Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark"

Transkript

1 Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark Udgave 12 Epilepsikirurgigruppen. Rigshospitalet og Epilepsihospitalet Filadelfia.. Revision Godkendt af Epilepsigruppen

2 Definition af epilepsikirurgi Ved epilepsikirurgi forstås en operation, som udføres på grund af medicinsk intraktabel epilepsi med invaliderende epileptiske anfald, hvor en bagvedliggende neurologisk sygdom ikke i sig selv giver anledning til operation. Der skelnes imellem resektiv kirurgi og palliativ kirurgi: Ved resektiv epilepsikirurgi forstås en operation, der tilstræber en kurativ fjernelse af det epileptogene fokus og dermed årsagen til anfaldene. Ved palliativ kirurgi forstås en operation, hvorved symptomerne reduceres, fx ved at spredning af det epileptogene signal forhindres. Epilepsikirurgisk udredning med henblik på resektiv kirurgi For at opnå adgang til det præ-operative udredningprogram forudsættes at: Det er sandsynliggjort, at patienten har en fokal epilepsi, dvs. at de tidligste subjektive og/eller objektive anfaldssymptomer kan relateres til et lokaliseret hjerneområde. Anfaldene er invaliderende og medicinsk intraktable, dvs. fortsatte anfald trods optimalt gennemført antiepileptisk medicinsk behandling med minimum to first-line antiepileptika, hver for sig eller kombinationsbehandling Operativ behandling af epilepsi på baggrund af lavgradstumor forudsætter ikke at epilepsien er medicinsk intraktabel. Henvisningsmetode Henvisning til udredning med henblik på epilepsikirurgi kan foretages af neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske speciallæger til visitationen ved: 1. Epilepsiklinikken 8501, Neurocentret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 2. Børneafdelingen 5003, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 3. Epilepsihospitalet Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund Udredningsprogram Formålene med det præ-operative udredningsprogram er at dokumentere, at personen er en teknisk set velegnet kandidat til epilepsikirurgi og har udsigt til at kunne opnå væsentlige forbedringer af livskvaliteten ved anfaldsfrihed, ved at: belyse de epileptiske anfalds ætiologi og den epileptogene zones lokalisation vurdere sandsynligheden for, at personen vil kunne opnå anfaldsfrihed eller en væsentlig bedring ved en evt. operation bedømme personens risiko for at udvikle negative neurologiske, psykologiske eller sociale følgevirkninger af et eventuelt indgreb. 2

3 Parakliniske del af undersøgelsesprogrammet Der skelnes i undersøgelsesprogrammet imellem hovedkriterier og delkriterier afhængigt af undersøgelsernes vægt i de samlede undersøgelses-resultater. Som udgangspunkt skal der være overensstemmelse imellem tre hovedkriterier semiologi MRskanning af cerebrum interiktalt- og / eller iktalt EEG. Er der ikke overensstemmelse mellem de tre hovedkriterier foretages supplerende undersøgelser i henhold til udredningsalgoritmen (ref. 11). 3

4 Hovedkriterier: Semiologi, EEG, MRC Delkriterium: Neuropsykologisk test Overensstemmelse MRC: læsion Tværfaglig konference - Kontraindikationer - Pt. ikke længere ønsker operation Uoverensstemmelse / MRC: i.a. Øvrige undersøgelser: - PET - SPECT - Kildelokalisering - MEG - Evt. fmri Kan formuleres: - Én enkelt hoved hypotese støttet af 2 hovedkriterier + minimum 2 delkriterier* - Ingen alternative hypoteser Tværfaglig konference - Ingen hypotese eller -For mange hypoteser Kan formuleres passende: - Hoved hypotese - Alternative hypoteser Planlægning af implantation Intrakraniel registrering Hypotesen bekræftes Tværfaglig konference OPERATION Hypotesen bekræftes ikke Eller kontraindikation INGEN OPERATION * Hvis delkriteriet er EEG baseret kildelokalisering, skal resultatet være nyt i forhold til visuel vurdering af EEGet (man må ikke bare duplicere EEG fund) 4

5 UNDERSØGELSE Semiologi, beskrivelse af anfald (hovedkriterium) MR cerebrum (hovedkriterium) Interiktalt EEG (hovedkriterium) Ictalt video-eeg (hovedkriterium) FREMGANGSMÅDE Subjektive og/eller objektive anfaldssymptomer relateret til et lokaliseret hjerneområde ( symptomatogene zone ). Foretages og/ eller vurderes for tiden på Hvidovre Hospital efter særlig præ-operativ MR-protokol og med 3T scanner. På denne baggrund dannes hypotese om lokalisationen af en evt. epileptogen læsion. Fortaget ved Video-EEG monitorering. Så vidt muligt skaffes tillige beskrivelse af historiske optagelser. På denne baggrund dannes hypotese om lokalisationen af den irritative zone. Der tilstræbes registrering af mindst tre ensartede habituelle anfald. Ved MTLE + HS (vurderet ud fra semiologi, MR, interiktalt EEG) accepteres registring af et enkelt anfald mhp. dokumentation. På denne baggrund dannes hypotese for lokalisationen af seizure onset zone. Intrakranielle elektroder* overvejes ved: Manglende abnorme MR-fund Bi-temporal epilepsi (hvor lateralisering ikke er muligt ved non-invasive undersøgelser). Temporallapsepilepsi, hvor lateralisation er klar, men ictal onset zone skal afklares (mesial-, lateral temporal eller propagation fra nabostruktur). Hvor der ikke opnås overensstemmelse mellem tre hovedkriterier, men hvor der findes holdepunkter for en hovedhypotese samt alternative hypoteser Hvor cerebral mapping er påkrævet. SPECT /SISCOM (delkriterium) PET-FDG (delkriterium) MEG, ESI Neuropsykologisk test (delkriterium, obligatorisk) Sprog lokalisation Psykiatrisk undersøgelse (obligatorisk) Foretages i reglen hos patienter uden abnorme MR-fund. Anvendes til at skabe baggrund for hypotese for lokalisationen af en funktionel deficit zone. Foretages hos patienter uden abnorme MR-fund. Undersøgelsen har størst sensitivitet ved temporale mesiale foci (mindre ved neocorticale foci). Anvendes til at skabe baggrund for hypotese om lokalisationen af en funktionel deficit zone. MagnetEncephaloGrafi og Electric Source Imaging kan anvendes. Test-batteri: se appendix 1. fmri udføres, hvor der er risiko for, at resektionen kan påvirke sprogfunktionen. Test-batteri: Foretages hos alle patienter ældre end 2 år og hos udvalgtepatienter postoperativt. 5

6 * Beslutning om behov for invasiv diagnostik tages på ordinær epilepsikirurgikonference i de tilfælde, hvor det non-invasive program har dokumenteret, at patienten har en fokal epilepsi, men hvor det er nødvendigt at præcisere hypotesen for den epileptogene zone. Samtidig foretages en arbejdshypotese med en foreløbig beslutning om hvorvidt der skal benyttes extracerebrale (subdurale elektroder) eller intracerebrale ( dybde - elektroder) teknikker og den nøjagtige placering af elektroderne. Den endelige beslutning om elektrodeplacering foretages ved Intrakraniel Konference umiddelbart for indlæggelsen (se nedenfor). Når den epileptogene zone er defineret, foretages stimulation (funktionel mapping) af det hjerneområde som planlægges reseceret, hvis det befinder sig i nærheden af elokvent cortex. Konferencer Der afholdes følgende konferencer om hver patient: 1. Mini-epikir afholdes på RH/Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor de foreliggende undersøgelsesresultater diskuteres og patientens videre forløb i programmet besluttes: 1) ikke egnet til operation 2) flere undersøgelser er påkrævede, eller 3) fremlæggelse på ordinær epilepsi-kirurgisk konference 4) tilbud om vagus nerve stimulator (VNS). 2. Ordinær epilepsikirurgisk konference, hvor klinikere og paraklinikere diskuterer de opnåede resultater og konkluderer, hvorvidt den epileptogene zone er fastlagt med tilstrækkelig sikkerhed, om patienten er en velegnet kandidat eller om der er behov for flere undersøgelser og hvorvidt operationen kan foretages i Danmark. Hvis patienten er velegnet til operation, giver konferencen et skøn på sandsynligheden for anfaldsfrihed/risici, der meddeles patienten, sammen med de øvrige konference-beslutninger. Til grund for beslutningerne på konferencerne, er der før konferencen udarbejdet et resume af resultaterne af undersøgelserne i skemaform, hvilket sammen med konklusionen og navnene på de tilstedeværende specialister ved konferencen, således udgør beslutningsreferatet. Data registreres prospektivt i en database med henblik på løbende opgørelser af resultaterne. 3. I de tilfælde hvor konferencen beslutter, at der er behov for supplerende intrakranielle EEG registreringer, kan patienten indlægges til basis-langtidsvideo EEG på RH, hvis disse er foretaget andre steder end på RH. Umiddelbart før patienten indlægges til planlagt elektrodeimplantation konfereres den præcise strategi for implantationen ved intrakraniel konference, der afholdes mellem kliniker, neurokirurg og neurofysiolog før planlagt operation. Resultatet meddeles patient/pårørende umiddelbart før implantationen. I tilfælde af implantering af intracerebrale elektroder skal der foreligge en MR scanning med i.v. kontrast. 4. To år efter operationen, når samtlige resultater af de post-operative undersøgelser foreligger, konfereres forløbet på baggrund af anfaldsresultatet og de kliniske- og parakliniske resultater. Ved denne lejlighed rubriceres patienten i Engels-/ILAEs outcome skala. Forberedelse af patienten Ved start på det præ-operative udredningsforløb udleveres skriftlig patientinformation med oplysninger om det forestående forløb samt et spørgeskema til afklaring af patientens forventninger til det post-operative resultat. Der etableres samtidig kontakt til epilepsikirurgisygeplejersken. Det tilstræbes allerede fra start at sikre at patientens forventninger til den forestående operation ved udredningens begyndelse er realistiske. 6

7 Som et vigtigt led i behandlingen skal voksne patienter også deltage i støttegruppemøder med andre patienter i epilepsikirurgisk behandling. Forældre til børne-epilepsikirurgi kandidater tilbydes kontakt til tidligere opererede børns forældre. Operativ teknik Planlægges med udgangspunkt i forhold til den epileptogene zone. Epileptogen zone i mesial temporallap med eller uden radiologiske tegn på hippocampal sclerose Som standard anvendes anteromesial temporallapsresektion(a.m. Spencer), omfattende ca. 4 cm af den neocorticale temporalpol, hippocampus fra midt stammeniveau og anteriort, amygdala, gyrus parahippocampale i samme udstrækning som hippocampus resektion, samt entorhinal cortex. Epileptogen zone i temporal neocortex Såfremt der ikke er belæg for epileptogen zone i mesiale temporallapsstrukturer, da samme procedure som for ekstratemporal epileptogen zone (se nedenfor). Epileptogen zone ekstratemporalt med læsion Hvis der er overensstemmelse mellem den formodede epileptogene zone og den billeddiagnostisk påviste læsion, foretages primært resektion af læsionen (tumor, cortical dysplasi, AVM, cavernøst angiom mm.). Hvis dette område omfatter elokvent område (motor cortex, sprogfunktioner) kan dette kortlægges enten inden resektion med intrakranielle elektroder og mapping i EMU eller ved vågen kraniotomi med peroperativ mapping. Epileptogen zone ekstratemporalt uden læsion Resektion af den neurofysiologisk påviste epileptogene zone, som i reglen vil være kortlagt med intrakraniel elektrode registrering (grids, strips og/eller dybde-elektroder). Hvis dette område omfatter elokvent område (motor cortex, sprogfunktioner) kan dette kortlægges enten inden resektion med intrakranielle elektroder og mapping i EMU, eller ved vågen kraniotomi med peroperativ mapping. Andre forholdsregler: I tilfælde af at patienten er i behandling med valproat skal kontrolleres for blødningsrisiko. Ved øget blødningsrisiko skal valproat pauseres minimum én uge før operation. Post-operativ kontrol 1. EEG med søvn: 12 og 24. mdr 2. MR 3T: 24 mdr. (ved lavmaligne tumorer dog efter 3 mdr. og hos børn efter 12 mdr.) 3. Neurokirurgisk klinisk kontrol: 6 uger 4. Neurolog/pædiater RH/KF kontrol: 6 uger samt efter 6-12 og 24 mdr. 5. Neuropsykologisk undersøgelse: 24 mdr. 6. Psykiatrisk kontrol: Hos udvalgte 7. Status 24 mdr. post-operativt ved Epilepsikirurgisk konference. Ved anfaldsfrihed overvejes at aftrappe AED efter 24 mdr. eller tidligere hvis særlige forhold taler for det (graviditetsønske, nytilkomne AED bivirkninger etc.). Hos patienter med ekstratemporal epilepsi overvejes vedvarende medicinsk behandling. 7

8 Non-resektiv/palliativ epilepsikirurgi I det danske epilepsikirurgiprogram kan flg. palliative indgreb komme på tale: 1. Vagus nerve stimulation (VNS). Implantation forudsætter, at mulighederne for resektiv kirurgi er udelukket ved tertiært center. Foretages også i Aarhus. 2. Multipel subpial transektion (MST). 3. Multipel hippocampal transsektion (endnu ikke introduceret). 4. Corpus callosotomi Foretages ikke i DK. Patienterne henvises til behandling i udlandet efter at der er indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 5. Hemisfærectomi. Udføres ikke i DK, patienterne henvises til behandling i udlandet efter at der er indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 6. Deep Brain Stimulation (DBS) er en teoretisk mulighed, men behandlingen foretages foreløbig ikke som en del af det danske epilepsikirurgiprogram. Ordliste / kommentarer Corpus callosotomi foretages for at mindske/hindre forekomsten af generaliserede anfald (typisk astatiske anfald). Kandidaterne er typisk psykisk og fysisk udviklingshæmmede i nogen grad. Hemisfærektomi foretages ved omfattende patologi i én hemisfære (fx Rasmussen's encephalitis, hemimegaloencephaly, hemispherisk cortical malformation, stort MCA-infarkt), hvor hemianopsi/hemiplegi er præ-eksisterende. HS: Hippocampussclerose. Multipel subpial transection (MTS) foretages ved epileptogen zone i elokvent cortex. Princippet bygger på, at spredning af epileptisk aktivitet hovedsagelig foregår horisontalt (corticalt) og de vigtigste impulser fra cortex bevæger sig centripetalt. Hverved opnås begrænsning af epileptisk aktivitet, med færre neurologiske følger, end hvis området var receseret. MTLE: Mesial temporallapsepilepsi. MTS: Mesial temporal sclerose. P-ECoG: Peroperativ Elektro Corticografi. Resultatet indgår i kirurgens vurdering af resektionens størrelse og ved MTS om det relevante indgreb er selektiv amygdalohippocampectomi, anterior temporallaps resektion +/- amygdalohippocampecktomi og temporallapsresektion a.m. Spencer. PET Foretages som udgangspunkt med FDG-tracer, subs. Flumazenil. med tracerindbygning uden EEGrafisk eller klinisk anfaldsaktivitet. SISCOM foretages en subtraction af iktal SPECT og interiktal SPECT vurderet ved klinik og/eller EEG med co-registrering til strukturel MR. 8

9 Referencer: (1-11) Reference List (1) Berg AT, Vickrey BG, Langfitt JT, et al. The multicenter study of epilepsy surgery: recruitment and selection for surgery. Epilepsia 2003 Nov;44: (2) Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010 Jun;51: (3) Schramm J. Temporal lobe epilepsy surgery and the quest for optimal extent of resection: a review. Epilepsia 2008 Aug;49: (4) Willmann O, Wennberg R, May T, Woermann FG, Pohlmann-Eden B. The contribution of 18F-FDG PET in preoperative epilepsy surgery evaluation for patients with temporal lobe epilepsy A meta-analysis. Seizure 2007 Sep;16: (5) Knowlton RC. The role of FDG-PET, ictal SPECT, and MEG in the epilepsy surgery evaluation. Epilepsy Behav 2006 Feb;8: (6) O'Brien TJ, So EL, Mullan BP, et al. Subtraction peri-ictal SPECT is predictive of extratemporal epilepsy surgery outcome. Neurology 2000 Dec 12;55: (7) O'Brien TJ, So EL, Mullan BP, et al. Subtraction SPECT co-registered to MRI improves postictal SPECT localization of seizure foci. Neurology 1999 Jan 1;52: (8) Cross JH, Jayakar P, Nordli D, et al. Proposed criteria for referral and evaluation of children for epilepsy surgery: recommendations of the Subcommission for Pediatric Epilepsy Surgery. Epilepsia 2006 Jun;47: (9) Josephson CB, Dykeman J, Fiest KM, et al. Systematic review and meta-analysis of standard vs selective temporal lobe epilepsy surgery. Neurology 2013 Apr 30;80: (10) Mauguiere F, Ryvlin P. The role of PET in presurgical assessment of partial epilepsies. Epileptic Disord 2004 Sep;6: (11) Duncan JS. Selecting patients for epilepsy surgery: synthesis of data. Epilepsy Behav 2011 Feb;20:

10 Appendix 1 NEUROPSYKOLOGISK TESTBATTERI Test (max score) Hele I K Index Verbal Forståelse Index WAIS-IV Ordfor (57 ) WAIS- IV Info (26 ) WAIS- IV Ligheder ( 36 ) Forarbejd.hast Index WAIS- IV Kod 120 s WAIS- IV Sym 120 s Trail making A Trail making B Arbejdshukommelse Index WAIS- IV Talspænd (48) WAIS- IV Hovedregn ( 22) WMS-III Spatial spændvid (32) TOKEN IV(13) Stroop kongurent I Stroop kongurent II Stroop inkongurent III Percept. Ræsonering Index WAIS- IV Blokmø (66 ) WAIS- IV Visuelle puslesp ( 26) WAIS- IV Matricer (26) revideret dec 2013 /KV BOSTON Naming (30) Sætningsgengivelse (22) Street (20) Kopi Reys komplekse figur (36) Göteborg Rey, 3 min (36) Rey, 30 min (36) Rey, genk (12) QS 50 Ansigter (50) QS 50 Ord (50) RAVLT, 1. (15) RAVLT, tot (45) RAVLT, 30 min (15) RAVLT, genk (15) WMS-III, Tekstgen umidl. (75) WMS-III Tekstgen, 30 min (50) WMS-III Tekstgenkend (30) Wordfluency, dyr 1 min. S-ord 1 min. A-ord 1 min. Design Fluency 180 sek SCLR-92 GSI T-score * QOLIE-31 Overall T-score BDI (13)* BDI- II BAI 10

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 2. februar 2004 J.nr. 0-203-02-11/1/MJ 5. kontor Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 Telefon 7222 7400 Fax

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark Udvikling af epilepsimedicin 1850-2016 Brivaracetam Perampanel Retigabin Eslicarbazepin Stirpentol Lacosamid Zonisamid Rufinamid Pregabalin

Læs mere

DEN FREMTIDIGE TILRETTELÆGGELSE AF EPILEPSIKIRURGI. Notat

DEN FREMTIDIGE TILRETTELÆGGELSE AF EPILEPSIKIRURGI. Notat DEN FREMTIDIGE TILRETTELÆGGELSE AF EPILEPSIKIRURGI 2004 Notat Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirurgi Februar 2004 Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirurgi Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Emnets navn Overvej om emnet meningsfyldt kan afgrænses til et centralt delforløb af det samlede patientforløb, fx diagnostik

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 7

Indholdsfortegnelse. Forord... 7 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1 Epilepsi i et historisk perspektiv... 9 Epilepsi som neurologisk sygdom... 9 The International League Against Epilepsy (ILAE) 1909... 9 Efter 1. verdenskrig klassifikation

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Driftsoverenskomst 2014-2017

Driftsoverenskomst 2014-2017 Driftsoverenskomst 2014-2017 mellem Region Sjælland (på vegne af alle regioner i Danmark) og Den selvejende institution Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet November 2013 Side 1 1 Aftalens parter Denne

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for voksne med epilepsi under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Status på epilepsibehandling 20 25 præparater på markedet til behandling af epilepsi. Hos ca 20-30 % af epilepsipatienter

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge!

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder så du igen kan planlægge livet! Tør at spørge! Tal med din læge om andre behandlingsmuligheder. Medicinresistent epilepsi Tag kontrol

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

EPILEPSI. Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller

EPILEPSI. Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller EPILEPSI Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller 1. Tab af kontrol af hjernecellernes impulsudsendelser 2. Store grupper udsender

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Neurofysiologiens udvikling

Neurofysiologiens udvikling Neurofysiologiens udvikling Følger neurofysiologiassistenternes uddannelse med i udviklingen? Martin Fabricius Klinisk neurofysiologisk Afdeling Glostrup Hospital Disposition Hvad er der sket, rent personalemæssigt

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for udredning og behandling

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Epilepsi og sygepleje

Epilepsi og sygepleje Epilepsi og sygepleje Af Helene Meinild Epilepsi og sygepleje af Helene Meinild Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd,2006 ISBN 87-7266-300-6 Grafi sk Enhed

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal 1035 Epilepsi Jesper Erdal Anfald med forbigående tab af bevidstheden er hyppige. Hvornår er det epilepsi? Den første af en serie på fem artikler om epilepsi giver en generel introduktion til emnet. En

Læs mere

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Professor Messoud Ashina, Rigshospitalet-Glostrup, Dansk Hovedpinecenter messoud.ashina@regionh.dk, http://www.danskhovedpinecenter.dk migræne,

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014

Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

National klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge

National klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge National klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation v2.0 published on 09.05.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 67 klinisk retningslinje

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i neurologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet Klinisk assistent. Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital KBU

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet Klinisk assistent. Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital KBU CV Navn Helene Højsgaard Jensen Dato for medicinsk autorisation 29. juni 2012 Uddannelsessted Syddansk Universitet Ansættelser Dec. 2015 Nuværende Sep. 2014 Sep. 2013 March 2013 Aug. 2013 Sep. 2012 Feb.

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse TABEL 1: Hyppigheden af AP og PD fremgår af tabel 1: Parkinsons syge MSA PSP CBD Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse Ca 15/10 5 ~ 450 nye /år 3.0 /10 5 ~ 55 nye /år 5.3 /10 5 ~ 97 nye / år 0.92/10

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Almen klinikforberedelse Færdighedstræning 1.000 borgere 750 har symptomer 500 tager medicin 250 søger læge 10 indlagt på sygehus 1 indlagt på universitetshosp.

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

KURSUS NEUROFYSIOLOGI

KURSUS NEUROFYSIOLOGI KURSUS NEUROFYSIOLOGI KURSUS FOR UDDANNEDE NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB MÅL FOR KURSET: Deltageren kan anvende målemetoder og montere elektroder, herunder Low-Row, respiration

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia

Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia Lena Glatved Madsen Afdelingssygeplejerske, Psykoterapeutisk Afsnit. Oversigt 1. Hvad er PNES? 2.

Læs mere