Konference for modernisering af den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference for modernisering af den offentlige sektor"

Transkript

1 Konference for modernisering af den offentlige sektor Odense, 12. november 2013

2 Konference om modernisering af den offentlige sektor kaster lys over behovet for stadig lederudvikling Den offentlige sektor skal ifølge effektiviseringsaftalen 1, indgået i juni 2013, spare 12 milliarder kroner inden 2020 gennem modernisering. Dette kræver ledere i første række, der er klædt på til de udfordringer, der ligger i at skulle levere mere for samme eller færre ressourcer - og på samme tid sikre kvaliteten af de offentlige ydelser. Tekst og foto / Laura Skriver Bedst Praksis Ledelse Parterne bag det overordnede projekt er Kommunernes Landsforening (KL), LO, FTF, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse med Treparts-aftalen af 17. juni 2007 blev der afsat 30 millioner kroner til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling på blandt andet AMU- og Akademi-uddannelser. Bedst Praksis Ledelse på Fyn VEU Center Fyn og Ledelsesakademiet Lillebælt er i øjeblikket i færd med at udføre to parallelle projekter på AMU- og AU-niveau under titlen 'Talent for førstelinjeledelse i det offentlige'. De to lokale projekter støtter via deres indsats formålet med det overordnede projekt 'Bedst Praksis Ledelse i det Offentlige'. Projekterne har til formål - gennem praksisnær, kompetencegivende lederuddannelse - at give lederne de fornødne værktøjer til at gå kommende forandringer og ud-fordringer bedst muligt i møde. 'Talent for førstelinjeledelse i det offentlige' har ført til uddannelsesprojekter i samarbejde med kommuner og arbejdstagerorganisationer på Fyn, samt i statslige organisationer som DSB, SKAT, Post Danmark og Kriminalforsorgen. Projeterne afsluttes i december Aftale om 7 principper Foråret 2013 har en række af arbejdsmarkedets parter indgået en aftale omkring 7 principper, som skal være bærende for samarbejdet omkring moderniseringen af den offentlige sektor. Uddannelserne i regi af Bedst Praksis Ledelse har til formål, at hjælpe lederne med at omsætte disse principper til praksis, så de slår igennem på den enkeltes arbejdsplads.

3 Blandt talerne var Anne Hornum, afdelingschef for Ledelse og Rekruttering i DSB, som fortalte om, hvordan man i DSB har taklet forandringer, og om hvad man konkret har gjort for at motivere medarbejderne i denne forandringsproces. Blandt andet berørte hun emner som værdiskabelsesmodeller, mål og performance management. Konference 12. november 2013 På Ledelsesakademiet Lillebælt er der 12. november gennemført en konference omkring modernisering af den offentlige sektor. Målet med konferencen var at bringe viden i spil - at synliggøre nyeste viden og opnåede erfaringer på området, samt at tilvejebringe nye løsningsmodeller i forbindelse med moderniseringen af den offentlige sektor. Konferencen havde således fokus på produktivitet og modernisering og henvendte sig til både arbejdstagerog arbejdsgiverside. Agnete Gjersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og medlem af Produktivitetskommissionen, gav videre sit bud på, hvordan vi kan få øget produktivitet i den offentlige sektor, og redegjorde for Produktivitetskommissionens anbefalinger i forhold til styring, ledelse og motivation. Derudover talte Marie Nørgaard Laursen, som er projektchef for Bedst Praksis Ledelse, og Søren Voxted, Seniorforsker og lektor ved Syddansk Universitet, i et fælles oplæg om erfaringerne dags dato for de praksisnære, kompetencegivende lederuddannelser og fremdrog heraf konkrete bud på anbefalinger fremadrettet. Endelig talte Charlotte Wulff fra Kommunernes Landsforening om kommunal produktivitetsudvikling, og Mette Marie Langenge fra HK Kommunal gav et oplæg om OAO-ledernes perspektiv, set fra en faglig organisations synspunkt. På de følgende sider kan du læse om OAO og KL's bud på arbejdet med moderniseringen af den offentlige sektor. Du kan også læse om tre deltageres oplevelse og udbytte af konferencen Note 1. Parterne bag effektiviviseringsplanen er: Regeringen Kommunernes Landsforening. (KL) Danske Regioner Akademikerne (AC) Funktionærenes og Tjenestemændendes Fællesråd (FTF) Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)

4 Produktivitet og produktivitetsforbedringer i det offentlige Charlotte Wulff, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, mener at den offentlig sektor er i fare for at komme til at virke gammeldags og forældet, hvis ikke der tages ansvar helt ud i yderste led for at skabe de nødvendige produktivitesforbedringer. Charlotte Wulff talte i sit oplæg på 'Konference for Modernisering af den offentlige sektor' om, hvad det er for en kommunal virkelighed Kommunernes Landsforening ser tillidsreformens 7 principper tænkt ind i. Tekst og foto / Laura Skriver Lav produktivitet Danmark har haft en ufattlig lav produktivitet i den private, men også i den offentlige sektor, siger hun, og den lavvækst har gjort, at den offentlige sektor er udsat for et stort pres. Der er i øjeblikket ikke rum til at gøre den offentlige sektor tidssvarende og up to date, og derfor er det rigtig vigtigt at tale om produktivitet og produktivitetsforbedringer, hvis velfærdsstaten skal gøres attraktiv, siger hun. Charlotte Wulff fortæller, at der, trods den opfattelse at decentralisering giver optimal udnyttelse af ressourcerne, ses en tendens til re-centralisering af visse funktioner i nogle kommuner - at man søger at effektivisere ved at centralisere opgaver, så de enkelte institutioner ikke skal udføre så mange administrative opgaver og dermed gøre det mere omkostningseffektivt. Man skal dog være opmærksom på, at centralisering er hæmmende for innovation, påpeger hun. Videre fortæller hun, at der også er en tendens til 'vedtagelse" af faglige metoder, man mener virker, sådan at der ikke altid er frit valg i forhold til at bruge de fagprincipper, som man finder mest hensigtsmæssige. Dette er også en form for centralisering, og her er vejen frem - i følge Charlotte Wulff - en frisættelse af institutionerne, da innovation og nytænkning er det, der skal til. "Kan man komme frem med nogle ideer, der gør, at man bliver bedre til at løse sine opgaver, så vil der efter min opfattelse også være lydhørhed overfor, at man gør det på den måde" siger hun. Tænk ind i boksen At være specialiseret og fagligt dygtig på et område er fremmende for innovation. Man skal dog ikke sætte fagfolk rundt om et bord og bede dem tænke ud af boksen. I stedet skal man bede dem udfordre hinanden inden for deres fagområde og dermed tænke ind i boksen i stedet. Dette mener Charlotte Wulff vil bringe spændende nye ideer frem. Ledernes rolle Charlotte Wulff tildeler lederne en nøglerolle i arbejdet med at omsætte tillidsreformens principper til praksis og erklærer sig enig i, at de praksisnære, kompetencegivende lederuddannelser understøtter dette arbejde: 'Moderniseringen af den offentlige sektor kan ikke ske, uden at lederne arbejder målrettet med at sikre en omstilling af det mindset, som skal til inden for det offentlige, for at vi kan få modernisering og innovation ud i yderste led siger hun. Det er ude på de enkelte arbejdspladser, at principperne skal omsættes til praksis, og her er det netop ledernes opgave at stille spørgsmålstegn ved egen praksis og ved, hvorvidt man lever op til principperne. Man skal komme med ideer til, hvordan tingene kan gøres anderledes og give bedre resultater eller spare ressourcer. Man skal tage ansvar, og udfordringen er at bringe det helt ud i yderste led, siger Charlotte Wulff. Det er ikke blot et spørgsmål om at løbe hurtigere, men om samtidig at have et godt arbejdsmiljø og hele tiden have spørgsmålene: 'hvad er godt slutbrugeren' - altså borgeren, og 'hvad er formålet og resultatet af det, vi gør', for øje og så reflektere over praksis i forhold til det, siger hun. I Kommunernes Landsforening søger man at understøtte moderniseringsprocessen gennem en række informationstiltag i form af data-analyser, konferencer, kommunebesøg og konsulentbistand til konkrete kommuner, der ønsker en særlig indsats. 'Vi arbejder således på mange platforme' siger Charlotte Wulff.

5 Fremtidens udfordringer og dilemmaer i den offentlige sektor I følge Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal, er der ikke så mange løsninger for OAO's medlemmer og ledere i de kommende år. Snarere nogle dilemmaer. Tekst og foto / Laura Skriver Dette skyldes, at vi over de senere år har oplevet et langt større ledelsesspænd, siger hun. Lederstillinger er blevet nedlagt, og fra før at have måske 7 til 15 medarbejdere i direkte reference er det nu ikke unormalt at have 30 til 50 eller endda endnu flere, fortæller hun. En anden faktor er tillidsreformen, der er på vej i forlængelse af principperne. Mette Marie Langenge mener nemlig, at denne reform i kombination med det større ledelsesspænd stiller helt nye krav til både ledere og medarbejdere. Frisættelse og utryghed Vi vil rigtig gerne frisætte medarbejdernes arbejdsprofessionalisme, så de kan udvikle sig, tage selvstændigt bestik af en situation og træffe gode valg' siger Mette Marie Langenge. Dilemmaet eller udfordringen opstår dog, når den tryghed, der ligger i retningslinjer, normer, standarder mv., forsvinder. Klar lederrolle og savn Det større ledelsesspænd har den fordel, at det giver en meget klar lederrolle. Man kan tydeligt mærke, at man er leder, når man har 30 til 50 mand under sig. Har man for eksempel kun syv, kan lederrollen blive mere uklar, da man ofte vil tage aktivt del i medarbejdernes arbejde. Med så mange medarbejdere under sig er man nødt til at lede sådan, at man yder en vis form for hjælp til selvhjælp, forklarer hun. Dillemmaet er her, at der kan opstå et savn. Man kommer som leder længere væk fra produktionen, og relationen man forbinder sig til sine medarbejdere med bliver mere afbrudt og stiller dermed krav om selvstændigheds-kompetence hos medarbejderne, siger hun. HK kommunal har sammen med KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og OAO (Offentligt Ansattes Organsation) udført en undersøgelse* af hvor mange medarbejdere en leder kan have ansvar for og på samme tid sikre trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. 'Enhver kan jo regne ud, at det ikke er ligegyldigt om du har 10 eller 200 i direkte reference' siger Mette Marie Langenge og påpeger vigtigheden af en sådan undersøgelse. Tillidsbaseret ledelse og måling på resultater Kort sagt betyder tillidsbaseret ledelse, at man overlader en del af ansvaret til medarbejderne i tillid til, at de selv kan løse opgaverne. Hvis dette skal gå godt, siger Mette Marie Langenge, forudsætter det, at man har åbenhed og gennemsigtighed i produktionen. Man skal kunne tale med hinanden og i fællesskab finde *Se resultatet af undersøgelsen på: kora.dk og oao.dk ud af, hvordan opgaven løses mest effektivt. Uden denne gennemsigtighed opstår faren for, at det bliver en usynlig faktor, at en given opgave ikke kan løses. En bil-producent kan tydeligt se, hvis der er revner i sidespejlet og korrigere fejlen, forklarer hun. I de offentlige systemer er det dog ofte meget mere komplekst og svært at overvåge resultatet af produktionen. Dette kan også gøre sig gældende på medarbejderniveau, hvor det at arbejdsopgaverne bliver urimelige, måske ikke er synligt. I tillæg kan modargumentationen være kompleks og svær for medarbejderen - og måske ønsker man slet ikke at høre den længere oppe i systemet. 'Det er helt afgørende, at ledersystemerne - de praksisnære ledere - kan være innovative og støtte deres medarbejdere i en omstrukturering eller ny forståelse af, hvordan vi løser opgaven,' siger Mette Marie Langenge. Selvom det kan være komplekst, og vi nogle gange kommer til at måle mere på de tilgængelige resultater frem for de relevante, så er vi nødt til at forsøge, siger hun. Dette er i hendes optik hovedudfordringen, hvis tillidsreformen skal lykkes. 'Nogen steder er vi på spanden, fordi vi ikke har den gennemsigtighed, der kan realitetskorrigere fantasierne om den offentlige produktion,' siger hun og påpeger, at det er en problemstilling, som man både i OAO og på lederuddannelserne er nødt til at beskæftige sig med. Fremtiden I HK Kommunal har vi forhandlet en stor del af vores overenskomstmidler over i en kompetencepulje, som handler om at udvikle, uddanne og mobilisere medarbejderstyrken til den øgede kompleksitet, der jo er i at skulle tage et øget ansvar for det, der sker. Vi vil også blive ved at forfølge den dagsorden, vi hidtil har fulgt, nemlig at undersøge hvad det voksende ledelsesspænd betyder for lederne og ligeledes kunne det være interessant at undersøge samme problemstilling fra medarbejdernes synsvinkel, tilføjer hun.

6 Voxpop på publikumsrækkerne På 'Konference for modernisering af den offentlige sektor' var det ikke kun foredragsholderne, der kom til orde. Deltagerne blev i høj grad inviteret til at tage del i dagens diskussioner og til at komme med personligt input. Desuden tog tre af deltagerne i mod opfordringen til at deltage i en voxpop. Vi stillede dem en række spørgsmål på dagen og ringede dem efterfølgende op, for at spørge, hvad de havde taget med derfra. Mød dem her! Tekst og foto / Laura Skriver Flemming Schou Christensen Afdelingsleder, Gelsted Skole Danny Rathleff Christensen Leder af kvalitetselement, Forsvaret Jens Meyer Iversen Projekchef, Kerteminde Kommune Hvad fik dig til at deltage i konferencen? Flemming: 'Jeg fik en indbydelse, fordi jeg tidligere har taget et modul i Diplomuddannelse på Ledelsesakademiet, og så syntes jeg det så spændende ud. Det var meget relevant i forhold til det, vi arbejder med, og så syntes jeg også, at det var nogen anderledes oplægsholdere, end dem man normalt hører.' Danny: 'Det var det, at det hed 'Ledelse i det offentlige'. Hvad er det, der gør det specielt at være leder i det offentlige? - og så håbede jeg, at der kom nogle værktøjer eller noget håndgribeligt, jeg kunne tage med derfra.' Jens: 'Det var to ting. Indholdet så spændende og relevant ud og så det, at jeg har fulgt hele processen omkring praksisnær ledelse og siddet i den oprindelige følgegruppe af dem, der skulle være købere.' Hvad fandt du mest interessant? Flemming: 'Oplægget med Agnete Gjersing fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der handlede om parametre omkring det at øge konkurrencen inden for det offentlige system. Oplægget fra DSB om at organisere sig ud af en krise på var også interessant. Og så var der forskeren, Søren Voxted, der talte om diplomsnobberi - det lider Middelfart Kommune også af. Det der med AMU går ikke an - det skal være lidt fint og meget lidt praksis.' Danny: 'Det var især det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og det fra DSB. Og også oplægget med Søren Voxsted, der bibragte en forskningsvinkel.' Jens: 'Jeg synes at indlægget fra DSB var rigtig godt og tankevækkende. Men i det hele taget var der rigtig mange gode indlæg.' Hvordan er den aktuelle situation hos Jer? Flemming: 'Man kan sammenligne Gelsted skole med DSB: Den er ikke særligt populær. Der er underskud. Folk har haft en kultur, hvor man har haft nej-hat på, så det har været svært at arbejde med sig selv i forhold til at præstere. Det har været sådan en lærerkultur, hvor man har lukket sig meget om sig selv, og så er eleverne forsvundet. Nu er der kommet ny ledelse, og vi står overfor at skulle udvikle og skabe en ny historie, skabe nye værdier og i det hele taget gøre skolen til en moderne læringsvirksomhed.' Danny: 'I Forvaret er vi økonomisk underlagt et forvarsforlig, der kommer hvert fjerde år. Vi er lige blevet ramt af, at denne periode er blevet afbrudt, så der er kommet et uplanlagt forlig efter kun to år, som vi nu skal styre ind efter. Vi har i høj grad mærket besparelserne på de offentlige budgetter - her i Forsvaret skal vi spare 2,7 milliarder hvert år. Hvor vi præcist skal spare, besluttes på et højere niveau, og så er det op til os at opreationalisere eller formå at få en hverdag til at fungere og løse den samme opgave, men for færre ressourcer. I vores lille del af Forsvaret skal en stor del af vores økonomi endevendes, men hvad det helt konkret kommer til at få af betydning, er en løbende proces at afklare.'

7 Jens: I Kerteminde Kommune arbejder vi for fuld kraft med moderniseringen. Det, der fylder meget hos os lokalt, er digitaliseringen. Der er så mange krav til kommunerne i øjeblikket i forhold til at komme op på beatet i forhold til digitalisering. Og så har vi lige fået en ny kommunalbestyrelse, og det betyder jo, at vi skal have nytænkt hele samarbejdet mellem bestyrelsen og driftsdelen. Her kommer de syv principper meget i spil i forhold til, hvordan vi skal gøre det.' Gav dagen input, der kan hjælpe Jer videre? Flemming: 'Ja, det synes jeg den gjorde. Især det med DSB - det gav nogle konkrete redskaber. Da jeg nogle dage senere skulle have sparring med mit ledelsesteam omkring planlægningen af, hvordan vores processer skal være, brugte jeg faktisk den metode, som Anne Hornum linede op. Hun fortalte, hvad det var for nogle processer de var igennem i forhold til drift og så videre, og så prøvede jeg at line vores op på samme måde. Det gav noget overblik og noget faglig sparring til mine kollegaer, for det havde givet mig et overblik. Det var et rigtig godt redskab. Og så er der nogen af de andre ting, der kommer hen ad vejen, når vi skal til at diskutere værdier og ledelsesgrundlag.' Danny: 'Ja, altså jeg husker tydeligt indlægget fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fra DSB - det har jeg rationaliseret over efterfølgende. De talte på et overordnet og lidt højere niveau om, hvad de kæmpede med i deres hverdag, og bibragte nogle konkrete værktøjer. Forsvaret er dog lidt selvkørende i forhold til nogle af de teorier, der blev fremlagt. I forhold til de syv principper, der er rullet ud i det offentlige, har vi internt vores eget udstykkede ledelsesgrundlag og vores egen kommunikationspolitik mv. Der er lighedspunkter med de 7 principper, men vigtigst er lederens angrebsvinkel og der fik jeg noget konkret med hjem fra konferencen. G ennemsigtighed og klare krav tilknyttet kerneopgaven, er pointer jeg tager med mig hjem. Forsvaret har som udgangspunkt deres egne lederuddannelser, men jeg har kendskab til flere i Forsvaret, som har gennemført ledelsesmindede akademiuddannelser. Det er helt sikkert med til at give et mere nuanceret billede på ledelsesgerningen og sparringen med personer fra andre virksomheder er ligeledes med til at højne vidensniveauet. Jens: 'Ja, der var i det hele taget mange gode indlæg. Der er så mange ting, vi skal have fat i her hos os, men jeg synes, at det vi så fra DSB omkring værdikæder og enkle budskaber - altså i det hele taget procesmanagement - er et bud på gøre tingene på en anden måde, end vi har været vant til. Vi har også hele tiden folk af sted på uddannelse. Aktuelt har vi et hold lokalt i projektledelse på diplomniveau. Vi har folk af sted på akademiuddannelsen og også på den praksisnære. Vores ledere og medarbejdere har brug for hele tiden at dygtiggøre sig for at kunne følge med i forhold til de krav, der er til at udføre opgaverne.'

8

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

JOB OG KROP-KAMPAGNEN

JOB OG KROP-KAMPAGNEN JOB OG KROP-KAMPAGNEN FOREBYG SMERTER I MUSKLER OG LED Rykker arbejdsmiljøkommunikation noget? ved kampagne- og rejseholdsleder Rikki Hørsted samt projektleder for Job og Krop Niels Geisle EN KAMPAGNE

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere