Reformens hovedoverskrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformens hovedoverskrifter"

Transkript

1 Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre regler. Stærkere økonomiske incitamenter Individuel og tidlig indsats Bedre service til virksomhederne Flere frihedsgrader og færre Stærkere økonomiske Større ansvar til borgerne Flere samtaler i jobcenter og a-kasse Fælles forløb med a- kasserne Tidspunktet for aktivering fremrykkes Gentagen aktivering afskaffes (sammen med driftsrefusion på kommunale tilbud) Uddannelsestilbud til især ufaglærte Styrket fokus på rådighed Styrket koncept for service til virksomhederne Rekruttering Opkvalificering Fastholdelse Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner drøftes i KKR Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder regler Centrale love skrives helt om Organisatoriske bindinger på jobcentrene ophæves Statslig kontrol via beskæftigelsesregionerne afskaffes Proceskrav omkring beskæftigelsesplanen ophæves Resultatrevisionen afskaffes Strafrefusion afskaffes permanent Forenklet partsinddragelse via nye regionale arbejdsmarkedsråd snitflade til KKR Løntilskudsreglerne forenkles Øget digitalisering incitamenter Omlægning af refusionsordningen faldende refusion over tid (Gælder kun ny-tilkendelser af førtidspension og fleksjob) Håndtering af byrdefordeling mellem kommunerne: Tilpasninger i udligningssystemet fra 2016 Kompensationsordning for tab over 0,1 % af beskatningsgrundlag i 2016 og over 0,2 % i 2017 Permanente tilpasninger fra 2018 Ingen driftsrefusion på tilbud til forsikrede ledige dog 50 % refusion på ordinær uddannelse Driftsudgifter kompenseres fortsat for kommunerne under ét via budgetgarantien Den videre proces Lovforslag sendes i høring ultimo september DUT-høring efterfølgende Ikrafttræden 1. juli 2015 nogle elementer dog allerede 1. januar Refusionsomlægning følger af separat lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ikrafttræden 1. januar 2016 Udligning som følge af refusionsomlægning diskuteres i finansieringsudvalg mht. permanente tilpasninger i udligningssystemet fra 2018 Justering af driftslofter for refusion af udgifter Regeringens reformudspil/forlig udfoldes på efterfølgende sider. Hvor gældende regler holdes op mod påtænkte ændringer.

2 Indsatser(formuleringe r Individuel og tidlig indsats Regeringens udspil til Beskæftigelsesreform Elementer Betydning Betydning Kommunerne/Lejre Nu I reformudspil Kontakt og aktiveringsforløb bestemt ved minimumaktiviteter: CV-godkendelse i a-kasse senest inden for fire uger. Samtaler i Jobcenter og A- kasse minimum hver 3 mdr. Aktivering 1. tilbud senest inden for 3 mdr. for unge under 30 år. Aktivering 1. gang senest inden for 9 mdr. for personer over 30. år. Gentagen aktivering minimum inden for 6 mdr. Kontakt og aktiveringsforløb mv.: Arbejdsløse skal inden for 2 uger til profilafklaringsaftale i a- kasser. (Jobperspektiv, risiko for langtidsledighed, godkendelse af CV Alle arbejdsløse uanset alder skal de første 6 mdr. have intensivt kontaktforløb med i alt 6 samtaler. Arbejdsløse i risiko for langtidsledighed, og for øvrige hvor jobcenter vurderer, at der er behov for hjælp, bliver det intensive kontaktforløb et fælles forløb hvor jobcenter og a-kasse er inde over. Øvrige får kontaktforløbet i a-kasse. Efter 6 mdr s ledighed overgår arbejdsløse fuldt ud til jobcentre. Samtaler skal herefter ske minimum hver 3 mdr. Alle får ret og pligt til et tilbud. For over 30 år efter 6 mdr s ledighed og for unge under 30 år senest efter 3 mdr s Intensiv kontakt med alle de første 6 mdr s ledighed. Dvs. hyppigere samtaler end der minimum foreskrives i dag. Uklarhed om hvor mange der skal i kontaktforløb i jobcenter og hvor mange der skal være a-kasserne Fællesforløb (samtaler) stiller krav både til jobcenter og a- kasser om at sikre, at kontakten er sammentænkt og understøttende. Fint med fremrykket aktivering og at gentagen aktivering afskaffes. Problematisk med deling af indsats med a-kasserne de første 6 mdr. Svært at budgetlægge indsatsen for nyledige i jobcentrene, hvor stor bliver målgruppen? Problematisk at a- kasser varetager insats unden økonomiske risici. Kommuner finansirer forsørgelse og drift på aktiviteter.

3 Indsatser(Formulering Slut med meningsløs aktivering ledighed. Nu I ny reform Gentagen aktivering: Alle arbejdsløse skal senest 6 mdr. efter endt aktivering aktivereres igen. Refusion på 50 pct. - inden for loft - på driftsudgifter til ordinær uddannelse og til øvrige vejlednings og opkvalificering Ingen gentagen aktivering. Arbejdsløse skal ikke længere have gentagne aktiveringer. Fremover ret og pligt til et aktivt tilbud. Jobcentrene kan derudover igangsætte yderligere tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i. Arbejdsløse kan blive pålagt tilbud ved tvivl om rådighed. Jobcenter kan frit anvende de tilbud, der vurderes mest relevant for den enkelte, f.eks ordinær uddannelse. Der skal være særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud. Ingen driftsrefusion til udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering Ingen krav om gentagen aktivering betyder, at der ikke regidt - skal aktiveres i bestemte intervaler. jobcenter kan tage individuelle hensyn og har fleksibel mulighed for at give tilbud på rette tidpunkt. Der skal ikke aktiveres blot for at opfylde rettidighedskrav Det indskærpes at fokus skal være på virksomhedsrettet aktivering. Pipfulgle kurser (regeringens termologi, vejledningsforløb og øvrig opkvalificering) er ikke forbudte, men de er ingen driftsrefusion Større fleksibilitet og spillerum i jobcentrenes aktivering og beslutning om aktivering til rette tid og individuelt tilpasset aktivering. Der skal ikke aktiveres ud fra refusionshensyn (kassetænkning) Der ikke driftsrefusion på fornuftige individuelle velledningsforløb, coachforløb og opkvalificeringsfor løb, som ofte kan hjælpe til job. For et forløb som karrierefinder vil der ikke være driftsrefusion på 50 pct. inden for et driftsloft. Kommunen skal bære den fulde udgift. kommune/lejre

4 Mere ansvar til den enkelte Nu I ny reform Borgerens digitale registrering/platform: Indlæggelse af digitalt CV og ugentligt bekræftelse af jobsøgning Automatch af CV med jobopslag SMS reminder om bekræft jobsøgning mv. Jobcentre og a-kasser indkalder som udgangspunkt til samtaler ved brev. Sanktioner ved udeblivelse fra indkaldelser Borgerens digitale registrering/platform: Indlæggelse af digitalt CV og ugentligt bekræftelse af jobsøgning Automatch af CV med jobopslag SMS reminder om bekræft jobsøgning mv. Ny joblog. Arbejdsløse skal registrere jobsøgningsaktiviteter i digital joblog på Jobnet.dk Book selv samtalerne. Arbejdsløse skal selv booke samtaler med jobcentret og a-kasserne. Sanktioner ved udeblivelser. Jobloggen og et intensivt kontaktforløb med hyppige samtaler inden for det første halve år styrker muligheden for, at jobcentre og a- kasser løbende kan følge med i den arbejdsløses jobsøgning. Jobcentret kan pålægge den arbejdsløse at deltage i rådighedsprøvende tilbud, hvis jobcentret finder, at den arbejdsløse ikke medvirker aktivt i indsatsen. Jobloggen godt redskab som samtalegrundlag i det intensive kontakt og samtaleforløb. Endelig rådighedsvurdering ligger stadig i a- kasser. Også første halve år. Kommune finansierer forsørgelse uden ret til rådighedsvurdering. Dvs. betaler ved kasse 1, uden at kunne rådighedsvurdere reelt. Lader a-kasse stå til er der ingen konsekvenser for a- kasse..

5 Mulighed for reelt uddannelsesløft Nu I ny reform Uddannelsesaktivering: Arbejdsløse kan få tilbud om uddannelse i første ledighedsperiode. Maks 6 uger Arbejdsløse kan i anden ledighedsperiode få tilbud om uddannelse i tidsbegrænsning. Arbejdsløse kan efter fire måneders ledighed vælge selvvalgt uddannelse. Bevilget af a-kasse men betalt af kommune (50 pct refusion) Voksenlærlingeordning med støtte på 30 kr. pr. time. Positivliste. Uddannelsesaktivering: Uddannelse som tilbud kan stadig gives som tilbud. Ved ordinær uddannelse 50 pct driftsrefusion. Ny pulje på 100 mio.kr. afsættes til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kommunen kan søge dækning af 80% af driftsudgifter/køb af uddannelse. Der udarbejdes positivliste. Ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse (erstatter 6 ugers selvvalgt uddannelse). Arbejdsløse (særlig målgruppe: ufaglærte, faglærte samt arbejdsløse med kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse) får fra første ledighedsdag ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Der udarbejdes positivliste. Pulje til uddannelsesløft. Arbejdsløse fyldt 30 år (ufaglærte eller med forældet uddannelse) får mulighed for reelt af uddannelsesløft eller sporskifte på 80 pct. af Kraftig fokus på uddannelse af arbejdsledige Ufaglærte i sær får mulighed for at opkvalificere sig til faglært niveau, og vil derfor bedre kunne matche kommende efterspørgsel efter arbejdskraft Ingen anvisninger for hvordan kommuner kompenseres for denne oprustning. Der kan søges midler i begrænsede puljer. Uklart om det er først til mølleprincip der gælder. Ret til uddannelse for ufaglærte over 30 i op til 2 år bliver dyr i drift (uddannelseskøb). Det er ikke klart hvordan kommuner bliver kompenseret. Hertil kommer at ufaglærte over 30 år kan være/vil være på offentlig forsørgelse i op til 4 år. Hvordan kompenseres

6 dagpengesatsen, med lånemuligheder. Nye satser på støtte i voksenlærlingeordning fra 30 til 40 kr. i støtte pr. time. Tilskudsperioden udvides fra 2 år til hele uddannelsesperioden. Ingen positivliste Ret til real kompetencevurdering for abejdsløse der er fyldt 30 år. kommunerne?

7 En bedre brug af virksomhedsrettede tilbud Nu I ny reform Offentlig løntilskud: Der er kvote og sanktionssystem i forhold til kommunerne. Fast løntilskudssats til kommuner, der stort set dækker lønudgifter til løntilskudsansat. Løntilskud kan gives i op til 6 mdr. Ingen karensperiode Private løntilskud: Maksimal tilskudslængde er 12 mdr. Jobrotation: Arbejdsløse kan være ansat i jobrotationsvikariat i 12 mdr. Arbejdsløse skal have været ledige i 3 mdr. før de kan ansættes som vikar. Kommunerne får 100 pct. på udgifter til jobrotationsydelse. Man kunne kombinere elev- og lærlingeforløb med jobrotation. (sat i bero sommeren 2013) Der er en særlig jobrotationsordning hvor der kan søges midler efter først til mølleprincippet. Trainee-indsats: Forsøg med særlig indsats for ny-uddannede inden for AC og FTF området. Virksomhedspraktik: Offentlig løntilskud: Kvote- og sanktionssystem afskaffes Løntilskudssats reduceres Løntilskud kan gives for 6 mdr. Der indføres 6 mdr s karensperiode. Private løntilskud: Tilskudslængde reduceres fra 12 til mdr. Jobrotation: Arbejdsløse kan kun være ansat i jobrotationsvikariat i 6 mdr. Arbejdsløse skal have været ledige i 6 mdr. før de kan ansættes som vikar. Kommuner skal fremover selv dække en del af udgifterne til jobrotationsydelse. Det er ikke muligt at kombinere elev- og lærlingeforløb med jobrotation. Den særlige jobrotationsordning får tilført 200 mio. kr. årligt. Trainee-indsats: Særlig indsats for nyuddannede inden for AC og FTF området forlænges i yderligere 2 år. Stadig kraftig fokus på virksomhedsnær aktivering Justeringer på tilskudssats til offentlig løntilskud. Kortere tilskudsperiode på private løntilskud Justeringer på jobrotationsordnin gen. Godt med stærk fokus på virksomhedsnær aktivering Ok med harmonisering af tilskudsperioder mellem privat- og offentlig løntilskud Det bliver dyre for kommunerne at have ansat løntilskudspersoner. Servicerammen bliver påvirket. Jobrotation som er ret for virksomheder der opfylder betingelserne bliver dyrt for kommunerne. Hidtil 100 pct. refusion. Fremover uklart hvor meget kommunerne skal dække. Hvordan kompenseres kommunerne?

8 Virksomhedspraktik i op til 4 uger. Forsøg med at arbejdsløse dimittender med videregående uddannelse kan komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger Virksomhedspraktik: Forsøg med at arbejdsløse dimittender med videregående uddannelse kan komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger gøres permanent.

9 En særlig indsats for langtidsledige dagpengemodtagere Nu I reformudspil Redskaber: Alle LAB-lovens redskaber. Løntilskud, praktik, uddannelse mv. Jobcentre prioriterer selv hvornår og hvordan. Redskaber: Alle LAB-lovens redskaber. Løntilskud, praktik, uddanelse mv. Jobcentre prioriterer statig selv hvornår og hvordan Men arbejdsløse med 16 mdr s ledighed skal indkaldes til ekstra samtale og tilbydes personlig jobformidler. Arbejdsløse med mere end 16 mdr s ledighed kan som forsøg få tilbudt særligt kombinationsforløb som består af intensivt samtaleforløb kombineret med virksomhedsrettet tilbud. Arbejdsløse med mere 16 mdr s ledighed kan få tilbudt virksomhedspraktik i op til 8 uger i stedet for udgangspunktet på fire uger. Skærpet fokus på indsatsen mod langtidsledighed. Langtidsledige får ret til specifikke indsatser.

10 Dygtige og kompetente jobkonsulenter Nu I reformudspil Uddannelse: Jobcentre forestår selv uddannelse af medarbejdere. Finansieres over konto 6. Uddannelse: Der afsættes 150 mio. kr. i perioden til at kompetenceudvikle og videreuddanne jobkonsulenter i kommuner og a-kasser. Godt med skærpet fokus på uddannelse. Tiltag der vil medvirke til og understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til de arbejdsløse. KL og a-kassernes samvirke inddrages i arbejdet med at afdække uddannelsesbehov, som skal danne grundlag for en prioriteret udmøntning af midlerne. Kommuner og a- kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudvikli ngen. Hvordan er ikke klart. Er der kompensation til kommunerne? Virksomheder en aktiv medspiller, der skal inddrages og serviceres Rekrutteringsservice: Virksomheder skal tilbydes hjælp til at opslå stillinger op på Jobnet.dk. Jobcentrene skal på tværs af kommunegrænser tilbyde hjælp til at udvælge egnede kandidater til et konkret job. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere: Virksomhederne skal tilbydes information og hjælp til at oprette målrettede opkvalificerings- og uddannelsesforløb til en nyansat medarbejder der Rekrutteringsservice: Virksomheder skal tilbydes hjælp til at opslå stillinger op på Jobnet.dk. Jobcentrene skal på tværs af kommunegrænser tilbyde hjælp til at udvælge egnede kandidater til et konkret job. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere: Virksomhederne skal tilbydes information og hjælp til at oprette målrettede opkvalificerings- og uddannelsesforløb til en Stort set som i dag.

11 kommer fra ledighed. (Opkvalificeringsjob) Fastholdelse af syge medarbejdere: Virksomheder skal tilbydes hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere der er kommet til skade. Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommunegrænser: Jobcentrene skal samarbejde på tværs af kommunegrænser. F.eks kampagneaktiviteter, større infrastrukturelle projekter og afskedigelsesrunder. Nationalt kontaktpunkt for virksomheder: Store og landsdækkende virksomheder kan henvende sig til regionale kontaktpunkter. Disse kontaktpunkter skal sikre, at virksomhedens konkrete ønsker til service bliver koordineret på tværs af jobcentre. nyansat medarbejder der kommer fra ledighed. (Opkvalificeringsjob) Fastholdelse af syge medarbejdere: Virksomheder skal tilbydes hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere der er kommet til skade. Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommunegrænser: Jobcentrene skal samarbejde på tværs af kommunegrænser. F.eks kampagneaktiviteter, større infrastrukturelle projekter og afskedigelsesrunder. Nationalt kontaktpunkt for virksomheder: Store og landsdækkende virksomheder kan henvende sig til regionale kontaktpunkter. Disse kontaktpunkter skal sikre, at virksomhedens konkrete ønsker til service bliver koordineret på tværs af jobcentre.

12 Flere frihedsgrader og færre regler Nu I reformudspil Klare beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner: Ministeren udmelder beskæftigelsesmål. Der er formkrav til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan og resultatrevision. Bestemmelser om dialog mellem beskæftigelsesregioner og jobcentre: Der er fastlagt bestemte former for møder/dialog mellem beskæftigelsesregion og jobcentre. Organisatoriske bindinger i kommunerne: Der er regler der regulerer jobcentrets organisering og opgaveplacering. Jobcentre med afvigende resultater kan tvinges til at bruge anden aktør: Kommunerne skal offentliggøre enhedsomkostninger: Klare beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner: Ministeren udmelder beskæftigelsesmål. Formkrav Bestemmelser om dialog mellem beskæftigelsesregioner og jobcentre: Krav om dialog afskaffes. Organisatoriske bindinger i kommunerne: Regler Jobcentre med afvigende resultater kan tvinges til at bruge anden aktør: Regel afskaffes. Kommunerne skal offentliggøre enhedsomkostninger: Regel afskaffes. Der afskaffes en række regelbindinger og formkrav i forhold til kommunernes beskæftigelsesinds ats. Kommunernes selvbestemmelsesr et styrkes. Især ved afskaffelse af regler om jobcentrenes organisering og opgaveplacering. De kommunale forvaltninger kan i højere grad selv selv tilpasse deres administration til lokale forhold. Øget digitalisering vil kunne medvirke til afbubureaukratisering af arbejdsprocesser. Hvordan bliver kommunerne kompenseret for IT-investeringer. Staten har mulighed for at gennemføre centrale rammeudbud: Staten har mulighed for at gennemføre centrale rammeudbud: Regel afskaffes. Der udvikles på digitale løsninger:

13 Bedre organisering og styrket partsinddragelse Nu I reformudspil Partsinddragelse: Arbejdsmarkedsparter er i dag inddraget i Beskæftigelsesindsatsen. Gennem De lokale Beskæftigelsesråd i alle kommuner. Gennem De regionale Beskæftigelsesråd i de 4 beskæftigelsesregioner Gennem Det nationale Beskæftigelsesråd Kommuner Partsinddragelse: Arbejdsmarkedsparter skal være med til at sikre, at der sker en større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og a-kasser med f.eks. VEU centrene og de regionale vækstråd. Der oprettes 8 nye Regionale arbejdsmarkedsråd. De lokale Beskæftigelsesråd og de 4 regionale Beskæftigelsesråd nedlægges. Kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbejder på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende 5 Kommunekontaktråd (KKR) som er sammensat af alle kommuner i den enkelte region. Parternes inddragelse kommer til at ske i større tværgående fora som dækker en række kommuner. Kommunen skal ikke længere have lokale Beskæftigelsesråd og drifte disse.

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere