Grundlag for trainee

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlag for trainee 2015-2016"

Transkript

1 NOTAT TODA KONTAKT: Torben D Jensen - - TLF: Grundlag for trainee Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og ,2 mio. kr. til trainee til ledige dimittender på henholdsvis FTF s og AC områder. FTF får ansvar for at mindst ledige dimittender gennemfører traineeforløb. 10 organisationer og 5 a-kasser har påbegyndt traineeforløb over traineeforløb siden 1. april 2012 og projektperioden er forlænget indtil De deltagende organisationer og a-kasser fortsætter i projektet i den ny traineeperiode 2015/16 og deltagerne er indtil videre: PROSA og MIN A-kasse Danmarks Lærerforening og Lærernes A-kasse BUPL og BUPL-A Dansk Socialrådgiverforening og FTF-A Dansk Sygeplejeråd og Danske sundhedsorganisationernes A-kasse Ergoterapeutforeningen og Danske sundhedsorganisationernes A-kasse Danske fysioterapeuter og Danske sundhedsorganisationernes A-kasse Konstruktørforeningen og FTF-A Finansforbundet og FTF-A Kost og Ernæringsforbundet og FTF-A FTF vil inden udgangen af 2014 afdække om der er yderligere deltagerbehov i FTF s medlemsorganisationer, og det kan betyde, at deltagerkredsen øges i et nærmere bestemt omfang. Begrebsramme Resultatmålet er, at 1000 ledige dimittender påbegynder et traineeforløb. FTF definerer trainee som to elementer, der består af: Side 1 af 7

2 Praktiske læringsforløb på fagrelevant arbejdsplads. Kan etableres som virksomhedspraktik op til 8 uger, ansættelse med løntilskud, ansættelse som vikar i jobrotation eller i opkvalificeringsjob. Fagligt opkvalificerende kurser, der imødekommer oplagte behov på dimittendens arbejdsmarked. Kurserne kan ikke stå alene men skal gennemføres i sammenhæng med et praktisk læringsforløb jf. ovenfor. Trainee kan som minimum skal bestå af et praktisk læringsforløb i form af fagrelevant virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation, men ambitionen er, at trainee normalt gennemføres som praktisk læringsforløb plus fagligt opkvalificerende kurser. Trainee kan ikke alene bestå at et fagligt opkvalificerende kursus. Målgruppe Målgruppen er dagspengemodtagere med dimittendsats, som har afsluttet uddannelse med videregående uddannelse. Rammer for etablering af trainee De deltagende faglige organisationer og/eller a-kasser etablerer de enkelte traineeforløb med formel godkendelse fra det lokale jobcenter. Hvert enkelt traineeforløb beskrives i en traineeplan, som sendes til det relevante jobcenter, og som særskilt tager stilling til om der skal udarbejdes en jobplan (ændres til min plan afhængig af lovforslag 58), herunder om det tilgodeser tilbud der skal afgives til ledige dimittender under 25 år eller over 50 år efter 3 måneders sammenlagt ledighed (lovforslag 58) eller til dimittender mellem 30 og 49 år efter 6 måneders ledighed. Det bemærkes, at Jobcentrene i hvert enkelt tilfælde godkender traineeplanerne i form af virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation. De enkelte organisationer kan indgå i nærmere samarbejde med bestemte jobcentre om indsatsen på bestemte fagområder, især med henblik virksomhedsopsøgning. Hver enkelt organisation fastsætter og forelægger for styregruppen en samlet strategi og plan for virksomhedskontantakten og som led heri aftaler de faglige organisationer/a-kasser trainee med de enkelte arbejdspladser, der vil gennemføre fagrelevante praksisforløb enten i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller jobrotation. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 2 af 7

3 Hver enkelt organisation fastlægger og forelægger for styregruppen en samlet strategi og plan for traineeindsatsens geografiske fordeling med henblik på at indsatsen i alt når ud i alle relevante dele af landet. Styregruppen følger løbende op på virksomhedskontakten og traineeforløbenes geografiske placeringer og tager stilling til eventuelle korrektioner. De faglige organisationer/a-kasser aftaler etablering af fagligt opkvalificerende kurser for de ledige dimittender med såvel offentlige uddannelsesinstitutioner som private udbydere. A-kasserne gennemfører samtaler med de ledige dimittender efter nærmere aftaler med de faglige organisationer med henblik på rekruttering og visitering af ledige dimittender til mulige traineeforløb. Budget fordelt på 2015 og 2016 FTF ansøger om forudbetaling af 10,2 mio. kr. i 2015/2016 fordelt på 4 rater resultatmål budget resultatmål budget BUPL Socialrådgiverne konstruktørforeningen Prosa lærerne Finansforbundet DSR Kost & Ernæring Ergoterapeuter Danske Fysioterapeuter Information Pulje til nye organisationer Revision Total Heraf til opkvalificerende kurser Heraf til virksomhedsopsøgning FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 3 af 7

4 Indsatsen i de enkelte organisationer/a-kasser BUPL-BUPL-A Metoderne i trainee er forskellige i former af uddannelse/praktik og jobrotation. Uddannelse gives i forhold til behov på det faglige område: Inklusion. inkluderende fællesskaber, pædagogisk udviklingsarbejde, den svære samtale og Ipad som lege og læringsredskab i institutionerne. BUPL/BUPL-A vil fortsætte med at bruge en flermetodisk tilgang, så forløbene kan tilpasses de enkelte dimittender bedst muligt. BUPL vil sætte trainee i gang i alle regioner i landet. Socialrådgiverne/FTF-A Metoderne i trainee er jobrotation kombineret med erhvervsrelevant faglig opkvalificering, herunder indsigt i IT-redskaber. Der satses på forløb i de større byer som København Århus og Odense. Konstruktørforeningen/FTF-A Målgruppen retter sig mod nyuddannede konstruktører, der er udlændige med sproglige udfordringer, fordi gruppen har svært ved at opnå fodfæste som konstruktør. Metoderne i trainee er virksomhedspraktik kombineret med dansk sprogkursus-sprogtræning. Trainee iværksættes i alle landsdele. PROSA/Min A-kasse Metoderne i trainee er aktiv virksomhedsopsøgning, der gennemføres af in-house specialist. Aftalerne med arbejdsgivere om virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært job kombineret med evt. opkvalificerende specialkurser med certificering. Danmarks Lærerforening/Lærernes a-kasse Kredsene i Danmarks Lærerforening involveres direkte i at etablere nye praktik, løntilskudseller jobrotationsmuligheder for ledige dimittender i hele landet. Praksisforløb kombineres med fagrelevant opkvalificering i f.eks. klasserumsledelse, inklusion, anvendelse af IT-redskaber i undervisningen. Finansforbundet/FTF-A Finansforbundet kontakter jobcentre i større byer som København og Århus med henblik på samarbejde om målrettet virksomhedskontakt inden for områder, der er faglig relevante for dimittenderne og som ønsker at etablere praktikforløb eller løntilskudsjobs. FTF-A og Finansforbundet leverer faglig sparring og coaching til dimittenderne. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 4 af 7

5 Dansk Sygeplejeråd/DSA DSR vil i samarbejde med a-kassen etablere individuel virksomhedspraktik og/eller løntilskud til dimittender, der har svært ved at opnås job og fodfæste på arbejdsmarkedet. Opkvalificerende kurser inden for sygeplejen udpeges til den enkelte. Der er ikke basis for kollektive forløb, fordi efterspørgslen på sygeplejersker er stigende og de fleste dimittender kommer i job af sig selv. Kost & Ernæring/FTF-A Kost & Ernæringsforbundet samarbejder med FTF og FTF-A om gennemførelse af et traineeforløb for ledige dimittender blandt professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt kliniske diætister. Metoderne er traineeprogram bestående af et uddannelsestilbud (udviklet og udbudt af Kost & Ernæringsforbundet) med fokus på førlederforløb/talentudvikling, 4-8 ugers virksomhedspraktik samt efterfølgende netværk/opfølgning. Selve uddannelsestilbuddet består af 5 hele kursusdage i hhv. København og Århus. Kost & Ernæringsforbundets gennemfører en virksomhedsopsøgende indsats med henblik på praktiksteder, der er interesserede i at få tilknyttet en traineeperson til at løse udviklingsopgaver, der ellers ikke er tid eller ressourcer til i køkkenorganisationen. Traineeforløbet skal hjælpe deltagerne til at finde vej til varige ordinære jobs med sigte på varetagelse af lederfunktioner (projektleder, personaleleder, kvalitetsleder/koordinator m.v). Ergoterapeutforeningen/DSA Metoderne er individuelt tilrettelagte forløb der matcher dimittendens og arbejdspladsens interesser med henblik på efterfølgende beskæftigelse. Praktikpladserne fordeles geografisk i foreningens regioner, og regionsformændene er bindeled mellem den ledige og arbejdspladsen og er primusmotor i at finde arbejdspladser. Det ergoterapeutisk faglige fokus er redskabsmetodekurset FOTT, der er behandlingsmetode overfor senhjerneskadepatienter, der skal genoptræne muskulatur til at synke, tale, spise, drikke og trække vejret, og på kurset om AMPS-testen. Danske Fysioterapeuter/DSA Metoderne er individuelt tilrettelagte forløb der matcher dimittendens og arbejdspladsens interesser med henblik på efterfølgende beskæftigelse. Virksomhedspraktikpladserne etableres af foreningen centralt med sigte på at ledige i alle dele af landet tilgodeses. Arbejdsgiverne efterspørger kompetente dimittender, som hurtigt kan FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 5 af 7

6 løfte opgaverne på arbejdspladsen. Der er behov for konkrete værktøjsorienterede kurser som giver specialviden, f.eks. BBAT og Mc Kenzie. Styring af økonomi, ressourcer og regnskab FTF modtager bevillingstilsagn fra STAR med en særlig regnskabsinstruks. Bevillingen gives i 4 rater. FTF udarbejder på den baggrund en instruks til de deltagende organisationer vedr. anvendelse af de tildelte midler og regnskabskrav vedr. afrapportering til FTF. Traineemidlerne kan alene anvendes til: - Fagligt opkvalificerende kurser til ledige dimittender - Virksomhedsopsøgende aktivitet som foretages af faglig organisation, a-kasse eller privat bureau til hver enkelt ledig dimittend og som fører til trainee i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation eller til ordinær beskæftigelse uden forudgående trainee (til ordinær beskæftigelse uden forudgående trainee tæller dog ikke med som påbegyndt trainee) - Informationsaktiviteter i begrænset omfang. Hver deltagerorganisation skal i udarbejdede FTF-regneark notere data for hvert traineeforløb: - Navn, - Cpr nummer - Start- og sluttidspunkt for samlet traineeforløb - Anvendt beløb til fagligt opkvalificerende kurser - Anvendt beløb til virksomhedsopsøgende aktivitet - Virksomhedspraktik i antal uger - Løntilskud i antal uger - Jobrotation i antal uger - Dato for overtagelse af ordinært job efter trainee-visitation men uden forudgående trainee - Angivelse af geografisk placering baseret til Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden/Sjælland. De deltagende organisationer står til ansvar overfor FTF med hensyn til retmæssig anvendelse af de tildelte midler og for regnskabsafrapportering. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 6 af 7

7 FTF s bogholderi sikrer formel overholdelse af STAR s regnskabsinstruks, herunder revisorpåtegning mv. Styring af projektet Der etableres en styregruppe for projektet bestående af de deltagende organisationers og a- kassers ansvarspersoner for projektet og for projektets økonomi samt FTF s centrale tovholdere. Styregruppen i FTF fastlægger resultatmål for hver organisation. Målene skal være dynamiske og kan ændres løbende med respekt for at 1000 ledige dimittender påbegynder traineeforløb som slutresultat. Styregruppen mødes en gang om måneden følger projektet i de enkelte organisationer tæt og tager spørgsmål og opståede udfordringer op til drøftelse, afklaring og beslutning. Resultaterne noteres af de deltagende organisationer i resultatark med henblik på, at styregruppen kan følge og styre udviklingen i projektet. Resultatarkene skal bl.a. indeholde opgørelser over antallet af personer, der gennemfører trainee, antallet af traineeforløb og antallet af visiterede personer som overgår til ordinær beskæftigelse uden job. FTF sender information til jobcentrene og Arbejdsmarkedskontorerne mindst 2 gange årligt med rapport med information om traineeaktiviteter og resultater inden for de forskellige områder. Hver organisation leverer derudover kvartalsvis aktivitetsrapporter til FTF over traineeforløbenes geografiske fordeling og typer af trainee. Ekstern styring FTF deltager med repræsentanter for den interne styregruppe i en følgegruppe i Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering. Følgegruppen mødes 2 gange om året FTF leverer til hvert møde resultatark med status over antallet af gennemførte traineeforløb inden alle organisationsområderne. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 7 af 7

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere