Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014."

Transkript

1 December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober Denne bog beskriver budgettet for I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer såvel på tryk som elektronisk på Kilden og internet. I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget f.eks. regeringsaftalen, befolkningsudviklingen samt pris- og lønstigninger. I afsnit 3 behandles hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning samt låneoptagelse. Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg. 1

2 Indholdsfortegnelse Side nr. 1. BUDGET Overordnede rammer budget Resultatbudget Anlægsplan Realvækst i serviceudgifterne Sammendrag af takster FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN 2.1 Vision Aftale om kommunernes økonomi for Befolkningsprognose Pris- og lønstigninger FINANSIERING 3.1 Valg af skattegrundlag Lån, renter og balanceforskydninger 54 2

3 Indholdsfortegnelse 4. BUDGETOMRÅDEBESKRIVELSER Side nr. Oversigt over budgetområder 63 Teknik-, Miljø-, Klimaudvalget - Miljø, Natur og Klima 64 - Trafik, Vej og Grønne områder 69 Kultur- og Turismeudvalget - Kulturen 80 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - Sundhedsfremme 90 - Idræt og Fritid 93 Børne- og ungeudvalget - Forebyggelse 98 - Skoler UU Øresund Dagpleje og Daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Udsatte børn 123 Socialudvalget - Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed 152 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - Beskæftigelse 157 Økonomiudvalget - Lystbådehavne Erhverv Puljer Ejendomme og bygningsforbedring Administration og Planlægning Redningsberedskabet 194 3

4 4

5 1. Budget

6 6

7 Overordnede rammer for budget Overordnede rammer for budget Helsingør Kommunes budget bygger på en lang række forudsætninger, som f.eks. ny lovgivning, økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunerne (se afsnit 1.3 om aftalen), de generelle økonomiske konjunkturer og befolkningsudviklingen i kommunen. For en del af disse forudsætninger gælder, at kommunen kun har begrænset indflydelse på dem. Forudsætningerne er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit og områdebeskrivelser. Indtægter Helsingør Kommune har for 2015 valgt statsgaranti som skattegrundlag (se afsnit 3.1). Det medfører, at indtægter fra skat og tilskud/udligning er statsgaranteret og ikke vil blive efterreguleret i de efterfølgende år. Udover de statsgaranterede indtægter fra skat og tilskud/udligning har Helsingør Kommune modtaget engangstilskud fra 19 puljen Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 11 mio. kr. samt fra 17 puljen Særtilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer på 8,1 mio. kr. Derudover blev der som forventet indgået aftale mellem regeringen og kommunerne om et ekstraordinært finansieringstilskud ligesom de forrige år. Finansieringstilskuddet er i 2015 samlet set 3 mia. kr., fordelt med 2 mia. kr. til alle kommuner og 1 mia. kr., der fordeles mellem kommuner med likvide vanskeligheder. Dette medfører en forhøjelse af indtægterne i Helsingør Kommune på ca. 22 mio. kr. Center for Økonomi og Styring har indlagt en forventning om et tilsvarende tilskud i årene , da det forventes, at kommunen fortsat vil være modtager af ekstraordinær finansiering. I forbindelse med budget 2015 til 2018 er det vedtaget at sænke grundskyldspromillen fra 30,82 promille til 29,3 promille ligesom at dækningsafgiften blev yderligere sænket fra 7,5 promille til 7,1 promille. Dette medfører en nedgang i indtægterne i budgettet på mellem ca. 27,5 mio. kr. i 2015 og 32,4 mio. kr. i 2018, som opvejes delvis at et tilskud fra staten til skattelettelser på maksimalt 75 pct. af mindreprovenuet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og på 25 pct. i Driftsudgifter I lighed med tidligere år er der gennem regeringsaftalen lagt loft over kommunernes servicedriftsudgifter og 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder aftalen i budgetterne, ligesom det vil medføre 7

8 Overordnede rammer for budget økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider rammerne i regnskabet. Helsingør Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 33,1 mio. kr. Helsingør Kommunes budget til servicedriftsudgifter udgør i alt netto mio. kr. inkl. en pulje til overholdelse af servicedriftsrammen på 30 mio. kr. Dette svarer til en realvækst på -0,75 pct. i forhold til budget 2014 (se afsnit 1.4 for beregningsmetode). Beregnes realvæksten uden puljen fås en realvækst på -1,10 pct., hvilket er mere retvisende billede at den reelle realvækst, da puljen ikke er lige stor i 2014 og Helsingør Kommunes udgifter til servicedrift i budget 2015 er dermed marginalt mindre end i I driftsbudgettet for er der blevet indarbejdet en række nye tiltag indenfor kulturområdet, det sociale område, ældreområdet og børneområdet ligesom der er fundet plads til et løft af byrummene i Helsingør og Hornbæk. Eksempler på nye tiltag er flere pladser på plejehjemmene, flere pædagoger i daginstitutionerne, omlægning af alle daginstitutioner til bevægelsesinstitutioner, styrket vedligehold af bygninger og veje, en pulje til større idrætsevent og bidrag til et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Der er fundet plads til disse tiltag ved hjælp af besparelser på andre steder i driften samt via effektiviseringstiltag som følge af den nye effektiviseringsplan. Besparelserne er bl.a. fundet på miljøområdet, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og skoleområdet. Eksempler på besparelser er afskaffelses af det udvidede morgentilbud på skolerne og rengøring mellem jul og nytår (ældre) samt en afvikling af indsatsen rigtige job, der har vist sig ikke at opfylde formålet med indsatsen. Effektiviseringstiltagene giver et råderum primært som følge af udbud af kommunale tjenesteydelser. Budgettet for er endvidere præget af den generelle besparelse, der blev vedtaget ved sidste års budget, som har betydet, at der skulle findes besparelser for 41 mio. kr. i 2015, hvoraf de 17 blev fundet i Besparelser og øvrige initiativer er nærmere beskrevet i hvert budgetområde. Anlægsudgifter I Helsingør Kommunes økonomiske politik er det fastsat, at kommunen skal have et investeringsniveau på 160 mio. kr. årligt. Helsingør Kommunes har i 2014 et bruttobudget til anlæg på 157 mio. kr., og holder sig således indenfor den økonomiske politik. Helsingør Kommune har i 2015 og frem en række store anlægsprojekter. Tre store anlægsprojekter, der allerede er igangsat er eksempelvis Skolen i bymidten og Energirenovering i kommunale bygninger samt Renovering af Nordhavnen. Af nye projekter kan nævnes en udvidelses af multiparken, en cykelsti på skindersøvej, legeplads i kulturhavnen og kunstgræsbane i Snekkersten. 8

9 Overordnede rammer for budget Andet Helsingør Kommune har i 2014 fået bevilliget ekstra låneadgang til borgernære projekter på i alt 18 mio. kr. som optages til delvis finansiering af skolen i bymidten. Derudover er det besluttet at lave en låneomlægning, der medfører mindre afdrag i budgetperioden og mere jævn fremtidig afdragsprofil. 9

10 10

11 Resultatbudget 1.2 Resultatbudget Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Særligt finansieringstilskud (skøn) Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget* PL-stigninger i (skøn) Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i (skøn) Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) inkl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT *Pulje til overholdelse af servicedriftsramme er indarbejdet i budgettet i 2015 Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedrfitsramme Servicedriftsudgifter inkl. pulje

12 Anlægsplan 1.3 Anlægsplan Anlægsplan for budget Hele kr. - i PL Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Socialudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Økonomiudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt PL-pulje Udgifter i alt Indtægter i alt Anlæg i alt Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt

13 Anlægsplan Anlægsprojekter Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Trafik, vej og grønne områder Udskiftning af vejbelysning Sikring af skoleveje - rammebeløb Trafiksikkerhedsby udgifter Trafiksikkerhedsby indtægter Udvikling af Byrum Julebæk Strand - Sandfodring Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute Sammenhængende kulturhavn og legeplads Havnegade etape 2 2. del Yderligere sikring af skoleveje 500 Trafikplan for Hornbæk 400 Trafik, vej og grønne områder i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Afledte driftsudgifter

14 Anlægsplan Anlægsprojekter Projekt Socialudvalget Særlig Social Indsats Bofællesskab Teglhuset Særlig Social Indsats i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lystbådehavne i alt Lånefinansiering Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse Skole i bymidten 1. Etape Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape Energirenovering i kommunale ejendomme PCB/skimmelsvamp - undersøgelse Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg Nyt plejehjem i Hornbæk* Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Sundhedshus En kunstgræsbane v/snekkersten Klubhus ved Espergærde havn Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Udvidelse af Multiparken Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Lånefinansiering Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Økonomiudvalget i alt Lånefinansiering i alt *7.600 er fjernet fra budget 2016 til køb af grund. 14

15 Anlægsplan Afledt drift Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Trafik, vej og grønne områder Julebæk Strand Sandfodring Sammenhængende kulturhavn og legeplads Havnegade etape 2 2. del Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute Trafik, vej og grønne områder i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Børne- og Uddannelses udvalget Dagtilbud og Skoler Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Ny daginstitution i Hornbæk Skole 306 Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape Dagtilbud og Skoler i alt Børne- og uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Plejehjem Nyt plejehjem i Hornbæk Plejehjem i alt Socialudvalget i alt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid En kunstgræsbane v/snekkersten Idræt og fritid i alt Kultur- Idræt- og Fritidsudvalget i alt Afledt drift i alt

16 Anlægsplan Lånefinansiering Projekt Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lystbådehavne i alt Administration og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt Ejendomme og bygningsforbedringer Energirenovering i kommunale ejendomme Skole i bymidten 1. Etape Ejendomme og grunde i alt Økonomiudvalget i alt Lånefinansiering i alt

17 Realvækst i serviceudgifter 1.4 Realvækst i serviceudgifterne I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra oprindelig budget 2014 til budget Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning G.3.4. Beregningen er lavet både inklusiv og eksklusiv pulje til overholdelse af servicedriftsrammen i begge år. Kort fortalt foretages der i beregningen en række justeringer af oprindelig budget 2014 for dels at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2015 og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for Beregningen viser en mindre fald i budgettet på -1,10 %, hvis puljen til overholdelse af servicedriftsrammen ikke regnes med og et fald på -0,75 %, hvis puljen medregnes. Forskellen skyldes at puljen er 10 mio. kr. højere i 2015 end i (i kr.) Ekskl. servicedriftspulje Inkl. servicedriftspulje Opr. budget 2014 (14-pl) Fra budget til aftale Opr. budget løftet til aftaleniveau (14-pl) Løft jf. folkeskolereform Ændrede pris- og lønforudsætninger i Justeret budget 2014 (14-pl) PL fremadrettet Modregning af 60 års regel Skæv DUT m.v Digitalisering Løft, sundhed Effektivisering, befordring Effektivisering, beredskab Budget 2014 justeret ift aftale (15-pl) Oprindelig budget Vækst i kr Vækst i pct. -1,10% -0,75% 17

18 Takster 1.5 Sammendrag af takster Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755, ,00 2,0 % SFO** 1.680, ,00-15,6 % Fritids- og ungdomsklubber** 525,00 454,00-13,5 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 75,00 75,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0 % * I 2015 opkræves taksterne på børne- og ungeområdet i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). ** Takster for SFO og fritidsklub i 2014 er taksterne inden skolereformens ikrafttræden. Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Gebyr i promille 0,0305 0, ,97% Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet 18

19 Takster Trafik, Vej og Grønne områder Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.755, ,00 1,03% For en enkelt dag 101,00 102,00 0,99% Bærfrugtsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Juletræsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug , ,00 1,01% Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A u/p 1.957, , ,60 2,1% B m/p 2.935, , ,63 2,1% C m/p 4.011, , ,48 2,1% D m/p 5.481, , ,35 2,1% E m/p 6.915, , ,21 2,1% F m/p 8.357, , ,00 2,1% G m/p , , ,21 2,1% H m/p , , ,74 2,1% 19

20 Takster Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A u/p 978,75 799,44 999,30 2,1% B m/p 1.467, , ,31 2,1% C m/p 2.005, , ,74 2,1% D m/p 2.740, , ,18 2,1% E m/p 3.457, , ,11 2,1% F m/p 4.178, , ,50 2,1% G m/p 5.183, , ,61 2,1% H m/p 6.083, , ,87 2,1% Takster gældende for kontrakter indgået efter beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 334,28 incl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående).pladsbetegnelse Min. antal kvm der skal betales for Beløb incl. moms v/min pris 2014 (kr.) Beløb excl. moms v/min pris 2015 (kr.) Beløb incl. Moms v/min pris 2015 (kr) Stigning fra 2014 til 2015 A , , ,59 0,0% B , , ,03 0,0% C , , ,18 0,0% D , , ,48 0,0% E , , ,20 0,0% F , , ,94 0,0% G , , ,66 0,0% H , , ,81 0,0% I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde incl. moms (kr.) excl. moms (kr.) incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Op til 8 meter 115,00 92,00 115,00 0,0% Op til 10 meter 135,00 108,00 135,00 0,0% Op til 12 meter 150,00 120,00 150,00 0,0% Op til 15 meter 190,00 152,00 190,00 0,0% Op til 20 meter 270,00 216,00 270,00 0,0% Over 20 meter 400,00 320,00 400,00 0,0% I vinterperioden beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. 20

21 Takster Rabatordninger ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3% af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm pris efter gældende takst. Fritagelse for skibsafgift: Skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. Beddingspladsen De første 7 dage på land på beddingspladsen er gratis. Herefter afregnes stå-penge med 100 kr. pr. dag. Ved længerevarende reparationer flyttes båden til HAS- eller Kronborg Pladsen. Afgifter for "bobåde" 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Leje af postkasse pr. år 271,98 222,14 277,68 2,1% Årlig boafgift 3.155, , ,75 2,1% Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Afgifter for andre brugere 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 For fartøjer som ønsker fast tilslutning til havnens elsystem betales et depositum på, momsfrit 1.500, ,00 0,0% Målerleje pr. måned 42,09 34,37 42,96 2,1% Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2014 momsfri (kr.) 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til

22 Takster Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0% Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0% Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0% Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0% Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0% Gebyr for online booking af gæstepladser 75,00 75,00 0,0% Leje af bådstativer i kr. pr.sæson okt/juni pr. uge (kr.) pr.dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 1.400,00 450,00 200,00 Bådoptagning pr. løft: 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Joller 500,00 480,00 600,00 20,0% 16,7% op til 3 ton 600,00 560,00 700,00 op til 8 ton 1.000,00 880, ,00 op til 6 ton 800,00 720,00 900,00 12,5% 10,0% op til 10 ton 1.200, , ,00 op til 15 ton 1.800, , ,00 8,3% 5,6% op til 20 ton 2.500, , ,00 4,0% op til 30 ton 3.000, , ,00 3,3% op til 38 ton 4.000, , ,00 2,5% For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat (kr.) 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0% Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir. 22

23 Takster 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0% Tørring 45 min. 20,00 16,00 20,00 0,0% Bad 7,00 5,60 7,00 0,0% Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 760,00 950,00 0,0% Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0% Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 429,80 351,06 438,83 2,1% Brandbåd 429,80 351,06 438,83 2,1% LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2014 momsfri (kr.) Kvm pris 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 407,98 416,54 2,1% Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2014 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskur ca. 10 kvm , ,40 2,1% Redskabsskur ca. 40 kvm , ,60 2,1% Redskabsskur ca. 20 kvm 8.159, ,80 2,1% Redskabsskur ca. 9 kvm 3.672, ,86 2,1% Redskabsskur ca. 6 kvm 2.447, ,24 2,1% Redskabsskur ca. 4 kvm 1.631, ,16 2,1% Redskabsskur ca. 3 kvm 1.223, ,62 2,1% Malerskab ca. 1 kvm 408,23 416,54 2,1% JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helårlig leje 1.957, , ,50 2,1% Optimistjoller og sejlbrædder 257,76 210,54 263,18 2,1% Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 978,80 799,48 999,35 2,1% 23

24 Takster Kultur- og Turismeudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Folkebiblioteker Gebyrer ved overskridelse af lånetiden* Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0% dage 50,00 75,00 50,0% dage 100,00 120,00 20,0% Over 30 dage 180,00 200,00 11,1% Børnelånere: dage 5,00 10,00 100,0% dage 15,00 20,00 33,3% Over 30 dage 40,00 100,00 150,0% Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0% Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0% Takster for erhvervsservice Virksomheder (pr. time) 400,00 400,00 0,0% Telefax pr. ark Danmark 1. Side 20,00 20,00 0,0% Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0% Europa inkl. Færøerne 1. Side 35,00 35,00 0,0% Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0% Øvrig udland inkl. Grønland 1. Side 55,00 55,00 0,0% Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0% * Pr opjusteres grænsen for, hvornår en låner kan udelukkes fra lån af materialer løftet fra 200 kr. til 250 kr., således at denne regel nu lyder som følgende: Udelukkelse og bortvisning Du kan blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 250 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med otte dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til inkasso, jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Når hele det skyldige beløb er betalt (på en gang) kan du begynde at låne igen. Museer Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Voksne 30,00 30,00 0,0% Pensionister og studerende 20,00 20,00 0,0% Grupper over 15 personer 20,00 20,00 0,0% Børn og unge under 18 år 0,00 0,00 0,0% Helsingør musikskole takster pr. år Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til

25 Takster Grundskole: Babymodul 1.745, ,00 4,0% Minimusik 1.745, ,00 4,0% Musikalskværksted 2.090, ,00 4,0% Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 4 på hold 50 min , ,00 4,0% 2 på hold i 40 min , ,00 4,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 4,0% Højniveau 4.540, ,00 4,0% Talentlinie 5.670, ,00 4,0% SYMPH-elever 3.355, ,00 4,0% Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter 2 på hold i 25 min.og 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 2 på hold i 40 min , ,00 4,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 4,0% Højniveau 5.120, ,00 4,0% Talentlinie 6.250, ,00 4,0% Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0% Andre 1.745, ,00 4,0% Leje af instrument pr. sæson 505,00 525,00 4,0% Kulturværftet Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000, ,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500, ,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000, ,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500, ,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Scene (en halv dag) , ,00 0,0 Store Scene (en hel dag) , ,00 0,0 Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) 100,00 100,00 0,0 Green Room (pr. deltager, dog min. 500) 100,00 100,00 0,0 M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 25

26 Takster M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne Toldkammeret Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500, ,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500, ,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500, ,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500, ,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) 2.100, ,00 66,7 Lille Sal (inkl. teknikpakke) 1.700, ,00 47,1 Cafeen (inkl. teknikpakke) 1.500, ,00 0,0 Lokale A (inkl. teknikpakke) 600,00 600,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms. ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne. *** Taksten var i 2014 for en hel dag. Den er nu ændret til en halv dag. **** Der er ikke tale om et takstfald, men om en takstomlægning, i det taksten nu er pr. en halv dag og ikke pr. dag. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Campingplads Voksen P/N 70,00 70,00 0,0% Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0% Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr. døgn 35,00 35,00 0,0% Forsæson for campingvogne - ophold helligdage og weekend 4.200, ,00 0,0% Pladsgebyr - campingvogne 70,00 70,00 0,0% Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0% Vinterplads , ,00 0,0% 26

27 Takster Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Vandrerhjem 1 person i fællesværelse opdelt efter køn 225,00 225,00 0,0% Værelse m/ privat badeværelse pr. nat 1 person i et værelse 495,00 495,00 0,0% 2 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 3 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0% 4 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 5 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% 6 personer i et værelse 850,00 850,00 0,0% personer i et værelse 950,00 950,00 0,0% personer i et værelse 1.050, ,00 0,0% Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat 1 person i et værelse 395,00 395,00 0,0% 2 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0% 3 personer i et værelse 495,00 495,00 0,0% 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 5 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 6 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% Morgenmad 59,00 59,00 0,0% 27

28 Takster Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0% Voksen 34,00 34,00 0,0% Pensionist 17,00 17,00 0,0% Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 130,00 0,0% Voksen 260,00 260,00 0,0% Pensionist 130,00 130,00 0,0% Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0% Årskort voksen 1.870, ,00 0,0% Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0% Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0% Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0% Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0% Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0% Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0% Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 31,00 0,0% Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0% Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0% Idrætshaller - idrætsformål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% 28

29 Takster Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Idrætshaller - andre formål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000, ,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner , ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune , ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune , ,00 0,0% Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person 5,00 5,00 0,0% 10,00 10,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - 20,00 20,00 0,0% skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale idrætsarrangementerprivate m/bopæl i kommunen 30,00 30,00 0,0% Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang 29

30 Takster Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0% Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0% Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0% Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0% Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0% Børne- og Uddannelsesudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 10,9 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 10,9 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755, ,00 6,8 % SFO* 1.390, ,00 0,4 % Fritids- og ungdomsklubber* 445,00 460,00 3,4 % Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.170, ,00 15,4 % Kun SFO-morgenåbning 230,00 230,00 0,0 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Bemærk at taksterne angivet for SFO og Fritids- og ungdomsklub 2014 er de gældende takster efter den reducerede åbningstid. Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.140, ,00 10,7 % Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.430, ,00 6,6 % Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.140, ,00 10,7 % Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.430, ,00 6,6 % Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 30

31 Takster 2014 til 2015 Team V , ,00 2,0 % SFO Trygkogeren , ,00 2,0 % H-klasserne - skole , ,00 2,0 % H-klasserne - SFO , ,00 2,0 % ADHD-klasserne , ,00 2,0% SFO Delfinen , ,00 2,0 % Specialbørnehaven Himmelhuset , ,00 2,0 % Dagtilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Familiestøtte og behandling (pr. time) 528,00 539,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers , ,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers , ,00 2,0% Døgntilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Lokalcenter Helsingør Lokalcenter Ungeafdeling (pr. døgn) 2.984, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Magneten (pr. time) 571,00 583,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børne OBS (pr. døgn) 2.968, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børnehus (pr. døgn) 2.864, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 682,00 696,00 2,0% 31

32 Takster Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 39,00 41,00 5,1 % Vask (pr. måned) 198,00 202,00 2,0 % Leje af linned (pr. måned) 290,00 296,00 2,1 % Toiletartikler (pr. måned) 94,00 96,00 2,1 % Rengøringsartikler (pr. måned) 115,00 118,00 2,6 % Dagcenterkontingent (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Morgenkomplet (pr. portion) 23,50 24,00 2,1 % Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 50,50 51,50 2,0 % Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 28,00 28,50 1,8 % Mellemmåltider 7,00 7,00 0,0 % Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.270, ,00 1,9 % Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 843,00 862,00 2,3 % Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,2 % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Selvtræning på plejehjem 76,00 77,50 2,0 % Midlertidig indkvartering - basistakst 266,00 271,00 1,9 % Midlertidig indkvartering - M2 takst 138,00 141,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige uden børn 2.658, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige med børn 3.373, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par uden eller op til 3 børn 5.315, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par med 3 eller flere børn 6.030, ,00 1,9 % Træningscenter Poppelgården Takster 2014 Takster 2015 Stigning i fra (kr.) (kr.) 2014 til 2015 Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,0 % 32

33 Takster Takster for sociale tilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 867, ,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 981, ,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.897, ,6 % SPUC Bofællesskabet Strandvejen 660, ,7 % SPUC Bofællesskabet Bybjerggård 660, ,7 % SPUC Anna Anchersvej , ,8 % Lindevang botilbud 1.669, ,8 % Lindevang, fleksboliger 1.669, ,8 % Pensionatet i Hornbæk 720, ,0 % Kronborghus 2.112, ,0 % Kronborgsund 2.118, ,7 % Petersborg/Broen 1.145, ,9 % Valhalla 760, ,0 % Kronborgkollegiet 365, ,3 % Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel 60, ,0 % Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Værkstedet Ellehammersvej 311, ,6 % Center for job og oplevelse, aktivitet/værksted 339, ,2 % Center for job og oplevelse, dagtilbud 699, ,3 % Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 668, ,7 % Center for job og oplevelse, særtakst værksted* 478, ,6 % Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 981, ,6 % (* ved 165 dage) Behandlingstilbud Takster 2014 Takster 2015 Stigning fra (kr.) (kr.) 2014 til 2015 Helsingør Rusmiddelcenter, stof (pr. dag) 178, ,9 % Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol (pr. dag) 107, ,9 % 33

34 Takster Økonomiudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Personoplysninger og bopælsattester 75,00 75,00 0 % Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. 100,00 100,00 0 % Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. 250,00 250,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR-meddelelser 70,00 70,00 0 % Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0 % Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0 % Der er ikke længere gebyrer på byggesagsbehandlingen, derfor er byggesagsbehandlingstaksterne udgået af takstbladet. Takster 2014 Takster 2015 Stigning fra (kr.) (kr.) 2014 til 2015 Pølsekiosker (pr. måned) 4.490, ,00 3,0% Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.246, ,00 3,0% Indtægter i forbindelse med forskellige love Reguleres efter forbrugerprisindekset pr Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 479,00 484,00 1,0% Udendørsservering - pr. m 2 areal 807,00 815,00 1,0% Opgaven vedrørende udstedelse af taxabevillinger er overgået til Taxanævnet i Region Hovedstaden er derfor udgået af takstbladet. Takster 2014 (kr.) Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til

35 2. Forudsætninger for budgetlægningen 35

36 36

37 Budget Aftale om kommunernes økonomi for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 og konsekvenserne for Helsingør Kommune Den 3. juni 2014 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for Aftalen indgås årligt og fastsætter rammerne for kommunernes økonomi herunder niveauet for service- og anlægsudgifter samt størrelsen på bloktilskuddet ligesom der fastsættes mål for enkelte politiske områder, som KL og Regeringen er enige om skal prioriteres. Aftalen er derfor central i forhold til det forestående arbejde med budget I dette notat beskrives hovedelementerne i aftalen og de estimerede konsekvenser af aftalen for Helsingør Kommune. Fokus vil være på økonomien og aftalens behandling af de politiske temaer vil derfor kun i grove træk blive gennemgået her. For en fuld gennemgang af politiske temaer henvises til selve aftaleteksten, der vil kunne findes på Kilden under Jeg er politiker sammen med nærværende notat. Kommunernes økonomi i 2015 De økonomiske rammer, der fastsættes for 2015 er overordnet set en videreførsel af rammerne for Hovedelementerne i aftalen er dermed: En videreførsel af niveauet for serviceudgifter i 2014 En mindre reduktion af niveauet for anlægsudgifter i forhold til 2014 I lighed med 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. 350 mio. kr. til sundhedsområdet. Servicedrift Det er aftalt, at de samlede serviceudgifter for 2015 højst må udgøre 234,6 mia. kr. Dette er som nævnt en videreførsel af niveauet for 2014 altså en nulvækst. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider niveauet i deres budgetter for Overskrides niveauet i regnskabet for 2015, vil kommunerne blive sanktioneret såvel kollektivt som individuelt. Helsingør Kommune har i budgettet for 2014 ikke haft problemer med at overholde rammen for serviceudgifter og forventer heller ikke at få det i regnskabet for Anlæg Kommunernes samlede anlægsudgifter er aftalt til at udgøre 17,5 mia. kr. i Dette er en mindre reduktion i forhold til 2014, hvor aftalen lød på 18,1 mia. kr. Der er i aftalen ikke fastsat noget egentlig loft over anlægsudgifterne og kommunerne vil derfor ikke kunne sanktioneres, hvis niveauet overskrides. Det er dog formuleret i aftalen, at der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering, så niveauet overholdes i budgetterne. Sker dette ikke vil der efter al sandsynlighed fremover blive sat et egentlig loft for anlægsudgifterne. Med et anlægsniveau på 160 mio. kr. i Helsingør Kommune, som fastsat i den økonomiske politik for Helsingør 37

38 Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Kommune, forventes det, at Helsingør Kommune ikke vil bidrage til overskridelse til af anlægsniveauet. Ekstraordinær finansiering I lighed med 2014 er der aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. i Ekstraordinær finansiering skal forstås som et tilskud, der ydes udover det balancetilskud, der ydes for at få kommunernes samlede indtægter og udgifter til at balancere altså en ekstraindtægt, der ydes til kommunerne. 2 mia. kr. af tilskuddet vil blive fordelt på bagrund af befolkningstallet og 1 mia. kr. vil blive fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Det vil dermed være de svagest stillede kommuner, der forventes at få den største andel af tilskuddet. Helsingør Kommune forventer derfor at modtage ca. 22 mio. kr. fra de 2 mia. kr. og en ukendt andel af den ene milliard. I budget er der i årene indlagt et tilskud på 16,5 mio. kr. og i 2015 forventes det altså, at tilskuddet overstiger dette med minimum 5,5 mio. kr. Det vides ikke om tilskuddet fortsættes i 2016 og frem. Puljer Udover det ekstraordinære finansieringstilskud afsættes der også en lånepulje på 500 mio. kr., som kommuner, der er trængte på likviditeten, kan søge om lån fra. Derudover oprettes der en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på de borgernære områder og en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der er endvidere afsat 300 mio. kr. til særtilskudspuljen. Dette er 100 mio. kr. lavere end i 2014, hvor den var ekstraordinært forhøjet. Denne pulje finansierer de særtilskud som vanskeligt stillede kommuner i hele landet kan søge i forbindelse med budgettet for Dette særtilskud er det såkaldte 16 tilskud. Helsingør Kommune har de senere år har søgt og modtaget tilskud fra puljen til trængte kommuner i hovedstadsområdet ( 19) og til kommuner med en høj andel af boligsociale problemer ( 17). Disse puljer nævnes ikke i økonomiaftalen, da de finansiereres via udligningssystemet og derfor ikke skal fastsættes i økonomiaftalen fra år til år. Alle tre puljer fordeles via ansøgninger fra kommunerne, og Helsingør Kommune vil igen søge alle tre puljer. I lighed med de foregående år udmøntes der 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden i Disse midler er målrettet et løft af de fysiske rammer i skoler, daginstitutioner og på ældreområdet. Midlerne fordeles via bloktilskuddet og Helsingør Kommunes andel forventes at udgøre ca. 22 mio. kr. 38

39 Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Økonomi på sektorområderne Vedrørende folkeskolereformen blev der i forbindelse med aftalen for 2014 aftalt et permanent løft af bloktilskuddet med 204 mio. kr. i 2014 og med 407 mio. kr. fra 2015 og frem. Der blev ligeledes aftalt en midlertidig forhøjelse med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i De permanente midler fordeles via bloktilskuddet og Helsingør Kommune forventer at modtage ca. 4,5 mio. kr. fra disse. De midlertidige midler fordeles pga. af objektive kriterier ligesom i 2014, hvor Helsingør Kommune modtog 1,3 mio. kr. Dette løft er konfirmeret i dette års aftale. Som noget nyt er det aftalt at styrke kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 350 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Helsingør Kommune forventer at modtage ca. 4 mio. kr. til dette. Midlerne skal anvendes til den patientrettede forebyggelse - bl.a. til at opnå færre genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og til at reducere antallet af færdigbehandlede patienter. Skattetilpasning I lighed med de to foregående år er der i 2015 igen mulighed for at kommunerne samlet set kan hæve skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen for dette er, at andre kommunerne tilsvarende sænker skatten, så den samlede skatteudskrivning er uændret. Til de kommuner, der ønsker skatten sænket fortsættes den tilskudsordning, som Helsingør Kommune har benyttet sig af i 2014, hvor dækningsafgiften blev sænket. Her kompenseres man med 75 pct. af ens provenutab det første år, 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4, hvorefter man ikke længere vil blive kompenseret. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse I forbindelse med aftalen for 2015 er Regeringen og KL blevet enige om at videreføre moderniseringsaftalen og frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden Opfyldelse af målet sker ved at staten og kommunerne hver især skal gennemføre initiativer, der frigører 1 mia. kr. i perioden. Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service. Midlerne vil altså ikke blive modregnet i bloktilskuddet. Helsingør Kommunes andel af de frigjorte midler udgør ca. 11 mio. kr. i perioden Regeringen har bl.a. lagt op til at midlerne skal frigøres ved initiativer på byggeområdet, beskæftigelsesområdet, beredskabet, ved digital selvbetjening og på social- og boligområdet. Udover moderniseringsaftalen lægges der i økonomiaftalen op til udvikling af en datastrategi for et bedre datasamarbejde mellem staten og kommunerne. Der lægges desuden op til øget brug af fælles løsninger på flere områder, hvor flere kommuner 39

40 Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2015 går sammen om at løse opgaver indenfor bl.a. IT, vejvedligeholdelse og på hjælpemiddelområdet. I aftalen anerkendes de voksende krav til de menige kommunal- og regionalpolitikere. Derfor er der indgået aftale om at afsætte 53,5 mio. kr. i 2015 og frem til en forhøjelse af vederlagsniveauet for kommunalbestyrelses- og regionrådsmedlemmer pr. 1. juli Systematisk benchmarking bliver i aftalen nævnt som et redskab til modernisering af den offentlige sektor gennem udbredelse af bedste praksis. Der er bl.a. enighed om at igangsætte en benchmarkinganalyse af kommunernes ejendomsadministration. Omorganisering på beredskabsområdet I aftalen lægges der op til et kraftigt øget brug af tværkommunalt samarbejde på beredskabsområdet og der opstilles som mål at de nuværende 87 beredskabsenheder reduceres til 20 senest 1. januar I forbindelse med denne omorganisering skal der ske overflytning af nogle de mere specialiserede beredskabsfunktioner fra staten til kommunerne. Kommunernes bloktilskud vil som følge af omorganiseringen blive nedreguleret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er der enighed om, at det vil være muligt at frigøre 100 mio. kr. i 2015 og frem. Helsingør Kommune indgår i dag allerede i et samarbejde med Fredensborg Kommune, men hvis målsætningen om 20 enheder skal nås, vil der være behov for en udvidelse af dette samarbejde. Dette vil evt. også kunne bidrage til frigørelsen af midler. Der pågår i øjeblikket et arbejde med udvidelse af samarbejdet. Understøttelse af vækst i kommunerne I årets økonomiaftale er der ekstraordinært fokus på vækst i kommunerne. Dette fokus kan ses som en forlængelse af Regeringens vækstudspil. Som et middel til understøtte vækst i kommunerne er Regeringen og KL blevet enige om at nedsætte sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i Dette skal bl.a. ske ved at nedsætte sagsbehandlingstiden via indførsel af servicemål ved miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrsbrug og ved byggesager. Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de følgende år til dette initiativ. Kommunerne må ikke hæve gebyrerne på området. For at bidrage til at reducere sagsbehandlingstiden og lette kommunernes sagsbehandling er der enighed om gennemføre regelforenklingsinitiativer. For at understøtte væksten lægges der i øvrigt op til at gennemføre en række øvrige initiativer så som 40

41 Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2015 harmonisering af gebyrmodel for byggesager (i Helsingør Kommune er det netop besluttet ikke at opkræve gebyrer ved byggesager). styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Bl.a. ved etablering af én indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. fastholdelse af kommunernes økonomiske incitament. Bl.a. ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten, så virkningerne af nedsættelsen af selskabsskatten ikke påvirker kommunernes tilskyndelse til at fastholde og tiltrække lokale arbejdspladser. bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne. Derudover er der i aftalen et fokus på vækst i yderområderne, hvor der bl.a. skal ske et udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske planlægning i forbindelse med etablering af virksomheder, kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning og en analyse af pendlingsforhold i yderkommuner. Øvrige temaer Styrket prioritering af indsatsen i jobcentrene I forlængelse af aftalen for 2014 er der gennemført en kortlægning af de kommunale jobcentres ressourceforbrug. Denne kortlægning har vist, at der gennem et styrket ledelsesmæssigt fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenkling og øget digital understøttelse kan frigøres 550 mio. kr. årligt. I Helsingør Kommune svarer det til ca. 6 mio. kr. Frikommuneforsøg I aftalen er der enighed mellem KL og Regeringen om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg. De nærmere rammer vil blive drøftet i efteråret Digitalisering og digital velfærd Der skal udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi, da den nuværende udløber ultimo Strategien, der ifølge aftalen skal være med til at sikre en effektiv og moderne offentlig sektor, skal drøftes frem mod økonomiaftalen for Overflytning af fem nye områder til udbetaling Danmark Som følge af aftalen overflyttes myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension fra kommuner til Udbetaling Danmark. Der skal desuden oprettes en enhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser. Der er endvidere enighed om, at der er et behov for imødegå nogle af de udfordringer, der er identificeret i opstartsfasen af Udbetaling Danmark. 41

42 Budget Befolkningsprognose 2.3 Befolkningsprognose Nedenstående tabeller og grafer viser den prognosticerede aldersfordeling i Helsingør Kommune frem til år Som det ses, rammer årets prognose (2014) lidt under sidste års. Det skyldes, at prognosen (2013) ramte for højt på befolkningstallet pr. 1. januar 2014, og som følge heraf blev nogle af prognosens forudsætninger ændret således at det bedre matchede den faktiske udvikling fra 2013 til Resultatet blev en prognose, som forudsiger en svagt faldende befolkning frem til 2017, hvorefter befolkningstallet igen er stigende. Som det ses af tabel 1 forventes der ingen større udvikling i den samlede befolkning frem mod Det er noget mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, som forventes at være omkring 4,5 pct. i samme periode. Helsingør Kommune skulle med andre ord forvente mere end flere borgere i 2026, hvis kommunen fulgte den generelle befolkningstilvækst i landet. Tabel 1 Aldersfordelt forventet befolkningsudvikling år 3-5 år 6-16 år år år år 80+ år I alt

43 Budget Befolkningsprognose Figur 1 Faktiske og forventede befolkningsudvikling Historisk Prognose 2013 Prognose 2014 Aldersfordeling Den generelt glædelige tendens til at folk bliver sundere og generelt får et stadig bedre helbred betyder, at folks gennemsnitsalder øges for hvert år der går. Samtidigt er de såkaldte babyboom årgange (store årgange) kommet stadig tættere på pensionsalderen, og når Helsingør Kommune samtidigt oplever små årgange i den arbejdsdygtige alder, medfører det, det der poplært kaldes ældrebyrden. Det er ikke særligt for Helsingør Kommune, men ser man på figur 2, kan man se, at udfordringen igen her er større end for resten af landet. Figur 2 Aldersfordeling i Helsingør Kommune, samt hele landet 65+ år Aldersfordeling ,6% 17,8% 65+ år Aldersfordeling 2026 (prognose) 26,8% 21,7% år 54,4% 58,5% år 53,4% 56,3% 0-19 år 24,0% 23,7% 0-19 år 19,8% 22,0% 0% 20% 40% 60% 80% -10% 10% 30% 50% 70% Helsingør DK 43

44 Budget Befolkningsprognose Visionsmålene Udfordringen med ældrebyrden er altså klart ridset op, men i ovenstående prognose er der ikke taget højde for visionen om 800 nye børnefamilier. Med 800 nye familier ville Helsingør Kommune nogenlunde følge den generelle befolkningstilvækst i Danmark, samt aldersfordelingen i resten af landet. Befolkningsændringer er en væsentlig faktor for kortsigtet, såvel som langsigtet budgetplanlægning og politiske strategier. Nogle af de væsentligste parametre, som influerer prognosen ud over den nuværende befolkning, kan opdeles i tre kategorier: 1. Boligmassen Antallet og sammensætningen af boligmassen vil sætte en naturlig begrænsning for hvor mange mennesker, der fysisk kan og vil bo i kommunen - dette er en parameter, der relativt nemt kan tilpasses eventuelle forventninger. 2. Fødselsrater og forventet levetid Fødes der flere børn i kommunen øges antallet af indbyggerne givetvis, ligesom en stigning i den forventede levetid betyder, at der vil være stigende antal ældre borgere. Det antages, at politiske initiativer vil have relativ lav indflydelse. 3. Netto indvandring Det er i høj grad her de 800 nye børnefamilier skal og kan hentes. En mere attraktiv kommune gør, at færre borgere ønsker at fraflytte kommunen, mens udefrakommende ønsker at tilflytte. 44

45 Budget Pris- og Lønstigninger 2.4 Pris- og lønstigninger Helsingør Kommune anvender Kommunernes Landsforenings skøn over pris- og lønudviklingen på Landsplan. Der er anvendt KL s skøn juni 2014 vedr. budget Tabel 1 Den kommunale pris- og lønudvikling Vægtet ifølge regnska b 2013 drift (pct.)* 2012/ / / / / /2 018 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,6% 0,68 1,18* 2,18* 2,00 2,00 2,00 Brændsel (art 2.3) 1,8% -0,36 0,40 3,00 1,61 1,61 1,61 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,5% -0,14-0,10 1,15 1,61 1,61 1,61 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,43 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,5% 1,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,1% 0,60 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Priser i alt 31,4% 1,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn og priser i alt, nye priser 100,0% 0,90 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 *Angiver med hvilken vægt de enkelte arter indgår i beregningen af den gennemsnitlige P/L (løn og priser i alt) 45

46 Budget Pris- og Lønstigninger Tabel 2 Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger (KL juni 2014) Art lønninger 0,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Varekøb -0,20 0,02 1,61 1,61 1,61 1, Fødevarer 0,59 0,10 2,20 1,61 1,61 1, Brænsel og drivmidler -0,36 0,40 3,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 3,90 2,50 2,50 1,61 1,61 1, Anskaffelser -1,16 0,50 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb -0,25-0,20 0,90 1,61 1,61 1,61 4 Tjenesteydelser 1,15 1,42 1,92 1,92 1,92 1, Tjenesteydelser u/moms 1,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- /håndværkerydelser 1,43 0,50 0,90 0,90 0,90 0, Betaling til staten 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Betaling til andre kommuner 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Betaling til amtskommuner 0,26 1,04 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser 1,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 5 Tilskud og overførelser 1,47 1,70 1,57 1,57 1,57 1, Tjenestemandspensioner 0,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2, Overførelser til personer 1,60 1,80 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud/overførelser 0,60 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7 Indtægter 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Egne lejeindtægter 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Betaling fra staten 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Betaling fra andre kommuner 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Betaling fra amtskommuner 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, Andre indtægter 0,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1,97 8 Finansindtægter 1,60 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 9 Interne udgifter og indtægter 1,11 1,29 1,90 1,91 1,91 1, Løn 0,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2, Varekøb -0,14-0,10 1,15 1,61 1,61 1, Tjenesteydelser 1,15 1,42 1,92 1,92 1,92 1, Indtægter 1,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89 46

47 3. Finansiering 47

48 Budget Valg af udskrivningsgrundlag 3.1 Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2015 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2015, er provenuet fra Indkomstskatten på 15,7 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste 48

49 Budget Valg af udskrivningsgrundlag vækstskøn i udskrivningsgrundlaget af september 2014 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 13,8 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Der er derfor en mulig gevinst på netto 1,9 mio. kr. i 2015 ved valg af selvbudgettering. Da der kun er udsigt til en mindre gevinst ved valg af selvbudgettering, anbefaler administrationen et valg af statsgaranti pga. den betydelige usikkerhed, der er forbundet med dette valg (se mere om dette i slutningen af notatet). Uddybning af valg af skattegrundlag Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2015 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 16 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor. 49

50 Budget Valg af udskrivningsgrundlag Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2013 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2013, der efterfølgende fremskrives med KL s forventninger til udviklingen for 2013 til Statsgaranti Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. i 2015, og er beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 for de lignede indkomster, som opgjort pr. maj 2014 og korrigeret for en række lovændringer med indflydelse på indkomstskatten. Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til kommunen i 2014 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de efterfølgende år. Medfinansiering af det skrå skatteloft Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft. Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,4 mio. kr. Tilskud og udligning Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov det såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet. Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. 50

51 Budget Valg af udskrivningsgrundlag Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og selvbudgettering i Tabel 3: Tilskud og udligning budget kr. Stats-garanti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Bidrag Udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vanskeligt stillede kommuner* Tilsvar vanskeligt stillede komm. i hovedstads Tilskud vanskeligt stillede komm. i hovedstads.* Tilskud til Ø-kommuner Tilskud vedr. mindre øer Tilsvar kommuner med borgere med sociale problemer Tilskud kommuner med borgere med sociale problemer* Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedrørende skattenedsættelse i Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015 (skøn) Beskæftigelsestilskud Ekstraordinær finansiering I alt * Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar dvs. bidrage til pba. befolkningstallet. 51

52 Budget Valg af udskrivningsgrundlag I KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den forventede vækst på landsplan. Center for Økonomi og Styring vurderer, at dette ikke er en realistisk forventning. Derfor er der i resultatbudgettet indarbejdet et ekstraordinært finansieringstilskud på 21,8 mio. kr. i overslagsårene. Dette svarer til det tilskud Helsingør Kommune vil modtage i 2015 som tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i Dette er et skøn for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Som tidligere nævnt har Helsingør Kommune udsigt til en mulig gevinst på 1,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Vælger Helsingør Kommune at selvbudgettere vil kommunen således modtage 1,9 mio. kr. mere i nettoprovenu i 2015 fra skatter og tilskud og udligning. Når skatteåret 2015 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske udskrivningsgrundlag og dermed skatteprovenu blive beregnet. På baggrund af dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2015 og hvad kommune skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn, der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende områder: Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør Kommune altid anvender KL s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor usikkerhed særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et mindre eller større tab. 52

53 Budget Valg af udskrivningsgrundlag Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2015 endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Center for Økonomi og Styring vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode 53

54 Budget Lån, renter og balanceforskydninger 3.2 Lån, renter og balanceforskydninger i budget Indledning Dette notat viser budget vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger og herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat. Låneoptagelse og langfristet gæld Tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i Tabel 1: Samlet langfristet gæld pr. 31. december kr. Restgæld Afdrag Renter Låneoptagelse Restgæld Selvejende institutioner med overenskomst 1) Stat og hypotekbank Andre Kommuner og Regioner 0 0 Kommune Pensionsforsikring Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 2) Langfristet gæld i alt 3) ) Indexregulering kr reguleret på konto 9. 2) Indexregulering kr , reguleret på konto 9. 3) Inklusive note 1-2. I forbindelse med budget 2013 blev det vedtaget at foretage en omlægning af dele af låneporteføljen til lån med længere løbetid for at mindske afdragsbyrden de kommende år. Denne omlægning blev foretaget i slutningen af 2012, således at den restgæld Helsingør Kommune havde til Kommunekreditforeningen på 649,9 mio. kr. 31. december 2012, blev konverteret til 3 lån: Et lån på 304 mio. kr. med udløb i 2034, et lån på 311 mio. kr. med udløb i 2019 samt et lån på 33,6 mio. kr. med udløb i Det sidstnævnte lån dækker over låneoptagelsen i Alle tre lån blev optaget med variabel rente. For at imødekomme principperne i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik om rentesikkerhed, blev der i maj 2013 foretaget en konvertering af det variabelt forrentede lån på 289 mio. kr. til et lån med et renteloft på 2 pct. Låneoptagelsen for 2013 på 56,7 mio. kr., blev tillige optaget med samme renteloft. De effektive renter på disse lån er en anelse højere end de variabelt forrentede, men har til gengæld den sikkerhed, at renten ikke kan overstige 2 pct. 54

55 Budget Lån, renter og balanceforskydninger Det blev i budget 2015 vedtaget, at to eksisterende lån på hhv. 56,7 og 33,5 mio. kr., samt forventede låneoptagelse i budgetårene, skal omlægges og optages med afdragsfrihed i Reglerne i lånebekendtgørelsen for afdragsfrihed betyder at princippet i økonomisk politik om låneoptagelse af lån med en løbetid på 10 år muligvis bliver fraveget, således at lånene bliver 15 årige. Økonomisk politik tilsiger, at mindst en fjerdedel af låneporteføljen skal være fastforrentet, hvilket er imødekommet med konverteringen til renteloftslånet der udløber i Efterhånden som dette lån afdrages, vil der blive taget stilling til om, der er mere, der skal konverteres til fast rente. Center for Økonomi og Styring følger desuden løbende renteudviklingen. Endvidere vil Center for Økonomi og Styring vægte låneporteføljen således at afdragsbyrden bliver så ens som muligt gennem årene, under de givne budgetforudsætninger. Tabel 2: Forventet låneoptagelse i kr Skattefinansieret område: Opr. Budget Lånedispensation særlig lånepulje Lån til likviditetstab Lån til betaling af ejendomsskat Sanering/Byfornyelse Energirenovering i kommunale bygninger Skolen i Bymidten Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lånepulje-kvalitetsfondsområde I alt, skattefinansieret område: Afdrag på lån Af tabel 3 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i Afdragene er ca. 60,8 mio. kr. i 2015, ca. 59,9 mio. kr. i 2016, ca. 60,1 mio. kr. i 2017 og på ca. 60,1 mio. kr. i Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. Bemærk at der for så vidt angår afdrag på forventet låneoptagelse er budgetteret med afdragsfrihed i budgetperioden. Dette gør sig også gældende på to eksisterende lån på i alt ca. 83 mio. kr. Tabel 3: Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift) kr * Selvejende institutioner Stat og hypotekbank 1 0 Andre Kommuner og Regioner 0 0 Kommunernes Pensionsforsikring Almindelig realkredit

56 Mio. kr. Budget Lån, renter og balanceforskydninger Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Nordhavnen Afdrag på låneoptagelse til og med Afdrag af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 2013 ( 74,1 mio. kr.) Låneoptagelse 2014 ( 45,6 mio kr.) Låneoptagelse 2015 ( 52.3 mio. kr.) Låneoptagelse 2016 ( 43,9 mio. kr.) 0 0 Låneoptagelse 2017 ( 40,6 mio. kr.) 0 Låneoptagelse 2018 ( 37,7 mio. kr.) 0 Afdrag på låneoptagelse fra 2013 til Afdrag på låneoptagelse - i alt: *) Er oprindeligt budget Tabel 4 viser sammen med figur 1 en summarisk oversigt over udviklingen i den langfristede gæld frem til Udviklingen i 2014 og frem er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og låneoptag. Tabel 4: Forventet udvikling i den langfristede gæld* Mio. kr Opr. Budget Primosaldo 791,7 719,0 663,7 654,7 628,9 620,4 604,4 584,9 Afdrag -110,0-88,9-64,2-71,4-60,8-59,9-60,1-60,1 Låneoptagelse 37,2 33,6 55,2 45,6 52,3 43,9 40,6 37,7 Ultimosaldo 718,9 663,7 654,7 628,9 620,4 604,4 584,9 562,5 *Inklusive selvejende institutioner. Fra 2014 og frem er der tale om prognosetal. Figur 3: Forventet udvikling i langfristet gæld '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 *) Inklusive selvejende institutioner. Fra 2014 og frem er der tale om prognosetal Ultimosaldo Renter Af følgende tabeller fremgår henholdsvis Helsingør Kommunes renteindtægter, renteudgifter samt netto-renteudgifter. 56

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere