Konference for modernisering af den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference for modernisering af den offentlige sektor"

Transkript

1 Konference for modernisering af den offentlige sektor Odense, 12. november 2013

2 Konference om modernisering af den offentlige sektor kaster lys over behovet for stadig lederudvikling Den offentlige sektor skal ifølge effektiviseringsaftalen 1, indgået i juni 2013, spare 12 milliarder kroner inden 2020 gennem modernisering. Dette kræver ledere i første række, der er klædt på til de udfordringer, der ligger i at skulle levere mere for samme eller færre ressourcer - og på samme tid sikre kvaliteten af de offentlige ydelser. Tekst og foto / Laura Skriver Bedst Praksis Ledelse Parterne bag det overordnede projekt er Kommunernes Landsforening (KL), LO, FTF, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse med Treparts-aftalen af 17. juni 2007 blev der afsat 30 millioner kroner til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling på blandt andet AMU- og Akademi-uddannelser. Bedst Praksis Ledelse på Fyn VEU Center Fyn og Ledelsesakademiet Lillebælt er i øjeblikket i færd med at udføre to parallelle projekter på AMU- og AU-niveau under titlen 'Talent for førstelinjeledelse i det offentlige'. De to lokale projekter støtter via deres indsats formålet med det overordnede projekt 'Bedst Praksis Ledelse i det Offentlige'. Projekterne har til formål - gennem praksisnær, kompetencegivende lederuddannelse - at give lederne de fornødne værktøjer til at gå kommende forandringer og ud-fordringer bedst muligt i møde. 'Talent for førstelinjeledelse i det offentlige' har ført til uddannelsesprojekter i samarbejde med kommuner og arbejdstagerorganisationer på Fyn, samt i statslige organisationer som DSB, SKAT, Post Danmark og Kriminalforsorgen. Projeterne afsluttes i december Aftale om 7 principper Foråret 2013 har en række af arbejdsmarkedets parter indgået en aftale omkring 7 principper, som skal være bærende for samarbejdet omkring moderniseringen af den offentlige sektor. Uddannelserne i regi af Bedst Praksis Ledelse har til formål, at hjælpe lederne med at omsætte disse principper til praksis, så de slår igennem på den enkeltes arbejdsplads.

3 Blandt talerne var Anne Hornum, afdelingschef for Ledelse og Rekruttering i DSB, som fortalte om, hvordan man i DSB har taklet forandringer, og om hvad man konkret har gjort for at motivere medarbejderne i denne forandringsproces. Blandt andet berørte hun emner som værdiskabelsesmodeller, mål og performance management. Konference 12. november 2013 På Ledelsesakademiet Lillebælt er der 12. november gennemført en konference omkring modernisering af den offentlige sektor. Målet med konferencen var at bringe viden i spil - at synliggøre nyeste viden og opnåede erfaringer på området, samt at tilvejebringe nye løsningsmodeller i forbindelse med moderniseringen af den offentlige sektor. Konferencen havde således fokus på produktivitet og modernisering og henvendte sig til både arbejdstagerog arbejdsgiverside. Agnete Gjersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og medlem af Produktivitetskommissionen, gav videre sit bud på, hvordan vi kan få øget produktivitet i den offentlige sektor, og redegjorde for Produktivitetskommissionens anbefalinger i forhold til styring, ledelse og motivation. Derudover talte Marie Nørgaard Laursen, som er projektchef for Bedst Praksis Ledelse, og Søren Voxted, Seniorforsker og lektor ved Syddansk Universitet, i et fælles oplæg om erfaringerne dags dato for de praksisnære, kompetencegivende lederuddannelser og fremdrog heraf konkrete bud på anbefalinger fremadrettet. Endelig talte Charlotte Wulff fra Kommunernes Landsforening om kommunal produktivitetsudvikling, og Mette Marie Langenge fra HK Kommunal gav et oplæg om OAO-ledernes perspektiv, set fra en faglig organisations synspunkt. På de følgende sider kan du læse om OAO og KL's bud på arbejdet med moderniseringen af den offentlige sektor. Du kan også læse om tre deltageres oplevelse og udbytte af konferencen Note 1. Parterne bag effektiviviseringsplanen er: Regeringen Kommunernes Landsforening. (KL) Danske Regioner Akademikerne (AC) Funktionærenes og Tjenestemændendes Fællesråd (FTF) Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)

4 Produktivitet og produktivitetsforbedringer i det offentlige Charlotte Wulff, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, mener at den offentlig sektor er i fare for at komme til at virke gammeldags og forældet, hvis ikke der tages ansvar helt ud i yderste led for at skabe de nødvendige produktivitesforbedringer. Charlotte Wulff talte i sit oplæg på 'Konference for Modernisering af den offentlige sektor' om, hvad det er for en kommunal virkelighed Kommunernes Landsforening ser tillidsreformens 7 principper tænkt ind i. Tekst og foto / Laura Skriver Lav produktivitet Danmark har haft en ufattlig lav produktivitet i den private, men også i den offentlige sektor, siger hun, og den lavvækst har gjort, at den offentlige sektor er udsat for et stort pres. Der er i øjeblikket ikke rum til at gøre den offentlige sektor tidssvarende og up to date, og derfor er det rigtig vigtigt at tale om produktivitet og produktivitetsforbedringer, hvis velfærdsstaten skal gøres attraktiv, siger hun. Charlotte Wulff fortæller, at der, trods den opfattelse at decentralisering giver optimal udnyttelse af ressourcerne, ses en tendens til re-centralisering af visse funktioner i nogle kommuner - at man søger at effektivisere ved at centralisere opgaver, så de enkelte institutioner ikke skal udføre så mange administrative opgaver og dermed gøre det mere omkostningseffektivt. Man skal dog være opmærksom på, at centralisering er hæmmende for innovation, påpeger hun. Videre fortæller hun, at der også er en tendens til 'vedtagelse" af faglige metoder, man mener virker, sådan at der ikke altid er frit valg i forhold til at bruge de fagprincipper, som man finder mest hensigtsmæssige. Dette er også en form for centralisering, og her er vejen frem - i følge Charlotte Wulff - en frisættelse af institutionerne, da innovation og nytænkning er det, der skal til. "Kan man komme frem med nogle ideer, der gør, at man bliver bedre til at løse sine opgaver, så vil der efter min opfattelse også være lydhørhed overfor, at man gør det på den måde" siger hun. Tænk ind i boksen At være specialiseret og fagligt dygtig på et område er fremmende for innovation. Man skal dog ikke sætte fagfolk rundt om et bord og bede dem tænke ud af boksen. I stedet skal man bede dem udfordre hinanden inden for deres fagområde og dermed tænke ind i boksen i stedet. Dette mener Charlotte Wulff vil bringe spændende nye ideer frem. Ledernes rolle Charlotte Wulff tildeler lederne en nøglerolle i arbejdet med at omsætte tillidsreformens principper til praksis og erklærer sig enig i, at de praksisnære, kompetencegivende lederuddannelser understøtter dette arbejde: 'Moderniseringen af den offentlige sektor kan ikke ske, uden at lederne arbejder målrettet med at sikre en omstilling af det mindset, som skal til inden for det offentlige, for at vi kan få modernisering og innovation ud i yderste led siger hun. Det er ude på de enkelte arbejdspladser, at principperne skal omsættes til praksis, og her er det netop ledernes opgave at stille spørgsmålstegn ved egen praksis og ved, hvorvidt man lever op til principperne. Man skal komme med ideer til, hvordan tingene kan gøres anderledes og give bedre resultater eller spare ressourcer. Man skal tage ansvar, og udfordringen er at bringe det helt ud i yderste led, siger Charlotte Wulff. Det er ikke blot et spørgsmål om at løbe hurtigere, men om samtidig at have et godt arbejdsmiljø og hele tiden have spørgsmålene: 'hvad er godt slutbrugeren' - altså borgeren, og 'hvad er formålet og resultatet af det, vi gør', for øje og så reflektere over praksis i forhold til det, siger hun. I Kommunernes Landsforening søger man at understøtte moderniseringsprocessen gennem en række informationstiltag i form af data-analyser, konferencer, kommunebesøg og konsulentbistand til konkrete kommuner, der ønsker en særlig indsats. 'Vi arbejder således på mange platforme' siger Charlotte Wulff.

5 Fremtidens udfordringer og dilemmaer i den offentlige sektor I følge Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal, er der ikke så mange løsninger for OAO's medlemmer og ledere i de kommende år. Snarere nogle dilemmaer. Tekst og foto / Laura Skriver Dette skyldes, at vi over de senere år har oplevet et langt større ledelsesspænd, siger hun. Lederstillinger er blevet nedlagt, og fra før at have måske 7 til 15 medarbejdere i direkte reference er det nu ikke unormalt at have 30 til 50 eller endda endnu flere, fortæller hun. En anden faktor er tillidsreformen, der er på vej i forlængelse af principperne. Mette Marie Langenge mener nemlig, at denne reform i kombination med det større ledelsesspænd stiller helt nye krav til både ledere og medarbejdere. Frisættelse og utryghed Vi vil rigtig gerne frisætte medarbejdernes arbejdsprofessionalisme, så de kan udvikle sig, tage selvstændigt bestik af en situation og træffe gode valg' siger Mette Marie Langenge. Dilemmaet eller udfordringen opstår dog, når den tryghed, der ligger i retningslinjer, normer, standarder mv., forsvinder. Klar lederrolle og savn Det større ledelsesspænd har den fordel, at det giver en meget klar lederrolle. Man kan tydeligt mærke, at man er leder, når man har 30 til 50 mand under sig. Har man for eksempel kun syv, kan lederrollen blive mere uklar, da man ofte vil tage aktivt del i medarbejdernes arbejde. Med så mange medarbejdere under sig er man nødt til at lede sådan, at man yder en vis form for hjælp til selvhjælp, forklarer hun. Dillemmaet er her, at der kan opstå et savn. Man kommer som leder længere væk fra produktionen, og relationen man forbinder sig til sine medarbejdere med bliver mere afbrudt og stiller dermed krav om selvstændigheds-kompetence hos medarbejderne, siger hun. HK kommunal har sammen med KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og OAO (Offentligt Ansattes Organsation) udført en undersøgelse* af hvor mange medarbejdere en leder kan have ansvar for og på samme tid sikre trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. 'Enhver kan jo regne ud, at det ikke er ligegyldigt om du har 10 eller 200 i direkte reference' siger Mette Marie Langenge og påpeger vigtigheden af en sådan undersøgelse. Tillidsbaseret ledelse og måling på resultater Kort sagt betyder tillidsbaseret ledelse, at man overlader en del af ansvaret til medarbejderne i tillid til, at de selv kan løse opgaverne. Hvis dette skal gå godt, siger Mette Marie Langenge, forudsætter det, at man har åbenhed og gennemsigtighed i produktionen. Man skal kunne tale med hinanden og i fællesskab finde *Se resultatet af undersøgelsen på: kora.dk og oao.dk ud af, hvordan opgaven løses mest effektivt. Uden denne gennemsigtighed opstår faren for, at det bliver en usynlig faktor, at en given opgave ikke kan løses. En bil-producent kan tydeligt se, hvis der er revner i sidespejlet og korrigere fejlen, forklarer hun. I de offentlige systemer er det dog ofte meget mere komplekst og svært at overvåge resultatet af produktionen. Dette kan også gøre sig gældende på medarbejderniveau, hvor det at arbejdsopgaverne bliver urimelige, måske ikke er synligt. I tillæg kan modargumentationen være kompleks og svær for medarbejderen - og måske ønsker man slet ikke at høre den længere oppe i systemet. 'Det er helt afgørende, at ledersystemerne - de praksisnære ledere - kan være innovative og støtte deres medarbejdere i en omstrukturering eller ny forståelse af, hvordan vi løser opgaven,' siger Mette Marie Langenge. Selvom det kan være komplekst, og vi nogle gange kommer til at måle mere på de tilgængelige resultater frem for de relevante, så er vi nødt til at forsøge, siger hun. Dette er i hendes optik hovedudfordringen, hvis tillidsreformen skal lykkes. 'Nogen steder er vi på spanden, fordi vi ikke har den gennemsigtighed, der kan realitetskorrigere fantasierne om den offentlige produktion,' siger hun og påpeger, at det er en problemstilling, som man både i OAO og på lederuddannelserne er nødt til at beskæftige sig med. Fremtiden I HK Kommunal har vi forhandlet en stor del af vores overenskomstmidler over i en kompetencepulje, som handler om at udvikle, uddanne og mobilisere medarbejderstyrken til den øgede kompleksitet, der jo er i at skulle tage et øget ansvar for det, der sker. Vi vil også blive ved at forfølge den dagsorden, vi hidtil har fulgt, nemlig at undersøge hvad det voksende ledelsesspænd betyder for lederne og ligeledes kunne det være interessant at undersøge samme problemstilling fra medarbejdernes synsvinkel, tilføjer hun.

6 Voxpop på publikumsrækkerne På 'Konference for modernisering af den offentlige sektor' var det ikke kun foredragsholderne, der kom til orde. Deltagerne blev i høj grad inviteret til at tage del i dagens diskussioner og til at komme med personligt input. Desuden tog tre af deltagerne i mod opfordringen til at deltage i en voxpop. Vi stillede dem en række spørgsmål på dagen og ringede dem efterfølgende op, for at spørge, hvad de havde taget med derfra. Mød dem her! Tekst og foto / Laura Skriver Flemming Schou Christensen Afdelingsleder, Gelsted Skole Danny Rathleff Christensen Leder af kvalitetselement, Forsvaret Jens Meyer Iversen Projekchef, Kerteminde Kommune Hvad fik dig til at deltage i konferencen? Flemming: 'Jeg fik en indbydelse, fordi jeg tidligere har taget et modul i Diplomuddannelse på Ledelsesakademiet, og så syntes jeg det så spændende ud. Det var meget relevant i forhold til det, vi arbejder med, og så syntes jeg også, at det var nogen anderledes oplægsholdere, end dem man normalt hører.' Danny: 'Det var det, at det hed 'Ledelse i det offentlige'. Hvad er det, der gør det specielt at være leder i det offentlige? - og så håbede jeg, at der kom nogle værktøjer eller noget håndgribeligt, jeg kunne tage med derfra.' Jens: 'Det var to ting. Indholdet så spændende og relevant ud og så det, at jeg har fulgt hele processen omkring praksisnær ledelse og siddet i den oprindelige følgegruppe af dem, der skulle være købere.' Hvad fandt du mest interessant? Flemming: 'Oplægget med Agnete Gjersing fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der handlede om parametre omkring det at øge konkurrencen inden for det offentlige system. Oplægget fra DSB om at organisere sig ud af en krise på var også interessant. Og så var der forskeren, Søren Voxted, der talte om diplomsnobberi - det lider Middelfart Kommune også af. Det der med AMU går ikke an - det skal være lidt fint og meget lidt praksis.' Danny: 'Det var især det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og det fra DSB. Og også oplægget med Søren Voxsted, der bibragte en forskningsvinkel.' Jens: 'Jeg synes at indlægget fra DSB var rigtig godt og tankevækkende. Men i det hele taget var der rigtig mange gode indlæg.' Hvordan er den aktuelle situation hos Jer? Flemming: 'Man kan sammenligne Gelsted skole med DSB: Den er ikke særligt populær. Der er underskud. Folk har haft en kultur, hvor man har haft nej-hat på, så det har været svært at arbejde med sig selv i forhold til at præstere. Det har været sådan en lærerkultur, hvor man har lukket sig meget om sig selv, og så er eleverne forsvundet. Nu er der kommet ny ledelse, og vi står overfor at skulle udvikle og skabe en ny historie, skabe nye værdier og i det hele taget gøre skolen til en moderne læringsvirksomhed.' Danny: 'I Forvaret er vi økonomisk underlagt et forvarsforlig, der kommer hvert fjerde år. Vi er lige blevet ramt af, at denne periode er blevet afbrudt, så der er kommet et uplanlagt forlig efter kun to år, som vi nu skal styre ind efter. Vi har i høj grad mærket besparelserne på de offentlige budgetter - her i Forsvaret skal vi spare 2,7 milliarder hvert år. Hvor vi præcist skal spare, besluttes på et højere niveau, og så er det op til os at opreationalisere eller formå at få en hverdag til at fungere og løse den samme opgave, men for færre ressourcer. I vores lille del af Forsvaret skal en stor del af vores økonomi endevendes, men hvad det helt konkret kommer til at få af betydning, er en løbende proces at afklare.'

7 Jens: I Kerteminde Kommune arbejder vi for fuld kraft med moderniseringen. Det, der fylder meget hos os lokalt, er digitaliseringen. Der er så mange krav til kommunerne i øjeblikket i forhold til at komme op på beatet i forhold til digitalisering. Og så har vi lige fået en ny kommunalbestyrelse, og det betyder jo, at vi skal have nytænkt hele samarbejdet mellem bestyrelsen og driftsdelen. Her kommer de syv principper meget i spil i forhold til, hvordan vi skal gøre det.' Gav dagen input, der kan hjælpe Jer videre? Flemming: 'Ja, det synes jeg den gjorde. Især det med DSB - det gav nogle konkrete redskaber. Da jeg nogle dage senere skulle have sparring med mit ledelsesteam omkring planlægningen af, hvordan vores processer skal være, brugte jeg faktisk den metode, som Anne Hornum linede op. Hun fortalte, hvad det var for nogle processer de var igennem i forhold til drift og så videre, og så prøvede jeg at line vores op på samme måde. Det gav noget overblik og noget faglig sparring til mine kollegaer, for det havde givet mig et overblik. Det var et rigtig godt redskab. Og så er der nogen af de andre ting, der kommer hen ad vejen, når vi skal til at diskutere værdier og ledelsesgrundlag.' Danny: 'Ja, altså jeg husker tydeligt indlægget fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fra DSB - det har jeg rationaliseret over efterfølgende. De talte på et overordnet og lidt højere niveau om, hvad de kæmpede med i deres hverdag, og bibragte nogle konkrete værktøjer. Forsvaret er dog lidt selvkørende i forhold til nogle af de teorier, der blev fremlagt. I forhold til de syv principper, der er rullet ud i det offentlige, har vi internt vores eget udstykkede ledelsesgrundlag og vores egen kommunikationspolitik mv. Der er lighedspunkter med de 7 principper, men vigtigst er lederens angrebsvinkel og der fik jeg noget konkret med hjem fra konferencen. G ennemsigtighed og klare krav tilknyttet kerneopgaven, er pointer jeg tager med mig hjem. Forsvaret har som udgangspunkt deres egne lederuddannelser, men jeg har kendskab til flere i Forsvaret, som har gennemført ledelsesmindede akademiuddannelser. Det er helt sikkert med til at give et mere nuanceret billede på ledelsesgerningen og sparringen med personer fra andre virksomheder er ligeledes med til at højne vidensniveauet. Jens: 'Ja, der var i det hele taget mange gode indlæg. Der er så mange ting, vi skal have fat i her hos os, men jeg synes, at det vi så fra DSB omkring værdikæder og enkle budskaber - altså i det hele taget procesmanagement - er et bud på gøre tingene på en anden måde, end vi har været vant til. Vi har også hele tiden folk af sted på uddannelse. Aktuelt har vi et hold lokalt i projektledelse på diplomniveau. Vi har folk af sted på akademiuddannelsen og også på den praksisnære. Vores ledere og medarbejdere har brug for hele tiden at dygtiggøre sig for at kunne følge med i forhold til de krav, der er til at udføre opgaverne.'

8

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Tillidsreform i Randers

Tillidsreform i Randers MED Konference 2017 Tillidsreform i Randers Tak for invitationen Tidsramme: September 2014 SF i Randers oplyser at de vil arbejde målrettet med en tillidsreform i Randers kommune. Oktober 2014 I forbindelse

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Innovation. Ny minister må lære af fortiden

Innovation. Ny minister må lære af fortiden Innovation. Ny minister må lære af fortiden 11. december 2016 Politiken Sektion 2 (Debat) Side 6 KJELD MØLLER PEDERSEN... 877 ord Id: e605b2db ANALYSE Lige siden Poul Schlüters tid har nye regeringer altid

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

IDA offentlig frem mod OK 18

IDA offentlig frem mod OK 18 Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 2. Juni 2016 IDA offentlig frem mod OK 18 Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen Aalborg

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere