Dok. nr Sag. nr Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025"

Transkript

1 Dok. nr Sag. nr ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov

2 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov. En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang kan fastlægge placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.m. inden for det område, som er omfattet af planen. Lokalplanen har sin baggrund i planloven. Hensigten med loven er blandt andet at sikre borgerne indsigt i kommunens planlægning. Derfor skal kommunen udarbejde en lokalplan, før større anlægs- og byggearbejder kan igangsættes. Inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet, skal lokalplanen som et forslag fremlægges for borgerne i en nærmere angiven periode. Inden udløbet af denne periode kan enhver borger fremkomme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Sådanne eventuelle kommentarer til et lokalplanforslag skal behandles af Byrådet, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Ifølge planloven skal der udarbejdes en plan for hele kommunen; en kommuneplan, der skal tjene som grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner. Kommuneplanen for Odder Kommune blev endeligt vedtaget af Byrådet den Kommuneplanen udgør de rammer, inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. Lokalplaner må ikke være i strid med en kommuneplans bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser kan udmærket være strammere end kommuneplanens; f.eks. kan der vedtages lavere bygningshøjder og udnyttelsesgrad. Ønsker Byrådet alligevel, at der skal udarbejdes en lokalplan i strid med kommuneplanens bestemmelser, må Byrådet også ændre kommuneplanen og sørge for, at der udarbejdes et tillæg til den. Nærmere oplysninger om nærværende lokalplan kan fås ved henvendelse på Rådhuset i Teknisk Afdeling.

3 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved Spøttrup Strandvej i Hov. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Afdeling i samarbejde med Land & Plan A/S i Horsens. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...a Lokalplanens forhold til anden planlægning...b Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...c Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...11 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Matrikulære forhold Eksisterende forhold Fremtidige forhold Lokalplankort Ejerforhold Retningsgivende bebyggelsesplan

4

5 Bilag til lokalplanen

6 A Bilag Lokalplan nr Lokalplanens indhold Eksisterende forhold og beskrivelse af området Lokalplanen omfatter et areal på 21,1 ha beliggende i det nordlige Hov. Arealet afgrænses mod vest af Hovvej, mod nord af åbne marker og mod øst og syd af Spøttrup Strandvej. Området skråner ca. 10 højdemeter fra vest mod øst. Lokalplanområdet skråner fra vest mod øst (mod kysten). Kysten kan ikke ses fra området pga. eksisterende beplantning og bebyggelse, men vandet kan ses fra flere steder i lokalplanområdet. Arealet består af matr. nr. 7b, 7g, del af 1a, del af 4a og del af 7000f alle Spøttrup by, Halling. Hele området ejes af private grundejere. Arealet anvendes i dag til jordbrugsformål. Hele området er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Planens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet ud fra private grundejeres ønsker om at udstykke arealet til boliger. Byrådet ønsker samtidig at imødekomme den efterspørgsel, der er på åben lave og tæt lave boliger i Hov. Lokalplanen skal endvidere sikre en hensyntagen til områdets placering i den kystnære zone samt, at indpasning af bebyggelse, veje, beplantning mv. sker med respekt for områdets landskabsmæssige kvaliteter. Planens hovedtræk Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder jf. kort nr. 3. Delområderne omfatter en blanding af åben lave boliger, tæt lave boliger og 2 eksisterende gårdbebyggelser. Bebyggelsesområderne er placeret som felter, der strækker sig mod øst og vest ud i landskabet. Mellem bebyggelserne udlægges grønne kiler af parklignende karakter med interne stiforbindelser, opholds- og aktivitetspladser. Derved gives gode muligheder for udsyn og kig internt i området og mod vand og landskab.

7 A Bilag Lokalplan nr Trafikalt tænkes området forsynet med en ny central nord-syd gående stamvej, hvorfra de enkelte boligveje forgrener sig mod både øst og vest. Det interne stisystem forbindes med det eksisterende stinet i Hov ved Askelunden og Fyrrevænget, og der kan anlægges trampestier fra boligenklaverne ned mod stranden. Derved opnås der optimale forbindelser for gående og cyklende ind og ud af området. Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig, og at det enkelte hus opføres i kvalitetsbetonet arkitektur. Eksempler ses nedenfor. Delområde I åben/lav bebyggelse med max. højde 6,5 m Delområdet ligger i den lavest beliggende del af lokalplanområdet og kan rumme 58 nye parcelhusgrunde med en størrelse på m². Parcellerne ligger koncentreret omkring 5 boligveje, der alle har et kileformet forløb, hvorved den grønne karakter i området understreges. For at opnå en helhed i området, også set fra vandsiden, er der på parcellerne udlagt en 3 m bygge- og placeringslinje, hvor bygningernes længste facade skal placeres. Bebyggelse må opføres i max.1½ etage, og højden må ikke overstige 6,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal fremstå med facader i farverne sort, hvid eller jordfarver.

8 A Bilag Lokalplan nr Delområde II åben/lav bebyggelse med max. højde 8,5 m Delområdet ligger i den højest beliggende del af lokalplanområdet og kan rumme 24 nye parcelhusgrunde med en størrelse på m². Parcellerne ligger koncentreret om 2 boligveje med samme grønne karakter som for delområde I. Der er, som i delområde I, udlagt en 3 m bygge- og placeringslinje, hvor bygningernes længste facade skal placeres. Bebyggelse skal opføres i 2 etager på de 8 vestligste grunde, som vist på kort nr. 3. I den øvrige del af området må bebyggelse opføres max. med 1½ etage. For hele delområdet må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Delområde III tæt/lav bebyggelse Delområdet udlægges til tæt/lav bebyggelse, hvor der er plads til ca. 16 boliger. Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 25. Bebyggelse må opføres i 1 etage med en max. bygningshøjde på 6,5 m. Delområderne IVa og IVb eksisterende åben/lav bebyggelse Inden for delområderne IVa og IVb kan der opføres og indrettes én bolig pr. ejendom. Lokalplanen hindrer ikke at eksisterende forhold fortsættes. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for delområde IVa må der bygges i max. 1½ etage i en maksimal højde på 6,5 m. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for delområde IVb må der bygges i max. 2 etager i en maksimal højde på 8,5 m. Fælles grønne arealer Alle arealer mellem bebyggelsesfelterne som vist på kort nr. 4 udlægges til grønne fællesarealer for hele bebyggelsen. Området tænkes anlagt i græs med et lavt plejeniveau. Der skal som vist på retningsgivende bebyggelsesplan kort nr. 5 etableres grupper af højtstammede tjørn. Der skal i tilknytning til det interne stisystem vist på kort nr. 3 etableres mindst én fælles lege- og opholdsplads. Inden for delområde I er der et eksisterende regnvandsbassin. Lokalplanen reserverer areal til en eventuel udvidelse af dette bassin, se kort nr. 3. Regnvandsbassinet skal indpasses i det eksisterende terræn og derved også tilføre området en landskabelig og rekreativ kvalitet. Areal der anvendes til udvidelse af regnvandsbassinet, skal overdrages vederlagsfrit til Odder Kommune. Som vist på kort nr. 3 udgør en del af det grønne fællesareal et vandhul, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Tilstanden af et 3-område må ikke ændres uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven fra Odder Kommune. Beplantning Som vist på retningsgivende bebyggelsesplan er der fastlagt en grøn struktur for lokalplanområdet. Langs stamvejen etableres en række højtstammede glansbladet tjørn (Crataegus lavallei), ligesom der etableres grupper af højtstammede glansbladet tjørn (Crataegus Prunifolia Splendens ) på de fælles grønne arealer.

9 A Bilag Lokalplan nr Såfremt der etableres hegn i skel, skal hegnet udføres som levende hegn i form af bøg. En ensartet hegnsbeplantning vil danne en harmonisk grænse mod de grønne kiler og det åbne land. Hegnsbeplantningen kan dog brydes af åbne haver med en beplantning af spredt karakter. Der indføres desuden bestemmelser omkring den maksimale højde på beplantning i skel og på de enkelte parceller. Udstykning Udstykning indenfor lokalplanens område skal ske med udgangspunkt i den retningsgivende udstykningsplan vist på kort nr. 4, der angiver hvordan området tænkes opdelt. Parcelhusgrunde udstykkes med en minimumstørrelse på 800 m². Storparcellen i delområde III til tæt/lav bebyggelse kan udstykkes i mindre parceller med en minimumstørrelse på 400 m². Grundejerforening Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller, der udstykkes efter d Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fælles arealer som vist på kort nr. 4 - ejerforhold. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og fælles friarealer herunder snerydning samt opretholdelse og vedligeholdelse af beplantningen. Veje og stier Der udlægges én adgangsvej til lokalplanområdet via Spøttrup Strandvej. Tilslutningen til Spøttrup Strandvej sker i form af en rundkørsel, der kan udformes som vist på følgende skitse:

10 A Bilag Lokalplan nr Herfra føres adgangsvejen gennem området mod nord med et slynget forløb. Alle veje i området tænkes udformet som stilleveje fx med hævede flader og/eller belægningsskift. Hvor det interne stisystem krydser Spøttrup Strandvej, skal der etableres fartdæmpende foranstaltninger i princippet som vist på kort nr. 3. Udgifter til anlæg på Spøttrup Strandvej i forbindelse med tilslutning til lokalplanområdet vil blive pålagt udstykkeren i henhold til lov om offentlige veje 70 stk. 3. Veje inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje, og vejprofilerne ses af nedenstående figurer. Private fællesveje og stien a-b inden for lokalplanområdet tilskødes vederlagsfrit til Odder Kommune.

11 B Bilag Lokalplan nr Lokalplanens forhold til anden planlægning Landbrugsloven Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet, matr.nr. 7b, 7g, del af 1a, del af 4a Spøttrup By, Halling. Landbrugspligten forudsættes ophævet på matriklen efter bestemmelser i landbrugslovens 6, stk. 1. nr. 1. Ophævelsen sker i forbindelse med udstykningen af området. Naturbeskyttelsesloven Odder Kommune har i brev af 22. juni 2007 anmodet om endelig ophævelse af skovbyggelinje inden for lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Det Statslige Miljøcenter har under forudsætning af lokalplanens endelige godkendelse i brev den 6. juli 2007 ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Ophævelsen af skovbyggelinjen blev annonceret i Odder Avis den 18. juli Det Statslige Miljøcenter vil samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring, blive bedt om at bekræfte, at skovbyggelinjen er ophævet. Inden for lokalplanområdet findes et 3-område (vandhul). Vandhullet er B-målsat iht. Århus Amts naturkvalitetsplan. Det er ved tilsyn i 2006 konstateret, at målsætningen er opfyldt. Lokalplanen bevarer 3-vandhullet, der integreres i områdets grønne friarealer. En oprensning af vandhullet samt udjævning af brinker vil forbedre kvaliteten af vandhullet til gavn for de rekreative interesser. En 10-meter bræmme omkring vandhullet er også med til at højne naturkvaliteten. Tilstanden af et 3-område må ikke ændres uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven fra Odder Kommune. Inden for lokalplanområdet findes et mindre 3-område, som integreres i områdets fremtidige fælles friarealer. Planloven - Zonestatus Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone. Planloven - Kystnærhedszonen Med godt 1300 indbyggere er Hov kommunens næststørste by. I byen findes kommuneskole, efterskole, højskole, børneinstitutioner, ældrecenter, idrætshal og medborgerhus m.v. Der er trafikhavn og lystbådehavn. Via trafikhavnen er der forbindelse til Samsø og Tunø. I kommuneplanen er Hov udpeget til lokalcenter. Da Hov er afgrænset af kysten mod øst og syd samt er berørt af Gersdorfflundfredningen ved Halling Skov mod sydvest, er byudviklingen i

12

13 B Bilag Lokalplan nr På den nordlige side af Spøttrup Strandvej findes desuden et større strandeng- og moseareal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Kystlandskabet er desuden præget af diverse spredte fritliggende gårde/huse samt flere levende hegn, grupper af træer og anden spredt beplantning. Nedenstående kort viser lokalplanområdets placering med angivelse af markante landskabselementer. Landskabet, som lokalplanområdet er beliggende i, er hovedsageligt landbrugsarealer, og rummer i sig selv ikke specielle landskabskvaliteter, som er væsentlig i forbindelse med natur- og friluftsmæssige interesser. Indvirkning på kystlandskabet I det følgende beskrives og vises den planlagte bebyggelses visuelle indvirken på de nære omgivelser set fra forskellige positioner. Fotovisualiseringerne viser et maksimalt udbygget lokalplanområde med maksimale bygningshøjder i forhold til lokalplanens bestemmelser. I lokalplanen er der foretaget en række hensyn til områdets kystnære placering. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet opføres som en fortsættelse af den eksisterende bebyggelse ved Askelunden og Fyrrevænget. Bygningshøjden må i den vestligste del af området (området vest for den udlagte stamvej) ikke overstige 8,5 m, og kun den nordvestligste bebyggelse mod Hovvej må opføres med 2 fulde etager. I størstedelen af lokalplanområdet (øst for den udlagte stamvej) må bebyggelse ikke overstige 6,5 m. Desuden er bebyggelsesplanen, for at sikre en god overgang mellem bebyggelsen og de rekreative områder, sommerhusområdet og campingområdet, udlagt med en meget åben struktur ned mod disse rekreative områder. Generelt er udnyttelsesgraden af arealet meget lav. Mellem bebyggelserne er udlagt brede, grønne kiler, der giver gode muligheder for kig både ind i og ud af området. Set fra syd og øst vil bebyggelsen være delvist gemt bag den eksisterende nuværende beplantning og bebyggelse, og den vil kun fra ganske få steder fra stranden kunne iagttages delvist. Følgende billeder og visualiseringer viser bebyggelsens indvirken på kystlandskabet set fra kysten og havet.

14 B Bilag Lokalplan nr Position 6 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra nordøst mod sydvest (position 6 på oversigtskortet) godt 600 m fra lokalplanområdet. Egetræet i 3-området ses midt i billedet, mens nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse beliggende mellem lokalplanområdet og kysten dominerer venstre side af billedet. Lokalplanområde Position 6: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Egetræet i 3-området ses stadig, og den nye bebyggelse følger terrænet og opleves ikke som markant, men som en udvidelse af byen. Fra positionen opleves kystlandskabet som flade landbrugsarealer, og det vurderes, at oplevelsen af landbrugsarealerne kun påvirkes begrænset med et fuldt udbygget lokalplanområde.

15 B Bilag Lokalplan nr Position 7 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra nordøst mod sydvest (position 7 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 500 m fra lokalplanområdet. Som det ses af billedet, kan toppen af egetræet i 3-området skimtes. Lokalplanområde Position 7: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse pga. nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse samt terrænforhold ikke vil kunne ses fra denne vinkel.

16 B Bilag Lokalplan nr Position 8 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra øst mod vest (position 8 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 400 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområde Position 8: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse vil komme til at ligge bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse, og dermed ikke vil kunne ses fra denne vinkel.

17 B Bilag Lokalplan nr Position 9 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra øst mod vest (position 9 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 400 m fra lokalplanområdet. Fra denne vinkel kan taget på vandværket skimtes gennem et hul i beplantningen. Lokalplanområde Position 9: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse er gemt bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse til venstre for vandværket, og det vil ikke være muligt at se den nye bebyggelse fra denne vinkel.

18 B Bilag Lokalplan nr Position 13 (Optagetidspunkt: ): Billedet er taget fra dækket på Tunø-færgen mod lokalplanområdet. I billedet ses 3-området, gården i lokalplanområdet samt varmeværket. Lokalplanområde Position 13: Samme billede som ovenfor med bebyggelsen indlagt. Fra denne vinkel er udvidelsen af byen tydelig. Det vurderes at området, på grund af lokalplanens meget præcise bestemmelser vedrørende beliggenhed, bebyggelseshøjder og farver, vil opleves som en homogen udvidelse af Hov by.

19 B Bilag Lokalplan nr Position 1 (Optagetidspunkt ): Panoramabillede optaget fra øst mod vest (position 1 på oversigtskortet) på stranden ca. 350 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger, hvor pilen angiver det. Lokalplanområde Position 1: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse er gemt bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse, og det vil ikke være muligt at se den nye bebyggelse fra denne vinkel.

20 B Bilag Lokalplan nr Position 10 (Optagetidspunkt ): Billedet er optaget fra øst mod vest henover Hov Camping (position 10 på oversigtskortet) på et dige ovenfor stranden ca. 300 m fra lokalplanområdet. Fra denne vinkel kan varmeværkets skorsten samt taget på den eksisterende gård i lokalplanområdet ses. Lokalplanområde Position 10: Samme billede som ovenfor, nu med lokalplanen bebyggelse indlagt. Bebyggelse, der ligger foran gården, vil pga. terrænforholdene i lokalplanområdet ligge mindst 2 m under tagryggene på gården, så ny bebyggelse vil i meget begrænset omfang kunne ses fra denne vinkel. Desuden ses det af bebyggelsesplanen for lokalplanområdet, at størstedelen af området foran gården friholdes for bebyggelse.

21 B Bilag Lokalplan nr Position 11 (Optagetidspunkt ): Panoramabillede optaget fra øst mod vest (position 11 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden ca. 300 m fra lokalplanområdet. Røgen fra varmeværkets skorsten kan ses i billedet. Lokalplanområde Position 11: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at lokalplanområdet ligger bag ved sommerhusområdet og ikke kan ses fra denne vinkel.

22 B Bilag Lokalplan nr Position 12 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra øst mod vest (position 12 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden ca. 350 m fra lokalplanområdet. Her opleves kystlandskabet som en blanding af strand og skov og lokalplanområdet er helt skjult bag beplantning mv. Samme oplevelse fås ved færden længere mod syd, da der findes en del skov langs kysten her, bl.a. et større fredskovareal. Lokalplanområde Position 12: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Fra positionen opleves kystlandskabet som en blanding af strand og skov og det er konstateret at lokalplanområdet er helt skjult bag beplantning mv. Samme oplevelse fås ved færden længere mod syd, da der findes en del skov langs kysten her, bl.a. et større fredskovareal.

23 B Bilag Lokalplan nr Med bebyggelsen flyttes bygrænsen mod nord, og pga. de åbne vidder mod nord og vest er bebyggelsens indvirken på omgivelserne tydeligst, når lokalplanområdet betragtes fra nord og vest. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil fremstå som en homogen byudvidelse, da lokalplanen foruden bestemmelser om bebyggelsens højder, også har bestemmelser om at tagfladerne kun må etableres i sorte farver, og at der ikke må anvendes glaserede tagmaterialer. Følgende visualiseringer viser bebyggelsens indvirken på kystlandskabet set fra forskellige positioner, der ikke ligger langs kysten.

24 B Bilag Lokalplan nr Position 16 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra syd langs Hovvej. Huset i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet kan ses. Lokalplanområde Position 16: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Det er konstateret, at ny bebyggelse ikke vil kunne ses ved færden fra Hov ad Hovvej.

25 B Bilag Lokalplan nr Position 17 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra syd langs Hovvej. Bebyggelsen, der ses i billedet er parcelhuskvarteret Askelunden. Lokalplanområde Position 17: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Det er konstateret, at ny bebyggelse ikke vil kunne ses ved færden fra Hov ad Hovvej, da lokalplanområdet er beliggende bag Askelunden.

26 B Bilag Lokalplan nr Position 2 (Optagetidspunkt ): Billedet er taget på den nordlige del af Spøttrup Strandvej ved indkørslen til Spøttrup. Til venstre for vejen ses vandværket, og den eksisterende gård i lokalplanområdet kan anes. I baggrunden ses dele af bebyggelsen i parcelhuskvartererne Askelunden og Fyrrevænget, og længere væk ses fredskoven. Lokalplanområde Position 2: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bygrænsen er rykket tættere på Spøttrup, og dækker nu helt for det eksisterende parcelhuskvarter Askelunden og Fyrrevænget, mens der fortsat er indkig til dele af fredskoven henover husene.

27 B Bilag Lokalplan nr Position 3 (Optagetidspunkt ): Billedet er taget ved Gersdorffslundvejs udkørsel til Hovvej. Til venstre i billedet ses vandværket og midt i billedet 3-området. Området fremtræder som et traditionelt landbrugsareal i omdrift med fredskov og øvrig eksisterende beplantning i baggrunden. Vandet kan skimtes henover landbrugsarealet. Lokalplanområde Position 3: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bebyggelse i 2 etager er placeret ud mod Hovvej, mens den resterende lavere bebyggelse følger terrænet ned mod Spøttrup Strandvej. Der er fortsat et enkelt havkig.

28 B Bilag Lokalplan nr Position 4 (Optagetidspunkt ): Billedet er optaget fra Hovvej ca. midt for lokalplanområdet mod kysten. 3-området er tydeligt herfra, og vandet kan ses imellem den eksisterende bebyggelse og beplantning. Lokalplanområde Position 4: Samme billede som ovenfor, nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bebyggelse i 2 etager er placeret ud mod Hovvej. Vandet kan stadig skimtes mellem bebyggelsen.

29 B Bilag Lokalplan nr Samlet vurdering Lokalplanområdet er, som tidligere nævnt, et landbrugsareal, og har således ikke i sig selv udgjort en væsentlig natur- og landskabsressource, der skal beskyttes eller værnes om. Lokalplanområdet er som landbrugsareal ikke tilgængeligt for offentligheden. Betragtninger omkring påvirkning af kystlandskabet er foretaget fra positioner rundt om lokalplanområdet og ude fra havet. Det ses af ovenstående billeder og visualiseringer, at lokalplanområdets nye bebyggelse vil være tydeligst, når den betragtes fra nord og vest, samt fra havet. Desuden kan den anes delvist fra få steder langs kysten. Ved færden langs kysten opleves kystlandskabet hovedsageligt som en ca. 20 m bred strand, som herefter afløses af flade landbrugsarealer med spredt bebyggelse og diverse beplantning. Ved færden langs kysten, vil fokus sandsynligvis være rettet mod stranden og havet, som er de specielle kystelementer i dette område, og de få steder langs kysten, hvor den nye bebyggelse delvist vil kunne betragtes, skønnes bebyggelsen at have en begrænset indvirken på oplevelsen af kystlandskabet. På grund af de åbne vidder mod nord og vest, er påvirkningen af kystlandskabet tydeligst herfra. Hovs bygrænse rykker mod nord, men lokalplanens bestemmelser, der vedrører bebyggelsens højde, placering og farver, medvirker til en homogen byudvidelse. Lov om forurenet jord En del af matr.nr. 1-a er kortlagt på vidensniveau 1 som forurenet jord. Kortlægningen er foretaget, da der i perioden er benyttet blyhagl i forbindelse med en skydeklub. Forureningen er dog beliggende uden for lokalplanområdet, jf. kort nr. 2 eksisterende forhold. Der er i den ny jordforureningslov indført krav om sikring af de øverste jordlag. Før opførsel af en bolig skal ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet. Alternativt, at der er etableret en varig, fast belægning. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Institutioner som skoler, børneinstitutioner m.m. er også omfattet. Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje i lokalplanområdet må ikke overstige 55 db(a). Lokalplanområdet er beliggende op ad Hovvej. Det kan være en mulighed at etablere en støjvold i stil med den, der er etableret langs boligområdet ved Askelunden. Inden for området etableres der kun boligveje. Samlet set vurderes, at støjniveauet indenfor lokalplanområdet overholder gældende vejledning.

30 B Bilag Lokalplan nr Vest for Hovvej, med indkørsel fra Møllemarken, er placeret et kraftvarmeværk, der er miljøgodkendt af Odder kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven kap. 5. Der stilles herunder krav til luftemission samt grænseværdier for støj. Museumsloven Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag mv.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Moesgaard museum, jf. Museumslovens 26. Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Der er tidligere udarbejdet en miljøscreening af området. Konklusionen i miljøscreeningen er, at boligområdet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 over aktiviteter som medfører at, der skal udarbejdes en miljøvurdering. Projektet er screenet for en række faktorer og skønnes for de undersøgte faktorer at have en usandsynlig og uvæsentlig påvirkning af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. Afgørelsen vedrørende miljøvurderingen blev annonceret i Odder Avis den 14. marts Miljøscreeningen kan ses ved henvendelse til Teknisk Afdeling, planteam. Kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplantillæg nr. 42, der fastlægger retningslinjer for et nyt boligområde i den nordlige del af Hov. Lokalplanlægningen for området skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål. b. at bebyggelsesprocenten for områder til åben/lav byggeri ikke overstiger 25 for den enkelte ejendom, og at bebyggelsesprocenten for områder til tæt/lav byggeri ikke overstiger 25 for bebyggelsen som helhed. c. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager og bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn. Regnvandsbassin Der skal reserveres areal til udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin i lokalplanområdet. Bassinet etableres som et primitivt jordbassin med flade skråninger, anlæg 5, som så vidt det er muligt vil komme til at ligne et naturligt vådområde. Bassinets geometriske udformning tilpasses i øvrigt omgivelserne med hensyn til højdekurver, skel m.v. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Hov skoles distrikt. Hov Skole er en ensporet 6 klasses skole. Ved skolen er der pasningsordning. Gåafstand fra lokalplanområdet til skolen er under 1 km.

31 B Bilag Lokalplan nr Institutionsforhold I Hov gamle skole er der indrettet børnehave. Desuden findes der mulighed for dagpleje inden for skoledistriktet. Der er endvidere udlagt et areal til børneinstitution ved Møllemarken. Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er forbud mod etablering af elvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om tilslutningspligt til Boulstrup Hov Kraftvarmeværk. Opmærksomheden henledes dog på, at der er indsat et nyt stk. 4 i planlovens 19. Herefter skal Byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Spildevandsplan I forbindelse med lokalplanlægning af området inddrages området under Odder Kommunes kloakopland med nyt tillæg. I dette forudsættes området kloakeret med separat system, der tilsluttes offentlig kloak. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er området medtaget i området for Odder Vandværk. Antenneforhold Ved tilslutning til fælles antenneanlæg, Odder Antenneforening. Bæredygtig udvikling Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så solvarmen udnyttes som et supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Teknisk Afdeling har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning : I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherren opfordres til at medtage i byggeri af sin bolig. Der gives også konkrete anvisninger, om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-12458. Lokalplan nr. 1123

Sags. nr. 727-2013-12458. Lokalplan nr. 1123 Sags. nr. 727-2013-12458 Lokalplan nr. 1123 Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder Maj 2014 Lokalplanområdet Lokalplan nr. 1123 for boligområde ved Løkkegårdsvej er udarbejdet af: Odder Kommune i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere