strøtanker som f.eks.: Skal vi blive boende her i vores store villa altid? Eller ville en mindre bolig være mere ideel, når vi måske ikke er så friske og fyrige mere? Disse tanker leder jo uvægerligt hen til de næste problemområder: Hvem kan på et neutralt grundlag fortælle os om fordele og ulemper ved de forskellige boligformer? Hvor kan vi hente råd vedrørende de mange lånemuligheder traditionelle lånetyper, afdragsfri lån, Rentetilpasningslån (flexlån) Svaret på ovenstående er: Mød op på Åby Bibliotek, tirsdag, den 9. november 2010 kl Velkommen til denne spændende aften. 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K DELIZIOSO DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA SAMARBEJDER MED NORDEA nyt lys over åbyhøj Ny vejbelysning i Åbyhøj. I 2009 vedtog EU forordning nr. 245/2009 om energibesparende vejbelysninger. I Åbyhøj er man startet på Haslevej med at gøre klar til at nedtage de gamle dansk producerede armaturer af typen Philips GR m, der er monteret med 2 x 40 w lysstofrør. De er formentlig over 40 år gamle, og samtidig fjernes de gamle luftledninger. Der er i stedet nedlagt nye elkabler med en styrke på 60 kilovolt De nye armaturer indeholder 1 stk. højtryksnatrium lyskilde type SON-T 70 som bruger mindre strøm end lysstofrørene, og som på grund af en bedre lysfordeling kan anbringes med en større afstand, så man kan anvende et mindre antal armaturer. Samtidig er levetiden betydelig længere, nemlig mellem timer mod lysstofrørernes timer, afhængig af driftstypen. Det er så meningen, at resten af Åbyhøj løbende skal have udskiftet de gamle armaturer med den nye mere energirigtige type. Af Ib René Prebensen, næstformand Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Hamrende godt håndværk Tomsagervej Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Foto: Pernille Granath 9

6 DELACOUR DANIA Advokatfirma Lille Torv 6 DK-8000 Århus C Stefan W. von Fintel Fast ejendom T AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf Deres blikkenslager BENNI JONASSEN Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer- og snedkermester EIGIL ANKER & SØN Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj Tlf Arrangement - sikring mod indbrud SIKRING MOD INDBRUD Onsdag, den 17. november 2010 kl på Åby Bibliotek Vi har inviteret firmaet DinSikkerhed, til at komme og fortælle om, hvordan man kan beskytte sit hjem så godt som muligt mod indbrudstyve. Mødet vil være et FYRAFTENSMØDE, og der er gratis adgang for Foreningens medlemmer. Firmaet DinSikkerhed sælger og monterer sikringsprodukter til døre og vinduer af høj kvalitet, direkte til forbrugeren. Og her er altså ingen larmende alarmer, ingen koder, ingen abonnementer - MEN.. godkendte låse, der gør det meget svært for tyven at KOMME IND. Konsulent Carsten Hjorth og markedschef Steen Sørensen kommer og præsenterer DinSikkerhed.com og viser firmaets produkter. Herefter er det muligt at aftale tid for opmåling i hjemmet, med efterfølgende tilbudsgivning Vi håber på stort fremmøde. Med ønsket om en spændende aften Bestyrelsen Nybolig Århus Vest v/søren Jensen & Peter Dybvad Silkeborgvej Åbyhøj Tlf TVIS-MODULIA KØKKENCENTER ÅRHUS v/ole KAMP Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj Tlf Kilde: Parcelhusejernes Landforening, Mit Hus, 33. årgang nr. 2 11

7 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf NEW STYLE SALON Herre & Damefrisør DINO Tlf Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf Murermester G. NYGAARD PEDERSEN Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj Tlf sigtigepriser.dk sigtigepriser.dk Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer & Arkitektfirma M.A.A. PREBEN HANSEN Haslevej Åbyhøj Tlf Mobil: Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk nordea.dk Gør det muligt AGør det muligt A Stort og småt Nyt stort byggeri i Åbyhøj Det tidligere krisecenter på hjørnegrunden Helgesvej/Åbyvej er jævnet med jorden, og der er nu ved at blive opført 2 blokke med ejerlejligheder i 2 plan. Det drejer sig om i alt 12 ejerlejligheder. Det bliver interessant at se det færdige byggeri. Rapport fra forretningslivet i Åbyhøj netop nu - Åbyhøj kiosken er genåbnet. Forhåbentligt vil det være muligt at få forretningen til at løbe rundt. - Plantagen (den tidligere Gartnergården) har ophørsudsalg. Det er tilsyneladende overmåde svært at få økonomi i at være specialforretning inden for området grøntsager og tilknyttede vareartikler. - Åby-kroen er ved at blive istandsat. Ifølge vores normalt velunderrettede kilde åbner der en kiosk i de nyrenoverede lokaler. - Markedet for at blive klippet: Tilsyneladende er der et stort (umætteligt?) behov for at blive klippet i Åbyhøj. Udover det allerede store antal frisører, der er på markedet kommer der nu 2 nye til Tousvej 55 og Silkeborgvej 347. På Silkeborgvej 347 er der herudover etableret en (indvandrerrelateret?) pengetransferbutik Western Union. - En helt ny Aldi? Vi har erfaret, at der er søgt om byggetilladelse på Carit Etlars Vej 1 til en helt ny Aldi butik, der skal afløse den nuværende. Det er ikke kun den eksisterende ca. 20-årige butik, der skal rives ned, men også den gamle del, hvor der tidligere solgtes hårde hvidevarer, bliver jævnet med jorden. Denne del af grunden nærmest Silkeborgvej skal bruges til P-pladser. Det har længe set frygteligt ud overalt på grunden med nedfaldne mursten og henkastet papir m.v., men nu må tiden vise, hvordan slutresultatet bliver. Vi håber det bedste. Det kan næsten kun blive bedre. Plejeboligerne på Thorsvej/Silkeborgvej Fredag, den 10. september 2010 blev der holdt rejsegilde for de 59 plejeboliger. Plejeboligerne forventes at være indflytningsklare juni 2011 Nye opgaver for den kendte konferencier Carsten Hjorth Åbyhøjs borgere har kunnet opleve den aktive Hjorth på mange fronter. Først på Århus Kanalen med TV-underholdningsprogrammet Hjorth Tonight, efterfulgt af omkring 500 udsendelser som TV-vært i magasinprogrammet Sådan Set. Senere også som ivrig annoncekonsulent og lokalskribent ved Åbyhøj Bladet / Lokalavisen Vest, samt 12 år som konferencier ved den årlige Torvedag i Åbyhøj. Hertil et utal af andre show-opgaver som speaker, konferencier og foredragsholder. Tiderne skifter - og i disse tider er der virkelig tale om nye udfordringer for Carsten Hjorth, der skal få kombinationen af det kendte (konfererencier) og det nye (konsulent) til at gå op i en højere enhed. Som det nye finder man nu Carsten Hjorth som konsulent for firmaet DinSikkerhed, et Herning baseret firma, der leverer sikkerhed til private hjem, under mottoet: Vi låser tyven ude af din bolig - Nøglen til DIN sikkerhed. Onsdag den 17. november 2010 kommer fortsættes på side 15 13

8 Buchtrup og Duet Service udlejning Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj tlf Silkeborgvej 263/Thorsvej Åbyhøj - tlf Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Glarmester Århus 20 55C Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude sket. Eller når den gamle er punkteret. Tomsagervej 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf Glas 63 og 01alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle aabyhøj tapet og farve v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Stort og småt... sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude Special glasløsninger til indendørs er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader brug til indretning og design i Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf Elite Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Park Park & & Have Have ApS ApS Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. Glas og alufacader fortsat fra side 13 Egen afdeling med kompetencer indenfor fremstilling Carsten Hjorth og på montage besøg, og af vil på et gå hjem løsninger inden møde for sammen glas- og med alufacader. DinSikkerheds markedschef Steen Sørensen fremvise firmaets produkter, og give oplysende information. Interiørglas spejle Se annoncen på side 11. pri- vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Regulering af trafikken på villavejene i Åbyhøj Vejgruppens/Åbyhøj Fællesråds rapport bliver nu næsten på 1-års dagen for rapportens Kender du os..? fremsendelse til Århus Kommune behandlet på et møde mellem Trafik og Veje og Åbyhøj Fællesråd torsdag, den 7. oktober Vejgruppen vil på dette møde være stærkt repræsenteret. Det bliver spændende at erfare, hvilken modtagelse de afleverede anbefalinger har fået. Rapporten kan læses på Foreningens hjemmeside: Alt glarmester og tømrerarbejde Kunderådgiver Brit Degn Telefon Kreditchef Bjarne Fries Telefon Valutarådgiver Claus Christiansen Telefon Ring for uforpligtende tilbud aabybyg.dk Nybyg Tilbyg Udestuer Nyt tag Nye døre og vinduer Energivinduer Kompetent rådgivning i en lokal bank - ring til os! 15

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Side 6-7. Året der gik Side 3. Selvstændige er landets helte Side 14. NBL s sommerhus i Hulsig Side 20

Side 6-7. Året der gik Side 3. Selvstændige er landets helte Side 14. NBL s sommerhus i Hulsig Side 20 Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening Nr. 1 Januar 2011 Årgang 109 Vinhandel sælger oplevelser og historier følger med Side 6-7 Året der gik Side 3 Selvstændige er landets helte Side 14 NBL s

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere