Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande repræsenterende 54 stemmer. Områdeleder Mogens Arildslund (MAR). Forretningsfører Lars Lehmann (LL), Boligkontoret Danmark. Driftchef Jesper Kjærsgaard (JKJ), Boligkontoret Danmark. Marianne Andersen (MLA), formand for AB Hørsholm-Kokkedal (og beboer i Byengen) Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Orientering for perioden siden sidste beboermøde. 3. Forelæggelse og godkendelse af budget og driftplan for Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Afdelingens formand Freddy Woer bød velkommen. Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bjarne Nigaard (BN) blev foreslået og valgt som dirigent. Annette Worsøe blev valgt som referent. Ulla Blixenkrone, Byengen 1A og Lis Nielsen, Byengen 78 blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, og dermed var afdelingsmødet beslutningsdygtigt. Ad 2 Orientering for perioden siden sidste beboermøde Afdelingens formand Freddy Woer (FW) orienterede. 1

2 Indledning: Denne orientering er i sagens natur kort, da den jo kun er fra sidste beboermøde i maj 2010 og frem til nu. Regnvand Lørdag den 14. august 2010 er en dag, vi kan huske, specielt os nede ved engen. Vi var kort og godt ved at blive oversvømmet i vore hjem. En stor tak til de beboere, der denne aften og nat var med til at sørge for, at vi ikke fik vandskader i vore hjem ved at grave stikrender ned til Engen. Vi er via vore repræsentanter i Boligforeningen med til at presse kommunen til bedre kloakker. Fredensborgs Kommune, har den 4. oktober 2010 indkaldt til et borgermøde. Økonomi Indeværende år Budgettet for indeværende år overholdes. Budget 2011 Jesper Kjærgaard vil efterfølgende fremlægge budget for Som udgangspunkt er bestyrelsen tilfreds med, at vi kan holde en stigningstakt på huslejen nede på 3,15 % svarende til lige under kr. 200,- per måned for de store lejligheder. Dette syntes vi er et godt resultat, når vi tager i betragtning, hvad stigningen kommer af. Her kan jeg fremhæve store stigninger på kommunale og statslige afgifter på vand, el og renovation, samt at der er indført moms på vores administrationsbidrag fra regeringens side. Landsbyggefonden/ renovering af badeværelser med mere Der er p.t. intet nyt. Der er i august måned 2010 været foretaget et destruktivt indgreb på et badeværelse i bebyggelsen. Vi har på nuværende ikke fået resultaterne heraf. Tirsdag, den 14. september har der været afholdt et byggeudvalgsmøde. Det væsentlige her var, at det blev besluttet, at Byengen 164 skal genopføres med det nye toilet/bad, som der bliver udført i Skovengen. Husorden Havevandring Igen i år var der hække, der ikke var klippet skure, der ikke var malet Forhaver, der ikke var ryddet op. De pågældende beboere, har alle fra Ejendomskontoret fået en skrivelse herom med en frist til at få forholdene udbedret. Hvad taler vi om i tal: 7/ / / De sidste får nu fra Boligkontoret Danmark en frist på 8 dage til at få forholdene i orden, da det ellers vil blive udført af håndværkere efter regning. Vendeplads/Parkering På beboermødet i maj 2010 blev det vedtaget, at vi skulle spørge kommunen om tilladelse til at nedlægge vendepladsen ved Byengen til fordel for en parkeringsplads. Som vejmyndighed orienterede kommunen i brev til Boligkontoret Danmark om, at denne plads og tilsvarende den ved Skovengen er beregnet til vendeplads også for større køretøjer. 2

3 Dette betyder at pladserne får opsat skilte om parkering forbudt, vendeplads, redningsvej samt at der bliver opmalet på stedet. Vigtigheden af, at vi som beboere respekterer denne forbud mod parkering så vi bl.a. ved, at der var borgere, der måtte vækkes den 14. august 2010 med besked om, at de havde 3 minutter til, at få fjernet biler i, da de ellers kunne risikere, at deres biler blev skubbet væk af store biler, der skulle til. Grøn kile mellem Afdeling 7, Skovengen og 9, Byengen/Nordengen På beboermødet i maj måned 2010 skulle der have været fremsat et forslag om, at bestyrelsen skulle have en irettesættelse/næse for at have opsat fodhegn langs Skovengen, da det efter beboerens opfattelse stred imod byplansvedtægterne. Forslaget blev ikke fremsat, men bestyrelsen lovede efterfølgende at behandle sagen. Hvilket vi også har gjort. Fredensborg Kommune har her meddelt at, det ikke strider mod gældende byplansvedtægter. Kørsel og parkering er også her ikke tilladt og er mod husordenens bestemmelser. Vejbump Dette spørgsmål har også været oppe nogle gange på beboermøde. Her fik vi fra kommunens side at vide, at vi overholdt de regelsæt der var, da bumpene blev anlagt. Ved ændringer af dem, skal vi bruge de nye regler. Autokørsel på fortove og cykelstier. Der er stadig beboere som føler sig hævet over reglerne ved at køre med biler på fortove og cykelsti. Det er efter bestyrelsens mening dårlig naboskab at gøre det, samtidig med at det strider mod lovgivning og husorden. Motionsrum/ Selskabslokale Det er godt for en bebyggelse som vores, at vi har disse lokaler, hvor vi kan mødes enten for at dyrke motion eller at fejre en begivenhed i selskabslokalet. Vi skal dog begge steder have for øje, at der er beboere, der ikke synes, at høj musik er godt. Derfor respekter, at alle skal være her, uden at det bliver et støjhelvede. Hvad er der ellers sket Via Kokkedal på vej blev der afsat nogle midler til arbejder i området. Det betød, at der i slutningen af august 2010 blev sat 3 borde/bænke samt nogle bænke ud på engen. Disse blev sat op af beboere fra bebyggelsen. Kommende arbejder TV antennenet. Som nævnt ved beboermødet i maj 2010, var de priser vi fik fra YouSee meget konkurrencedygtige uden at der skulle investeres i nye anlæg. Omvendt må vi også sige, at markedet er så foranderligt, at det er nødvendigt, at vi kan følge det marked, der er. Bestyrelsen vil derfor gerne have etableret et udvalg til at komme med nye ideer og forslag. Beboere, der er interesseret i at deltage i dette arbejde, kan henvende sig til bestyrelsen efter mødet. Hæk/Hegn Da de bestående hække flere steder er ved at uddø, er bestyrelsen nu i gang med at gennemgå de muligheder, vi har, for at vi fortsat har et grønt område, men også sådan at det værner om privatlivets fred. Vi stiler efter, at der vil komme forslag frem til beboermødet i maj 2011, 3

4 Omlægning af radiatormålere. Boligkontoret Danmark er ved at se på en samlet omlægning af radiatormålerne, idet de gamle målere er ved at være utidssvarende og dyre i reparationsudgifter. Desværre har det taget noget tid at få dette i orden, men det skal ses ud fra, at vi prøver at få det billigst muligt, og vi er derfor gået sammen med andre afdelinger og boligselskaber for at få presset prisen i bund. Så snart vi har en endelig afklaring om dette, vil nærmere fremkomme. Omlægningen af målerne gennemføres via den bestående drift. Målerne vil være fremtidssikret og betyde, at de kan aflæses udefra. Bestyrelsen Som sædvanlig på budgetmødet er der valg til bestyrelsen, hvor der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 2 suppleanter på valg. Som formand takker jeg hele bestyrelsen for et godt samarbejde. Denne tak gælder naturligvis også til alle medarbejdere både her og hos Boligkontoret Danmark. Debat: Poul-Erik, By. 149, så vidt han kunne se af brevet fra kommunen, er det kun dele af vendepladsen, der skal stribes af til vendeplads for store køretøjer, resten skulle opmærkes som P-båse. Han kunne ikke forstå, at kommunen har sagt god for fodhegnet på grønningen mod Skovengen, det er ikke levende hegn. Svar, JKJ, kommunen er blevet orienteret om, at det er et lavt stålhegn. Jeannie, By. 153, havevandring ligger for sent, mange er taget på ferie, nogen langvarigt, og så sker der ikke noget. Svar, bestyrelsen, havevandringen ligger så sent, da vi bl.a. ser efter om hækkene er klippet, og der siger man, at de skal klippes før Skt. Hans. Men vi vil godt se på, om vi kan gøre det mere hensigtsmæssigt. Asger, By. 86, hvad gør man ved bilkørsel på stierne. Svar, FW, hvis vi bliver opmærksomme på eller bliver gjort opmærksom på, at der er et problem, vil de pågældende få et brev fra administrationen. Anni, By. 154, gentagne gange kørsel og parkering bør påtales. Nødkørsel må kunne accepteres. Jeannie, By. 153, nogen nede på Engen (afd.14) har træf en gang om året, hvor der kører motorkøretøjer ud og ind også ad stierne. Kan vi ikke gøre noget ved det? MLA, AB/By. 55, vi kan ikke tvinge afd. 14 til at overholde vores husorden. Vi har ingen sanktionsmuligheder over for afd. 14 s beboere, men vi kan henstille til, at de ikke overtræder afd. 9 s husorden. Hvis det er et problem, må afdelingsbestyrelsen bede AB om at tage sig af det. Ad 3 Forelæggelse af budget og driftplan for 2011 Jesper Kjærsgaard (JKJ) forelagde budget og driftplan for Der er stigende ydelser på lån, stigende vandafledningsafgifter, renovationsafgifter, energiafgifter og forsikringspræmier. Der er lagt moms på administrationsudgifterne, men det slår ikke igennem med fulde 25%, da Boligkontoret til gengæld kan trække moms fra. Der er sat penge af til videreførsel af stopkant ved P-båse i Nordengens rundkørsel. Der er sat penge af til istandsættelse af flytteboliger, almindelig slid og ælde kan man ikke påligne fraflytter. De oprindelige plast-dørkarme skal også udskiftes, efterhånden som de ikke kan mere. På positivsiden skal nævnes, at antennebudgettet falder. Der vil blive en huslejeforhøjelse på 3,15%. Debat: Poul-Erik, By. 149, er det nødvendigt med 2 affaldssække pr. husstand? By. 123, det vil være fuldstændig uacceptabelt med kun én affaldssæk. 4

5 By. 99, hvorfor stiger forsikringen? Svar, JKJ/MAR, vi har de senere år haft skader for langt over vores forsikringspræmie. Det drejer sig bl.a. om indbrud, tæringer på skjulte rør der har givet vandskader, glasforsikring og et kollapset kloakrør. Jeanne, By. 153, hvad er det for indbetalinger man sender til Landsbyggefonden (LBF) og dispositionsfonden i AB? Svar JKJ, når et lån løber ud, skal man som almennyttigt boligselskab fortsætte med at indbetale det samme beløb men nu til hhv. LBF og disp.fonden i AB. Derfra kan man så ansøge om støtte til projekter. Poul-Erik, By. 149, konto 114, kr. til edb- og mobilforbindelser? Svar JKJ, udover det almindelige internet, har vi en række net-forbindelser, der skal sende signaler, f.eks. CTS-overvågning af teknikken i bebyggelsen, overførsel af signaler fra vaskeriet når folk benytter det, signaler fra diverse adgangskontroller, alarmer og SMS-alarmer. Lis, By. 78, hvorfor skal vi andre spilde tid på at høre en udpinding af budgettet, bare fordi nogen ikke forstår det? Så vidt jeg husker, blev der ved forårsmødet tilbudt, at særligt interesserede kunne mødes med bestyrelsen/jkj på forhånd for at gå ned i detaljerne, så man ikke brugte så meget tid på det til beboermødet. BN, det er korrekt, at tilbuddet blev givet på forårsmødet. By. 154, skriv på den omdelte budget-/regnskabsfolder, om at man kan få svar på sine detailspørgsmål ved henvendelse til f.eks Boligkontoret i Helsingør. By. 149 og By. 153 havde yderligere en del detaljerede spørgsmål om budgettet, der alle blev besvaret. BN: Det er mit skøn, at budgettet nu efter 30 minutters spørgsmål og svar foreligger oplyst og informeret for afdelingsmødet i en sådan grad, at det er muligt at tage objektivt stilling til det på det foreliggende grundlag. Jeg skal derfor anmode yderligere spørgere om at prioritere deres spørgsmål, så de mest relevante stilles nu. By 153: Alle vores spørgsmål er relevante! Herefter spurgte By 149 bl.a. til ejendomsfunktionærernes titler i forhold til overenskomsten, og By 153 spurgte bl.a. til kontoplanens opbygning. BN, har spørgerne nogle vigtige spørgsmål tilbage, ellers synes jeg, vi skal stoppe her og gå til afstemning. By. 153, alle vores spørgsmål er vigtige. BN, nej alle spørgsmål er ikke lige vigtige, jeg synes, vi skal stoppe her, og hvis I ikke er enige, har I den mulighed at stille et mistillidsvotum til dirigenten, jeg trækker mig gerne, hvis der er flertal imod mig. Ønsker I at stille det? Poul-Erik, ja. Afdelingsmødet stemte om et mistillidsvotum ved håndsoprækning, 3 husstande for, resten imod. BN, så kan vi gå over til afstemning om budgettet, idet jeg som dirigent skønner, at alle væsentlige forhold i budgettet er belyst, og at det er muligt for den enkelte beboer at tage stilling til budgettet på sagligt grundlag.. Afdelingsmødet godkendte det fremlagte budget og driftplan, afstemning ved håndsoprækning, 4 husstande imod, resten for. 5

6 Ad 4 Indkomne forslag Forslag 2 Husorden, ændring af parkeringsregler. Afdelingsbestyrelsen foreslår: Fredensborg Kommune er på vej med et nyt parkeringsregulativ, som bl.a. indeholder: Forbud mod parkering af lastbiler m.v. over 3500 kg i byområderne Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal. Vi foreslår, at vi følger kommunens regler i vores husorden. Nuværende tekst: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 2500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Ændres til: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 3500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Debat: Får vi så ikke flere store biler til at parkere i bebyggelsen? Svar, bestyrelsen, det forventer vi ikke, da der allerede i dag holder biler over 2500 kg. Ulla, By. 1A, hvor står det med tid vedr. last- og campingvogne? Svar, FH, det står på de skilte, der står ved indkørslen til Byengen og til Nordengen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, 4 husstande imod, 1 undlod, resten for. Forslag 1 Husorden, tilføjelse til afsnit om affald. Kjello Lænkholm, No. 62 foreslår: Jeg har tidligere læst, at haveaffald og storskrald tidligst må sættes på havegang aftenen før afhentning. Det er åbenbart kun en henstilling skrevet i et Nyhedsbrev -, for jeg har ikke kunnet finde det under husordenens afsnit om affald. Derfor kan man ikke sanktionere overfor de efterhånden mange beboere, der sætter affald ud helt op til 6 dage før afhentning. Ifølge lejeloven påhviler det Boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommene. Foranstående er kopieret fra boligforeningens husorden, første afsnit. Der er al mulig grund til følgende forslag som tilføjelse under husordenens afsnit om affald bliver vedtaget på kommende beboermøde, før bebyggelsen kommer til at ligne et rabarberkvarter : Forslag 1A: Affald må tidligst stilles på havegangen aftenen før afhentning. Beboerne skal sørge for fjernelse af jord. Debat. Mette, By. 205, vi går typisk i haven i weekenden og får først hentet haveaffald tirsdag. Skal vi så opbevare affaldet i egen have indtil da? Svar, FW, ja det gør vi andre i samme situation. 6

7 Forslag 1A blev vedtaget ved håndsoprækning. Forslag 1B: Såfremt forslaget (1A) vedtages, ønskes følgende forslag som supplement til afsnittet om affald sat til afstemning: Det påhviler bestyrelsen at sanktionere overfor beboere, der ikke respekterer affaldsordningen med henstilling/advarsel/indberetning til ejendomsadministrator. Flemming, By. 1B, hvilke sanktioner? By. 154, skal bestyrelsen være politibetjent? Svar, FW, nej bestyrelsen skal ikke være politibetjent. Beboerne må hjælpe med til, at vi har en pæn bebyggelse. Man kan tage en snak med de enkelte, der roder for meget. Forslag 1B blev nedstemt ved håndsoprækning, 1 husstand for, resten imod. Ad 5 Valg Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Opstillet: Annette Worsøe, Nordengen 68 og Frits Hansen, Byengen 81 Begge blev genvalgt. Annette Worsøe blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Frits Hansen blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Valg af 2 suppleanter: Opstillet: John Thomsen, Byengen 155 og Thomas Thomsen, Byengen 119. John Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Thomas Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Ad 6 Eventuelt Spørgsmål, folk kører gennemgående for stærkt på Byengen (stamvejen oppe fra Holmegårdsvej) Svar, MLA, By. 55, vi har tidligere søgt om at måtte anlægge bump, men fik nej. Der skal kunne køre skraldebiler, redningskøretøjer mv. uden problemer. Men man kan da undersøge det igen. Svar, LL, vi har prøvet at søge om det samme på Skovengens stamvej, men uden held. MLA, jeg synes, det er rigtigt ærgerligt, at folk forlader mødet i utide. Det ærgrer mig også, at nogen møder op og betragter bestyrelsen som modspillere i stedet for medspillere. Bestyrelsen er valgt af beboerne til at varetage vores interesser. Hvis man ikke er tilfreds med deres arbejde, kan man jo afsætte dem på demokratisk vis, men at mistænkeliggøre afdelingsbestyrelsen og det store arbejde de udfører hører ingen steder hjemme. Sammen med administrationen, sørger de for at afdelingen kører på en fornuftig måde. Når der bliver lagt budget, sker det i tæt samarbejde med Boligkontoret, og både budget og regnskab bliver godkendt efterfølgende i boligorganisationen AB-Hørsholm Kokkedal. 7

8 Regnskabet bliver gennemgået og godkendt af flere forskellige instancer inkl. revisorer, så der er ikke noget at skjule. Selvfølgelig kan der ske fejl, og man har da lov til at være uenige med afdelingsbestyrelsens beslutninger, men at komme til et beboermøde for at signalere mistro og mistillid til afdelingsbestyrelsen og administrationen er bare ikke i orden. Hvis man er utilfreds, kan man jo gøre brug af sin demokratiske ret. Jeg vil da også lige påpege, at man altid er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, Boligkontoret Danmark og AB- Hørsholm Kokkedal, hvis man har spørgsmål, man ønsker at få belyst. LL, det er jo ikke for at genere beboerne, at vi hæver huslejen lidt hvert år. Det er for at undgå, at der pludselig kommer en kæmpestigning for ting, vi har skubbet foran os. By. 205, legepladsen ved By. 205 er blevet flyttet, og nu bor der flere familier med små børn. Svar, Lone Schrøder (LS), jeg sidder i legepladsudvalget, og vi har flyttet den, fordi der længe ikke har været børn, der benyttede den. Svar, MAR, der er sat kr. af til legeudstyr næste år. Svar, LS, du må meget gerne komme med i legepladsudvalget. MLA, jeg vil gøre opmærksom på at Kokkedal på Vej holder en række arrangementer her i lokalet. Der er mange gode arrangementer på vej, så hold øje med de omdelte flyers. Næste arrangement er den 6. oktober hvor modne kvinder kan få gode råd om make up og hudpleje. Årets sidste er den 24 november hvor vi julehygger og får besøg af de To Troubadurer Britt og Almer som kommer og underholder. LS, bl.a. regner vi med fra januar at holde en cafeaften om måneden, hvor man kan komme og spille spil og hygge sig. Kurt, By. 29B, vi trænger til rensning af tagrender, ved de seneste store regnskyl har det væltet ned på min altan pga. en fyldt tagrende. Svar, JKJ, Mogens og jeg vil se på det. By. 123, her i sommer har der siddet folk meget sent ude i pergolaen henne ved mig. Jeg har ikke noget mod børn, der leger, men det er en belastning, når de voksne snakker højt, og børnene larmer til langt op mod midnat. Kunne man ikke bede dem være stille på et tidspunkt? Svar, MLA, prøv at tale med dem, og bed dem om at dæmpe sig af hensyn til de omkringboende eller bed bestyrelsen tale med dem, hvis I ved hvor de bor. By. 123, der er også svinet med maling på legepladsen. Svar, MAR, vi ved desværre ikke hvem, der har gjort det, vi vil se, hvordan vi kan rense det. Svar, LS, problemet med børn der er sent oppe selvom de evt. skal i skole næste dag, og børn der finder noget maling og begår hærværk med det, er bekymrende. Måske bør kommunen ind over. Vi tager det op. MLA, vi må gøre folk opmærksom på, at man ikke skal stille malingrester ud, f.eks i nyhedsbrevet. Dirigenten takkede for mødet og afsluttede sit hverv kl Referent: Annette Worsøe 20. september 2010 Dirigent Bjarne Nigaard 8

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere