Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande repræsenterende 54 stemmer. Områdeleder Mogens Arildslund (MAR). Forretningsfører Lars Lehmann (LL), Boligkontoret Danmark. Driftchef Jesper Kjærsgaard (JKJ), Boligkontoret Danmark. Marianne Andersen (MLA), formand for AB Hørsholm-Kokkedal (og beboer i Byengen) Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Orientering for perioden siden sidste beboermøde. 3. Forelæggelse og godkendelse af budget og driftplan for Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Afdelingens formand Freddy Woer bød velkommen. Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bjarne Nigaard (BN) blev foreslået og valgt som dirigent. Annette Worsøe blev valgt som referent. Ulla Blixenkrone, Byengen 1A og Lis Nielsen, Byengen 78 blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, og dermed var afdelingsmødet beslutningsdygtigt. Ad 2 Orientering for perioden siden sidste beboermøde Afdelingens formand Freddy Woer (FW) orienterede. 1

2 Indledning: Denne orientering er i sagens natur kort, da den jo kun er fra sidste beboermøde i maj 2010 og frem til nu. Regnvand Lørdag den 14. august 2010 er en dag, vi kan huske, specielt os nede ved engen. Vi var kort og godt ved at blive oversvømmet i vore hjem. En stor tak til de beboere, der denne aften og nat var med til at sørge for, at vi ikke fik vandskader i vore hjem ved at grave stikrender ned til Engen. Vi er via vore repræsentanter i Boligforeningen med til at presse kommunen til bedre kloakker. Fredensborgs Kommune, har den 4. oktober 2010 indkaldt til et borgermøde. Økonomi Indeværende år Budgettet for indeværende år overholdes. Budget 2011 Jesper Kjærgaard vil efterfølgende fremlægge budget for Som udgangspunkt er bestyrelsen tilfreds med, at vi kan holde en stigningstakt på huslejen nede på 3,15 % svarende til lige under kr. 200,- per måned for de store lejligheder. Dette syntes vi er et godt resultat, når vi tager i betragtning, hvad stigningen kommer af. Her kan jeg fremhæve store stigninger på kommunale og statslige afgifter på vand, el og renovation, samt at der er indført moms på vores administrationsbidrag fra regeringens side. Landsbyggefonden/ renovering af badeværelser med mere Der er p.t. intet nyt. Der er i august måned 2010 været foretaget et destruktivt indgreb på et badeværelse i bebyggelsen. Vi har på nuværende ikke fået resultaterne heraf. Tirsdag, den 14. september har der været afholdt et byggeudvalgsmøde. Det væsentlige her var, at det blev besluttet, at Byengen 164 skal genopføres med det nye toilet/bad, som der bliver udført i Skovengen. Husorden Havevandring Igen i år var der hække, der ikke var klippet skure, der ikke var malet Forhaver, der ikke var ryddet op. De pågældende beboere, har alle fra Ejendomskontoret fået en skrivelse herom med en frist til at få forholdene udbedret. Hvad taler vi om i tal: 7/ / / De sidste får nu fra Boligkontoret Danmark en frist på 8 dage til at få forholdene i orden, da det ellers vil blive udført af håndværkere efter regning. Vendeplads/Parkering På beboermødet i maj 2010 blev det vedtaget, at vi skulle spørge kommunen om tilladelse til at nedlægge vendepladsen ved Byengen til fordel for en parkeringsplads. Som vejmyndighed orienterede kommunen i brev til Boligkontoret Danmark om, at denne plads og tilsvarende den ved Skovengen er beregnet til vendeplads også for større køretøjer. 2

3 Dette betyder at pladserne får opsat skilte om parkering forbudt, vendeplads, redningsvej samt at der bliver opmalet på stedet. Vigtigheden af, at vi som beboere respekterer denne forbud mod parkering så vi bl.a. ved, at der var borgere, der måtte vækkes den 14. august 2010 med besked om, at de havde 3 minutter til, at få fjernet biler i, da de ellers kunne risikere, at deres biler blev skubbet væk af store biler, der skulle til. Grøn kile mellem Afdeling 7, Skovengen og 9, Byengen/Nordengen På beboermødet i maj måned 2010 skulle der have været fremsat et forslag om, at bestyrelsen skulle have en irettesættelse/næse for at have opsat fodhegn langs Skovengen, da det efter beboerens opfattelse stred imod byplansvedtægterne. Forslaget blev ikke fremsat, men bestyrelsen lovede efterfølgende at behandle sagen. Hvilket vi også har gjort. Fredensborg Kommune har her meddelt at, det ikke strider mod gældende byplansvedtægter. Kørsel og parkering er også her ikke tilladt og er mod husordenens bestemmelser. Vejbump Dette spørgsmål har også været oppe nogle gange på beboermøde. Her fik vi fra kommunens side at vide, at vi overholdt de regelsæt der var, da bumpene blev anlagt. Ved ændringer af dem, skal vi bruge de nye regler. Autokørsel på fortove og cykelstier. Der er stadig beboere som føler sig hævet over reglerne ved at køre med biler på fortove og cykelsti. Det er efter bestyrelsens mening dårlig naboskab at gøre det, samtidig med at det strider mod lovgivning og husorden. Motionsrum/ Selskabslokale Det er godt for en bebyggelse som vores, at vi har disse lokaler, hvor vi kan mødes enten for at dyrke motion eller at fejre en begivenhed i selskabslokalet. Vi skal dog begge steder have for øje, at der er beboere, der ikke synes, at høj musik er godt. Derfor respekter, at alle skal være her, uden at det bliver et støjhelvede. Hvad er der ellers sket Via Kokkedal på vej blev der afsat nogle midler til arbejder i området. Det betød, at der i slutningen af august 2010 blev sat 3 borde/bænke samt nogle bænke ud på engen. Disse blev sat op af beboere fra bebyggelsen. Kommende arbejder TV antennenet. Som nævnt ved beboermødet i maj 2010, var de priser vi fik fra YouSee meget konkurrencedygtige uden at der skulle investeres i nye anlæg. Omvendt må vi også sige, at markedet er så foranderligt, at det er nødvendigt, at vi kan følge det marked, der er. Bestyrelsen vil derfor gerne have etableret et udvalg til at komme med nye ideer og forslag. Beboere, der er interesseret i at deltage i dette arbejde, kan henvende sig til bestyrelsen efter mødet. Hæk/Hegn Da de bestående hække flere steder er ved at uddø, er bestyrelsen nu i gang med at gennemgå de muligheder, vi har, for at vi fortsat har et grønt område, men også sådan at det værner om privatlivets fred. Vi stiler efter, at der vil komme forslag frem til beboermødet i maj 2011, 3

4 Omlægning af radiatormålere. Boligkontoret Danmark er ved at se på en samlet omlægning af radiatormålerne, idet de gamle målere er ved at være utidssvarende og dyre i reparationsudgifter. Desværre har det taget noget tid at få dette i orden, men det skal ses ud fra, at vi prøver at få det billigst muligt, og vi er derfor gået sammen med andre afdelinger og boligselskaber for at få presset prisen i bund. Så snart vi har en endelig afklaring om dette, vil nærmere fremkomme. Omlægningen af målerne gennemføres via den bestående drift. Målerne vil være fremtidssikret og betyde, at de kan aflæses udefra. Bestyrelsen Som sædvanlig på budgetmødet er der valg til bestyrelsen, hvor der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 2 suppleanter på valg. Som formand takker jeg hele bestyrelsen for et godt samarbejde. Denne tak gælder naturligvis også til alle medarbejdere både her og hos Boligkontoret Danmark. Debat: Poul-Erik, By. 149, så vidt han kunne se af brevet fra kommunen, er det kun dele af vendepladsen, der skal stribes af til vendeplads for store køretøjer, resten skulle opmærkes som P-båse. Han kunne ikke forstå, at kommunen har sagt god for fodhegnet på grønningen mod Skovengen, det er ikke levende hegn. Svar, JKJ, kommunen er blevet orienteret om, at det er et lavt stålhegn. Jeannie, By. 153, havevandring ligger for sent, mange er taget på ferie, nogen langvarigt, og så sker der ikke noget. Svar, bestyrelsen, havevandringen ligger så sent, da vi bl.a. ser efter om hækkene er klippet, og der siger man, at de skal klippes før Skt. Hans. Men vi vil godt se på, om vi kan gøre det mere hensigtsmæssigt. Asger, By. 86, hvad gør man ved bilkørsel på stierne. Svar, FW, hvis vi bliver opmærksomme på eller bliver gjort opmærksom på, at der er et problem, vil de pågældende få et brev fra administrationen. Anni, By. 154, gentagne gange kørsel og parkering bør påtales. Nødkørsel må kunne accepteres. Jeannie, By. 153, nogen nede på Engen (afd.14) har træf en gang om året, hvor der kører motorkøretøjer ud og ind også ad stierne. Kan vi ikke gøre noget ved det? MLA, AB/By. 55, vi kan ikke tvinge afd. 14 til at overholde vores husorden. Vi har ingen sanktionsmuligheder over for afd. 14 s beboere, men vi kan henstille til, at de ikke overtræder afd. 9 s husorden. Hvis det er et problem, må afdelingsbestyrelsen bede AB om at tage sig af det. Ad 3 Forelæggelse af budget og driftplan for 2011 Jesper Kjærsgaard (JKJ) forelagde budget og driftplan for Der er stigende ydelser på lån, stigende vandafledningsafgifter, renovationsafgifter, energiafgifter og forsikringspræmier. Der er lagt moms på administrationsudgifterne, men det slår ikke igennem med fulde 25%, da Boligkontoret til gengæld kan trække moms fra. Der er sat penge af til videreførsel af stopkant ved P-båse i Nordengens rundkørsel. Der er sat penge af til istandsættelse af flytteboliger, almindelig slid og ælde kan man ikke påligne fraflytter. De oprindelige plast-dørkarme skal også udskiftes, efterhånden som de ikke kan mere. På positivsiden skal nævnes, at antennebudgettet falder. Der vil blive en huslejeforhøjelse på 3,15%. Debat: Poul-Erik, By. 149, er det nødvendigt med 2 affaldssække pr. husstand? By. 123, det vil være fuldstændig uacceptabelt med kun én affaldssæk. 4

5 By. 99, hvorfor stiger forsikringen? Svar, JKJ/MAR, vi har de senere år haft skader for langt over vores forsikringspræmie. Det drejer sig bl.a. om indbrud, tæringer på skjulte rør der har givet vandskader, glasforsikring og et kollapset kloakrør. Jeanne, By. 153, hvad er det for indbetalinger man sender til Landsbyggefonden (LBF) og dispositionsfonden i AB? Svar JKJ, når et lån løber ud, skal man som almennyttigt boligselskab fortsætte med at indbetale det samme beløb men nu til hhv. LBF og disp.fonden i AB. Derfra kan man så ansøge om støtte til projekter. Poul-Erik, By. 149, konto 114, kr. til edb- og mobilforbindelser? Svar JKJ, udover det almindelige internet, har vi en række net-forbindelser, der skal sende signaler, f.eks. CTS-overvågning af teknikken i bebyggelsen, overførsel af signaler fra vaskeriet når folk benytter det, signaler fra diverse adgangskontroller, alarmer og SMS-alarmer. Lis, By. 78, hvorfor skal vi andre spilde tid på at høre en udpinding af budgettet, bare fordi nogen ikke forstår det? Så vidt jeg husker, blev der ved forårsmødet tilbudt, at særligt interesserede kunne mødes med bestyrelsen/jkj på forhånd for at gå ned i detaljerne, så man ikke brugte så meget tid på det til beboermødet. BN, det er korrekt, at tilbuddet blev givet på forårsmødet. By. 154, skriv på den omdelte budget-/regnskabsfolder, om at man kan få svar på sine detailspørgsmål ved henvendelse til f.eks Boligkontoret i Helsingør. By. 149 og By. 153 havde yderligere en del detaljerede spørgsmål om budgettet, der alle blev besvaret. BN: Det er mit skøn, at budgettet nu efter 30 minutters spørgsmål og svar foreligger oplyst og informeret for afdelingsmødet i en sådan grad, at det er muligt at tage objektivt stilling til det på det foreliggende grundlag. Jeg skal derfor anmode yderligere spørgere om at prioritere deres spørgsmål, så de mest relevante stilles nu. By 153: Alle vores spørgsmål er relevante! Herefter spurgte By 149 bl.a. til ejendomsfunktionærernes titler i forhold til overenskomsten, og By 153 spurgte bl.a. til kontoplanens opbygning. BN, har spørgerne nogle vigtige spørgsmål tilbage, ellers synes jeg, vi skal stoppe her og gå til afstemning. By. 153, alle vores spørgsmål er vigtige. BN, nej alle spørgsmål er ikke lige vigtige, jeg synes, vi skal stoppe her, og hvis I ikke er enige, har I den mulighed at stille et mistillidsvotum til dirigenten, jeg trækker mig gerne, hvis der er flertal imod mig. Ønsker I at stille det? Poul-Erik, ja. Afdelingsmødet stemte om et mistillidsvotum ved håndsoprækning, 3 husstande for, resten imod. BN, så kan vi gå over til afstemning om budgettet, idet jeg som dirigent skønner, at alle væsentlige forhold i budgettet er belyst, og at det er muligt for den enkelte beboer at tage stilling til budgettet på sagligt grundlag.. Afdelingsmødet godkendte det fremlagte budget og driftplan, afstemning ved håndsoprækning, 4 husstande imod, resten for. 5

6 Ad 4 Indkomne forslag Forslag 2 Husorden, ændring af parkeringsregler. Afdelingsbestyrelsen foreslår: Fredensborg Kommune er på vej med et nyt parkeringsregulativ, som bl.a. indeholder: Forbud mod parkering af lastbiler m.v. over 3500 kg i byområderne Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal. Vi foreslår, at vi følger kommunens regler i vores husorden. Nuværende tekst: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 2500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Ændres til: Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 3500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. - Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne. Debat: Får vi så ikke flere store biler til at parkere i bebyggelsen? Svar, bestyrelsen, det forventer vi ikke, da der allerede i dag holder biler over 2500 kg. Ulla, By. 1A, hvor står det med tid vedr. last- og campingvogne? Svar, FH, det står på de skilte, der står ved indkørslen til Byengen og til Nordengen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, 4 husstande imod, 1 undlod, resten for. Forslag 1 Husorden, tilføjelse til afsnit om affald. Kjello Lænkholm, No. 62 foreslår: Jeg har tidligere læst, at haveaffald og storskrald tidligst må sættes på havegang aftenen før afhentning. Det er åbenbart kun en henstilling skrevet i et Nyhedsbrev -, for jeg har ikke kunnet finde det under husordenens afsnit om affald. Derfor kan man ikke sanktionere overfor de efterhånden mange beboere, der sætter affald ud helt op til 6 dage før afhentning. Ifølge lejeloven påhviler det Boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommene. Foranstående er kopieret fra boligforeningens husorden, første afsnit. Der er al mulig grund til følgende forslag som tilføjelse under husordenens afsnit om affald bliver vedtaget på kommende beboermøde, før bebyggelsen kommer til at ligne et rabarberkvarter : Forslag 1A: Affald må tidligst stilles på havegangen aftenen før afhentning. Beboerne skal sørge for fjernelse af jord. Debat. Mette, By. 205, vi går typisk i haven i weekenden og får først hentet haveaffald tirsdag. Skal vi så opbevare affaldet i egen have indtil da? Svar, FW, ja det gør vi andre i samme situation. 6

7 Forslag 1A blev vedtaget ved håndsoprækning. Forslag 1B: Såfremt forslaget (1A) vedtages, ønskes følgende forslag som supplement til afsnittet om affald sat til afstemning: Det påhviler bestyrelsen at sanktionere overfor beboere, der ikke respekterer affaldsordningen med henstilling/advarsel/indberetning til ejendomsadministrator. Flemming, By. 1B, hvilke sanktioner? By. 154, skal bestyrelsen være politibetjent? Svar, FW, nej bestyrelsen skal ikke være politibetjent. Beboerne må hjælpe med til, at vi har en pæn bebyggelse. Man kan tage en snak med de enkelte, der roder for meget. Forslag 1B blev nedstemt ved håndsoprækning, 1 husstand for, resten imod. Ad 5 Valg Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Opstillet: Annette Worsøe, Nordengen 68 og Frits Hansen, Byengen 81 Begge blev genvalgt. Annette Worsøe blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Frits Hansen blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Valg af 2 suppleanter: Opstillet: John Thomsen, Byengen 155 og Thomas Thomsen, Byengen 119. John Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Thomas Thomsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Ad 6 Eventuelt Spørgsmål, folk kører gennemgående for stærkt på Byengen (stamvejen oppe fra Holmegårdsvej) Svar, MLA, By. 55, vi har tidligere søgt om at måtte anlægge bump, men fik nej. Der skal kunne køre skraldebiler, redningskøretøjer mv. uden problemer. Men man kan da undersøge det igen. Svar, LL, vi har prøvet at søge om det samme på Skovengens stamvej, men uden held. MLA, jeg synes, det er rigtigt ærgerligt, at folk forlader mødet i utide. Det ærgrer mig også, at nogen møder op og betragter bestyrelsen som modspillere i stedet for medspillere. Bestyrelsen er valgt af beboerne til at varetage vores interesser. Hvis man ikke er tilfreds med deres arbejde, kan man jo afsætte dem på demokratisk vis, men at mistænkeliggøre afdelingsbestyrelsen og det store arbejde de udfører hører ingen steder hjemme. Sammen med administrationen, sørger de for at afdelingen kører på en fornuftig måde. Når der bliver lagt budget, sker det i tæt samarbejde med Boligkontoret, og både budget og regnskab bliver godkendt efterfølgende i boligorganisationen AB-Hørsholm Kokkedal. 7

8 Regnskabet bliver gennemgået og godkendt af flere forskellige instancer inkl. revisorer, så der er ikke noget at skjule. Selvfølgelig kan der ske fejl, og man har da lov til at være uenige med afdelingsbestyrelsens beslutninger, men at komme til et beboermøde for at signalere mistro og mistillid til afdelingsbestyrelsen og administrationen er bare ikke i orden. Hvis man er utilfreds, kan man jo gøre brug af sin demokratiske ret. Jeg vil da også lige påpege, at man altid er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, Boligkontoret Danmark og AB- Hørsholm Kokkedal, hvis man har spørgsmål, man ønsker at få belyst. LL, det er jo ikke for at genere beboerne, at vi hæver huslejen lidt hvert år. Det er for at undgå, at der pludselig kommer en kæmpestigning for ting, vi har skubbet foran os. By. 205, legepladsen ved By. 205 er blevet flyttet, og nu bor der flere familier med små børn. Svar, Lone Schrøder (LS), jeg sidder i legepladsudvalget, og vi har flyttet den, fordi der længe ikke har været børn, der benyttede den. Svar, MAR, der er sat kr. af til legeudstyr næste år. Svar, LS, du må meget gerne komme med i legepladsudvalget. MLA, jeg vil gøre opmærksom på at Kokkedal på Vej holder en række arrangementer her i lokalet. Der er mange gode arrangementer på vej, så hold øje med de omdelte flyers. Næste arrangement er den 6. oktober hvor modne kvinder kan få gode råd om make up og hudpleje. Årets sidste er den 24 november hvor vi julehygger og får besøg af de To Troubadurer Britt og Almer som kommer og underholder. LS, bl.a. regner vi med fra januar at holde en cafeaften om måneden, hvor man kan komme og spille spil og hygge sig. Kurt, By. 29B, vi trænger til rensning af tagrender, ved de seneste store regnskyl har det væltet ned på min altan pga. en fyldt tagrende. Svar, JKJ, Mogens og jeg vil se på det. By. 123, her i sommer har der siddet folk meget sent ude i pergolaen henne ved mig. Jeg har ikke noget mod børn, der leger, men det er en belastning, når de voksne snakker højt, og børnene larmer til langt op mod midnat. Kunne man ikke bede dem være stille på et tidspunkt? Svar, MLA, prøv at tale med dem, og bed dem om at dæmpe sig af hensyn til de omkringboende eller bed bestyrelsen tale med dem, hvis I ved hvor de bor. By. 123, der er også svinet med maling på legepladsen. Svar, MAR, vi ved desværre ikke hvem, der har gjort det, vi vil se, hvordan vi kan rense det. Svar, LS, problemet med børn der er sent oppe selvom de evt. skal i skole næste dag, og børn der finder noget maling og begår hærværk med det, er bekymrende. Måske bør kommunen ind over. Vi tager det op. MLA, vi må gøre folk opmærksom på, at man ikke skal stille malingrester ud, f.eks i nyhedsbrevet. Dirigenten takkede for mødet og afsluttede sit hverv kl Referent: Annette Worsøe 20. september 2010 Dirigent Bjarne Nigaard 8

Referat af ordinært afdelingsmøde onsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde onsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde onsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 36 husstande

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 34 husstande

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. september 2011 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. september 2011 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. september 2011 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 36 husstande

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 29. maj 2012 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen.

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 29. maj 2012 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 29. maj 2012 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Til stede: 34 husstande repræsenterende

Læs mere

Afdelingsbestyrelse Referat maj 2015 Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet torsdag d. 21.05.2015 Klokken 17:00 22:00

Afdelingsbestyrelse Referat maj 2015 Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet torsdag d. 21.05.2015 Klokken 17:00 22:00 Ab Hørsholm/Kokkedal Byengen Nordengen afd 9 Afdelingsbestyrelse Referat maj 2015 Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet torsdag d. 21.05.2015 Klokken 17:00 22:00 Deltagere: Lone Schrøder (formand), Frits

Læs mere

Bestyrelsesmøde oktober 2013

Bestyrelsesmøde oktober 2013 Hørsholm Kokkedal Afd. 9 Bestyrelsesmøde oktober 2013 Dato 2013-11-16 Sag Afdelingsbestyrelsen, afd. 9, Byengen / Nordengen Ref. AW Mødedato 2013-10-17 Fordeling Deltagere + Marianne Andersen (MA), Formand

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Referat af afdelingsmøde 2017

Referat af afdelingsmøde 2017 Referat af afdelingsmøde 2017 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: Fra starten: 72 husstande repræsenterende 144

Læs mere

HUSORDEN FOR BYENGEN NORDENGEN

HUSORDEN FOR BYENGEN NORDENGEN HUSORDEN FOR BYENGEN NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE HUSORDEN Ifølge lejeloven påhviler det Boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommene. Lejeren har

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 22. maj 2008 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 22. maj 2008 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afdeling 9 Hørsholm Karlebo Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 22. maj 2008 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Til stede: 52 husstande repræsenterende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 afholdt i kantinen på Kokkedal Skole Vest.

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 afholdt i kantinen på Kokkedal Skole Vest. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 afholdt i kantinen på Kokkedal Skole Vest. Til stede: 67 husstande

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. maj 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. maj 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 6. maj 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen. Til stede: 32 husstande repræsenterende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne.

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Afdeling 3 Tjørnelyparken. Ordinært afdelingsmøde afholdt tirsdag den 15. april 2014, kl. 19.00 på Tjørnelyskolen. Afdelingsbestyrelsesformand Uffe Petersen bød velkommen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer Referat af ordinært afdelingsmøde i Afdeling 37-36 Nordre Munkegård onsdag den 19. september 2012 kl. 17.00 i afdelingens beboerlokaler, Dalstrøget 177, kælderen Til stede: 45 lejemål, svarende til 90

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande.

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 08 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-008, mandag den 19. september 2016, kl. 18.00 på Restaurant Stadion, Christmas

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt Husorden afd. 11 HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Deltagere: ca. 90 beboere (82 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian Pedersen,

Læs mere