Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring"

Transkript

1 Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Høringsnotatets opbygning... 4 Generelt om VVM-undersøgelsen... 4 Oversigt over høringssvar Høringssvar fra myndigheder... 9 Faxe Kommune (høringssvar 1)... 9 Banedanmark (høringssvar 2) Høringssvar fra interesseorganisationer, foreninger og virksomheder Dansk Center for Herregårdsforskning (høringssvar 3) Europa Nostra Danmark (høringssvar 4) Bygnings Frednings Foreningen BYFO (høringssvar 5) Danmarksnaturfredningsforening (DN) Faxe afdeling (høringssvar 6) Danmark Naturfredningsforening (DN) Næstved afdeling (høringssvar 7) Holmegaard Gods (høringssvar 8) Gisselfeld Kloster (høringssvar 9) Sparresholm Gods(høringssvar 10) Høringssvar fra borgere og grupper af borgere Borgergruppen v/benno Clausen (høringssvar 11) Gødstrup Bylaug (høringssvar 12) Anette Lamhauge (høringssvar 13) Dan H.A. Christensen (høringssvar 14) Jacob Mortensen & Jannie Sindlev (høringssvar 15) Torry og Inger Christensen (høringssvar 16) Ravnstrup Landsbylaug v/formand Dan Wolffbrandt (høringssvar 17) Ericka Heyckendorff (høringssvar 18) Heine Skjerning (høringssvar 19) Lise Lotte Christensen & Thomas Lander (høringssvar 20) Hans Erik Jørgensen (høringssvar 21) Knud Aundal (høringssvar 22) Familien Christiansen (høringssvar 23) Lars Johansen og Lone Skou (høringssvar 24) Annette og Kim Gissel (høringssvar 25) Niels Okking og Torben & Christina Jensen (høringssvar 26) Birgitte Norby (høringssvar 27) Claus Dalsgaard Olsen (høringssvar 28) Lars Skovsboe Madsen (høringssvar 29) Willem Van Hees (høringssvar 30)

3 Jakob Johansen (høringssvar 31) Erik Paludan (høringssvar 32) Klaus Jørgensen (høringssvar 33) Svend Aage Hansen (høringssvar 34) Svend-Aage Kroman (høringssvar 35) Tommy Bonke (høringssvar 36) Bilag med alle høringssvar

4 1. Indledning Vejdirektoratet gennemfører i henhold til trafikaftalen om udmøntning af disponible midler fra infrastrukturfonden af 24. juni 2014 en VVM-undersøgelse i perioden for en udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede til motorvejsstandard. VVM-undersøgelsen blev igangsat med en indledende offentlig høring fra den 11. december 2014 til 16. januar 2015 samt et borgermøde i Toksværd Hallen 17. december 2014, hvor der var et fremmøde på deltagere. I et debatoplæg blev VVM-undersøgelsen beskrevet, og borgere, myndigheder samt virksomheder m.v. blev inviteret til at give et bidrag eller deres mening til kende om projektet. Der er indkommet 36 høringssvar i den indledende høring, og Vejdirektoratet takker for alle høringssvarene, som kan læses i bilaget. Høringsnotatets opbygning Dette høringsnotat beskriver de indkomne høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger til synspunkterne. Der er i alt indkommet 36 høringssvar i den indledende høringsfase, og høringssvarene er inddelt i 3 afsnit med myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og virksomheder samt borgere og grupper af borgere. Flere høringssvar indeholder underskriftsindsamlinger, og der er i alt indsendt omkring tilkendegivelser for eller i mod nogle af linjeføringerne i forundersøgelsen, heraf 441 stemmer for at et nordligt alternativ via Haslev inddrages i VVM-undersøgelsen. I dette kapitel med indledningen findes en oversigt over alle høringssvarene med markering af hvilke emner de enkelte svar omhandler. I kapitlerne 2, 3 og 4 er hvert enkelt høringssvar kort resumeret efterfulgt af Vejdirektoratets bemærkninger til svaret. Da flere af høringssvarene er lange og detaljerede, kan det være vanskeligt at få alt med i de korte resumeer, hvorfor høringssvarene kan læses i fuld længde i bilaget. I mange af høringssvarene tages der stilling til de enkelte linjeføringsforslag fra forundersøgelsen, hvilket ikke har været formålet med den indledende høring, men som alligevel peger i retning af hvilke påvirkninger, der vejer tungt i forbindelse med en ny motorvej. Det omfatter bl.a. påvirkning af de rekreative områder Gødstrup Engsø, de stor skovområder i Hesede og Denderup Vænge, de kulturhistoriske værdi ved Sparresholm og Holmegaard godser samt støjgener og nærhed til en evt. motorvej. Der er stillet forslag om at følgende alternativer inddrages i VVM-undersøgelsen: En nordlig linjeføring via Haslev med tilslutning til Sydmotorvejen ved Høsten Torp, herunder et alternativ med tilslutning til Sydmotorvejen ved Ulse Udbygning af den eksisterende vej med udgangspunkt i 0+ og 0++ i forundersøgelsen Justering af linjeføring B, C og E med en tilslutning til Ring Øst ved rundkørslen ved Øverup Generelt om VVM-undersøgelsen Der er godkendt et kommissorium for VVM-undersøgelsen, hvor de fire forslag til linjeføring fra forundersøgelsen udbygget i motorvejsstandard indgår i undersøgelsen. I forlængelse af høringen vil Vejdirektoratet mere overordnet vurdere alternativer med udbygning af den kollektive trafik og den eksisterende vej samt et nordligt alternativ med en ny vejforbindelse via Haslev til Sydmotorvejen i den indledende del af VVM-undersøgelsen. I forbindelse med udformning af linjeføringerne vil mulighederne for en tilkobling på Ring Øst blive undersøgt i VVM-undersøgelsen. Andre af de foreslåede justeringer af linjeføringer vil blive inddraget i det omfang det vil være hensigtsmæssigt i forhold til teknik og økonomi. 4

5 Status for arbejdet i VVM-undersøgelsen Vejdirektoratet har gennemført flere udbudsrunder og har nu indgået aftaler med rådgivere om skitseprojektering, miljø, landskabsarkitektur og trafikberegninger til VVM-undersøgelsen. På baggrund af forslagene i forundersøgelsen og input fra den indledende høring vil Vejdirektoratet bearbejde og udforme de enkelte linjeføringsforslag. Arbejdet med at udforme motorvejens forløb og tilslutninger undervejs vil ske sideløbende med at der indsamles viden om natur og miljø i området. Organisation og tidsplan for VVM-undersøgelsen Vejdirektoratet har inviteret Næstved og Faxe Kommuner, Region Sjælland samt Naturstyrelsen til at deltage i et teknikerudvalg og derigennem følge undersøgelsen. Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud: Undersøgelser i marken Miljøundersøgelserne er i fuld gang, og forud for feltarbejdet er der udsendt varslingsbreve til lodsejerne om at der kan komme biologer m.m. ind på deres ejendom. Feltundersøgelserne omfatter naturarealer, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 og omfatter primært enge, vandhuller, moser og 3-beskyttede vandløb. Feltregistreringerne vil blive foretaget med udgangspunkt i den standardiserede metode til basisregistrering af 3-områder. Fauna, der observeres under feltundersøgelser vil blive registreret, herunder vil der være et særligt fokus på eventuelle spor efter odder ved linjeføringernes krydsningspunkter med egnede vandløb. Derudover undersøges de skovområder fx Hesede Skov og Denderup Vænge, som ligger inden for undersøgelseskorridoren. Foruden kortlægning af de beskyttede naturområder og skove vil der blive gennemført en kortlægning af bilag IV-arter, herunder padder, krybdyr og flagermus, hvor dette vurderes relevant i forhold til de pågældende arters sandsynlige leve- og opholdssteder. Padder vil blive eftersøgt i alle egnede vandhuller og vådområder i korridorerne i ynglesæsonen, hvor alle arter opholder sig i vandhuller eller vandfyldte lavninger. Krybdyr vil blive eftersøgt på sydvendte skråninger med blotlagt sand/jord eller med lav vegetation. Flagermus vil bl.a. blive kortlagt ved lytning i hhv. ynglesæson (juni-juli) og efter ynglesæson (august - september). Den videre proces Sideløbende med naturundersøgelserne bliver der arbejdet med udformning af linjeføringsforslagene, hvilket bl.a. omfatter skæringen af Hesede Skov/Denderup Vænge, motorvejskrydset med Sydmotorvejen, placering af tilslutningsanlæg, skæring af jernbanen og alternativ opkobling til Ring Øst. I den kommende periode vil der blive arbejdet med linjeføringsforslagene i forhold til de andre fagområder i en iterativ proces. 5

6 Når optimeringen af linjeføringsforslagene er færdig, har Vejdirektoratet planer om at etablere et eller flere nabofora, hvor der vil blive lejlighed til at gå i dialog med de involverede naboer og informere om projektet. Det er endnu ikke afklaret hvordan dette arbejde skal gennemføres, og der vil blive udsendt mere information, når rammerne er fastlagt. Det færdige projekt forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2016, når VVM-undersøgelsen er færdig, og der bliver igen mulighed for at komme med sin mening om projektet. Vejdirektoratet vil på baggrund af VVM-redegørelsen og høringen fremsende en indstilling til transportministeren om projektet. Herefter vil der politisk blive taget stilling til projektet. 6

7 Oversigt over høringssvar Nr. Journal nr. Henvendelse fra Udbygning af Rute 54 Korridor A Korridor B Korridor C Korridor E Alternativ linjeføring Justeringer Natur, miljø og klima Bemærkninger til VVM Kulturmiljø Trafikale forhold Vækst og udvikling Myndigheder 1 15/01697 Faxe Kommune v/borgmester Knud Erik Hansen 2 15/01637 Banedanmark x Interesseorganisationer, foreninger og virksomheder 3 15/01695 Gammel Estrup og Dansk Center for x x Herregårdsforskning v/britta Andersen 4 15/01694 Europa Nostra Danmark v/erik Vind x x x 5 15/01651 Bygning Frednings Foreningen v/birthe Iuel 6 15/01672 Danmarks Naturfredningsforening (DN) Faxe afdeling v/palle Ystrøm 7 15/01686 Danmarks Naturfredningsforening (DN) Næstved v/christian Gramstrup 8 15/01653 Holmegaard Gods v/christian Danneskiold Lassen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 15/01658 Gisselfeld kloster v/jens Risom x x x x x x x x 10 15/01644 Sparresholm Gods v/thomas Garth- Grüner Borgere og grupper af borgere x x x x x 11 15/01659 Borgergruppen (Benno Clausen) x x x x x x x x x x 12 15/01660 Gødstrup Bylaug x x x x x x 13 15/01696 Anette Lamhauge x x x x x x x x 14 15/00800 Dan H.A. Christensen x x 15 15/01670 Jacob Mortensen & Jannie Sindlev x x x x x 16 15/01690 Torry og Inger Christensen x x x x x 17 15/01624 Ravnstrup Landsbylaug v/dan Wolffbrandt x x x x x x 18 15/01675 Ericka Heyckendorff x x x x x x 19 15/01678 Heine Skjerning x x x x x 20 15/01687 Lise Lotte Christensen & Thomas Lander x x x x x 21 15/01626 Hans Erik Jørgensen x x x x x 22 15/01692 Knud Aundal x x x x 23 15/01693 Lars og Lotte, Michelle, Nicolaj og Martin Christiansen x x x x x 24 15/01691 Lars Johansen og Lone Skou x x x 25 15/01681 Annette og Kim Gissel x x x x x x 7

8 Nr. Journal nr. Henvendelse fra 26 15/01669 Niels Okking og Torben & Christina Jensen Udbygning af Rute 54 Korridor A Korridor B Korridor C Korridor E Alternativ linjeføring Justeringer Natur, miljø og klima Bemærkninger til VVM Kulturmiljø Trafikale forhold Vækst og udvikling x x x 27 15/01636 Birgitte Norby x x x x x 28 15/01620 Claus Dalsgaard Olsen x x 29 14/18486, 15/01618 Lars Skovsboe Madsen x x x x 30 15/00781 Willem Van Hees x x x 31 14/18209 Jakob Johansen x 32 15/01682 Erik Paludan x x 33 15/01698 Klaus Jørgensen x x x x 34 15/01641 Svend Aage Hansen x x 35 15/01699 Svend-Aage Kroman x x x x 36 15/01638 Tommy Bonke x x x 8

9 2. Høringssvar fra myndigheder Faxe Kommune (høringssvar 1) Faxe kommune ønsker at projektets forudsætninger afklares så hurtigt som muligt, med henblik på at anlægget fremmes mest muligt. Det er også konstateret, at de nordvendte ramper ved Ulse indgår i VVMarbejdet. Det er kommunens opfattelse, at linjeføringen bør følge forundersøgelsens korridor A og med tilslutning til E47/E55 ved Rønnede. Kommunen påregner, at VVM-udredningsarbejdet vil tage overordnet sigte på at skabe en velfungerende sammenhæng mellem det statslige/-nationale, det regionale og det lokale vejnet. Vejdirektoratets bemærkninger Vi har noteret Faxe Kommunes holdning til valg af linjeføring og vil i det kommende arbejde med forslagene fra forundersøgelsen bl.a. inddrage kommunen i arbejdet med at tilslutte motorvejslinjeføringerne til det kommunale vejnet. Banedanmark (høringssvar 2) I forbindelse med elektrificering og hastighedsopgradering på jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved gør Banedanmark opmærksom på, at markvejsbroen ved Bomosevej 4 nedlægges. Årsagen til at Banedanmark nedlægger marksvejsbroen er, at banen skal elektrificeres og der skal opsætte et køreledningsanlæg, som kræver en større frihøjde end der er i dag under broen. Da ingen ejendomme har en tinglyst færdselsret til markvejsbroen og en genopførelse af broen ikke står økonomisk mål med de få brugere broen har, så blev det besluttet i september 2014, at denne nedlægges. Endelig afgørelse herom finder dog sted dette forår, når ekspropriationskommissionen fortager besigtigelse - og ekspropriationsforretninger. Vejdirektoratets bemærkninger I VVM-undersøgelsen vil Vejdirektoratet inddrage oplysningerne fra Banedanmark om dels ændringer som følge af elektrificeringen og dels rejsetidsforbedringerne som følge af hastighedsopgraderingen. 9

10 3. Høringssvar fra interesseorganisationer, foreninger og virksomheder Dansk Center for Herregårdsforskning (høringssvar 3) I høringssvaret beskrives hvilke negative konsekvenser forslag A fra forundersøgelsen vil have på herregårdskulturmiljøet og dets landskab. Dansk Center for Herregårdsforskning anbefaler, at man ved anlæg af en ny motorvej undgår at berøre herregårdslandskabet omkring Holmegaard Gods, så det værdifulde kulturmiljø kan sikres fremtidig bevaring. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I VVM-undersøgelsen vil der blive arbejdet videre med at udforme de 4 linjeføringer fra forundersøgelsen med fokus på at minimere påvirkningerne på omgivelserne. Påvirkningerne vil blive beskrevet og størrelsen af påvirkningsgraden vil blive vurderet. I forhold til linjeføring A vil påvirkningerne på herregårdslandsskabet omkring Holmegaard Gods også indgå i miljøvurderingen. Europa Nostra Danmark (høringssvar 4) Overordnet tager Europa Nostra afstand fra projektet, fordi de mener, at den bymæssige og landskabelige kulturarv, primært ved Holmegaard gods, vil lide overlast ved dette projekt. Det gælder også Porsmose og Gødstrup Enghave, hvor der er lagt store investeringer i at værne om nationale naturbeskyttelsesområder. Europa Nostra opfordrer til en alternativ linjeføring eller til at udvide den eksisterende vej. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I VVM-undersøgelsen vil ingen af linjeføringsforslagene med udgangspunkt i forundersøgelsens resultater påvirke de internationalt beskyttede (Natura 2000) eller fredede områder direkte. Der vil i VVMundersøgelsen blive gennemført en konsekvensvurdering af Natura 2000-området, hvor både direkte og indirekte påvirkninger af området vil blive belyst. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til høringssvar nr. 3 ovenfor. I forhold til de foreslåede alternativer henvises til bemærkningerne til høringssvar nr. 12. Bygnings Frednings Foreningen BYFO (høringssvar 5) BYFO gør indsigelse mod korridor A og E, da disse vil medfører betydelig forringelse af de storslåede herregårdslandskaber omkring Holmegaards og Sparresholms fredede hovedbygninger. Begge områder er i kommuneplanen for Næstved udpeget som særligt bevaringsværdige kulturmiljøer. Det opfordres derfor til, at man ser nærmere på korridor B og C eller endnu bedre udvider den eksisterende landevej. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Rammerne for VVM-undersøgelsen er beskrevet i kommissoriet for VVM-undersøgelsen. Det fremgår heri, at der skal undersøges 4 forslag til udbygning af Rute 54 til motorvejsstandard, som tager udgangspunkt i linjeføringerne A, B, C og E i forundersøgelsen. I forhold til herregårdslandskaberne ved Holmegaard og Sparresholm henvises der til bemærkningerne i høringssvar nr. 3 ovenfor. Kommissoriet omfatter ikke udbygning af den eksisterende vej, men anlæg af ny motorvej. Udbygning af den eksisterende landevej til motorvej vil medføre, at der skal anlægges nye lokalveje langs motorvejen for at skaffe den fornødne adgang til ejendomme m.m. i området. I forhold til nyanlæg vil udbygning af den eksisterende vej ofte inddrage mere areal, fordyre projektet og medføre et omfattende anlægsarbejde. VVMundersøgelsen vil dog overordnet undersøge et alternativ med delvis udbygning af den eksisterende landevej (et såkaldt 0+ alternativ), jf. bemærkningerne til høringssvar nr

11 Danmarksnaturfredningsforening (DN) Faxe afdeling (høringssvar 6) DN Faxe afdelingen er overvejende positiv overfor, at alle 4 forslag til korridorer blev undersøgt i forundersøgelsen. De ønsker allerhelst en motortrafikvejsløsning, da denne vil være mindre naturindgribende og tillige medføre et bedre klimaregnskab. DN håber, at der bliver udarbejdet et klimaregnskab for de forskellige løsninger. Der spørges til om der allerede er taget politisk beslutning om udbygning til motorvej, da det står nævnt flere gange i debatoplægget. DN så gerne at korridor A var udgået af VVMundersøgelsen, og påpeger at den brede skæring af Hesede Skov er mest naturindgribende. DN fremhæver, at det er i den sydlige del af Hesede Skov der er fundet hasselmus, som er en strengt beskyttet bilag IV-art. Der lægges vægt på, at korridorerne A, B og C vil give naturmæssige problemer på den østlige del, og på det foreliggende grundlag foretrækkes korridor E. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Der er generelt en opfattelse af, at der allerede på nuværende tidspunkt skal tages stilling til forslagene fra forundersøgelsen, og det er ikke tilfældet. Arbejdet i VVM-undersøgelsen tager udgangspunkt i forslagene fra forundersøgelsen, men de vil blive ændret og forsøgt tilpasset bedst muligt til omgivelserne efterhånden som VVM-undersøgelsen skrider frem. Der er mange forhold, som skal undersøges nærmere og fastlægges i løbet af de næste ca. 1½ år, som VVM-undersøgelse varer. Arbejdet med at udforme motorvejens forløb og tilslutninger undervejs vil ske sideløbende med at der indsamles viden om natur og miljø i området. Når VVM-undersøgelsen er færdig, vil projektet blive sendt i offentlig høring igen, hvor der bliver mulighed for at komme med sin mening om projektet. Vejdirektoratet vil på baggrund af VVM-redegørelsen og høringen fremsende en indstilling til transportministeren om projektet. Herefter vil der politisk blive taget stilling til projektet. Der vil indgå vurderingerne af linjeføringernes påvirkninger på klimaet i VVM-undersøgelsen. Som det fremgår af bemærkningerne til høringssvar nr. 5 indgår alle 4 forslag fra forundersøgelsen i projektet, og Vejdirektoratet tager til efterretning at DN mener at skæring af Hesede Skov vil være mindst indgribende, hvis motorvejen placeres tæt på den eksisterende landevej. VVM-undersøgelsen omfatter en eftersøgning af hasselmus i området. Danmark Naturfredningsforening (DN) Næstved afdeling (høringssvar 7) Overordnet ville DN gerne have haft mulighed for at diskutere behovet for endnu en motorvej og baggrunden for Vejdirektoratets trafikprognoser. Men til trods for dette forbehold anerkender DN, at der arbejdes videre med de fire korridorer i VVM-undersøgelsen. Med den nuværende viden anser DN, korridor E som det bedste valg. De fire korridorer bliver beskrevet i forhold til påvirkningerne på fugle, biodiversitet, rekreative værdier og visuelle påvirkninger. Korridor E vil lede vejen længst uden om EF-fuglebeskyttelsesområde F91, Holmegårds mose og Porsemosen. Korridor A, B og C vil dele Hesede skov og derved fragmentere dyre- og planteliv. DN foreslår en justering af Korridor E, hvor motorvejen kobles til rundkørslen ved erhvervsområdet ved Øverup og undgår derved en krydsning af jernbanen. DN opfordrer til, at prognoser og samfundsøkonomiske gevinster genovervejes i lyset af nye forskningsresultater, og at baggrunden for analyserne fremlægges og der gives mulighed for kommentering. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Som det fremgår af forundersøgelsen vil alle 4 linjeføringer inddrage naturområder til en ny motorvej og påvirke de rekreative områder på strækningen. Linjeføring E forventes med en sydligere linjeføring at have en mindre påvirkning på Natura 2000-området Holmegårds Mose og Porsmose, men vil bl.a. påvirke naturværdierne i skovbrynet og den sydlige del af Denderup Vænge. I VVM-undersøgelsen vil der blive redegjort for de miljømæssige påvirkninger fra alle de undersøgte linjeføringer. 11

12 I forhold til trafikprognoser anvender Vejdirektoratet resultater fra Landstrafikmodellen til at beskrive vækstforudsætninger, der giver forholdsvis lave bud på trafikvæksten. I trafikmodellen er usikkerheden primært tilknyttet væksten i trafikken op til åbningen og efter åbningen af projektet. Trafikberegningerne bruges bl.a. til at sammenligne de forskellige alternativer, og da usikkerheden må forventes at være ens for alle linjeføringerne, vil den ikke påvirke de indbyrdes forskelle. Til de samfundsøkonomiske beregninger benyttes TERESA, som er Finansministeriets og Transportministeriets metode til samfundsøkonomisk vurderinger af projekter indenfor transportområdet. I VVM-undersøgelsen vil de konsekvenser, som ikke bliver værdisat i den samfundsøkonomiske metode, blive vurderet kvalitativt. Vejdirektoratet ser positivt på forslaget med en alternativ tilkobling til Ringvej Øst og vil inddrage forslaget i VVM-undersøgelsen og undersøge om det vil være en bedre løsning til de sydlige linjeføringer B, C og E. Holmegaard Gods (høringssvar 8) Holmegaard Gods har i høringssvaret kommenteret det fremlagte udbudsmateriale til miljøundersøgelserne. Godset er overvejende positivt indstillet over for projektet, og mener der er behov for veludviklede trafikale forhold på Sjælland. Det er godsets opfattelse, at en sammenligning af linjeføringerne taler til linjeføring E s fordel. Til trods for det politiske pres bør VVM-undersøgelsen indeholde en løsning, hvor den eksisterende rute 54 udbygges, da dette vil være billigere, give færre gener for områdets beboere og natur. Godset foreslår både at linjeføring A skal omfatte en opgradering af kommunevejen fra rundkørslen ved sendemasten og ind til Næstved og at linjeføring E justeres, så den rettes ud mod den eksisterende rundkørsel på den østlige omfartsvej. I høringssvaret gives der detaljerede anbefalinger til de kommende analyser af trafik og miljøpåvirkninger i VVM-undersøgelsen, hvilket bl.a. omfatter: Udformning af tilslutningen til de lokale veje ved Holme-Olstrup Trafikmodel til beregninger af trafikale konsekvenser Trafikkens omfang og rutevalg Forbedring af trafikmodellens datagrundlag Hensyntagen til besluttede projekter, herunder forbedringer af jernbanen, nordlig omfartsvej ved Næstved og Femernforbindelsen Nye motorvejsramper ved tilslutningsanlæg nr. 36 ved Ulse Fremskrivning af trafikken i år og analyse af trafikspring Vurdering af erhvervsudviklingen i området Følsomheds analyse af trafikforudsætningerne Konflikt med naturgenopretningsprojekter Økonomiske og miljømæssige konsekvenser på Natura 2000-området Værdisætning af miljøomkostninger i den samfundsøkonomiske analyse Konsekvenser for historiske bygninger og kulturmiljø Afklaring af udlæg af industrizone omkring linjeføring A på godsets arealer Detaljerede beregninger af hydrologiske konsekvenser af linjeføringerne Eventuelle blødbundsområder Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for de detaljerede anbefalinger til VVM-undersøgelsen. Dokumentationen for de trafikale og samfundsøkonomiske beregninger vil blive beskrevet i VVM-redegørelsen, der bl.a. vil omfatte hvilke forudsætninger og modeller, der er anvendt i beregningerne. Det fremgår af kommissoriet for VVM-undersøgelsen, at de nordvendte ramper ved Ulse (tilslutningsanlæg nr. 36) indgår i undersøgelsen. 12

13 I forhold til Gødstrup Engsø og Natura 2000-området vil der, som tidligere nævnt, blive gennemført en konsekvensvurdering af påvirkningen fra en ny motorvej i linjeføring A i VVM-undersøgelsen og andre linjeføringer som måtte have en påvirkning, jf. bemærkningerne til høringssvar nr. 4. De samfundsøkonomiske beregninger omfatter ikke alle miljøomkostninger, som beskrevet i bemærkningerne til høringssvar nr. 7. VVM-undersøgelsen omfatter ikke fremtidige udlæg i kommuneplanen til arealanvendelse langs det fremtidige anlæg. Men Vejdirektoratet har løbende dialog med Faxe og Næstved Kommuner, så de fremtidige kommunale arealanvendelser kan indpasses bedst muligt. Derimod vil undersøgelsen omfatte påvirkninger af kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger samt påvirkninger af moser, søer, vandløb m.m. i forhold til den gældende regulering i kommuneplanen. Der vil også blive gennemført de nødvendige geotekniske undersøgelser blandt andet i forhold til at kunne vurdere de anlægsøkonomiske omkostninger. I forhold til ønsket om at inddrage opgradering af kommunevejen ind til Næstved midtby, så vil en sådan opgradering ikke indgår i VVM-undersøgelsen. Det er en kommunal opgave. Vedrørende ønsket om en udbygning af den eksisterende vej til motorvej henvises der til bemærkningerne i høringssvar nr. 5 og til høringssvar nr. 7 vedr. forslag om alternativ tilkobling. Gisselfeld Kloster (høringssvar 9) Gisselfeld bakker overordnet op om beslutning for at udbygge det trafikale vejnet i området omkring Næstved, og der lægges vægt på, at den løsning som vælges skal være den som er bedst for både økonomien, samfundsforrentningen, naturen samt miljøet. Gisselfeld peger på de samme forslag til justering af linjeføring A og E som Holmegaard Gods. Endvidere gives der detaljerede anbefalinger til VVMundersøgelsen under emnerne: Anvendelse af trafikmodel Dækningsgrad for modelberegninger Fremskrivning af erhvervsudviklingen Modellens afkastberegninger Naturgenopretningsaftaler Naturbeskyttelse Hydrologi Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Der henvises til bemærkningerne til høringssvar nr. 8 Sparresholm Gods(høringssvar 10) Sparresholm Gods er overrasket over at linjeføring E indgår i VVM-undersøgelsen, da linjeføringen er problematisk af flere grunde (længere vej, miljø- og naturforhold m.m.) og savner trafikal begrundelse. Desuden vil linjeføringen komme meget tæt på godsets fredede hovedbygning. I høringssvaret er de væsentligste betænkninger ved linjeføringen nærmere gennemgået. Der peges i stedet på en alternativ rute via Skuderløse over Haslev. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Det fremgår af kommissoriet for VVM-undersøgelsen at de 4 forslag fra forundersøgelsen vil indgå i VVMundersøgelsen. Konsekvenserne af de enkelte linjeføringer vil blive detaljeret beskrevet i VVM-redegørelsen, som er baseret på grundige miljøundersøgelser langs linjeføringerne. I forhold til det alternative forslag om en nordlig linjeføring til Haslev, henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr

14 4. Høringssvar fra borgere og grupper af borgere Borgergruppen v/benno Clausen (høringssvar 11) Borgergruppen for en rute 54 med omtanke ønsker overordnet at gøre indsigelser mod projektet og specielt linjeføring A. Vejdirektoratet kritiseres for arbejde i forundersøgelsen, herunder placeringen af en motorvej, det trafikale grundlag, at linjeføring A promoveres ved at udelade store udgifter. Linjeføringerne B og C er udelukkende medtaget for at kunne frasorteres, mens løsning E med tilslutning ved Kalby Ris og ved Tappernøje vil være den mest fornuftige beslutning. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet skal præcisere, at forundersøgelsen ikke er beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til vejprojektet. Forundersøgelsen er en indledende planlægningsundersøgelse, som danner baggrund for beslutningen for at igangsætte denne VVM-undersøgelse. VVM-undersøgelsen omfatter både vejtekniske, økonomiske og miljømæssige bearbejdning af de 4 linjeføringer A, B, C og E, hvilket vil blive beskrevet i VVM-redegørelsen og fremlagt til offentlig høring, jf. bemærkningerne i høringssvar nr. 6. I forhold til forudsætningerne i forundersøgelsen for linjeføring A henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr.15. Gødstrup Bylaug (høringssvar 12) Bylauget gør indsigelse mod forslag A i forundersøgelsen, og der sættes spørgsmålstegn ved behovet for en motorvej, da det egentlige problem for pendlere er trængslen mellem Køge og København. Motorvejen er et politisk prestigeprojekt. En motorvej er 5 gange så dyr som en udvidelse af den nuværende vej og der spørges om det ikke vil være fornuftigt at tage forslag 0+ og 0++ med i VVM-undersøgelsen. Forundersøgelsen kritiseres for at behandle forslag A og forslag E for negativt. Bylauget giver udtryk for at VVM-undersøgelsen er blevet politisk begrænset og undrer sig over at der afsat 350 mio. kr. til en 1. etape. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet ser positivt på forslaget om at medtage en udbygning af den eksisterende landevej med udgangspunkt i løsningsforslagene i 0+ eller 0++ i forundersøgelsen. Forslaget vil blive medtaget i VVMundersøgelsen, hvor der vil blive lavet en overordnet udformning og vurdering af et udbygningsforslag på linje med et alternativ med udbygning af den kollektive trafik. VVM-undersøgelsen omfatter hele strækningen mellem Næstved og Rønnede, og det vil ikke have indflydelse på projektet, at der i trafikaftalen er afsat nogle midler til projektet. Senere i projektet når linjeføringerne er fastlagte, vil der blive udarbejdet forskellige forslag til etapeopdelinger af de forskellige linjeføringer. Anette Lamhauge (høringssvar 13) I høringssvaret bliver der udtrykt overraskelse over at alle linjeføringerne A, B, C og E indgår i VVMundersøgelsen, og at der ikke kun arbejdes videre med linjeføring A og tværforbindelse nord om Holme- Olstrup med kobling til Sydmotorvejen ved Haslev. Høringssvaret indeholder detaljerede argumenter mod linjeføring B, C og E i forhold til: Trafikaftalen Handelsbalancen og CO 2 -regnskabet Kulturhistorisk bevaringsværdi Sjældent kirkesyn Vestenvinden Borgernes vilkår Bevarelse af dyrelivet 14

15 Der er vedlagt en underskriftsindsamling 182 stemmer for linjeføring A fra forundersøgelsen og subsidiært det nordlige alternativ til Haslev. Endelig er der vedlagt en tidligere underskriftsindsamling for forslag A3 i forundersøgelsen. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I forhold til opgavens rammer henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 6 og i forhold til det nordlige alternativ til bemærkningerne til høringssvar nr. 14. Dan H.A. Christensen (høringssvar 14) Høringssvaret indeholder en omfattende argumentation i forhold til at påpege fordele ved en såkaldt linje D, som er en tværforbindelse med udgangspunkt i den nye fordelerring ved Næstved (samme sted som de øvrige linjeføringer). Linjeføringen går nord om Holme Olstrup, og følger banen, tæt forbi Bråby, øst om Haslev og til Sydmotorvejen ved Ulse eller Høsten Torp. Der er medsendt kortbilag med linjeføringer indtegnet. Der er derudover medsendt 441 underskrifter for forslaget. I debatoplægget vedr. rute 54 savnes den alternative rute via Haslev til Sydmotorvejen, som adskillige borgere har talt for. Dan har opgjort fordelene ved en sådan rute og de gennemgås i høringssvaret, og han oplister disse konklusioner: Den samlede trafik på en alternativ rute vil spare timer dagligt i forhold til linje A. Hvis 70 % er fritids- og bolig-arbejdsstedsrejser og 30 % er erhvervskørsel på rute 54, vil den samfundsmæssige meromkostning ved linje A sammenlignet med den alternative rute være kr. om dagen. Den samlede besparelse ved at vælge en alternativ rute (D) i stedet for linje A vil kunne betale hele den alternative rute på 12 år. Rute D vil spare tons CO 2 i forhold til de øvrige ruter, A, B, C og E. Rute D har en betydelig bedre intern rente. Rute D har en betydelig bedre nettogevinst pr. investeret krone. Økonomifordelen er så tydelig på rute D, at det vil være tydeligt for den enkelte billist, da en pendler mellem Næstved og København vil spare ca kr. om året. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for det fremsendte forslag, men skal også indledningsvis bemærke, at forslaget ligger udenfor opgavens rammer, som er beskrevet i kommissoriet for VVM-undersøgelse. I kommissoriet fremgår det, at mulighederne for en motorvej mellem Næstved og Rønnede skal undersøgelse i forlængelse af forundersøgelsens resultater. Vejdirektoratet vil medtage forslaget i den indledende del af VVM-undersøgelsen, hvor der vil blive lavet en overordnet screening og vurdering af et nordligt alternativ på linje med alternativerne med udbygning af den kollektive trafik og udbygning af den eksisterende vej. Uden at have arbejdet videre med forslaget, vil vi på nuværende tidspunkt komme med følgende betragtninger om forslaget: Det fremgår af de vedlagte skitser, at den foreslåede linjeføring til Høsten Torp er ca km lang. Med et udgangspunkt om de samme enhedspriser som anvendt i forundersøgelsen vil strækningen alt andet lige være ca. 25 % dyrere end en vej mellem Næstved og Rønnede. Den foreslåede linjeføring går gennem Faxe Kommune på størstedel af strækningen. Så vidt Vejdirektoratet er bekendt, indgår en sådan tværforbindelse ikke i Faxe Kommunens planer om den fremtidige infrastruktur i kommunen. 15

16 Det er Vejdirektoratets opfattelse, at Faxe Kommunen anbefaler på en højklasset forbindelse til/fra Rønnede og med en hensigtsmæssig udformning af et kommende tilslutningsanlæg, som kan tilgodese en tilpasning med ECOValley -området bedst mulig. En overordnet miljøscreening viser, at der er risiko for at komme i konflikt med Natura 2000-området Holmegårds mose og Porsmose ved Gødstrup Engsø, hvor engsøen og den eksisterende jernbane ligger tæt på hinanden og der er begrænset areal til en ny vej. Forslaget rummer også en mulig tilslutning ved Ulse, som vil komme i konflikt med Natura 2000-området Søer ved Bregentved og Gisselfeld, hvor vejen vil krydse den sydlige del af området. Vi har ikke haft grundlag for at kontrollere de medsendte beregninger om samfundsøkonomi m.m., men kan henvise til bemærkningerne i høringssvar nr. 7, hvor det fremgår at vejprojekters samfundsøkonomiske effekter bliver beregnet med metoden TERESA, som er Finansministeriets og Transportministeriets metode til samfundsøkonomisk vurderinger af projekter indenfor transportområdet. Jacob Mortensen & Jannie Sindlev (høringssvar 15) Høringssvaret gør indsigelse mod korridor A i forundersøgelsen. Projektet giver anledning til bekymring og rejser en del spørgsmål. Spørgsmålene angår følgende emner: Villa Gallinavej som tilkørselsvej til motorvejen Afledning af vejvand til åer, vandløb og Natura 2000-områder Trafikale forudsætninger Krydsning af jernbanen og eventuelle gasledninger Påvirkning af naturen ved krydsning i Hesede Skov Tilskud til støj over 63 db Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet er opmærksomt på at planlægningen af en ny motorvej skaber bekymring i nærheden af de undersøgte linjeføringer. Derfor er alle meget velkomne til at kontakte os i Vejdirektoratet, da vi hurtigt kan give en tilbagemelding på spørgsmål til projektet og kan forklare hvad der foregår lige nu. I forhold til spørgsmålene til forudsætningerne i forundersøgelsen, så er det alle spørgsmål, som vil blive behandlet i VVM-undersøgelsen og resultatet vil blive beskrevet i VVM-redegørelsen, som fremlægges i offentlig høring i I løbet af undersøgelsen kan projektet følges på Vejdirektoratets hjemmeside. Torry og Inger Christensen (høringssvar 16) Der gøres indsigelse mod linjeføring A, B og C i forundersøgelsen, hvor der gøres opmærksom på at undersøgelsen er utilstrækkelig i forhold til: Fejl i beregningerne Forkerte kort i Natura 2000 området er benyttet Økonomi for piloteringved mosen og højbro over jernbanen Tilslutning ved Villa Gallinavej. Der peges i stedet for på linjeføring E, som er et alternativ, der bør benyttes. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I forhold til linjeføringerne i forundersøgelsen henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 15 ovenfor. 16

17 Ravnstrup Landsbylaug v/formand Dan Wolffbrandt (høringssvar 17) Landsbylauget foreslår at forslag B, C og E tilkobles Ring Øst ved rundkørslen ved Stenlængegårdsvej og specifikt hvilken besparelse en sådan justering af linjeføring C vil medføre. Landsbylaget vil endvidere gerne have en miljøberegning af den foreslåede løsning for linjeføring C. Høringssvaret indeholder 66 underskrifter mod en motorvejslinjeføring gennem Ravnstrup. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Som det fremgår af bemærkningerne til høringssvar nr. 7 vil forslaget blive undersøgt i VVM-undersøgelsen, hvilket også vil omfatte en miljøvurdering af forslaget og en beregning af anlægsomkostningerne. Ericka Heyckendorff (høringssvar 18) Det bliver fremført i høringssvaret, at borgernes forslag om en alternativ rute D bør inddrages i VVMundersøgelsen, som også er beskrevet i høringssvar nr. 14 med følgende argumenter: Rute D tilgodeser de trafikale problemer bedst Erhvervslivets behov skal undersøges grundigere Der bør vælge den rute, der giver mindst CO2 Natura 2000-området, Holmegaards mose, bør aflastes Forbedring af vejforbindelsen mellem Haslev og Næstved Ingen motorvej gennem Sparresholmplateauet Høringssvaret afsluttes med 5 særlige forhold, som Vejdirektoratet skal være opmærksomme på: Kulturværdier og landskabelig kvalitet ved Sparresholm Økologiske forbindelser syd for Toksværd Vindmøller ved Sparresholm Forbindelsen til Haslev Fremtidige forbindelser Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for opmærksomhedspunkterne, som er noteret. I forhold til at styrke de lokale vejforbindelser til Haslev, så henviser Vejdirektoratet til Faxe og Næstved kommuner, da de har ansvaret for disse veje. Med hensyn til bemærkninger om et nordligt alternativ henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 14. Heine Skjerning (høringssvar 19) I høringssvaret fremføres det synspunkt at det alene er linjeføring A og den alternative rute D til Haslev, der bør undersøges i VVM-undersøgelsen, da disse linjeføringer bedst beskytter Holmegaard Mose. Desuden fremføres, at: Alle naturområder i Næstved Kommune bør undersøges og indgå i planlægningen Alle baghaveinteresser og alliancer bør kortlægges og indgå i debatten. Klimapolitikken bør vægtes i beslutningen om en ny vej Linjeføring E bør allerede på nuværende tidspunkt annulleres. Der er vedlagt en folder om Sparresholmplateauet til høringssvaret. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for informationerne om Sparresholm, som vil indgå i VVM-undersøgelsen. Det skal tilføjes, at undersøgelsen netop omfatter indsamling af data om natur- og miljøforholdene omkring alle de undersøgte linjeføringer. I forhold til at undlade at undersøge linjeføring E, så henvises der til 17

18 bemærkningerne til høringssvar nr. 5. Påvirkningerne på klimaet vil indgå på linje med de mange andre miljøforhold, som bliver behandlet i undersøgelsen. I VVM-undersøgelsen er det Vejdirektoratets opgave, at udforme og vurdere konsekvenserne af de undersøgte linjeføringer, hvilket vi bruger alle vores faglige kvalifikationer til. Hvad der foregår i denne lokale debat, sker udenfor rammerne af vores opgave. I løbet af undersøgelsen vil vi meget gerne informere om hvordan det faglige arbejde skrider frem. Lise Lotte Christensen & Thomas Lander (høringssvar 20) I høringssvaret gøres der indsigelse mod linjeføringer A, B, C fra forundersøgelsen. Forundersøgelsen beskrives som bestilt arbejde og smal, baseret på utilstrækkelige trafikmodeller. Der er fejl i beregninger og u-opdaterede kort er anvendt, som får undersøgelsen til at pege på linjeføring A eller B. Der kræves at få en uvildig og saglig VVM-undersøgelse. Desuden tilføjes bemærkninger om: Linjeføring A, B og C vil i massiv udstrækning påvirke de internationalt beskyttede områder Holmegårds Mose og Porsmosen Observerede sjældne dyrearter, som skal beskyttes (fugle, pattedyr og padder) Naturgenopretningsprojektet Manglende omkostninger i forundersøgelsen En justeres linjeføring E bør undersøges. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I VVM-undersøgelsen vil de enkelte linjeføringer blive undersøgt på lige fod, og det er som beskrevet i bemærkninger ovenfor Vejdirektoratets opgave, at udforme og vurdere konsekvenserne af de undersøgte linjeføringer. Forundersøgelsen er en indledende undersøgelse, som indeholder et overslag for de nævnte udgifter, som I omtaler i jeres høringssvar. I forhold til kobling af linjeføring E til Ring Øst henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 7. Hans Erik Jørgensen (høringssvar 21) I høringssvaret fremlægges synspunkter til de foreslåede linjeføringer med vægt på de naturmæssige konsekvenser (i relation til fuglelivet): Linjeføring A: Den mest problematiske i forhold til flere værdifulde naturområder med mange ynglede fugle, hvor flere er bilag I-arter på Fuglebeskyttelsesdirektivet. Linjeføring B: Her vil påvirkning af Pormose/Gødstrup sø-området undgås, men der vil stadig være negative konsekvenser ved Hovmose. Linjeføring C: Gunstig i forhold til naturforholdene, men løser ikke de trafikale problemer på den østlige del af rute 54. Linjeføring E: Den bedste løsning ud fra naturbeskyttelsesmæssige betragtning. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for oplysningerne og kan tilføje at påvirkningerne af fugle naturligvis indgår i VVMundersøgelsen. I forhold til bemærkningerne om linjeføring C, kan vi oplyse, at der vil blive tale om en motorvej på hele strækningen mellem Næstved og Rønnede, hvor linjeføringen vil være sammenfalde med de øvrige linjeføringer på den østlige del af strækningen. Knud Aundal (høringssvar 22) I høringssvaret fremsættes en række forhold, som Vejdirektoratet skal være opmærksomme på i forbindelse med VVM-undersøgelse af linjeføring E. 18

19 Forekomst af flagermus herunder Bredøret flagermus Planlagte vindmøller i tracéet Herregårdsmiljø omkring Sparresholm Omvej for Toksværd- og Holme Olstrup pendlere, turister til BonBon-land og erhvervstrafikken fra Faxe samt trafikken mellem Næstved og Haslev. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for oplysninger om flagermus og er opmærksomme på at der er mange flagermusarter i området, hvilket også er afspejlet i vores program for naturundersøgelserne. Vi indhenter naturligvis tilgængelige viden om flagermus i undersøgelsesområdet og kortlægning af flagermus udføres i tre trin. Til at starte med gennemføres en grundig gennemgang af luftfoto af undersøgelsesområdet, hvor ledelinjer og store træer identificeres, som kan være potentielle levesteder. Herefter gennemføres feltbesigtigelser af udvalgte steder til at GPS-sætte potentielle flagermustræer og udvælge steder til lytning af flagermus med ultralyds-udstyr. Lytningerne vil foregå to gange i løbet af sommeren i hhv. ynglesæsonen (juni) og efter ynglesæsonen (august-september). Familien Christiansen (høringssvar 23) Familien vil sammen med de nærmeste 6 naboer blive berørt af en motorvej og spørger til om undersøgelsen ikke omfatter en udbygning af den eksisterende Rute 54. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet har stor forståelse for den rejste bekymring, og i forhold til ønskerne om en udbygning af den eksisterende landevej henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 5 og nr. 11. Lars Johansen og Lone Skou (høringssvar 24) I høringssvaret fremføres bekymring for en ny motorvej, som vil gå gennem nabolaget og bremse al innovation og udvikling. Et andet påpeget problem er støjniveauet som en motorvej medfører, hvordan ville dette imødegås og hvorfor udbygger man ikke den eksisterende landevej 54. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet vil i VVM-undersøgelsen redegøre for de støjmæssige konsekvenser af de enkelte linjeføringer, hvilket også indebærer vurdering af behovet for støjdæmpende indsatser i projektet. I forhold til ønsket om at inddrage et alternativ med udbygning af den eksisterende landevej, så henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 12. Annette og Kim Gissel (høringssvar 25) I høringssvaret udtrykkes der bekymring for støj- og lyspåvirkningerne fra en evt. motorvej, da ejendomme ligger tæt på den nuværende landevej med tilvokset beplantning, der giver en støj- og lysdæmpende effekt. Der udtrykkes forventning om at der tages hensyn til disse forhold i VVM-undersøgelsen. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet vil inddrage oplysningerne om de rejste forhold i VVM-undersøgelsen, når der arbejdes med at udforme linjeføringerne. Det er endnu for tidligt at kunne tage stilling om den eksisterende beplantning kan bevares, men Vejdirektoratet er opmærksomme på problemstillingen. Niels Okking og Torben & Christina Jensen (høringssvar 26) I høringssvaret sættes der spørgsmålstegn ved behovet for en ny motorvej, og det konstateres at synspunktet ikke vil have nogen vægt i den store planlægning, men at en motorvej vil ødelægge dagligdagen for mange mennesker i et velfungerende lokalmiljø. Der opfordres til, at der kigges nærmere på den alternative rute til Haslev. 19

20 Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I forhold til behovet for en ny motorvej henvises der til transportministerens svar af 6. februar 2015 til Niels Okking. I forhold til ønsket om at inddrage den alternative rute til Haslev henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 14. Birgitte Norby (høringssvar 27) I høringssvaret beskrives et forslag til ændring af linjeføring A nord om Holme-Olstrup, som er illustreret på en vedlagt skitse. Dette forslås, at linjeføringen flyttes længere mod syd (indover parkeringsarealet ved BonBon-land), at vejen graves ned i terrænet og at der anlægges et tilslutningsanlæg på Gødstrupvej syd for Gødstrup samtidig med at vejen mod nord lukkes for andre end beboere. Kørselsmønsteret for lokaltrafikken mellem Haslev og Næstved er også beskrevet i høringssvaret. Endeligt er kultur- og naturværdier i Hesede Skov og Villa Gallinavej detaljerede beskrevet. I forlængelse heraf advares der kraftigt imod at lave en bred skæring af Hesede Skov, som beskrevet i forundersøgelsens forslag A2. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet har noteret ændringsforslagene, som i det omfang det er teknisk muligt vil blive inddraget i VVM-undersøgelsen. Ulemperne ved en bred skæring af Hesede Skov er også noteret. Claus Dalsgaard Olsen (høringssvar 28) I høringssvaret beskrives trafikforholdene som pendler mellem Brandelev og Brøndby, som på rute 54 ikke opleves som problematiske. Claus er som udgangspunkt ikke for en motorvej mellem Rønnede og Næstved. Hvis den skal bygges, påpeges det, at trafik flowet på rute 54 skal undersøges grundigt og bruges som grundlag for at vurdere behovet for tilslutninger på motorvejen. Hvis ikke der etableres tilslutninger på strækningen, er det vigtigt at landevejen bevares. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet vil i VVM-undersøgelsen gennemføre trafikberegninger for de enkelte linjeføringer. Dette indebærer også vurdering af behovet for tilslutningsanlæg på motorvejen midtvejs mellem Næstved og Rønnede, da trafikmængden på motorvejen også vil afhænge af adgangen til motorvejen på strækningen. Lars Skovsboe Madsen (høringssvar 29) I høringssvaret lægges der kraftigt op til en udvidet undersøgelse, hvor fokus på at skabe et bedre vurderingsgrundlag for klimaændringer og CO 2 -udledninger fra de forskellige linjeføringer. Det fremføres, at linjeføring E bør kasseres, da den har størst CO 2 -udledning. Der foreslås en korrigeret løsning, som går nord om Hesede Skov og via Haslev til Sydmotorvejen. Der fremsættes 12 argumenter for at vælge denne løsning, som også er beskrevet i høringssvar nr. 14. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Med hensyn til valg af løsning nord om Hesede Skov og via Haslev henvises der til bemærkninger til høringssvar nr. 14. Vejdirektoratet vil i VVM-undersøgelsen gennemføre beregninger på det samlede CO 2 - udslip for de konkrete projektforslag, så det bliver muligt at vurdere sammen med de øvrige miljøpåvirkninger. Willem Van Hees (høringssvar 30) I høringssvaret fremføres, at alle de fire linjeføringer i VVM-undersøgelsen er underlegne i forhold til en alternativ rute fra Næstved med en tilslutning til Sydmotorvejen ved Ulse eller Høsten Torp. Der lægges vægt på, at linje E vil betyde en stor omvej for bilisterne, som skal mod København samt være en trussel mod flagermus samt de rekreative aktiviteter i Denderup skoven og Sparresholm. Der ønskes svar på en række spørgsmål bl.a. om støjniveau ved boligen, hvad det konkret betyder for helbredet, om der vil blive brugt 20

21 støjreducerende asfalt og opsat støjskærme eller etableret beplantning samt hvilke veje, der evt. bliver lukket og hvordan man kommer på motorvejen mod København. Der er vedlagt en flagermusundersøgelse i området ved Sparresholm fra 2012 og henvises til en igangværende undersøgelse i Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for oplysningerne om flagermusundersøgelserne og er også bekendt med den nyeste undersøgelse fra I VVM-undersøgelsen vil de støjmæssige konsekvenser blive beskrevet for de undersøgte linjeføringer, og det vil fremgå hvilken påvirkning det vil medføre på de enkelte ejendomme langs strækningen. Det vil også omfatte vurderinger af behov og evt. placering af støjreducerende indsatser, der vil blive indarbejdet i projektet. Det vil også blive beskrevet hvordan det lokale vejnet vil blive tilkoblet en ny motorvej og hvordan de enkelte ejendomme får adgang hertil. Jakob Johansen (høringssvar 31) I høringssvaret foreslås, at der anlægges en motorvej på hele strækningen mellem Næstved og Rønnede. En sådan løsning er nødvendig, hvis byen overhovedet skal have noget ud af projektet. Det fremføres, at en motorvej vil tiltrække virksomheder og bedre forbinde Næstved med København. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet har noteret synspunktet. Erik Paludan (høringssvar 32) I høringssvaret fremføres en række gode grunde til ikke at vælge linjeføring A i forundersøgelsen. Dette omfatter hensyn til mennesker, dyr og natur i området, som vil blive påvirket af en motorvej, bl.a. beboerne i Holme-Olstrup, Gødstrup, Boserup, Vester Egede samt landsbyen Ravnstrup, det unikke dyreliv i Gødstrup Engsø samt Natura 2000-området. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet har noteret synspunkterne og vil i VVM-undersøgelsen redegøre hvilke påvirkninger og nødvendige afværgeforanstaltninger projektet vil medføre. Klaus Jørgensen (høringssvar 33) I høringsbrevet påpeges, at der også indgår menneskelige faktorer i projektet, foruden de støj- og forureningsmæssige forhold. Det ønskes undersøgt at den offentlige transport forbedres eller den eksisterende vej udbygges. Der gøres opmærksom på et fortidsminde ved Loddervej, som bør undersøges nærmere. Der peges på en linjeføring nord om Holme-Olstrup. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for oplysningerne om fortidsmindet, som vil indgå i VVM-undersøgelsen. I forhold til alternativer om kollektiv trafik og udbygning af den eksisterende vej henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr. 12. Svend Aage Hansen (høringssvar 34) Høringsforslaget lægger vægt på et forslag om en vejforbindelse fra Næstved til Sydmotorvejen med tilslutning ved Ulse (kaldet ved F). Forslaget er delvis sammenfaldende med forslag omtalt i høringssvar nr. 12. For dette alternativ er beregninger foretaget, som kan ses i bilaget til høringssvaret. Det forventes yderligere, at VD foretager beregninger af en alternativ facadeløs landevejsløsning fra Faxe til Ulse, som er nærmere beskrevet i bilaget sammen med en illustration af forslaget. Endelig er der vedhæftet et åbent brev fra Toksværd gruppen i bilaget, som argumenterer for en alternativ rute, som vil genere færre borgere. 21

22 Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Med hensyn til valg af løsning nord om Hesede Skov og via Haslev henvises der til bemærkninger til høringssvar nr. 12. Der er dog den forskel, at høringssvaret argumenterer for en forbindelse med en ny tilslutning ved Ulse. Der argumenteres med, at de nordvendte ramper kun vil være berettiget, hvis man samtidigt udbygger tilslutning til Sydmotorvejen på dette sted. Med hensyn til en planlægning af en evt. ny forbindelse fra Faxe til Ulse vil det være en kommunal opgave, at igangsætte en planlægning af dette. Der vil ikke i VVM-undersøgelsen blive arbejdet videre med dette. Svend-Aage Kroman (høringssvar 35) En alternativ rute foreslås, der i højere grad vil tilgodese miljøforhold og infrastruktur i Faxe Kommune. Der opstilles tre punkter, som refererer til hvordan de foreslåede løsninger ikke afhjælper de trafikale problemer. Ved den alternative løsning føres motorvejen fra Næstved nord om Vester Egede og føres langs med nuværende landevej 54. Der er vedhæftet en skitse med forslaget, som kan ses i bilaget, hvor der også er foreslået en linjeføring til en omfartsvej ved Rønnede. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret Vejdirektoratet takker for forslaget og kan oplyse, der i VVM-undersøgelsen vil blive arbejdet videre med at udforme linjeføringerne og herunder tilslutningen til Sydmotorvejen. Som udgangspunkt vil motorvejskrydset blive placeret ved Rønnede for linjeføring A, B og C. Projektet vil ikke omfatte anlæg af en omfartsvej ved Rønnede, da det er en kommunal opgave. I det omfang det teknisk og økonomisk er hensigtsmæssigt vil Vejdirektoratet inddrage prøve at inddrage nogle af tankerne i forslaget. Tommy Bonke (høringssvar 36) I høringssvaret udtrykkes forbavselse over at linjeføring A indgår i VVM-undersøgelsen, da den berører fredede naturområder og kulturarv. Det påpeges, at det må være mere kostbart at føre en vej over moser i forhold til de geologiske og hydrologiske forhold samt forurening fra trafikken og spildevand fra vejbanerne. Der bliver spurgt om Villa Galinavej skal udvides, og hvorfor ruten over Tappernøje ikke er vælges. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvaret I VVM-undersøgelsen vil de nævnte forhold blive undersøgt og beskrevet. I forundersøgelsen er der vist et muligt tilslutningsanlæg ved Villa Gallinavej, men det skal undersøges nærmere i VVM-undersøgelsen og de trafikale effekter på lokalvejene skal beskrives og vurderes. I forhold til de øvrige bemærkninger til linjeføring A henvises der til bemærkningerne til høringssvar nr

23 Bilag med alle høringssvar 23

24 Høringssvar 1

25 Høringssvar 2 Til Vejdirektoratet Att.: Lene Michelsen Banedanmark har også modtaget vedlagte høringssvar fra blandt andre Anette Lamhauge, Bjarne Mortensen og en række medunderskrivere, og som er sendt til flere. Som Banedanmarks bidrag til Vejdirektoratets høringssvar i idéfasen kan vi oplyse om to forhold, som følger: Bomosevej Anette Lamhauge og Bjarne Mortensen, Bomosevej 4 indsendte den 21. april 2014 et positiv høringssvar (kopi vedlagt) på Banedanmarks forslag om at nedlægge markvejsbroen over banen ved Bomosevej 4. Deres høringssvar genfindes i vores høringsmateriale på vores hjemmeside. Årsagen til at Banedanmark nedlægger marksvejsbroen er, at banen skal elektrificeres og der skal opsætte et køreledningsanlæg, som kræver en større frihøjde end der er i dag under broen. Da ingen ejendomme har en tinglyst færdselsret til markvejsbroen og en genopførelse af broen ikke står i økonomisk mål med de få brugere broen har, så blev det politisk besluttet i september 2014, at denne nedlægges. Endelig afgørelse herom finder dog sted dette forår, når ekspropriationskommissionen fortager besigtigelse - og ekspropriationsforretninger. Det er Banedanmarks opfattelse, at marksvejsbroen og de tilstødende grusveje ikke vil kunne benyttes som offentlig vej som antydet i brevet. Det vil kræve en betydelig opgradering og vil også have store konsekvenser for ejendommen Bomosevej 4, hvis broen placeres samme sted. Forbedret kollektiv trafik Derudover kan vi fortælle, at med den politiske aftale om Togfonden DK er det besluttet at gennemføre en hastighedsopgradering på strækningen til 160 km/t samtidig med elektrificeringen. Det betyder, at der i 2018, når den ny bane mellem København Ringsted åbner, kommer en direkte togforbindelse mellem Holme Olstrup via den nye station Køge Nord - til København. Rejsetiden reduceres betydeligt fra i dag. Fx vil en rejse fra Haslev til København som i dag tager en time, blive reduceret til 38 minutter, dermed opnås en rejsetidsgevinst på 22 minutter. Det vil også være tilfældet for rejsende fra Holme Olstrup, og fremgår af vores VVM redegørelse. Link til den gennemførte VVM undersøgelse for både en elektrificering og hastighedsopgradering på strækningen Køge Nord-Næstved: Vh Annette Legart Annette Legart Project Manager Banedanmark Electrification Programme Amerika Plads 15 DK-2100 København Ø T:

26 Vejdirektoratet Holme-Olstrup, d. 5. januar Høringssvar i forbindelse med VVM-undersøgelse af en opgradering af rute 54, Næstved- Rønnede der vil få vidtrækkende konsekvenser for borgerne og kulturhistorien i Holme- Olstrup Vejdirektoratet holdt d. 17. december 2014 et informationsmøde i Toksværdhallen i Næstved Kommune forud for VVM-undersøgelsen af en opgradering af rute 54, Næstved-Rønnede. Det var til stor overraskelse for flere af borgerne og erhvervsdrivende, at de af Vejdirektoratet fire foreslåede korridorer (A, B, C og E) alle bliver undersøgt, og at der ikke kun arbejdes videre med korridor A, der går nord om Holme-Olstrup, alternativt det "alternative foreslag" via korridor A, men med kobling til Køgebugtmotorvejen, som Vejdirektoratet blev forelagt på mødet i Toksværdhallen d. 17. januar Overraskelsen skal ses i lyset af flere forhold: 1) Trafikaftalen 2014 Citat: "Ny politisk aftale Der er den 24. juni 2014 indgået en trafikaftale 2014 vedrørende udmøntning af disponible midler i Infra-strukturfonden. 26. juni 2014 Parterne bag aftalen noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at opgradere Rute 54 mellem Næstved og Rønnede. Forundersøgelsen omfatter en række forskellige mulige linjeføringer og vejstandarder, hvor en motorvej i linjeføring A har et meget højt samfundsøkonomisk afkast." De beregnede gevinster ved en linjeføring via korridor B, C eller E er overvurderet, idet der er lagt til grund, at pendlerne nord fra Rute 54, fx pendlerne fra Fensmark, vil benytte sig af en motorvejsstrækning via korridor B, C eller E. Pendlerne fra fx Fensmark vil ikke benytte sig af en motorvejsstrækning via korridor B, C eller E, idet det giver dem en længere - og dyrere - pendling. De, der skal mod København, vil derfor fortsætte med at køre via Haslev. Det betyder, at den samfundsmæssige gevinst ved linjeføring B, C og E er lavere end opgjort i Vejdirektoratets forundersøgelse. En linjeføring via korridor B, C eller E vil være i modstrid med Planloven 1, stk. 1 og 1, stk. 2, pkt. 1. En linjeføring via korridor A, der påvirker færrest mennesker, har, som også nævnt i "Trafikaftalen 2014", et meget højt samfundsøkonomisk afkast. Linjeføreing A er således i tråd med Planlovens formål, jf. 1, stk. 1 og 2.

27 2) Handelsbalancen og CO2 regnskabet, men også erhvervslivets og de privates økonomi I følge Vejdirektoratets forundersøgelse 1 kører der ca pendlere dagligt på "Rute 54", og ca af disse skal videre mod København. En motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede vil medføre, at ca pendlere dagligt bliver "tvunget" til at køre flere kilometer, end hvis motorvejsstrækningen bliver korridor A koblet til Køgebugtmotorvejen, fx omkring Haslev, idet en strækning på tværs er kortere (ganske almindelig pythagoras beregning). De foreslålede korridorer B, C eller E er længere end korridor A. Det betyder, at pendlerne, såfremt korridor B, C eller E bliver valgt, skal køre endnu længere, og det øger deres forbrug af brændstof. Et øget forbrug af brændstof belaster både handelsbalancen og CO2 regnskabet, men også ervhvervlivets økonomi og privatøkonomien belastes. 1. Handelsbalancen: Danmark impoterer en del af sit behov for brændstof, hvorfor handelsbalancen bliver forværret, når der skal importeres mere brændstof. 2. CO2 regnskabet: CO2 regnskabet hænger sammen med forbruget af brændstof, hvorfor CO2 regnskabet bliver forværret, når der bliver forbrugt mere brændstof. 3. Erhvervslivets økonomi: Når fx vognmænd skal køre flere kilometer, bliver regningen til vognmanden større, og det forværrer erhvervslivets konkurrenceevne. Herudover vil erhvervslivet blive påvirket af privatøkonomien, se pkt Privatøkonomien: Når pendlerne skal køre flere kilometer, forbruger de mere brændstof, hvorved pendlingen fordyres. Det påvirker samfundsøkonomien, idet en større andel af de privates disponible indkomst bliver forbrugt til brændstof, der medfører, at de private må reducere øvrigt forbrug. Det vil fx påvirke dansk erhvervsliv i form af nedgang i omsætning, der fører til nedgang i produktionen, der igen fører til behov for færre ansatte. En forbindelse via korridor B, C eller E er således i modstrid med Planlovens formål, jf. 1, stk. 1 og 1, stk. 2, pkt. 1 og 4. 3) Kulturhistorisk bevaringsværdi De foreslåede korridorer B, C og E vil være i modstrid med Planlovens formål, jf. 1, stk. 1 og 1, stk. 2, pkt. 2, idet de tre korridorer går gennem arealer, der i Næstved Kommunes kommuneplan 2013, kortbilag til hovedstrukturen, kortbilag 3 "Værdifulde kulturmiljøer Kulturhistorisk bevaringsværdier" er registreret som "Kulturhistorisk bevaringsværdi", se billede 1 uddrag af kortbilag 3 i Næstved Kommunes kommuneplan Det skal bemærkes, at der på Stendyssevej, som korridor B, C og E ser ud til at krydse, er en gravhøj, der ikke må fjernes eller dækkes/hegnes ind, jf. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1, stk. 2, pkt. 1 og Jf. "Rute 54 Næstved-Rønnede Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelse". 2 Vejdirektoratet er i brev af 24. februar 2013, se vedlagte, spurgt om, hvorfor de baserer deres nytteværdiberegninger på en trafikmåling foretaget før omfartsvejene stod færdige, idet det medfører, at de har overvurderet nytteværdien. Vi har stadig ikke modtaget et svar.

28 Det skal endvidere bemærkes, at der på Bomosevej, som korridor B, C og E ser ud til at krydse, er særligt bevaringsværdige bygninger (fra 1827), som ejerne bl.a. har købt på grund af bevaringsværdien. Hertil skal det oplyses, at der på ejendommen på Bomosevej 4 står en blodbøg, som er over 155 år. Det vil blive oplevet i modstrid med Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1, stk. 2, pkt. 1 at lade en vejforbindelse krydse dette areal. Ejerne har vedligeholdt og foretaget/foretager renoveringer i respekt for ejendommenes oprindelse. Billede 1 - Uddrag af kortbilag 3 i Næstved Kommunes kommuneplan 2013 Grønprikket: Værdifuldt kulturmiljø Grønt: Kulturhistorisk bevaringsværdi +: Kirke 4) Sjældent kirkesyn Udsynet/udsigten til Holme-Olstrup Kirke vil blive spærret, såfremt korridor B, C eller E vælges, idet disse korridorer indebærer en "hævet" vejforbindelse, dels fordi vejforbindelsen skal over jernbanen, dels fordi vejforbindelse skal over øvrige veje 3, fx Bomosevej, Skovvej og Stationsvej, der anvendes af fx landmænd (der fx får afhentet slagtesvin). Holme-Olstrup Kirke, der blev bygget i begyndelsen af 1100-tallet, er en af de få kirker i landet, hvor rygningen på tårnet ikke vender samme vej som på skibet, idet denne er vendt 90 grader. Udsynet/udsigten til Holme-Olstrup Kirke har således stor kulturhistorisk betydning. En vejforbindelse via korridor B, C eller E vil dermed være i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 og 1, stk. 2, pkt. 2. Valg af korridor B, C eller E vil altså tilsidesætte dansk lov og tradition. 5) Vestenvinden Vestenvinden er den mest fremherskende vindretning i Danmark. Såfremt en vejforbindelse via korridor B, C eller E, der går syd om Holme-Olstrup, bliver valgt, vil det medføre, at borgere og dyreliv i hele Holme-Olstrup, Toksværd med flere vil opleve støjulemper fra vejforbindelsen. Vestenvinden vil ikke påvirke lige så mange ved linjeføreing A, idet den går gennem tyndtbefolkede områder. En forbindelse via korridor B, C eller E er således i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 og 1, stk. 2, pkt Såfremt vejforbindelsen ikke hæves over disse vej, kan beboerne bliver afskåret fra at komme ud. Det gælder fx beboerne på Bomosevej, idet banedanmark har haft nedrivning af broen mellem Stendyssevej og Bomosevej i høring. Alternativt risikere at skulle køre en stor omvej - en stor omvej vil selvsagt reducere gevinsten ved linjeføring B, C og E.

29 6) Borgernes livsvilkår En forbindelse via korridor B, C eller E vil påvirke livsvilkårene for mange borgere i Holme- Olstrup, Toksværd og Sørup, hvilket også fremgår af de vedlagte underskriftsblade, men for en del af borgerne vil disse forbindelser være en katastrofe. Når disse borgeres og erhvervsdrivendes (herefter kaldt boligejere) livsvilkår vil blive særligt forringet skyldes det flere forhold: Korridorerne går gennem deres marker: Boligejerne på Bomosevej, Stendyssevej, Skovvej med flere vil, såfremt korridor B, C eller E bliver valgt, blive økonomisk ruineret, idet korridorerne går gennem deres jord/marker. Jorden anvendes til folde til deres heste i henhold til "Lov om hestehold" eller til landbrug, og det betyder, at boligejerne ikke kan overholde "Lov om hestehold" eller fortsætte deres erhverv, såfremt deres jord - eller dele heraf - bliver eksproprieret. Det vil tvinge boligejerne på Bomosevej, Stendyssevej, Skovvej med flere til at sælge deres ejendomme og nedlægge deres erhverv, men værdien af en hesteejendom eller et landbrug er imidlertid stærkt reduceret, hvis der ikke medfølger jord svarende til behovet for hesteholdet eller landbrugsdriften. Det vil således efterlade boligejerne på Bomosevej, Stendyssevej, Skovvej med flere med et tab, hvilket selvsagt vil blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 "respekt for menneskets livsvilkår". En delvis ekspropriering, der kun gør det muligt at leve op til mindstekravet i "Lov om hestehold", vil blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 "bevarelsen af dyrelivet", idet boligejerne på fx Bomosevej har købt netop disse ejendomme for at kunne tilbyde deres hestehold bedre vilkår end lovens mindstekrav. Mindstekravet i "Lov om hestehold" skal sikre, at de heste, som har dårlige forhold, får bedre forhold; ikke at de heste, som har gode forhold, får dårligere forhold! Nytilflyttere: Flere af boligejerne i området er nytilflyttere, der har bosat sig netop her, på grund af: 1) En udsøgt beliggenhed i idyliske, stille og fredelige omgivelser tæt på ridecenter med ridehus, skov, handelsmuligheder, folkeskole, ungdomsuddannelsesinstitutioner m.v. 2) Bevaringsværdige ejendomme (særligt ejendommene på Bomosevej) med tilstrækkelig jord, fx til hestehold. 3) Trygge omgivelser og gode opvækstmuligheder. 4) En i forvejen meget god infrastruktur, herunder kollektiv trafik. En af boligejerne har forud for køb af deres ejendom forsøgt at sikre sig mod ekspropriering, da der på daværende tidspunkt var tale om at anlægge en omfartsvej. Næstved Kommune beroligede dem med, at en omfartsvej ikke ville påvirke dem, og de indgik herefter købsaftale med sælgeren, men ca. 2 år efter blev det diskuteret, om den pågældende omfartsvej skulle ligge i deres "baghave". Det kom den heldigvis ikke til, men 2 år efter er det så en motorvejsforbindelse, der gør dem søvnløse.

30 En anden boligejer havde spurgt ind til "motorvejsprojektet" og fået at vide, at det kun var korridor A, der kunne komme tale, da alt andet ville være ulogisk. De underskrev herefter købskontrakt og flyttede ind i sommeren Et valg af korridor B, C eller E vil således selvsagt blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 "respekt for menneskets livsvilkår" og Planlovens 1 stk. 2. Investeringer: Boligejerne i området har inden for de seneste 10 år foretaget massive investeringer i deres ejendomme og jord i forventning om, at de skulle bo i deres kulturhistoriske bevaringsværdige oase resten af livet. Et valg af korridor B, C eller E vil selvsagt blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 og 1, stk. 2. Afskæring fra herlighedsværdierne: En forbindelse via korridor B, C eller E kan afskære boligejerne fra ridecenter, skov med ridestier, gå-, cykel og løberuter, der netop har været nogle af årsagerne til, at boligejerne bosatte sig i området, såfremt vejforbindelsen ikke hæves tilstrækkeligt over fx Bomosevej og Skovvej. Beboerne på Bomosevej kan endvidere blive afskået fra at komme ud, idet banedanmark har haft nedrivning af broen over jernbanen (mellem Stendyssevej og Bomosevej) i høring. Det vil selvsagt blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1 og 1, stk. 2. 7) Bevarelse af dyrelivet Der findes i området en række vandhuller, fx på Skovvej, hvor der er fundet en sjælden frø. Herudover er der omkring Bomosevej, Stendyssevej og Skovvej, men også andre stedet i området, flagermus, der vil lide under opførelse af en motorvejsstrækning eller motortrafikvej via korridor B, C eller E. En vejforbindelse via korridor B, C eller E vil selvsagt blive oplevet i modstrid med Planlovens 1, stk. 1, "Bevarelsen af dyrelivet" og Planlovens 1, stk. 2, pkt. 4. Hvis bevarelsen af dyrelivet skal sikres, kan et valg af korridor B, C eller E blive fordyret, såfremt disse vejløsninger kræver etablering af fx tunnel til frøerne - det bliver imidlertid sværere at "tage hånd om" flagermusene. Etablering af fx en tunnel medfører, at de beregnede gevinster ved løsning B, C eller E bliver yderligere reduceret. "Stemmeafgivning" På disse baggrunde - og med henvisning til Planlovens 1, stk. 2, pkt. 5 - stemmer vi for, at: Vejdirektoratets korridor A (nord om Holme-Olstrup) bliver valgt, subsidiært det alternative forslag, som Vejdirektoratet blev forelagt på Næstved Kommunes orienteringsmøde d. 17. jaunar 2013, om en linjeføring via korridor A, men videreførsel mod Haslev. Det alternative forslag tager højde for, at ca pendlere skal mod København, så de ikke bliver "tvunget" til først at køre til Rønnede for derefter at fortsætte mod København.

31 Korridor A har således størst samfundsøkonomisk gevinst - det alternative forslag både størst samfundsøkonomisk og miljømæssig gevinst. Linjeføringen via korridor A, subsidiært det alternative forslag, er således i tråd med Planlovens formål, jf. 1, stk. 1 og 2. Med venlig hilsen se vedhæftede underskriftsindsamling Kopi af dette brev er sendt til: Holme-Olstrup/Toksværd Sogns præst og Holme-Olstrup Menighedsråd Trafikminister Magnus Heunicke Næstved Erhvervsforening Næstved Erhvervs bestyrelse Nationalmuseet Frilandsmuseet banedanmark

32 Næstved Byråd Faxe Byråd Medlemmer af Folketinget Vejdirektoratet Dansk Ride Forbund Holmegaard, d. 24. februar 2013 Opgradering af vejforbindelsen på Rute 54 Næstved-Rønnede Baggrund Vi deltog sammen med ca. 450 andre borgere på Næstved Kommunes orienteringsmøde d. 17. jaunar 2013 om Vejdirektoratets forundersøgelse af en opgradering af vejforbindelsen på "Rute 54" - et godt initiativ og et interessant møde. Men det er med skam, at vi må skrive, at det stadig ikke står lysende klart for os, hvornår vi som mulige påvirkede af en beslutning om opgradering af vejforbindelsen får mulighed for at sende høringssvar. Og vi bliver endnu mere i tvivl, når det nu forlyder, at der lægges op til at arbejde videre med to forslag, A og B, idet C og E skulle være forkastede. Vi føler os derfor nødsaget til - "allerede nu" - at udtrykke vores frustration over for relevante parter i denne sag, i håb om at vores frustration vil blive taget med i vurderingen af, om "man" skal gå videre med en opgradering af "Rute 54". Og i givet fald at "man" ønsker at gå videre med en opgradering af "Rute 54", at vores frustration vil være med til at revurdere de af Vejdirektoratet forslåede "korridorer". Sagsfremstilling I 2008 købte vi et pragtfuldt landsted fra 1827, der ligger i en oase i Holmegaard, med en skøn udsigt over marker og kirken, hare, fasaner og rådyr springende rundt, en 150 år gammel blodbøg i haven, og ca minutters skridtgang til henholdsvis ridehus og skov. Her ville vi dels få mulighed for tilbyde vores hestehold forhold, der sikrer hestens velfærd, ligesom vil kunne overholde "Lov om hestehold" med de overgangsbestemmelser, der er i loven, dels kunne nyde livet på landet i fredfyldte omgivelser. Stedet er endvidere nøje udvalgt i forhold til gode kollektive trafikforhold: 1. Kort afstand til Holme-Olstrup Stadion hvor der kan opnås forbindelse til Køge og S- togslinje E. 2. Overskuelig afstand - og cykelsti det meste af vejen - til Næstved Station hvor der kan opnås flere forbindelser mod København - det gennemkørende tog kører fra Næstved Station til Høje-Taastrup Station på minutter. Vi havde, før vi indgik købsaftale, kontaktet Næstved Kommune for at høre om den - på daværende tidspunkt - diskutterede omfartsvejs ville få betydning for "husets værdi". Vi fik at vide, at der slet ikke var sat penge af endnu, og at den ikke ville berøre os. Vi blev således beroligede og indgik købsaftale. Men vi havde ikke boet her mere end ca. 2 år, før der var diskussion om, hvor omfartsvejen skulle anlægges, og dermed om den ville få betydning for os og vores hestehold. Det gjorde den heldigvis ikke, men allerede ca. 2 år efter kommer der en ny vejtrussel - en motor- eller

33 motortrafikvej, og den kommer, hvis Vejdirektoratets forslag B, C og E vedtages, til at få katastrofal betydning og os. Af tegningerne i figur ser det ud til, at vejen kommer til at gå lige gennem vores grund, hvilket selvsagt vil ødelægge oasestemningen, men også medføre at det bliver umuligt for os at tilbyde vores hestehold den ønskede hestevelfærd og overholdelse af loven. Det giver os umiddelbart to muligheder: 1. Flytte vores heste til et ridecenter og affinde os med dårligere vilkår for vores hestehold i forhold til foldtid m.v. 2. Sælge og aflive vores hestehold. Vi har p.t. en hest og tre ponyer, så der skal ikke de store matematiske kompetencer til at se, at mulighed 1 ikke er en reel mulighed - vi har ganske enkelt ikke råd til at flytte til et ridecenter, hvor vi alene for opstaldningen skal betale op mod kr. pr. pony/hest pr. måned. Det vil altså sige, at en beslutning om at en opgradering af "Rute 54" via forslag B, C eller E vil tvinge os til at sælge hest og to ponyer og lade den sidste pony aflive, da den har en alder, hvor det på ingen måde vil være lig med hestevelfærd at lade den få et nyt hjem - vi må altså meddele vores datter, at vi er nødt til at skille os af med vores - og især hendes - elskede firbenede venner. Og hvorfor er det så, at forslag B, C og E kan få så store konsekvenser for os? Jo, vi har faktisk ikke ret meget jord, i alt 4 tønder. En del er udlagt til folde, en anden del slår vi hø på, så vi er selvforsynende, og den sidste del er grusvej og have. "Lov om hestehold" har, hvilket er yderst rimeligt i forhold til hestevelfærd, et minimumskrav til foldens størrelse (areal), men også til indretningen (sidernes minimumslængde). Dette bliver umuligt at leve op til, hvis det besluttes at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E, og de tre forslag kommer til at gå gennem vores mark, da det vil beslaglægge en betragtelig del af vores jord og dermed muligheden for anlæg af folde, ligesom der heller ikke vil være jord til at slå hø på. Vores drøm om at give vores hestehold et værdigt hesteliv med bedre betingelser end minimumskravet er selvsagt illusorisk. En beslutning om at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E vil yderemere efterlade os i dyb gæld, idet det vil være umuligt at sælge en hesteejendom med plads til fem heste, når der ikke er jord nok til folde, der overholder "Lov om hestehold". Det vil heller ikke være muligt at sælge landstedet "ved at slå på", at det ligger i en oase med skøn udsigt over marker og kirken - markerne vil jo være omdannet til en motor- eller motortrafikvej, og kirken kan formentlig heller ikke ses længere, idet det må forventes, at motorvejen ligger oppe, da den i udsynslinjer netop vil være ført over banen. Når dette er sagt, stiller vi os i undrende over for en motorvejsstrækning mellem Næstved og Rønnede, hvilket primært skal ses i lyset af to forhold: 1. Vejdirektoratet oplyste på mødet d. 17. jaunar 2013, at den tidsmæssige besparelse ville være ca minutter. Men Vejdirektoratets forundersøgelse er baseret på trafikmålinger, foretaget før omfartsvejene stod færdige, hvilket må have betydning for den estimerede effekt af en motorvejsstrækning, af vejdirektoratet kaldt nettogevinst. I den forbindelse 4 Jf. "Rute 54 Næstved-Rønnede Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelse", side 7.

34 finder vi det meget tankevækkende, at projektlederen for "Projekt forundersøgelse af opgradering af Rute 54" orienterer om, at projektet oprindeligt var planlagt til at løbe over en længere periode, men at tidsfristen blev rykket frem, så de skulle være færdige i 2012, hviket de nåede. Hvorfor skulle projektet hastes igennem, så trafikmålingen - og dermed den estimerede nytteværdi - baseres på et forkert grundlag? 2. I følge Vejdirektoratets forundersøgelse kører der ca pendlere dagligt på "Rute 54", og over af disse skal videre mod København. Det betyder, at over pendlere først skal køre til Rønnede for så at køre mod København. Hvorfor ikke føre en evt. motorvejsstrækning via korridor A til Køgebugtmotorvejen omkring Haslev? Det vil spare mange kilometer i daglig kørsel og dermed CO2, da en strækning på tværs er kortere (ganske almindelig pythagoras beregning). Vi stiller os endvidere undrende over for, at forslaget om at opgradere "Rute 54" udvides så det ikke kun er via korridor A, men pludselig også en korridor B, C og E. Vi håber, at I er opmærksomme på, at beslutning om at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E ikke blot er en beslutning om et stykke vej, men en beslutning der har vidtrækkende - negative - konsekvenser for børn, forældre og deres husdyr. En beslutning der tilmed gør lovoverholdelse vanskeligt, ligesom man risikerer at "tilsidesætte" en gammel dansk lov og tradition om, at man ikke spærrer for udsynet til kirken. Vi håber også, at I vil være lydhør over for vores forslag til at aflaste "Rute 54" yderligere end det omfartsvejen allerede har bidraget med. Forslag Et ønske om at forberede de trafikale forhold på "Rute 54" mellem Næstved og Rønnede kan løses på flere måder, der sagtens kan indføres samtidig. Det kan gøres ud fra overskriften: Mindre gennemkørsel mellem Næstved og Rønnede: 1. Dirigér de over pendlere direkte mod København via korridor A, men ændret/udvidet så den fører mod Haslev. Dette forslag vil givet være dyrere i anlægsinvestering, men vil også mere miljørigtigt fordi pendlere mod København kører færre kilometer - og færre kilometer betyder endvidere mindre benzin, og det er godt for vores handelsbalance. 2. Forbedrer den kollektive trafik, så den er mere attraktiv end bilen: 1. Næstved-Roskilde (Lille Sydbanen) Togstrækningen Næstved-Roskilde via Køge udvides i myldretiden til Næstved-Høje-Taastrup via Køge, hvor der er S-togsforbindelse til linje E fra Køge og B fra Høje-Taastrup. Det betyder, at de pendlere, der skal med S-tog fra Høje-Taastrup Station, kan undgå at skifte i Roskilde. Det må være muligt med det nuværende tog at køre til Høje-Taastrup, således at den udviderede rute ikke generer beboerne langs banen. 2. Næstved-Østerport via København Togstrækningen udvides med to afgange mere mod København i morgenmyldretiden - en i tidsrummet og en i tidsrummet Ligeledes med to afgange mere i

35 eftermiddagsmyldretiden - en i tidsrummet og en mere i tidsrummet Disse kan evt. nøjes med "kun" at køre til København. Alternativt til forslag 1, hvis der ønskes en højhastighedsforbindelse mellem Næstved og Rønnede: 1. Dirigere de over pendlere direkte mod København via korridor A, men udvidet så den også fører mod Haslev, jf. forslag 1. Dette forslag vil selvsagt være dyrere i anlægsinvestering, men vil også være en langtidssikret løsningsmodel. Stemmeafgivning Såfremt ingen af vores forslag vinder gehør, vil vi stemme på forslag A og bede jer om at vælge dette forslag, da det vil have færrest negative følgevirkninger for børn, forældre og deres husdyr, idet dette forslag sætter færrest mennesker på gaden - fuglene kan lettere bygge rede et nyt sted, og vi finder det derfor rimeligst, at der tages mindre hensyn til disse. Med venlige hilsen Bjarne Mortensen & Anette Lamhauge

36

37 Høringssvar 3

38

39 Høringssvar 4

40 Høringssvar 5

41

42 Høringssvar 6 AFDELINGSBESTYRELSEN I FAXE KOMMUNE Formand Palle Ystrøm, Villavej 23, 4690 Haslev Tlf: Vejdirektoratet Vejplan- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade København K Vedr. VVM-undersøgelse af Rute Vi er i DN Faxe Afdeling som udgangspunkt godt tilfredse med, at alle 4 forslag til korridorer, der blev undersøgt i forundersøgelsen fra 2012, vil indgå i VVM-undersøgelsen. Klima Vi så allerhelst en motortrafikvejsløsning (f.eks. som en trafiksikker 2+2 vejs-løsning). Den vil være mindre natur-indgribende og tillige medføre et bedre klimaregnskab (med mindre CO2-udvikling). Vi håber, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen udarbejdes et klimaregnskab for de forskellige vej-løsninger, så dette aspekt kan indgå i den samlede vurdering. I debatoplægget nævnes dog flere gange motorveje som grundlag for VVM-undersøgelserne (side 2 og side 6), så det kan virke som om, der allerede politisk er taget beslutning om det? Natur Som det allerede er fremgået af skrivelse af fra Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening, er vi i DN meget bekymrede over forslaget om korridor A tæt på store naturområder og havde da også gerne set, at denne mulighed allerede nu var udgået. Nu får vi så en nærmere VVM-undersøgelse, men denne vil formentlig kun bekræfte dette. I forundersøgelsen nævnes hhv. bred og smal skæring af Hesede Skov (for korridor A og B) som muligheder. Det er oplagt, at den brede skæring er mest naturindgribende med fældning af et større areal skov. Men det vil - i begge tilfælde - gå ud over den sydlige del af Hesede Skov. Netop i dette område blev der i starten af 90 erne fundet hasselmus. Hasselmus er opført på bilag IV i Habitatdirektivet og kræver derfor streng beskyttelse.(se Forvaltningsplan Beskyttelse og forvaltning af hasselmusen, Muscardinus avellanarius, og dens levesteder i Danmark, udgivet i 2011 af Naturstyrelsen). Området er undersøgt igen for omkring år siden dog denne gang uden resultat, - men ikke siden. Og da hasselmus er nataktive og sover vintersøvn fra sept/okt til apr/maj, kan de meget let overses. Desuden foretrækker de ung løv- og blandingsskov med tæt undervækst af brombær eller hindbær og flytter deres levesteder i skoven efter det. Vi anser det således ikke for usandsynligt, at der stadig findes hasselmus i dette område af skoven og vil opfordre til en nærmere undersøgelse heraf. Det har vist sig, at dette foretages rimeligt effektivt ved opsætning af rederør fra forår til efterår (se forvaltningsplanen). Naturstyrelsen har i øvrigt her i 2013 (med denne metode) genfundet hasselmus flere steder i Gavevænge Skov ca. 6 km sydøst for Hesede Skov. Vi ser en del andre naturmæssige problemer med den østlige del af korridor A, B og C: voldsom trafikmæssig belastning af Villa Gallinavejen, tæt beliggenhed på og mulig

43 forstyrrelse af - naturområdet Hovmosen og også skæringen med Susåen og Brødebækken, - men dette vil givetvis fremgå af VVM-undersøgelsen. På det foreliggende grundlag er det således vores vurdering, at korridor E må foretrækkes. Med venlig hilsen DN Faxe Afdeling v/palle Ystrøm Formand

44 Høringssvar 7 Dato: 16. januar 2015 Til: Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Masnedøgade København Ø Telefon: Mail: Danmarks Naturfredningsforening (DN) Næstved fremsender hermed høringssvar på Vejdirektoratets debatoplæg vedr. udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Helt overordnet ville DN Næstved gerne have haft mulighed for, at sætte spørgsmålstegn ved behovet for endnu en motorvej, der vil gennemskære og fragmentere værdifuld natur. I lyset af Nicolaisens og Næss seneste forskningsresultater 5, der sår tvivl omkring nøjagtigheden af de danske trafikmodeller, ville det også være interessant med en diskussion af baggrunden for direktoratets trafikprognoser, eller endda en diskussion af baggrunden for de samfundsøkonomiske analyser der laves i forbindelse med projektet, og som uden tvivl vil komme til at veje tungt i beslutningen omkring linjeføring. Med det forbehold ønsker vi ikke desto mindre, at anerkende og rose direktoratet for, at have valgt, at arbejde videre med alle fire korridorer i VVM en. Der er med den viden vi har indtil nu, dog ingen tvivl om, hvilken løsning vi umiddelbart vil pege på. Flere steder er det nævnt, at det primære formål med motorvejen er: at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Rute 54. Af de 4 linjeføringer der diskuteres, kan man med en relativt høj sikkerhed sige, at det vil de alle. Formålet med VVM undersøgelsen bliver derfor, at sikre: at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødigt. Som I også selv skriver det. Med dette for øje, mener vi på baggrund af den viden vi har hertil, kun, at der er et seriøst bud på valg af linjeføring; nemlig linjeføringen igennem korridor E (Vejdirektoratets forundersøgelse fra 2012). Fugle: Korridor E vil lede vejen længst udenom EF-Fuglebeskyttelsesområdet F91, Holmegårds Mose og Porsemosen, ligesom den forholdsvis nyanlagte Gødestrup Engsø vil blive forskånet. Alle er meget vigtige fugleområder, også i internationalt perspektiv. Påvirkninger af disse områder, om end ingen af løsningerne går lige igennem dem, og deres udpegningsgrundlag skal naturligvis belyses grundigt. Det bemærkes i denne sammenhæng, at områderne generelt har store bestande af rastende vand- og rovfugle, og huser arter som Engsnarre og fouragerende Havørn, samt andre ynglende fuglearter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. 5 Nicolaisen & Næss, Roads to nowhere: The accuracy of travel demand forecasts for do-nothing alternatives. Transport Policy 37, 57-63

45 Biodiversitet: Korridor A, B og C vil alle dele Hessede Skov midt over, og derved skabe en fragmentering mellem dyre- og plantelivet nord og syd for motorvejen, som man fx har set det i Nordjylland, hvor DCE har påvist genetisk forskel på grævlingerne øst og vest for motorvejen, med øget risiko for genetiske sygdomme og indavl til følge. Det er i skoven at vi finder den største biodiversitet, og derfor er det vigtigt at vi her gør hvad vi kan for at forhindre fragmentering. For alle linjeføringer ønsker vi at det belyses, hvordan risikoen for genetisk isolation imødekommes for både dyre- og plantearter. Rekreative værdier og visuelle påvirkninger: En fragmentering af skoven, i form af en ny stor barriere som en motorvej vil være, vil påvirke den visuelle oplevelse af skoven og have stor effekt på dens rekreative værdi. Det samme gælder for fugleområderne, hvis man ligger en motorvej tæt op af dem. Specielt Gødstrup Sø, der, selv om fuglene i en vis udstrækning må formodes at kunne tilvænne sig motorvejstrafik, vil blive påvirket i forhold til både deres rekreative og visuelle værdi. Dette skal der redegøres for i VVM en. Placering: Korridor E følger i nogen grad de opsatte højspændingsmaster, som i forvejen påvirker området syd for Toksværd og Hessede Skov. Korridor E ligger også tæt op af områder udpeget til vindmøller. Disse forhold skal indgå i overvejelserne omkring hver af løsningernes virkninger på natur og miljø. Tilkobling: Endeligt vil DN Næstved foreslå, at det overvejes at koble Linje E til rundkørslen ved erhvervsområdet ved Øverup. Herved undgår man at føre vejen over jernbanen, hvilket umiddelbart både virker som en dyrere løsning, og vil være beskæmmende for landskabet. Korridor E vil ifølge direktoratets foreløbige udregninger, som de er præsenteret i forundersøgelsen fra 2012, ikke skabe et slet så stort samfundsøkonomisk afkast, som linjeføring igennem korridor A (der også i trafikaftalen for 2014 allerede virker som favoritten). Korridor E løsningen vil dog, ifølge beregningerne heller ikke give et dårligt afkast, og denne overvejelse, sammenholdt med at denne er en langt bedre løsning for natur- og miljø, håber vi vil veje tungest, når en løsning engang skal vælges. Vi vil i denne sammenhæng også opfordre til at direktoratets prognoser og de samfundsøkonomiske gevinster, for hver af løsningerne, genovervejes med respekt for resultaterne fra førnævnte forskning af Nicolaisen og Næss, samt at baggrunden for analyserne lægges frem, så vi får mulighed for at kommentere på dem. De synspunkter der er præsenteret i høringssvaret, uddyber vi naturligvis gerne ved et eventuelt møde herom. Med venlig hilsen Kristian Gramstrup Formand for DN Næstved ,

46 Høringssvar 8

47

48

49

50

51

52

53

54 Høringssvar 9

55

56

57

58

59

60

61 Høringssvar 10

62

63

64

65

66

67

68

69 Høringssvar 11 Hermed indsigelser på vegne af Borgergruppen for en rute 54 med omtanke: Mvh Benno Clausen Villa Gallinavej Holmegaard Telefon: Vedhæftet Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K kopi Trafikudvalget Indsigelse imod foreslåede linjeføringer, samt projektet generelt set - Rute 54 Borgergruppen for en rute 54 med omtanke skal her gentage og tilføje indsigelser imod projektet, udvidelse af rute 54, herunder særligt de foreslåede linjeføringer. Vi finder det stærkt betænkeligt at Vejdirektoratet som vi oplever det, ikke udfylder sin samfundsmæssige rolle, herunder forpligtelse til at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur for det samlede vejnet, i denne sag. Da Forundersøgelsen blev præsenteret, meddeltes øjeblikkeligt massiv modstand, dels imod linjeføringerne og dels imod de konkrete beregninger og dispositioner i forbindelse hermed, som alle kunne se var meget fejlbehæftede. Forundersøgelsen var umådelig tendentiøs og havde åbenlyst til formål at promovere en linjeføring A, hvor det stod klart for de fleste, at de øvrige forslag var så dårligt gennemtænke, beregnede og vægtede, at de kun havde til formål at skulle frasorteres. På samme aften og senere er påvist en lang række fejl og udeladelser til løsning A s favør, i beregningerne om den interne rente, hvorpå man politisk bygger hele sin argumentation. Projektleder Ulrik Larsen meddelte samme aften, som dæmpende respons til kritikken at vi som borgere ikke skulle lægge for meget i Forundersøgelsen, den var jo netop kun dét, man havde ikke været ude for at se på forholdende og de fleste af de tal man lagde til grund for beregningerne, havde man fra Næstved Kommune og det var jo først nu, man rigtigt skulle til at regne på projektet. Det var derfor meget klart forventningen at Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed og med den fornødne kompetence, nu gik tilbage og fremkom med et ordentligt gennemtænkt stykke arbejde, som ikke kun tilgodeser ganske få lokale toppolitikeres behov for at markere sig som politiske helte, men som tilgodeså regionens og herunder Næstveds, reelle trafikale behov set over en længere horisont. Skuffelsen er derfor markant, hvor det ved borgermødet d i Toksværd hallen, stod klart for tilhørerne at det eneste man stort set har foretaget sig, er nødtvunget at erkende at løsning C nu også kan udføres som motorvej.

70 Kritikken er i hovedpunkter: Baggrunden Vejdirektoratet forholder sig ikke til det betimelige i at finde den bedste beliggenhed for en motorvej til Næstved, herunder sammenhæng med regionale planer, men arbejder udelukkende ud fra kommunens ønske om at få en motorvej til erstatning for rute 54. Igennem mange år har en model om en motorvej fra Næstved til Tappernøje været fremført som ønskelig fordi den dermed også landstrafikalt tilgodeser den kommende Femern forbindelse. Denne lidt sydligere løsning ville også i højere grad tilgodese Næstveds pendlerbehov, da størstedelen af Næstvedpendlere kommer fra de store boligområder syd i byen. For lokalkendte er det klart at det politiske ønske om en løsning A er afstedkommet af den nuværende Trafikministers far, daværende Borgmester Henning Jensen s, løfte til den daværende grundlægger af Bon Bon land om at han nok skulle få en motorvej. At nuværende Borgmester Carsten Rasmussen senere har solgt Rønnedeløsningen ind til Trafikudvalget, ved manipulation af kortmateriale gør ikke sagen bedre. På den medtagne planche der blev fremlagt i Trafikudvalget, var motorvejen indtegnet som en del af det store motorvejsprojekt fra Kalundborg-Slagelse-Næstved-Sydmotorvejen. Problemet er at motorvejen fra Næstved var indtegnet til Tappernøje, hvilket gav en flot svungen og meget fornuftig linje hele vejen fra Kalundborg til Sydmotorvejen men man havde behændigt udskiftet tilslutningspunktet med navnet Rønnede i stedet for det korrekte Tappernøje, hvortil linjen var ført på kortet. Bemærk at forskellen er over 10 km. Vejdirektoratet burde være bekendte med den udfærdigede Hvidbog om kommunernes ønske om en samlet motorvejsforbindelse som beskrevet fra Kalundborg Slagelse Næstved Tappernøje. Beregningerne i dette vejprojekt, Rute 54 er angiveligt kun udført til år 2020, imod som sædvane beregnet over 30 eller 50 år hvormed man behændigt undgår påvirkning fra Femern forbindelsen (2022) og betydningen af den opgraderede Nordbane, hvilket antageligt ville vælte de forestående økonomiske og trafikale beregninger aldeles. Det er beskæmmende at der i Forundersøgelsen ikke er ét eneste oversigtsbillede der viser Sjælland, eller bare Sydsjælland i sin helhed, hvor alle med det samme kunne se at rute 54 ikke ville være værd at satse på. Der er så vidt vides ikke udført en Oplandsundersøgelse i forbindelse med vurderingen af et så stort og betydningsfuldt projekt? Vi vil stærkt opfordre til at dette sker og vil ligeledes gøre indsigelser gældende over for Trafikudvalget. At man fra Vejdirektoratets side ikke kommenterer, eller ikke engang henviser overhovedet til den samlede trafikale situation i relation til lands- og/eller regionale behov, er efter vores vurdering stærkt kritisabelt. Det konkrete arbejde Materialet der nu ligger til beslutningsgrundlag for et vejprojekt til halvanden milliard skattekroner, udgøres af en ikke nærmere gennemarbejdet helhedsanalyse og er også på de konkrete linjeføringer

71 overordentligt mangelfuldt. Det står klart for alle at VVM undersøgelser primært forholder sig til miljømæssige aspekter, men selv Vejdirektoratet henviser enhver bekymring til at nu må vi jo se hvad VVM undersøgelserne finder ud af, er den bedste løsning. Forundersøgelsen er stadigt stærkt angribelig, den er stærkt tendentiøs for løsning A. I fremstillingen af løsning A udelades store udgifter, blandt andet til støjdæmpende foranstaltninger der ville være nødvendige ved mange punkter på ruten, Natura 2000 område ved Gødstrup Engsø, hvor man ønsker vejen tæt forbi og hævet 9-10 meter over niveau, i passage af en elektrificeret jernbane. Ligeledes Ravnstrup By, Holme Olstrup by samt Vester Egede vil blive meget tæt beliggende og blive voldsomt berørte af støj og lys fra en motorvej. Udgifter til nødvendig pilotering af massivt omfang i det lave våde område er komplet udeladt, og de enorme ramper der over et stort område ville skulle anlægges for at føre en motorvej over jernbanen i løsning A er udeladt eller meget mangelfuldt indregnet. Man planerer et større tilslutningspunkt ved Villa Gallinavej. For det første er tilslutningen helt unødvendig, lokaltrafikken har ikke brug for motorvej til Næstved, ligesom besøgende til Bon Bon land jo bare ville bruge den eksisterende landevej, der så i fremtiden ville være meget aflastet. At tale om en tilslutning ud fra de relevante begrundelser er irrelevant. Man beregner en massiv øgning af trafikken på Villa Gallinavej, på biler i døgnet, en bil hvert 20. sekund, et hurtigt kig på vejen vil gøre det klart for enhver der gør sig ulejligheden, at det kan hverken vejen eller lokalområdet bære. Vejen er en smal snoet skovvej, mange steder ét spor, i kuperet, naturskønt terræn som er afgørende for områdets herlighed. Udgiften økonomisk til en større opgadering af Villa Gallinavej og den uudslettelige belastning på miljø og herlighed er aldeles udeladt i vurderingen af A. I det foreslåede traché for A ligger nu en naturgasledning over et kilometerlangt stykke udgiften til at flytte en sådan er udeladt. Udgifter til trafikken fra motorvejsrundkørselen ind til Næstved er ikke medregnet. Alene tanken om at anlægge en motorvej, parallelt med en eksisterende landevej i et sådant område og ønske motorvejen placeret meget tæt på bl.a. EU beskyttet naturområde, hvor alle hensigter i Naturplan Danmark er i fuldkommen modstrid med den foreslåede løsning - er komplet uforståelig. Den nylige dom i sagen om Frederikssundsbroen viser da også at hvis der findes et alternativ til en løsning som A, der konflikter så stærkt med beskyttede væsentlige naturområder som A vitterligt gør så skal dette alternativ vælges. Den enorme midterdel der ved A ville blive imellem motorvejen og landevejen særligt igennem Hesede Skov er ligeledes aldeles uantagelig, alene ud fra et æstetisk synspunkt, men så sandelig også ud fra trafikale og faunamæssige årsager. De øvrige løsningsforslag B, C og E. Løsning B og C er udelukkende medtaget for at skulle frasorteres, det står klart for enhver. Ingen

72 ved sine fulde fem ville påtænke en føring af motorvej som anført. Ved Løsning E er medtaget en tilslutningsvej til Toksværd (her har man bemærkelsesværdigt nok husket alle udgifter) en tilslutning der er åbenlyst unødvendig og som udelukkende har til formål at rejse folkelig modstand i Toksværd. Trafik i og omkring lokalområdet ville ikke køre på motorvej for at komme enten til Næstved eller Rønnede. Trafik til Bon Bonland (der er meget begrænset tidsmæssigt) ville da også bare bruge den nu mere frie landevej, der jo stadig består. Det er endvidere angribeligt at man udelukkende påtænker motorvejen tilsluttet ved det store nyligt anlagt anlæg ved antennemasten, så langt nord i Næstved. Dette afhjælper ikke Næstveds trafikale behov, men vil kun bidrage til de enorme udfordringer Næstved altid har haft ved indfaldsvejen i byens nordlige del, fordi man leder al indgående trafik ind i denne trafikale tragt. Dette har altid været et langt større problem end fremkommeligheden på rute 54 og vil nu blive forstærket hvis en motorvej tilsluttes netop her, som ved foreslået A. Da man i 2005 fik tilladelse til anlæg af omfartsvejen blev det samtidigt utvetydigt gjort klart for Næstved Kommune at et anlæg af omfartsvej, herunder rundkørsler med videre, ikke måtte forud definere en eventuel kommende motorvej. Alligevel har man ved anlægget af det store tilslutningsanlæg ved antennemasten i Næstved netop valgt at gøre dette anlægge et tilslutningsanlæg der nu definerer at her skal motorvejen komme. Vejdirektoratet skriver endog i Forundersøgelsen at denne tilslutning nu er klar til den kommende motorvej Placeringen af rundkørslen vanskeliggør og fordyrer de øvrige forbindelser C, D og E og tilgodeser løsning A. Havde man haft omtanke, havde et tilslutningsanlæg været placeret en smule længere væk, nemlig ved Kalby Ris skov dette havde fordelt trafikken langt bedre ved indfaldet til Næstved, Nord/Syd fordeling havde været bedre og havde ligeledes gjort at man ved anlæg af E kunne spare i omegnen af hundrede millioner kroner, idet motorvejen således ikke skulle lægges over jernbanen som ved A, samt tage højde for alle de andre beskrevne forhold. At den nu uheldige placering af tilslutning i Næstved skulle være motiveret af andet end politiske årsager, er svært at se. En løsning E tilsluttet ved Kalby Ris i Næstved og ved Tappernøje er en langt mere fornuftig løsning på alle punkter, dette understreges da også af udtalelser fra Professor i Trafikplanlægning, Otto Anker Nielsen fra DTU der mener at et sådant forslag E naturligvis er den eneste rigtige løsning. Vi vil derfor indskærpe at vi gerne ser Vejdirektoratet nu træde i karakter og ikke længere indgå som den forlængede arm for ganske få lokalpolitikere i Næstved, herunder den nuværende Trafikminister og udfylde sin samfundsvigtige rolle som ansvarlig myndighed der reelt kvalificerer og vurderer så dyre og store vejanlæg. Beregninger bør udføres korrekt og dækkende undersøgelser bør udføres med samme vægt på alle løsninger og beslutninger og indstillinger bør træffes på samme grundlag. Der må være balance i vægtningen og vurderingen af forslagene og vurderinger bør være fuldt dækkende og retvisende.

73 Vejdirektoratet bør medtage regionale behov, tanker og planer i vurderingen af også denne vej. Alt andet vil efter vores vurdering være uantageligt. Mvh Borgegruppen for en rute 54 med omtanke Benno Søndberg Clausen Peter Kristiansen Tommy Steen Bronke Jørgen Krogh m.fl. Peter Kristiansen, Gødstrupvej 2, 4684 Holmegaard

74 Høringssvar 12 Att: Vejdirektoratet. Indsigelse mod forslag A, jævnfør forundersøgelse af rute 54 Rønnede-Næstved. På vegne af Gødstrup bylaug. Man har i mere end 30 år haft ønsker og planer om en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Lokale beslutningstagere har i hele perioden været fortalere for en hurtigere forbindelse på denne strækning og har profileret sig markant i denne sag. Hvis en dyr og hurtig forbindelse havde været en god ide, ville den være blevet etableret for længst, men der er jo et faktum, at tidsbesparelsen er marginal (ca. 3,7 minutter) på en motorvejsstrækning, der kun er 14 km lang. For pendlere til København er problemet ikke tidsforbruget fra Næstved til Rønnede, men køkørsel fra Køge til København, som i myldretiden betyder en forlængelse af turen på mindst 30 minutter. Erhvervslivet har ikke engang været særlig toneangivende i debatten. Den erhvervsanalyse, som blev gennemført i 2012 med fokusgruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse havde en så ringe svarprocent, at man må tillægge konklusionen begrænset vægt. Store arbejdspladser som Kasernen, Papirmøllen, Glasværket og sygehuset med akut funktion ville næppe have overlevet, selvom der havde været en motorvej. Motorvejen er politikernes prestigeprojekt, fordi en motorvej er meget synlig. De mange jyske motorveje med beskeden trafik har været et brugbart argument for Næstvedpolitikere, fordi Køgevejen er meget trafikeret, og fordi Næstved er eneste større by i Danmark uden en motorvej. Det er dog lidt useriøst, at Næstved skal have motorvej, bare fordi de andre har. Det burde handle om behov, økonomi og sund fornuft. Behov Alle kan med rette have et ønske om kortere transporttid, men ingen har behov for at komme 4 minutter hurtigere til København, når den samlede transporttid er på mellem 60 og 100 minutter. Økonomi En motorvej er en dyr løsning 5 gange så dyr som en udvidelse af den nuværende vej. Politikerne har lagt sig fast på forslag A, selv om forundersøgelsen må vurderes til at være et tendentiøst bestillingsarbejde, som ikke er velegnet som

75 beslutningsgrundlag. Den interne rente, som gør forslag A mest rentabelt, er en for simpel måde at beregne en vejs økonomi på. Hvis man sætter hastighedsgrænsen op, ville vejen blive mere rentabel. Det ville jo heller ikke være samfundsmæssigt rentabelt at hæve hastighedsgrænserne på alle veje, selv om den interne rente ville se bedre ud for vores vejnet. Erhvervstrafikken har reelt udgifter til transporttiden, men det har private bilister ikke. Hvis en motorvej tilskyndede flere pendlere til at tage bilen til København, kunne der blive mere trængsel på Sydmotorvejen, og dermed kunne den initiale tidsgevinst sættes til mellem Køge og København. Det tager den interne rente ikke højde for, fordi den kun ser på strækningen Næstved-Rønnede. Man har ikke engang set på afviklingen af trafikken mellem den nye rundkørsel og Næstved centrum, hvor der er tæt køkørsel i myldretiden. Den kommende nordlige omfartsvej vil ikke afhjælpe myldretidstrafikken nævneværdigt. Med et anlægsarbejde i denne størrelsesorden må man tænke lidt større end politikerne i lokalområdet gør. Sund fornuft Det er hensynsløst at lægge en motorvej tæt op ad et naturbeskyttelsesområde (forslag A), som der er brugt mange EU-midler til at genoprette og bevare. Forundersøgelsen virker imponerende, men er alligevel ikke seriøs. Forslag A beskrives positivt, mens forslag E beskrives negativt. Den største sø i området, Gødstrup Engsø, er fjernet fra kortskitsen for overskuelighedens skyld, som Vejdirektoratet sagde, til et borgermøde i Toksværdhallen Mon forslaget var gået glat igennem Trafikudvalget, hvis man havde fået forelagt et forslag, hvor det var tydeligt, at motorvejen lå lige op ad en stor engsø, som netop var blevet genetableret for tocifrede millionbeløb via EU-midler? Det ville nok have affødt nogle spørgsmål. Man havde fra borgernes siden for to år siden bedt om, at man satte søen på kortet fra forundersøgelsen. Det er stadig ikke sket. Søen mangler stadig på kortet! I forslag E findes en helt unødvendig tilkørsel til Toksværd, der kun fordyrer forslag E. Ved at vælge forslag E undgik man en meget dyr overførsel over jernbanen (som set i forslag A), hvor fundering og eventuel pilotering kan blive en betragtelig fordyrelse. Den elektrificerede togbane må nødvendigvis øge omkostningerne til en motorvejsoverførsel. Har man regnet på det?

76 Hvis man valgte forslag E og brugte den sydlige rundkørsel i Næstved, slap man helt for at krydse jernbanen, hvilket ville betyde en stor besparelse. Det kan undre, at man allerede i forundersøgelsen fravælger forslag 0+ og 0++, som er meget billige, og som kun generer dem, der i forvejen ligger op ad en trafikeret landevej. Køgevejens kronebredde er dog tilstrækkelig til både en 3 og 4-sporet vej, og her ville man få en intern rente, som var mange gange højere end forslag A. Ville det ikke have været fornuftigt at tage forslag 0+ og 0++ med i en WWM-vurdering? Havde Holmegaard Kommune stadig eksisteret ville motorvejen være afhængig af lokalpolitikere, men Holmegaard kommune blev indlemmet i Næstved Kommune, hvor politikerne ikke tager hensyn til denne del af deres kommune, som i denne sag blot bliver betragtet som et transitområde mellem Næstved og Sydmotorvejen. Gødstrup og omegn er ikke bare en trancitfacilitet for Næstvedpendlere, men et område med så stor naturmæssig værdi for Næstved Kommune, at man må tænke fremsynet og have en realistisk vurdering af fremtidens infrastruktur. Det betyder at man må indtænke en forbindelse fra Storebælt til Femern og en mere rationel forbindelse til København. Vejdirektoratet opfordrer i Debatoplæg fra december 2014 lokale interessenter til at komme med forslag, for eksempel med alternative løsninger. Det ville være fornuftigt, hvis alle muligheder stadig er åbne, men det virker som om VVM-undersøgelsen kun skal se på de 4 allerede kendte forslag A, B, C og E. Vejdirektoratet siger, at forundersøgelsen ikke lægger op til politisk beslutning, da det skal ske ud fra VVMundersøgelsen, men alligevel er VVM-undersøgelsen blevet politisk begrænset, således at sandsynligheden for forslag A er forøget. Man har angivelig også låst sig fast på at strækningen bliver mellem motorvejsafkørsel 37 og den nye rundkørsel øst for Næstved. Det fremmer også sandsynligheden for at forslag A bliver den endelige vedtagelse. Her burde fagligheden hos Vejdirektoratet veje tungere end politikernes taktik. Der kan også undre, at der allerede er afsat 350 mil. kr. til den østlige del af strækningen. Det er jo med til at begrænse mulighederne for at finde den bedste løsning på den kommende vejforbindelse for rute 54. Forslag A er en ikke fremtidssikret lokalpolitisk løsning, der kun tilgodeser lokalpolitiske interesser og lader hånt om økonomi, naturbeskyttelse og rekreative områder. Politikere må gerne mene, hvad de vil om alt, men ved et konkret anlægsarbejde må faglighed, økonomi og naturhensyn komme forud for politisk

77 forfængelighed og manipulation. Vejdirektoratet må være garant for fagligheden og ikke lade sig misbruge i det politiske spil. På Gødstrup Bylaugs vegne: Erik Ellerød Hansen Jes Johansen Elsebeth Schmøde Samt beboere i Gødstrup (25 husstande)

78 Høringssvar 13

79

80

81

82

83

84 Næstved Byråd Faxe Byråd Medlemmer af Folketinget Vejdirektoratet Dansk Ride Forbund Holmegaard, d. 24. februar 2013 Opgradering af vejforbindelsen på Rute 54 Næstved-Rønnede Baggrund Vi deltog sammen med ca. 450 andre borgere på Næstved Kommunes orienteringsmøde d. 17. jaunar 2013 om Vejdirektoratets forundersøgelse af en opgradering af vejforbindelsen på "Rute 54" - et godt initiativ og et interessant møde. Men det er med skam, at vi må skrive, at det stadig ikke står lysende klart for os, hvornår vi som mulige påvirkede af en beslutning om opgradering af vejforbindelsen får mulighed for at sende høringssvar. Og vi bliver endnu mere i tvivl, når det nu forlyder, at der lægges op til at arbejde videre med to forslag, A og B, idet C og E skulle være forkastede. Vi føler os derfor nødsaget til - "allerede nu" - at udtrykke vores frustration over for relevante parter i denne sag, i håb om at vores frustration vil blive taget med i vurderingen af, om "man" skal gå videre med en opgradering af "Rute 54". Og i givet fald at "man" ønsker at gå videre med en opgradering af "Rute 54", at vores frustration vil være med til at revurdere de af Vejdirektoratet forslåede "korridorer". Sagsfremstilling I 2008 købte vi et pragtfuldt landsted fra 1827, der ligger i en oase i Holmegaard, med en skøn udsigt over marker og kirken, hare, fasaner og rådyr springende rundt, en 150 år gammel blodbøg i haven, og ca minutters skridtgang til henholdsvis ridehus og skov. Her ville vi dels få mulighed for tilbyde vores hestehold forhold, der sikrer hestens velfærd, ligesom vil kunne overholde "Lov om hestehold" med de overgangsbestemmelser, der er i loven, dels kunne nyde livet på landet i fredfyldte omgivelser. Stedet er endvidere nøje udvalgt i forhold til gode kollektive trafikforhold: 3. Kort afstand til Holme-Olstrup Stadion hvor der kan opnås forbindelse til Køge og S- togslinje E. 4. Overskuelig afstand - og cykelsti det meste af vejen - til Næstved Station hvor der kan opnås flere forbindelser mod København - det gennemkørende tog kører fra Næstved Station til Høje-Taastrup Station på minutter. Vi havde, før vi indgik købsaftale, kontaktet Næstved Kommune for at høre om den - på daværende tidspunkt - diskutterede omfartsvejs ville få betydning for "husets værdi". Vi fik at vide, at der slet ikke var sat penge af endnu, og at den ikke ville berøre os. Vi blev således beroligede og indgik købsaftale. Men vi havde ikke boet her mere end ca. 2 år, før der var diskussion om, hvor omfartsvejen skulle anlægges, og dermed om den ville få betydning for os og vores hestehold. Det

85 gjorde den heldigvis ikke, men allerede ca. 2 år efter kommer der en ny vejtrussel - en motor- eller motortrafikvej, og den kommer, hvis Vejdirektoratets forslag B, C og E vedtages, til at få katastrofal betydning og os. Af tegningerne i figur ser det ud til, at vejen kommer til at gå lige gennem vores grund, hvilket selvsagt vil ødelægge oasestemningen, men også medføre at det bliver umuligt for os at tilbyde vores hestehold den ønskede hestevelfærd og overholdelse af loven. Det giver os umiddelbart to muligheder: 3. Flytte vores heste til et ridecenter og affinde os med dårligere vilkår for vores hestehold i forhold til foldtid m.v. 4. Sælge og aflive vores hestehold. Vi har p.t. en hest og tre ponyer, så der skal ikke de store matematiske kompetencer til at se, at mulighed 1 ikke er en reel mulighed - vi har ganske enkelt ikke råd til at flytte til et ridecenter, hvor vi alene for opstaldningen skal betale op mod kr. pr. pony/hest pr. måned. Det vil altså sige, at en beslutning om at en opgradering af "Rute 54" via forslag B, C eller E vil tvinge os til at sælge hest og to ponyer og lade den sidste pony aflive, da den har en alder, hvor det på ingen måde vil være lig med hestevelfærd at lade den få et nyt hjem - vi må altså meddele vores datter, at vi er nødt til at skille os af med vores - og især hendes - elskede firbenede venner. Og hvorfor er det så, at forslag B, C og E kan få så store konsekvenser for os? Jo, vi har faktisk ikke ret meget jord, i alt 4 tønder. En del er udlagt til folde, en anden del slår vi hø på, så vi er selvforsynende, og den sidste del er grusvej og have. "Lov om hestehold" har, hvilket er yderst rimeligt i forhold til hestevelfærd, et minimumskrav til foldens størrelse (areal), men også til indretningen (sidernes minimumslængde). Dette bliver umuligt at leve op til, hvis det besluttes at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E, og de tre forslag kommer til at gå gennem vores mark, da det vil beslaglægge en betragtelig del af vores jord og dermed muligheden for anlæg af folde, ligesom der heller ikke vil være jord til at slå hø på. Vores drøm om at give vores hestehold et værdigt hesteliv med bedre betingelser end minimumskravet er selvsagt illusorisk. En beslutning om at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E vil yderemere efterlade os i dyb gæld, idet det vil være umuligt at sælge en hesteejendom med plads til fem heste, når der ikke er jord nok til folde, der overholder "Lov om hestehold". Det vil heller ikke være muligt at sælge landstedet "ved at slå på", at det ligger i en oase med skøn udsigt over marker og kirken - markerne vil jo være omdannet til en motor- eller motortrafikvej, og kirken kan formentlig heller ikke ses længere, idet det må forventes, at motorvejen ligger oppe, da den i udsynslinjer netop vil være ført over banen. Når dette er sagt, stiller vi os i undrende over for en motorvejsstrækning mellem Næstved og Rønnede, hvilket primært skal ses i lyset af to forhold: 3. Vejdirektoratet oplyste på mødet d. 17. jaunar 2013, at den tidsmæssige besparelse ville være ca minutter. Men Vejdirektoratets forundersøgelse er baseret på trafikmålinger, foretaget før omfartsvejene stod færdige, hvilket må have betydning for den estimerede 6 Jf. "Rute 54 Næstved-Rønnede Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelse", side 7.

86 effekt af en motorvejsstrækning, af vejdirektoratet kaldt nettogevinst. I den forbindelse finder vi det meget tankevækkende, at projektlederen for "Projekt forundersøgelse af opgradering af Rute 54" orienterer om, at projektet oprindeligt var planlagt til at løbe over en længere periode, men at tidsfristen blev rykket frem, så de skulle være færdige i 2012, hviket de nåede. Hvorfor skulle projektet hastes igennem, så trafikmålingen - og dermed den estimerede nytteværdi - baseres på et forkert grundlag? 4. I følge Vejdirektoratets forundersøgelse kører der ca pendlere dagligt på "Rute 54", og over af disse skal videre mod København. Det betyder, at over pendlere først skal køre til Rønnede for så at køre mod København. Hvorfor ikke føre en evt. motorvejsstrækning via korridor A til Køgebugtmotorvejen omkring Haslev? Det vil spare mange kilometer i daglig kørsel og dermed CO2, da en strækning på tværs er kortere (ganske almindelig pythagoras beregning). Vi stiller os endvidere undrende over for, at forslaget om at opgradere "Rute 54" udvides så det ikke kun er via korridor A, men pludselig også en korridor B, C og E. Vi håber, at I er opmærksomme på, at beslutning om at opgradere "Rute 54" via forslag B, C eller E ikke blot er en beslutning om et stykke vej, men en beslutning der har vidtrækkende - negative - konsekvenser for børn, forældre og deres husdyr. En beslutning der tilmed gør lovoverholdelse vanskeligt, ligesom man risikerer at "tilsidesætte" en gammel dansk lov og tradition om, at man ikke spærrer for udsynet til kirken. Vi håber også, at I vil være lydhør over for vores forslag til at aflaste "Rute 54" yderligere end det omfartsvejen allerede har bidraget med. Forslag Et ønske om at forberede de trafikale forhold på "Rute 54" mellem Næstved og Rønnede kan løses på flere måder, der sagtens kan indføres samtidig. Det kan gøres ud fra overskriften: Mindre gennemkørsel mellem Næstved og Rønnede: 3. Dirigér de over pendlere direkte mod København via korridor A, men ændret/udvidet så den fører mod Haslev. Dette forslag vil givet være dyrere i anlægsinvestering, men vil også mere miljørigtigt fordi pendlere mod København kører færre kilometer - og færre kilometer betyder endvidere mindre benzin, og det er godt for vores handelsbalance. 4. Forbedrer den kollektive trafik, så den er mere attraktiv end bilen: 1. Næstved-Roskilde (Lille Sydbanen) Togstrækningen Næstved-Roskilde via Køge udvides i myldretiden til Næstved-Høje-Taastrup via Køge, hvor der er S-togsforbindelse til linje E fra Køge og B fra Høje-Taastrup. Det betyder, at de pendlere, der skal med S-tog fra Høje-Taastrup Station, kan undgå at skifte i Roskilde. Det må være muligt med det nuværende tog at køre til Høje-Taastrup, således at den udviderede rute ikke generer beboerne langs banen. 2. Næstved-Østerport via København Togstrækningen udvides med to afgange mere mod København i morgenmyldretiden - en i

87 tidsrummet og en i tidsrummet Ligeledes med to afgange mere i eftermiddagsmyldretiden - en i tidsrummet og en mere i tidsrummet Disse kan evt. nøjes med "kun" at køre til København. Alternativt til forslag 1, hvis der ønskes en højhastighedsforbindelse mellem Næstved og Rønnede: 2. Dirigere de over pendlere direkte mod København via korridor A, men udvidet så den også fører mod Haslev, jf. forslag 1. Dette forslag vil selvsagt være dyrere i anlægsinvestering, men vil også være en langtidssikret løsningsmodel. Stemmeafgivning Såfremt ingen af vores forslag vinder gehør, vil vi stemme på forslag A og bede jer om at vælge dette forslag, da det vil have færrest negative følgevirkninger for børn, forældre og deres husdyr, idet dette forslag sætter færrest mennesker på gaden - fuglene kan lettere bygge rede et nyt sted, og vi finder det derfor rimeligst, at der tages mindre hensyn til disse. Med venlige hilsen Bjarne Mortensen & Anette Lamhauge

88 Høringssvar 14 Høringssvar vedr. rute 54 Opsummering: I debatoplægget vedr. rute 54 savnes den alternative rute via Haslev til Sydmotorvejen, som adskillige borgere har talt for. Fordelene ved en sådan rute gennemgås i dette høringssvar og kan oplistes i disse konklusioner: - Den samlede trafik på en alternativ rute vil spare timer dagligt i forhold til linje A. Det svarer på et år til sammenlagt tæt på 49 års spildtid. - Hvis 70% er fritids- og bolig-arbejdsstedsrejser og 30% er erhvervskørsel på rute 54, vil den samfundsmæssige meromkostning ved linje A sammenlignet med den alternative rute være kr. om dagen. Det svarer til en årlig meromkostning på lige over 100 millioner - hvert år! - Den samlede besparelse ved at vælge en alternativ rute (D) i stedet for linje A vil kunne betale hele den alternative rute på 12 år. - Rute D vil spare tons CO2 i forhold til de øvrige ruter, A, B, C og E. - Rute D har en betydelig bedre intern rente, der er 4,5% bedre end den bedste af de foreslåede linjer. - Rute D har en betydelig bedre nettogevinst pr. investeret krone, og er 0,9 bedre end den bedste af de foreslåede linjer. - Økonomifordelen er så tydelig på rute D, at det vil være tydeligt for den enkelte billist, da en pendler mellem Næstved og København vil spare ca kr. om året. Indledning: Mit navn er Dan H.A. Kristensen. Jeg har lige fra min barndommen hørt om løsningen på rute 54. Jeg er opvokset i Boserup, Landevejen 71, og har selv ejet gård i ca. 10 år. Nu bor jeg på Loddervej 10, men er nu igen påvirket af den vej, jeg prøvede at rejse fra i år Jeg er erhvervsdrivende i Næstved by, sidder i flere bestyrelser i København og kender problemerne med trafikken til specielt Københavnsområdet, både fra min egen kørsel og for vore lastbilers kørsel. Helt tilbage i slutningen af 70` hørte jeg første gang om en ny vejføring mellem Næstved og Rønnede. Dengang var trafikstrømmen mod Næstved fra alle sider, da der var en del store arbejdspladser, Maglemølle Papirfabrik, Nordisk Ventilator, Garderhusarkasernen, Ecopon og Holmegård Glasværk, der dengang var noget større, og derudover både bryggerier, isfabrik og mejerier. I slutningen af 70 var første gang jeg så et kort, der svarer til den nordlige rute, linje A i VDs forundersøgelse. Da blev den i regionsplanen benævnt R1 skulle løse behovet for at komme nemmere til arbejdspladserne i Næstved fra omegnskommunerne. Det fortæller jo lidt om, hvor tanken om linje A kommer fra. Linje B og C er kommet fra regionsplanen fra ca år 1999 vedr. forskellige forslag til omfartsvejen på den østlige side af Næstved, dengang kaldet R2 og R3 (se bilag 1) og dengang skabt for at opnå en

89 kortere løsning til ruten mod Rønnede fra de foreslåede omfartsveje, hvis tilslutning lå noget længere væk fra Næstved. Linje B, C og E var fornuftige muligheder med forslag ØA2 og ØA3 (se bilag 1), men ØH er nu bygget og i drift, og derved er B, C og Es værdi faldet betydeligt i forhold til det oprindelige udgangspunkt. I slutningen af 2012 var vi nogle stykker fra Holme-Olstrup, Toksværd og Sørup, som mødtes for at diskutere, hvordan vi skulle forholde os til de forslag, der var kommet frem i forundersøgelsen. I stedet for blot at brokke os, begyndte vi at se på, hvilke behov der var, og hvad problemstillingen var omkring rute 54. Vi var mange forskellige ressourcer samlet om bordet, og ud fra det arbejde kom det tydeligt frem, at en alternativ løsning ville give meget mere værdi for helheden og samtidig løse både rute 54- problemet og en del andre problemer, som der IKKE er taget højde for med de fire forslag i forundersøgelsen. Baggrund: Det vi kunne fremdrage af diverse trafiktællinger og tal fra forundersøgelsen, gav et billede af trafikken på rute 54 mellem Næstved og Sydmotorvejen, som så ud som følger: - Trafik, som drejer nordpå ved Sydmotorvejen: Ca. 65%. - Trafik, som hører til lokalområdet/ de borgere, der bor tæt på rute 54: Ca. 20%. - Trafik, som kører mellem Næstved og Rønnede: Ca. 10%. - Trafik, som kører mod syd på Sydmotorvejen: Ca. 5%. Derudover har vi haft fokus på et langt bredere billede af det, der sker i området omkring rute 54, som ville kunne løses med en alternativ løsning: Der er en del trafik fra den sydlige del af Næstved, som kører på Præstøvejen for at komme til tilkørsel 38 ved Tappernøje eller 39 ved Bårse og derefter nordpå ad Sydmotorvejen til København: Ca biler/døgn (bilag 2). Der er en del trafik, som kører over Ringsted til området omkring Bjæverskov: Ca biler/døgn, (bilag 3). Der er en del trafik, som kører mellem Næstved og Haslev, enten gennem Natura 2000-området øst for Holmegård eller gennem de øvrige småveje i området: Ca 3000 biler/døgn (bilag 4). Der er en del tung trafik, 11,5-13 %, på rute 54, hvilket er relativ højt, da den tunge trafik mellem Næstved og Haslev er tvunget til at køre en stor omvej via Sydmotorvejen (Bilag 5). Alternativt løsningsforslag: Den alternative løsning vil herefter blive nævnt som Rute D, se (bilag 6). Den kan udføres som højklasset vej, motortrafikvej eller motorvej. Rute D er med samme udgangspunkt ved den nye rundkørsel i Næstved øst og følger linje A hele vej til den nordlige side af Holme-Olstrup, hvorefter den følger Sydbanen på den sydlige side for at tage hensyn til Natura 2000-området øst for Holmegård. Ved Bråby er der to muligheder, det optimale er at køre forbi Haslev og tilslutte ved Høsten, tilkørsel 35, med en sammenfletning på samme måde som ved Køge/Ølby. En alternativ mulighed er at føre den syd om Bråby og tilslutte ved Ulse, tilkørsel 36. Trafiktal: I forundersøgelsen er trafiktallene på den bedste linje (linje A) biler i år 2020-tal. På rute D vil komme følgende trafik:

90 Fra rute 54 (65% af = biler) + trafik mellem Næstved og Haslev (3.000 biler) + trafik som vil aflaste Præstøvej (2.000 biler) + trafik til området omkring Bjæverskov (1.500 biler) = i alt biler i år 2011 tal. I forundersøgelsen tillægges tallene 2% årligt fra 2012 til Det ser vi som en ret højt faktor, så i vore tal tillægger vi kun 18% fra 2011 til Den samlede trafik på rute D bliver derfor: % = biler/døgn. Konklusion på trafiktal: Rute D opfylder det primære mål, som er: Trafik: Det primære formål med at udbygge vejforbindelsen til motorvej er, at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Rute 54. Rute D vil allerede fra start have 4-5% mere trafik end linje A. Rute D vil tilgodese problemerne med trafikken mellem Næstved og Haslev. Rute D vil aflaste både Præstøvej og Ringstedvej. Rute D vil løse problemerne med tung trafik mellem Næstved og Haslev. Besparelse i km: I forundersøgelsen er ingen af de foreslåede linjeføringer besparende i km; alle de foreslåede linjer koster flere km, fra Linje A med km til Linje E med km. Rute D vil spare km hvert døgn. Konklusion, besparelse i km: Der er klart en forskel på rute D og de øvrige forslag: Rute D sparer km hver dag, hvorimod linje A koster km hver dag. Det er en forskel på km i døgnet, hvilket er over 23 millioner km på et år - en betydelig forskel, som der bør tages i betragtning i en vvm-undersøgelse. Konklusion, trafikarbejdet: Trafikarbejdet har vi ikke haft muligheder for at beregne, men at en vej skaber så meget merkørsel er jo et tegn på, at den ikke kun løser et problem, men samtidig skaber et problem. At de foreslåede linjeføringer giver omkørsler fra (linje A3) km til (linje E) km i døgnet, er for os et tegn på, at de foreslåede linjer ikke ligger optimalt i forhold til den trafik, der er og kommer omkring rute 54. Forurening, CO2: Da CO2 betyder ret meget i forhold til, hvordan klimaet bliver påvirket, og at vi som samfund bruger store resurser på at finde løsninger på reduktion af CO2, betyder, at denne faktor bør tages meget alvorligt i sådan en investering. Lige meget om man er borger eller arbejdsgiver i Danmark, bliver vi ugentligt mindet om, at vi skal spare CO2. Som borger skal vi alle ved køb af energibrugende enheder forholde os til at vælge det optimale, selv om det tit er dyrere. Som erhvervsdrivende skal vi også investere rigtigt, og vi bliver endda udfordret af feks Carbon 20 og lignende politisk besluttede projekter for at investere direkte for at spare CO2. Disse tiltag må jo betyde, at CO2 vejer meget tungt i sådanne investeringer, og hvor sådan en vej skal placeres.

91 Som det fremgår af Konklusion, besparelse i km og Konklusion, trafikarbejdet vil alle de foreslåede linjer i forundersøgelsen give mange flere kørte km, hvilket også vil afspejle sig i, hvor meget CO2- belastningen bliver ved de løsninger og igen vil rute D, den alternative rute, give en betydelig forskel. Tallene er beregnet på en enkel måde og resultatet er som følgende: Linje A vil give 255 tons mere CO2. Linje B vil give 372 tons mere CO2. Linje C vil give 824 tons mere CO2. Linje E vil give tons mere CO2. Rute D vil spare tons CO2. Konklusion, forurening CO2: CO2 bør tages meget alvorligt i beslutningen om, hvilken løsning der bliver valgt. Rute D har en betragtlig besparelse på ton CO2 i forhold til den bedste løsning fra forundersøgelsen, hvilket svarer til 2,8 millioner kubikmeter CO2 om året. For at gøre det nemmere at forholde sig til, så svarer det til at køleskabe bliver udskiftet til A++ årligt. Trafikantbesparelser: Som det fremgår af forundersøgelsen, er alle de foreslåede linjer tidsbesparende, lige fra en besparelse på 199 timer (linje C) til timer (linje A). Vi har beregnet, at rute D vil spare timer pr. døgn, dog kun beregnet ud fra den trafiktidsbesparelse, der er for den trafik, som kører på den nuværende rute 54. Der vil være en betydelig besparelse derudover på den øvrige trafik, som vil bruge rute D, men den del vil vi ikke medtage, da vi er usikre på, hvor stor den er. Konklusion, trafikantbesparelser: Den samlede trafik på en rute D-løsning vil spare timer dagligt i forhold til linje A. Hvis det bliver omregnet til år, vil det svare til, at der sammenlagt bliver sparet tæt på 49 års spildtid. Hvis 70% er fritids- og bolig-arbejdsstedsrejser og 30% erhvervskørsel, er den samfundsmæssige omkostning kr om dagen. Det svarer årligt til lige over 100 millioner - hvert år! Det vil sige, at den samlede besparelse på 12 år ville kunne betale hele rute D. Investering: Ud fra forundersøgelsen kan vi beregne, at km-pris på de foreslåede linjer er fra 73 millioner (linje A3) til 86 millioner (linje A), alle disse linjer ligger i et kuperet terræn, som stiger betragtelig fra Næstved og til Boserup skoven, som er et af de højeste områder på Sjælland. Når terrænet er så kuperet, koster det i byggeprocessen og hæver km-prisen. Samtidig vil dobbeltvejen ved Vester Egede koste yderligere, ligesom der er foreslået en meget dyr tilslutning ved Sydmotorvejen.

92 På baggrund af dette har vi anslået en pris på rute D til 65 millioner pr./km pga det mere jævne terræn hele vejen fra Næstved til Høsten, og fordi den følger jernbanen på et stykke af vejen, ligesom byggeprocessen ikke påvirker den eksisterende rute 54 med de omkostninger, der vil følge med det. Ved denne km-pris er rute D en anelse dyrere milliard end fx linje A på milliard. Den interne rente for de foreslåede linjer ligger fra 3,5% (linje C) til 9,7% (linje A), vores beregninger på en rute D er en intern forrentning på 14,2%. Nettogevinsten pr. investeret krone er på de foreslåede linjer fra negativ (linje C) til 1,7 (linje A), vores beregninger på en rute D er en nettogevinst pr investeret krone på 2,6. Konklusion, investering: Rute D er ca 50 millioner dyrere. Rute D har en betydelig bedre intern rente, der er 4,5% bedre end den bedste af de foreslåede linjer. Rute D har en betydelig bedre nettogevinst pr. investeret krone, og er 0,9 bedre end den bedste af de foreslåede linjer. Økonomifordelen er så tydelig på rute D, at det vil være tydeligt for den enkelte billist, da en pendler mellem Næstved og København vil spare ca kr om året. Øvrige problemstillinger: Trafikken til og fra Bon-Bonland vil stadig påvirke rute 54 med de foreslåede løsninger, da en god del af de gæster kommer i bil, og de stadig vil køre på rute 54 enten ved rundkørslen i Næstved eller ved Villa Gallinavej. Vi vil anbefale, at der bygges en bro med tilkørselsramperne på Holmegaardsvej, både for at få kørslen til Bon-Bonland tættere på og for at få en optimal løsning på modulvogntog til Holmegård Glasværk. (bilag 7). Vi ser ingen sammenspil med den offentlige trafik; der er stort set ingen muligheder for at tage toget til København, hvis man kommer i bil. P-pladsen ved Ølby station er tit fyldt op, og i Næstved er det håbløst at planlægge en parkering. Vi vil anbefale, at der kommer en pendler p-plads mellem Haslev og Næstved, hvor det bliver muligt at parkere uden problemer, og hvor et fremtidsmål kunne være at få s-toget fra Køge videre ned til denne plads. Samtidig ville sådan en p-plads være en mulighed for Næstved. En vejbeslutning som rute 54 er en beslutning for mange år ud i fremtiden, og i fremtiden kunne der bygges en letbane fra en sådan p-plads ved banen og ind til den indre by i Næstved. Derved løses de problemer, der vil komme i fremtiden. Når storsygehuset i Køge bliver bygget færdigt, ønsker vi en optimal tilkørsel til Køge. Vi ser det som en omvej, hvis vi skal til Rønnede, før vi kan køre mod Køge. Vi ved allerede nu, at mertid koster meneskeliv under kørsel mod sygehuse rundt om i landet, så hvorfor beslutte noget, som koster menneskeliv, når det er muligt at beslutte en rute, som kan redde menneskeliv. I nærmere fremtid vil problemerne med trafiktætheden fra Rønnede og mod København vokse. Ud fra det behov bliver det nødvendigt med et ekstra spor fra Rønnede-tilslutningen og nord på. Ved en rute D vil dette problem være meget billigere at løs, da denne løsning vil flytte ca biler fra Rønnedetilslutningen til Høsten-tilslutningen; på den måde skal det ekstra spor kun udbygges fra Høsten til Køge.

93 Vi har gentagne gange hørt, at den politiske verden taler om Femer-trafikken i forbindelse med rute 54- problemet. Man forestiller sig åbenbart, at den trafik, som kommer sydfra og skal til Nordvestsjælland også skal over Rønnede. Der er imidlertid nu bygget en østlige omfartsvej ved Næstved, og det har ændret den trafik betydeligt. Hvis en billist skal fra Næstved og sydpå er det 10 km kortere at køre over Bårse. (Næstved-Bårse=18,5 km (Bilag 8), i forhold til over Rønnede 28,7 km (Bilag 9). Igen en faktor, som vil forøge CO2- udledningen, og igen flere km og mere samfundsspildtid. Det er som om, det politiske liv er et helt andet sted end den verden, vi borgere lever i i forhold til CO2-problemet. De foreslåede linjer i forundersøgelsen har nærmest kun et problem i kikkerten, nemlig trafikken mellem Næstved og Rønnede - altså ses kun på behovet for 10% af trafikken på rute 54. Vi mener ikke, at alle de 10% vil benytte de foreslåede ruter, fx vil den tunge trafik, som kommer fra Rønnede/Fakse og skal til Næstved erhvervsområde, fravælge de foreslåede linjer. Personbiler med trailer eller campingvogn, som også er langsomkørende og ikke kan køre km/t, vil også have en fordel ved at blive på den gamle rute 54 (på bilag 10 er på linje A markeret med sort, hvilken omvej der skal køres i begge ender). Samlet konklusion: Rute 54 er en rigtig god vej med plads til cykelister, den er bare belastet for meget. Rute D vil på lige fod med de øvrige ruteforslag skabe den plads, der skal til for at løse det problem. Derved vil rute 54 blive en rigtig god vej med plads til de biler (linje A) biler (linje E), der vil blive tilbage efter en ny linjeføring. Derfor vil vi på det kraftigste anbefale at rute D kommer med i en vvm-undersøgelse, da den på flere punkter er en langt bedre løsning end de øvrige foreslåede linjer. Vi har gentagne gange hørt, at den politiske verden har svært ved at være åben for andre forslag end deres egne. Men - som der står tydeligt i debatoplægget fra december er der åbent for alternative forslag fra borgerne. Vi mener, at vores forslag er gennemarbejdet i en sådan grad, at den bør vejes i forhold til de øvrige linjer. Arbejdet med rute D har stået på i et par år, og derfor har mange borgere i området støttet op om det. Jeg vedhæfter en underskriftindsamling, som viser, at der er mange, som ønsker denne løsning. I lokalområdet er der samlet 441 underskifter (bilag 11), som ønsker, at rute D kommer med i en vvmundersøgelse og bliver vurderet på lige fod med de andre forslag. Bilag 11 er 441 underskifter, en vedhæftet fil. Bilag 12 er samlet tal på linjer, en vedhæftet fil. Med venlig hilsen Dan Henrik Almsborg Kristensen Loddervej Holmegaard

94 Bilag 1 Bilag 2

95 Bilag 3 Bilag 4

96 Bilag 5 Bilag 6

97 Bilag 7 Bilag 8

98 Bilag 9 Bilag 10

99 Bilag 12

100 Høringssvar 15 ATT: Vejdirektoratet Indsigelse med udbygning af rute 54, Næstved Rønnede Korridor A Som beboere på Villa Gallinavej vil vi blive stærkt berørt af en evt. motorvej i forløb med Rute 54. Derfor rejser der sig en del spørgsmål og bekymringer. Bl.a. skulle planen være at Villa Gallinavej ville blive en afkørselsvej. Hvorfor er Villa Gallinavej udvalgt til dette? Dette vil resultere i 3700 biler i døgnet altså ca. hvert 20. sekund. Villa Gallinavej er en ældre vej der indsnevrer sig til et spor tæt ved Bråby, dette vil kræve en klar udbygning og forbedring, ikke kun af det smalle stykke, men hele vejen. Er der i regnskabet til Rute A taget højde for forbedring og/ eller udbygning af denne? Såfremt Korridor A skulle blive en realitet ser jeg næste problem at der vil være en stor flade som samler en stor mængde vand. Dette skal ledes væk fra vejen. Hvor vil vandet blive ledt hen? Er der taget højde for mængden af vand i forhold til åer, vandløb og ikke mindst Natura 2000 områder? Man kan jo på ingen måde undgå at disse vil blive berørt i stor stil. Ifølge statistikker beregnet bl.a for Næstved Storcenter kommer der flest handlende sydfra. Ca 40% af omsætningen kommer derfra.

101 Er der lavet nogen beregninger for om det bedre kan svare sig at udbygge denne Rute 22 kontra Rute 54? De trafikale konsekvenser beregnes kun frem til Hvorfor beregnes der ikke frem til min hvor Femern gerne skulle stå færdig? Men det ville jo være endnu mere logisk at regne år frem, for at få det fulde overblik. Ved landskabet beskrives Korridor A som at denne vil lægge sig harmonisk i landskabet dog vil motorvejen blive hævet over jernbanen. Hvor høj vil denne dæmning/ bro være? Er der taget højde for jordbunden og derved evt kraftig pilotering? Er dette regnet med? Hvad med eventuelle gasledninger? Er der taget højde for at disse skal flyttes eller vejen også her skal hæves i en, for natur og dyreliv generende, højde? Vil dette skæmme naturen? Der er to forslag gennem Hesede Skov. Denne ene vil være med skov imellem den gamle Rute 54 og Korridor A. Tages der højde for dyrelivet som vil blive fanget i midten af to trafikerede veje? Hvis man som beboer bliver udsat for over 63dB kan man få tilskud til støjværn. Tilskud?

102 Håber på forståelse samt udredning. Med venlig hilsen Jacob Mortensen og Jannie Sindlev Villa Gallinavej 24

103 Høringssvar 16 Vejdirektoratet - Vejplan og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 - Postboks København K 16. januar 2015 Udvidelse af Rute 54 - Indsigelse vedr. linjeføringer A, B og C Forundersøgelsen og VVM Derfor er skræmmende at opleve, at folkevalgte politikere prøver at slippe afsted med bestilt arbejde og bestilt resultat. Det er sådan vi oplever rute 54 forundersøgelsen. Forundersøgelsen er baseret på helt utilstrækkelige trafikmodeller. Der er slet ikke, i tilstrækkeligt omfang, set på sammenhængen i området. Der er væsentlige fejl i beregningerne, ukorrekte kort uden natura 2000 områder er anvendt. Forundersøgelsen er meget forudsigelig, idet den skal pege på linjeføring A eller B. Politikerne vil have linjeføring A (eller B) og det lægger forundersøgelsen entydigt op til det. Denne form for magtmisbrug må og skal stoppe. I forbindelse med udvidelse af rute 54 har vi følgende bemærkninger: Vi kommer fra Faxe og bruger naturen omkring Gødstrup, Holmegaard og Villa Gallinavej meget. Linjeføring A og B (og C) vil i massiv udstrækning påvirke naturen og de internationale naturbeskyttelsesområder: Gødstrup Engsøer, Boserup og Hesede Skove og den fredede højmose, Holmegaard Mose. Økonomi Forundersøgelsen er mangelfuld ift. udgifter til udførsel af linje A og B. Hvad koster anlæg af: Pilotering af undergrunden ved mosen? Højbro over elektrisk jernbane? Afkørsel ved Villa Gallinavej? Vejen videre frem mod Haslev er komplet uegnet i dens nuværende stand. Det er en smal vej med en lille bro med plads til én bil. Dette kan slet ikke aflaste transport af estimeret 3700 biler i døgnet! Dette vil yderligere fordyre linje A og B. Alternative løsninger Linje A, B (og C) er tilsyneladende meget dyre og har stor negativ påvirkning på natur og miljø. Der findes alternative løsninger nemlig linje E. Vi har pligt til at bruge alternative linjer (E) hvis natur, miljø og økonomi kan have fordel heraf. Linje E kan tilgodese pendlerne der kører både nord og syd på. Den nye Femern forbindelse tilgodeses også.

104 Rute 54 kan så bestå som I dag, så lokalbefolkningen, gæster til området og naturbrugere kan komme rundt. Med venlig hilsen Torry og Inger Christensen Stenagervej Faxe

105 Høringssvar 17 Til Transportminister Magnus Heunicke Mosen d Frederiksholm Kanal 27F 1220 KBH K Tlf Og Vejdirektoratet Projektleder Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen Niels Juelsgade KBH K Tlf Mærket: Rute 54 : Hermed fremsendes en Tillægsskrivelse til dokumentet Ny e-linjeføring rev7. De tidligere indsendte dokumenter genfremsendes sammen Tillægsskrivelsen. Dokumenterne 5 stk er: 1. Tillægsskrivelse til Ny E-linjeføring rev2. 2. Ny E-linjeføring rev7. 3. Indsigelse om motorvej til Kommunen stilet til Transportministeriets Vejdirektorat rev5 4. Underskrift motortorvej og bilag rev Søen der blev væk, sjællandske rev9. På Ravnstrup Landsbylaugs Vegne Mvh Dan Wolffbrandt, Formand Adr. Dan Wolffbrandt Mosen 4, Ravnstrup 4684 Holmegaard Tlf

106

107

108

109

110 [Skriv dokumentets titel] Til medlemmerne af Transportministeriet Vejdirektoratet Niels Juels Gade Kbh K Tlf Cc. Folketingets Transportudvalget Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Tlf og Næstved Byråd Fra Ravnstrup Landsbylaug Formand Dan Wolffbrandt Mosen Holmegaard Mail. Tlf , mob Motorvej Næstved Rønnede. Protestskrivelse til Næstved Kommunes kommunalpolitikere! Det er besluttet, der skal etableres en motorvej mellem Rønnede og Næstved. Der er tale om 4 linjeføringer, hvoraf een skal vælges. Den der har prioritet A skærer igennem Ravnstrup ikke langt fra søen i Mosen, Gødstrup Engsø. Gødstrup Engsø er omfattet af EF's Fuglebeskyttelsesområde F91. I Ravnstrup Landsbylaug er vi lodret modstandere af en motorvej i dette område. En motorvej vil være altødelæggende for natur, dyre- og fugleliv i hele området Ravnstrup og Gødstrup Engsø. EF fuglebeskyttelsesdirektiv F91 skal overholdes. Holmegårds Mose og Porsmose - fuglearter, udpegningsområder og områdekort - Fuglebeskyttelse.dk Holmegårds Mose og Porsmose - fuglearter, udpegningsområder og områdekort - Fuglebeskyttelse.dk Se link!

111 Ravnstrup er et område med en lille landsby og et område med spredt bebyggelse. Vi har dagligt hver halve time støj fra Lille Syd Banen. Sommeren igennem har vi kraftig støj fra BonBonLand. Vi har en unik natur i Ravnstrup. Bl.a. Mosen med Gødstrup Engsø. Engsøen har et unikt fugleliv, med bl.a. havørne, fiskeørne, glenter, fiskehejrer, 11 traner i sommer et rigt vadefugleliv, svømmefugle og andefugleliv. Markerne og området er hjemsted for en masse vildt, rådyr, harer, agerhøns, fasaner m.m. Vi har det fineste drikkevand fra Ravnstrup vandværk. Vi har et kæmpe område, der bliver dyrket som økologisk landbrug, hvilket kræver en masse græsområder til de 200 køer. Disse køer skal på græs hver dag. Der skal desuden være mulighed for at opdyrke marker til vinterfoder til køerne. Alt dette kræver et stort areal med fri adgang for køerne og uden støjgener og forurening fra biler. Den økologiske dyrkning af jorden er med til at formindske forurening af jorden og grundvandet samt mindsker udledning af ødelæggende næringsstoffer i vores bække, åløb, søer og havet. Vi er på det kraftigste imod en ødelæggende motorvej tværs igennem vores landskab i Ravnstrup. En motorvej vil ødelægge økolandmandens nuværende økologiske dyrkning af landsbrugsjorden. Han vil blive nødt til enten at lukke landbruget og flytte, eller omlægge driften og dyrke jorden traditionelt med gift på markerne. Motorvejens linjeføring mærket A går lige tværs igennem økolandmandens marker og forbi staldene og splitter hans ejendom i 2 dele. Alt sammen i modstrid med en god naturpleje. En motorvej vil øge støjniveauet kraftigt og give endnu kraftigere støjgener for de i forvejen støjplagede beboere op til Bonbonland, jernbanen og i Ravnstrup. Disse ejendomme vil blive meget lidt værd og beboerne vil konstant være støjplagede. Disse beboere kan blive stavnsbundet til deres ejendomme, fordi de ikke kan sælge eller optage lån. Der er ofret mange penge på genetablering af vådområdet Gødstrup Engsø som naturområde for fugle og dyreliv. Det fugle- og dyreliv der nu findes vil blive kraftigt påvirket af en motorvej. Vi ser nu rovfuglene på markerne og engene på jagt efter bytte, dette sker, fordi der er omlagt til økologisk landbrug, og der undgås udspredning af gift.

112 Dette vil blive kraftigt påvirket og ødelagt af en motorvejsplacering så tæt på. En motorvej vil igennem en årrække kun trække endnu flere biler til og miljøbelastningen vil være konstant stigende. Antallet af biler vil minimum stige med 20 procent. Ravnstrup Landsbylaug protesterer på det kraftigste imod en motorvej mellem Næstved og Rønnede med linjeføring igennem Ravnstrup. EF fuglebeskyttelsesdirektiv F91 skal overholdes. Der bør i stedet satses mere på grøn udvikling og kollektive offentlige transportmuligheder, så mængden af trafik og antallet af biler kan reduceres. Dette vil både sænke co2-udslippet og gavne den stigende globale opvarmning. Opbakning til løsningsforslag syd om Holme Olstrup. Linieføring A medfører støjgener for Vester Egede, Gødstrup, Ravnstrup og nordlige del af Holme Olstrup. På flere steder vil Linieføring A komme til at ligge højt og give store støjgener. Desuden bemærker vi, at linieføringen kører igennem to bevaringsværdige kulturhistoriske herregårdsmiljøer ved Holmegård Gods og Gisselfeld Gods. Ved linjeføringerne syd om Holme Olstrup og Toksværd vil vejen komme til at ligge i et mindre følsomt område. Vi erkender det trafikale problem igennem Holme Olstrup. Men faktisk mener vi, at den eksisterende vej afvikler trafikken tilfredsstillende fra Toksværd til motorvejen ved Rønnede og omvendt. Vi bakker op omkring C-løsningen syd om Holme Olstrup. Der er her også en åbning for, at der kan komme vækst, i form af virksomhed og forretning, langs vejen i fremtiden. Linjeføring E kan også være en løsningsmodel blot som motortrafikvej. Måske skal den have to udgreninger. En ved rundkørslen på Øverup Bakke og en med afgrening syd for Holme Olstrup der munder ud i den nye omfartsvej ved kasernen for hurtigere afvikling af trafiken syd om Næstved. Dette fordi det endnu ikke er afprøvet hvor hurtigt rundkørslen på Øverup Bakke kan afvikle trafiken. Vi ønsker aktindsigt i projektmaterialet/rapporten, der skal danne baggrund for politikernes beslutning om de to linjeføringer der skal undersøges. Vi ønsker hurtig kontakt om, hvor og hvornår, der er høring i sagen.

113

114 På Ravnstrup Landsbylaugs vegne Med venlig hilsen Dan Wolffbrandt

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Høringssvar 18

124

125

126

127

128

129

130

131 Høringssvar 19

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 Høringssvar 20 Vejdirektoratet Vejplan og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks København K Indsigelse vedr. linjeføringer A, B og C ifm. udvidelse af Rute 54 Processen omkring forundersøgelsen og VVM Vi lever i et retskaffent samfund og det skal vi værne herom. Derfor er det også ekstremt provokerende og meget foruroligende at opleve, at folkevalgte politikere tilsyneladende slipper afsted med noget, der bedst kan beskrives som bestilt arbejde med bestilt resultat. Det er nemlig det indtryk man efterlades med, når man læser rute 54 forundersøgelsen igennem. Forundersøgelsen er utrolig smal og baseret på helt utilstrækkelige trafikmodeller. Der er slet ikke, i tilstrækkeligt omfang, set på sammenhængen og infrastrukturen i hele området. Der er væsentlige fejl i beregningerne, u-opdaterede kort er anvendt (natura 2000 områder mangler optegnet) og forundersøgelsen er meget tendentiøs og fyldt udsagn og tillempet fakta der skal pege på linjeføring A eller B. Magtfulde politikerne vil have linjeføring A (eller B) og det lægger forundersøgelsen entydigt op til det. Denne form for magtmisbrug må og skal stoppe. Samfundet og alle involverede har krav på en objektiv, saglig og grundig vurdering af fordele og ulemper ved samtlige linjeføringer. Vi kræver at få en uvildig og saglig VVM, der tager højde for miljø, økonomi, trafik, landskab og beboere - og som er visionær. I forbindelse med udvidelse af rute 54 har vi følgende bemærkninger: Natur og miljø Linjeføring A og B (og C) vil i massiv udstrækning påvirke naturen, miljøet og de hydrologiske forhold i de internationale naturbeskyttelsesområder: Gødstrup Engsøer, Boserup og Hesede Skove og den fredede højmose, Holmegaard Mose. Natur og dyrearter vi skal værne om Som beboer på Villa Gallinavej og bruger af lokalområdet oplever vi dagligt, hvor enestående og rigt dette Natura 2000 område er. På Villa Gallinavej, i Gødstrup Engsø, i Porsemosen, Boserup og Hesede Skove har vi bl.a. oplevet disse sjældne dyrearter: Fugle: Mosehornugle, Rørhøg, Havørn, Rød Glente, Gråstrubet lappedykker, Engsnarre, Enkeltbekkasin, Dobbeltbekkasin. Pattedyr: Store bestande af kronvildt og dåvildt der løber i området (trafiksikkerhedsproblem!). Padder: Grøn løvfrø, Stor vandsalamander.

143 Vi gør en indsats for flora og fauna Da vi flyttede til Villa Gallinavej 28, i år 2000, fulgte vi politikernes ønske om at passe på de sårbare naturområder, og flere lodsejere i lokalområdet traf en principbeslutning om ikke at dræne jorden og laden den oversvømme og/eller braklægge jorden. Det gjorde vi også på vores ejendom. Vi traf en beslutning om at braklægge 28 HA jord, således at naturen havde et sted at være. Det har den nu, med fine resultater (som ovenfor anført) til følge, men nu risikerer vi så at naturen bliver overhavet indenom af en motorvej! Linjeføring A og B vil medføre stor skade og væsentlige påvirkninger - herunder støj, forurening - på de meget sårbare områder omkring Gødstrup Engsø, Porsemosen, Holmegaard Højmose og fuglebeskyttelsesområderne. Økonomi Vi er ikke økonomer, men det er tydeligt, at der i forundersøgelsen slet ikke er taget højde for alle udgifter til udførsel af linje A og B (tydeligvis politikernes foretrukne). Højbro over elektrisk jernbane pris? Pilotering af undergrunden ved mosen pris? Afkørsel ved Villa Gallinavej pris? Ligeledes er vejen videre frem mod Haslev komplet uegnet i dens nuværende stand Det er en smal vej med en lille bro med plads til én bil. Dette kan slet ikke aflaste transport af estimeret 3700 biler i døgnet! Dette vil yderligere fordyre linje A og B. Linje E ligger i et meget mere fremkommeligt terræn, hvor anlægsarbejdet måske vil kunne udføres mere skånsomt, til mindre gene for de omkring boende og måske billigere. Alternative løsninger Linje A, B (og C) er tilsyneladende meget dyre og har stor negativ påvirkning på natur og miljø. Der findes alternative løsninger = linje E samt en modificeret E som bl.a. Gisselfeld Kloster peger på. Vi har pligt til at bruge alternative linjer (E) hvis natur, miljø og økonomi kan have fordel heraf. Linje E kan tilgodese pendlerne der kører både nord og syd på. Den nye Femern forbindelse tilgodeses også. Rute 54 kan så bestå som I dag, så lokalbefolkningen, gæster til området og naturbrugere kan komme rundt. Med venlig hilsen Lise Lotte Christensen Thomas Lander Villa Gallinavej Holmegaard

144 Høringssvar januar 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Rute 54, Næstved-Rønnede vejens udbygning Idet jeg henviser til Vejdirektoratets debatoplæg, vil jeg give mine synspunkter med hensyn til de foreslåede linjeføringer. Min baggrund: Har i mange år boet i området (Vester Egede, nabo til Rute 54) og beskæftiget mig med undersøgelse af naturforholdene (primært fuglelivet) lokalt og regionalt. I en årrække ( ) freelance konsulent for det daværende Storstrøms Amt samtidig med ansættelse (senere freelance) i Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Flora- og Faunaøkologi. Har for de områder, der vil kunne blive påvirket af vejudbygningen, bl.a. udarbejdet de nedenfor nævnte rapporter for Storstrøms Amt, hvortil kan henvises (rapporterne foreligger i trykte udgaver og på nettet). Naturmæssige konsekvenser (i relation til fuglelivet) ved de forelåede linjeføringer: Linjeføring A: Dette er i forhold til de naturbeskyttelsesmæssige interesser den mest problematiske, idet linjeføringen berører (eller vil kunne berøre) flere værdifulde naturområder, bl.a. Porsmose, Gødstrup Sø (Enghave), Hesede Skov, Denderup Vænge (Boserup Plantage) og Hovmose (langs Suså). Udover de mange, mere almindelige fugle, der findes i disse områder, yngler bl.a. følgende arter regelmæssigt: Rørdrum Gødstrup Sø Hvepsevåge* Holmegaard Dyrehave, Hesede Skov, Denderup Vænge Rød Glente* Hesede Skov Havørn* Hesede Skov Rørhøg* Gødstrup Sø, Denderup Sø, Hesede skovsøer, Hovmose Trane* Porsmose/Gødstrup Sø (fra 2010), Hovmose (fra 2014) Engsnarre Hovmose (en af Danmarks meget få regelmæssige ynglelokaliteter) Arter mærket med * er Annex 1-arter på Fuglebeskyttelsesdirektivet. Arterne vil med linjeføring A kunne få forringede levevilkår, enten pga. de fysiske landskabsændringer, der vil finde sted, eller ved det ændrede aktivitetsmønster, som udbygningen vil medføre (både i anlægsfasen og ved den senere anvendelse). Linjeføring B: Ved denne linjeføring undgås påvirkning af naturforholdene i Porsmose/Gødstrup Søområdet, men der vil som ved linjeføring A være negativ påvirkning af forholdene i Hovmose (og i skovene). Linjeføring C: Ser ud til at være gunstig i forhold til naturforholdene, men da forslaget ikke løser trafiksituationen på den østlige del af Rute 54, har denne løsning næppe nogen fremtid. Linjeføring E: Udfra en naturbeskyttelsesmæssig betragtning må den sydlige linjeføring anses for at være dn bedste løsning, idet man herved undgår at forringe naturforholdene i de ovennævnte områder. Samtidig vil linjeføring E have den fordel, at trafikforholdene på den nuværende Rute 54 ikke bliver forringet i projektperioden. Med venlig hilsen Hans Erik Jørgensen Denderupvej 5, Vester Egede 4690 Haslev

145 Rapporter: Jørgensen, H.E. 1997: Ynglende vandfugle i tolv søer i Storstrøms Amt Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen. Jørgensen, H.E. 2001: Ynglefugle i enge og moser langs Susåen. Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen. Jørgensen, H.E. 2002: Ynglende vandfugle i 14 udvalgte søer i Storstrøms Amt Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen. Jørgensen, H.E. 2006: Ynglefugle i Holmegaards Mose/Porsmose Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen.

146 Høringssvar 22 Sørup Til: Vejdirektoratet Knud Aundal Sørupvej 23A 4684 Holmegaard Vedr.: Hørringssvar - Rute 54 VVM-undersøgelse Linieføring E Jeg ønsker at gøre opmærksom på følgende forhold som bør tages i betragtning i forbindelse med VVM-undersøgelsen af linieføring E: Bredøret flagermus er påvist ved Sparresholm (både forår- og efterårs-undersøgelse er gennemført). De to lytte -undersøgelserne, der er foretaget i forbindelse med eventuel opstilling af vindmøller, har påvist den sjældne og beskyttede bredørede flagermus i området omkring Godset. Området langs med den sydlige skovgrænse (Sørup skov og Denderup vænge) fungerer hele sommerhalvåret som trækplaster for forskellige andre mere almindelige af flagermusarter, der flyver langs med trægrænsen, hvor fødemulighederne er særdeles gode. En vindmølle er planlagt opstillet midt i linieførring E umiddelbart nord for Sparresholm. Det vil give en væsentlig ekstra ekspropriationudgift. Der er et særegent Herregårdsmiljø ved Sparresholm. Det ligger på i et højt nivieau omgivet af enge, marker, skel, moser, skovbryn og oprindelige arbejderboligere. Sparresholm er nu under genopbygning, da det tilbageværende efter branden er vurderet yderst bevaringsværdigt og fredet i højeste niveau. Det skal derfor genopføres med respekt for den oprindelige stil og bygningskonstruktion. Dette varetages Kulturarvsstyrelsen. Det vil være en væsentlig omvej for Toksværd- og Holme Olstrup-pendlere da tilkørselsforholdene er placeret syd for byerne og langt fra Gedestien, der vil være mere attraktiv. Det vil være en væsentlig omvej for den turistrelateret trafik til BonBon-land (nuværende Gedesti vil være mere attraktiv) da tilkørselsforholdene er placeret syd for byerne. Det vil helt generelt være en omvej for hovedparten af pendlertrafikken relateret til Kbh. Det betyder mindre belægning og dårligere rentabilitet. Den vestgående erhvervstrafik fra Faxe (Faxe Kalk, Haribo og Bryggeriet) vil foretrække Gedestien i højere grad, da den ligger lige for at benytte og den tunge erhverstrafik kan alligevel ikke udnytte den højere hastighed på motorvejen. Linieføring E vil ikke tilgodese den Haslev-Næstved relateret trafik, som stadig vil benytte den meget naturbelastende Røde Bro-forbindelse, der gennemskærer Natura 2000-området. Med venlig hilsen Knud Aundal

147 Høringssvar 23 Angående rute 54 I Forbindelse med VVM-undersøgelsen vil vi gerne knytte en kommentar, da vi bliver mere end normalt berørt af flere af linjeføringerne syd om Holme Olstrup. Vi er tredje generation, som bor for enden af Loddervej. Her nyder vi naturen, et stærkt lokalt fællesskab/naboskab og det dyreliv vi, i samarbejde med naboerne, har skabt over flere år. Tilsammen med seks naboer ejer vi mere end 50 tønder land, hvor vi gennem lang tid flere år, har sørget for ingen eller minimal jagt, når det var nødvendigt. På denne måde har vi skabt et spændende og varieret dyreliv af råvildt, fasaner, ræve, grønne frøer, tudser, flagermus og flere slags ænder. Samtidig eksperimentere vi med selvforsyning både inden for kød, grøntsager og honning. Alt det arbejdede og glæden ved at bo på landet for enden af en blind vej bliver fuldstændig vendt på hovedet, hvis man etablerer en motorvej syd for Holme Olstrup. Og da vinden herude typisk kommer fra sydvest, vil støjen blive mere end mærkbar. Er der andre tanker, muligheder, som ikke indbefatter motorvej, og kan rute 54 slet ikke udbygges? Det kunne være både et billigere og hurtigere projekt? Konsekvensen af motorvejen vil være at fjerde generation ikke kan bo på landstedet, og vi får svært ved at sælge ejedommen. Det vil kort sagt berøre os dybt. Mvh, Lars og Lotte Michelle, Nicolaj og Martin Christiansen

148 Høringssvar 24 Omkring Rute 54 Næstved - Rønnede Vi bor på Loddervej og har boet her siden 1987 og føler at vi vil blive påvirket af tre af de linjeføringerne, vi er blevet gjort opmærksom på. Vi er bekymrende over beslutningen omkring en motorvej, som vil gå gennem vores nabolag og ligge i forhaven. Eller værre igennem vores hus som vidst på blå linjeføring. Projektet har været på tale længe, og det har næsten været lige så skadeligt, ud fra den betragtning at man bliver handlingslammet, for hvad kan man foretage sig? Begynde at sælge, vente og se udviklingen an eller krydse fingre og håbe på det bedste? Og hvad er vores hus værd efter motorvejen? Vi har gået lidt med tanken om at ville plante skov på ejendommen, da vi ejer omkring fem tønder land, men det projekt og mange andre er blevet bremset på grund af motorvejsprojektet. Økologi som vi også har tænkt på står heller ikke lige for. Al innovation og udvikling bliver i det hele taget bremset i vores landområde, der trods mange fordomme ikke står stille, man er i konstant udvikling. Også når vi bliver overset af kommunen og politikere. Sidst men ikke mindst vil vi gerne påpege, at støjniveauet bliver et stort problem, som vi ikke rigtig kan se en løsning på. Hvem vil i det hele taget bo så tæt på en motorvej? Samtidig forstår vi ikke, hvorfor man ikke forsøger at udvide den eksisterende landevej 54 med et ekstra spor, som man har gjort mellem Ringsted og Roskilde? Det ville i sagens natur genere færre mennesker, og vi tror ikke på at den store cykelsti, som endda løber på begge sider af vejen, ikke kan bruges. Denne mulighed vil vi meget gerne gøre opmærksom på. Sidst men ikke mindst flyttede vi på landet for at slippe for støj og får at have lidt ro på hverdagen. Med venlig hilsen Lars Johansen Lone Skou Loddervej 8

149 Høringssvar 25 Fra: Kim Gissel Sendt: 16. januar :56 Til: Vejdirektoratet(VD) Emne: Rute 54 Hvordan man kan begrænse gener fra vejprojekt. Jeg var til borgermøde i Toksværd Hallen 17 december. De 3 forslag fra forundersøgelsen passere forbi vores ejendom, Birkedommervej 7, Vester Egede, 4690 Haslev. Vores hus ligger ca 80m fra den nuværende Rute 54, og vi mærker en del til trafikken, som kun er blevet øget gennem årene. Da vi overtog ejendommen i 1997 havde vi besøg af kommunen i forbindelse med ejendomsvudering, og i den forbindelse fik vi et mindre nedslag (midlertidig) på vuderingen grundet støj og lys gener fra landevejen. I den forbindelse blev der plantet en mindre række løvtræer på skråningen ud for vores ejendom. Disse løvtræer er nu i en størrelse hvor de har en reel lyddæmpende effekt i vækst perioden. Vores ejendom ligger 7,6 meter lavere end den nuværende rute 54 (jf ligger vores ejendom kote 64,3 og Rute 54 ligger kote 71,9). Det betyder i praksis at en støjvold vil være omfattende at etablere, og at støjdæmpende beplantning skal have en hvis størrelse for at have nogen effekt. Det vi frygter er at de nuværende træer bliver fældet for at gøre plads til etableringen af motorvejen, og efter 4-5 åra anlægsarbejde skal der først tilplantes nye støjreducerende træer, gom er år om at vokse til en størrelse hvor de har en funktionel støjdæmpende effekt. En løsning kunne være at de nuværende træer får lov at blive stående og naturligvis suppleres med noget nåletræ, som har samme dæmpende effekt hele året, og/eller at en del af landbrugsjorden mellem den kommende motorvej og vores ejendom eksproprieres og området tilplantes med blandet løv og nåletræ. På denne årstid, hvor solen er meget lav er vi særligt generet af store køretøjer på vejen, da disse klipper i solen på samme måde som en vindmølle, som giver stroboskob lignende effekter i vores opholdsrum, noget der kan udløse migræne, og anden ubehag. I den forbindelse vil nåletræ langs motorvejen reducere disse gener betydeligt. På borgermødet blev jeg belært om at hvis støjvolde o.l. skal have en reel effekt, skal den ikke kun dække den berørte ejendom, men faktisk starte og slutte flere hundrede meter før og efter berørte ejendom for at opnå ønsket effekt. Dette tænker jeg også gælder træer/beplantning, og jeg antager at I som fagfolk tager dette med I jeres VVM redegørelse. Vi er en familie på 4, snart flere personer. Vi er plejefamilie, hvilket betyder at der i vores hjem skal være udsatte børn og unge. Vi ser frem til at støjen fra den kommende motorvej ikke vil genere, så ophold inde såvel som ude ikke bliver ubehageligt grundet støj og lys. Med venlig hilsen:

150 Annette & Kim Gissel Birkedommervej 7 Vester Egede 4690 Haslev

151 Høringssvar 26 Til rette vedkommende Rute 54 I forbindelse med VVM-undersøgelse og motorvej gennem/ved Holme Olstrup og omegn. Jeg har den tvivlsomme fornøjelse at bo i området, hvor motorvejsstrækningen muligvis vil skære igennem. Af de fire muligheder, jeg har set fremlagt, vil tre af forslagene resultere i, at min familie og jeg må finde et nyt hjem. For over ti år siden flyttede vi på landet, for enden af Loddervej i Holme Olstrup, for at nyde naturen og med tiden drive lidt landbrug eller lidt skovdrift på vores 17 tønder land. Vi har længe været generet af, at vi ikke har vidst, om vi var købt eller solgt i forbindelse med motorvejsprojektet. Skulle vi begynde at sælge vores hus nu, fordi der i nær fremtid ville komme en motorvej gennem vores mark? Eller vente og håbe på det bedste? Vi er to familier, som bor på adressen. Min kæreste og jeg har tre børn. En på 13 år og tvillinger på 14 måneder. Min bror bor i den anden ende af huset med sin gravide kæreste. Til Næstved Sammen med vores naboer og andre lokale kan vi ikke lade være med at undre os over ideen omkring motorvejsprojektet. Et projekt, der har været diskuteret i årevis. Måske havde tanken om en hurtig tilgang til byen og efterfølgende til Slagelse hjulpet lokale erhvervsområder, dengang Næstved havde en kaserne, en aktiv havn (mere end i dag i hvert fald) og Holmegaard Glasværk i Fensmark. I dag er der ikke nær så meget industri, som for bare tyve år siden. Ideen med en motorvej kunne derfor se glimrende ud på papiret dengang, tænker jeg, men tingenes tilstand har ændret sig. Er man derfor af den opfattelse at en motorvej vil skabe mere liv, energi og industriel fremgang, så mener jeg, at man ganske enkelt tager fejl. Og hvordan kan man overhovedet bygge noget så omfattende ud fra den tese, når det påvirker så mange negativt? Både natur og mennesker. Man risikerer at spilde skatteborgernes penge og ende med en motorvej som i Nordjylland. Fra Næstved Næstved har ligeledes fået en ny omfartsvej/ringvej. Er der overhovedet brug for mere asfalt? Jeg har hørt tale om Haslev-ruten, som jeg vil opfordre til, at man kigger nærmere på. Men Godserne nord for Holme Olstrup har sikkert meget at skulle have sagt i den forbindelse. Samtidig kan det virke omsonst at bygge en motorvej, der kun vil spare de lokale pendlere få minutter, inden de igen kan få lov at holde i kø længere oppe ad

152 motorvejen på vej mod København. Sagens kerne for mange er netop denne minimale og absurde tidsbesparelse. Kunne hurtigere og billigere toge og busser ikke afhjælpe problemet? Eller blot en ekstra vognbane på den eksisterende strækning? Jeg er ganske klar over, at mit indlæg, som også er skrevet på vegne af min nabo (Torben og Christina Jensen Loddervej 9) ikke har nogen vægt i den store planlægning. Og at en VVM-rapport ikke tager hensyn til vores økologisk drømme og skovrejsning. Alligevel vil jeg understrege, at det projekt man har gang i, vil ødelægge dagligdagen for ufattelig mange mennesker, som til dagligt trives i et stærkt og meget velfungerende lokalmiljø. Med venlig hilsen, Niels Okking og Torben og Christina Jensen - Loddervej 13 og Loddervej 9.

153 Høringssvar 27 Rute 54 Næstved - Rønnede Bemærkninger og forslag til det videre arbejde med VVM, kortbilag vedlagt. Mulighed A nord om Holme Olstrup Område 1 på kortbilag til dette forslag (ved Natura 2000 områderne) Ved at føre vejforløbet A lidt sydligere end antydet på kortet i forundersøgelsen i en fladere kurve kommer vejen længere væk fra Natura 2000 områderne Porsemosen og Susåen, og længere væk fra Ravnstrup og Gødstrup landsbyer, to fine små kulturmiljøer. Dette vil begrænse støjen til landsbyerne og støjen ud over hele Porsemosen til Holmegårds mose, det ene af de naturområder, som bliver støj- og CO2 påvirket ved vejføring A. Antallet af enkeltejendomme, som bliver berørt af støjen bliver også mindre. De i forundersøgelsen omtalte støjvolde vil forstyrre landskabet og udsynet fra andre steder i landskabet end netop lige den nye vej. Derfor foreslås vejen nedgravet i terrænet for at skjule vejen mest muligt og for at holde på støjen. Der vil ved opførelse af støjvoldene alligevel ikke blive nogen udsigt fra vejen over Natura 2000 områderne eller mod de omtalte landsbyer. Næstved Kommune har nedgravet en del vejbaner inde ved omfartsvejene, hvor motorvejen skal starte, så det passer fint ind i helheden. Område 2 på kortbilag til dette forslag (ved Bon Bon land) Vejen kunne ved ekspropriation føres gennem de nordlige dele af Bon Bonlands arealer, som er afsat til parkering nord for forlystelsesparken samt aflægningspladsen til grus lige vest herfor. BonBonland har givet underskud de sidste 4 år og er nu præget af de manglende resourcer til almindelig vedligehold. Det bør undersøges, om det kan betale sig at tage særlig stort hensyn til denne virksomheds udvidelsesmuligheder, eller om man hellere skal tage hensyn til private lodsejere, hvis hjem ødelægges ved en nordligere vejføring på strækningen. Område 3 på kortbilag til dette forslag (fra- og tilkørselsanlæg til beboerne) Hvad enten man vælger A nord om, eller B syd om Holme Olstrup, vil et fra- og tilkørselsanlæg syd for Gødstrup være at foretrække frem for et ved Villa Gallinavej længere mod øst, både af hensyn til brugerne og naturen. Fra- og tilkørsel for pendlerne ved Toksværd Til- og frakørslen skal bruges af folk, som bor i det tæt befolkede Holme Olstrup og Toksværd. Selve motorvejen bør ligge nedgravet og gå under Gødstrupvej, så frakørselsvejene fører op til Gødstrupvej. Gødstrupvej mod Gødstrup fra motorvejen mod nord bliver lukket for andre end beboere. Bilisterne drejer mod syd til/eller omvendt komme fra den gamle vej rute 54. Gødstrup får jo under alle omstændigheder motorvejen tæt på, hvis linjeføring A vælges. Ved et etableret stoplys kan trafikanterne enten køre lige over mod syd ind i Toksværd eller ad den gamle vej hen til Holme Olstrup. Dem fra Holme Olstrup og Toksværd får så lang

154 vej til og fra en tilkørsel ved Villa Gallinavej, at de mister fordele ved motorvejen. (Det stod ikke klart på borgermødet, hvad de skulle helt derhenne), flere km væk, når de bor i Holme Olstrup og Toksværd.) Det anlæg vil unødigt påvirke det andet af Sydsjællands mest værdifulde naturområder, Hesede Skov. (Det første er Porsemosen ved Holme Olstrup og Gødstrup Enge.) Hesede Skov er ikke Natura 2000,men et af de områder på hele strækningen der har den største biodiversitet og man spreder skaden mere end nødvendigt. Område 4 på kortbilag til dette forslag: Om lokaltrafikken fra Haslev Trafikken mellem Næstved og Haslev er at regne for lokal trafik, som bruger enten Rødebrovej over Holmegårds Mose frem til de fine veje og rundkørsler ved Fensmark eller folk bruger Villa Gallinavej til den gamle rute 54, som de altid har gjort. Der er aldrig trafikkø på Rødebrovej eller Villa Gallinavej, hverken i hverdagens myldretider eller på lørdage kl. 11, når trafikken mellem Rønnede til Næstved er stor. Hvis Rønnede Næstved trafikken kommer over på en ny gennemgående vej, kan bilister mellem Haslev og Næstved køre ad de almindelige veje, som de lokale trafikanter, de fleste er. Som vejene er nu, vælger en del fra Haslev at køre over Fensmark til Næstved Storcenter for at undgå at komme i kø mellem Holme Olstrup og Storcentret lørdag formiddag. Den kødannelse vil jo fortsat ske også efter motorvejens bygning. Ellers tager man den vej, man har lyst til den dag: Gennem Hesede skov eller over mosen (Holmegårds Mose) med store naturoplevelser undervejs, og man er altid næsten alene på vejen. En meget Ualmindelig og stor skov (biodiversitet og kulturhistorie) Hesede skov, som nu skal regnes ind i et motorvejsprojekt, har brug for en præsentation for den, som ikke er så kendt her på egnen. Skoven er en meget gammel skov, som var et kuperet græsningsoverdrev på gruset og sandet jord i det gamle landbrugsland. Den er et enestående kulturhistorisk område. Her er høje og lange velbevarede stendiger langs vejen og fægange, og mægtige jorddiger og gamle hulveje, som ligger uberørte parallelt med vejen lige inden for i skoven og har deres ophav i græsningstiden. Skoven rummer flere naturtyper, som er beskrevet som truede danske naturtyper. Det gælder f.eks. ellesumpe og bøgeskov på morbund. De mange hundrede år gamle hule træer, mosser og laver, ørnebregner og lyng, som stadig kommer frem, så snart en afdeling granskov er fældet, bidrager til oplevelserne og biodiversiteten. Her er søer med stemværker kløfter og moser og sumpe, sortspætter og havørne og glenter og flere ravnepar, ynglende og fouragerende i skoven. De vidner alle om stor ælde i miljøet, høj biodiversitet og megen fred, som de store fugle kræver. Herlighederne er ganske tæt ved det nuværende vejforløb, og det er usandsynligt at befolkningen i og omkring Haslev, som bruger Hesede Skov som deres primære rekreative område sommer og vinter, til fods, på cykel eller på ski, vil påskønne, at Villa Gallinavej opgraderes og bliver til tilkørsel til en motorvej, for at de fra Haslev kan komme til Næstved ad for dem blot 6 km motorvej. Der er noget andet på spil!

155 Et forsvar for den gamle Villa Gallinavej (rekreative værdier) Den smalle snoede vej, hvis forløb er uændret over hundreder af år, er så fuld af udtryk og stemning af tidløshed og kulturspor, som få steder i dag. Det snoede vejforløb med de gamle ege og bøge langs vejkanten, den velkendte skovrestaurant Villa Gallina midt skoven, hvor man kan gå langs asfaltvejen eller krydse over til en tur på den modsatte side. Her har familier promeneret i generationer og vejens mange snoninger tvinger bilister til at holde farten nede, så alle kan færdes. Man slentrer forbi Sivdamshuset og engen overfor med alle forårets gæslinger i en sand børnehave helt ud på vejen. Derfra går man over til den kæmpestore musebøg, som alle børn skal se. Man krydser over igen og går ad stien ind til 8-talssøerne bag Sivdamshuset, hvor dåvildtet driver rundt i vinterdragt og hvor kæmpebiller sværmer om sommeren. Fra Væverhuset i det nordlige skovbryn suser børn og voksne på frihjul ned ad bakken til Åhuset ved den smalle bro over Susåen, ved Bråby, hvor man kan stå ad cyklen, høre Susåen klukke over stenene og betragte vandstæren hoppe ud og dykke efter insekter. I skumringen krydser råvildtet vejen i skoven og mellem markerne. De hjemmehørende ved hvor, og tager farten af bilen. Der er plads og tid til at holde ind midtvejs mellem skoven og Åhuset og se då-hannen stå med sit enorme skovle af et gevir og brøle på bakkekammen med sine 14 koner, ganske ugenert. Alt dette har stor værdi for befolkningen og adgang til 6 km motorvej med efterfølgende kø ved Næstved Storcenter er et dårligt bytte for Haslevitterne. Man ved da godt, at det alt sammen tilhører Gisselfeld, men man føler, at her hører man til, og her ligger naturen, og her var vi med børnene, og her vil de komme med deres børn. Skal dette smukke, oplevelsesrige og traditionsrige vejforløb nu rettes ud, gøres bredere og de gamle træer fældes, fordi nogen vil hurtigt fra Næstved til Rønnede? Dem i Næstved, der gerne vil hurtigt til Rønnede må jo ha en anden skov, de kommer i. Det ville aldrig ske Nord for København. Ingen ville røre omgivelserne til Peter Lips Hus i Dyrehaven eller bygge en slynget skovvej i Gribskov med gående og cyklende og kælkende familier og århundreders tradition og historie om til motorvejstilkørsel. Dødsfælder for vildtet Endelig til område 3 på kortbilaget her til: Der omtales i forundersøgelsen side om linjeføring A2 nordlig et muligt vejforløb, hvorved den gamle og den nye vej ligger af skilt af et stykke skov. Det omtales som en fordel, men der må advares stærkt imod dette, da det omtalte i denne forbindelse smalle skovstykke mellem vejene bliver en dødsfælde for hjortevildt og andet vildt, der altid har krydset vejen der. De fanges mellem 2 veje. Dyrene kan ikke flygte ind i skoven, som dyr har for vane. Det vil føre dem ud på den næste vej. Endelig: Ved Væverhuset og Hesede Hovedgård fyger Villa Gallinavej til i sne som det første sted i hele området. Under hver eneste snestorm er vejen lukket lige nord for Væverhuset, ikke bare lidt, men flere meter høje dynger af sne lukker hele formiddagen. ikke bare lidt, men den lukker i flere meters snefog. Fra Naturstyrelsens hjemmeside:

156 Hvad truer biodiversiteten? Biodiversiteten i Danmark er under pres. Truslerne er eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur National naturbeskyttelse Den vigtigste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne. Når man beskytter naturområderne, beskytter man også alle dyre- og plantearterne, landskabet og vores muligheder for at nyde naturen. En stump motorvej fra Næstved til Rønnede, 14 km, kan næppe betegnes som nødvendig for almenvellet. Men det er jo allerede politisk besluttet. Håbet er dog nu, at VVM redegørelsen vil redde, hvad reddes kan. Der bor flest mennesker ved Toksværd/ Holme Olstrup, og biodiversiteten er lavest der. Med venlig hilsen og håb om at blive taget alvorligt. Birgitte Norby Bredgade Haslev.

157

158 Høringssvar 28 Brandelev 2. januar 2015 Vejdirektoratet Vejplan- og Miljøafdelingen Vedrørende Rute 54 Jeg pendler dagligt fra mit hjem i Brandelev til min arbjedsplads i Brøndby. Jeg kører nordpå mod Toksværd og til højre på landevejen til motorvejstilslutningen i Rønnede. Jeg har ikke oplevet volsomme/kraftige trafikforhold på den nuværende landevej, ej heller de dage hvor jeg fortsætter ad landevejen mod Næstved, for at handle og lignende. I forhold til de øvrige trafikforhold f.eks. på Køge Bugt motorvejen, så er rute 54 det rene ingenting. Jeg vil forvente at de små køproblemer der er på rute 54 ved Næstved vil fortsætte med at være der, da ingangvejene til Næstved ikke bliver udvidet. Den nye ringvej vil formodentlig kunne aflaste lidt af den inddirekte trafik men ikke fjerne hvoedårsagen til de små køer. Så som udgangspunkt er jeg ikke for en motorvej mellen Rønnede og Næstved. Men hvis den skal bygges, så har jeg følgende forslag. 1) En grundig trafikmåling af traffik flow på rute 54, inkluderende trafik som tilslutter sig rute 54 på vejen mod Rønnede 2) En vurdering baseret på ovenstående om der vil være behov for til- og afkørsler i ruteforløbet fra Næstved til Rønnede 3) Hvis der ikke planlægges med til- og afkørsler, så er det yderst vigtigt at bevare landevejen for at sikre at de formodentlig mange som tilslutter sig rute 54 fra Næstved til Rønnede, stadig kan komme til motorvejen ved Rønnede via landevejen Angående ruteføring, så har jeg kun en observation, den sydlige tilslutning over Sørup, vil formodentlig være mere omkostningstung end en tilslutning via den eksisterende tilslutning ved 37 Rønnede, selvom den også skal ombygges for at håndtere både motorvej og landevej. Med venlig hilsen Claus Dalsgaard Olsen Holmevej 40, Brandelev 4700 Næstved Mobil

159 Høringssvar 29 Vejdirektoratet Vejplan- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks København K Rute 54 Forslag til en ny rute 54 Vejdirektoratet har forbedret motorvejstilslutningen på rute 54 ved Rønnede; men ifølge Vejdirektoratets forundersøgelsesrapport og debatoplæg til en ny rute 54 kan 3 ud af de 4 viste linjeføringer medføre, at forbedringen er spildt arbejde og spildte skattekroner. Værst er det dog, at forundersøgelsesrapporten og debatoplægget ikke indeholder den mest CO2- reducerende linjeføring, da vejret for alvor er begyndt at vise os, at verdensklimaet ikke har det så godt. Man behøver ikke en rapport for at kunne finde den optimale linjeføring; det er nok at se på et landkort over Sjælland. Til gengæld bør linjeføringen være med i VVMundersøgelsen, så der kan laves en dækkende rapport med et godt sammenligningsgrundlag; klimahensyn gavner også miljø og dyreliv. Forundersøgelsens 4 løsningsforslag vil alle øge CO2-udledningen, i sammenligning med udledningen på den nuværende rute 54. Hvis der skal arbejdes med præcis 4 løsninger, bør løsning E kasseres, da det er den, der vil øge CO2- udledningen mest. VVM-undersøgelsen bør som minimum indeholde en Haslev-løsning og løsning A; en Haslev-løsning vil reducere CO2-udledningen markant, og løsning A vil øge CO2- udledningen mindst. Mange politikere ønsker en motorvejstilslutning ved Rønnede, når der skal laves en ny rute 54. En af årsagerne til fokus på Rønnede er, at den nuværende rute 54 er strækningen Næstved- Rønnede. Rønnede-løsningen er tænkt som en kompromisløsning for nordtrafikken og sydtrafikken; men der er dog mange gode grunde til at vælge en løsning, der går nord om Hesede Skov og via Haslev. Nr. 1: Det er den mest optimale løsning, da det er trafikken til/fra København, der er mest af på den nuværende rute 54; en Haslev-løsning vil være en genvej uden lige, hvilket vil bidrage til mindre CO2-udledning. Nr. 2: En Haslev-løsning vil være mere skånsom over for skove og godser, da løsningen vil have en linjeføring nær jernbanen, hvilket giver en samlet infrastrukturkorridor med "jorddelinger", hvor landskabet i forvejen er delt. Nr. 3: Uden for myldretiderne er den nuværende rute 54 en god vej, og når der kommer en ny rute 54, vil den nuværende opnå en stor forbedring i myldretiderne. Desuden er der brugt penge på at forbedre den nuværende motorvejstilslutning ved Rønnede. Nr. 4: Der er ingen logik i at have to Næstved-Rønnede veje. For det første af grund nr. 1. For det andet af grund nr. 3. For det tredje vil en ny Næstved-Rønnede vej også være en omvej for sydtrafikken og trafikken mellem Storebælt og Femern Bælt, hvilket også fremgår af side 38 i Vejdirektoratets forundersøgelsesrapport; trafikanterne mellem Slagelse og Sydmotorvejen kombinerer ofte rute 22 med rute 265, da rute 265 er den korteste sydrute mellem Næstved og Sydmotorvejen.

160 Nr. 5: Sydtrafikken og Storebæltstrafikken har allerede fået en "gave" i form af Ring Øst og den kommende Ring Nord. Ved at give Københavnstrafikken den direkte vej via Haslev bliver sydtrafikken og Storebæltstrafikken ikke snydt; disse trafikarter bevarer muligheden for senere at få en optimal løsning som f.eks. Øverup-Bårse eller en strækning mellem Ring Øst og Bårse-området. Nr. 6: Hvis Sydmotorvejen senere skal udvides, er strækningen Køge-Haslev billigere og mere naturvenlig at udvide, når man sammenligner med en udvidelse af hele strækningen mellem Køge og Rønnede. Nr. 7: Haslev-løsningen vil fjerne trafik gennem et Natura 2000 område. Rødebrovej, der går gennem Holmegaards Mose, vil blive aflastet i samme takt, som vejen føres nordligere. Derfor har Haslev-løsningen en naturfordel frem for A-løsningen, hvis vi ønsker at beskytte Natura 2000 områder mod gennemkørende trafik og generelt ønsker at sænke CO2-udslippet. Nr. 8: Man kan godt få optimale løsninger i Jylland og i Københavnsområdet. Derfor er Sjællands provinsdel fuldt ud berettiget til en optimal løsning. Den sydøstlige del af rute 18 er et godt eksempel på, at en ny vej ikke behøver at ligge tæt på den gamle; en del af rute 18 er blevet flyttet flere gange uafhængigt af dens tidligere placering(er). Nr. 9: Faxe Kommune vil også få glæde af at få Haslev på motorvejsnettet, især når kommunens rådhus ligger i Haslev. Hvis en Haslev-løsning kombineres med en østlig forlængelse af rute 269, vil det aflaste Rønnede og give en bedre sammenhæng i kommunen. Nr. 10: Den kendsgerning, at Næstved-områdets infrastruktur er ret så elendig, er løbende blevet bekræftet; i Dansk Industris landsdækkende undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima 2010" fik Næstved Kommune en bundplacering. Det er især infrastrukturen, der har fået dumpekarakter i undersøgelsen, hvor Næstved Kommune fremstår som landets mindst erhvervsvenlige kommune. Samme type undersøgelse har i de efterfølgende år vist, at Næstved Kommune ligger blandt de nederste på listen. Det er nemt at give lokalpolitikerne skylden for bundplaceringer og fraflytninger; men lokalpolitikerne er ikke skyld i, at der blandt landspolitikerne i årevis ikke har været flertal for at forbedre Næstved-områdets dårlige rammevilkår, der især består af manglende motorveje på rute 22 og 54 og af manglende jernbane via Dalmose. På grund af mange års manglende forbedringer mener jeg, at Næstved Kommune fuldt ud fortjener at få en genvej via Haslev. Nr. 11: Ved tilslutning ved Sydmotorvejens TSA 35 er der kun brug for nordvendte ramper til en motorvejsforgrening, mens en tilslutning ved TSA 37 ved Rønnede vil kræve et stort, avanceret og dyrt tilslutningsanlæg. En Rønnede-tilslutning vil desuden medføre, at en stor del af trafikken mellem Næstved og Faxe/Stevns stadig vil vælge at køre gennem Rønnede. Nr. 12: De tværgående veje, der tilsluttes en Haslev-løsning, vil være af en bedre kvalitet og dermed mere trafikvenlige, når man sammenligner med Villa Gallinavej ved Boserup og en lille tværvej ved et ombygget TSA 37. I bilaget Kort udgave af en borgergruppes forslag er der en nærmere beskrivelse af en Haslev-løsning. Bilaget Tal for alle ruter indeholder en sammenligning af de forskellige løsningsforslag inkl. Haslev-løsningen. Begge bilag er lavet af en stor gruppe borgere fra oplandet mellem Næstved og Rønnede.

161 Forslaget vedrører den sorte linjeføring fra Øverup-rundkørslen ved Næstved til Sydmotorvejens tilslutningsanlæg 35 (TSA 35) ved Høsten Torp. En ny rute 54 bør have fuld tilslutning til rute 269 ved Haslev; det vil sige en tilslutning med både nordøstvendte og sydvestvendte ramper. Ved Holme-Olstrup bør der som minimum være østvendt tilslutning til Holmegaardsvej. Med nordøstvendte ramper ved Haslev kan man slippe for at skulle anlægge nordvendte ramper til TSA 36 ved Ulse, hvor Sydmotorvejen har sydvendt tilslutning til rute 269. Besparelsen kan bidrage til, at rute 269 forlænges til Faxe via Egedevej; kun mellem Vordingborgvej og Egedevej vil en sådan forlængelse bestå af en ny vej (2,5-3 km), da det burde være tilstrækkeligt med en opgraderet Egedevej til resten af forlængelsen. På kortet er mit forslag til en ny rute 22 medtaget, da rute 54 i forvejen er en omvej for trafikken mellem Næstved og Vordingborg/Falster/Lolland. Den dårlige vejforbindelse mellem Storebælt og Femern Bælt er til stor ulempe for Vestsjælland, Næstved, Vordingborg og Lolland-Falster. Mellem Næstved og Sydmotorvejen er især rute 265 hårdt plaget af dette problem. Øverup-rundkørslen øst for Næstved kan blive et interessant vækstknudepunkt, især hvis de sorte linjeføringer realiseres. Dertil kommer, at Næstved Kommune har haft Øverup-området som forslag til placering af et nyt sygehus; det er et godt forslag, der især bør bruges, hvis det bliver for dyrt og besværligt at ombygge Køge Sygehus.

162 Jeg håber, at der via en VVM-undersøgelse kommer tal på en ny rute 54 via Haslev. Der er brug for et fyldestgørende sammenligningsgrundlag, især af hensyn til transport, klima og landdistrikter. Med venlig hilsen Lars Skovsboe Madsen Gaabensevej Nykøbing F Bilag: Kort udgave af en borgergruppes forslag og Tal for alle ruter

163

164

165

166 Høringssvar 30 Høringssvar udbygning rute 54 Alle fire forslag er underlegne i forhold til en rute fra Næstved med en tilslutning til motorvejen ved Ulse eller Høsten. Jeg ønsker en beregning af den samfundsmæssige værdi af denne rute som er beskrevet i detaljer af bl.andet Toksværd gruppen. Linje E vil betyde en stor omvej for de mange der skal mod København og mange vil fortsat bruge den eksisterende landevej. Trafik fra Fakse mod Næstved vise versa vil formentlig også blive ved med at bruge landevejen. Linjeføring E: Sørup/Denderup skoven og omegn er et hotspot for flagermus. Se vedhæftede flagermus undersøgelse. Bemærk især forekomst af den bredørede flagermus som er beskyttet på individ niveau. Der er udført endnu en flagermusundersøgelse i 2015 som er under udarbejdelse. Denderup skoven bliver brugt til rekreative formål, bl.andet løb, mountainbiking, hundeluftning, gåture. Der bor store rovfugle i Denderup skoven. Jeg er desværre ikke sagkyndig på området og kan derfor ikke sige hvilken slags det drejer sig om. Man ved at støj fra motorveje skader folks helbred. Derfor ønsker jeg en beregning af støjbelastningen af min ejendom Sørupvej 34, 4684 Holmegaard samt en beskrivelse af hvad det kommer til at betyde for mit helbred/tab af livsår. Jeg ønsker en opgørelse af tabet af værdi for min ejendom. Jeg arbejder i København: hvordan kommer jeg på motorvejen mod København? Bliver Sørupvej skåret over? Bliver Denderupvej skåret over? Hvilken eksisterende veje i området bliver skåret over af motorvejen? Bliver der anvendt støjdæmpende asfalt? Bliver der bygget et støjværn, eventuelt ved skovrejsning omkring motorvejen? Der bliver brugt almene midler på at genopbygge Sparresholm, så nytter det ikke at ødelægge området ved at vælge linje E. Willem van Hees Sørupvej 34,Sørup 4684 Holmegaard

167 Flagermuseundersøgelse i området: Sparresholm Indehold: Flagermusobservationer Lydoptagelser fra tre lyttebokse Lydoptagelser fra manuelt udstyr Feltrapport udarbejdet af: Thomas W. Johansen, november 2012

168 Undersøgelsesområdet Forekomst af flagermus i mølleområdet ved Sparresholm blev undersøgt i perioden den 27. juni til 2. juli Lyttebokse af mærket Wildlife Acoustics SongMeter SM2+BAT blev placeret tre steder i området på følgende placeringer: Mølle 2, Mølle 4 og i skovbrynet syd for Mølle 2, hvor det blev vurderet, at der ville være en stor aktivitet af flagermus. Desuden blev der natten mellem den 28. og 29. juni foretaget en gennemgang med håndholdte flagermusdetektorer. Der blev foretaget intensiv aflytning af flagermus langs hegn, bevoksninger med håndholdte detektorer af typen Wildlife Acoustics EM3 og SM2+BAT, til aflytning af de højfrekvente lyde som flagermusene udsender når de navigerer og fouragerer i området Placering af lyttebokse ved vindmølleprojektet Sparresholm. Observationsruten med håndholdte detektorer natten den juni er angivet med gul linje.

169 Vejr Vejrforhold under gennemgang af området sen aften og nat den juni var ganske godt: Svag vind, ingen nedbør og en natte temperatur omkring C. Vejrforholdene i perioden 27. juni til 2. juli, hvor tre lyttebokse var placeret i området, var også ganske gunstige. Vinden var svag alle nætter maksimalt 5 m/sek. Vejrforhold for hele undersøgelses perioden kan læses nedenfor. Oversigt over vejrforhold i hele perioden. Kilde:

170 Metode Der blev indsamlet flagermus data fra tre stationære lyttebokse samt under en grundig gennemgang med en transportabel flagermusdetektor. Data blev opsamlet på SD kort, og er siden analyseret på computer. Flagermusundersøgelsen består af to dataopsamlingsmetoder: 1. Gennemgang med transportable flagermusdetektorer, der registrerer flagermus samt knytter dem til en gps position. 2. Lytteposter der er sat op på hhv. to af mølleplaceringerne og ved en skovkant. Resultat Der blev registreret flagermus på gennemgangen af området den juni På denne gennemgang blev der gjort 48 registreringer af i alt 4-5 forskellige arter. Tre lytteposter opfangede flagermus over en periode fra den 27. juni til den 2. juli. I perioden var det overvejende fint vejr, således at der var gode vejrmæssige vilkår for registrering af flagermus. Til sammen blev der opfanget 843 registreringer af flagermus. Af disse var blot hhv. 51 og 56 fra de to mølleplaceringen, 688 var fra skovkanten og 48 fra gennemgangen med transportabel detektor. Der blev sammenlagt registreret 7-9 arter. Deraf er syv arter blevet sikkert bestemt. Dertil kommer to registreringer hvad der muligvis er langøret flagermus og to registreringer af hvad der muligvis er Frynseflagermus. Lytteboksen fra mølleplacering 2 opfangede 4-6 arter, lytteboksen fra mølleplacering 4 opfangede 3-4 arter og lytteboksen fra skovkanten opfangede 7-8 arter og de transportable lyttebokse opfangede 4-5 arter. Analysemetode Alle registreringer er baseret på lydfiler, der er indsamlet af stationære eller transportable lyttebokse (flagermusdetektorer). Disse lydfiler er analyseret på computer ved hjælp af særligt bioakustisk software Batsound. Artsbestemmelserne er foretaget efter foreskrifterne fra Europäische Fledermäuse (European Bats), Bats of Britain, Europe and North Africa, Dansk Pattedyratlas. Eksempler på artsbestemmelser følger i afsnittet artsgennemgang dokumentation).

171 Status for flagermusarter registreret ved Sparresholm Alle danske flagermus er på EU s habitatdirektiv bilag IV (Kilde: DMU publikation 635: Ydermere er fem arter betegnet som sårbare (Vu) på den danske rødliste (Kildehenvisning: p). SÅRBARE ARTER Der blev registreret en art flagermus ved Sparresholm i perioden 27. juni til 2. juli, der er på den danske rødliste er kategoriseret som sårbare (Vu). Det er Bredøret flagermus hvis nærmeste kendte forekomster ifølge Dansk Pattedyratlas er Stevns og Vordingborg kommuner. BILAG IV ARTER Følgende arter af flagermus, registreret omkring Saltø i perioden 27. juni til 2. juli 2012, er medtaget på EU s Habitatdirektiv bilag IV: Bredøret flagermus Brunflagermus Dværgflagermus Pipistrelflagermus Sydflagermus Troldflagermus Vandflagermus Dertil kommer forekomster af mulige Langøret flagermus og Frynseflagermus.

172 Dataanalyse Art\Dato 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul Total Bredøret flagermus Brunflagermus Dværgflagermus Frynseflagermus (mulig) 2 2 Langøret flagermus (mulig) 2 2 Pipistrelflagermus Sydflagermus Troldflagermus Ubestemt Dværg/Pipistrelflagermus Ubestemt myotis Vandflagermus Hovedtotal Oversigt over antal registreringer af flagermus pr. nat pr. art. Art\Placering Mølle 2 Mølle 4 Skovkant Total Bredøret flagermus 8 8 Brunflagermus Dværgflagermus Frynseflagermus (mulig) 2 2 Langøret flagermus (mulig) Pipistrelflagermus Sydflagermus Troldflagermus Ubestemt Dværg/Pipistrelflagermus Ubestemt myotis Vandflagermus Hovedtotal Oversigt over antal registreringer af flagermus pr art pr placering, fra stationære lyttebokse 2012.

173 Art\Dato 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul Total Bredøret flagermus Skovkant Brunflagermus Gennemgang 1 1 Mølle Skovkant Dværgflagermus Gennemgang Mølle Mølle Skovkant Frynseflagermus (mulig) 2 2 Mølle Langøret flagermus (mulig) 2 2 Mølle Skovkant 1 1 Pipistrelflagermus Skovkant Sydflagermus Mølle Skovkant Troldflagermus Gennemgang 1 1 Mølle Mølle Skovkant Ubestemt Dværg/Pipistrelflagermus Gennemgang Mølle Mølle Skovkant Ubestemt myotis Mølle Skovkant Vandflagermus Gennemgang 1 1 Mølle Skovkant Hovedtotal Oversigt over antal registreringer pr flagermuseart pr. placering pr. døgn.

174 Flagermuseregistreringer Gennemgang Mølle 2 Mølle 4 Skovkant Procentvis fordeling af flagermusregistreringer ved hhv. mølleplaceringerne Mølle 2 (51 registreringer hvilket udgør ca. 6%) og Mølle 4 (56 registreringer hvilket udgør ca. 7%), skovkanten (688 registreringer der udgør ca. 81%) og gennemgangen (48 registreringer der udgør ca. 6 %).

175 Gennemgang Mølle 2 Mølle 4 Skovkant Artsfordeling af flagermusregistreringer på hhv. mølleplaceringerne, i det levende hegn samt gennemgang (samlet 843 registreringer). Som det tydeligt sers af diagrammet, er der en overvældende stor andel af dværgflagermus, som er Danmarks almindeligste flagermus.

176 Eksempel på dokumentation Dværgflagermus Registrerings id: SALTØ_55,22099_11,62295_ALFA_0_ _235507_374 Afstand mellem kald ca ms. Kaldlængde ca 7-8 ms. Oscillogram form. Power spectrum: Maksimal energi på ca. 54,5 KHz.

177 Bredøret flagermus Registrerings id: Bredøret flagermus A-Sparresholm_55,23555_11,96557_GAMMA_0_ _021603_944 Afstand mellem kald ca. 55 ms. Afstand mellem type 35 KHz ca 109 ms. Afstand mellem type 42 KHz ca 109 ms. Kaldlængde type 35 KHz ca 5-6 ms. Kaldlængde type 35 KHz ca 3-4 ms. Kald af type 35 KHz har desuden en tydelig overtone. Oscillogram form type 35 KHz og type 42 Khz. Power spectrum: Maksimal energi type 35 KHz ca. 31 KHz. Maksimal energi type 42 KHz ca. 41 KHz

178 Høringssvar 31 Fra: Jakob Johansen Sendt: 16. december :13 Til: Vejdirektoratet(VD) Emne: Rute 54 Motorvej HELE vejen Hej Jeg vil helt klart foretrække og foreslå en motorvej HELE vejen fra Næstved til Rønnede. Hvis byen overhovedet skal have noget ud af projektet SKAL det simpelthen være en motorvej hele vejen. En løsning med 1+2 og andre landevejsløsninger vil gøre projektet fuldstændigt unødvendigt. Vi har jo allerede en landevej. Hvis Næstved skal tiltrække virksomheder og Næstved skal forbindes mere til København (hvilket jeg mener er attraktivt) skal det, ikke mindst psykologisk, være en motorvej. Det vil få mange til at få øjnene op for vores dejlige by. Mvh. Jakob Johansen Fagotvej Næstved Sendt fra min iphone

179 Høringssvar 32 Fra: Erik Paludan Sendt: 16. januar :56 Til: Vejdirektoratet(VD) Emne: Rute 54 Næstved - Rønnede Pas på menneskene, dyrene og naturen i jeres projektering. I følge aftale med projektleder Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen den 17. december, fremsender jeg hermed (i sidste øjeblik) mine betragtninger om den fremtidige linje førelse af rute 54 Næstved - Rønnede. Hvorfor vælge den nordlige linje førelse? Menneskene: Den går alt for tæt til byerne Holme - Olstrup, Gødstrup, Boserup og Vester Egede. Samt den går i gennem og ødelægger totalt landsbyen Ravnstrup. I Ravnstrup ligger derudover en af Næstved største økologiske mælde besætninger, dette landbrug vil bliver smadret ved en motorvej igennem ejendommen. Vi har brug for økologisk mælkeproduktion. Dyrene. I Gødstrup eng sø, er der et unikt dyre og fugle liv. Bladt andet har vi havørnen, fiskeørnen og andre rovfugle. Vi ser med stor glæde ofte disse store rovfugle, som nu yngler i dette nærområde. Lad os passe på dem! Endelig er der mange andre racer af unikke fugle arter, som mange mennesker kommer rejsende langt fra for at se og opleve. Naturen. Denne rute går alt for tæt på Natur 2000 områder, og kan ikke undgå at gå alt for tæt på nogle af Næstveds smukkeste og meget bevarelsesværende områder. Etablering af Gødstrup eng sø. I åren 2000 til 2004 blev Gødstrup eng sø etableret. Det var et fælles projekt mellem amtet, lodsejerne, fredningsnævnet og flere miljø organisationer. Samfundet og de enkelte lodsejere har langt megen energi og mange penge i dette projekt. Vi er kommet langt, men er slet ikke færdige (hvis I spørger mig), Vi skal fortsat sikre naturen, og gøre vores absolut ypperligste for at bevare og sikre denne smukke natur. Jeg håber at der en dag bliver lavet en natur plan og fredning af hele området. Så en motorvej tæt på dette område vil være en ualmindelig dårlig ide, og meget ødelæggende for at sikre dette smukke og gode naturområde vi har i dag.

180 Med venlig hilsen Erik Paludan Ravnstrupvej HOLMEGAARD PS:: Jeg selv har boet 21 år i Ravnstrup, og ejer gårdene Ravnstrupvej 26 og 28. Jeg var aktiv deltager da Gødstrup Engsø blev etableret. Med mine 50 ha, vil jeg gøre meget for at videreudvikle dette smukke naturområde vi har i dag ved Ravnstrup og Gødstrup til glæde for menneskene, dyr og naturen.

181 Høringssvar 33 Fra: Sendt: 22. januar :40 Til: Vejdirektoratet(VD) Emne: rute 54 Til rette vedkommende Mvh. Klaus Jørgensen Rute 54 Til rette vedkommende Vi bor på Loddervej i Holme Olstrup og har udsigt til motorvejen, som vil bevæge sig syd omkring byen. Den udvikling er vi meget kede af, da vi havde håbet på, at vi skulle bo på landet i fred og ro. Det er der slet ikke udsigt til nu. Vi er klar over, at VVM-undersøgelsen skal fokusere på problemer med vind og miljø, men der findes også nogle menneskelige faktorer. Dagligdagen for mange lokale vil blive forringet betydeligt ved sådan et projekt. Ud over den larm som motorvejen vil medføre, er der også hele aspektet omkring forurening. Det er i den forbindelse tankevækkende, at vores politikere konstant taler om vigtigheden af bedre miljø og natur, presser vores landbrug og beder os borgere om at være miljøbevidste, når man så samtidig vil bygge en vej, der skaber CO2 i lange baner, og ødelægger det lokale dyreliv. Der må være andre muligheder. Eksempelvis at styrke den offentligt transport fra Næstved. Eller udbygge den eksisterende rute 54. Hvorfor bliver det ikke undersøgt eller hvad blev resultatet af det? Til sidst vil vi gerne indskyde, at der nordøst for os ligger en mindre bronzegrav. Præcist hvor den ligger, er vi ikke sikre på, men da det er et fortidsminde, håber vi, at man vil undersøge området nærmere. Vi vil følge projektet nøje, og håber på at motorvejen vil gå nord om Holme Olstrup i stedet igennem eller syd om byen, det vil genere langt færre borgere, hvis man overhovedet skal bygge.

182 Høringssvar 34 SVEND AAGE HANSEN, DROSSELVEJ 3, 4653 KARISE TLF MOBIL bank: Sparekassen Sjælland, Faxe afd. - Se-nr.: Vejdirektoratet Niels Juels gade København K. Udbygning af rute 54 Karise den 14. januar 2015 Forslag og indsigelse: Herved fremsendes jeg mit bidrag til høringssvar vedr. rute 54 med henvisning til tidligere fremsendte Åbent brev af 5 marts (bilag 1) Desuden vedlægges kopi af Bemærkninger og ændringsforslag af 28 marts 2014 til Faxe kommuneplan (bilag 2) Jeg er fuldt ud bekendt med høringssvar dateret 12. januar 2014 som er indsendt af Dan Christensen og Toksværd gruppen samt underskriftsindsamling, og jeg finder materialet særdeles godt! Denne indsigelse omtaler også det af mig og Toksværd gruppens tidligere fremsendte forslag om en vejforbindelse fra Næstved til Sydmotorvejen med tilslutning ved Ulse - efterfølgende omtalt som vej F. De omtalte nordvendte rammer vil kun være berettiget, såfremt man udbygger tilslutning til sydmotorvejen på dette sted. - Hvis man samtidig genoptager de ca. 40 år gamle militære planer om en videreførelse af Ny Stevnsvej via Faxe til Ulsevej, som led i en direkte vejforbindelse til og fra Sydmotorvejen til Stevnsforterne. - Ligeledes var der planlagt en direkte vejforbindelse fra St. Heddinge via Klippinge og Hårlev til Slimminge vejen, siden 2005 omtalt som Vognmandsruten. Såfremt disse vejforbindelser var blevet gennemført, ville de have haft særdeles stor betydning for Faxe og Stevns kommuner som bosætning- og turistområder, men tiderne ændrede sig, og amterne blev nedlagt. Ud fra de af Dan Christensen beregnede forrentnings tal på alternativ forslag (i det efterfølgende kaldt F), vil der for strækningen fra rundkørsel ved Næstved til Sydmotorvejen ved Ulse og udført som motortrafik-eller motorvej og med de kendte trafiktal være:

183 Længde vej F 15,4 km. Trafik enheder døgn Trafikbesparelser Trafikantbesparelser timer/pr. døgn 1426,75 Basisoverslag + 50 % 1031,8 Intern rente 10,1 % Nettogevinst pr. offentlig investeringskrone 1,7 Beregnet pris pr. km. 67 mill. NB: alle tal må betragtes som meget konservative! Overført side 2 Forslaget til facadeløs landevej fra Faxe til Ulse - efterfølgende omtalt som vej F + er der ikke foretaget beregninger på, idet dette vejstykke ikke omhandler noget af udbygning af rute 54. Ovennævnte forslag og indsigelse til udbygning af rute 54 bedes venligst medtaget i den videre behandling, og det forventes, at Vejdirektoratet foretage efterberegninger og fremlægger forslagene til politisk behandling. Med venlig hilsen Svend Aage Hansen Karise Tlf Mail:

184 SVEND AAGE HANSEN, DROSSELVEJ 3, 4653 KARISE TLF MOBIL NET.DK bank: Sparekassen Sjælland, Faxe afd. - Se-nr.: Faxe kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9, 4690 Haslev vedr.:..faxe Kommuneplan 2013 Karise den 28. marts 2014 Bemærkninger og ændringsforslag 1. Herved fremsendes forslag til facadeløs landevej (max. 80 km) for tung trafik og modul vogntog og bilforbindelse uden afgang for cykler mellem Faxe by og Haslev via Landevej 155 / Gl. Hovedvej 2 med etablering af rundkørsel ved Faxealle / Faxe omfartsvej og rundkørsel ved Ulse vejens begyndelse. Denne vejforbindelse vil være en forlængelse af Stevnsvej via Faxe til Sydmotorvejen. 2. I samarbejde med Toksværd gruppen fremsendes ligeledes forslag til en facadeløs Landevej for tung trafik og modul vogntog uden cykeltrafik og højeste hastighed 90 km., som kan tage 65 % af den nuværende trafik på rute 54, som går fra Næstved til Rønnede - til og fra Hovedstadsområdet og lade denne vej udgå fra Næstved, langs med jernbane ind i Faxe kommune syd for Bråby og direkte op til Ulsevej med tilslutning ved stop 36, og berettige Faxe kommunes ønske om nordvendte ramper til Sydmotorvejen. Vejen skal have sin begyndelse ud fra en rundkørsel ved Holmegårdsvej til Gisselfeldtsvej, hvor der ligeledes etableres en rundkørsel, så trafikken fra Haslev og turister til Gisselfeldt vil kunne komme ind på vejen. På strækningen bør der tages alt mulig hensyn til dyrelivet og naturen med over- / undergange og autostop. Ved Sydmotorvejen udbygges et simpelt tilslutningsanlæg og nordvendte tilslutning. Denne linieføring går gennem et meget tyndt beboet område. Ved Gisselfeldt vil den kunne gå syd om Natura 2000 området. Hele projektet vil kunne sammenflettes med det i pkt. 1 foreslåede vejprojekt. Projekt nr. 2 kan selvfølgelig kun gennemføres i samarbejde med Næstved kommune. Projekterne er i øvrigt omtalt i Åbent brev af 5. marts 2014, samt omtale i Dagbladet den 12. og 25 marts 2014, samt vedlagte kortunderlag. De foreslåede vejprojekter vil kunne bortilluminere en tidligere planlagt omfartsvej nord om Rønnede, samt stoppe det af Vejdirektoratet foreslået Motorvejprojekt fra Næstved til Rønnede og udbygning af et meget stort tilslutningsanlæg ved Sydmotorvejen. Dette vejprojekt vil give store trafikale ulemper i og omkring Rønnede.

185 Fremsendes til behandling Kvittering for rettidig fremsendelse ønskes. Med venlig hilsen Svend Aage Hansen Kortunderlag: Miljøportalen. 28. marts 2014 Sort stiplet linje:... Forslag til linjeføring af facadeløs landevej F fra Næstved til Ulsevej og tilslutning med Sydmotorvejen Forslag til linieføring af facadeløs landevej F + fra Faxe til Ulsevejen og tilslutning til Sydmotorvejen. Rund rød cirkel: Forslag til rundkørsler. Lilla skravering: Natur Rød stiplet linje: Rødebrovej. Eksisterende, stærkt belastet vej mellem Næstved og Haslev, gennem Natura 2000-område. Kan ned prioriteres. Svend Aage Hansen, Karise.

186 Åbent brev: Vejforbindelse Næstved - Sydmotorvejen. Til beslutningstagerne i Faxe kommune, Næstved kommune, lokal folketingsmedlemmer, Regionsrådet og Transportministeren, Vejdirektoratet m. fl. 5. marts 2014 Endnu engang: Stop nu op og se realistisk på behovet! Toksværd gruppen siger tak, fordi vi måtte deltage i møde med Transportministeren m. fl., men vi føler ikke, at vore alternative forslag bliver indarbejdet i en bred undersøgelse i de kommende vejprojekter efter ministerens udtalelser i dagspressen, derfor fremlægger vi nu følgende: Selvfølgelig skal Alle muligheder undersøges og hensyn til grundejerne tages, samt Regionrådets krav om motorvej vurderes, derfor mener vi, at man skal sprede trafikken til gavn for alle, og det kan gøres billigere og bedre end en motorvej parallel med rute 54, som vil genere rigtig mange grundejere på strækningen på samtlige foreslåede linieføringer. En forbedret trafikforbindelse skal selvfølgelig også tilgodese en udvidet vejforbindelse mellem Kalundborg og Sydmotorvejen, men hvorfor gøre ligesom i Jylland, hvor man har bygget motorveje, som ikke udnyttes optimalt. Lad os bevare rute 54 landevejen Næstved Rønnede og det tilstødende vejnet som gode forbindelser for lokaltrafikken, hvor der er cykelstier, rastepladser, og attraktive skovområder og udsigter, samt god turistvej ikke mindst i højsæsonen til Bon Bon Land. - Rute 54 har, efter sidste kendte optælling biler i døgnet: 65 % kører ved Sydmotorvejen til og fra nord til hovedstadsområdet, 15 % lokal trafik, 15 % mod Rønnede og videre østpå, og kun 5 % ved Sydmotorvejen / Rønnede mod syd (dog færre efter den nye østlige omfartsvej ved Næstved er åbnet) Motorvejsforslaget vil derfor ikke få nogen betydning for Femernforbindelsen i 2021! Toksværd gruppe har nu udarbejdet eet alternativt forslag med at etablere en facadeløs landevej evt. 2-1 vej for tung trafik og modul vogntog, uden cykeltrafik og med højeste tilladte hastighed 90 km., som kan tage de 65 % af den nuværende trafik på rute 54, som går til og fra Næstved til Hovedstadsområdet, og lade denne vej udgå fra det nye ringvejs system ved Næstved, over banen nord for Holme Olstrup, langs jernbanen og direkte op til Ulsevej med tilslutning ved stop 36, hvor Faxe kommune ønsker en bedre tilslutning til Sydmotorvejen. Denne linieføring går igennem et meget tyndt beboet område. Ved Gisselfeldt vil den kunne gå syd om Natura 2000 området. Faxe kommune vil også med fordel kunne etablere en direkte vejforbindelse fra Faxealle i Faxe til Ulsevejen, så kan man skåne Rønnede for de mange tunge transporter til og fra Faxe. Dette forslag blev fremsat på borgermødet den 17. januar 2013 i Toksværd hallen. Borgergruppen har siden forelagt forslaget i Vejdirektoratet og haft møde med Faxe kommunes borgmester og Næstved kommunes borgmester, hvor det grundigt gennemarbejdede forslag blev gennemgået. Dette vejforslag ville være til stor gavn for Næstved og Faxes virksomheder og de mange pendlere som benytter bil. Trafikken over Holmegård mose mellem Haslev og Næstved vil også med fordel kunne benytte denne vejforbindelse. Den tunge trafik fra Glasværket skal ligeledes kunne komme ind på forbindelsen ved Holmegårdsvej, så kan man spare en direkte ny vej fra Fensmark til Næstved.

187 Vejen skal have sin begyndelse ud fra en rundkørsel ved Holmegårdvej, som kan fordele trafikken Holme Olstrup, Fensmark / Holmegårds glasværk m.v. og Næstved Øst. På strækningen til Gisselfeldtvej, skal der ligeledes etableres en rundkørsel, så trafikken fra Haslev og turister til Gisselfeldt vil kunne komme ind på vejen. På denne strækning bør der tages alt mulig hensyn til dyrelivet med natur over / undergange og autostop. Ved Sydmotorvejen udbygges et simpelt tilslutningsanlæg og nordvendte ramper. Den foreslåede tilslutning fra Faxealle i Faxe, udgående fra en rundkørsel på Faxe omfartsvej, påtænkes krydse landvej 155 / Gl. Hovedvej 2 v/ Ulse med en rundkørsel og etableres som landevej max 80. km og uden cykler. For trafikken fra Vestsjælland til Sydmotorvejen og Vordingborg og den planlagte Femern bælt forbindelse, som skal komme i 2021, vil landevej 265 fra Næstved via Mogenstrup til Bårse og Vordingborvej også fremover være mere attraktiv end rute 54, hvis de bliver udbygget som landeveje for tung trafik og modul vogntog. Udarbejd nu et samlet forslag og udbygningstakt, og betragt Motorvejs forslaget Næstved Rønnede rute 54 som en ommer. Find en fornuftig finansierings model, om det så er OPP projekt eller Statsvej - og kom så i gang! - Hvor svært kan det være? På vegne af Toksværd gruppen Svend Aage Hansen Karise mail:

188 Høringssvar 35

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering

Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering Baggrund Vejdirektoratet har på baggrund af trafikaftalen af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt Folketinget Christiansborg 1240 København K Att.: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Nykøbing F., den 16. februar 2017

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods

Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods Ny natur anno 2010 Ny natur anno 2005 Sikring af højt klassificerede naturområder

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Referat af borgermøde

Referat af borgermøde Dato August 2015 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Mail lmi@vd.dk Telefon 7244 3667 Dokument 15/04549-2 Side 1/10 Referat af borgermøde Emne: Borgermøde om VVM-undersøgelsen for Rute 54 Næstved-Rønnede

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere