D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af ,98 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr."

Transkript

1 D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B : A (advokat Erik Bo Rasmussen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Louise Broch-Lange, prøve) Odense Rets dom af 21. juni 2012 (BS /2011) er anket af A med påstand om betaling af ,56 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. december Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af ,98 kr. Supplerende sagsfremstilling Tryg Forsikring A/S anmodede den 14. november 2005 Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse om As erhvervsevnetab. Tryg Forsikring A/S vedlagde lægeerklæringer af 11. januar 2005, 9. februar 2005, 15. april 2005 og 3. juni 2005, speciallægeerklæring af 1. september 2005 fra speciallæge i neurokirurgi, overlæge Mogens Tange, samt oplysninger om As indkomstforhold. Til brug for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse forelå desuden et den 8. december 2005 af A udfyldt spørgeskema om erhvervsmæssige forhold før og efter ulykken, samt et den 18. april 2007 udfyldt spørgeskema fra arbejdsgiveren. Herudover forelå journalark og ressourceprofil

2 - 2 - fra Ullerslev Kommune, As anke over afslag på fleksjob og Det Sociale Nævns afgørelse af 5. december 2006 vedrørende anken, brev af 17. oktober 2006 fra Tryg Forsikring A/S om, at A på grund af tilskadekomsten var på deltid efter sin barselsorlov, samt skatteoplysninger. Endvidere fremsendte As advokat den 3. maj 2007 til brug for afgørelsen to kiropraktorudtalelser af 26. april 2007 og en redegørelse af 2. maj 2007 fra A om forløbet. Advokaten anmodede samtidig Arbejdsskadestyrelsen om at indhente en neuropsykologisk speciallægeerklæring, ligesom han oplyste, at han havde bedt sin klient anmode sin læge om en henvisning til en smerteklinik. Arbejdsskadestyrelsen imødekom ikke anmodningen om indhentelse af en neuropsykologisk speciallægeerklæring. A blev i januar 2007 sygemeldt under sin barsel. Af journaludskrift af 24. januar 2007 fra As egen læge fremgår blandt andet følgende: Har stadig mange smerter i ryggen Hun er godt nok på barsel, men hun skal være sygemeldt Planen er efter hendes sygemeldingsperiode, der vil vare mange måneder, kan hun genoptage læregerningen, formodentlig på halv tid gennem en lang periode. Efter anmodning fra parterne besvarede Arbejdsskadestyrelsen den 7. marts 2013 en række spørgsmål til brug for ankesagen som følger: [Spørgsmål 1: Arbejdsskadestyrelsen bedes oplyse, om udtalelsen af 21. maj 2007 er at betragte som en midlertidig eller endelig udtalelse.] Besvarelse af spørgsmål 1: Ved udtalelse af 21. maj 2007 vurderede Arbejdsskadestyrelsen, på det foreliggende grundlag As erhvervsevnetab, som følge af ulykken den 13. december 2004 til endeligt skønsmæssigt 15 procent. Vi finder fortsat, at bedømmelsesgrundlaget på tidspunktet for vores vurdering i maj 2007 var tilstrækkeligt til at foretage en vurdering af skadelidtes erhvervsevnetab. Set i lyset af den uafklarede erhvervsmæssige situation finder vi dog, at en positiv midlertidig vurdering kunne have været overvejet fremfor en endelig vurdering. [Spørgsmål 2: Hvis Arbejdsskadestyrelsen, i henhold til spørgsmål 1, finder, at der er tale om en midlertidig udtalelse, bedes Arbejdsskadestyrelsen oplyse, hvorfor Arbejdsskadestyrelsen den 21. maj 2007 afgav en midlertidig udtalelse om

3 - 3 - appellantens varige erhvervsevnetab, når det af indstævntes begæring af 14. november 2005, fremgår, at der ikke blev bedt om en sådan midlertidig udtalelse?] Spørgsmål 3: Hvis Arbejdsskadestyrelsen, i henhold til spørgsmål 1, finder, at der er tale om en midlertidig udtalelse, bedes Arbejdsskadestyrelsen oplyse, hvilke særlige omstændigheder, jf. EAL 10 stk. 1, 3. pkt., der efter Arbejdsskadestyrelsens opfattelse kunne begrunde, at Arbejdsskadestyrelsen den 21. maj 2007 afgav en midlertidig udtalelse, når parterne ikke havde anmodet herom?] Besvarelse af spørgsmål 2 og 3: Arbejdsskadestyrelsen foretog, som anført under spørgsmål 1 en endelig vurdering af As erhvervsevnetab. [Spørgsmål 4: Hvad var baggrunden for, at Arbejdsskadestyrelsen ikke efterkom appellantens begæring af 3. maj 2007, om indhentelse af en neuropsykologisk undersøgelse af appellanten?] Besvarelse af spørgsmål 4: Arbejdsskadestyrelsen har forud for udtalelsen foretaget en vurdering af, hvorvidt det varige mén kan vurderes på baggrund af de foreliggende lægelige oplysninger. Vurderingen er foretaget i samråd med en af styrelsens speciallægekonsulenter i neurokirurgi. Vurderingen i aktuelle sag er blandt andet foretaget på baggrund af speciallægeerklæring af 1. september 2005 ved speciallæge i neurokirurgi, Mogens Tange. Speciallægeerklæringen er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse med henblik på en vurdering af de varige følger efter ulykken den 13. december Arbejdsskadestyrelsen vil ofte finde det relevant at indhente en neuropsykologiske erklæring, såfremt der har været tale om et hovedtraume med bevidst-hedstab, der har medført en hjerneskade. [Spørgsmål 5: Arbejdsskadestyrelsen bedes oplyse, om det i maj måned 2007 var Arbejdsskadestyrelsens praksis efter EAL 10 at udtale sig om, hvorvidt det var muligt på grundlag af nærmere anførte sagsakter på én eller flere bestemte datoer at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. EAL 2 stk. 1, 3. pkt., henset til at Højesteret i afgørelserne U H og U H udtalte, at Arbejdsskadestyrelsens kompetence efter EAL 10 ikke omfattede besvarelser af sådanne spørgsmål. I den forbindelse bedes Arbejdsskadestyrelsen oplyse, om den fremlagte udtalelse af 21. maj 2007 skal opfattes som en sådan udtalelse, og om den 21. maj

4 var det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at det var muligt efter EAL 2 at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne?] Besvarelse af spørgsmål 5: Det fremgår af Højesterets kendelser afsagt den 21. september 2007, at Arbejdsskadestyrelsen på vilkår fastsat af styrelsen og ikke med hjemmel i erstatningsansvarslovens 10 kan tage stilling til, om det på nærmere angivne tidspunkter var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen har som følge af Højesterets kendelser af 21. september 2007 fastsat vilkår for besvarelse af spørgsmål, om det på nærmere angive tidspunktet var muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens 2 og 5. Vilkårene fremgår af Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Arbejdsskadestyrelsen har siden 1. januar 2008 behandlet denne type sager. Arbejdsskadestyrelsen har ved udtalelse af 21. maj 2007 ikke taget stilling til, hvorvidt det på et tidligere tidspunkt end den 21. maj 2007 var muligt midlertidigt eller endeligt at foretage en vurdering af skadelidtes erhvervsevnetab. [Spørgsmål 6: Fremkom Arbejdsskadestyrelsen med udtalelsen af 21. maj 2007, fordi fristen efter EAL 10 stk. 1, 2. pkt. om at afgive udtalelse inden 1 år og senest 2 år efter anmodningen om en udtalelse var tæt på at springe, eller er der andre grunde til, at Arbejdsskadestyrelsen anså det for nødvendigt at afgive udtalelse på det pågældende tidspunkt.] Besvarelse af spørgsmål 6: Arbejdsskadestyrelsen skal jf. erstatningsansvarslovens 10, stk. 1, 2. pkt. så vidt muligt afgive udtalelsen inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen om udtalelse. Der er således ikke tale om en absolut frist. Arbejdsskadestyrelsen afgiver først udtalelse, når der foreligger et kvalificeret bedømmelsesgrundlag. I aktuelle sag har vi vurderet, at der på udtalelsestidspunktet forelå et kvalificeret bedømmelsesgrundlag. [Spørgsmål 7: Hvorfor indhentede Arbejdsskadestyrelsen ikke nærmere oplysninger om appellantens helbredsforhold hos egen læge, når det fremgår, at appellanten var langtidssygemeldt fra 1. januar 2007 og i hvert fald til august 2007 uden udsigt til foreløbig raskmelding?

5 - 5 - Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007, at det lægges til grund, at appellanten var rask, men på barsel og skulle begynde på fuld tid som lærer i august Er Arbejdsskadestyrelsen enig i, at denne præmis er forkert?] Besvarelse af spørgsmål 7: Det fremgår af vores udtalelse fra maj 2007, at styrelsen har noteret sig, at A var på barsel på tidspunktet for vores udtalelse. Ifølge redegørelse af 2. maj 2007 fødte A sit 3. barn i juli I januar 2007, omkring 6 måneder efter fødslen blev hun sygemeldt frem til foreløbigt august Set i lyset heraf kunne det forud for vores udtalelse af 21. maj 2007 have været overvejet at indhente supplerende oplysninger vedrørende sygemeldingen. Vi finder dog fortsat, at der forud for vores udtalelse forelå et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag i form af oplysninger fra arbejdsgiver, kommunale akter, skatteoplysninger, og helbredsmæssige oplysninger vedrørende gener og funktionsniveau. Det bemærkes i øvrigt, at styrelsen i udtalelsen ikke har anført, at A var rask, men alene, at hun var på barsel. [Spørgsmål 8: Hvorfor indhentede Arbejdsskadestyrelsen ikke nærmere oplysninger om appellantens indtægtsforhold, når det af indstævntes skrivelse af 17. oktober 2006 til Arbejdsskadestyrelsen fremgår, at indstævnte allerede forud for dette tidspunkt udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til appellanten, fordi hun i strid med arbejdsgivers oplysninger til Arbejdsskadestyrelsen ikke modtog fuld løn? Det fremgår også af appellantens egen redegørelse af 3. maj 2007, at hun i denne redegørelse oplyste, at hun ikke fik fuld løn fra arbejdsgiver under sygeperioden. Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007, at det på baggrund af arbejdsgivers oplysninger lægges til grund, at der ikke var ændringer i appellantens indtægter efter skaden, og at appellanten kunne begynde på fuld tid. Er Arbejdsskadestyrelsen enig i, at denne præmis er forkert?] Besvarelse på spørgsmål 8: Arbejdsskadestyrelsen har i begrundelsen for udtalelse fra maj 2007 anført, at arbejdsgiver forventer, at hun starter på fuld tid efter barsel. Arbejdsskadestyrelsen har endvidere anført i begrundelsen, at det faktiske indtægtstab ifølge As oplysninger er højere end 15 procent.

6 - 6 - Arbejdsskadestyrelsen har endvidere forud for udtalelsen indhentet skatteoplysninger for perioden Ved vurdering af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven foretages en vurdering af, hvad skadelidte vil kunne tjene, hvis skaden ikke var sket. Dette sammenholdes med skadelidtes indtægtsmuligheder med skades følger. Erhvervsevnetabets størrelse er således ikke et udtryk for det aktualiserede tab, men et udtryk for det varige indtægtstab. Den 19. februar 2014 udtalte Arbejdsskadestyrelsen endvidere efter en gennemgang af sagen til brug for ankesagen blandt andet følgende: Det er vores opfattelse, at der ved udtalelse af 21. maj 2007 forelå væsentlige usikkerhedsmomenter vedrørende den erhvervsmæssige prognose, men at grundlaget for at foretage en vurdering var til stede. Spørgsmålet vedrørende en varig kontra en midlertidig vurdering afhænger efter vores opfattelse af graden af usikkerhed. Set i lyset af udviklingen i retspraksis vedrørende grundlaget for at foretage en midlertidig vurdering af erhvervsevnetab, ville vi sandsynligvis såfremt vurderingen var foretaget på nuværende tidspunkt have foretaget en midlertidig vurdering af erhvervsevnetabet, idet vi fortsat finder at grundlaget for en vurdering af erhvervsevnetabet var til stede. Vi har i den sammenhæng været opmærksomme på Højesterets dom af 29. oktober Med hensyn til erhvervsevnetabsprocenten, er det vores opfattelse, at de kommunale akter herunder den oplyste arbejdstid på 26 timer inden A overgik til barsel indikerer, at erhvervsevnetabet ville være højere end 15 procent, dog således, at usikkerhedsmomenterne ville medføre, at erhvervs-evnetabet ikke på dette grundlag ville kunne fastsættes højere end omkring 25 procent. Dette er efter vores opfattelse ikke så væsentligt forskelligt fra vurderingen, at der er tale om et væsentligt fejlskøn.... Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse, herunder også for så vidt angår den subsidiære påstand, der vedrører As krav på renter af det overskydende beløb på 10 pct. for perioden fra den 21. juni 2007 til den 18. juli 2009, såfremt det må lægges til grund, at Arbejdsskadestyrelsen ved udtalelsen den 21. maj 2007 burde have fastsat erhvervsevnetabet til 25 pct. Tryg Forsikring A/S vurderede den 12. november 2009 As erhvervsevnetab til 25 pct. og udbetalte yderligere erstatning i overensstemmelse hermed med tillæg af renter fra den 18. juli 2009.

7 - 7 - Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A. A har forklaret blandt andet, at hun først efter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007 blev indkaldt til smerteklinikken. Hun nedkom den 14. november 2004 og havde barselsorlov indtil august Hun begyndte herefter at arbejde på nedsat tid, idet hun konverterede 15 ugers barselorlov til nedsættelse af sin arbejdstid. Hun arbejdede, indtil hun blev sygemeldt den 1. maj 2006 og resten af sin graviditet. Årsagen til sygemeldingen var plukveer, men hun var meget stresset i den periode. Hun nedkom den 18. juli 2006 og var herefter på barselsorlov indtil januar 2007, hvor hun blev sygemeldt under barselsorloven. Af frygt for afskedigelse fortalte hun ikke sin arbejdsgiver om sygemeldingen før i marts 2007, hvor hun skulle være påbegyndt sit arbejde igen. Hun begyndte først at arbejde igen efter sommerferien De første 4 uger skulle hun være på halv tid. Herefter havde arbejdsgiveren ikke længere mulighed for at tilbyde hende deltid. Hun følte sig presset af sin leder til at gå på fuld tid, blandt andet fordi det var svært at erstatte en kvindelig idrætslærer og det skemateknisk var svært at få til at gå op. I perioden fra august 2005 til april 2006 havde hun ingen uger uden sygedage, og hun havde i alt mere end 20 sygedage. Nedsat tid samt hendes sygefravær i perioden fra den 1. august 2005 til den 1. maj 2006 bevirkede, at hun havde næsten 50 % fravær. Hun havde mellem 12 og 17 skematimer pr. uge, men selv dette var for meget for hende. Hun mener, at Arbejdsskadestyrelsen burde have indhentet journaloplysninger fra hendes egen læge og lagt mindre vægt på oplysningerne fra kommunen og hendes arbejdsgiver. Kommunen havde ikke prioriteret at hjælpe hende, fordi hun var i arbejde. Arbejdsskadestyrelsen kontaktede hende ikke efter hendes redegørelse af 2. maj Hun forstår ikke, at Arbejdsskadestyrelsen kunne træffe afgørelse på grund af lægelige oplysninger, der var flere år gamle, og at styrelsen kunne vurdere hendes erhvervsevnetab til 15 pct., skønt hun ikke engang kunne arbejde halv tid. Det var korrekt, når hun i sin besvarelse af spørgeskemaet den 8. december 2005 oplyste, at hun arbejdede 26 timer om ugen, men der er tale om et cirkatal, og på andre tidspunkter i perioden arbejdede hun mindre.

8 - 8 - Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Appellanten har herudover gjort gældende, at Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007 er behæftet med sådanne fejl og mangler, at den ikke kan bringe appellantens ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, og at Arbejdsskadestyrelsen har erkendt dette ved udtalelserne af 7. marts 2013 og 19. februar Til støtte for, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering af 21. maj 2007 ikke blev truffet på et forsvarligt grundlag, har appellanten henvist til følgende: 1. Arbejdsskadestyrelsen lagde fejlagtigt til grund, at appellanten var rask, men på barsel, selv om appellanten havde oplyst, at hun var sygemeldt, 2. Arbejdsskadestyrelsen lagde fejlagtigt til grund, at appellanten skulle starte på fuld tid efter barsel, selv om appellanten havde oplyst, at hun skulle på halv tid de første 8 uger, 3. Arbejdsskadestyrelsen lagde fejlagtigt til grund, at appellanten i 2006 fik fuld løn og dagpenge ved barsel, og at der hverken blev udtalt refusion af sygedagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste, 4. Arbejdsskadestyrelsen imødekom ikke appellantens anmodning om at iværksætte yderligere speciallægeundersøgelse ved neuropsykolog og afvente behandling i smerteklinik, som senere blev påbegyndt og afsluttet nogle år senere, 5. Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007 blev afgivet efter udløbet af 2- årsfristen i erstatningsansvarslovens 10, og på grund af dette hastværk blev udtalelsen reelt afgivet som en minimumsudtalelse, der ikke kan bringe retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, jf. U H. Appellanten har endvidere gjort gældende, at appellanten har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til den 24. november Hvis Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007 ikke kunne danne grundlag for ophør af retten til erstatning for tabt

9 - 9 - arbejdsfortjeneste, måtte indstævnte selv foretage det nødvendige og forsvarlige skøn og udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse hermed, jf. U H. Vedrørende indstævntes subsidiære påstand har appellanten supplerende tilføjet, at det vil være i strid med princippet om, at der ikke må opstå huller mellem tidspunktet for ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tidspunktet for erhvervsevnetabserstatningen, hvis det retrospektivt fastslås, hvilken procentsats styrelsen kunne have været nået til efter et fuldt forsvarligt skøn (efter Arbejdsskadestyrelsens egen vurdering 25 pct.), og appellanten kun kompenseres med renten af den senere større erhvervsevnetabserstatning. Indstævnte har fastholdt, at Arbejdsskadestyrelsen ved udtalelsen af 21. maj 2007 havde fornødne sikre og forsvarlige grundlag for at skønne over appellantens fremtidige erhvervsevne, og har yderligere til støtte for den subsidiære påstand gjort gældende, at hvis landsretten finder, at Arbejdsskadestyrelsen den 21. maj 2007 burde have fastsat As tab af erhvervsevne til 25 pct., er der ikke tale om et sådant fejlskøn, at A har krav på tabt arbejdsfortjeneste i den efterfølgende periode. A vil i givet fald alene være berettiget til renter af den yderligere erstatning på 10 pct. erhvervsevnetab, som en sådan vurdering kunne have udløst, frem til den 18. juli Landsrettens begrundelse og resultat Sagen vedrører navnlig, om As krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj Efter erstatningsansvarslovens 2 og forarbejderne til denne bestemmelse samt Højesterets dom gengivet i U H er det en forudsætning for at bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, at det er muligt midlertidigt eller endeligt på et forsvarligt grundlag at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Det fremgår af Højesterets dom gengivet i U H, at det ikke er tilstrækkeligt at foretage en minimumsvurdering, men at der tillige skal foretages et kvalificeret skøn over det faktiske, varige erhvervsevnetab.

10 Arbejdsskadestyrelsen vurderede i sin udtalelse af 21. maj 2007, at A havde lidt et varigt erhvervsevnetab på 15 pct. Det fremgår af udtalelsen, at der i vurderingen indgik en vis usikkerhed om, hvorvidt A, der var på barselsorlov, kunne arbejde mere end 26 timer om ugen efter orloven, og at hun alene havde haft en kortere periode fra august 2005 til april 2006 til at vende tilbage til arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen fandt det imidlertid efter de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjort eller dokumenteret, at indtægtstabet i et varigt perspektiv oversteg 15 pct. Udtalelsen indeholdt således en endelig vurdering af As varige erhvervsevnetab. Arbejdsskadestyrelsen fastholdt i udtalelser af 7. marts 2013 og 19. februar 2014, at styrelsen havde haft et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag til at foretage vurderingen af erhvervsevnetabet uanset usikkerhedsmomenterne vedrørende As erhvervsmæssige prognose. Det fremgår af sagen, at der på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens udtalelse var forløbet mere end 2 år efter tilskadekomsten, og at A havde genoptaget sit arbejde på deltid i en periode på 8 måneder, hvor hun dog havde haft et vist sygefravær. Det fremgår endvidere, at Arbejdsskadestyrelsens udtalelse var truffet på baggrund af lægelige oplysninger, herunder speciallægeerklæring af 1. september 2005, samt oplysninger fra Skat, kommunen, arbejdsgiveren og A. Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvorefter disse oplysninger udgjorde et forsvarligt grundlag for at foretage et kvalificeret skøn over As faktiske fremtidige erhvervsevne. Det forhold, at Arbejdsskadestyrelsen undlod at indhente journaloplysninger fra As egen læge uanset oplysningerne om, at A var blevet sygemeldt i januar 2007, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes, at der ikke er holdepunkter for at fastslå, at indhentelsen af disse oplysninger ville have ført til et andet resultat. Arbejdsskadestyrelsen udtalte den 19. februar 2014 til brug for denne sag, at det efter en fornyet gennemgang er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at nogle oplysninger i sagen indikerer et erhvervsevnetab på op til omkring 25 pct. på det da foreliggende grundlag, men at dette ikke udgør et væsentligt fejlskøn. Landsretten finder, at dette mest nærliggende må forstås således, at erhvervsevnetabet efter Arbejdsskadestyrelsens vurdering burde have været

11 fastsat til 25 pct. i udtalelsen af 21. maj Landsretten finder ikke, at dette kan medføre, at udtalelsen ikke afbrød kravet på tabt arbejdsfortjeneste, jf. erstatningsansvarslovens 2. Landsretten finder imidlertid efter en samlet vurdering, at Arbejdsskadestyrelsens tilkendegivelse må føre til, at A har krav på renter i forhold til et erhvervsevnetab på 25 pct., jf. erstatningsansvarslovens 16, stk. 2. Landsretten tager herefter Tryg Forsikring A/S subsidiære påstand om frifindelse mod betaling af ,98 kr. til følge. Beløbet forrentes som påstået af A. Efter sagens udfald fastsættes sagens omkostninger for begge retter således, at hver part bærer egne omkostninger, herunder omkostninger til advokat og retsafgift. T h i k e n d e s f o r r e t: Tryg Forsikring A/S skal betale ,98 kr. med procesrente fra den 24. december 2010 til A. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for byret eller landsret til den anden part. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens D O M afsagt den 16. januar 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Fabrin og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2156 13 FOA som mandatar for A (advokat Kira

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere