BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes?"

Transkript

1 Opstartskonference BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes? BIN-Nordens opstartskonference på Danmarks Biblioteksskole d. 13. marts 2004 var en lukket forskerkonference. Der var inviteret repræsentanter fra hele Norden, inklusiv Grønland og Færøerne (se vedlagte deltagerliste). Som arbejdskonference skulle den give bud på, om konceptet bag det vidensopsamlende og formidlende projekt ned arbejdstitlen Fra Barnets århundrede til børnenes? var fagligt holdbart. Vi bad derfor i programskrivelsen deltagerne om i et 5 minutters forberedt oplæg at forholde sig til de spørgsmål, projektbeskrivelsen stiller:. 1. Projektets overordnede hypotese: et forskningsmæssigt paradigmeskift. Er der set med jeres faglige briller belæg for at tale om et forskningsmæssigt paradigmeskift? Vi bruger paradigmebegrebet i Thomas. S. Kuhns betydning som udtryk for, at den grundlæggende forståelse af børn og børnekultur, der indtil nu har styret forskning og udvikling, er under forandring. Måske er et nyt forskningsparadigme under udvikling. Børn har frem til ca 1980 erne generelt set været betragtet som formbare objekter, modtagere, seere, lyttere, elever. Nu står vi overfor børn som subjekter, som aktivt handlende, skabende, besluttende og med demokratiske rettigheder, der ikke blot drejer sig om oplæring i demokrati, men om deltagelse. Alt i alt står børn i en ny subjektposition. De er blevet medspillere? Har den position set mere jeres faglige tilgang sat en ny forskningsdagsorden? Er det interessant at forfølge dette skift i position? Kan skiftet forskningsmæssigt belyses/ argumenteres? Vil det være af international interesse? 2. Projektets form: de tre faglige konferencer. Er en sådan serie af konferencer en farbar vej, når det gælder vidensopsamling? Skal konferencerne være helt faglige (børnekultur - barndomshistorie/-sociologi, børnekultur æstetisk set, børnekultur pædagogisk/psykologisk) eller vil en mere tværgående tematisering være bedre? Hvor mange dage skal de enkelte konferencer strække sig over? Hvem skal indbydes som oplægsholdere, når opgaven handler om vidensopsamling og perspektivering? Skal konferencerne lægges i forskellige nordiske lande eller vil det samme konferencested være en bedre ramme? Skal der nedsættes arbejdsgrupper, der laver forslag til det indholdsmæssige program i hver konference? Har I i givet fald forslag til deltagere ud over jer selv? 3. Projektets akademiske muligheder Ville en sådan faglig konferenceserie kunne anvendes i forbindelse med Ph.d.-uddannelse? Ville serien indebære konkurrence i forhold til allerede eksisterende muligheder eller kunne den blive et værdifuldt supplement? Vil I kunne anvende projektet positivt i forhold til jeres egne universiteter/institutioner? 4. Projektets publikationsideer Projektet arbejder med en flerstrenget publikationsstrategi: a. konferencerapporter, der publiceres på nettet og som danner grundlag for b. den bogudgivelse, der skriver indsigterne fra konferencerapporterne sammen. Denne udgivelse er udgangspunkt for 1

2 c. en mindre engelsksproget udgivelse, der samler der samler og videreformidler den nordiske børnekulturforsknings profil d. Ved siden af disse udgivelser er det intentionen at lave en antologi af repræsentative forskningsartikler, der kan fungere som kilde til forskningen og dens udvikling. Dette sidste arbejde kan principielt igangsættes straks. Er det en mulig og holdbar publikationsstrategi? Med udgangspunkt i disse overordnede problemstillinger, der skulle gennemdiskuteres, blev deltagerne fordelt i mindre grupper på tværs af fag (4 grupper) og konferencen dermed bygget op omkring en workshopsform, hvor deltagerne først i små 5-minutters oplæg individuelt forholdt sig til problemstillingerne, derefter overgik de til fælles diskussion og endte med udarbejdelse af de anbefalinger, de ville give projektet med på vejen. Anbefalingerne blev derefter fremlagt og kommenteret i plenum. Gruppernes arbejdsprogram i løbet af dagen, så dermed ud som følger: : Workshops a. deltagerne præsenterer sig selv b. runde med 5-minutters oplæg fra hver deltager. Korte spørgsmål undervejs : Workshops, fortsat Diskussioner og samling af gruppens svar. Vi beder jer bruge de fire kategorier af spørgsmål 1. Projektets tese 2. Projektets form 3. Projektets akademiske muligheder 4. Projektets publikations-ideer og give hver af spørgsmålene et samlet svar : Grupperne mødes i plenum i Auditoriet. 1. Gruppernes svar på Projektets tese - diskussion 2. Gruppernes svar på projektets form - diskussion 3. Gruppernes svar på projektets akademiske muligheder - diskussion 4. Gruppernes svar på projektets publikations-ideer diskussion Fremlæggelser 2

3 Det centrale i en referat-sammenhæng blev det afsluttende punkt, hvor grupperne via en talsmand fremlagde overvejelser, diskussioner og anbefalinger. Referenten undskylder overfor fremlæggerne, at referatet har måttet bygge på egne noter, da kvaliteten af båndoptagelserne var ringe. Protestér - så retter vi til! Gruppe 4. Kirsten Drotner opsummerede og fremlagde på gruppens vegne. Ang. projektets tese. Noget er sket, om det kan samles som et paradigmeskift er nok tvivlsomt, men spørgsmålet åbner for væsentlige refleksioner i forhold til børnekultur som forskningsfelt. Stiller man et skift i synet på barnet for skarpt op, risikerer man at ende med en ny modsætningstænkning og en dehistorisering som resultat. Det ser man eksempler på inden for sociologisk forskning, som er mere socialt konstruerende end historiserende. Det rummer en fare. Der er snarere brug for metahistoriske og metateoretiske perspektiver på det børnekulturelle forskningsfelt. En egentlig grundforskning. Overvejelserne omkring projektets tese førte direkte over i svaret på dets form: konferencerne skal være tværfaglige og tematiserede, hvis de forskellige faglige tilgange til feltet skal kunne diskutere indbyrdes. Temaerne kan både defineres udfra behovet for samlet historisk og teoretisk refleksion, udfra de begrebsmæssige forvirringer, der tegner sig som diskussioner i offentligheden og udfra de forskningstyper, vi mangler. Gruppens anbefalinger kan derfor samles som: - konference med metahistoriske og metateoretiske perspektiver, der kan bidrage til forskningsfeltets grundforskningsdimensioner - konference, der har problemstillinger omkring normativitet som overordnet tema: er normativitet en nødvendighed? - konference med aktuelle konflikttemaer: kompetencebegreber, leg-læringsbegreber, subjektobjektproblematikker. De hænger sammen og bør belyses sammenhængende - Konference, der har tekst og æstetikbegreber som overordnet tema Som grundlag for det samlede projekt bør der udarbejdes en forskningsbibliografi, der kan bruges som redskab til systematisk dokumentation og til at synliggøre de forskningstyper, der mangler. Bibliografiarbejdet bør startes straks, så oversigten kan fungere som arbejdsredskab i forbindelse med konferencerne. De akademiske muligheder er oplagte, men fordrer tilrettelæggelse og samarbejdsmodeller. Publiceringsstrategien ok, men der skal nedsættes faglige redaktionsgrupper, der kan garantere kvalitet. Internationaliseringen vigtigt, måske kunne dette projekt være starten på en større international involvering: børn og børnekultur i Norden til Børn og Børnekultur i Europa. Gruppe 3 Karin Helander fremlagde på gruppen vegne. Ang. projektets tese. Spørgsmålet om paradigmeskift skaber i hvert fald diskussion. Men forskning er dynamiske processer, så måske er det som ramme for løst og for statisk. Der er sket et skift. Det handler ikke om at konstatere det, men om at problematisere det og dermed begynde at begribe det: hvor sker det? På hvilke niveauer? Osv Det er vigtigt, at vi har de historicerende aspekter med overalt. 3

4 Det kompetente barn, vi taler om nu, må f.eks. ses i lyset af tidligere perioders kompetencer. At børn kan ses som kompetente nu, betyder jo ikke, at de var inkompetente tidligere. Det er snarere skiftet i kompetencer, der er interessant. Altså: hvilke børn taler vi om? Hvilke klasser? Hvad med etnicitet? Kan vi overhovedet tale om en nordisk barndom og børnekultur og dermed om en særlig nordisk forskningsprofil på feltet? Eller viser det sig, hvis vi graver dybere, at der er betragtelige forskelle inden for de nordiske lande? En særlig både metodologisk og analytisk problemstilling rejser sig omkring det at tolke børns stemmer Tesen rejser med andre ord en række spændende faglige diskussioner. Derfor vil gruppen anbefale: Tværfaglige konferencer, som er mere tematiserende og problematiserende - i forhold til fortiden - i forhold til køn, klasse, etnicitet - i forhold til metodologi tolke børns stemmer De akademiske muligheder er der, men netværket på tværs af institutioner skal bygges konkret op. Da mulighederne i forvejen er få, vil det kunne styrke kommende forskning inden for feltet. Publikationsideerne gode. Netrapporter er ok, men der skal laves egentlige, redigerede konferencerapporter og de skal udkomme på mindst tre nordiske sprog. De internationale aspekter ambitiøse. Gruppe 2 Karin Aronsson fremlagde på gruppens vegne: Der er både i forskningsdiskurser og i almene samfundsmæssige diskurser et spændingsfelt mellem retorik - hvad siger - og praktik - hvad man gør. Så selv om der tales om et skifte i synet på barnet både i forskning og i virkelighed, er det ikke sikkert, det er udtryk for en egentlig praksis. Men problemstillingen bør diskuteres. Selve paradigmeskift-betegnelsen skal nok nuanceres. Der er nogle væsentlige spændingsfelter mellem frigørelse på den ene side, kontrol på den anden knyttet til den. Det er ikke sikkert, at talen om børn som kompetente også rummer en frigørelse, en større indflydelse, måske er det snarere et oplæg til øget kontrol. Gruppen vil anbefale tværvidenskabelige og tematiserede konferencer. Formen kunne være et tema, der belystes gennem oplæg, fra forskellige faglige vinkler efterfulgt af en halv dags arbejde i mindre grupper, der diskuterede oplæggene igennem. Konferencerne kunne blive en værdifuld støtte til et ph.d-netværk på feltet. Gruppen vil anbefale følgende overskrifter, som udgangspunkt for tværfalige tematiserede konferencer: - medborgerskab og barndom - demokrati, demokratiske processer - leg som livsform - konsumption, læring, æstetik, medier 4

5 Temaerne kunne dermed lede til et antal publikationer - både på nettet og som forskningsmæssige temanumre Gruppe 1 Gry Heggli fremlagde på gruppens vegne Paradigme og paradigmeskift antyder en homogen forskning. Sørgsmålet er, om det er tilfældet. Der er behov for et kritisk blik på moderne forskning og de diskurser, der ledsager den. Er den nye tale om kompetence f.eks. blot et dække over en ny essentialistisk betragtning. Den kritiske tilgang til teorier, metoder og diskuser kunne være en overordnet ramme. Derfor anbefaler gruppen tværfaglige konferencer, som kan belyse mangfoldigheden og variationen i forskning og forskningstyper. Stikord til de temaer, der kunne bliver konferenceoverskrifter, kunne f.eks. være: - alder - ældre og nye relationer mellem børn og voksne - Barndomsidealer og barndomsvirkeligheder i Norden - er der flere uligheder end egentlige fællestræk? - kritisk belysning af den gennemgående ide om at ville barnets bedste (og voksnes) - barndom som norm og æstetik - barndom og ensomhed, skyld, skam, straf og integritet Diskussionstemaer Gruppefremlæggelserne efterfulgtes af kommentarer og diskussion. ikke bruge paradigmebetegnelsen, men have mere bløde betegnelser, ændring, opbrud som overordnet tilgang kombinere ændring/opbrud med refleksive tilgange: hvad er stabilt, hvad ændres, hvorfor? kombinere ændring/opbrud med metodologiske konsekvenser diskussion af kulturforskning som forskningstype forpligte sig på dokumentation af forskning og ikke mindst af empiri ikke gå ud fra at en nordisk model eller profil findes, men spørge kritisk til den. Hvor er vi stærke i Norden, hvor er vi svage - set i et europæisk perspektiv? en nordisk antologi af forskningstekster ville være et væsentligt bidrag til dokumentation af forskning og empiri, men også til brug for universiteternes undervisning projektet kunne ses som starten på en to-tre-trinsraket fra det nnationale, til det nordiske, til det europæiske perspektiv 5

6 de kommende konferencer skal åbne sig mod andre forskere, mod fomidlere og også mod politikere konferencerne kunne cirkulere - f.eks. følge det skiftende formandskab i BUK Kort opsamling Det forbløffende ved gruppernes tilbagemeldinger er deres overordnede enighed. De bakker projektet fagligt op. Samlet anbefaler de: tematisering omkring opbrud som tese historicering af tesen og af alle de niveauer den belyses på nuancering af tilgangen til den: bestandig anlægge et kritisk dobbeltblik, så essentalisme og modsætningsdiskurser undgås tværfaglige, tematiserede konferencer kombinationer af konference/workshops og halve dage til egentlige forskerkurser kombinationer af forsker- og formidlerkonferencer kvalitetssikring af publikationsideer gennem nedsættelse af faglige redaktionsgrupper, der kan sikre kvalitet og dokumentationsværdi Afslutning Afslutningsvis bad BIN-Norden om at måtte betragte denne forskergruppe, som løbende sparringspartnere. Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af opstartskonferencens anbefalinger forslag til konferencer, konference-temaer, -struktur, tidspunkter og steder. De sendes ud til forskergruppen til kritik og kommentar. Når de er rettet til, indkalder arbejdsgruppen forslag til faglige oplægsholder og forslag til sammensætning af redaktionsgrupper. BIN-Norden vil bede gruppen om i den udstrækning, det er muligt, at følge og fagligt evaluere de kommende konferencer. Vi takker jer alle, fordi I kom og så generøst bidrog til at gøre denne start fagligt engagerende og udfordrende. På arbejdsgruppens vegne Beth Juncker 6

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup og Line Nielsen Forskningsgruppen for

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere