Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande repræsenterende 54 stemmer. Områdeleder Mogens Arildslund (MAR). Forretningsfører Lars Lehmann (LL), Boligkontoret Danmark. Driftchef Jesper Kjærsgaard (JKJ), Boligkontoret Danmark. Marianne Andersen (MLA), formand for AB Hørsholm-Kokkedal (og beboer i Byengen) Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Orientering for perioden siden sidste beboermøde. 3. Forelæggelse og godkendelse af budget og driftplan for Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Afdelingens formand Freddy Woer bød velkommen. Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bjarne Nigaard (BN) blev foreslået og valgt som dirigent. Annette Worsøe blev valgt som referent. Ulla Blixenkrone, Byengen 1A og Lis Nielsen, Byengen 78 blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, og dermed var afdelingsmødet beslutningsdygtigt. Ad 2 Orientering for perioden siden sidste beboermøde Afdelingens formand Freddy Woer (FW) orienterede. 1

2 Indledning: Denne orientering er i sagens natur kort, da den jo kun er fra sidste beboermøde i maj 2010 og frem til nu. Regnvand Lørdag den 14. august 2010 er en dag, vi kan huske, specielt os nede ved engen. Vi var kort og godt ved at blive oversvømmet i vore hjem. En stor tak til de beboere, der denne aften og nat var med til at sørge for, at vi ikke fik vandskader i vore hjem ved at grave stikrender ned til Engen. Vi er via vore repræsentanter i Boligforeningen med til at presse kommunen til bedre kloakker. Fredensborgs Kommune, har den 4. oktober 2010 indkaldt til et borgermøde. Økonomi Indeværende år Budgettet for indeværende år overholdes. Budget 2011 Jesper Kjærgaard vil efterfølgende fremlægge budget for Som udgangspunkt er bestyrelsen tilfreds med, at vi kan holde en stigningstakt på huslejen nede på 3,15 % svarende til lige under kr. 200,- per måned for de store lejligheder. Dette syntes vi er et godt resultat, når vi tager i betragtning, hvad stigningen kommer af. Her kan jeg fremhæve store stigninger på kommunale og statslige afgifter på vand, el og renovation, samt at der er indført moms på vores administrationsbidrag fra regeringens side. Landsbyggefonden/ renovering af badeværelser med mere Der er p.t. intet nyt. Der er i august måned 2010 været foretaget et destruktivt indgreb på et badeværelse i bebyggelsen. Vi har på nuværende ikke fået resultaterne heraf. Tirsdag, den 14. september har der været afholdt et byggeudvalgsmøde. Det væsentlige her var, at det blev besluttet, at Byengen 164 skal genopføres med det nye toilet/bad, som der bliver udført i Skovengen. Husorden Havevandring Igen i år var der hække, der ikke var klippet skure, der ikke var malet Forhaver, der ikke var ryddet op. De pågældende beboere, har alle fra Ejendomskontoret fået en skrivelse herom med en frist til at få forholdene udbedret. Hvad taler vi om i tal: 7/ / / De sidste får nu fra Boligkontoret Danmark en frist på 8 dage til at få forholdene i orden, da det ellers vil blive udført af håndværkere efter regning. Vendeplads/Parkering På beboermødet i maj 2010 blev det vedtaget, at vi skulle spørge kommunen om tilladelse til at nedlægge vendepladsen ved Byengen til fordel for en parkeringsplads. Som vejmyndighed orienterede kommunen i brev til Boligkontoret Danmark om, at denne plads og tilsvarende den ved Skovengen er beregnet til vendeplads også for større køretøjer. 2

3 Dette betyder at pladserne får opsat skilte om parkering forbudt, vendeplads, redningsvej samt at der bliver opmalet på stedet. Vigtigheden af, at vi som beboere respekterer denne forbud mod parkering så vi bl.a. ved, at der var borgere, der måtte vækkes den 14. august 2010 med besked om, at de havde 3 minutter til, at få fjernet biler i, da de ellers kunne risikere, at deres biler blev skubbet væk af store biler, der skulle til. Grøn kile mellem Afdeling 7, Skovengen og 9, Byengen/Nordengen På beboermødet i maj måned 2010 skulle der have været fremsat et forslag om, at bestyrelsen skulle have en irettesættelse/næse for at have opsat fodhegn langs Skovengen, da det efter beboerens opfattelse stred imod byplansvedtægterne. Forslaget blev ikke fremsat, men bestyrelsen lovede efterfølgende at behandle sagen. Hvilket vi også har gjort. Fredensborg Kommune har her meddelt at, det ikke strider mod gældende byplansvedtægter. Kørsel og parkering er også her ikke tilladt og er mod husordenens bestemmelser. Vejbump Dette spørgsmål har også været oppe nogle gange på beboermøde. Her fik vi fra kommunens side at vide, at vi overholdt de regelsæt der var, da bumpene blev anlagt. Ved ændringer af dem, skal vi bruge de nye regler. Autokørsel på fortove og cykelstier. Der er stadig beboere som føler sig hævet over reglerne ved at køre med biler på fortove og cykelsti. Det er efter bestyrelsens mening dårlig naboskab at gøre det, samtidig med at det strider mod lovgivning og husorden. Motionsrum/ Selskabslokale Det er godt for en bebyggelse som vores, at vi har disse lokaler, hvor vi kan mødes enten for at dyrke motion eller at fejre en begivenhed i selskabslokalet. Vi skal dog begge steder have for øje, at der er beboere, der ikke synes, at høj musik er godt. Derfor respekter, at alle skal være her, uden at det bliver et støjhelvede. Hvad er der ellers sket Via Kokkedal på vej blev der afsat nogle midler til arbejder i området. Det betød, at der i slutningen af august 2010 blev sat 3 borde/bænke samt nogle bænke ud på engen. Disse blev sat op af beboere fra bebyggelsen. Kommende arbejder TV antennenet. Som nævnt ved beboermødet i maj 2010, var de priser vi fik fra YouSee meget konkurrencedygtige uden at der skulle investeres i nye anlæg. Omvendt må vi også sige, at markedet er så foranderligt, at det er nødvendigt, at vi kan følge det marked, der er. Bestyrelsen vil derfor gerne have etableret et udvalg til at komme med nye ideer og forslag. Beboere, der er interesseret i at deltage i dette arbejde, kan henvende sig til bestyrelsen efter mødet. Hæk/Hegn Da de bestående hække flere steder er ved at uddø, er bestyrelsen nu i gang med at gennemgå de muligheder, vi har, for at vi fortsat har et grønt område, men også sådan at det værner om privatlivets fred. Vi stiler efter, at der vil komme forslag frem til beboermødet i maj 2011, 3

4 Omlægning af radiatormålere. Boligkontoret Danmark er ved at se på en samlet omlægning af radiatormålerne, idet de gamle målere er ved at være utidssvarende og dyre i reparationsudgifter. Desværre har det taget noget tid at få dette i orden, men det skal ses ud fra, at vi prøver at få det billigst muligt, og vi er derfor gået sammen med andre afdelinger og boligselskaber for at få presset prisen i bund. Så snart vi har en endelig afklaring om dette, vil nærmere fremkomme. Omlægningen af målerne gennemføres via den bestående drift. Målerne vil være fremtidssikret og betyde, at de kan aflæses udefra. Bestyrelsen Som sædvanlig på budgetmødet er der valg til bestyrelsen, hvor der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 2 suppleanter på valg. Som formand takker jeg hele bestyrelsen for et godt samarbejde. Denne tak gælder naturligvis også til alle medarbejdere både her og hos Boligkontoret Danmark. Debat: Poul-Erik, By. 149, så vidt han kunne se af brevet fra kommunen, er det kun dele af vendepladsen, der skal stribes af til vendeplads for store køretøjer, resten skulle opmærkes som P-båse. Han kunne ikke forstå, at kommunen har sagt god for fodhegnet på grønningen mod Skovengen, det er ikke levende hegn. Svar, JKJ, kommunen er blevet orienteret om, at det er et lavt stålhegn. Jeannie, By. 153, havevandring ligger for sent, mange er taget på ferie, nogen langvarigt, og så sker der ikke noget. Svar, bestyrelsen, havevandringen ligger så sent, da vi bl.a. ser efter om hækkene er klippet, og der siger man, at de skal klippes før Skt. Hans. Men vi vil godt se på, om vi kan gøre det mere hensigtsmæssigt. Asger, By. 86, hvad gør man ved bilkørsel på stierne. Svar, FW, hvis vi bliver opmærksomme på eller bliver gjort opmærksom på, at der er et problem, vil de pågældende få et brev fra administrationen. Anni, By. 154, gentagne gange kørsel og parkering bør påtales. Nødkørsel må kunne accepteres. Jeannie, By. 153, nogen nede på Engen (afd.14) har træf en gang om året, hvor der kører motorkøretøjer ud og ind også ad stierne. Kan vi ikke gøre noget ved det? MLA, AB/By. 55, vi kan ikke tvinge afd. 14 til at overholde vores husorden. Vi har ingen sanktionsmuligheder over for afd. 14 s beboere, men vi kan henstille til, at de ikke overtræder afd. 9 s husorden. Hvis det er et problem, må afdelingsbestyrelsen bede AB om at tage sig af det. Ad 3 Forelæggelse af budget og driftplan for 2011 Jesper Kjærsgaard (JKJ) forelagde budget og driftplan for Der er stigende ydelser på lån, stigende vandafledningsafgifter, renovationsafgifter, energiafgifter og forsikringspræmier. Der er lagt moms på administrationsudgifterne, men det slår ikke igennem med fulde 25%, da Boligkontoret til gengæld kan trække moms fra. Der er sat penge af til videreførsel af stopkant ved P-båse i Nordengens rundkørsel. Der er sat penge af til istandsættelse af flytteboliger, almindelig slid og ælde kan man ikke påligne fraflytter. De oprindelige plast-dørkarme skal også udskiftes, efterhånden som de ikke kan mere. På positivsiden skal nævnes, at antennebudgettet falder. Der vil blive en huslejeforhøjelse på 3,15%. Debat: Poul-Erik, By. 149, er det nødvendigt med 2 affaldssække pr. husstand? By. 123, det vil være fuldstændig uacceptabelt med kun én affaldssæk. 4

5 By. 99, hvorfor stiger forsikringen? Svar, JKJ/MAR, vi har de senere år haft skader for langt over vores forsikringspræmie. Det drejer sig bl.a. om indbrud, tæringer på skjulte rør der har givet vandskader, glasforsikring og et kollapset kloakrør. Jeanne, By. 153, hvad er det for indbetalinger man sender til Landsbyggefonden (LBF) og dispositionsfonden i AB? Svar JKJ, når et lån løber ud, skal man som almennyttigt boligselskab fortsætte med at indbetale det samme beløb men nu til hhv. LBF og disp.fonden i AB. Derfra kan man så ansøge om støtte til projekter. Poul-Erik, By. 149, konto 114, kr. til edb- og mobilforbindelser? Svar JKJ, udover det almindelige internet, har vi en række net-forbindelser, der skal sende signaler, f.eks. CTS-overvågning af teknikken i bebyggelsen, overførsel af signaler fra vaskeriet når folk benytter det, signaler fra diverse adgangskontroller, alarmer og SMS-alarmer. Lis, By. 78, hvorfor skal vi andre spilde tid på at høre en udpinding af budgettet, bare fordi nogen ikke forstår det? Så vidt jeg husker, blev der ved forårsmødet tilbudt, at særligt interesserede kunne mødes med bestyrelsen/jkj på forhånd for at gå ned i detaljerne, så man ikke brugte så meget tid på det til beboermødet. BN, det er korrekt, at tilbuddet blev givet på forårsmødet. By. 154, skriv på den omdelte budget-/regnskabsfolder, om at man kan få svar på sine detailspørgsmål ved henvendelse til f.eks Boligkontoret i Helsingør. By. 149 og By. 153 havde yderligere en del detaljerede spørgsmål om budgettet, der alle blev besvaret. BN: Det er mit skøn, at budgettet nu efter 30 minutters spørgsmål og svar foreligger oplyst og informeret for afdelingsmødet i en sådan grad, at det er muligt at tage objektivt stilling til det på det foreliggende grundlag. Jeg skal derfor anmode yderligere spørgere om at prioritere deres spørgsmål, så de mest relevante stilles nu. By 153: Alle vores spørgsmål er relevante! Herefter spurgte By 149 bl.a. til ejendomsfunktionærernes titler i forhold til overenskomsten, og By 153 spurgte bl.a. til kontoplanens opbygning. BN, har spørgerne nogle vigtige spørgsmål tilbage, ellers synes jeg, vi skal stoppe her og gå til afstemning. By. 153, alle vores spørgsmål er vigtige. BN, nej alle spørgsmål er ikke lige vigtige, jeg synes, vi skal stoppe her, og hvis I ikke er enige, har I den mulighed at stille et mistillidsvotum til dirigenten, jeg trækker mig gerne, hvis der er flertal imod mig. Ønsker I at stille det? Poul-Erik, ja. Afdelingsmødet stemte om et mistillidsvotum ved håndsoprækning, 3 husstande for, resten imod. BN, så kan vi gå over til afstemning om budgettet, idet jeg som dirigent skønner, at alle væsentlige forhold i budgettet er belyst, og at det er muligt for den enkelte beboer at tage stilling til budgettet på sagligt grundlag.. Afdelingsmødet godkendte det fremlagte budget og driftplan, afstemning ved håndsoprækning, 4 husstande imod, resten for. 5

6 Ad 4 Indkomne forslag Forslag 2 Husorden, ændring af parkeringsregler. Afdelingsbestyrelsen foreslår: Fredensborg Kommune er på vej med et nyt parkeringsregulativ, som bl.a. indeholder: Forbud mod parkering af lastbiler m.v. over 3500 kg i byområderne Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal. Vi foreslår, at vi følger kommunens regler i vores husorden. Nuværende tekst: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 2500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Ændres til: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 3500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Debat: Får vi så ikke flere store biler til at parkere i bebyggelsen? Svar, bestyrelsen, det forventer vi ikke, da der allerede i dag holder biler over 2500 kg. Ulla, By. 1A, hvor står det med tid vedr. last- og campingvogne? Svar, FH, det står på de skilte, der står ved indkørslen til Byengen og til Nordengen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, 4 husstande imod, 1 undlod, resten for. Forslag 1 Husorden, tilføjelse til afsnit om affald. Kjello Lænkholm, No. 62 foreslår: Jeg har tidligere læst, at haveaffald og storskrald tidligst må sættes på havegang aftenen før afhentning. Det er åbenbart kun en henstilling skrevet i et Nyhedsbrev -, for jeg har ikke kunnet finde det under husordenens afsnit om affald. Derfor kan man ikke sanktionere overfor de efterhånden mange beboere, der sætter affald ud helt op til 6 dage før afhentning. Ifølge lejeloven påhviler det Boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommene. Foranstående er kopieret fra boligforeningens husorden, første afsnit. Der er al mulig grund til følgende forslag som tilføjelse under husordenens afsnit om affald bliver vedtaget på kommende beboermøde, før bebyggelsen kommer til at ligne et rabarberkvarter : Forslag 1A: Affald må tidligst stilles på havegangen aftenen før afhentning. Beboerne skal sørge for fjernelse af jord. Debat. Mette, By. 205, vi går typisk i haven i weekenden og får først hentet haveaffald tirsdag. Skal vi så opbevare affaldet i egen have indtil da? Svar, FW, ja det gør vi andre i samme situation. 6

7 Forslag 1A blev vedtaget ved håndsoprækning. Forslag 1B: Såfremt forslaget (1A) vedtages, ønskes følgende forslag som supplement til afsnittet om affald sat til afstemning: Det påhviler bestyrelsen at sanktionere overfor beboere, der ikke respekterer affaldsordningen med henstilling/advarsel/indberetning til ejendomsadministrator. Flemming, By. 1B, hvilke sanktioner? By. 154, skal bestyrelsen være politibetjent? Svar, FW, nej bestyrelsen skal ikke være politibetjent. Beboerne må hjælpe med til, at vi har en pæn bebyggelse. Man kan tage en snak med de enkelte, der roder for meget. Forslag 1B blev nedstemt ved håndsoprækning, 1 husstand for, resten imod. Ad 5 Valg Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Opstillet: Annette Worsøe, Nordengen 68 og Frits Hansen, Byengen 81 Begge blev genvalgt. Annette Worsøe blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Frits Hansen blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Valg af 2 suppleanter: Opstillet: John Thomsen, Byengen 155 og Thomas Thomsen, Byengen 119. John Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Thomas Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Ad 6 Eventuelt Spørgsmål, folk kører gennemgående for stærkt på Byengen (stamvejen oppe fra Holmegårdsvej) Svar, MLA, By. 55, vi har tidligere søgt om at måtte anlægge bump, men fik nej. Der skal kunne køre skraldebiler, redningskøretøjer mv. uden problemer. Men man kan da undersøge det igen. Svar, LL, vi har prøvet at søge om det samme på Skovengens stamvej, men uden held. MLA, jeg synes, det er rigtigt ærgerligt, at folk forlader mødet i utide. Det ærgrer mig også, at nogen møder op og betragter bestyrelsen som modspillere i stedet for medspillere. Bestyrelsen er valgt af beboerne til at varetage vores interesser. Hvis man ikke er tilfreds med deres arbejde, kan man jo afsætte dem på demokratisk vis, men at mistænkeliggøre afdelingsbestyrelsen og det store arbejde de udfører hører ingen steder hjemme. Sammen med administrationen, sørger de for at afdelingen kører på en fornuftig måde. Når der bliver lagt budget, sker det i tæt samarbejde med Boligkontoret, og både budget og regnskab bliver godkendt efterfølgende i boligorganisationen AB-Hørsholm Kokkedal. 7

8 Regnskabet bliver gennemgået og godkendt af flere forskellige instancer inkl. revisorer, så der er ikke noget at skjule. Selvfølgelig kan der ske fejl, og man har da lov til at være uenige med afdelingsbestyrelsens beslutninger, men at komme til et beboermøde for at signalere mistro og mistillid til afdelingsbestyrelsen og administrationen er bare ikke i orden. Hvis man er utilfreds, kan man jo gøre brug af sin demokratiske ret. Jeg vil da også lige påpege, at man altid er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, Boligkontoret Danmark og AB- Hørsholm Kokkedal, hvis man har spørgsmål, man ønsker at få belyst. LL, det er jo ikke for at genere beboerne, at vi hæver huslejen lidt hvert år. Det er for at undgå, at der pludselig kommer en kæmpestigning for ting, vi har skubbet foran os. By. 205, legepladsen ved By. 205 er blevet flyttet, og nu bor der flere familier med små børn. Svar, Lone Schrøder (LS), jeg sidder i legepladsudvalget, og vi har flyttet den, fordi der længe ikke har været børn, der benyttede den. Svar, MAR, der er sat kr. af til legeudstyr næste år. Svar, LS, du må meget gerne komme med i legepladsudvalget. MLA, jeg vil gøre opmærksom på at Kokkedal på Vej holder en række arrangementer her i lokalet. Der er mange gode arrangementer på vej, så hold øje med de omdelte flyers. Næste arrangement er den 6. oktober hvor modne kvinder kan få gode råd om make up og hudpleje. Årets sidste er den 24 november hvor vi julehygger og får besøg af de To Troubadurer Britt og Almer som kommer og underholder. LS, bl.a. regner vi med fra januar at holde en cafeaften om måneden, hvor man kan komme og spille spil og hygge sig. Kurt, By. 29B, vi trænger til rensning af tagrender, ved de seneste store regnskyl har det væltet ned på min altan pga. en fyldt tagrende. Svar, JKJ, Mogens og jeg vil se på det. By. 123, her i sommer har der siddet folk meget sent ude i pergolaen henne ved mig. Jeg har ikke noget mod børn, der leger, men det er en belastning, når de voksne snakker højt, og børnene larmer til langt op mod midnat. Kunne man ikke bede dem være stille på et tidspunkt? Svar, MLA, prøv at tale med dem, og bed dem om at dæmpe sig af hensyn til de omkringboende eller bed bestyrelsen tale med dem, hvis I ved hvor de bor. By. 123, der er også svinet med maling på legepladsen. Svar, MAR, vi ved desværre ikke hvem, der har gjort det, vi vil se, hvordan vi kan rense det. Svar, LS, problemet med børn der er sent oppe selvom de evt. skal i skole næste dag, og børn der finder noget maling og begår hærværk med det, er bekymrende. Måske bør kommunen ind over. Vi tager det op. MLA, vi må gøre folk opmærksom på, at man ikke skal stille malingrester ud, f.eks i nyhedsbrevet. Dirigenten takkede for mødet og afsluttede sit hverv kl Referent: Annette Worsøe 20. september 2010 Dirigent Bjarne Nigaard 8

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 34 husstande

Læs mere

Bestyrelsesmøde oktober 2013

Bestyrelsesmøde oktober 2013 Hørsholm Kokkedal Afd. 9 Bestyrelsesmøde oktober 2013 Dato 2013-11-16 Sag Afdelingsbestyrelsen, afd. 9, Byengen / Nordengen Ref. AW Mødedato 2013-10-17 Fordeling Deltagere + Marianne Andersen (MA), Formand

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. maj 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen.

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. maj 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afdeling 9 Hørsholm Karlebo Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. maj 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Til stede: 52 husstande repræsenterende

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

AB Grønningen I 4040 Jyllinge

AB Grønningen I 4040 Jyllinge AB Grønningen I 4040 Jyllinge Referat fra AB Grønningen l's generalforsamling fredag den 10. april 2015 kl. 18.00 på Hotel Søfryd Følgende boliger deltog ikke i generalforsamlingen: Nr. 4, 5, 6, 10, 13,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Til stede: 16 husstande Afdelingsbestyrelsen William Pham (WP) Tina Slot Schmidt (TS) Bestyrelsen Klaus Djernes (KD) Administration

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af Ordinært afdelingsmøde. 20. september 2012, kl. 19:00, Fælleshus Humlebæk boligselskab, afdeling 401 Torpenvangen

Referat af Ordinært afdelingsmøde. 20. september 2012, kl. 19:00, Fælleshus Humlebæk boligselskab, afdeling 401 Torpenvangen Referat af Ordinært afdelingsmøde 20. september 2012, kl. 19:00, Fælleshus Humlebæk boligselskab, afdeling 401 Torpenvangen Jan Jensen fra Torpenvangens afdelingsbestyrelse byder velkommen til mødet. Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere