Påbud om nye støjvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om nye støjvilkår"

Transkript

1 Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/ Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. til: Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes påbud om nye støjvilkår. Oplysninger i sagen Der har gennem mange år været klager over støjgener fra Novopan Træindustri A-S fra borgere i Pindstrup og Ringsø. Støjdokumentation udført som Miljømåling Ekstern støj har desuden vist gentagne overskridelser af støjgrænserne. Aarhus Amt påbød i 2006 lempede støjgrænser henover en årrække, under den forudsætning, at virksomheden på baggrund af sin egen handlingsplan i 2012 kunne nå ned på det, der svarer til de vejledende støjgrænser. I 2009 anmodede Novopan Træindustri A-S Syddjurs Kommune om dispensation fra natstøjgrænsen, men Syddjurs Kommune afslog anmodningen. Dette afslag blev efterfølgende stadfæstet af Natur- og miljøklagenævnet den 20. marts I 2012 var grænseværdierne forsat overskredet, hvilket fik Syddjurs Kommune til, i brev af 8. maj 2012, at indskærpe forholdet overfor virksomheden og anmode om en handlingsplan, der hurtigst muligt kunne bringe støjniveauet ned til et niveau under virksomhedens grænseværdier. Den fremsendte handlingsplan var i høj grad mangelfuld, og Syddjurs Kommune anmodede den 12. oktober 2012 om en revideret handlingsplan. I januar 2013 har Syddjurs Kommune modtaget en handlingsplan, der over 4 trin og henover perioden fra 2013 til 2016 skal bringe støjbelastningen ned til overholdelse af grænseværdierne. Novopan Træindustri A-S foreslår, at virksomheden én gang årligt i handlingsplanperioden følger op på resultatet af det enkelte trin ved en støjrapport udført som Miljømåling Ekstern Støj til dokumentation for den aktuelle udvikling. Den 8. december 2013 har Syddjurs Kommune modtaget den første afrapportering af støjdæmpning i handlingsplanens Trin 1. Natur og Miljø Hovedgaden Rønde Fysisk besøgsadresse Lundbergsvej 2 Side 1 af Ebeltoft syddjurs.dk

2 Syddjurs Kommunes vurdering Syddjurs Kommune vurderer, at Novopan Træindustri A-S arbejder godt og konstruktivt på at begrænse virksomhedens støjemissioner i omgivelserne. Støjhandlingsplanen beskriver hvordan støjbelastningen i 2012, især i nattetimerne, overskrides op til 11 i ét beregningspunkt. Der er således tale om en væsentlig overskridelse af støjgrænserne. Støjhandlingsplanen viser, hvorledes støjbelastningen i nattetimerne kan nedbringes i alle punkter til maksimalt 5 over støjgrænsen allerede på Trin 1, til 4 over støjgrænsen på Trin 2, til 3 over støjgrænsen i Trin 3 og til overholdelse af støjgrænsen efter Trin 4. Syddjurs Kommune vurderer, at den fremsendte handlingsplan giver mulighed for, at vurdere i hvilket tempo virksomhedens støjkilder kan støjdæmpes ud fra en betragtning af proportionaliteten mellem teknik, økonomi og miljøeffekt. En stor del af Pindstrup by påvirkes i dag af støj fra Novopan Træindustri A-S og støjgrænserne er væsentligt overskredet. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at en udgift på mellem 0,9 og 2,6 millioner kroner pr. år ikke er uproportionalt i denne sammenhæng. Syddjurs Kommune vurderer også, at støjhandlingsplanens tidsperspektiv kan accepteres, idet overskridelserne allerede i Trin 1 skal bringes ned til en overskridelse på maksimalt 5. Syddjurs Kommune stiller derfor vilkår om opfyldelse af Novopan Træindustri A-S støjhandlingsplan fra januar 2013 i form af nye støjgrænser samt løbende dokumentation udført som Miljømåling Ekstern Støj. Støjgrænserne for handlingsplanperioden skal overholdes i beregningspunkterne R2A, R3A, R4A og R5, idet disse ifølge handlingsplanen repræsenterer de mest støjbelastede punkter i de nærliggende boligområde, blandet bolig- og erhvervsområde samt boligerne i det åbne land. Således repræsenterer beregningspunkterne følgende områdetyper: R2A - det åbne land R3A -boligområde med rammenr. 5.2.B2 (østlig del) R4A - blandet bolig og erhvervsområde med rammenr. 5.2.BE2 R5 - boligområde med rammenr. 5.2.B2 (vestlig del) Side 2 af 12

3 Der meddeles desuden støjvilkår for perioden efter handlingsplanperiodens udløb pr. 1. januar Støjgrænserne svarer til dem som Aarhus Amt meddelte i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og meddeles derfor for de omgivende områdetyper. For at følge udviklingen i støjpåvirkningen af omgivelserne er der stillet vilkår om, at Novopan Træindustri A-S fremover skal foretage en årlig kontrolmåling. Den første kontrolmåling skal foretages inden udgangen af 2014 og afdække om støjhandlingsplanens Trin 2 er opfyldt. Overholdes støjgrænseværdierne efter gennemførelse af støjhandlingsplanens Trin 4 ved gentagende kontrolmålinger vil det være muligt, efter ansøgning fra Novopan Træindustri A-S, at ændre kravet om en årlig kontrolmåling. Overholdes grænseværdierne ikke (herunder de midlertidige grænseværdier for det enkelte trin i handlingsplanen), vurderer Syddjurs Kommune, at der er tale om et ulovligt forhold. Efter gennemgang af støjhandlingsplanen har Syddjurs Kommune følgende konkrete bemærkninger til støjhandlingsplanen: Det fremgår af handlingsplanens bilag 2, at der er en ret stor variation i kildestyrken over flere målinger på den mobile flishugger. Variationen er mere end 20 og det må formodes, at det er forskellige flishuggere, der anvendes. I støjberegningerne er anvendt en gennemsnitlig kildestyrke på 119. Den højeste kildestyrke er målt til 125,7 og den laveste til 102,2. Den seneste er målt til 121,3. Det fremgår ikke klart, hvad årsagerne er til disse variationer, hvorfor den gennemsnitlige kildestyrke anvendes og hvordan tallet 119 opnås. Syddjurs Kommune stiller derfor vilkår om, at der skal foretages en kildestyrkemåling på den mobile flishugger hver gang den stilles op og anvendes. Skærmvirkningen af oplag er beskrevet i handlingsplanen og det er anført, at oplagene maksimalt indgår med en højde på 5 m. Figur 3 i støjhandlingsplanen viser, at eksempelvist oplag D langt fra udfylder det område, der antages at virke skærmende. Dette samt viden om, at nogle oplag i perioder slet ikke er til stede på virksomheden gør, at Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er fuld klarhed over om anvendelsen af skærmvirkningen af oplagene, kan være med til at tegne et forkert billede af virksomhedens støjbelastning. Der er derfor behov for en følsomhedsanalyse af oplagenes betydning. Syddjurs Kommune stiller derfor krav om, at der skal foretages en følsomhedsberegning og, at støjbelastningen skal beregnes helt uden skærmvirkning af oplagene, samt in- Side 3 af 12

4 kludere dem hver for sig. Dermed opnås viden om det variationsområde støjen kan have for forskellige mængder af oplag. Det fremgår af støjkonturkortene, at de anvendte beregningspunkter ikke nødvendigvis er de mest støjbelastede punkter rundt om Novopan Træindustri A- S. Samtidig vurderes det, at variationer i støjbelastningen i dag-, aften- og natperioden betyder, at det mest støjbelastede punkt ikke nødvendigvis findes samme sted for disse perioder. Tilsvarende betyder variationen i støjen henover handlingsplanens 4 trin, at punkterne heller ikke nødvendigvis skal være de samme for hele perioden. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at der ikke anvendes et tilstrækkeligt antal identificerbare beregningspunkter, som sikrer, at der er en fuldstændig og kvalificeret dokumentation for handlingsplanens gennemførelse. Der stilles derfor vilkår om, at der anvendes et tilstrækkeligt antal beregningspunkter. Viser denne undersøgelse, at der er støjberegningspunkter, der er mere støjbelastede end de udvalgte beregningspunkter (R2A, R3A, R4A og R5) skal støjgrænserne i handlingsplanperioden også overholdes for disse beregningspunkter. For overblikkets skyld stiller Syddjurs Kommune også vilkår om, at beregningspunkterne angives med adresser både i tekst, tabeller og bilag. Syddjurs Kommune vurderer, at kvaliteten af kildestyrkerne er tilstrækkelig på nuværende tidspunkt, men det vurderes, at der løbende skal ske en opdatering af ældre støjkilder, når handlingsplanen er gennemført. For at kunne kontrollere dette stilles også vilkår om, at støjrapporter i fremtiden skal oplyse om alle kildestyrkers årstal for måling, samt angive den enkelte målerapports nummer for den udførte kildestyrkemåling. For at få et overblik over hvilke støjkilder, der er betydende stiller Syddjurs Kommune vilkår om, at der skal laves en liste over de, i natperioden, 10 mest betydende støjkilder i hvert beregningspunkt samt om at støjdata for disse kilder ikke må være mere end 5 år gamle og, at ingen støjdata må være mere end 10 år gamle. Af hensyn til Syddjurs Kommunes mulighed for kontrol af støjbelastningen stilles vilkår om, at der skal indføres et kontrolmålepunkt tæt på de betydende støjkilder. Meningen er her, at det skal være simpelt for kommunen i forbindelse med et tilsyn at kontrollere støjniveauet. Side 4 af 12

5 I handlingsplanen er anført, at usikkerhederne er vurderet til 2-3 for de enkelte kilder, men der er reelt kun anvendt usikkerheden 3. Det svarer i Orientering nr. 36 fra Referencelaboratoriet for støjmålinger til, at alle målingerne er i kategorien mindre gode. Hvis målingerne kan kategoriseres som gode vil standardusikkerheden være 2. Dette har betydning for den samlede udvidede usikkerhed på de beregnede støjbelastninger og dermed også på konklusionerne om hvorvidt, der kan konstateres overskridelser eller ej. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at der skal redegøres for at usikkerheden på målingerne er baseret på mindre gode målinger. Kortbilagene er generelt for små i rapporten for dokumentation vedrørende gennemførelse af Trin 1 (Rapport nr ), og det er ikke muligt ud fra kortene at identificere placeringen af de enkelte støjkilder, idet kildernes navne/betegnelser ikke kan læses. Syddjurs Kommune stiller derfor vilkår om, at kortbilag skal have en størrelse, der sikrer, at det er muligt, at aflæse beregningspunkternes position og navn/betegnelse for de enkelte støjkilder. Syddjurs Kommune har den 8. december 2013 modtaget støjdokumentation udført som Miljømåling Ekstern støj vedrørende Trin 1 i støjhandlingsplanen. Det fremgår, at målene ikke er opnået i alle beregningspunkter især i ét punkt er nattestøjgrænsen overskredet med 7 i stedet for 5 som ventet. Der er altså forsat tale om en væsentlig overskridelse og et højt støjniveau, der må forventes at være generende. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at resultatet af Trin 1 er utilfredsstillende. Ved gennemgang af støjhandlingsplanens Trin 2 vurderes det, at der ikke vil opnås væsentlige reduktioner i det beregningspunkt, hvor nattestøjgrænsen er overskredet med 7 db efter Trin 1. Novopan Træindustri A-S oplyser dog i følgeskrivelsen til støjrapporten for Trin 1, at der i januar 2014 vil blive gennemgået og revurderet hvilke støjreducerende tiltag, der skal gennemføres i Trin 2. Syddjurs Kommune har derfor en forventning om, at dokumentationen for resultatet af Trin 2 viser, at støjhandlingsplanens mål for dette trin er opnået. Side 5 af 12

6 Påbud og begrundelse Syddjurs Kommune meddeler hermed påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 41a og 41b om nye støjgrænser. De nugældende støjgrænser angivet i vilkår C1 i miljøgodkendelse af 13. april 2000, stadfæstet af Miljøstyrelsen den 6. september 2004 samt Aarhus Amts påbud af 19. maj 2006 ændres til nedenstående: 1. Virksomhedens samlede støjniveau, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i, må i intet punkt i de pågældende områder eller beregningspunkter, i en højde af 1,5 m over terræn og udenfor virksomhedens egen grund overskride støjgrænserne i følgende perioder: Støjgrænser gældende i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014: KP område Beregningspunkter Tidsrum Hverdage kl Lørdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage Aften alle hverdage kl kl Nat alle dage kl E1, 5.2.E2 og 5.2.E3 R2A (50) (50) R3A 44 (45) 44 (45) R4A R5 40 (42) 46 (45) 40 (42) 46 (45) Spidsværdier Kl Nat alle dage Tabel 1 Støjgrænseværdier for perioden 1. januar 2014 til 31. december Tallet angivet i parentes gælder for støjgrænsen uden anvendelse af den mobile flishugger. KP område: Kommuneplanområde Side 6 af 12

7 Støjgrænser gældende i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015: KP område Beregningspunkter Tidsrum Hverdage kl E1, 5.2.E2 og 5.2.E3 R2A (50) R3A 43 (44) R4A R5 40 (41) 45 (44) Lørdage kl (50) 43 (44) 40 (41) 45 (44) Lørdage kl Søn- og helligdage Aften alle hverdage kl kl Nat alle dage kl Spidsværdier Kl Nat alle dage Tabel 2 Støjgrænseværdier for perioden 1. januar 2015 til 31. december Tallet angivet i parentes gælder for støjgrænsen uden anvendelse af den mobile flishugger. KP område: Kommuneplanområde. Støjgrænser gældende i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016: KP område Beregningspunkter Tidsrum Hverdage kl E1, 5.2.E2 og 5.2.E3 R2A (49) R3A 43 (44) R4A R5 40 (41) 45 (44) / Side 7 af 12

8 Lørdage kl (49) 43 (44) 40 (41) 45 (44) / Lørdage kl Søn- og helligdage Aften alle hverdage kl kl Nat alle dage kl Spidsværdier Kl Nat alle dage Tabel 3 Støjgrænseværdier for perioden 1. januar 2016 til 31. december Tallet angivet i parentes gælder for støjgrænsen uden anvendelse af den mobile flishugger. KP område: Kommuneplanområde. Støjgrænser gældende fra 1. januar 2017: Hverdage kl Lørdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage Aften alle hverdage Tidsrum 5.2.E1, 5.2.E2 og 5.2.E3 kl kl Nat alle dage kl Spidsværdier Nat alle dage Kl Kommuneplanområde 5.2.BE1 og 5.2.BE2 Tabel 4 Støjgrænseværdier gældende fra 1. januar B2, 5.2.B3 og 5.2.B6 Opholdsarealer ved boliger i det åbne land Side 8 af 12

9 2. De anførte støjgrænseværdier i vilkår 1 må ikke overskrides indenfor følgende referencetidsrum: For dagperioden på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage kl til må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage kl til må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl til på lørdage, må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989). For aftenperioden kl gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time. 3. Grænseværdierne anses ikke for at være overskredet, såfremt måleværdien minus den udvidede usikkerhed er lig med eller mindre end grænseværdien. 4. Der skal hvert år i december måned, udføres en årlig kontrol af om støjgrænserne er overholdt. Den første kontrol skal udføres senest den 1. december 2014 og som anført i vilkår 6 til vilkår Novopan Træindustri A-S skal hver gang den mobile flishugger stilles op og anvendes sikre, at der foretages en kildestyrkemåling. Kildestyrkemålingen skal indgå i den årlige dokumentation for overholdelse af støjgrænserne. 6. Støjmålinger/-beregninger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømåling - ekstern støj. Støjmålinger skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om Måling af støj fra virksomheder. Støjberegninger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 7. Dokumentationen skal: kunne læses som et selvstændigt dokument, der belyser virksomhedens støjforhold uden kendskab til forudgående dokumentation være repræsentativ for maksimal normaldrift indeholde de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultatet indeholde en samlet oversigt over støjkildernes kildestyrke, årstallet for alle kildestyrkers måling samt angive den enkelte målerapports nummer for den udførte kildestyrkemåling. Ingen støjdata må være mere end 10 år gamle indeholde en opdateret liste over de, i natperioden, 10 mest betydende støjkilder på Novopan Træindustri A-S i hvert beregningspunkt. Støjdata for disse støjkilder må ikke være mere end 5 år gamle. Side 9 af 12

10 indeholde en redegørelse for usikkerheden på de udførte målinger, hvis denne er baseret på mindre gode målinger svarende til at målingerne har en usikkerhed på 3. Usikkerheden på en enkelt kilde kan nedbringes ved at gentage målingen et antal gange. Målingernes og beregningernes samlede udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Den udvidede usikkerhed må ikke være over 3. indeholde støjkonturkort for både drift med stationær og mobil flishugger samt for driftsperioderne dag, aften og nat på både hverdage og i weekender. udføres på baggrund af et tilstrækkeligt antal identificerbare beregningspunkter, som sikrer, at der er en fuldstændig og kvalificeret dokumentation for handlingsplanens gennemførelse. Beregningspunkterne skal være repræsentative for de variationer, der forekommer i dag-, aften- og natperioden samt henover støjhandlingsplanens 4 trin indeholde oplysning om beregningspunkternes adresser både i tekst, tabeller og bilag Indeholde kortbilag af en størrelse, der sikrer, at det er muligt, at aflæse beregningspunkternes position og navn/betegnelse for de enkelte støjkilder 8. Beregnings- eller måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter udførelse og skal være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet. 9. Viser en støjrapport, at der er støjberegningspunkter, der i handlingsplanperioden er mere støjbelastede end de udvalgte beregningspunkter (R2A, R3A, R4A og R5) skal støjgrænserne i handlingsplanperioden også overholdes for disse beregningspunkter. 10. Der skal foretages en følsomhedsberegning af skærmvirkningen af de udendørs oplag. Følsomhedsberegningen skal indgå som en del af den dokumentation for overholdelse af støjgrænserne, der sendes til Syddjurs Kommune senest med udgangen af 2014 og bestå af en beregning af støjbelastningen uden skærmvirkning fra oplagene, samt inkludere dem hver for sig. 11. Novopan Træindustri A-S skal udpege kontrolmålepunkter for de mest betydende støjkilder. Kontrolmålepunkterne skal udpeges således, at det er simpelt for kommunen i forbindelse med et tilsyn at kontrollere støjniveauet. Udpegningen af det enkelte punkt skal ske på et kortbilag og der skal vedlægges en nærmere beskrivelse af det enkelte punkt. Udpegningen af kontrolmålepunkterne skal sendes til Syddjurs Kommune sammen med den støjdokumentation, der fremsendes med udgangen af Bemærkninger til afgørelsen Side 10 af 12

11 Et udkast til dette påbud har været varslet overfor Novopan og de berørte parter i perioden den XXXX. september 2014 til XXXX. oktober I brev af XXXX havde Novopan følgende kommentarer: Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: påbudsadressaten, enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens modtagelse, hvilket betyder, at en klage skal være modtaget med posten eller personligt afleveret i Syddjurs Kommunes ekspeditionstid senest den XXXX Klagen sendes derefter videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Gebyr på klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Nævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, dvs. senest den XXXX Side 11 af 12

12 Aktindsigt Kommunen skal orientere om din ret til aktindsigt. Tidspunktet for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Natur og Miljø, Team Miljø. Med venlig hilsen Susanne Kornvig Teamleder Rikke Bøgeskov Hyttel konsulent Side 12 af 12

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 PROJEKT Ekstern støj Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Projekt nr. 206882 Dokument nr. 126026416 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Åbningsskrivelse vedrørende revurdering af Novopan Træindustri A- S miljøgodkendelse samt varsel til påbud om afgivelse af oplysninger

Åbningsskrivelse vedrørende revurdering af Novopan Træindustri A- S miljøgodkendelse samt varsel til påbud om afgivelse af oplysninger 1 of 7 Novopan Træindustri A-S xx. juni 2014 Fabriksvej 2, Pindstrup Sagsnr.: 14/12925 8550 Ryomgaard Kontaktperson: Sendes kun pr. mail til: JW@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Åbningsskrivelse vedrørende

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

FeF Chemicals A/S. Ændring af støjvilkår. Juni 2014

FeF Chemicals A/S. Ændring af støjvilkår. Juni 2014 FeF Chemicals A/S Ændring af støjvilkår Juni 2014 FEF CHEMICALS A/S 4600 Køge Virksomheder J.nr. MST-1270-01119 Ref. gukha/suand Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING STØJ For: FeF Chemicals

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S v/ Jonas Nedenskov Virksomheder J.nr. MST-1270-01154 Ref. ANBRI/MOLUT Den 30. april 2014-2014 Også sendt som digital post Amager Ressourcecenter

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 72

/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 72 29-11-2013 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 72 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af ejendommen Korsgård Kalundborgvej 15, 7980 Vils Forlængelse af tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen Tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST- 1270-01154 Ref. Anbri/Molut Den 2. maj 2014 MILJØGODKENDELSE Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler For: Amager Ressourcecenter Matrikel

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Udkast til brev til Statsforvaltningen Midtjylland/ÅT 19. juli 2012

Udkast til brev til Statsforvaltningen Midtjylland/ÅT 19. juli 2012 1 of 7 Statsforvaltningen Midtjylland Att. Stine Rask Det kommunale tilsyn St. Blichers Vej 6, Postbox 151 6950 Ringkøbing midtjylland@statsforvaltning.dk 31-08-2012 Sagsnr.: 11/38125 Sagsbehandler: Åse

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere