Dok. nr Sag. nr Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025"

Transkript

1 Dok. nr Sag. nr ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov

2 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov. En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang kan fastlægge placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.m. inden for det område, som er omfattet af planen. Lokalplanen har sin baggrund i planloven. Hensigten med loven er blandt andet at sikre borgerne indsigt i kommunens planlægning. Derfor skal kommunen udarbejde en lokalplan, før større anlægs- og byggearbejder kan igangsættes. Inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet, skal lokalplanen som et forslag fremlægges for borgerne i en nærmere angiven periode. Inden udløbet af denne periode kan enhver borger fremkomme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Sådanne eventuelle kommentarer til et lokalplanforslag skal behandles af Byrådet, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Ifølge planloven skal der udarbejdes en plan for hele kommunen; en kommuneplan, der skal tjene som grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner. Kommuneplanen for Odder Kommune blev endeligt vedtaget af Byrådet den Kommuneplanen udgør de rammer, inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. Lokalplaner må ikke være i strid med en kommuneplans bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser kan udmærket være strammere end kommuneplanens; f.eks. kan der vedtages lavere bygningshøjder og udnyttelsesgrad. Ønsker Byrådet alligevel, at der skal udarbejdes en lokalplan i strid med kommuneplanens bestemmelser, må Byrådet også ændre kommuneplanen og sørge for, at der udarbejdes et tillæg til den. Nærmere oplysninger om nærværende lokalplan kan fås ved henvendelse på Rådhuset i Teknisk Afdeling.

3 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved Spøttrup Strandvej i Hov. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Afdeling i samarbejde med Land & Plan A/S i Horsens. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...a Lokalplanens forhold til anden planlægning...b Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...c Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...11 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Matrikulære forhold Eksisterende forhold Fremtidige forhold Lokalplankort Ejerforhold Retningsgivende bebyggelsesplan

4

5 Bilag til lokalplanen

6 A Bilag Lokalplan nr Lokalplanens indhold Eksisterende forhold og beskrivelse af området Lokalplanen omfatter et areal på 21,1 ha beliggende i det nordlige Hov. Arealet afgrænses mod vest af Hovvej, mod nord af åbne marker og mod øst og syd af Spøttrup Strandvej. Området skråner ca. 10 højdemeter fra vest mod øst. Lokalplanområdet skråner fra vest mod øst (mod kysten). Kysten kan ikke ses fra området pga. eksisterende beplantning og bebyggelse, men vandet kan ses fra flere steder i lokalplanområdet. Arealet består af matr. nr. 7b, 7g, del af 1a, del af 4a og del af 7000f alle Spøttrup by, Halling. Hele området ejes af private grundejere. Arealet anvendes i dag til jordbrugsformål. Hele området er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Planens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet ud fra private grundejeres ønsker om at udstykke arealet til boliger. Byrådet ønsker samtidig at imødekomme den efterspørgsel, der er på åben lave og tæt lave boliger i Hov. Lokalplanen skal endvidere sikre en hensyntagen til områdets placering i den kystnære zone samt, at indpasning af bebyggelse, veje, beplantning mv. sker med respekt for områdets landskabsmæssige kvaliteter. Planens hovedtræk Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder jf. kort nr. 3. Delområderne omfatter en blanding af åben lave boliger, tæt lave boliger og 2 eksisterende gårdbebyggelser. Bebyggelsesområderne er placeret som felter, der strækker sig mod øst og vest ud i landskabet. Mellem bebyggelserne udlægges grønne kiler af parklignende karakter med interne stiforbindelser, opholds- og aktivitetspladser. Derved gives gode muligheder for udsyn og kig internt i området og mod vand og landskab.

7 A Bilag Lokalplan nr Trafikalt tænkes området forsynet med en ny central nord-syd gående stamvej, hvorfra de enkelte boligveje forgrener sig mod både øst og vest. Det interne stisystem forbindes med det eksisterende stinet i Hov ved Askelunden og Fyrrevænget, og der kan anlægges trampestier fra boligenklaverne ned mod stranden. Derved opnås der optimale forbindelser for gående og cyklende ind og ud af området. Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig, og at det enkelte hus opføres i kvalitetsbetonet arkitektur. Eksempler ses nedenfor. Delområde I åben/lav bebyggelse med max. højde 6,5 m Delområdet ligger i den lavest beliggende del af lokalplanområdet og kan rumme 58 nye parcelhusgrunde med en størrelse på m². Parcellerne ligger koncentreret omkring 5 boligveje, der alle har et kileformet forløb, hvorved den grønne karakter i området understreges. For at opnå en helhed i området, også set fra vandsiden, er der på parcellerne udlagt en 3 m bygge- og placeringslinje, hvor bygningernes længste facade skal placeres. Bebyggelse må opføres i max.1½ etage, og højden må ikke overstige 6,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal fremstå med facader i farverne sort, hvid eller jordfarver.

8 A Bilag Lokalplan nr Delområde II åben/lav bebyggelse med max. højde 8,5 m Delområdet ligger i den højest beliggende del af lokalplanområdet og kan rumme 24 nye parcelhusgrunde med en størrelse på m². Parcellerne ligger koncentreret om 2 boligveje med samme grønne karakter som for delområde I. Der er, som i delområde I, udlagt en 3 m bygge- og placeringslinje, hvor bygningernes længste facade skal placeres. Bebyggelse skal opføres i 2 etager på de 8 vestligste grunde, som vist på kort nr. 3. I den øvrige del af området må bebyggelse opføres max. med 1½ etage. For hele delområdet må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Delområde III tæt/lav bebyggelse Delområdet udlægges til tæt/lav bebyggelse, hvor der er plads til ca. 16 boliger. Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 25. Bebyggelse må opføres i 1 etage med en max. bygningshøjde på 6,5 m. Delområderne IVa og IVb eksisterende åben/lav bebyggelse Inden for delområderne IVa og IVb kan der opføres og indrettes én bolig pr. ejendom. Lokalplanen hindrer ikke at eksisterende forhold fortsættes. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for delområde IVa må der bygges i max. 1½ etage i en maksimal højde på 6,5 m. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for delområde IVb må der bygges i max. 2 etager i en maksimal højde på 8,5 m. Fælles grønne arealer Alle arealer mellem bebyggelsesfelterne som vist på kort nr. 4 udlægges til grønne fællesarealer for hele bebyggelsen. Området tænkes anlagt i græs med et lavt plejeniveau. Der skal som vist på retningsgivende bebyggelsesplan kort nr. 5 etableres grupper af højtstammede tjørn. Der skal i tilknytning til det interne stisystem vist på kort nr. 3 etableres mindst én fælles lege- og opholdsplads. Inden for delområde I er der et eksisterende regnvandsbassin. Lokalplanen reserverer areal til en eventuel udvidelse af dette bassin, se kort nr. 3. Regnvandsbassinet skal indpasses i det eksisterende terræn og derved også tilføre området en landskabelig og rekreativ kvalitet. Areal der anvendes til udvidelse af regnvandsbassinet, skal overdrages vederlagsfrit til Odder Kommune. Som vist på kort nr. 3 udgør en del af det grønne fællesareal et vandhul, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Tilstanden af et 3-område må ikke ændres uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven fra Odder Kommune. Beplantning Som vist på retningsgivende bebyggelsesplan er der fastlagt en grøn struktur for lokalplanområdet. Langs stamvejen etableres en række højtstammede glansbladet tjørn (Crataegus lavallei), ligesom der etableres grupper af højtstammede glansbladet tjørn (Crataegus Prunifolia Splendens ) på de fælles grønne arealer.

9 A Bilag Lokalplan nr Såfremt der etableres hegn i skel, skal hegnet udføres som levende hegn i form af bøg. En ensartet hegnsbeplantning vil danne en harmonisk grænse mod de grønne kiler og det åbne land. Hegnsbeplantningen kan dog brydes af åbne haver med en beplantning af spredt karakter. Der indføres desuden bestemmelser omkring den maksimale højde på beplantning i skel og på de enkelte parceller. Udstykning Udstykning indenfor lokalplanens område skal ske med udgangspunkt i den retningsgivende udstykningsplan vist på kort nr. 4, der angiver hvordan området tænkes opdelt. Parcelhusgrunde udstykkes med en minimumstørrelse på 800 m². Storparcellen i delområde III til tæt/lav bebyggelse kan udstykkes i mindre parceller med en minimumstørrelse på 400 m². Grundejerforening Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller, der udstykkes efter d Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fælles arealer som vist på kort nr. 4 - ejerforhold. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og fælles friarealer herunder snerydning samt opretholdelse og vedligeholdelse af beplantningen. Veje og stier Der udlægges én adgangsvej til lokalplanområdet via Spøttrup Strandvej. Tilslutningen til Spøttrup Strandvej sker i form af en rundkørsel, der kan udformes som vist på følgende skitse:

10 A Bilag Lokalplan nr Herfra føres adgangsvejen gennem området mod nord med et slynget forløb. Alle veje i området tænkes udformet som stilleveje fx med hævede flader og/eller belægningsskift. Hvor det interne stisystem krydser Spøttrup Strandvej, skal der etableres fartdæmpende foranstaltninger i princippet som vist på kort nr. 3. Udgifter til anlæg på Spøttrup Strandvej i forbindelse med tilslutning til lokalplanområdet vil blive pålagt udstykkeren i henhold til lov om offentlige veje 70 stk. 3. Veje inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje, og vejprofilerne ses af nedenstående figurer. Private fællesveje og stien a-b inden for lokalplanområdet tilskødes vederlagsfrit til Odder Kommune.

11 B Bilag Lokalplan nr Lokalplanens forhold til anden planlægning Landbrugsloven Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet, matr.nr. 7b, 7g, del af 1a, del af 4a Spøttrup By, Halling. Landbrugspligten forudsættes ophævet på matriklen efter bestemmelser i landbrugslovens 6, stk. 1. nr. 1. Ophævelsen sker i forbindelse med udstykningen af området. Naturbeskyttelsesloven Odder Kommune har i brev af 22. juni 2007 anmodet om endelig ophævelse af skovbyggelinje inden for lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Det Statslige Miljøcenter har under forudsætning af lokalplanens endelige godkendelse i brev den 6. juli 2007 ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Ophævelsen af skovbyggelinjen blev annonceret i Odder Avis den 18. juli Det Statslige Miljøcenter vil samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring, blive bedt om at bekræfte, at skovbyggelinjen er ophævet. Inden for lokalplanområdet findes et 3-område (vandhul). Vandhullet er B-målsat iht. Århus Amts naturkvalitetsplan. Det er ved tilsyn i 2006 konstateret, at målsætningen er opfyldt. Lokalplanen bevarer 3-vandhullet, der integreres i områdets grønne friarealer. En oprensning af vandhullet samt udjævning af brinker vil forbedre kvaliteten af vandhullet til gavn for de rekreative interesser. En 10-meter bræmme omkring vandhullet er også med til at højne naturkvaliteten. Tilstanden af et 3-område må ikke ændres uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven fra Odder Kommune. Inden for lokalplanområdet findes et mindre 3-område, som integreres i områdets fremtidige fælles friarealer. Planloven - Zonestatus Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone. Planloven - Kystnærhedszonen Med godt 1300 indbyggere er Hov kommunens næststørste by. I byen findes kommuneskole, efterskole, højskole, børneinstitutioner, ældrecenter, idrætshal og medborgerhus m.v. Der er trafikhavn og lystbådehavn. Via trafikhavnen er der forbindelse til Samsø og Tunø. I kommuneplanen er Hov udpeget til lokalcenter. Da Hov er afgrænset af kysten mod øst og syd samt er berørt af Gersdorfflundfredningen ved Halling Skov mod sydvest, er byudviklingen i

12

13 B Bilag Lokalplan nr På den nordlige side af Spøttrup Strandvej findes desuden et større strandeng- og moseareal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Kystlandskabet er desuden præget af diverse spredte fritliggende gårde/huse samt flere levende hegn, grupper af træer og anden spredt beplantning. Nedenstående kort viser lokalplanområdets placering med angivelse af markante landskabselementer. Landskabet, som lokalplanområdet er beliggende i, er hovedsageligt landbrugsarealer, og rummer i sig selv ikke specielle landskabskvaliteter, som er væsentlig i forbindelse med natur- og friluftsmæssige interesser. Indvirkning på kystlandskabet I det følgende beskrives og vises den planlagte bebyggelses visuelle indvirken på de nære omgivelser set fra forskellige positioner. Fotovisualiseringerne viser et maksimalt udbygget lokalplanområde med maksimale bygningshøjder i forhold til lokalplanens bestemmelser. I lokalplanen er der foretaget en række hensyn til områdets kystnære placering. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet opføres som en fortsættelse af den eksisterende bebyggelse ved Askelunden og Fyrrevænget. Bygningshøjden må i den vestligste del af området (området vest for den udlagte stamvej) ikke overstige 8,5 m, og kun den nordvestligste bebyggelse mod Hovvej må opføres med 2 fulde etager. I størstedelen af lokalplanområdet (øst for den udlagte stamvej) må bebyggelse ikke overstige 6,5 m. Desuden er bebyggelsesplanen, for at sikre en god overgang mellem bebyggelsen og de rekreative områder, sommerhusområdet og campingområdet, udlagt med en meget åben struktur ned mod disse rekreative områder. Generelt er udnyttelsesgraden af arealet meget lav. Mellem bebyggelserne er udlagt brede, grønne kiler, der giver gode muligheder for kig både ind i og ud af området. Set fra syd og øst vil bebyggelsen være delvist gemt bag den eksisterende nuværende beplantning og bebyggelse, og den vil kun fra ganske få steder fra stranden kunne iagttages delvist. Følgende billeder og visualiseringer viser bebyggelsens indvirken på kystlandskabet set fra kysten og havet.

14 B Bilag Lokalplan nr Position 6 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra nordøst mod sydvest (position 6 på oversigtskortet) godt 600 m fra lokalplanområdet. Egetræet i 3-området ses midt i billedet, mens nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse beliggende mellem lokalplanområdet og kysten dominerer venstre side af billedet. Lokalplanområde Position 6: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Egetræet i 3-området ses stadig, og den nye bebyggelse følger terrænet og opleves ikke som markant, men som en udvidelse af byen. Fra positionen opleves kystlandskabet som flade landbrugsarealer, og det vurderes, at oplevelsen af landbrugsarealerne kun påvirkes begrænset med et fuldt udbygget lokalplanområde.

15 B Bilag Lokalplan nr Position 7 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra nordøst mod sydvest (position 7 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 500 m fra lokalplanområdet. Som det ses af billedet, kan toppen af egetræet i 3-området skimtes. Lokalplanområde Position 7: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse pga. nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse samt terrænforhold ikke vil kunne ses fra denne vinkel.

16 B Bilag Lokalplan nr Position 8 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra øst mod vest (position 8 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 400 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområde Position 8: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse vil komme til at ligge bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse, og dermed ikke vil kunne ses fra denne vinkel.

17 B Bilag Lokalplan nr Position 9 (Optagetidspunkt: ): Billedet er optaget fra øst mod vest (position 9 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden godt 400 m fra lokalplanområdet. Fra denne vinkel kan taget på vandværket skimtes gennem et hul i beplantningen. Lokalplanområde Position 9: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse er gemt bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse til venstre for vandværket, og det vil ikke være muligt at se den nye bebyggelse fra denne vinkel.

18 B Bilag Lokalplan nr Position 13 (Optagetidspunkt: ): Billedet er taget fra dækket på Tunø-færgen mod lokalplanområdet. I billedet ses 3-området, gården i lokalplanområdet samt varmeværket. Lokalplanområde Position 13: Samme billede som ovenfor med bebyggelsen indlagt. Fra denne vinkel er udvidelsen af byen tydelig. Det vurderes at området, på grund af lokalplanens meget præcise bestemmelser vedrørende beliggenhed, bebyggelseshøjder og farver, vil opleves som en homogen udvidelse af Hov by.

19 B Bilag Lokalplan nr Position 1 (Optagetidspunkt ): Panoramabillede optaget fra øst mod vest (position 1 på oversigtskortet) på stranden ca. 350 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger, hvor pilen angiver det. Lokalplanområde Position 1: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at ny bebyggelse er gemt bag nuværende beplantning og eksisterende bebyggelse, og det vil ikke være muligt at se den nye bebyggelse fra denne vinkel.

20 B Bilag Lokalplan nr Position 10 (Optagetidspunkt ): Billedet er optaget fra øst mod vest henover Hov Camping (position 10 på oversigtskortet) på et dige ovenfor stranden ca. 300 m fra lokalplanområdet. Fra denne vinkel kan varmeværkets skorsten samt taget på den eksisterende gård i lokalplanområdet ses. Lokalplanområde Position 10: Samme billede som ovenfor, nu med lokalplanen bebyggelse indlagt. Bebyggelse, der ligger foran gården, vil pga. terrænforholdene i lokalplanområdet ligge mindst 2 m under tagryggene på gården, så ny bebyggelse vil i meget begrænset omfang kunne ses fra denne vinkel. Desuden ses det af bebyggelsesplanen for lokalplanområdet, at størstedelen af området foran gården friholdes for bebyggelse.

21 B Bilag Lokalplan nr Position 11 (Optagetidspunkt ): Panoramabillede optaget fra øst mod vest (position 11 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden ca. 300 m fra lokalplanområdet. Røgen fra varmeværkets skorsten kan ses i billedet. Lokalplanområde Position 11: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Herved er det konstateret, at lokalplanområdet ligger bag ved sommerhusområdet og ikke kan ses fra denne vinkel.

22 B Bilag Lokalplan nr Position 12 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra øst mod vest (position 12 på oversigtskortet) på en sti ovenfor stranden ca. 350 m fra lokalplanområdet. Her opleves kystlandskabet som en blanding af strand og skov og lokalplanområdet er helt skjult bag beplantning mv. Samme oplevelse fås ved færden længere mod syd, da der findes en del skov langs kysten her, bl.a. et større fredskovareal. Lokalplanområde Position 12: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Fra positionen opleves kystlandskabet som en blanding af strand og skov og det er konstateret at lokalplanområdet er helt skjult bag beplantning mv. Samme oplevelse fås ved færden længere mod syd, da der findes en del skov langs kysten her, bl.a. et større fredskovareal.

23 B Bilag Lokalplan nr Med bebyggelsen flyttes bygrænsen mod nord, og pga. de åbne vidder mod nord og vest er bebyggelsens indvirken på omgivelserne tydeligst, når lokalplanområdet betragtes fra nord og vest. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil fremstå som en homogen byudvidelse, da lokalplanen foruden bestemmelser om bebyggelsens højder, også har bestemmelser om at tagfladerne kun må etableres i sorte farver, og at der ikke må anvendes glaserede tagmaterialer. Følgende visualiseringer viser bebyggelsens indvirken på kystlandskabet set fra forskellige positioner, der ikke ligger langs kysten.

24 B Bilag Lokalplan nr Position 16 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra syd langs Hovvej. Huset i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet kan ses. Lokalplanområde Position 16: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Det er konstateret, at ny bebyggelse ikke vil kunne ses ved færden fra Hov ad Hovvej.

25 B Bilag Lokalplan nr Position 17 (Optagetidspunkt ): Billede optaget fra syd langs Hovvej. Bebyggelsen, der ses i billedet er parcelhuskvarteret Askelunden. Lokalplanområde Position 17: Samme foto som ovenfor, hvor der er indlagt en model af den nye bebyggelse i en terrænmodel. Det er konstateret, at ny bebyggelse ikke vil kunne ses ved færden fra Hov ad Hovvej, da lokalplanområdet er beliggende bag Askelunden.

26 B Bilag Lokalplan nr Position 2 (Optagetidspunkt ): Billedet er taget på den nordlige del af Spøttrup Strandvej ved indkørslen til Spøttrup. Til venstre for vejen ses vandværket, og den eksisterende gård i lokalplanområdet kan anes. I baggrunden ses dele af bebyggelsen i parcelhuskvartererne Askelunden og Fyrrevænget, og længere væk ses fredskoven. Lokalplanområde Position 2: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bygrænsen er rykket tættere på Spøttrup, og dækker nu helt for det eksisterende parcelhuskvarter Askelunden og Fyrrevænget, mens der fortsat er indkig til dele af fredskoven henover husene.

27 B Bilag Lokalplan nr Position 3 (Optagetidspunkt ): Billedet er taget ved Gersdorffslundvejs udkørsel til Hovvej. Til venstre i billedet ses vandværket og midt i billedet 3-området. Området fremtræder som et traditionelt landbrugsareal i omdrift med fredskov og øvrig eksisterende beplantning i baggrunden. Vandet kan skimtes henover landbrugsarealet. Lokalplanområde Position 3: Samme foto som ovenfor, men nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bebyggelse i 2 etager er placeret ud mod Hovvej, mens den resterende lavere bebyggelse følger terrænet ned mod Spøttrup Strandvej. Der er fortsat et enkelt havkig.

28 B Bilag Lokalplan nr Position 4 (Optagetidspunkt ): Billedet er optaget fra Hovvej ca. midt for lokalplanområdet mod kysten. 3-området er tydeligt herfra, og vandet kan ses imellem den eksisterende bebyggelse og beplantning. Lokalplanområde Position 4: Samme billede som ovenfor, nu med lokalplanområdets bebyggelse indlagt. Bebyggelse i 2 etager er placeret ud mod Hovvej. Vandet kan stadig skimtes mellem bebyggelsen.

29 B Bilag Lokalplan nr Samlet vurdering Lokalplanområdet er, som tidligere nævnt, et landbrugsareal, og har således ikke i sig selv udgjort en væsentlig natur- og landskabsressource, der skal beskyttes eller værnes om. Lokalplanområdet er som landbrugsareal ikke tilgængeligt for offentligheden. Betragtninger omkring påvirkning af kystlandskabet er foretaget fra positioner rundt om lokalplanområdet og ude fra havet. Det ses af ovenstående billeder og visualiseringer, at lokalplanområdets nye bebyggelse vil være tydeligst, når den betragtes fra nord og vest, samt fra havet. Desuden kan den anes delvist fra få steder langs kysten. Ved færden langs kysten opleves kystlandskabet hovedsageligt som en ca. 20 m bred strand, som herefter afløses af flade landbrugsarealer med spredt bebyggelse og diverse beplantning. Ved færden langs kysten, vil fokus sandsynligvis være rettet mod stranden og havet, som er de specielle kystelementer i dette område, og de få steder langs kysten, hvor den nye bebyggelse delvist vil kunne betragtes, skønnes bebyggelsen at have en begrænset indvirken på oplevelsen af kystlandskabet. På grund af de åbne vidder mod nord og vest, er påvirkningen af kystlandskabet tydeligst herfra. Hovs bygrænse rykker mod nord, men lokalplanens bestemmelser, der vedrører bebyggelsens højde, placering og farver, medvirker til en homogen byudvidelse. Lov om forurenet jord En del af matr.nr. 1-a er kortlagt på vidensniveau 1 som forurenet jord. Kortlægningen er foretaget, da der i perioden er benyttet blyhagl i forbindelse med en skydeklub. Forureningen er dog beliggende uden for lokalplanområdet, jf. kort nr. 2 eksisterende forhold. Der er i den ny jordforureningslov indført krav om sikring af de øverste jordlag. Før opførsel af en bolig skal ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet. Alternativt, at der er etableret en varig, fast belægning. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Institutioner som skoler, børneinstitutioner m.m. er også omfattet. Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje i lokalplanområdet må ikke overstige 55 db(a). Lokalplanområdet er beliggende op ad Hovvej. Det kan være en mulighed at etablere en støjvold i stil med den, der er etableret langs boligområdet ved Askelunden. Inden for området etableres der kun boligveje. Samlet set vurderes, at støjniveauet indenfor lokalplanområdet overholder gældende vejledning.

30 B Bilag Lokalplan nr Vest for Hovvej, med indkørsel fra Møllemarken, er placeret et kraftvarmeværk, der er miljøgodkendt af Odder kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven kap. 5. Der stilles herunder krav til luftemission samt grænseværdier for støj. Museumsloven Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag mv.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Moesgaard museum, jf. Museumslovens 26. Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Der er tidligere udarbejdet en miljøscreening af området. Konklusionen i miljøscreeningen er, at boligområdet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 over aktiviteter som medfører at, der skal udarbejdes en miljøvurdering. Projektet er screenet for en række faktorer og skønnes for de undersøgte faktorer at have en usandsynlig og uvæsentlig påvirkning af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. Afgørelsen vedrørende miljøvurderingen blev annonceret i Odder Avis den 14. marts Miljøscreeningen kan ses ved henvendelse til Teknisk Afdeling, planteam. Kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplantillæg nr. 42, der fastlægger retningslinjer for et nyt boligområde i den nordlige del af Hov. Lokalplanlægningen for området skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål. b. at bebyggelsesprocenten for områder til åben/lav byggeri ikke overstiger 25 for den enkelte ejendom, og at bebyggelsesprocenten for områder til tæt/lav byggeri ikke overstiger 25 for bebyggelsen som helhed. c. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager og bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn. Regnvandsbassin Der skal reserveres areal til udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin i lokalplanområdet. Bassinet etableres som et primitivt jordbassin med flade skråninger, anlæg 5, som så vidt det er muligt vil komme til at ligne et naturligt vådområde. Bassinets geometriske udformning tilpasses i øvrigt omgivelserne med hensyn til højdekurver, skel m.v. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Hov skoles distrikt. Hov Skole er en ensporet 6 klasses skole. Ved skolen er der pasningsordning. Gåafstand fra lokalplanområdet til skolen er under 1 km.

31 B Bilag Lokalplan nr Institutionsforhold I Hov gamle skole er der indrettet børnehave. Desuden findes der mulighed for dagpleje inden for skoledistriktet. Der er endvidere udlagt et areal til børneinstitution ved Møllemarken. Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er forbud mod etablering af elvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om tilslutningspligt til Boulstrup Hov Kraftvarmeværk. Opmærksomheden henledes dog på, at der er indsat et nyt stk. 4 i planlovens 19. Herefter skal Byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Spildevandsplan I forbindelse med lokalplanlægning af området inddrages området under Odder Kommunes kloakopland med nyt tillæg. I dette forudsættes området kloakeret med separat system, der tilsluttes offentlig kloak. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er området medtaget i området for Odder Vandværk. Antenneforhold Ved tilslutning til fælles antenneanlæg, Odder Antenneforening. Bæredygtig udvikling Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så solvarmen udnyttes som et supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Teknisk Afdeling har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning : I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherren opfordres til at medtage i byggeri af sin bolig. Der gives også konkrete anvisninger, om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Dok. nr Sag. nr

Dok. nr Sag. nr Dok. nr. 1044849 Sag. nr. 833425 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5025b For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 9.6.2008 Odder Kommune Lokalplan for et område til boligformål beliggende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8007

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8007 Dok. nr. 967288 Sag. nr. 899485 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8007 For et nyt område til boligformål ved Kirkevang i Hundslund - november 2007 Odder Kommune Lokalplan nr. 8007 Lokalplan for et nyt område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 Doknr.492026 sagnr. 448070 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 FOR ET OMRÅDE TIL ØKOLOGISK BESØGSHAVE, VANDREHJEM M.M. VED RØRTHVEJ I ODDER BY 13.09.2004. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere