Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark"

Transkript

1 Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark Udgave 12 Epilepsikirurgigruppen. Rigshospitalet og Epilepsihospitalet Filadelfia.. Revision Godkendt af Epilepsigruppen

2 Definition af epilepsikirurgi Ved epilepsikirurgi forstås en operation, som udføres på grund af medicinsk intraktabel epilepsi med invaliderende epileptiske anfald, hvor en bagvedliggende neurologisk sygdom ikke i sig selv giver anledning til operation. Der skelnes imellem resektiv kirurgi og palliativ kirurgi: Ved resektiv epilepsikirurgi forstås en operation, der tilstræber en kurativ fjernelse af det epileptogene fokus og dermed årsagen til anfaldene. Ved palliativ kirurgi forstås en operation, hvorved symptomerne reduceres, fx ved at spredning af det epileptogene signal forhindres. Epilepsikirurgisk udredning med henblik på resektiv kirurgi For at opnå adgang til det præ-operative udredningprogram forudsættes at: Det er sandsynliggjort, at patienten har en fokal epilepsi, dvs. at de tidligste subjektive og/eller objektive anfaldssymptomer kan relateres til et lokaliseret hjerneområde. Anfaldene er invaliderende og medicinsk intraktable, dvs. fortsatte anfald trods optimalt gennemført antiepileptisk medicinsk behandling med minimum to first-line antiepileptika, hver for sig eller kombinationsbehandling Operativ behandling af epilepsi på baggrund af lavgradstumor forudsætter ikke at epilepsien er medicinsk intraktabel. Henvisningsmetode Henvisning til udredning med henblik på epilepsikirurgi kan foretages af neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske speciallæger til visitationen ved: 1. Epilepsiklinikken 8501, Neurocentret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 2. Børneafdelingen 5003, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 3. Epilepsihospitalet Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund Udredningsprogram Formålene med det præ-operative udredningsprogram er at dokumentere, at personen er en teknisk set velegnet kandidat til epilepsikirurgi og har udsigt til at kunne opnå væsentlige forbedringer af livskvaliteten ved anfaldsfrihed, ved at: belyse de epileptiske anfalds ætiologi og den epileptogene zones lokalisation vurdere sandsynligheden for, at personen vil kunne opnå anfaldsfrihed eller en væsentlig bedring ved en evt. operation bedømme personens risiko for at udvikle negative neurologiske, psykologiske eller sociale følgevirkninger af et eventuelt indgreb. 2

3 Parakliniske del af undersøgelsesprogrammet Der skelnes i undersøgelsesprogrammet imellem hovedkriterier og delkriterier afhængigt af undersøgelsernes vægt i de samlede undersøgelses-resultater. Som udgangspunkt skal der være overensstemmelse imellem tre hovedkriterier semiologi MRskanning af cerebrum interiktalt- og / eller iktalt EEG. Er der ikke overensstemmelse mellem de tre hovedkriterier foretages supplerende undersøgelser i henhold til udredningsalgoritmen (ref. 11). 3

4 Hovedkriterier: Semiologi, EEG, MRC Delkriterium: Neuropsykologisk test Overensstemmelse MRC: læsion Tværfaglig konference - Kontraindikationer - Pt. ikke længere ønsker operation Uoverensstemmelse / MRC: i.a. Øvrige undersøgelser: - PET - SPECT - Kildelokalisering - MEG - Evt. fmri Kan formuleres: - Én enkelt hoved hypotese støttet af 2 hovedkriterier + minimum 2 delkriterier* - Ingen alternative hypoteser Tværfaglig konference - Ingen hypotese eller -For mange hypoteser Kan formuleres passende: - Hoved hypotese - Alternative hypoteser Planlægning af implantation Intrakraniel registrering Hypotesen bekræftes Tværfaglig konference OPERATION Hypotesen bekræftes ikke Eller kontraindikation INGEN OPERATION * Hvis delkriteriet er EEG baseret kildelokalisering, skal resultatet være nyt i forhold til visuel vurdering af EEGet (man må ikke bare duplicere EEG fund) 4

5 UNDERSØGELSE Semiologi, beskrivelse af anfald (hovedkriterium) MR cerebrum (hovedkriterium) Interiktalt EEG (hovedkriterium) Ictalt video-eeg (hovedkriterium) FREMGANGSMÅDE Subjektive og/eller objektive anfaldssymptomer relateret til et lokaliseret hjerneområde ( symptomatogene zone ). Foretages og/ eller vurderes for tiden på Hvidovre Hospital efter særlig præ-operativ MR-protokol og med 3T scanner. På denne baggrund dannes hypotese om lokalisationen af en evt. epileptogen læsion. Fortaget ved Video-EEG monitorering. Så vidt muligt skaffes tillige beskrivelse af historiske optagelser. På denne baggrund dannes hypotese om lokalisationen af den irritative zone. Der tilstræbes registrering af mindst tre ensartede habituelle anfald. Ved MTLE + HS (vurderet ud fra semiologi, MR, interiktalt EEG) accepteres registring af et enkelt anfald mhp. dokumentation. På denne baggrund dannes hypotese for lokalisationen af seizure onset zone. Intrakranielle elektroder* overvejes ved: Manglende abnorme MR-fund Bi-temporal epilepsi (hvor lateralisering ikke er muligt ved non-invasive undersøgelser). Temporallapsepilepsi, hvor lateralisation er klar, men ictal onset zone skal afklares (mesial-, lateral temporal eller propagation fra nabostruktur). Hvor der ikke opnås overensstemmelse mellem tre hovedkriterier, men hvor der findes holdepunkter for en hovedhypotese samt alternative hypoteser Hvor cerebral mapping er påkrævet. SPECT /SISCOM (delkriterium) PET-FDG (delkriterium) MEG, ESI Neuropsykologisk test (delkriterium, obligatorisk) Sprog lokalisation Psykiatrisk undersøgelse (obligatorisk) Foretages i reglen hos patienter uden abnorme MR-fund. Anvendes til at skabe baggrund for hypotese for lokalisationen af en funktionel deficit zone. Foretages hos patienter uden abnorme MR-fund. Undersøgelsen har størst sensitivitet ved temporale mesiale foci (mindre ved neocorticale foci). Anvendes til at skabe baggrund for hypotese om lokalisationen af en funktionel deficit zone. MagnetEncephaloGrafi og Electric Source Imaging kan anvendes. Test-batteri: se appendix 1. fmri udføres, hvor der er risiko for, at resektionen kan påvirke sprogfunktionen. Test-batteri: Foretages hos alle patienter ældre end 2 år og hos udvalgtepatienter postoperativt. 5

6 * Beslutning om behov for invasiv diagnostik tages på ordinær epilepsikirurgikonference i de tilfælde, hvor det non-invasive program har dokumenteret, at patienten har en fokal epilepsi, men hvor det er nødvendigt at præcisere hypotesen for den epileptogene zone. Samtidig foretages en arbejdshypotese med en foreløbig beslutning om hvorvidt der skal benyttes extracerebrale (subdurale elektroder) eller intracerebrale ( dybde - elektroder) teknikker og den nøjagtige placering af elektroderne. Den endelige beslutning om elektrodeplacering foretages ved Intrakraniel Konference umiddelbart for indlæggelsen (se nedenfor). Når den epileptogene zone er defineret, foretages stimulation (funktionel mapping) af det hjerneområde som planlægges reseceret, hvis det befinder sig i nærheden af elokvent cortex. Konferencer Der afholdes følgende konferencer om hver patient: 1. Mini-epikir afholdes på RH/Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor de foreliggende undersøgelsesresultater diskuteres og patientens videre forløb i programmet besluttes: 1) ikke egnet til operation 2) flere undersøgelser er påkrævede, eller 3) fremlæggelse på ordinær epilepsi-kirurgisk konference 4) tilbud om vagus nerve stimulator (VNS). 2. Ordinær epilepsikirurgisk konference, hvor klinikere og paraklinikere diskuterer de opnåede resultater og konkluderer, hvorvidt den epileptogene zone er fastlagt med tilstrækkelig sikkerhed, om patienten er en velegnet kandidat eller om der er behov for flere undersøgelser og hvorvidt operationen kan foretages i Danmark. Hvis patienten er velegnet til operation, giver konferencen et skøn på sandsynligheden for anfaldsfrihed/risici, der meddeles patienten, sammen med de øvrige konference-beslutninger. Til grund for beslutningerne på konferencerne, er der før konferencen udarbejdet et resume af resultaterne af undersøgelserne i skemaform, hvilket sammen med konklusionen og navnene på de tilstedeværende specialister ved konferencen, således udgør beslutningsreferatet. Data registreres prospektivt i en database med henblik på løbende opgørelser af resultaterne. 3. I de tilfælde hvor konferencen beslutter, at der er behov for supplerende intrakranielle EEG registreringer, kan patienten indlægges til basis-langtidsvideo EEG på RH, hvis disse er foretaget andre steder end på RH. Umiddelbart før patienten indlægges til planlagt elektrodeimplantation konfereres den præcise strategi for implantationen ved intrakraniel konference, der afholdes mellem kliniker, neurokirurg og neurofysiolog før planlagt operation. Resultatet meddeles patient/pårørende umiddelbart før implantationen. I tilfælde af implantering af intracerebrale elektroder skal der foreligge en MR scanning med i.v. kontrast. 4. To år efter operationen, når samtlige resultater af de post-operative undersøgelser foreligger, konfereres forløbet på baggrund af anfaldsresultatet og de kliniske- og parakliniske resultater. Ved denne lejlighed rubriceres patienten i Engels-/ILAEs outcome skala. Forberedelse af patienten Ved start på det præ-operative udredningsforløb udleveres skriftlig patientinformation med oplysninger om det forestående forløb samt et spørgeskema til afklaring af patientens forventninger til det post-operative resultat. Der etableres samtidig kontakt til epilepsikirurgisygeplejersken. Det tilstræbes allerede fra start at sikre at patientens forventninger til den forestående operation ved udredningens begyndelse er realistiske. 6

7 Som et vigtigt led i behandlingen skal voksne patienter også deltage i støttegruppemøder med andre patienter i epilepsikirurgisk behandling. Forældre til børne-epilepsikirurgi kandidater tilbydes kontakt til tidligere opererede børns forældre. Operativ teknik Planlægges med udgangspunkt i forhold til den epileptogene zone. Epileptogen zone i mesial temporallap med eller uden radiologiske tegn på hippocampal sclerose Som standard anvendes anteromesial temporallapsresektion(a.m. Spencer), omfattende ca. 4 cm af den neocorticale temporalpol, hippocampus fra midt stammeniveau og anteriort, amygdala, gyrus parahippocampale i samme udstrækning som hippocampus resektion, samt entorhinal cortex. Epileptogen zone i temporal neocortex Såfremt der ikke er belæg for epileptogen zone i mesiale temporallapsstrukturer, da samme procedure som for ekstratemporal epileptogen zone (se nedenfor). Epileptogen zone ekstratemporalt med læsion Hvis der er overensstemmelse mellem den formodede epileptogene zone og den billeddiagnostisk påviste læsion, foretages primært resektion af læsionen (tumor, cortical dysplasi, AVM, cavernøst angiom mm.). Hvis dette område omfatter elokvent område (motor cortex, sprogfunktioner) kan dette kortlægges enten inden resektion med intrakranielle elektroder og mapping i EMU eller ved vågen kraniotomi med peroperativ mapping. Epileptogen zone ekstratemporalt uden læsion Resektion af den neurofysiologisk påviste epileptogene zone, som i reglen vil være kortlagt med intrakraniel elektrode registrering (grids, strips og/eller dybde-elektroder). Hvis dette område omfatter elokvent område (motor cortex, sprogfunktioner) kan dette kortlægges enten inden resektion med intrakranielle elektroder og mapping i EMU, eller ved vågen kraniotomi med peroperativ mapping. Andre forholdsregler: I tilfælde af at patienten er i behandling med valproat skal kontrolleres for blødningsrisiko. Ved øget blødningsrisiko skal valproat pauseres minimum én uge før operation. Post-operativ kontrol 1. EEG med søvn: 12 og 24. mdr 2. MR 3T: 24 mdr. (ved lavmaligne tumorer dog efter 3 mdr. og hos børn efter 12 mdr.) 3. Neurokirurgisk klinisk kontrol: 6 uger 4. Neurolog/pædiater RH/KF kontrol: 6 uger samt efter 6-12 og 24 mdr. 5. Neuropsykologisk undersøgelse: 24 mdr. 6. Psykiatrisk kontrol: Hos udvalgte 7. Status 24 mdr. post-operativt ved Epilepsikirurgisk konference. Ved anfaldsfrihed overvejes at aftrappe AED efter 24 mdr. eller tidligere hvis særlige forhold taler for det (graviditetsønske, nytilkomne AED bivirkninger etc.). Hos patienter med ekstratemporal epilepsi overvejes vedvarende medicinsk behandling. 7

8 Non-resektiv/palliativ epilepsikirurgi I det danske epilepsikirurgiprogram kan flg. palliative indgreb komme på tale: 1. Vagus nerve stimulation (VNS). Implantation forudsætter, at mulighederne for resektiv kirurgi er udelukket ved tertiært center. Foretages også i Aarhus. 2. Multipel subpial transektion (MST). 3. Multipel hippocampal transsektion (endnu ikke introduceret). 4. Corpus callosotomi Foretages ikke i DK. Patienterne henvises til behandling i udlandet efter at der er indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 5. Hemisfærectomi. Udføres ikke i DK, patienterne henvises til behandling i udlandet efter at der er indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 6. Deep Brain Stimulation (DBS) er en teoretisk mulighed, men behandlingen foretages foreløbig ikke som en del af det danske epilepsikirurgiprogram. Ordliste / kommentarer Corpus callosotomi foretages for at mindske/hindre forekomsten af generaliserede anfald (typisk astatiske anfald). Kandidaterne er typisk psykisk og fysisk udviklingshæmmede i nogen grad. Hemisfærektomi foretages ved omfattende patologi i én hemisfære (fx Rasmussen's encephalitis, hemimegaloencephaly, hemispherisk cortical malformation, stort MCA-infarkt), hvor hemianopsi/hemiplegi er præ-eksisterende. HS: Hippocampussclerose. Multipel subpial transection (MTS) foretages ved epileptogen zone i elokvent cortex. Princippet bygger på, at spredning af epileptisk aktivitet hovedsagelig foregår horisontalt (corticalt) og de vigtigste impulser fra cortex bevæger sig centripetalt. Hverved opnås begrænsning af epileptisk aktivitet, med færre neurologiske følger, end hvis området var receseret. MTLE: Mesial temporallapsepilepsi. MTS: Mesial temporal sclerose. P-ECoG: Peroperativ Elektro Corticografi. Resultatet indgår i kirurgens vurdering af resektionens størrelse og ved MTS om det relevante indgreb er selektiv amygdalohippocampectomi, anterior temporallaps resektion +/- amygdalohippocampecktomi og temporallapsresektion a.m. Spencer. PET Foretages som udgangspunkt med FDG-tracer, subs. Flumazenil. med tracerindbygning uden EEGrafisk eller klinisk anfaldsaktivitet. SISCOM foretages en subtraction af iktal SPECT og interiktal SPECT vurderet ved klinik og/eller EEG med co-registrering til strukturel MR. 8

9 Referencer: (1-11) Reference List (1) Berg AT, Vickrey BG, Langfitt JT, et al. The multicenter study of epilepsy surgery: recruitment and selection for surgery. Epilepsia 2003 Nov;44: (2) Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010 Jun;51: (3) Schramm J. Temporal lobe epilepsy surgery and the quest for optimal extent of resection: a review. Epilepsia 2008 Aug;49: (4) Willmann O, Wennberg R, May T, Woermann FG, Pohlmann-Eden B. The contribution of 18F-FDG PET in preoperative epilepsy surgery evaluation for patients with temporal lobe epilepsy A meta-analysis. Seizure 2007 Sep;16: (5) Knowlton RC. The role of FDG-PET, ictal SPECT, and MEG in the epilepsy surgery evaluation. Epilepsy Behav 2006 Feb;8: (6) O'Brien TJ, So EL, Mullan BP, et al. Subtraction peri-ictal SPECT is predictive of extratemporal epilepsy surgery outcome. Neurology 2000 Dec 12;55: (7) O'Brien TJ, So EL, Mullan BP, et al. Subtraction SPECT co-registered to MRI improves postictal SPECT localization of seizure foci. Neurology 1999 Jan 1;52: (8) Cross JH, Jayakar P, Nordli D, et al. Proposed criteria for referral and evaluation of children for epilepsy surgery: recommendations of the Subcommission for Pediatric Epilepsy Surgery. Epilepsia 2006 Jun;47: (9) Josephson CB, Dykeman J, Fiest KM, et al. Systematic review and meta-analysis of standard vs selective temporal lobe epilepsy surgery. Neurology 2013 Apr 30;80: (10) Mauguiere F, Ryvlin P. The role of PET in presurgical assessment of partial epilepsies. Epileptic Disord 2004 Sep;6: (11) Duncan JS. Selecting patients for epilepsy surgery: synthesis of data. Epilepsy Behav 2011 Feb;20:

10 Appendix 1 NEUROPSYKOLOGISK TESTBATTERI Test (max score) Hele I K Index Verbal Forståelse Index WAIS-IV Ordfor (57 ) WAIS- IV Info (26 ) WAIS- IV Ligheder ( 36 ) Forarbejd.hast Index WAIS- IV Kod 120 s WAIS- IV Sym 120 s Trail making A Trail making B Arbejdshukommelse Index WAIS- IV Talspænd (48) WAIS- IV Hovedregn ( 22) WMS-III Spatial spændvid (32) TOKEN IV(13) Stroop kongurent I Stroop kongurent II Stroop inkongurent III Percept. Ræsonering Index WAIS- IV Blokmø (66 ) WAIS- IV Visuelle puslesp ( 26) WAIS- IV Matricer (26) revideret dec 2013 /KV BOSTON Naming (30) Sætningsgengivelse (22) Street (20) Kopi Reys komplekse figur (36) Göteborg Rey, 3 min (36) Rey, 30 min (36) Rey, genk (12) QS 50 Ansigter (50) QS 50 Ord (50) RAVLT, 1. (15) RAVLT, tot (45) RAVLT, 30 min (15) RAVLT, genk (15) WMS-III, Tekstgen umidl. (75) WMS-III Tekstgen, 30 min (50) WMS-III Tekstgenkend (30) Wordfluency, dyr 1 min. S-ord 1 min. A-ord 1 min. Design Fluency 180 sek SCLR-92 GSI T-score * QOLIE-31 Overall T-score BDI (13)* BDI- II BAI 10

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009.

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Materialet betragtes som godkendt af de faglige selskaber DNKS og FSNS samt af afdelingsledelserne ved

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere