ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13."

Transkript

1 A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem Gistrup Antenneforening Arbejdslørdage To gange årligt indkaldes til en fælles arbejdsdag, hvor der udføres vedligeholdelsesopgaver på fællesarealerne. Som hovedregel afvikles arbejdsdagene den sidste lørdag i april og den sidste lørdag i september, og det grønne udvalg står for tilrettelæggelse og afvikling af disse arbejdsdage. Arbejdsdagene skal medvirke til at holde driftsomkostningerne nede, og andelshaverne er forpligtet til at deltage efter evne. Der skal som minimum deltage en repræsentant fra hver husstand. Husstande, som ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, må i stedet yde et økonomisk bidrag, som vil blive opkrævet sammen med næste måneds husleje. Bidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet for ikke at deltage er for tiden fastsat til 250 kr. Bestyrelse 29 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Navn og adresse m.v. kan ses på foreningens hjemmeside Henvendelser bedes foretaget skriftligt. Carporte Containere Drivhuse Flagstang Forbrugsafgifter Det er tilladt at opføre én carport pr. husstand, som er i overensstemmelse med eksisterende carporte på Knasten. Ansøgning sendes til byggeudvalget. Carporten må ikke benyttes som pulterrum og skal holdes ryddelig. Det er tilladt at opføre en tilbygning til udhuset efter byggeudvalgets godkendelse af ansøgning. Der er opstillet containere til glas/flasker, papir og batterier ved Knastens indkørsler. Det er tilladt at opføre ét fritstående drivhus eller ét vægmonteret drivhus efter følgende bestemmelser: - ansøgning sendes til byggeudvalget, - der skal foreligge skriftlig accept fra naboer angående drivhusets placering, - drivhuset må ikke overstige 10 m² i grundareal, - der må ikke være direkte adgang fra boligen til drivhuset, - drivhuset er ikke omfattet af foreningens grundejerforsikring, - skader på bygninger ved montering eller afmontering af vægmonterede drivhuse erstattes af andelshaver. Det er ikke tilladt at opsætte flagstang. A conto beløb for vand og varme opkræves sammen med huslejen, for tiden med hhv. 300 kr. og 500 kr. om måneden.

2 A/B KNASTEN - Husorden side 2 Der er mulighed for differentieret á conto opkrævning af forbrugsafgifter, hvis opkrævningen kan baseres på minimum én forudgående regnskabsperiode. Anmodning sendes til bestyrelsen. Aflæsning af vand og varme foretages omkring den 1. oktober, og afregning foretages over huslejen. Beboerne skal én gang om måneden foretage kontrolaflæsning af fjernvarmemåleren. Ved konstatering af uregelmæssigheder, kontaktes bestyrelsen. El opkræves og afregnes direkte med Energi Nord A/S Fremleje 12 Fællesarealer Fælleshus Fremlejeret gives kun i de tilfælde, hvor andelshaveren er midlertidigt fraværende, og højst for 2 år. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen. Foreningens gartner sørger for - beskæring af allétræer - slåning/trimning og gødning af græsarealer og boldbane Lån af fælleshuset Andelsforeningen, bestyrelsen og udvalgene kan benytte fælleshuset til afholdelse af møder og fælles aktiviteter. Derudover kan fælleshuset benyttes af beboerne til hobbyaktiviteter eller arrangementer, hvortil samtlige beboere er indbudt. Leje af fælleshuset Andelshavere kan leje huset til afholdelse af private arrangementer. Andelshaveren, som lejer fælleshuset, behøver ikke selv at være vært for arrangementet, men værten skal være i familie med andelshaveren. Andelshaveren skal være til stede under hele arrangementet og har ansvaret for arrangementet over for andelsboligforeningen. Taksten for leje af fælleshuset inkl. slutrengøring er 300 kr. pr. dag, hvor huset skal være ryddet senest kl. 24, og 500 kr. for et to-dages arrangement. Ordensregler for alle arrangementer Generelt må huset ikke benyttes til kommerciel virksomhed. Dog må en intern eller ekstern foredragsholder eller lignende gerne modtage en gave. Beløb til gaven indsamles blandt de deltagende. Alle døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 22. Ved aflevering af huset skal alt være vasket op, opvaskemaskinen tømt, alle hvidevarer rengjort, alle møbler sat på plads og alle gulve fejet. Administration/booking Huset administreres af et bestyrelsesmedlem, og kun bestyrelsen har nøgler til huset. Kontaktperson kan ses på intern telefonliste, og opdateret kalender kan ses på hjemmesiden hvor booking kan foretages direkte. Huset kan kun bestilles eet år frem, og foreningens årlige fællesarrangementer går forud for øvrige bestillinger. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementet betales et gebyr på 150 kr. Generalforsamling 24 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

3 A/B KNASTEN - Husorden side 3 Haver Hegn og hække Haver og indgangspartier må ikke benyttes som "pulterrum", men skal holdes ryddelige. Haver, indgangspartier, hække og fortove skal holdes på en sådan måde, at ukrudt og lignende ikke bliver til gene for omkringboende. Planter må ikke vokse direkte op ad murene. Ved misligholdelse kan det grønne udvalg give en påtale, ligesom der i en salgssituation kan blive tale om nedslag i prisen. De levende hegn om beboelserne, bøg og fjeldribs, må ikke være højere end 1,80 m, med mindre der er givet særlig dispensation fra det grønne udvalg. Vedligeholdelse skal udføres efter vejledning fra det grønne udvalg. Ved nyplantning af hække skal dette udføres med bøgeplanter, således at helhedsindtrykket bevares. Faste hegn imellem dobbelthuse og omkring terrasser skal opføres i lighed med nuværende hvide, rustikke hegn. Godkendelse indhentes hos byggeudvalget inden opførelse. Hjemmeside Hundehus Husdyr indeholder information om forening og bebyggelse, aktiviteter, adresseliste, salgsmateriale samt booking af fælleshus og trailer. Der kræves adgangskode til de interne informationer - fremgår af seneste telefonliste. Det er ikke tilladt at opsætte hundehus. Husdyr skal anmeldes til bestyrelsen senest 1 uge efter anskaffelse/ indflytning. Hunde skal være forsikrede. Hvis husdyret flytter, sælges eller dør, skal det afmeldes hos bestyrelsen. Dyrene skal holdes inden for egne arealer, og de må ikke støje eller være til gene for andre beboere. Hundeejere skal holde hundene i snor på foreningens arealer og fjerne deres efterladenskaber. Katte skal bære halsbånd med husnummer. Husdyr må ikke medtages i fælleshuset. Gæstende/ferierende husdyr er omfattet af ovenstående regler. Ved overtrædelse af ovennævnte retningslinier vil der ske skriftlig påtale. Bestyrelsen kan herefter tage stilling til, om husdyret skal fjernes eller boligen fraflyttes. Konstruktioner på Det er ikke tilladt at opsætte konstruktioner på faste bygningsdele, med faste bygningsdele mindre der foreligger en godkendelse fra byggeudvalget. Leg og boldspil Lokalplan Lån 7 Boldspil henvises til det fælles friareal, hvor der er indrettet fodboldbane samt legeplads. Omådet er omfattet af lokalplan nr for Gistrup. Andelene kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven.

4 A/B KNASTEN - Husorden side 4 Anmodning om adkomsterklæring sendes til: Bente Sørensen, Spar Nord Bolig, Hasserisvej 113, 9000 Aalborg, med kopi til formanden. Markiser Motorkøretøj Parkering Postkasser Påtaleret Rand- og hækbeplantning Salg Snerydning Støj/musik Tilbygning Trafik Trailerordning Det er tilladt at opsætte markise på facaden. Ansøgning om opsætning af markise sendes til byggeudvalget. Stel: Eloxeret aluminium Dug: Ensfarvet dug, som harmonerer med bygninger og omgivelser - uden tungekant Længde: Bredde: Efter forholdene Efter forholdene Montering: Etplans hus: På tagspær med overkant i niveau med tagrende Skader: Toplans hus: På muren Udbedring af eventuelle skader opstået på murværk/tagspær i forbindelse med opsætning/nedtagning af markise påhviler andelshaver. Parkering på stier og fællesarealer er ikke tilladt. Langtidsparkering på fællesveje/-arealer af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere, både o.s.v. er ikke tilladt. Ved større arrangementer henvises til det store fællesareal ved indkørsel. Må ikke ændres og er omfattet af foreningens vedligeholdelse. Hvis husordenen ikke overholdes, kan bestyrelse og/eller respektive udvalg give en påtale. Eventuelle udgifter i den forbindelse afholdes af andelshaver. Vedligeholdelse skal udføres efter vejledning fra det grønne udvalg. Ved nyplantning af hække skal dette udføres med bøgeplanter, således at helhedsindtrykket bevares. Overdragelse af andele sker i overensstemmelse med vedtægterne. Salgsvejledning rekvireres ved henvendelse til sekretæren eller hentes på foreningens hjemmeside. Andelshaverne foretager snerydning og grusning i eget indgangsparti og på egne fortove. Foreningen laver aftale om snerydning og glatførebekæmpelse af vejene. Vis hensyn ved brug af musik og støjende værktøj. Udendørs brug af værktøj/maskiner er ikke tilladt mellem kl Det er tilladt at foretage tilbygning i overensstemmelse med regler om forandring. Ansøgning sendes til byggeudvalget. VIS HENSYN til legende børn! Fællesveje er stilleveje, og kørsel skal foregå med omtanke max 30 km/t. Andelshaverne kan låne foreningens trailer parkeret på pladsen ved fællesgaragen. Nærmere information på hjemmesiden

5 A/B KNASTEN - Husorden side 5 Udluftning Udestuer Udvalg Udvendig belysning Vedligeholdelse af boligen 10 Dug mellem termoruder er tegn på, at ruderne er punkterede og bør udskiftes (se vedligeholdelse ). Dug på indersiden er tegn på, at der er for fugtigt i boligen. For at undgå råd og fugtskader skal der luftes ud to gange dagligt i 5-10 minutter. Hold friskluftventiler rene og åbne, brug emhætten og undlad at hænge vådt tøj op indendørs. Det er tilladt at opføre udestuer i overensstemmelse med regler om forandring. Ansøgning sendes til byggeudvalget. Foreningen har nedsat tre faste udvalg, aktivitetsudvalg, byggeudvalg og det grønne udvalg, og medlemmerne vælges på generalforsamlingen. Nærmere information på hjemmesiden Belysning i carporte, haver og gange skal opsættes, så den ikke er til gene for andre beboere. Synlig belysning må ikke opsættes på facaden. Eksisterende belysning ved indgangsparti må ikke ændres og hører under foreningens vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse foretages af andelshaveren. Indvendig vedligeholdelse omfatter ligeledes afløb fra husene til samlebrønd samt renholdelse/smøring af hængsler i døre og vinduer. Udvendig vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder dørlåse og punkterede termoruder. Maling af udhus og carport skal udføres af andelshaveren, og maling indkøbes af foreningen. Venteliste 14 Foreningen har oprettet intern venteliste for andelshavere. Ændring af huse og haver Indvendige ændringer af boligen må foretages. Drejer det sig om bærende konstruktioner skal forespørgsel forinden rettes til byggeudvalget. Udvendige ændringer på husene må kun foretages efter indhentning af godkendelse i byggeudvalget. Ændringer af hække og randbeplantninger skal forinden godkendes af det grønne udvalg Vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2014.

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere