Læs mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere på www.royalunibrew.com."

Transkript

1 Royal Unibrew A/S Årsrapport

2 Royal Unibrews hovedaktiviteter er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt- og læskedrikke. Royal Unibrew har bryggerierne Albani og Faxe i Danmark, Kalnapilis i Litauen, Livu Alus og læskedrikproducenten SIA Cido Grupa i Letland, Brok, Strzelec og Browar Lomza i Polen, samt Antigua Brewery, Dominica Brewery og St. Vincent Brewery i Caribien. Læs mere på

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Ændret fokus i en ny tid 8 Ledelsesberetning 10 Aktionærforhold 26 Corporate governance 30 Social ansvarlighed 33 Miljøindsats 34 Påtegninger Ledelsespåtegning 36 Revisionspåtegning 37 Regnskab Selskabsoversigt 38 Resultatopgørelse 39 Aktiver 40 Passiver 41 Egenkapitalopgørelse 42 Pengestrømsopgørelse 44 Indholdsfortegnelse for noter 45 Noter 46 Andre oplysninger Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv 88 Meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S i

4 6 Royal Unibrew Årsrapport 2008

5 Hovedpunkter 2008 Nettoomsætningen i 2008 udgjorde mio. kr. svarende til en stigning på 8% i forhold til 2007 (organisk vækst på ca. 3%), hvilket afspejler fortsat øgede markedsandele på de fleste nøglemarkeder. I andet halvår faldt forbruget af øl og læskedrikke på de væsentligste markeder som følge af den accelererende globale økonomiske krise. Resultat af primær drift før særlige poster blev 135 mio. kr. (2007: 244 mio. kr.). Den negative udvikling i resultatet kan henføres til andet halvår og reflekterer den aftagende økonomiske vækst. Særlige poster i forbindelse med lukningen af Århus-bryggeriet, omlægningen af den danske distributionsorganisation og ændringerne i koncernledelsen påvirker resultatet i 2008 negativt med ca. 50 mio. kr. (mod en nettoindtægt i 2007 på ca. 20 mio. kr.). Resultatet før skat og nedskrivning af aktiverne i Polen men efter særlige omkostninger udgjorde 2 mio. kr. (2007: 220 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med forventningerne i delårsrapporten for 1. januar 30. september 2008 af 20. november I forlængelse af ledelsens beslutning om at ændre strategien for det polske marked er der foretaget en nedskrivning af aktiverne i Polen med 455 mio. kr. Det samlede resultat efter nedskrivning og hensættelse til skat på 30 mio. kr. udgjorde i mio. kr. (2007: 155 mio. kr.). Den samlede rentebærende gæld udgjorde ultimo mio. kr. Der er efter regnskabsåret afslutning sket en refinansiering af den samlede bankgæld og der igangsættes en proces med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for double up -strategien erstattes af en række strategiske hovedprioriteter, med fokus på struktur- og driftstilpasninger. På basis af den generelle usikkerhed om den økonomiske udvikling, muligt ændrede forbrugsvaner og vanskelige finansielle vilkår forventes nettoomsætningen i 2009 at vise et svagt fald i forhold til EBIT (før særlige omkostninger og impairment) forventes i 2009 at blive bedre end i

6 Nøgletal for Royal Unibrew A/S (koncernen) Afsætning (mio. hl) 7,5 7,1 6,4 5,8 4,8 Hovedtal (mio. DKK) Resultat Nettoomsætning 4.178, , , , ,0 Resultat af primær drift før særlige poster 134,9 244,1 347,7 302,7 307,1 Særlige poster, netto -50,1 20,2-14,3 5,0 0,0 Nedskrivning for impairment -385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -300,2 264,3 333,4 307,7 307,1 Nedskrivning af andre kapitalandele -70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster iøvrigt, netto -82,7-44,1-13,0-25,6-36,8 Resultat før skat -453,0 220,2 320,4 282,1 270,3 Koncernresultat -483,2 155,2 230,3 220,6 194,9 Royal Unibrew A/S' andel af resultat -484,3 151,7 227,6 221,1 194,1 Balance Samlede aktiver 4.051, , , , ,8 Egenkapital 574, , , , ,4 Netto rentebærende gæld 2.191, , , ,3 693,5 Frit cash flow -356,2 157,0 206,0 252,2 232,7 Pr. aktie Royal Unibrew A/S' andel af resultat pr. aktie (DKK) -89,0 26,4 38,0 35,4 30,6 Royal Unibrew A/S' udvandede andel af resultat pr. aktie (DKK) -89,0 26,2 37,6 35,4 30,6 Cash flow pr. aktie (DKK) 19,0 26,3 70,9 61,2 64,5 Udvandet cashflow pr. aktie (DKK) 19,0 26,1 70,2 61,2 64,5 Udbytte pr. aktie (DKK) 0,0 10,0 10,0 10,0 9,0 Kurs ultimo pr. aktie 118,5 534,0 740,0 532,0 377,0 Ansatte Gnsn. antal medarbejdere Nøgletal (mio. DKK) EBITDA 254,6 392,5 535,9 493,2 495,1 EBIT -300,2 264,3 333,4 307,7 307,1 Nøgletal (i %) Afkast på investeret kapital (ROIC) 3,1 7,4 12,1 11,7 11,8 Overskudsgrad 3,2 6,3 10,1 9,5 10,7 EBIT margin -7,2 6,8 9,7 9,6 10,7 Frit cash flow i procent af nettoomsætning -8,5 4,0 6,0 7,9 8,1 Netto rentebærende gæld/ebitda 8,6 4,0 2,0 2,0 1,4 Egenkapitalandel 14,2 29,6 33,6 36,1 42,7 Gearing 381,3 141,7 88,7 85,1 64,2 Aktivernes omsætningshastighed 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 Afkastningsgrad 3,8 8,0 12,9 12,1 13,5 Egenkapitalforrentning efter skat -57,0 13,7 20,0 19,8 18,7 Udlodningsprocent 0,0 38,9 27,2 28,8 29,5 8 Royal Unibrew Årsrapport 2008

7 Nøgletalsdefinationer Netto rentebærende gæld Frit cash flow Udbytte pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie (DKK) Cash flow pr. aktie (DKK) Udvandet resultat henholdsvis cashflow pr. aktie (DKK) EBITDA EBIT Afkast af investeret kapital efter skat inklusive goodwill (ROIC) Overskudsgrad EBIT margin Frit cash flow i procent af nettoomsætning Netto rentebærende gæld/ebitda Egenkapitalandel Gearing Aktivernes omsætningshastighed Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning efter skat Udlodningsprocent Gældsforpligtelser til realkreditinstitutter og kreditinstitutter med fradrag af likvide beholdninger samt rentebærende værdipapirer og tilgodehavender Pengestrøm fra driftsaktivitet reduceret med netto investeringer i materielle langfristede aktiver og tillagt udbytte fra associerede selskaber Foreslået udbytte pr. aktie Royal Unibrew A/S' andel af årets resultat / antal cirkulerende aktier Pengestrøm fra driftsaktivitet / antal cirkulerende aktier Royal Unibrew A/S' andel af resultat henholdsvis pengestrømme fra driftsaktivitet / gennemsnitligt antal udestående aktier inkl. aktieoptioner "in-the-money" Resultat før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger samt avance ved salg af materielle langfristede aktiver og amortisation af immaterielle aktiver Resultat før finansielle poster og skat Resultat af primær drift før særlige poster reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritetsinteresser + langfristede hensættelser + netto rentebærende gæld - finansielle langfristede aktiver) Resultat af primær drift før særlige poster i % af nettoomsætning EBIT i % af nettoomsætning Frit cash flow i % af nettoomsætning Netto rentebærende gæld ultimo i forhold til EBITDA Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver Netto rentebærende gæld ultimo i % af egenkapitalen ultimo Nettoomsætning / aktiver i alt ultimo Resultat af primær drift før særlige poster i % af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider, andre rentebærende aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder Koncernresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital Udbytte beregnet for hele selskabskapitalen i % af moderselskabets aktionærers andel af årets koncernresultat efter skat 9

8 ÆNDRET FOKUS I EN NY TID 2008 har været et år præget af store udfordringer i Royal Unibrew både på den eksterne og interne front. Finanskrisen udviklede sig i løbet af året til en egentlig recession i mange lande, og det har haft en negativ effekt på efterspørgslen efter vores øl og læskedrikke. Vi kan dog glæde os over, at vores stærke brands generelt har vundet markedsandele. Krisen har forstærket flere af de udfordringer, vi står over for, efter at vi i en årrække har deltaget aktivt i bryggeriindustriens konsolidering. God indtjening og rigelig adgang til finansiering gjorde opkøb til en væsentlig del af vores strategi. Fokus var på vækst, og Royal Unibrew udviklede sig i flere år positivt ved at kombinere organisk vækst på eksisterende markeder med opdyrkning af nye markeder via tilkøb af bryggerier. Sigtet var at styrke koncernens strategiske platform og fremtidsmuligheder, og vores opkøb i Letland og Litauen er gode eksempler på, at sigtet var rigtigt og lønsomt. Vores største udfordring i 2008 har været udviklingen i de polske aktiviteter. Over de seneste år har vi købt tre regionale bryggerier. Investeringen blev gennemført med en forventning om, at vi kunne udvikle og styrke de regionale bryggerier og brands, høste synergieffekter i et fortsat stigende ølmarked og derved opnå en bedre indtjening. Men den fastlagte strategi har imidlertid ikke ført til de forventede resultater. Vi har ikke opnået den forventede vækst, og det nuværende produktmiks giver ikke mulighed for at skabe en tilstrækkelig indtjening. Vi har derfor besluttet at ændre strategien for Polen, men det medfører desværre også behov for en væsentlig nedskrivning af de polske aktivers værdi. Det belaster vores resultat for 2008 ganske betydeligt. I 2008 blev der investeret betydeligt med henblik på at styrke Royal Unibrews konkurrencekraft. Bryggeriaktiviteterne i Århus blev overflyttet til Faxe og Odense, en ny dansk distributionsstruktur er under etablering og der blev investeret i nye emballage- og pakkelinjer. Endelig købte vi Livu Alus, det tredje største bryggeri i Letland. Samtidig er forberedelsen af en alternativ anvendelse af bryggeriejendommen i Århus igangsat med henblik på salg. I den sidste del af 2008 er adgang til finansiering blevet vanskeligere, og udviklingen i Polen har skabt behov for en refinansiering af Royal Unibrews samlede bankgæld. Denne refinansiering er nu på plads for de kommende to år, og i den periode vil vi arbejde på at opnå en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. Den nuværende markedssituation kombineret med skuffende resultater især i Polen stiller nye krav til 10 Royal Unibrew Årsrapport 2008

9 Royal Unibrew. Forudsætningerne for at realisere målene i double up strategien fra januar 2008 er ikke længere til stede. Vi har valgt at erstatte double up -strategien med en række strategiske hovedprioriteter omfattende struktur- og driftstilpasninger indenfor hvert hovedmarkedsområde, så vi kan skabe grundlag for at nedbringe gælden og øge lønsomheden. I Polen vil vi nu fokusere vores salgs- og markedsføringsindsats på de stærkeste af vores brands, således at vi opnår et mere rentabelt produktsortiment. Samtidig konsoliderer vi produktionsstrukturen, idet bryggeriet i Koszalin lukkes. Endelig tilpasses aktiviteterne på hovedkontoret. I Danmark er vi tæt på at have gennemført de planlagte omlægninger i forbindelse med flytningen af produktionen fra Århus til Faxe og Odense samt den gennemgribende ændring af distributionsstrukturen. For yderligere at skabe et mere konkurrencedygtigt og lønsomt fundament iværksættes nu en bred strukturog organisationstilpasning, der i takt med implementeringen i 2009 vil bidrage til at forenkle og effektivisere den danske forretning. I Baltikum foretager vi en ledelsesmæssig sammenlægning af ledelsesaktiviteterne for at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne. Mine første måneder som administrerende direktør har vist mig, at vi har en stor opgave foran os, men at vi også har en række vigtige ressourcer og styrker at trække på. Vi har en engageret og velkvalificeret medarbejderstab, en generelt velfungerende og topmoderne produktion, og sidst, men ikke mindst en række stærke, lønsomme brands, der gør os i stand til løbende at vinde markedsandele. På hjemmemarkedet klarer både Royal og Egekilde sig fint, ligesom Faxe Kondi fortsat er et af de stærkeste mærker på læskedrikområdet. I Italien har Ceres Strong Ale en usvækket stærk markedsposition trods vanskelige markedsbetingelser i På vores baltiske markeder er både Cido og Kalnapilis meget stærke. Endelig er der Vitamalt det tredjestærkeste, globale mærke på markedet for maltdrikke, som fortsat har uudnyttet potentiale. Vi vil bruge 2009 til at fokusere på vores styrker, så vi sikrer, at Royal Unibrew igen kan blive en virksomhed, der indtager den position, aktionærer, medarbejdere og omverdenen med rette kan forvente af os. Henrik Brandt Administrerende direktør 11

10 LEDELSESBERETNING NYE STRATEGISKE HOVEDPRIORITETER 2008 blev et meget udfordrende år for Royal Unibrew, og både interne og eksterne udfordringer tiltog i andet halvår. Resultatet blev især påvirket af behovet for nedskrivninger i Polen. Udviklingen nødvendiggjorde en revurdering af Royal Unibrews samlede strategi. Den største udfordring i 2008 var udviklingen i Polen. I de seneste år har der været fokus på vækst og investeringer, og Royal Unibrew har erhvervet tre regionale bryggerier samt en større aktiepost i et fjerde regionalt bryggeri. Disse investeringer blev gennemført på basis af en forventning om, at Royal Unibrew kunne udvikle og styrke selskaberne med de tilhørende brands samt høste synergieffekter og derved skabe øget indtjening i et fortsat stigende ølmarked. Den fastlagte strategi har ikke ført til de forventede resultater grundet utilstrækkelig vækst og et ikke optimalt produktmiks. Derudover skete der som konsekvens af den internationale finanskrise en forværring af markedsforholdene, hvilket i andet halvår medførte et fald i efterspørgslen efter øl og læskedrikke. Disse forhold nødvendiggjorde betydelige ændringer i selskabet. På denne baggrund offentliggjorde bestyrelsen i slutningen af september 2008 administrerende direktør Poul Møllers tilbagetræden samt udnævnelsen af hans efterfølger, Henrik Brandt, der skal udstikke og følge en ny kurs for Royal Unibrew. Som meddelt i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 har koncernens nye ledelse nu gennemgået double up -strategien. Strategiens strukturelle og driftsmæssige forudsætninger samt de nuværende markedsmæssige forhold medfører, at de overordnede grundlag for vækst i omsætning og resultater i double up ikke er realistiske. Set i lyset heraf vil Royal Unibrew ikke længere rapportere om fremskridt i forhold til double up - strategien og de initiativer, der blev defineret i denne. double up -strategien erstattes af række strategiske hovedprioriteter med fokus på nødvendige struktur- og driftstilpasninger. Målet er en væsentlig forbedring af indtjeningen samt en mere effektiv udnyttelse af selskabets markedspositioner. Hovedprioriteterne er følgende: I Polen fokuseres salgs- og markedsføringsindsatsen. Produktionsstrukturen tilpasses ved at lukke bryggeriet i Koszalin. Produktionen overføres fortrinsvist til bryggeriet i Łomza, som er Royal Unibrews største og mest effektive bryggeri i Polen. Samtidig tilpasses aktiviteten på hovedkontoret i Warszawa. Disse væsentlige ændringer af Royal Unibrews strategi i Polen medfører en tilpasning af forventningerne til den fremtidige indtjening. På denne baggrund er der fundet behov for at nedskrive værdien af de polske aktiver med 455 mio. kr. Disse værdireguleringer, som ikke har likviditetseffekt, påvirker resultat og egenkapital negativt i Ændringerne i Polen forventes at medføre afskedigelse af ca. 100 fuldtidsansatte. I Danmark er Royal Unibrew som planlagt ved at færdiggøre en betydelig ændring af produktionsplatformen og distributionssystemet. Disse aktiviteter, som forventes afsluttet i april 2009, giver Royal Unibrews danske forretning et mere konkurrencedygtigt og lønsomt fundament. For yderligere at forenkle og effektivisere forretningen iværksættes nu en bred struktur- og organisationstilpasning. Denne forventes at indebære en reduktion af antallet af medarbejdere i stabe og administration med omkring 100 fuldtidsansatte. For at styrke de i forvejen stærke markedspositioner i Baltikum etableres en fælles operativ ledelse. Sammenlægningen muliggør en bedre udnyttelse af ressourcerne inden for produktudvikling, produktion, logistik og administration samtidig med, at den stærke lokale markedstilstedeværelse fastholdes. Med henblik på at forstærke koncernens cash flow vil der i 2009 være et særligt fokus på optimering af koncernens driftskapital og investeringer. Samtidig igangsættes en proces med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. Det er ledelsens forventning, at disse tiltag vil styrke selskabet. Med de nyligt gennemførte investeringer i nye, konkurrencedygtige emballagetyper, en mere effektiv distributions- og produktionsstruktur samt forøget salgs- og markedsføringsindsats af strategiske brands forventes virksomhedens samlede konkurrencekraft at øges. RESULTAT 2008 Royal Unibrews nettoomsætning udgjorde i ,2 mia. kr., en stigning på 7,6% i forhold til Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde 135 mio. kr., hvilket er 109 mio. kr. mindre end i Koncernresultatet (efter skat) blev -483 mio. kr. (2007: 155 mio.kr.). Bortset fra nedskrivninger af de polske aktiver, er selskabets resultat i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for 2008, jf. delårsrapporten for perioden 1. januar september 2008 af 20. november Koncernens samlede afsætning udgjorde i 2008 i alt 7,5 mio. hl øl, malt- og læskedrikke, svarende til en stigning på 5,4% i forhold til 2007, hvoraf ca. 5 procent- 12 Royal Unibrew Årsrapport 2008

11 point vedrører tilkøb af polske, caribiske og lettiske aktiviteter, som ikke indgik i hele Afsætningen af øl og maltdrikke udgjorde 5,3 mio. hl., svarende til en stigning på ca. 9% i forhold til 2007, mens afsætningen af læskedrikke (inkl. mineralvand og juice, mv.) var på samme niveau som i 2007, ca. 2,2 mio. hl. Nettoomsætningen steg 7,6% og udgjorde 4,2 mia. kr. Den organiske vækst udgjorde ca. 3 procentpoint, mens ca. 4 procentpoint relaterede sig til akkvisitioner. Den organiske vækst er et resultat af en positiv vækst i 1. halvår, mens væksten i 2. halvår og især 4. kvartal var negativ og præget af afmatningen i samfundsøkonomierne, der udløste en generel reduktion i forbruget på væsentlige markeder for Royal Unibrew. Royal Unibrew styrkede sin markedsposition ved at øge eller fastholde sine markedsandele. Årets bruttoresultat, der udgjorde 1,7 mia. kr., var på niveau med bruttoresultatet i Bruttoavancen udgjorde 41,8% og var dermed 3,3 procentpoint lavere end i Reduktionen i bruttoavanceprocenten skyldes dels manglende muligheder for at kompensere højere råvarepriser med kundeprisstigninger i vigende markeder, dels en forskydning i afsætningen mod produkter og markeder med lavere salgsværdier. Såvel bruttoresultatet som bruttoavanceprocenten blev positivt påvirket af den øgede produktivitet på de danske bryggerier i forhold til Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde i mio. kr., eller 109 mio. kr. mindre end i Udviklingen skyldes primært stigning i salgs- og distributionsomkostningerne på 9% i forhold til 2007, hvoraf 2% kan tilskrives akkvisitioner. Denne omkostningsforøgelse relaterede sig primært til øgede salgs- og markedsføringsomkostninger (ca. 80 mio. kr.) for at styrke Udvikling i af- og omsætning i markedsområderne var følgende: Udvikling Vesteuropa (inkl. diverse omsætning) Østeuropa Malt- og oversøiske markeder Royal Unibrew i alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Afsætning (t. hl) -1,5% ,9% ,8% 593 5,4% Andel af afsætning 50% 42% 8% 100% Nettoomsætning (mio. kr.) 1,9% ,2% ,2% 513 7,6% Andel af nettoomsætning 61% 27% 12% 100% AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL (ROIC) % OVERSKUDSGRAD % 11,0 8,8 6,6 4,4 2,2 FRIT CASH FLOW I % AF NETTOOMSÆTNINGEN % ,

12 markedsandele for koncernens strategiske brands, hvilket er lykkedes på alle væsentlige markeder. Administrationsomkostningerne blev reduceret med 10%, heraf en organisk reduktion på 15 procentpoint primært som følge den ressourcetilpasning, der fandt sted i Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) udgjorde 255 mio. kr. mod 393 mio. kr. i Særlige poster, som udgjorde en udgift på ca. 50 mio. kr., består af omkostninger på 84 mio. kr. vedrørende lukningen af bryggerierne i Århus og Maribo, ændring af den danske distributionsstruktur og af koncernledelsen samt af indtægter som følge af mindre behov for nedskrivning af bryggeriaktiver fra bryggerierne i Århus og Maribo end vurderet i Impairmentnedskrivninger på 455 mio. kr. vedrører dels nedskrivning af immaterielle og materielle langfristede aktiver relateret til koncernens polske datterselskab, Royal Unibrew Polska, på 385 mio. kr., dels en nedskrivning på 70 mio. kr. af værdien af kapitalandele i det polske selskab Perla Browary Lubelskie, jf. efterfølgende afsnit Impairmentnedskrivning. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder faldt 5 mio. kr. i forhold til 2007 og udgjorde 23 mio. kr. mod 28 mio. kr. i De norske Hansa Borg Bryggerier opnåede en betydelig resultatforbedring. Kapitalandelene i Banjul Breweries blev solgt i 2007, og St. Vincent Breweries er fra medio 2007 indregnet i koncernregnskabet som dattervirksomhed, hvilket sammen med en mindre indtjening i Solomon Breweries har reduceret resultatet af associerede virksomheder i forhold til Netto steg koncernens nettorenteomkostninger med 33 mio. kr. til 105 mio. kr. som følge af stigningen i den nettorentebærende gæld med ca. 600 mio. kr. Resultatet før skat for Royal Unibrew koncernen for 2008 udgjorde herefter -453 mio. kr. mod 220 mio. kr. i Koncernresultatet (efter skat) blev -483 mio. kr., 638 mio. kr. mindre end resultatet på 155 mio. kr. i Den effektive skatteprocent er væsentligt påvirket af, at impairmentnedskrivningen og det betydelige negative resultat i det polske datterselskab ikke har nogen effekt på skatteomkostningen. IMPAIRMENTNEDSKRIVNING Som følge af at den fastlagte strategi for Polen ikke har ført til de forventede resultater og den markedsmæssige afmatning har der være behov for at revurdere værdien af de underliggende aktiviteter. Revurderingen har afdækket, at værdien af de immaterlielle, materielle og finansielle aktiver er blevet betydeligt forringet. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2008 har ledelsen foretaget et skøn over aktivernes værdi, og dette har ført til, at der pr. 31. december 2008 er sket en nedskrivning af de immaterielle aktiver med 261 mio. kr. og af de materielle aktiver i koncernens polske datterselskab med 124 mio. kr., i alt 285 mio. kr. Herudover er værdien af kapitalandelene i det polske selskab Perla Browary Lubelskie nedreguleret med 70 mio. kr. EBITDA mio. DKK RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER mio. DKK RESULTAT FØR SKAT OG KONCERNRESULTAT mio. DKK Royal Unibrew Årsrapport 2008 Resultat før skat Koncernresultat

13 UDVIKLINGEN I DE ENKELTE MARKEDSSEGMENTER Hovedtal for koncernens aktiviteter fordelt på de enkelte markedssegmenter var i 2008 følgende: Vesteuropa Østeuropa Malt- og oversøiske markeder Ufordelt Koncernen Afsætning (mio. hl) 3,7 3,2 0,6-7,5 Andel af afsætning 50% 42% 8% 100% Nettoomsætning (mio. kr.) Andel af nettoomsætning 61% 27% 12% 100% Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad 7,3% -4,5% 10,0% 3,2% EBIT (ekskl. impairment-nedskrivning) (mio. kr.) EBIT-margin 5,4% -4,6% 9,6% 2,0% Aktiver (mio. kr.) Forpligtelser (mio. kr.) AFSÆTNING mio. hl NETTOOMSÆTNING mia. DKK

14 VESTEUROPA Ændring i % Afsætning (mio. hl) 3,7 3,8-2 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 7,3 10,2 EBIT (mio. kr.) EBIT-margin (%) 5,4 6,4 Segmentet Vesteuropa omfatter markederne for øl og læskedrikke i Danmark og Norden samt i Tyskland, Italien og Frankrig. Vesteuropa står for 50% af den samlede afsætning og 61% of nettoomsætningen. Royal Unibrews forretning på de vesteuropæiske markeder udviklede sig positivt i første halvår af 2008 med stigninger i både af- og omsætning. I 3. kvartal og mere markant i 4. kvartal medførte de generelle økonomiske forhold i regionen en tilbageholdenhed hos forbrugerne og kunder. Det vigende marked medførte tillige en øget priskonkurrence. På trods af denne udvikling opnåede Royal Unibrew i 2008 en stigning i omsætningen på 2%, mens afsætningen blev reduceret med 2% i forhold til Støttet af en øget markedsføringsindsats lykkedes det Royal Unibrew at vinde markedsandele på alle de væsentlige markeder i Vesteuropa. Nettosalgsprisstigninger har kun delvist kompenseret for de højere råvarepriser, ligesom afsætningen i 2008 har forskudt sig mod markeder, hvor salgsprisen pr. produktenhed er lavere end gennemsnittet for Vesteuropa. Disse forhold samt den forøgede markedsføringsindsats har påvirket det primære resultat negativt, mens resultatet er positivt påvirket af tilpasningen af medarbejderressourcer ultimo 2007 og af den højere produktionseffektivitet på de danske bryggerier. Totalt set er det realiserede resultat af primær drift før særlige poster i Vesteuropa 67 mio. kr. lavere end i 2007, og overskudsgraden er reduceret fra 10,2% til 7,3% af nettoomsætningen. Særlige omkostninger udgjorde i mio. kr. mod 91 mio. kr. i 2007, hvorefter EBIT i 2008 udgjorde 137 mio. kr. mod 161 mio. kr. i Særlige omkostninger omfatter i 2008 omkostninger vedrørende lukningen af bryggeriet i Århus samt ændringer i den danske distributionsstruktur og i koncernledelsen. Endvidere har der i 2008 vist sig et mindre behov for nedskrivninger på bryggeriaktiverne på de lukkede bryggerier i Maribo og Århus end indregnet i regnskabet for 2007, hvilket har reduceret særlige omkostninger. Vesteuropa Realiseret i 2008 Vækst i forhold til 2007 Nettoomsætning (mio. kr.) Afsætning (1.000 hl) Nettoomsætning i % Afsætning i % Danmark Italien Tyskland Norden Øvrige markeder Vesteuropa i alt I Danmark har Royal Unibrew vundet markedsandele inden for både mærkevareøl og -læskedrikke. Omsætningen steg med 2%, mens den samlede efterspørgsel var vigende. Forøgelsen af markedsandele kan blandt andet tilskrives flere vellykkede kampagner. Royal-brandet har øget sin markedsandel til over 10% på markedet for mærkevareøl. Ceres, Albani og Thor har fastholdt deres andele, mens Heinekens markedsandel er steget. Royal Unibrews brands i læskedriksegmentet har en markedsandel i underkanten af 30%. Markedsandelene for både Pepsi, Faxe Kondi og Egekilde har været stigende. Egekilde har nu en markedsandel på over 30%. De stigende markedsandele for læskedrikke skyldes i høj grad introduktionen af den nye PET-emballage. 16 Royal Unibrew Årsrapport 2008

15 I Italien har det samlede ølsalg være vigende, primært som følge af vejret i 2. kvartal og en generel afmatning i økonomien, hvilket især har påvirket forbruget i Ho- ReCa-segmentet negativt. Royal Unibrews omsætning i Italien faldt med 9% i For Ceres er der vundet markedsandele i både HoReCa- og detail-segmentet. Som led i Royal Unibrews strategi om at udvide markedet for Ceres Strong Ale er der i løbet af året lanceret flere line extensions. Resultatet i Italien er negativt påvirket af en markant reduktion af kundernes lagre i slutningen af året. I Tyskland (inkl. grænsehandlen) er nettoomsætningen steget med 22% idet salget af mærkevareøl, særligt Royal-brandet, samt Egekilde er gået frem. 17

16 ØSTEUROPA Ændring i % Afsætning (mio. hl) 3,2 2,7 15 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) -4,5-2,6 EBIT (ekskl. impairmentnedskrivning) (mio. kr.) EBIT-margin (%) -4,6 9,7 Segmentet Østeuropa omfatter markederne for øl, juice og læskedrikke i Letland, Litauen og Polen. Østeuropa står for 42% af den samlede afsætning og 27% af nettoomsætningen. Af- og omsætning i Østeuropa steg med henholdsvis 15% og 24% i Den organiske vækst (eksklusiv akkvisitionseffekten fra erhvervelsen af det polske bryggeri Lomza pr. 1. maj 2007 og af det lettiske bryggeri Livu Alus den 1. januar 2008) har i 2008 været henholdsvis 5% og 12%. Resultatet af primær drift var i 2008 negativt og væsentligt lavere end i Den primære årsag er, at den fastlagte strategi for det polske marked ikke har ført til de forventede resultater. De polske selskaber har således ikke opfyldt forventningerne til organisk vækst og produktmiks. Der er i Polen realiseret et meget utilfredsstillende og betydeligt negativt resultat af den primære drift, som mere end opvejer de positive resultater, der er realiseret i Litauen og Letland. Nedgangen i EBIT (før impairmentnedskrivning) relaterer sig endvidere til særlige indtægter og omkostninger, som i 2007 udgjorde en nettoindtægt på 111 mio. kr. sammensat af en avance ved salg af en bryggeriejendom i Vilnius og nedskrivninger af produktionsaktiver som følge af lukning af bryggerierne i Vilnius i Litauen og Lielvarde i Letland. EBIT i Østeuropa udgjorde i mio. kr., inklusive den foretagne impairmentnedskrivning på 385 mio. kr. af værdierne af immaterielle og materielle aktiver relateret til de polske aktiviteter. 18 Royal Unibrew Årsrapport 2008

17 Østeuropa Realiseret i 2008 Vækst i forhold til 2007 Nettoomsætning (mio. kr.) Afsætning (1.000 hl) Nettoomsætning i % Afsætning i % Litauen Letland Polen Øvrige områder Østeuropa i alt I Litauen har Kalnapilio-Tauro Grupe i 2008 øget sine markedsandele inden for både øl og juice, og den samlede omsætning steg med 24%. Udviklingen for Kalnapilis-mærket har været tilfredsstillende, med stigende markedsandel blandt andet som følge af lanceringen af en ny højprofil-flaske for hele Kalnapilis-sortimentet. Samtidig blev der lanceret en ny 1,5 liter PET Kalnapilis, hvilket har øget markedsandelen inden for PETegmentet. Også for Tauras er markedsandelen steget. Kalnapilis og Tauras er de to hurtigst voksende mærker i Litauen, og tilsammen udgør de to mærker nu ca. 25% af ølsalget. Trods et faldende marked for juice har både Cido juice og Cido nektar-produkterne vundet markedsandele. I Letland steg omsætningen i 2008 med 10%. Livubrandet blev relanceret med nye recepter, design og markedsføring, hvilket resulterede i en stigende markedsandel målt på værdi. Lacplesis øgede ligeledes sin markedsandel i både værdi og volumen på grund af en positiv udvikling i salget af dåser. Juicemarkedet er faldende på grund af de ugunstige økonomiske vilkår i Letland. Der er øget konkurrence på det lettiske marked, men Cido har formået at bevare markedsandelen i både værdi og volumen, og er stadig Letlands største juicebrand. Cido XL blev relanceret i nyt design, hvilket har været en succes. Lanceringen af Mangali near-water produkterne i 2008 har været en succes og medvirket til at øge markedsandelen for Mangali brandet markant. I starten af 2008 købte Royal Unibrew den 3. største lettiske bryggerivirksomhed Livu Alus, og bryggeriet er blevet fuldt integreret med koncernens eksisterende bryggeriaktiviteter i Letland. Produktionen af Lacplesis på bryggeriet i Lielvarde er overflyttet til Livu-bryggeriet, og samtidig er bryggeriet i Lielvarde blevet lukket. I Polen investerede koncernen betydeligt i gennemførelse af marketing- og salgsstrategien for de regionale mærker, men der skete en opbremsning i forbruget af øl i løbet af 2. halvår 2008 og strategien førte ikke til de forventede resultater, som følge af utilstrækkelig vækst og et ikke optimalt produktmiks. 19

18 20 Royal Unibrew Årsrapport 2008

19 Malt- og oversøiske markeder Ændring i % Afsætning (mio. hl) 0,6 0,6 5 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 10,0 13,1 EBIT (mio. kr.) EBIT-margin (%) 9,6 13,1 Segmentet Malt- og oversøiske markeder omfatter foruden alle markeder for maltdrikke også øl- og læskedrik aktiviteterne på de engelske, caribiske og nordamerikanske markeder. Malt- og oversøiske markeder udgør 8% af den samlede afsætning og 12% af nettoomsætningen. I dette segment blev i 2008 realiseret vækst i såvel afsætning som i omsætning. Den akkvisitionsrelaterede vækst fra bryggerierne på St. Vincent, Antigua og Dominica, som blev erhvervet medio 2007, udgjorde henholdsvis 12% og 13%, og der er således realiseret organisk reduktion i af- og omsætning på ca. 7% målt i DKK, mens der målt i lokal valuta var tale om et fald på 3%. Det skønnes, at svækkelsen af USD og GBP har påvirket omsætning og resultat i segmentet negativt med henholdsvis 20 mio. kr. og 15 mio. kr. i Udviklingen i den underliggende efterspørgsel skal især ses i lyset af afmatningen i de caribiske samfundsøkonomier, jf. nedenfor. Malt- og oversøiske markeder Realiseret i 2008 Vækst i forhold til 2007 Nettoomsætning (mio. kr.) Afsætning (1.000 hl) Nettoomsætning i % Afsætning i % Caribien England Afrika USA/Canada Europa i øvrigt Mellemøsten Malt- og oversøiske markeder i alt Udviklingen i Caribien i 2008 har været præget af stigende råvarepriser og en reduceret disponibel indkomst i regionen, primært grundet finanskrisen i USA og dens afsmittende effekt på Royal Unibrews markeder i form af faldende turisme, stigende arbejdsløshed og færre pengeoverførsler fra personer, der er bosat i USA. Derfor har 2008 været et meget vanskeligt år i regionen. Prisstigninger på produkterne har medført et fald i markedsandele, og indtjeningen er reduceret. På de markeder, hvor Royal Unibrew er repræsenteret, ligger markedsandelen typisk på 40-45% mens markedsandelen på de øer, hvor Royal Unibrew har egne bryggerier, er mellem 50% og 80%. Der er ikke lanceret nye produkter i regionen i I Afrika steg omsætningen i 2008 med 17% i et stærkt stigende marked. Hovedparten af væksten er realiseret i Tanzania, hvor Vitamalt har en markedsandel på ca. 44%. På det engelske marked har Supermalt fastholdt markedsandelen. I 2. halvår blev Supermalt Light lanceret med succes i flere store kæder, bl.a. Tesco og Asda-Walmart. I USA har Royal Unibrew på grund af dollarkursen haft faldende salg og har tabt markedsandele på grund af prisstigninger. I Canada fastholder Faxe 10% sin position i stærkøl-segmentet. 21

20 BRAND- OG PRODUKTUDVIKLING I løbet af 2008 introducerede Royal Unibrew en række nye kampagner, produkter og emballagetyper. Samtidig blev der foretaget en gennemgang af hele Royal Unibrews produktsortiment med henblik på at fravælge de mindst rentable brands. Selv med et mindre produktsortiment, og på trods af intensiv konkurrence i kølvandet på de generelt forværrede markedsforhold, lykkedes det Royal Unibrew at opnå stærkere markedspositioner i Det er ledelsens vurdering, at Royal Unibrews strategiske brands er afgørende for de opnåede resultater især i tider med svag økonomisk vækst, hvor forbrugerne er særligt tilbøjelige til at vælge brands for at opnå reel værdi. Royal Unibrews brands bliver således betragtet som et sikkert valg af mange forbrugere. Gruppens strategiske brands, inklusive Ceres Strong Ale, Royal-øl, Kalnapilis-øl, Faxe-øl, Lāčplēsis-øl, Łomżaøl, Faxe Kondi, Egekilde, Cido-juice og maltdrikken Vitamalt opnåede gode resultater i 2008 i form af øgede markedsandele. Men også andre vigtige brands i Gruppens produktportefølje styrkede deres positioner i 2008 via vellykket innovation og nye marketinginitiativer. I Danmark fortsætter Royal-brandet fremgangen. I 2008 steg Royal-familiens markedsandel, så den i dag udgør en tocifret del af salget på det danske marked for mærkevareøl. Derudover har Gruppens regionale ølmærker, Albani, Ceres og Thor, konsolideret deres positioner i Heineken-øl, som sælges på licensbasis, er nu den mest solgte importerede øl i Danmark. Inden for læskedrikke markedsførte Royal Unibrew en ny PET-emballage, hvilket styrkede både Pepsis og Faxe Kondis markedspositioner. Lanceringen af Faxe Kondi Pro der er udviklet i samarbejde med Team Danmark var med til at fastholde Faxe Kondis førende markedsposition. Endelig styrkede Egekilde sin markedsledende position inden for mineralvand gennem både nye emballageformater og sponsorater med høj gennemslagskraft. I Italien har Royal Unibrew gennem flere år med Ceres Strong Ale-brandet haft en stærk position i specialsegmentet importeret stærkøl. I 2008 blev denne position yderligere konsolideret ved line extention med det nye produkt Ceres Strong Ale Kiss, der er en blødere og mildere variant. Andre nye aktiviteter på det italienske marked har omfattet et prisvindende website, en konkurrence blandt unge kunstnere om individualiseret dåsedesign samt et nyt reklamekoncept. I Litauen blev Royal Unibrews strategiske mærke, Kalnapilis, styrket gennem lanceringen af nye profilflasker i glas samt 1,5 liters PET-flasker i høj kvalitet. Også Tauras, et andet vigtigt brand for Royal Unibrew i Litauen, viste fortsat fremgang i Kalnapilis og Tauras er de hurtigst voksende ølmærker i Litauen. I Letland har Royal Unibrew ligeledes haft en god udvikling på ølmarkedet. Gruppens førende brand i Letland er Lāčplēsis, og også i 2008 voksede brandet. Væksten var først og fremmest baseret på nye emballageformater og introduktion af 1,5 liters PET-flasker og dåser. Relanceringen af Līvu-brandet (som Royal Unibrew købte primo 2008) har været en succes, og de lettiske forbrugere kan nu tilbydes et bredt sortiment af øltyper. Gruppens strategiske juicebrand, Cido, cementerede sin klare førerposition på markedet i 2008 gennem lancering af nye produkter inden for blandt andet nektar (Cido XL) og iste samt nye designs. Endelig blev mineralvandsmærket Mangali line extended med en række smagsvarianter. Łomża er Royal Unibrews største brand i Polen. Et af de store indsatsområder i 2008 har været at konsolidere og udvide brandets regionale position. Det er blandt andet sket via en betydelig salgs- og markedsføringsindsats, herunder den særlige begivenhed Łomża Beer Festival. På de internationale markeder for maltdrikke har Royal Unibrew fokuseret på at fastholde Vitamalts position som det førende kvalitetsbrand gennem forbrugeraktiviteter, særlige tilbud rettet mod det unge forbrugersegment og anvendelse af nye salgskanaler. Supermalt underbyggede brandets førende markedsposition i Storbritannien med lanceringen af en lightudgave af den populære Supermalt Original. Royal Unibrews internationale ølbrand, Faxe, konsoliderede dets status i segmentet for international kvalitetsøl. VIDEN OG KOMPETENCER En af de væsentligste forudsætninger for at kunne fastholde og styrke Royal Unibrews position er virksomhedens evne til at udvikle viden og kompetencer. I alle selskaber i koncernen er der derfor fokus på at udvikle og fastholde eksisterende medarbejdere med de rette kompetencer samt tiltrække nye talenter. Royal Unibrews medarbejdere har en afgørende viden om de mange markeder og kundekategorier, som koncernen betjener, herunder om de forsynings- og distributionsmæssige forhold inden for produktkategorierne. En viden, som sikrer den konkurrencemæssige position samt udgør fundamentet for realisering af koncernens strategier og mål. I takt med koncernens internationale udvikling sker der en øget udstationering af medarbejdere fra såvel moderselskab som datterselskaber. Desuden er der både i ledelsen og blandt medarbejderne i løbet af året ansat dygtige udenlandske medarbejdere. Herved sikres en forankring af viden om markederne samt en optimering af samarbejdet på tværs af koncernen. 22 Royal Unibrew Årsrapport 2008

21 INFORMATIONSTEKNOLOGI Royal Unibrew har besluttet at anvende SAPs ERPsystem som ERP-platform i alle større selskaber samt Microsoft som officeapplikation og CRM-platform. P.t. er denne platform implementeret i Danmark, Litauen, Polen, England, Italien, Frankrig, Antigua og Dominica. De resterende selskaber benytter lokale it-løsninger som gradvist forventes erstattet med SAPs ERP-system. I første halvår 2009 afsluttes implementeringen af et nyt distributionskoncept i Danmark, som blandt andet. indebærer etablering af et call center med tilhørende teknologi, anvendelse af dynamisk ruteplanlægning, samt integration af hele distributionskæden fra produktion til kunde i én samlet løsning. I 2008 er der desuden indført dynamisk ruteplanlægning i Letland samt en række forbedringer af salgs- og produktionsplanlægningsprocessen. AKTIEOPTIONER Det er i 2009 besluttet at annullere selskabets aktieoptionsprogram for for direktion og ledende medarbejdere. Baggrunden herfor er, at de forudsætninger, der var til stede ved etableringen af programmet i foråret 2008, i dag må betragtes som værende bristet som følge af kursudviklingen på selskabets aktier. Selskabets forpligtelser i forbindelse med optionsordningerne forventes helt eller delvist dækket af beholdningen af egne aktier. Markedsværdien af de udestående optioner er beregnet til at udgøre 0,9 mio. kr. (i henhold til Black-Scholes formel). Der er i årsrapporten for 2008 omkostningsført 2,2 mio. kr til optionsordninger. BALANCE OG PENGESTRØMSANALYSE Royal Unibrews balance udgjorde ultimo mio. kr., hvilket er en stigning på 270 mio. kr. i forhold til året før. De foretagne impairmentnedskrivninger på aktiverne relateret til den polske forretning reducerede balancen med 455 mio. kr., mens opskrivningen af værdien af bryggeriejendommen i Århus (se nedenfor) har øget balancen med 240 mio. kr. Ses der bort fra disse to forhold, er balancesummen steget med 485 mio. kr. som følge af udviklingen i koncernens øvrige aktiviteter. Denne stigning relaterer sig væsentligst til betydelige investeringer i produktionsfaciliteter, i alt ca. 520 mio. kr., primært i de strategiske investeringer i PETtappekolonner i Danmark og Baltikum samt flytningen af produktionsanlæg i Danmark fra Århus til Faxe og Odense samt ca. 125 mio. kr. vedrørende akkvisitionen af det lettiske bryggeri Livu Alus. Markedsværdien af indgåede kontrakter til sikring af råvarekøbspriser indgår i balancen under kortfristede aktiver i periodeafgrænsningsposter og under kortfristede forpligtelser i anden gæld og bidrager væsentligt til forøgelsen af balancesummen. Bryggeriaktiviteterne i Århus blev indstillet i efteråret 2008 og arbejdet med forberedelsen af en alternativ anvendelse af de centralt beliggende arealer med henblik på salg af grunden blev påbegyndt. Analyser og projektbeskrivelser skrider planmæssigt frem og en ændret lokalplan forventes medio Som følge af de ændrede vilkår på ejendomsmarkedet anses værdien af ejendommen at ligge lavere end tidligere indikeret ( mio. kr.). Bryggeriejendommen i Århus er i balancen reklassificeret fra grunde og bygninger til projektudviklingsejendomme, og den regnskabsmæssige værdi er baseret på valuarmæssige vurderinger opskrevet med 240 mio. kr. til 400 mio. kr. Opskrivningen er posteret direkte på egenkapitalen med fradrag af den udskudte skatteforpligtelse på 60 mio. kr., og påvirker således ikke årets resultat. AKTIEOPTIONER Samlet udestår følgende aktieoptioner: Tildelt Udestående i alt (stk.) Heraf direktionen (stk.) Udnyttelseskurs Udnyttelsesperiode Vedr /2007-4/2009 Vedr /2008-4/2010 Vedr /2009-4/2011 Vedr /2010-4/2012 Vedr /2011-4/2013 Tildelt 2008 vedr. strategiplan /2011-4/2013 I alt

22 Koncernens egenkapital udgjorde ultimo mio. kr., hvilket er 544 mio. kr. mindre end i Reduktionen kan primært tilskrives årets totalindkomst på -447 mio. kr. og betaling af udbytte og tilbagekøb af egne aktier med 100 mio. kr. Totalindkomsten er positivt påvirket med 180 mio. kr. (efter skat) af opskrivningen af bryggeriejendommen i Århus. Herudover indgår årets resultat på -483 mio. kr., værdireguleringer af tilknyttede udenlandske virksomheder på -99 mio. kr. og af sikringsinstrumenter med -45 mio. kr. i totalindkomsten. Egenkapitalandelen udgjorde herefter 14,2% mod 29,6% ved udgangen af Det frie cash flow før investeringer i virksomhedsovertagelser var i mio. kr. og var sammensat af et positivt cash flow på 103 mio. kr. fra driftsaktiviteter og et negativt cash flow vedrørende nettoinvesteringer på 473 mio. kr. Udbytter modtaget fra associerede selskaber udgjorde 14 mio. kr. Cash flowet fra driften var i mio. kr. lavere end i Det likvide resultat med fradrag af betaling af renter og skat udgjorde 12 mio. kr. og var 210 mio. kr. lavere end i En reduktion i arbejdskapitalen øgede i 2008 cash flowet med 94 mio. kr., hvilket var 164 mio. kr. bedre end i Ultimo 2008 bestod koncernens likvide beredskab, foruden de likvide beholdninger på 90 mio. kr., af ca. 225 mio. kr. tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter. Jf. nedenstående afsnit om kapitalstruktur er der i 2009 sket genforhandling af koncernens kreditfaciliteter. I 2008 har Royal Unibrew A/S opkøbt i alt stk. egne aktier for 46 mio. kr. som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev lanceret i 2007 og afsluttet i 1. kvartal I august 2008 blev der gennemført en kapitalnedsættelse på 3 mio. kr. ved annullering af stk. aktier. Herefter udgjorde selskabets beholdning af egne aktier ultimo stk. svarende til ca. 1,9% af selskabets samlede kapital. Beholdningen ventes anvendt til afdækning af selskabets aktieoptionsordning. KAPITALSTRUKTUR SAMT AKTIETILBAGEKØBS- OG UDBYTTEPOLITIK Den vedtagne ændrede strategi og markedsudviklingen har, som tidligere omtalt, medført et behov for nedskrivning af aktiverne i Polen. Dette har betydet, at koncernens egenkapital er blevet væsentligt reduceret. Som følge af, at aftalte grænser i låneaftaler med hensyn til solvensgrad og gearing ville blive brudt, har selskabet ført forhandlinger med sine hovedbankforbindelser. Disse forhandlinger har ført til, at selskabet har indgået aftale med bankerne om, at disse stiller de kreditfaciliteter til rådighed for selskabet i de næste to år, som selskabet har skønnet nødvendigt. Som en del af aftalen er etableret nye covenants som forudsætning, ligesom der til aftalen er knyttet bestemmelser om sikkerhedsstillelser og udbyttebetaling. Bestyrelsen finder, at selskabets finansielle struktur er uhensigtsmæssig. Der er derfor igangsat en proces med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig finansiel struktur. I den forbindelse vil bestyrelsen overveje alle relevante muligheder. Det har været vigtigt for bestyrel- EGENKAPITALANDEL % EGENKAPITALFORRENTNING % CASH FLOW mio. DKK Royal Unibrew Årsrapport 2008 Cash flow fra driftsaktivitet Frit cash flow

23 sen at sikre den fornødne tid til denne proces, hvilket er sket ved etablering af ovennævnte kreditfaciliteter, uanset dette medfører, at de samlede finansielle omkostninger stiger, blandt andet som følge af den øgede rentemarginal. Selskabets nettorentebærende gæld er i løbet af 2008 blevet kraftigt forøget, væsentligst som følge af betydelige investeringer i ny teknologi og omlægning af produktionsstrukturen i Danmark samt af købet primo 2008 af Livu Alus i Letland, og udgjorde ultimo 2008 knap 2,2 mia. kr. En nedbringelse af gælden vil således være et meget betydeligt fokusområde i de kommende år, hvilket blandt andet den af bestyrelsen igangsatte proces skal bidrage til. På det operationelle plan vil der løbende blive arbejdet med at frigøre så megen likviditet som muligt. Som følge af det nødvendige investeringsprogram, blandt andet færdiggørelse af ændringer i den danske produktions- og distributionsstruktur og de forøgede omkostninger i forbindelse med etableringen af de fornødne lånefaciliteter, er det imidlertid forventningen, at driften alene ikke vil kunne bidrage til nedbringelse af den nettorentebærende gæld i løbet af Det er imidlertid fortsat målsætningen, at den rentebærende gæld skal nedbringes til at udgøre i niveauet tre gange EBITDA. Bestyrelsen har derfor fundet det naturligt at indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret Tilsvarende er det hensigten ikke at foreslå udbytte i 2009, ligesom der ikke gennemføres aktietilbagekøb før forholdet mellem den nettorentebærende gæld og EBITDA er bragt ned på det ønskede niveau. LEDELSESMÆSSIGE ÆNDRINGER Henrik Brandt tiltrådte som administrerende direktør (CEO) 1. november 2008 (jf. selskabsmeddelelse RU31/2008 af 29. september 2008), og Hans Savonije tiltrådte som international direktør med ansvar for Nordeuropa 1. oktober 2008 (jf. selskabsmeddelelse RU28/2008 af 1. august 2008). BESTYRELSENS BESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Royal Unibrew A/S som følge af selskabets betydelige rentebærende gæld ikke udbetaler udbytte for Årets resultat i moderselskabet foreslås overført til næste år. Endvidere vil bestyrelsen foreslå, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve indtil 10% af egne aktier, jf. Aktieselskabslovens 48, i tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. Endelig vil bestyrelsen foreslå, at rotationspligten for Royal Unibrews ordinære generalforsamlinger ophæves, således at ordinære generalforsamlinger fremover afholdes efter bestyrelsens valg enten på Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Samtidigt er det bestyrelsens hensigt, at der fra og med 2009 ikke længere afholdes aktionærmøder i Royal Unibrew A/S. Den ordinære generalforsamling i 2009 og 2010 vil blive afholdt på Fyn. NETTORENTEBÆRENDE GÆLD/EBITDA antal gange GEARING %

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN TOTALINDKOMSTOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Omsætning 2.1, 2.2 20.281 16.737 Produktionsomkostninger 2.3-5.058-4.544 Bruttoresultat 15.223 12.193 Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger 2.3-5.838-4.722

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN Omsætning 2.1, 2.2 22.781 20.281 Vareforbrug 2.3-5.815-5.058 Bruttoresultat 16.966 15.223 Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 15 16. november 6 RU36 / 26 Delårsrapport 3. kvartal 26 Bestyrelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Royal UnibRew a/s 2009 Årsrapport

Royal UnibRew a/s 2009 Årsrapport 2009 Royal Unibrew A/S Årsrapport INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal 4-6 Beretninger Royal Unibrew kommer styrket ud af et udfordrende år 8-9 Ledelsens beretning 11-33 Aktionærforhold

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf Selskabsmeddelelse 28. august 07 RU30 / 2007 Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 Halvårsrapport 2007 Bestyrelsen for Royal Unibrew

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 24. august 05 RU24 / 2005 HALVÅRSRAPPORT 2005 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf Selskabsmeddelelse 28. april 08 RU21 / 2008 Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2004.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf

Selskabsmeddelelse. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf Selskabsmeddelelse 14. november 7 RU43 / 27 Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 15 Delårsrapport 3. kvartal 27 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

ROYAL UNIBREW A/S. Årsrapport 2010

ROYAL UNIBREW A/S. Årsrapport 2010 ROYAL UNIBREW A/S Årsrapport 2010 / ledelsens beretning / Påtegninger / Regnskab / Andre oplysninger / Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer. Vi har fokus

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2004

Delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2004 Delårsrapport for 1. halvår 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2004. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2012

Delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2012 Delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2012 SELSKABSMEDDELELSE NR. 20/2012 30. APRIL 2012 Fornuftig start på 2012 i overensstemmelse med forventninger Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2003

Delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2003 Delårsrapport for 1. halvår 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2008

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2008 Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2008 1. januar 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse nr. 29/2008 25. august 2008 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Odense, den 11 marts 2002 PEB/mnm/Albani 03-2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Bestyrelsen for Albani Bryggerierne A/S har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2006 ROYAL UNIBREW A/S

HALVÅRSRAPPORT 2006 ROYAL UNIBREW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006 ROYAL UNIBREW A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 12 Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S 13 Finanskalender 13 Koncernresultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2018 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2018 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t. DKK Q1 2018 Q1 2017 Helåret 2017 Nettoomsætning 77.016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004 Bryggerigruppen A/S Halvårsrapport 2004 1 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Halvårsrapport 2004 6. Forventninger for 2004 7. Økonomiske mål 8. Udbyttepolitik tog

Læs mere

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Omsætning 14.390 14.531 Produktionsomkostninger (6.135) (6.118) Bruttoresultat 8.255 8.413 Salgs- og distributionsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Selskabsmeddelelse nr. 16/2009 29. april 2009 Royal Unibrew har i 1. kvartal fokuseret på at gennemføre en række aktiviteter, der skal styrke koncernens indtjening og

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere