KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL"

Transkript

1 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

2 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah

3 Forslag og kommentarer til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Development, 50 East North Temple Street, Room 2420, Salt Lake City, UT , USA. Opgiv navn, adresse, menighed og stav. Husk at opgive bogens titel. Anfør dernæst dine kommentarer om denne bogs stærke sider og forslag til forbedringer Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt: 8/00 Godkendt til oversættelse: 8/00 Oversættelse af Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball Danish

4 Indhold Titel Side Indledning v Historisk sammendrag x Spencer W. Kimballs liv og tjenestegerning xiv 1»For hjem til Gud at nå« Tragedie eller skæbne? Jesus Kristus: Min Frelser, min Herre Tilgivelsens mirakel Bøn, nøglen til åndelig kraft Opdag skrifterne for dig selv Personligt vidnesbyrd Uselvisk tjeneste Tilgiv andre af hele jeres hjerte Styrk jer selv mod det ondes indflydelse Fremsynet levevis: Efterlev principperne for at være selvhjulpen og beredt Retskaffenhed Lydighed som kommer af tro på Gud »Du må ikke have andre guder end mig« Vi bør være et ærbødigt folk Sabbatten en fryd Kyskhedsloven Et retskaffent, lykkeligt og vellykket ægteskab Styrk jeres familie Kvinder i Kirken Profeten Joseph Smith Åbenbaring:»En vedvarende melodi og en dundrende appel« Hyrder for hjorden Fortæl andre om evangeliet Billedfortegnelse Indeks iii

5

6 Indledning Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe Kirkens medlemmer til en dybere forståelse af det gengivne evangelium og til at opnå et tættere forhold til Herren ved hjælp af de sidste dages profeters lærdomme. Efterhånden som Kirken udgiver nye bind i denne serie, kan du opbygge en samling af evangeliske opslagsbøger i dit hjem. Denne bog indeholder præsident Spencer W. Kimballs lærdomme. Han tjente som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra den 30. december 1973 til den 5. november Personligt studium Søg Åndens inspiration, når du studerer præsident Kimballs lærdomme. Husk Nefis løfte:»den, der flittigt søger, skal finde, og Guds hemmeligheder skal blive udfoldet for dem ved Helligåndens kraft«(1 Ne 10:19). Begynd dit studium med bøn og fortsæt med at have en bøn i dit hjerte, mens du læser. Ved slutningen af hvert kapitel er der spørgsmål og skriftstedshenvisninger, som vil hjælpe dig med at forstå og anvende præsident Kimballs lærdomme. Du kan eventuelt løbe dem igennem, før du læser kapitlet. Overvej også følgende retningslinjer: Led efter nøgleord og -sætninger. Hvis du finder et ord, du ikke forstår, så brug en ordbog eller lignende for bedre at forstå dets betydning. Tænk over meningen i præsident Kimballs lærdomme. Måske ønsker du at markere enkelte ord og sætninger, som rører dit sind og hjerte. Tænk over oplevelser du har haft, som har med præsident Kimballs lærdomme at gøre. v

7 INDLEDNING Overvej hvordan du kan anvende præsident Kimballs lærdomme. Tænk over hvordan lærdommene kan anvendes på de bekymringer eller spørgsmål, som du har. Beslut hvad du vil gøre som følge af det, du har lært. Undervisning baseret på denne bog Denne bog kan bruges til undervisning i hjemmet eller i kirken. Følgende retningslinjer kan være en hjælp: Fokusér på præsident Kimballs ord og på skrifterne Herren har befalet, at vi ikke skal forkynde»andet end det, som profeterne og apostlene har skrevet, og det, som [vi] bliver undervist i af Talsmanden ved troens bøn«(l&p 52:9). Din opgave er at hjælpe andre med at forstå og anvende evangeliet gennem præsident Kimballs lærdomme og skrifterne. Gem ikke denne bog af vejen og forbered ikke lektioner fra andre materialer. Brug en betydelig del af lektionen på oplæsning af præsident Kimballs lærdomme i denne bog og på samtaler om deres betydning og anvendelse. Motivér deltagerne til at studere kapitlerne før søndagsmøderne og medbringe deres bøger. Når de gør det, har de bedre forudsætninger for at deltage og opbygge hinanden. Søg Helligåndens vejledning Når du beder om hjælp og forbereder dig flittigt, vil Helligånden vejlede dig i dine anstrengelser. Han vil hjælpe dig med at fremhæve de steder i hvert kapitel, som vil opmuntre andre til at forstå og anvende evangeliet. Når du underviser, så hav en bøn i dit hjerte om, at Åndens kraft må ledsage dine ord og samtalen i klassen. Nefi sagde:»... når et menneske taler ved Helligåndens kraft, overfører Helligåndens kraft det til menneskenes børns hjerte«(2 Ne 33:1; se også L&P 50:13-22). Forbered dig på at undervise Kapitlerne i denne bog er blevet organiseret således, at de kan hjælpe dig i forberedelsen af undervisningen. Overvej også følgende retningslinjer: vi

8 INDLEDNING 1. Studér kapitlet. Studér kapitlet bønsomt for at føle dig godt tilpas i din forståelse af præsident Kimballs lærdomme. Du kan undervise med større oprigtighed og kraft, når hans ord har påvirket dig personligt (se L&P 11:21). Mens du læser, så husk altid behovene hos dem, du underviser. Måske ønsker du at markere steder, som du føler vil hjælpe dem. Bemærk kapitlets undertitler med fed skrift. De fremhæver hovedpunkterne i kapitlet. 2. Beslut dig for, hvilke steder du vil bruge. Hvert kapitel indeholder mere, end hvad du vil være i stand til at undervise i i en lektion. Udvælg bønsomt de steder, som du føler vil være til mest gavn for dem, du underviser, frem for at forsøge at dække hele kapitlet. 3. Beslut dig for, hvordan du vil indlede lektionen. For at fange interessen i begyndelsen af lektionen, kunne du dele en personlig oplevelse med dem, bede deltagere om at læse en historie fra begyndelsen af kapitlet, eller se på et billede i kapitlet. Du kan så spørge:»hvad lærer denne beretning (eller dette billede) os om dette kapitels emne?«andre måder at indlede lektionen på kunne være at læse et skriftsted eller et citat fra kapitlet eller synge en salme. Et andet forslag er at lade deltagerne vide, hvad hovedpunkterne i lektionen vil være. 4. Beslut dig for, hvordan du vil opmuntre til samtale. Det er her du bør anvende størstedelen af lektionens tid. Gennemgå forslagene til, hvordan man leder opbyggende samtaler på side viii-ix i denne bog. Du kan også bruge spørgsmål fra»forslag til studium og samtale«sidst i kapitlet. Måske ønsker du selv at forberede nogle spørgsmål. Stil spørgsmål, som hjælper dem, du underviser. Spørgsmålene bør relatere til det emne, der undervises i. Den slags spørgsmål hjælper deltagerne med at finde og blive bekendt med særlige ting i præsident Kimballs lærdomme. Efter at have fundet et bestemt citat kunne du fx spørge:»hvad er nogle af nøgleordene eller -sætningerne i dette citat?«eller»hvad er emnet i dette citat?«tænk over betydningen. Den slags spørgsmål hjælper deltagerne med bedre at forstå præsident Kimballs lærdomme. vii

9 INDLEDNING Fx kunne du spørge:»hvorfor tror du denne lærdom er vigtig?«eller»hvilke tanker og følelser har du i forbindelse med dette citat?«eller»hvad betyder denne lærdom for dig?«fortæl om oplevelser. Disse spørgsmål opmuntrer deltagerne til at forbinde det, præsident Kimball sagde, til noget i deres eget liv. Du kunne fx spørge:»hvilke oplevelser har du haft, som har at gøre med det, præsident Kimball har sagt?«anvend det, som du har lært. Disse spørgsmål hjælper deltagerne med at tænke på måder, hvorpå de kan leve deres liv i overensstemmelse med præsident Kimballs lærdomme. Du kunne fx spørge:»hvad opmuntrer præsident Kimball os til at gøre? På hvilke måder kan vi anvende det, han har sagt?«5. Beslut dig for, hvordan du vil afslutte lektionen. Måske vælger du en hurtig sammenfatning af lektionen eller beder en eller to deltagere om at gøre det. Bær vidnesbyrd om de lærdomme, I har talt om, som Ånden tilskynder dig. Du kan også indbyde andre til at bære deres vidnesbyrd. Motivér dem, du underviser, til at følge de tilskyndelser, de har fået af Helligånden. Mens du forbereder din undervisning, kan du også finde forslag i Undervisning, den største kaldelse ( ), del B, kapitel 14, 16, 28 og 29, eller i Vejledning i Undervisning ( ). Led en opbyggende samtale Følgende retningslinjer kan gøre det lettere for dig at fremme og lede en opbyggende samtale: Søg Helligåndens vejledning. Han kan tilskynde dig til at stille visse spørgsmål eller inddrage visse mennesker i samtalen. Hjælp deltagerne til at fokusere på præsident Kimballs lærdomme. Lad dem læse hans ord som baggrund for samtale og besvarelse af spørgsmål. Led de samtaler, som begynder at bevæge sig væk fra emnet, som er spidsfindige eller stridbare, tilbage på sporet. Fortæl, hvis det er passende, om oplevelser, som har med lærdommene i kapitlet at gøre. viii

10 INDLEDNING Motivér deltagerne til at fortælle om deres tanker, stille spørgsmål og undervise hinanden (se L&P 88:122). Du kunne fx bede dem om at kommentere det, andre har sagt, eller du kan stille et spørgsmål til flere deltagere. Vær ikke bange for tavsheden, efter du har stillet et spørgsmål. Ofte skal de, du underviser, have tid til at tænke eller til at se i deres bøger, før de udtaler sig, bærer vidnesbyrd eller fortæller om deres oplevelser. Lyt oprigtigt, og forsøg at forstå hver enkelts kommentarer. Vis taknemlighed for deres deltagelse. Hvis deltagerne kommer med flere forslag, kan du skrive forslagene på tavlen eller bede en anden om at gøre det. Søg efter forskellige måder, hvorpå du kan inddrage deltagerne i samtalen. Du kan fx få dem til at diskutere spørgsmål i små grupper eller med sidemanden. Overvej på forhånd at kontakte en eller to deltagere. Bed dem om at møde op i klassen klar til at svare på et af de spørgsmål, du har forberedt. Afbryd ikke en god samtale, fordi du gerne vil nå alt det, du har forberedt. Det vigtigste er, at eleverne føler Ånden og føler en større forpligtelse til at efterleve evangeliet. Oplysninger om kilder, der citeres i denne bog Præsident Kimballs lærdomme i denne bog er direkte citater fra diverse kilder. I disse uddrag er tegnsætning, stavning, brug af store og små bogstaver og afsnitsinddeling som i de oprindelige kilder, medmindre det af hensyn til læseligheden har været nødvendigt at foretage redaktionelle eller typografiske ændringer. Af denne årsag kan du støde på tilfælde, hvor teksten ikke er konsekvent oversat. Præsident Kimball brugte ofte ord som mænd, menneske eller menneskeheden, hvor det betyder alle mennesker, både mænd og kvinder. Præsident Kimball brugte også ofte stedordet han om begge køn. Det var almindelig sprogbrug på hans tid. Trods denne forskel på den tids og vor tids sprogbrug gælder præsident Kimballs lærdomme for både kvinder og mænd. ix

11 Historisk sammendrag Denne bog er ikke en historisk beretning, men snarere en samling af evangeliske lærdomme, som præsident Spencer W. Kimball underviste i. Den følgende kronologi giver en kortfattet historisk baggrund for hans liv og en struktur for hans lærdomme. Mange vigtige begivenheder i både den kirkelige og verdslige historie er udeladt. Mange vigtige begivenheder i præsident Kimballs personlige liv, som fx hans børns fødsel, er også udeladt. 1895, 28. marts Spencer Wolley Kimball bliver født i Salt Lake City, Utah, som søn af Andrew Kimball og Olive Woolley Kimball. 1898, maj Flytter med sin familie til Thatcher, Arizona, hvor hans far præsiderer over St. Joseph Stav de næste 26 år. 1906, 18. oktober Hans mor dør. 1907, Juni Hans far gifter sig med Josephine Cluff. 1914, oktober Begynder at tjene som fuldtidsmissionær i Central States-missionen i USA. Han blev kaldet til den schweizisk-tyske mission, men var ude af stand til at tage af sted pga. 1. Verdenskrig. 1916, december Bliver afløst fra sin fuldtidsmission. Begynder kort efter på University of Arizona. 1917, 16. november Gifter sig med Camilla Eyring Bliver kaldet til stavssekretær i St. Joseph Stav. Træder ind i bankverdenen som assistent og kasserer Melder sig ind i Rotary Club, en tjenesteorganisation han tager del i de næste 20 år, blandt andet som distriktsguvernør. x

12 1924, 31. august Hans far dør. Ca. en uge senere bliver Spencer, i forbindelse med en omorganisering af stavspræsidentskabet, kaldet som 2. rådgiver. Han bliver ordineret til højpræst af præsident Heber J. Grant, Kirkens syvende præsident Bliver ledende direktør af Kimball- Greenhalgh Realty and Insurance Company (et fast ejendoms- og forsikringsselskab). 1938, 20. februar Bliver kaldet som præsident for Mount Graham Stav. 1943, 7. oktober Bliver ordineret til apostel af præsident Heber J. Grant Får en alvorlig hjertelidelse, som han kommer sig over Mister sin stemme ved en alvorlig strubelidelse. Hans stemme bliver gendannet som følge af en præstedømmevelsignelse Undergår en operation mod kræft i struben; halvandet stemmebånd bliver fjernet Tilgivelsens Mirakel bliver udgivet Bliver fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum. 1972, 12. april Undergår en hjerteoperation. 1972, 7. juli Bliver præsident for De Tolv Apostles Kvorum. 1973, 26. december Præsident Harold B. Lee dør. 1973, 30. december Bliver præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige med præsident N. Eldon Tanner som førsterådgiver og præsident Marion G. Romney som andenrådgiver i Det Første Præsidentskab. xi

13 HISTORISK SAMMENDRAG 1974, 19. november Indvier templet i Washington D.C. 1975, 3. oktober Påbegynder gendannelsen af De Halvfjerds Første Kvorum Gennemfører tilføjelsen af to åbenbaringer til Den Kostelige Perle. Disse åbenbaringer bliver senere indlemmet i Lære og Pagter som afsnit 137 og , 24. august Indvier Polen til fremtidigt kirkearbejde det første besøg af en præsident for Kirken bag det, der dengang var kendt som jerntæppet. 1978, 8. juni Udsteder med sine rådgivere i Det Første Præsidentskab et brev, som bekendtgør en åbenbaring, der gør alle præstedømmevelsignelser tilgængelige for alle værdige medlemmer uanset race eller farve. 1978, 30. oktober Indvier templet i São Paulo, Brasilien Gennemfører udgivelsen af SDH-udgaven af King James-biblen. 1979, 24. oktober Indvier Orson Hydes mindehave i Jerusalem Gennemfører dannelsen af den samlede mødeplan, som placerer nadvermøde, menighedens præstedømmemøde, hjælpeforeningsmøde, Unge Pigers møde, Søndagsskolen og Primary i en tretimersblok om søndagen fremfor møder fordelt i løbet af ugen. 1980, 27. oktober Indvier templet i Tokyo, Japan. 1980, 17. november Indvier templet i Seattle, Washington Gennemfører udgivelsen af en ny tre-i-en-udgave med et revideret fodnotesystem og et indeks. xii

14 HISTORISK SAMMENDRAG 1981, 23. juli Kalder præsident Gordon B. Hinckley til at tjene som endnu en rådgiver i Det Første Præsidentskab Fører tilsyn med indvielsen af 17 templer. 1982, 3. oktober En undertekst til Mormons Bog bliver bekendtgjort:»endnu et vidne om Jesus Kristus«. 1982, 2. december Reorganiserer Det Første Præsidentskab med præsident Marion G. Romney som førsterådgiver og præsident Gordon B. Hinckley som andenrådgiver Områdepræsidentskaber bliver dannet. 1985, 5. november Dør i Salt Lake City, Utah. xiii

15 Spencer W. Kimballs liv og tjenestegerning Orville Allen stoppede ved Andrew Kimballs hjem en efterårsaften først i 1900-tallet for at aflevere nogle græskar. Da de to mænd læssede græskarrene af, hørte de Andrews søn, Spencer, synge i stalden, mens han malkede køerne. Bror Allen sagde til Andrew:»Din søn må være glad.«andrew svarede:»ja, han er altid glad. Han er en ordentlig og lydig dreng og husker altid at gøre de ting, jeg beder ham om. Jeg har helliget ham til Herren og hans tjeneste. Han bliver en stor mand i Kirken.«1 Gennem års forberedelse blev Spencer virkelig en stor mand. Herren»forberedte ikke kun en forretningsmand, en samfundsleder, en taler, en digter, en musiker eller en lærer selv om han skulle blive alt dette. Han forberedte en far, en patriark for sin familie, en apostel og profet samt en præsident for hans kirke.«2 Arv Spencer W. Kimballs familie var dybt involveret i den genoprettede kirke. Både hans farfar og morfar var fremstående mænd i værkets tidlige historie i de sidste dage. Heber C. Kimball blev kaldet til De Tolv Apostles Kvorum, da det blev organiseret i Han tjente senere som førsterådgiver i to årtier for præsident Brigham Young og var en trofast Herrens tjener gennem hele sin tjenestegerning. Edwin D. Woolley, Spencers morfar, var en tidligere kvæker i Pennsylvanien, som tog imod evangeliet i Joseph Smiths dage. Han var en respekteret biskop i Saltsødalen. Han tjente også fra tid til anden som direktør i Brigham Youngs personlige forretningsforetagender. Biskop Woolleys omsorg for de trængende og hans urokkelige forpligtelse over for evangeliet gik i arv til hans efterkommere. Spencers farmor, Ann Alice Gheen Kimball, var»en trofast kvinde,... genert i samfundet, høj og almindelig af udseende og xiv

16 med en forkærlighed for de syge og svage.«3 Andrew Kimball var hendes tredje søn. Spencers mormor, Mary Ann Olpin Woolley, kom fra England og blev mor til elleve børn, hvor det sjette barn i rækken blev kaldt Olive (et pigenavn). Andrew Kimball giftede sig med Olive Woolley den 2. februar 1882 i Salt Lake City, hvor de stiftede hjem. Andrew modtog ca. tre år senere en kaldelse om at forlade hjemmet og tjene i missionen i det indianske territorium i det nuværende Oklahoma. Efter at have tjent i to et halvt år som fuldtidsmissionær blev han kaldet til at præsidere over missionen. Den nye kaldelse gjorde det imidlertid muligt at bo hjemme, og de næste 10 år boede han derfor i Utah med sin familie, mens han ledte missionen gennem breve og rejser til området. Andrews 12 års tjeneste i missionen for det indianske område blev snart efterfulgt af en anden kaldelse, denne gang for at skulle slå sig ned i Gila Valley i den sydlige del af det centrale Arizona. Der skulle han som stavspræsident præsidere over sidste dages helliges bosættelser i regionen, som var organiseret som St. Joseph Stav. I 1898 pakkede Andrew og Olive og deres seks børn (deriblandt den treårige Spencer) deres indbo og flyttede 1000 km syd for Salt Lake City. Ungdom Spencer Woolley Kimball blev født den 28. marts som det sjette af Andrew og Olive Kimballs elleve børn. Idet han genkaldte sig landskabet fra sin ungdom i Arizona, skrev han:»landet her var tørt, men beslutsomme landmænd havde været i stand til at gøre det frugtbart.«4 Han huskede også:»vi boede på en lille gård i det sydlige hjørne af Thatcher i Arizona. Vores hjem lå på hjørnet med åbne marker mod syd og øst. Bagved vores hjem lå brønden, pumpen, vejrmøllen, en stor trætank med vores vandbeholdning og værkstedsbygningen, og lidt længere bagved lå en meget stor brændebunke. Så kom svinestierne, foldene, høstakkene og kornmagasinet.«5 Spencer lærte tidligt vigtige evangeliske lektier af sine forældre. Han sagde:»jeg husker som ung, at jeg gik med min mor ad xv

17 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING Andrew og Olive Kimball i 1897 med deres børn (fra venstre mod højre): Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer (på Andrews skød) og Delbert. den støvede vej til biskoppens hus, dengang vi ofte brugte dyr og produkter til at betale vores tiende med. Mens vi gik, sagde jeg: Hvorfor giver vi æggene til biskoppen? Hun svarede: Fordi det er æg til tiende, og biskoppen modtager tiende på vor himmelske Faders vegne. Min mor fortalte så, hvordan det første æg, hver aften når æggene blev bragt ind, blev lagt i en lille kurv, og de efterfølgende ni blev lagt i en stor kurv.«6 Andrew Kimballs eksempel på hengiven tjeneste havde en stor indflydelse på Spencer, som senere sagde:»mine første indtryk af en stavspræsidents arbejde kom ved at observere min egen far... Jeg tror, at min far tjente sit folk på en sådan måde, at han opfyldte en velsignelse, der blev givet til ham af præsident Joseph F. Smith, som lovede, at folket i Gila-dalen ville søge til ham som børn til en forælder. Selv om jeg er sikker på, at jeg dengang ikke fuldt ud påskønnede hans eksempel, var den standard, han satte, en stavspræsident værdig.«7 Kimballfamilien levede beskedent.»vi vidste ikke, vi var fattige,«huskede Spencer.»Vi syntes, vi levede ganske udmærket.«8 Deres xvi

18 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING tøj var hjemmesyet og aflagt tøj. Deres måltider var enkle og bestod af kød og produkter, som de selv dyrkede. Spencer hjalp til med dagligdags ting rundt omkring på gården.»jeg plejede at pumpe vand med hånden og vande haven,«huskede han,»og jeg lærte også at malke køerne, beskære frugttræerne, reparere hegnene og alle sådanne ting. Jeg havde to ældre brødre, som jeg var overbevist om tog alle de lette jobs og overlod alle de svære til mig. Men jeg beklager mig ikke, for det gjorde mig stærk.«9 Da Spencer var 9 år gammel, begyndte han at lære trosartiklerne, de ti bud og de fleste af salmerne fra Kirkens sangbog udenad, mens han hver dag malkede køerne og vandede hestene. Da Spencer var 11 år, døde hans mor. Det var en af hans største prøvelser i de tidlige år. Han spekulerede på, hvordan familien kunne fortsætte.»men jeg fandt ud af,«sagde han,»som jeg siden har fundet ud af mange gange, at man kan udholde næsten hvad som helst.«10 Med tiden giftede Andrew Kimball sig igen, og Josephine Cluff blev Spencers stedmor.»josie,«som vennerne kaldte hende, kunne ikke helt udfylde Olives plads i Spencers liv, men hendes dygtige og tålmodige måde at håndtere tingene på gav stabilitet i Kimballfamilien. I løbet af sin ungdom lærte Spencer ikke kun hårdt arbejde i et barsk land, men tilegnede sig adskillige evner, som forberedte ham til at tjene bedre senere i sit liv. Han lærte at synge og lede i musik og blev udpeget til medlem af stavskoret i en alder af 15 år. Selv om han havde»korte og buttede«11 fingre, som han selv beskrev dem, lærte han sig selv at læse noder og spille klaver. Han øvede sig, indtil han var i stand til at spille salmerne og deltage i et lille orkester. År senere skiftedes han og ældste Harold B. Lee til at akkompagnere ved De Tolv Apostles Kvorums ugentlige møder. Spencer begyndte i skolen lidt senere end de fleste, som det fremgår af den følgende beretning:»spencers mor mente, at børn ikke var modne nok til at gå i skole, før de var syv år, så da Spencer begyndte, var han et år bagud i forhold til de andre børn... Ved middagstid plejede han at løbe de tre blokke hjem fra skole for at pumpe vand op til dyrene, fodre grisene og spise sin frokost. En xvii

19 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING Den unge Spencer W. Kimball (til venstre) med en barndomsven, Clarence Naylor. dag sagde hans mor: Hvad laver du hjemme i frikvarteret? Det er ikke middag endnu. Han løb tilbage til skolen i panik og så, at hans klassekammerater allerede var gået ind efter det korte frikvarter. Alle grinede undtagen læreren, som benyttede lejligheden til at fortælle klassen, at Spencer var forud for alle de andre elever i anden klasse og ville blive rykket op for at være sammen med børnene på hans egen alder.«12 Efter at have afsluttet folkeskolen gik Spencer på det kirkeejede Gila Academy. Der fik han altid gode karakterer, deltog i sport og var skoleformand. Spencer voksede også i kirkeerfaring og havde en næsten fuldkommen mødedeltagelse. At udfylde præstedømmekaldelser havde høj prioritet, som den følgende beretning illustrerer:»en af diakonernes opgaver, hver måned før fastedagen, var at spænde hesten for vognen og køre fra hus til hus for at samle fasteoffer ind til de fattige i Kirken. Bagefter gav de det indsamlede til biskoppen glas med frugt, mel, squash, honning og af og til en halv dollar eller lignende i småmønter. Andrew var så ivrig efter at lære sin søn hans pligt, at intet andet kom i vejen xviii

20 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING for Spencers indsamling hver måned. Familien Kimballs hest og vogn havde aldrig for travlt til at blive brugt til diakonernes kvorumsarbejde. Hvis den anden dreng, som var blevet bedt om at hjælpe til, ikke dukkede op, tog Spencer af sted alene og udførte arbejdet.«13 Udover Spencers hjem-, skole- og kirkeansvar arbejdede han som sekretær for sin far. Andrew skrev mange breve, i gennemsnit seks om dagen. Spencer tog diktat fra ham og maskinskrev derefter brevene. Disse oplevelser i Spencers tidlige liv lærte ham værdien af arbejde, en lektie han anvendte og underviste i gennem hele sit liv. År senere, som apostel på over 70 år, havde han lejlighedsvis dage, hvor han følte sig fysisk udmattet. På en sådan dag skrev han:»jeg lagde ud med at have det ret elendigt og greb mig i at spekulere på, om jeg kunne klare at komme gennem dagen, men... det var lige som om jeg blev beruset af mit arbejde og glemte mig selv, og det blev en god dag.«14 Missionering I 1914 tog Spencer sin eksamen fra Gila Academy og forventede at kunne gå på University of Arizona om efteråret. Imidlertid bekendtgjorde Andrew Kimball under Spencers afsluttende prøver, at Spencer skulle på mission. Som forberedelse til sin mission tog Spencer arbejde i Globe i Arizona som mejeriarbejder. Dette var hans første oplevelse med at bo uden for de sidste dages helliges bosættelser i Gila Valley. Han lærte, at han uden at gå på kompromis med sine egne standarder kunne omgås mennesker, hvis standarder ikke var helt i overensstemmelse med hans. Han opnåede sine kollegers respekt. Ved slutningen af sommeren holdt Spencers cigarrygende chef, der ikke var medlem af Kirken, en afskedsfest for ham og forærede ham et graveret guldur. Fra oktober 1914 til december 1916 tjente Spencer som fuldtidsmissionær i Central States-missionen med hovedsæde i Independence i Missouri. Det var i det samme område hans far, hans stedmor og en af hans ældre brødre havde tjent. xix

21 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING Ældste Kimballs fuldtidstjeneste i missionsmarken var en periode med vækst. Han mødte fysiske udfordringer. Hans missionspræsident opfordrede ældsterne til at bede om mad og husly hos dem, de forkyndte for. Som følge deraf tilbragte ældste Kimball mange ubehagelige nætter i små skure i Missouris vilde skovland, hvor han delte seng med lopper eller væglus, mens myggene svirrede omkring. Der var mange dage med sult, og når han blev tilbudt mad, spiste han hvad som helst, der blev serveret for ham. At banke på døre var hårdt arbejde med begrænset udbytte. Her følger en beretning om en usædvanlig metode, som ældste Kimball engang brugte:»mens han rejste i St. Louis, bemærkede han et klaver gennem den delvist åbne dør, og han sagde til kvinden, som var lige ved at lukke døren i hans ansigt: Det er et fint klaver, du har. Vi har lige købt det, sagde kvinden lidt tøvende. Det er et Kimball, er det ikke? Det hedder jeg også. Jeg kunne spille en sang for dig på det, som du måske kan lide. Overrasket svarede hun: Selvfølgelig, kom ind. Siddende på klaverbænken sang og spillede Spencer O min Fader. Så vidt Spencer vidste, tilsluttede hun sig aldrig Kirken, men det var ikke, fordi han ikke havde prøvet.«15 På Spencers mission forstærkedes de ting, der i forvejen var grundlagt i ham gennem hans opvækst i Arizona, nemlig tro på Herren, hårdt arbejde, hengivenhed, stille tjeneste og offer. Ægteskab og familie I sommeren 1917, ca. syv måneder efter Spencer Kimball var vendt hjem fra sin mission, bemærkede han en udtalelse i den lokale avis. Camilla Eyring, som i 1912 var flyttet til Gila Valley med sin familie, skulle undervise i husholdninglære på Gila Academy. Da Spencer læste artiklen igen og igen, besluttede han, at han en dag ville giftes med Camilla Eyring. Ved»et tilfælde«mødte han hende, mens hun ventede ved et busstoppested nær akademiet og kom i snak med hende. Han satte sig ved siden af hende i bussen, xx

22 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING Camilla Eyring og Spencer W. Kimball kort tid før deres bryllup. hvor de fortsatte samtalen, og han fik hendes tilladelse til at besøge hende. Camillas mor kunne rigtig godt lide den unge Spencer Kimball. Hun inviterede ham til spisning hver gang, han besøgte Camilla. Og bror Eyring, som var meget striks med hensyn til sin datters bejlere, havde ikke nogen indvendinger. Efter 31 dage var Spencer blevet fast inventar i familien Eyrings husstand. Parret besluttede at gifte sig, men deres planer blev berørt af den igangværende første verdenskrig. Spencer var forpligtet til at blive i Thatcher i Arizona for at afvente en eventuel indkaldelse til hæren, så de kunne ikke foretage den lange rejse til templet i Utah. De blev borgerligt viet den 16. november 1917, men så frem til at blive beseglet i templet så hurtigt som muligt. Det mål blev nået den følgende juni i Salt Lake-templet. Spencer og Camilla fik fire børn, tre sønner og en datter (Spencer LeVan, Andrew Eyring, Edward Lawrence og Olive Beth). Som forældre sørgede de for et miljø, hvor deres børn ikke kun følte sig elsket og fik støtte, men også blev betroet at træffe egne beslutninger. En af deres sønner genkaldte sig senere: xxi

23 SPENCER W. KIMBALLS LIV OG TJENESTEGERNING»Når børnene optrådte i skolen, kirken eller andre steder, var mine forældre til stede, selv når det kostede nogle personlige ofre. De viste altid deres interesse og stolthed for os. I vores familie var der en følelse af fællesskab, ikke ejerskab. Det endelige ansvar for vore handlinger hvilede på os. Vore forældre opmuntrede og vejledte os, men beordrede os ikke.«den samme søn fortsatte med at sige dette om sin far:»jeg kender ikke nogen, der har en mere ædel ånd end min far. Han er venlig og hensynsfuld, næsten i overmål. Børn har det med at se deres forældre som nogle magtfulde autoriteter, der ikke er underlagt almindelige behov. Men jeg ved, hvor meget min far værdsætter en oprigtig kompliment eller ros. Og intet udtryk for værdsættelse eller hengivenhed tæller mere end det fra hans egen familie. Jeg ved, der ikke er noget, der giver ham større tilfredsstillelse efter at have følt Herrens godkendelse af sine anstrengelser end at se sin egen familie følge i hans spor og prøve at leve retskaffent. Hvis jeg kunne vælge, hvem jeg skulle dømmes af på den yderste dag, er der intet menneske jeg hellere ville vælge end min far.«16 Professionelle liv, kirkekaldelser og samfundstjeneste Med Camilla ved sin side og familieansvarene foran sig begyndte Spencer sit professionelle liv som bankassistent. Som årene gik, rykkede han fra bankverdenen til livsforsikringer og udstykning af grunde. Den store depressions økonomiske omvæltning ( ) ramte Spencers forretningsinteresser hårdt, men familien var i stand til at klare sig igennem modgangen. Spencers far døde i 1924 efter at have tjent som stavspræsident i næsten tre årtier. Da præsident Heber J. Grant, Kirkens syvende præsident, som følge heraf reorganiserede stavspræsidentskabet, blev den 29-årige Spencer kaldet til at tjene som andenrådgiver. Udover sit familieliv, sine professionelle anstrengelser og sin kirketjeneste bidrog Spencer aktivt til samfundet. Han hjalp med at oprette den første lokale radiostation. Han var aktiv i Rotary xxii

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere