Valgret under udlandsophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgret under udlandsophold"

Transkript

1 Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Betænkning nr Oktober 2003

2 Betænkning nr Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Oktober 2003

3 Betænkning nr Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Udgiver: Tryk: Oplag: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Tlf.: Fax: Schultz Grafisk 800 eksemplarer ISBN: (Internetversion) Betænkningen kan købes ved henvendelse til: Danmark.dk s boghandel IT- og Telestyrelsen Tlf.: På Danmark.dk s boghandel tager vi alene imod bestillinger pr. telefon eller elektronisk Pris: 125,00 kr. inkl. moms Betænkningen er tilgængelig på

4 KAPITEL 1. INDLEDNING Valgretsudvalgets nedsættelse og kommissorium Valgretsudvalgets sammensætning Valgretsudvalgets arbejde...16 KAPITEL 2. SAMMENFATNING AF UDVALGETS OVER- VEJELSER OG ANBEFALINGER Sammenfatning af kapitel 3. Hidtidige retsopfattelser vedrørende grundlovens krav om fast bopæl i riget Sammenfatning af kapitel 4. Internationale konventioner og EU-retlig regulering Sammenfatning af kapitel 5. Udviklingen i lovgivningen om valgret under udlandsophold Sammenfatning af kapitel 6. Udvalgets overvejelser om udvidelse af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under udlandsophold Sammenfatning af kapitel 6.1. Udvalgets overvejelser om grundlovens krav om fast bopæl i riget og rammerne for lovgivningsmagtens regulering Sammenfatning af kapitel 6.2. Udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet Sammenfatning af kapitel 7. Udvalgets overvejelser vedrørende ændring af reglerne om proceduren i forbindelse med ansøgning om optagelse på valglisten under udlandsophold Skema over udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet KAPITEL 3. HIDTIDIGE RETSOPFATTELSER VEDRØRENDE GRUNDLOVENS KRAV OM FAST BOPÆL I RIGET Grundlovens krav om fast bopæl grundloven grundloven Reglerne om valgret til Folketinget

5 Reglerne om valgret til Landstinget Rigsdagsvalgloven af grundloven Reglerne om valgret til Folketinget Reglerne om valgret til Landstinget grundloven Sammenfatning Den statsretlige litteratur Bopælsbetingelsen i 1849-grundloven og 1866-grundloven for valgret til Folketinget Bopælsbetingelsen i 1849-grundloven for valgret til Landstinget Bopælsbetingelsen i 1866-grundloven for valgret til Landstinget Bopælsbetingelsen i 1915-grundloven og 1953-grundloven Sammenfatning Prøvelse af bopælskravets indhold Folketingets (Rigsdagens) prøvelse af sine medlemmers valgbarhed grundloven grundloven Reglerne om valgbarhed til Folketinget Reglerne om valgbarhed til Landstinget Godkendelsen af Juel-Vind-Frijs valg Godkendelsen af Rées valg Godkendelsen af Fonnesbechs valg Godkendelsen af Breinholts valg Godkendelsen af Styhrs valg Godkendelsen af Estrups og Ingerslevs valg Sammenfatning grundloven Reglerne om valgbarhed Godkendelsen af Scavenius valg Domstolenes og Indenrigsministeriets efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister Domstolenes efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister Vestre Landsrets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1951, side 597 f

6 Vestre Landsrets dom nævnt i Ugeskrift for Retsvæsen 1951, side Sammenfatning Indenrigsministeriets efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister De enkelte sager Sammenfatning Domme vedrørende andre spørgsmål om udlandsdanskeres valgret Sammenfatning af Rigsdagens (Landstingets), domstolenes og Indenrigsministeriets praksis Folketingsvalglovens Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven Ændringen i 1996 af folketingsvalgloven Beslutningsforslag om udvidelse af udlandsdanskeres valgret KAPITEL 4. DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDS- KONVENTION OG EU-RETTEN Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EU-retten KAPITEL 5. UDVIKLINGEN I LOVGIVNINGEN OM VALGRET UNDER UDLANDSOPHOLD Udviklingen i folketingsvalglovens regler om betingelserne for valgret under udlandsophold Udviklingen i reglerne om fast bopæl som betingelse for valgret til Folketinget forud for indførelsen af diplomatreglen i Bopælsbetingelsen i rigsdagsvalglovene under grundlovene af 1849 og Bopælsbetingelsen i rigsdagsvalglovene under grundloven af Bopælsbetingelsen i folketingsvalglovene under grundloven af Sammenfatning Indførelsen i 1970 af diplomatreglen (den gældende folketingsvalglovs 2, stk. 1 og 2, stk. 3, nr. 1, jf. stk. 1)

7 Indførelsen i 1980 af bestemmelsen i den gældende folketingsvalglovs 2, stk. 2 om valgret til nærmere anførte grupper af personer med dansk indfødsret med midlertidigt ophold i udlandet Baggrunden for ændringen af folketingsvalgloven og Valglovsudvalgets betænkning Lovforslaget om ændring af folketingsvalgloven og dettes behandling i Folketinget Loven om valg til Folketinget fra Indførelsen i 1996 af den gældende bestemmelse i folketingsvalglovens 2, stk. 3, nr. 2, om valgret til ugifte samlevende De gældende regler i folketingsvalgloven om betingelserne for valgret under udlandsophold og disses anvendelse i praksis Folketingsvalglovens 2, stk Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 1, om, at vedkommende skal være udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 2, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 3, om, at vedkommende skal være udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 4, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet i uddannelsesøjemed Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 5, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet af helbredsmæssige grunde Sidestillingsbestemmelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr Midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens 2, stk Lovgrundlaget vedrørende midlertidighedsbetingelsen: Ændringen af folketingsvalgloven i Lovgrundlaget vedrørende midlertidighedsbetingelsen: Folketingsvalgloven af Valgretsnævnets hidtidige praksis for forståelsen af midlertidighedsbetingelsen...201

8 Orienteringen af Folketinget om Valgretsnævnets hidtidige praksis Valgretsnævnets nyeste praksis for forståelsen af midlertidighedsbetingelsen Valgret til ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til personer, der er omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 1 eller Udviklingen i folketingsvalglovens regler om udarbejdelse af valglister Optagelse på valglisten en betingelse for valgrettens udøvelse Grundlovene af 1849 og af 1866 med tilhørende lovgivning Grundlovene af 1915 og af 1953 med tilhørende lovgivning Sammenfatning Generelt om udviklingen i reglerne om udarbejdelse af valglister Rigsdagsvalglovene af 1849 og Rigsdagsvalglovene af 1915 og 1920 og udviklingen derefter Ændringen i 1938 af rigsdagsvalgloven: Indførelse af tilflytterlister Rigsdagsvalgloven af Folketingsvalgloven af 1953 og udviklingen derefter Ændringen i 1964 af folketingsvalgloven: Optagelse på valglisten ved tilflytning fra udlandet Ændringen i 1964 af folketingsvalgloven: Sletning af valglisten ved fraflytning til udlandet Ændringen i 1978 af folketingsvalgloven: ændring af gyldighedsperioden for de årlige valglister Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven: Afskaffelse af de årlige valglister Folketingsvalgloven af 1987 og udviklingen derefter Udviklingen i reglerne om registrering i folkeregistret af fraflytning/udrejse ved ophold i udlandet Betydningen af folkeregistreringen for optagelse på valglisten Folkeregisterloven af 1924 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter fra 1956 om folkeregistrering Ændringen i 1963 af folkeregisterloven Folkeregisterloven af Retsforskrifter af 1973 om folkeregistrering Bopælsvejledningen af Retsforskrifter i 1978, 1979 og 1983 om folkeregistrering

9 Bopælsvejledning af Retsforskrifter i 1985 og 1986 om folkeregistrering Bopælsvejledning af Retsforskrifter af 1988 og 1989 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1990 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1991 og 1993 om folkeregistrering Vejledning af 1993 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1995 og 1998 om folkeregistrering Loven af 2000 om Det Centrale Personregister Vejledning af 2002 om folkeregistrering Ændringen i 2003 af loven om Det Centrale Personregister Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning under udlandsophold Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning fra personer omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 1, og stk. 3, jf. stk Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Folketingsvalgloven af 1987 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter af Loven af 2000 om Det Centrale Personregister Ændringen i 2001 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning fra personer omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 2, og stk. 3, jf. stk Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Folketingsvalgloven af 1987 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter i Ændringen i 2001 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter De gældende regler om optagelse på valglisten efter ansøgning under udlandsophold Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen...277

10 Afgørelse om optagelse på valglisten Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten Sammenfatning Grundlovene af 1849 og 1866 med tilhørende lovgivning Grundloven af 1915 og udviklingen i lovgivningen frem til grundloven af Grundloven af 1953 og udviklingen i lovgivningen frem til Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven Bopælsvejledningen af Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven Udviklingen i folkeregisterlovgivningen frem til loven i 2000 om Det Centrale Personregister Ændringen i 1996 af folketingsvalgloven Loven af 2000 om Det Centrale Personregister og ændringen heraf i KAPITEL 6. UDVALGETS OVERVEJELSER OM UDVIDELSE AF KREDSEN AF PERSONER MED DANSK INDFØDSRET, DER HAR VALGRET TIL FOLKETINGET UNDER UDLANDSOPHOLD Udvalgets overvejelser om grundlovens krav om fast bopæl i riget og rammerne for lovgivningsmagtens regulering Grundlovens bopælsbegreb Lovgivningsmagtens forståelse af grundlovens bopælsbegreb Rammerne for lovgivningsmagtens udvidelse af kredsen af personer, der anses for at have fast bopæl i riget uanset udlandsophold Overvejelser om konkrete modeller for udvidelser Personer med dansk indfødsret, som opholder sig i udlandet, anses for at have fast bopæl i riget i en given periode uanset hensigt om tilbagevenden Personer med dansk indfødsret, som opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for en given periode, anses for at have fast bopæl i riget Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for 1 år fra udrejsen

11 Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år fra udrejsen Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for en længere periode end 2 år fra udrejsen Personer med dansk indfødsret med en bestemt tilknytningsårsag anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet Personer med arbejde i udlandet Personer med ansættelse ved en udenlandsk afdeling af en dansk myndighed, virksomhed eller forening uden at være udsendt af vedkommende myndighed, virksomhed eller forening Personer med dansk indfødsret, som agter at vende tilbage til riget inden for en given periode, og som har bevaret sin bolig her i landet, anses for at have fast bopæl i riget Grænsegængere anses for at have fast bopæl i riget Lovfæstelse af Valgretsnævnets tidligere forståelse af midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens 2, stk KAPITEL 7. UDVALGETS OVERVEJELSER VEDRØRENDE ÆNDRING AF REGLERNE OM PROCEDUREN I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ VALGLISTEN UNDER UDLANDSOPHOLD Skal optagelse på valglisten ske automatisk? Skal optagelse på valglisten ske efter ansøgning? Skal ansøgning ske i form af udfyldelse og indsendelse af et ansøgningsskema? Hvordan skal ansøgningsskemaet indrettes? Anvendelse af blanketten til anmeldelse af udrejse som ansøgningsskema til optagelse af udlandsdanskere på valglisten, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen De gældende regler om fraflytning til udlandet Ordningens indhold Udvalgets vurdering af ordningen Skal ansøgningen være egenhændigt underskrevet, eller kan ansøgningen indgives elektronisk? Det gældende krav om egenhændig underskrift

12 Er der bemyndigelse i lovgivningen til at give adgang til, at ansøgning indgives elektronisk? Skal der gives adgang til, at ansøgningen indsendes elektronisk med digital signatur? Skal der gives adgang til, at ansøgning indsendes elektronisk uden digital signatur? Hvilken myndighed skal træffe afgørelse i sager om optagelse på valglisten under udlandsophold? Hvilken myndighed skal ansøgningen sendes til? Hvilke oplysninger skal de kompetente myndigheder indhente efter modtagelsen af ansøgningsskemaet? Hvordan skal afgørelse om optagelse på valglisten meddeles ansøgeren? Afkortelse af fristen for optagelse af visse vælgere på valglisten fra 15 dage før valgdagen til 7 dage før valgdagen De gældende frister for optagelse af udlandsdanskere på valglisten Udvalgets vurdering af hensigtsmæssigheden af de gældende frister Udvalgets vurdering af et forslag om en afkortning af fristen for optagelse af udlandsdanskere på valglisten Afkortelse af fristen for optagelse på valglisten af vælgere, der tilflytter fra udlandet Udvalgets samlede vurdering af et forslag om afkortelse af fristen for optagelse af udlandsdanskere og tilflyttere fra udlandet på valglisten Sammenfatning af udvalgets overvejelser KAPITEL 8. UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VALG TIL FOLKETINGET (UDVIDELSE AF KREDSEN AF PERSONER MED DANSK INDFØDSRET, DER UNDER OPHOLD I UDLANDET ANSES FOR AT HAVE FAST BOPÆL I RIGET) Lovbestemmelser Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

13 Bilag 1. Notat om antallet og sammensætningen af udvandrede og genindvandrede personer med dansk indfødsret, om konsekvenserne af udvalgets forslag om, at personer med dansk indfødsret, som agter at vende tilbage til riget inden for to år, vil kunne optages på valglisterne og om Valgretsnævnets afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten Bilag 2. Genindvandring af personer, der er udvandret i , fordelt på udvandringsår og opholdets varighed Bilag 3. Antal udlandsdanskere optaget på valglisterne ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i perioden Bilag 4. Afgørelser om optagelse fordelt efter den oplyste årsag til udlandsophold Bilag 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsbrev Bilag 6. Beskæftigelsesministeriets høringssvar Bilag 7. Forsvarsministeriets høringssvar Bilag 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsnotat Bilag 9. Justitsministeriets høringssvar Bilag 10. Kirkeministeriets høringssvar Bilag 11. Miljøministeriets høringssvar Bilag 12. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations høringssvar Bilag 13. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høringssvar Bilag 14. Skatteministeriets høringssvar Bilag 15. Socialministeriets høringssvar Bilag 16. Trafikministeriets høringssvar Bilag 17. Undervisningsministeriets høringssvar Bilag 18. Økonomi- og Erhvervsministeriets høringssvar

14 Kapitel 1 Indledning 1.1. Valgretsudvalgets nedsættelse og kommissorium Den 11. april 2003 nedsatte indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren et udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold (Valgretsudvalget). Valgretsudvalget fik følgende kommissorium: 1. Baggrund for nedsættelsen af udvalget Efter grundlovens 29, stk. 1, er fast bopæl i riget en af betingelserne for at have valgret til Folketinget. I folketingsvalglovens 2 er der opregnet nogle persongrupper, som på trods af ophold i udlandet har en sådan tilknytning til det danske samfund, at grundlovens krav om fast bopæl i riget anses for opfyldt. Regeringen finder, at der bl.a. som følge af samfundsudviklingen, som har medført øget mobilitet og lettere adgang til kommunikation over landegrænserne, er behov for, at reglerne om den kreds af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet bevarer deres valgret, tages op til revision. I regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse er derfor anført, at regeringen ønsker at udvide kredsen af personer med dansk indfødsret, der har valgret til Folketinget under midlertidigt ophold i udlandet. Det er regeringens ønske at udmønte regeringsgrundlaget gennem en ændring af reglerne i folketingsvalgloven i det omfang, dette vil være muligt inden for rammerne af grundloven. 13

15 2. Udvalgets opgaver Regeringen har derfor besluttet, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at undersøge mulighederne for, hvorledes kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet har valgret til Folketinget, i videst muligt omfang kan udvides inden for rammerne af grundloven. Udvalget skal i den forbindelse komme med forslag til ændring af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold. Udvalget får endvidere til opgave at undersøge, om de gældende regler om proceduren for optagelse på folketingsvalglisten af vælgere, der opholder sig i udlandet, kan forenkles med henblik på at gøre det lettere for disse vælgere at blive optaget på valglisten. Udvalget kan i den forbindelse inddrage reglerne om kompetencefordelingen mellem kommunalbestyrelserne og Valgretsnævnet. 3. Udvalgets sammensætning Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger en formand for udvalget. Herudover udpeger indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren to medlemmer af udvalget, der skal være kyndige i statsforfatningsret, fra universiteterne. Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger endvidere et medlem af udvalget efter indstilling fra KL og Københavns og Frederiksberg kommuner i forening. Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger desuden et medlem af udvalget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og et medlem fra Justitsministeriet. 14

16 Sekretariatsbetjeningen af udvalget varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i fællesskab. 4. Tidsplan Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden 1. oktober Valgretsudvalgets sammensætning Valgretsudvalget har haft følgende medlemmer: Formand: Professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. Medlemmer: Professor, dr. jur., LL.M. Peter Germer. Afløst den 4. juni 2003 af professor Claus Haagen Jensen. Professor, dr.jur. Henrik Zahle. Lovråd Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet. Afdelingschef Hans B. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vicekontorchef Hanne Angermann, Frederiksberg Kommune, indstillet af Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening. Sekretariatsbetjeningen af Valgretsudvalget har været varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i forening. Udvalgets sekretariat har bestået af valgkonsulent Anne Birte Pade, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, specialkonsulent Grete Kongstad, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og fuldmægtig Mette Johansen, Justitsministeriet. 15

17 1.3. Valgretsudvalgets arbejde Valgretsudvalget har i perioden fra den 23. maj 2003 afholdt i alt 5 møder. København, den 23. september 2003 Jens Peter Christensen (formand) Claus Haagen Jensen Jørgen Steen Sørensen Henrik Zahle Hans B. Thomsen Hanne Angermann Anne Birte Pade Grete Kongstad Mette Johansen 16

18 Kapitel 2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger I dette kapitel gives der først en sammenfatning af indholdet af de enkelte kapitler i betænkningen, jf. kapitel Dernæst præsenteres i skemaform udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet, jf. kapitel Sammenfatning af kapitel 3. Hidtidige retsopfattelser vedrørende grundlovens krav om fast bopæl i riget Kapitel 3.1. indeholder en gennemgang af bopælskravet i den nuværende og de tidligere grundlove samt forarbejderne hertil. Der er tale om en udførlig gennemgang, som for første gang giver et samlet overblik over de udtalelser, som under Den Grundlovgivende Rigsforsamlings forhandlinger om grundlovsforslaget 1848/49 og senere under Folketingets og Landstingets behandling af grundlovsændringerne har været fremført vedrørende formålet med og indholdet af det i grundloven anvendte bopælsbegreb. På baggrund af denne gennemgang konkluderes det, at selv om der hverken i den gældende eller i de tidligere grundlove findes bestemmelser, der angiver, hvad der skal forstås ved kravet om fast bopæl i riget, er der adskillige udtalelser i forarbejderne til grundloven af 1849, 1866 og 1915, der peger i retning af, at grundlovgiverne har forudsat et bopælsbegreb, som tog udgangspunkt i en naturlig sproglig forståelse af kravet om fast bopæl, dvs. at en person for at have fast bopæl i riget i grundlovens forstand faktisk skal bo i riget. I kapitel 3.2. redegøres der for den statsretlige litteratur, som har behandlet spørgsmålet om grundlovens bopælskrav. Det konstateres på denne baggrund, at der i den statsretlige litteratur er almindelig enig- 17

19 hed om, at bopælsbegrebet i grundlovens 29, stk. 1, afspejler et krav om reel tilknytning til Danmark. Det konstateres endvidere, at der i den statsretlige litteratur også er almindelig enighed om, at spørgsmålet om, hvorvidt en person trods aktuelt ophold i udlandet kan anses for at have fast bopæl i riget, må bero på en konkret vurdering af forskellige tilknytningsmomenter, herunder udlandsopholdets formål, karakter og varighed. Endelig konstateres det, at der er enighed om, at fastlæggelsen af bopælskravet i anden lovgivning ikke kan være afgørende for fortolkningen af bopælskravet i grundlovens 29, stk. 1. I kapitel 3.3. redegøres der for den prøvelse af bopælskravet, som har fundet sted dels ved Landstingets prøvelse af sine medlemmers valgbarhed, der blandt andet var betinget af fast bopæl i landstingsvalgkredsen eller, fra 1915 for så vidt angår de landstingsvalgte medlemmer, af fast bopæl i landet, dels ved Indenrigsministeriets og domstolenes efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister. Opmærksomheden henledes på, at der først med 1915-grundloven blev indført et bopælskrav som valgbarhedsbetingelse for medlemskab af Folketinget, og at spørgsmålet om, hvorvidt et folketingsmedlem opfyldte bopælskravet, ikke ses at være rejst i forbindelse med Folketingets prøvelse af sine medlemmers valgbarhed i tiden efter grundloven af På baggrund af en gennemgang af Rigsdagstidende og af Indenrigsministeriets visdomsbøger er der som noget nyt fremfundet adskillige landstingsafgørelser navnlig fra det 19. århundrede vedrørende prøvelsen af medlemmernes valgbarhed, ligesom der er givet en redegørelse for Indenrigsministeriets praksis fra det 20. århundrede. Det konstateres, at spørgsmålet om, hvorvidt bopælskravet var opfyldt uanset udlandsophold, blev afgjort ved en konkret vurdering af forskellige tilknytningsmomenter, herunder bl.a. om udlandsopholdet var varigt eller midlertidigt, længden af udlandsopholdet, udlandsopholdets formål og karakter, om boligen i Danmark var bevaret, om ægtefælle og børn opholdt sig i Danmark, og om der i tilfælde af opgivelse af boligen var truffet foranstaltninger til en ny bolig. Det forhold, at 18

20 opholdet uden for kredsen eller landet er pligtmæssigt, tillægges også vægt ved vurderingen. I stort set alle de fremfundne sager, hvor bopælskravet har været anset for opfyldt uanset ophold i udlandet, har forholdet været det, at vælgeren har haft en bolig her i landet stående til fuld rådighed. Det konkluderes, at den foreliggende praksis må ses som et udtryk for en konkret fortolkning af grundlovens bopælskrav, herunder således som dette har været gengivet og fortolket i den dagældende lovgivning om optagelse på valglisten. Afgørende har været, om de pågældende uanset opholdet i udlandet faktisk var bosat i Danmark. Flere landstingsudtalelser fra det 19. århundrede opstiller en definition eller sammenfatning af bopælsbegrebet, der er i tråd hermed, idet bopælen blev forstået som det sted, hvor man, når ikke en eller anden grund hindrer en deri, har sit stadige ophold, dvs. det sted, hvor man er hjemmehørende. I kapitel 3.4. redegøres for de opfattelser af grundlovens bopælskrav, som er kommet til udtryk i forbindelse med ændringer af folketingsvalglovens regler herom Sammenfatning af kapitel 4. Internationale konventioner og EU-retlig regulering I kapitel 4 beskrives de internationale konventioner og den EU-retlige regulering med henblik på en vurdering af, om grundlovens krav om fast bopæl i riget som betingelse for valgret til Folketinget er i overensstemmelse hermed. Det konkluderes, at et bopælskrav i national lovgivning som betingelse for valgret til det nationale parlament, ikke er udtryk for en vilkårlig begrænsning af valgretten og dermed ikke er i strid med artikel 3 i 1. tillægsprotokol af 20. marts 1952 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der forpligter medlemsstaterne til med jævne mellemrum at virkeliggøre borgernes ret til at deltage i frie, lige og hemmelige valg. 19

21 Det konkluderes endvidere, at grundlovens krav om fast bopæl som betingelse for valgret til Folketinget ikke kan anses for at være i strid med EU-retten. Regulering af valgretten til nationale parlamenter henhører under medlemsstaternes enekompetence, og betingelsen kan ikke anses for at være en ulovlig hindring i forhold til EFtraktatens regler om personers ret til fri bevægelighed Sammenfatning af kapitel 5. Udviklingen i lovgivningen om valgret under udlandsophold I kapitel 5 beskrives, hvorledes den nuværende og de tidligere grundloves bopælsbetingelse for valgret har været gengivet og udmøntet i lovgivningen vedrørende valg til Folketinget, der er gennemført siden grundloven af Kapitlet indeholder en udførlig gennemgang af udviklingen i valglovgivningens regler om de materielle betingelser for valgret siden grundloven af 1849, jf. kapitel 5.1., og i valglovgivningens processuelle betingelser for valgret siden grundloven af 1849, jf. kapitel 5.3., samt i udviklingen i folkeregisterlovgivningens regler om registrering af fraflytning/udrejse ved ophold i udlandet siden folkeregistreringens indførelse i 1924, jf. kapitel 5.4. Det er den første samlede gennemgang af udviklingen i de nævnte regler. Gennemgangen viser, at valglovgivningen siden grundloven af 1849 har indeholdt bestemmelser om de materielle betingelser for valgret, der med enkelte undtagelser blot har bestået i en gengivelse af de i grundloven indeholdte valgretsbetingelser, herunder betingelsen om fast bopæl i riget. Der har som nævnt i kapitel 3 ikke i grundloven af 1849 eller senere grundlove været regler for, hvad der nærmere skulle forstås ved begrebet fast bopæl. Indtil 1970 har valglovgivningen heller ikke indeholdt sådanne regler. Valglovene har dog indtil 1978 indeholdt regler om, hvorledes man skulle forholde sig i relation til reglerne om optagelse på valglisten, hvis en vælger havde fast bopæl flere steder. Først ved ændringerne i 1970, 1980 og 1996 af folketingsvalgloven blev der indsat regler i folketingsvalgloven om forståelsen af bopælsbegrebet, idet nærmere bestemte grupper af personer under visse betingelser blev anset for at have fast bopæl i riget uan- 20

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning om en revision af folketingsvalgloven Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning nr. 893 København 1980 ISBN 87-503-3212-0 In 00-9 bet JJ FJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere