Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI"

Transkript

1 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards den 17. september i Holstebro MKI afholdt i samarbejde med Erhvervsstyrelsen en side event ved CSR Awards i Holstebro den 17. september Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Formålet med sideeventen var at præsentere due diligence, og hvordan man omsætter principper til praksis både for offentlige og private. Pernille Blach Hansen (Sustainability direktør i Grundfos) var moderator for side eventen og de øvrige deltagere var Jonas Christoffersen (MKI), Ole Overgård (administrerende direktør i Auluna Group), Anne Blirup (Bestseller), Rikke Haahr (KL), Anette Juhl Winther (indkøbschef for Aarhus Kommune), Jacob Ilsøe Klærke (medlem af Regionsrådet i Midtjylland). Ved CSR Awards blev de to nye/opdaterede it-værktøjer hhv. Den ansvarlige indkøber og CSR-kompasset (relancering) præsenteret, og der blev lagt op til en drøftelse af, hvordan offentlige indkøbere og private leverandører og indkøbere håndterer due diligence i praksis. Jonas holdt et oplæg om due diligence i praksis og CSR-kompasset og herefter var der to oplæg om due diligence i praksis fra virksomhederne. Derefter en præsentation af Den Ansvarlige Indkøber med efterfølgende drøftelse af målsætninger og arbejdet med ansvarlige indkøb i det offentlige. Side eventen var særdeles velbesøgt med mere end 130 deltagere. Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen modtaget meget positiv feedback for arrangementet, bl.a. under henvisning til en livlig og inspirerende debat, samt at arrangementet henvendte sig både til deltagere fra det private og det offentlige.

2 2/7 MKI-informationsmøde for NGO er den 1. oktober i København Den 1. oktober 2013 afholdt MKI informationsmøde målrettet NGO er og fagforeningsrepræsentanter. Fokus på informationsmødet var på dokumentationskravet for klager samt offentligheden under behandlingen af en klage. Fra MKI deltog Jens Erik, Julie, Christina og Ellen Marie. Der deltog ca. 20 repræsentanter for NGO er og fagforeninger, herunder Danwatch, HK, CO-industri, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Clean Clothes Campaign Danmark, Red Barnet, 92- gruppen, 3F, DM - Dansk Magisterforening, Danske Handicaporganisationer og ParagrafPlus Advokatfirma. Jens Erik holdt en generel præsentation af Mæglings- og klageinstitutionen. Herefter gennemgik Julie sagsbehandlingsprocessen trin for trin med særligt fokus på dokumentationskravet og spørgsmålet om mulighed for at dele informationer med offentligheden. Der var mange dybdegående spørgsmål til dette punkt. Det blev søgt at svare så præcist som muligt, men ofte var det nødvendigt at sige, at det er MKI, der må træffe beslutning i forhold til den konkrete sag. Endelig blev MKI s hjemmeside præsenteret. Deltagerne syntes glade for at se, at alt materialet er tilgængeligt på hjemmesiden, særligt sagsbehandlingsvejledningen. Til slut blev det opdaterede CSR-kompas præsenteret med fokus på due diligence i leverandørkæden. Arrangementet var en stor succes med ivrig spørgelyst. Netværksmøde i KPMG den 9. oktober på Frederiksberg Den 9. oktober 2013 holdt MKI et oplæg hos FLSmidth for det professionelle netværk Danish Business Network for Human Rights. Til stede var bl.a. repræsentanter fra Carlsberg, Pandora, A.P. Møller-Mærsk og KPMG. Der var ca. 20 personer til stede. Fra MKI deltog Kim, Rune og Julie. Mødet omhandlede OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder, og i første halvdel af mødet deltog via telefon Roel Nieuwenkamp fra OECD og Joseph Wilde fra OECD Watch. Begge holdt et kort oplæg om deres respektive organisationer.

3 3/7 Efterfølgende holdt Rune og Julie oplæg om MKI, og Kim besvarede spørgsmålene fra virksomhederne. Oplægget indeholdt generel information så som baggrunden for etablering af MKI, medlemmerne, sagsbehandlingsprocessen og de unikke karakteristika ved institutionen. Derudover blev præsenteret hvilke erfaringer, MKI har gjort sig i løbet af det første år. Der blev spurgt ind til MKI s erfaringsudveksling og mulige samarbejde med andre NCP er. Medlemmerne stillede også spørgsmål om hvilken type mægling, MKI vil gøre brug af. Til slut blev CSRkompasset kort præsenteret. Virksomhederne havde især spørgsmål til problematikken omkring, hvor meget og hvilken information man skal dele under mæglingen, da der foreligger en risiko for, at den anden part offentliggør materialet senere, eller der søges om aktindsigt i sagen. Virksomhederne havde forskellige holdninger til dette. En ville råde sin ledelse til at være yderst tilbageholdende med at dele information, mens en anden ville råde ledelsen til at lægge alt frem. Generelt var spørgsmålet om fortrolighed grund til bekymring. CSR Konference den november på Århus Universitet Der blev den 12. november afholdt CSR konference ( Implementation of CSR and the law ) på Juridisk Institut på Århus Universitet. Fra MKI deltog Mads, Karin, Marie og Ellen Marie. Mads holdt oplæg om klagers retlige interesse i MKI og sad i panel med formanden for det norske NCP, Hans Petter Gravers, og en sekretariatsrepræsentant UKs NCP, Danish Chopra, der begge holdt et oplæg om arbejdet med og anvendelsen af OECD-retningslinjerne og arbejdet i NCP erne i henholdsvis Norge og i UK. Der var ca. 45 deltagere til konferencen, primært fra den akademiske verden, men også deltagere fra virksomheder og Eksportkreditfonden. Spørgelysten på mødet var stor med et fokus på juridiske snitflader og implikationer. Mødet - og den efterfølgende middag - var en god anledning for NCP erne til erfaringsudveksling. Informationsmøde for virksomheder den 13. november i Kolding Den 13. november 2013 afholdt MKI i samarbejde med Business Kolding informationsmøde på virksomheden Smurfit Kappa i Kolding. Mødet var målrettet erhvervslivet. Fokus på informationsmødet var generel præsentation af MKI og OECD s retningslinjer samt CSR-kompasset. Der var ca. 20 deltagere fra virksomheder, konsulenthuse mm.

4 4/7 Mads præsenterede MKI og OECD-retningslinjerne. Ellen Marie præsenterede CSR-kompasset. Der var generel god spørgelyst fra virksomhederne, særligt problemstillinger i relation til kommunikation af virksomhedernes arbejde med due diligence samt business casen i forbindelse med det generelle arbejde med CSR. 2. Internationale møder af relevans for MKI Møde i OECDs investeringskomité den 14. oktober i Paris Hovedfokus på mødet i OECDs investeringskomité var anvendelsen af due diligence og begrebet forretningsforbindelser i den finansielle sektor samt OECD-retningslinjernes betydning for centralbanker og statslige fonde. Forretningsforbindelser Formanden for investeringskomitéen oplyste, at man i forbindelse med udarbejdelse af proactive agenda, dvs. de initiativer og køreplaner, som udarbejdes med henblik på tilrettelæggelse af komitéen fremtidige arbejde, fandt det overflødigt at angive, at også den finansielle sektor er omfattet af arbejdet, idet alle sektorer er omfattet af OECD retningslinjerne. Idet der som altovervejende hovedregel er overensstemmelse mellem UN Guiding Principles og OECD-retningslinjerne, havde OECD sekretariatet inviteret Lene Wendland (OHCHR) med henblik på en præsentation af OHCHRs rolle i fortolkningen af UNGP samt uddybning af clarity on scope and application of the UNGP. Lene Wendland understregede, at der ikke er undtagelser til UNGP alle sektorer, virksomheder, produkter og tjenesteydelser er omfattet af FNs retningslinjer. OHCHR er enig i OECDs udlægning af business relationship som beskrevet i dokumentet, der var udarbejdet med henblik på dette møde. I forbindelse med dette punkt præciserede Lene Wendland, at det ikke er virksomhedens tilknytning til adverse impact, men hvordan det pågældende adverse impact er linket til virksomheden produkter og services, der er afgørende. En delegation indledte med at understrege, at man var enig i, at den finansielle sektor ikke var undtaget OECD-retningslinjerne. Man ønskede dog yderligere drøftelser i investeringskomitéen om minoritetsaktionærer, og hvilke forpligtelser den finansielle sektor er underlagt. Der blev bl.a. spurgt, om der er forskel på børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber. Der blev stillet en længere række spørgsmål til dokumentet, herunder ønsker om uddybning og yderligere referencer.

5 5/7 EU-Kommissionen oplyste, at man fra EU s side bakker op om en bred fortolkning af retningslinjerne således, at de inkluderer den finansielle sektor. En anden delegation fik ordet og henviste til en for nyligt offentliggjort rapport udfærdiget af Thun-gruppen (en sammenslutning af store banker), hvori bankerne anerkender, at de er omfattet af retningslinjerne. Formanden for arbejdsgruppen understregede, at det ifølge procedurereglerne er NCP erne, der fortolker OECD retningslinjerne, og investeringskomitéen har herefter mulighed for at drøfte NCP ens fortolkning. Der blev henvist til tidligere sager. Formanden understregede, at alle stakeholders inkl. FN anser den finansielle sektor for omfattet af begrebet forretningsforbindelser. Sekretariatet vil uddybe og arbejde videre med dokumentet med henblik på yderligere drøftelse ved det næste møde i arbejdsgruppen. Centralbanker og statslige fonde Centralbanker og statslige fondes kommercielle aktiviteter anses som altovervejende udgangspunkt for omfattet af OECD-retningslinjerne. På foranledning af Danmark oplyste formanden, at statsobligationer (også) er omfattet af OECD-retningslinjerne. Under eventuelt opfordrede en af delegationerne til afholdelse af et uformelt ministermøde i forbindelse med afholdelse af Global Forum Møde i OECDs investeringskomité den 5. december 2013 i Paris Et hovedemne var igen den finansielle sektor i lyset af mødet d. 14. oktober og de netop afgivne FN-udtalelser fsva. UNGP s anvendelsesområde ift. bl.a. minoritetsaktionærer, statsejede investeringsfonde og statsobligationer. Drøftelserne blotlagde, at der stadig blandt enkelte lande er skepsis fsva. retningslinjernes rækkevidde. Formanden anerkendte, at passive investeringer og mindretalsaktionærer er særligt komplekse områder, men mente ikke det burde diskriminere fsva. en definition af forretningsforbindelser. Der var enighed om at fortsætte det videre arbejde som planlagt. Formandens konkluderede, at FN s udtalelser var meget vigtige, men at man måtte erkende, at OECD er en konsensusbaseret organisation med egne procedurer. En delegation fremlagde et meget avanceret værktøj for ansvarlig leverandørstyring for tekstilbranchen med fokus på risikohåndtering og Bangladesh.

6 6/7 Der var status for planlægningen af afholdelsen af Global Forum UN Forum on Business and Human Rights i Geneve den december Dette var det andet forum som blev afholdt efter nedsættelsen af FN s arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhvervsliv. Der var over 1700 tilmeldte, hvoraf størstedelen var stater og NGO er. Fra MKI deltog Karin, Kim, Marie, Ellen Marie og Julie. Derudover var der danske repræsentanter fra Eksportkreditfonden, IFU, Dong, Novo Nordisk, J. Lauritzen, Global CSR og DI. I alt deltog ca. 17 danskere. Der blev i løbet af tre dage afholdt 47 sessioner. Den 2. december blev der bl.a. afholdt tre sessioner for hhv. stater, erhvervsliv og NGO er. Det blev bemærket fra nogle af deltagerne at denne form for session var en god måde at erfaringsudveksle, da det er nødvendigt at skabe større fortrolighed mellem virksomhederne. De følgende to dage blev afholdt sessioner om bl.a. indkøb i det offentlige, hvordan man kan mobilisere advokater til at fremme UNGPs, den finansielle sektor, menneskerettigheder og corporate governance samt kan ikke-juridiske instanser levere en effektiv genoprejsning. Karin var paneldeltager i den sidstnævnte session og repræsenterede MKI. Drøftelserne var af overordnet karakter. Der blev både fra panelet og fra salen stillet gode og relevante spørgsmål, og flere af dem specifikt om den danske NCP-model. 3. Kommende dokumenter af relevans for MKI MKI s årsberetning MKI er forpligtet til at lave en årsberetning, jf. MKI-bekendtgørelsen 17. Der arbejdes i øjeblikket efter en tidsplan, hvor årsberetningen kan præsenteres i Rådet for Samfundsansvar den 5. februar Sekretariatet vil i sit oplæg til indholdet bl.a. fokusere på institutionens informationsarbejde og initiativer, CSR-kompasset, sagsbehandlingsprocessen og mægling. Medlemmerne vil modtage en tidsplan indeholdende deres inddragelse snarest muligt. Dansk National action plan on business and human rights Regeringen lancerede i marts 2012 den generelle handlingsplan for virksomheders samfundsansvar "Ansvarlig vækst ", som bl.a. indeholder en række initiativer, der implementerer UNGP, herunder oprettelse af MKI. Regeringens handlingsplan bygger især på anbefalinger fra

7 7/7 en arbejdsgruppe under Rådet for Samfundsansvar bestående af LO, DI, Rederiforeningen samt 92-gruppen og med Mads som formand. Udkastet til handlingsplan for menneskerettigheder og erhvervsliv indeholder således en status for, hvor langt Danmark er ift. implementeringen af FN's retningslinjer, de initiativer, der allerede indgår i handlingsplanen for virksomheders samfundsansvar med en direkte kobling til FN's retningslinjer. Derudover indeholder handlingsplanen nye initiativer, der er kommet til siden marts 2012, dels fra Erhvervs- og Vækstministeriets område, men også fra Udenrigsministeriet, Eksport Kredit Fonden, Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, ligesom IMR har bidraget med væsentlige input og betragtninger. Det har desuden været muligt at følge op på enkelte anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar, som ikke var en del af handlingsplanen for virksomheders samfundsansvar. Det er aftalt, at udkastet til handlingsplanen sættes på MKI-mødet den 14. januar til drøftelse. De næste faste møder i institutionen forventes afholdt: 14. januar 2014, kl marts 2014, kl maj 2014, kl

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation n0. 2 2010 THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS www.humanrights.dk Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere