ALKO. mzbci ROBOLINHO* Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE"

Transkript

1 ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci b I 10/2012

2 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK AL-KO KOBER GROUP Kotz, Germany This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP. 2 Robolinho 3000

3 Original brugsanvisning ALKO Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning Tegnforklaring Bortskaffelse Leveringsomfang Udpakning af robotten Produktbeskrivelse Produktoversigt Korrekt anvendelse Mulig fejlanvendelse Basisstation Transformer Begransningskabel Betjeningspanel Sensorer Sikkerhedsanvisninger Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Montering Montering af basisstationen Opbygning af basisstationen Trakning af begransningskablet Elektrisk installation Tilslutning af begransningskablet pa basisstationen Slut lavsp^ndingskablet til transformeren Abning af basisstationen Kontrol af forbindelsen Ibrugtagning Forberedelse Transport Start Kontrol af kabeltrakningen Programmering Oversigt hovedmenu b 3

4 da Original brugsanvisning 8.2 Start af programmeringen V ^lg menu Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu Programinformationer Fejl Klipning Sikkerhedsanvisninger Indstilling af klippeh0jde Start af Roboline Klippetips Vedligeholdelse og service Reng0ring Reng0ring af chassis Kontrol af kontakter Kontrol af basisstationen Kontrol af hjulenes fril0b Udskiftning af klippeknivene Skift af transformersikring Kontrol af batteristatus Opladning af batteri Dybafladet batteri Opbevaring Reparation Hjslp i tilfelde af fejl Eksempler pa fejlmeldinger Tekniske data Bilag Garanti EF-overensstemmelseserkl^ring Robolinho 3000

5 Om denne vejledning ALKO 1 Om denne vejledning L«s denne dokumentation igennem f0r idrifttagning. Det er en foruds^tning for sikkert arbejde og fejlfri handtering. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. 1.1 Tegnforklaring / K NB! i F0 lges disse advarselsanvisninger, n0je kan person- og/eller tingskader undgas. S ^rlige anvisninger for bedre forstaelse og handtering. 1.2 Bortskaffelse Brugt udstyr, batterier eller akkumulatorerma ikke bortskaffes sammen med almindeligthusholdningsaffald! Emballagen, produktet og tilbeh0ret er fremstillet af genbrugsegnet materiale og skal bortskaffes i henhold hertil. Bortskaffelse iht. lokale forskrifter. Der er f0lgende muligheder for bortskaffelse: Via specialforhandleren. Via en genbrugsstation med CCR-tegn. Bortskaf kun batteriet i afladet tilstand. Brugeren er forpligtet til at aflevere batteriet. Batteriet kan afleveres hos en AL-KO-specialforhandler eller servicepartner b 5

6 da Original brugsanvisning 2 Leveringsomfang 1 Robolinho Haves0 m (180 stk.) 2 Basisstation 6 Brugsanvisning 3 Transformer 7 Kort vejledning 4 Begrsnsningskabel (150 m) 2.1 Udpakning af robotten Pak forsigtigt robotten og komponenterne ud, og kontroller alt med henblik pa transportskader. Ved transportskader skal du iht. garantibestemmelserne straks informere din AL-KO-forhandler/-tekniker/-servicepartner. I det tilfelde at robotten skal sendes videre, er det en god ide at opbevare originalemballagen og f0lgepapirerne. 6 Robolinho 3000

7 Produktbeskrivelse ALKO 3 Produktbeskrivelse Roboline R30 er en fuldautomatisk batteridrevet (genopladelig) pteneklipper, der bev^ger sig frit inden for et afstukket klippeomrade. Klippeomradet omgives af et begransningskabel, der er forbundet med basisstationen. Nar batteriet skal lades op, k0rer Roboline R30 hen til basisstationen langs med begransningskablet. Roboline R30 er udstyret med en regnsensor. Alt efter indstilling k0rer den selv hen til basisstationen, nar det regner, eller den forts^tter med at klippe. Med henblik pa normal klipning er der fra fabrikken installeret klippeprogrammer, der ogsa rummer ogsa areal- og kantklippefunktioner. Disse klippeprogrammer kan»ndres. Desuden kan der indstilles forskellige indgangspunkter langs med sl0jfen. Roboline R30 k0rer selv hen til indgangspunkterne og begynder at klippe derfra. I kraft af den s^rlige made, som knivene er anordnet pa, samles det opklippede gras ikke op, men bliver liggende pa gr^spl^nen mellem gr^sstraene og frembringer sa'ledes et bio-lag med g0dningseffekt. 3.1 Produktoversigt 1 Betjeningspanel 8 STOP-knap 2 B^regreb 9 Forhjul 3 Ladekontakter 10 Knivtallerken 4 Bumper 11 Drivhjul med bid 5 Skjold 12 Klippekniv 6 Afd^kningsplade (klap til h0jdeindstilling) 13 Ryddekniv 7 Indvendig h0jdeindstilling 3.2 Korrekt anvendelse Denne robot er beregnet til at klippe gr^spl^ne pa privat omrade. En anden anvendelse eller en anvendelse, der gar ud over den beskrevne, anses for at v^ re ikke-bestemmelsesm^ssig. 3.3 Mulig fejlanvendelse Robotten er ikke velegnet til brug i offentlige anl^g, parker, sportsarealer samt inden for skov- og landbrug b 7

8 da Original brugsanvisning 3.4 Basisstation 1 [HOME-knap] 2 Lavsp^ndingskabel 3 Basisstation 4 Begransningskabel 5 Ladekontakter Basisstationen tilsluttes str0mforsyningen (transformer) med lavsp^ndingskablet. Basisstationen frembringer et styresignal, der udsendes gennem begransningskablet. Pa basisstationen er der to ladekontakter, der gar ind i ladekontakterne pa Roboline R30, nar den nar hen til basisstationen. Pa basisstationen er der en [HOME-knap]. Nar der trykkes pa denne knap, afslutter Roboline R30 dagens arbejde og k0 rer selv tilbage til basisstationen. 3.5 Transformer Transformeren frembringer str0 mmen til basisstationen. Installer transformeren pa et t0rt, st«nkvandsbeskyttet sted. 3.6 Begrensningskabel Begransningskablet fikseres med pl«nes0m. Hvis det medf0lgende begransningskabel ikke er langt nok til din grasptene, kan du k0be et supplerende forl^ngerkabel hos din AL-KO -specialforhandler/-tekniker/-servicepartner. Brug ikke vertikalsk^rer oven over begransningskablet i graspl^nen. 8 Robolinho 3000

9 Produktbeskrivelse ALKO 3.7 Betjeningspanel 1 HOME-knap 6 START/PAUSE-knap 2 LCD-display 7 Multifunktionsknap til h0jre 3 STOP-knap 8 Multifunktionsknap til venstre 4 Pil op 9 ON/OFF-knap 5 Pil ned 10 Menuknap Knappernes funktion 1 Klipningen af graspl^nen afbrydes med [HOME-knappen]. Roboline R30 k0rer hen til basisstationen. Roboline R30 starter n^ste dag med det n^ste klippevindue. 2 Pa [LCD-displayet] vises den aktuelle tilstand eller den valgte menu. 3 Nar der trykkes pa [STOP-knappen] stopper Roboline R30 og klippeknivene inden for 2 sekunder. 4 [Pileknapperne op og ned] bruges til at navigere i menuen og ^ndre v^rdier. 5 6 Roboline R30 startes eller slukkes med [START/PAUSE-knappen]. Forsigtig! - Robotten starter af sig selv, nar der er gaet ca. 2 min! 7 Med [multifunktionsknapperne til h0jre eller venstre] bekraftes eller annulleres f.eks. kommandoer (ved en menu-kommando). 8 9 Med [ON/OFF-knappen] t^ndes eller slukkes der for Roboline R Med [Menu-knappen] abnes valgmenuen b 9

10 da Original brugsanvisning 3.8 Sensorer Sikkerhedssensor Hvis Roboline R30 l0ftes i b^regrebet, mens den klipper, stoppes kniven inden for 2 sekunder af en sikkerhedssensor, og motoren slas fra. Regnsensor Roboline R30 er udstyret med en regnsensor, der afbryder klipningen, hvis det begynder at regne, og s0rger for, at Roboline k0rer tilbage til basisstationen. Stedsensorer og identifikation af forhindringer Roboline R30 er udstyret med sensorer, der S0rger for, at k0rselsretningen ^ndres, hvis der kommer en forhindring i vejen. Hvis robotten st0der pa en forhindring, forskydes den 0verste del af skjoldet en smule. En sensor reagerer pa sammenst0det og bevirker, at k0rselsretningen ^ndres. Hsldningssensor k0 rselsretning Ved stigninger eller fald pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. > 35 % E o lo 100 cm Sideh&ldningssensor Ved h^ldninger sidev^rts pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. Roboline R30 starter ikke automatisk op igen, hvis den er blevet koblet fra af en sikkerhedssensor. For at genoptage driften skal fejlen kvitteres og afhj^lpes ved at trykke pa multifunktionsknappen. 10 Robolinho 3000

11 Sikkerhedsanvisninger ALKO 4 Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG! Fare fo r kvsstelse hvis robottentsndes utilsigtet! Robolinho 3000 skal slukkes og sikres med en PIN-kode, nar den er i hviletilstand. F0lg sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation samt pa maskinen. Benyt kun apparatet i teknisk fejlfri tilstand Robolinho og basisstationen skal kontrolleres for beskadigelser med j^vn e mellemrum. Lad en AL-KO-specialforhandler/-tekniker/-servicepartner udskifte eller reparere beskadige dele og batterier. Hold krop og ktedning pa afstand af sk^rev^rket. B0rn eller andre personer, som ikke kender driftsvejledningen, ma ikke benytte apparatet S0rg for, at andre ikke n^rm er sig fareomradet. Brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre mennesker og deres ejendom. 4.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Risiko fo r personskade! Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ma ikke s^ttes ud af kraft. Sikkerhedsanordningerne ma ikke omgas, manipuleres eller fjernes. Hvis dette tilsides^ttes, uds^ttes din egen og andre personers sundhed for fare. For at forebygge at Roboline R30 startes utilsigtet eller ubef0jet, er den beskyttet af en PIN-kode. Roboline R30 udleveres fra fabrik med f0lgende PIN-kode: [ 0000]. PIN-koden kan ^ndres af brugeren. Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, skal der indtastes en PUK-kode. Koden fas hos forhandleren. Hvis PUK-koden indtastes forkert, skal Roboline R30 indleveres til oplasning. Roboline R30 er udstyret med en sikkerhedssensor. Hvis robotten l0ftes, stoppes motor og klippeknive inden for 2 sekunder. Efter kontakt med en forhindring k0rer Roboline R30 tilbage, stopper og ^ndrer k0 rselsretning b 11

12 da Original brugsanvisning 5 Montering 5.1 Montering af basisstationen 1. S «t bundpladen (3) med forkanten i pilens retning 1 i pladen pa basisstationen (2), og klap den op 2 i pilens retningen. 2. L«g udvidelsespladen (4) under basisstationen (2), og fikser den med pl«nes0 m (1). 5.2 Opbygning af basisstationen 1. Anbring basisstationen pa et skyggefuldt sted i haven beskyttet mod regn, og fikser den med ptenes0 m (hvide punkter). Overhold de angivne mal. 2. Afisoler begransningskablet (2), og slut det til pa den ene side (1) af basisstationen, og forts^t derefter med at trakke kablet, idet de angivne afstande overholdes. 3. For at undga skader nar ptenen klippes, skal du s0rge for at trakke begransningskablet, sa det overalt har direkte kontakt med jorden. 12 Robolinho 3000

13 Montering ALKO 4. S0rg for at sikre begransningskablet med et ekstra pl«nes0m pa de steder, hvor der ikke er direkte kontakt med jorden. 5.3 Trskning af begransningskablet A 1 NB! Fare fo r at beskadige begransningskablet og forringe funktionerne i Roboline R30! For at sikre funktionen skal begransningskablet trakkes som beskrevet i det f0 lgende. 1. Kontroller arealet, der skal klippes. 2. Fjern muldvarpeskud, nedfaldne frugter samt andre fremmedlegemer og huller i omradet, der skal klippes. T rak begransningskablet uden om forhindringer. 3. T rak begransningskablet sa stramt, at klipperobotten ikke trakker kablet med under klipningen. 4. Ptenearealer, hvor grasset er over 8 cm h0jt kan ikke klippes af Roboline R30 og skal derfor klippes ned, inden begransningskablet trakkes. 5. Nar begransningskablet er lagt ud, ma der ikke tengere vertikalsk^res oven over begransningskablet Udlsgningsm uligheder Begransningskablet kan bade trakkes oven pa pl^nen (1) og 10 cm under grasbunden (2). Lad specialforhandleren trakke kablet, hvis det skal anbringes under grasbunden. ^ Hvis det er n0dvendigt, kan begge varianter ogsa kombineres med hinanden Ekstrakabel For ogsa at kunne flytte basisstationen efter at klippeomradet er klargjort, skal der med regelm^ssige afstande indbygges kabelreserver i begransningsarealet. Med henblik herpa tegges begransningskablet om et pl«nes0m og trakkes tilbage til og omkring det foregaende haves0m og f0res sa videre som vist pa billedet og sikres med et ekstra haves0 m. ^ Hvor meget ekstrakabel, der skal til, bestemmer du selv b 13

14 da Original brugsanvisning Korrekt trekn ing af kablet Nar begr^nsningskablet tr^kkes i gennemgange, skal grafikkens anviste mindsteafstande til forhindringer og den smalleste gennemk0rsel overholdes, for at Roboline R30 kan arbejde upaklageligt. 14 Robolinho 3000

15 Montering AkKD Trskning af kabel uden om forhindringer Nar kablet trakkes uden om forhindringer skal afstandene,der vises pa grafikken, overholdes. Ved en afstand pa 0 cm mellem kabeltraden kan der k0res hen over kablet. I de fleste tilfelde er dette den bedste l0sning. Ved en afstand pa mindst 30 cm identificerer Roboline R30 afstanden som en vej og k0rer uden om forhindringen Kabel krydser sig selv Hvis begr^nsningskablet krydser sig selv, afbrydes klipningen, da Roboline R30 ikke kan behandle de modtagne signaler pa dette sted b 15

16 da Original brugsanvisning 6 Elektrisk installation 6.1 Tilslutning af begrsnsningskablet pa basisstationen 1. Nar du er ferdig med at trakke begransningskablet, skal kabelenden (2) afisoleres og forbindes med fjederstik (1). 6.2 Slut lavspsndingskablet til transformeren 1. Fjern 10 mm af isoleringen pa lavsp^ndingskablet (3/4). 2. L0sn skruerne med en skruetrakker (2), og slut lavsp^ndingskablet til transformeren (1). ^ Kablerne kan tilsluttes vilkarligt. Det er ikke n0dvendig at overholde en bestemt polaritet. 3. S * t transformerens netstik i netstikdasen. 16 Robolinho 3000

17 Elektrisk installation ALKO 6.3 Abning af basisstationen D^kslet skal abnes for at kontrollere LED-visningerne. 1. Abn d^kslet (2) pa bagsiden af basisstationen (1) med henblik pa at kontrollere forbindelsen. 2. Skru fastg0relsesskruerne (3) ud, og tag d^kslet af basisstationen. 6.4 Kontrol af forbindelsen Nar kablerne er tilsluttet, skal dioderne lyse. Trak netstikket ud, og kontroller, om alle stikforbindelser og kabler er ubeskadiget og sidder som de skal, hvis dioderne ikke lyser. Gul diode (1) lyser, hvis basisstationen er forbundet med transformeren, og stramforbindelsen til transformeren er oprettet. blinker, nar Roboline R30 lader op. Gr0n diode (2) lyser, nar begransningskablet er trukket korrekt, og sl0jfen er i orden. blinker og gar derefter ud, hvis begransningskablets sl0jfe ikke er i orden b 17

18 da Original brugsanvisning 7 Ibrugtagning 7.1 Forberedelse F0r du tager robotten i drift, skal du placere Roboline R30 pa sin udgangsposition i det afstukne klippeomrade. ^ Overhold de angivne mal. 7.2 Transport Generelt A FORSIGTIG! - Fare for kv%stelse pa klippekniven! Ved transport skal klippeknivstallerkenen altid pege v ^ k fra kroppen. 18 Robolinho 3000

19 Ibrugtagning ALKO Transport inden for klippeomradet 1. Stands Roboline R30 med [STOP-knappen] (2). 2. Sluk for Roboline R30 med [ON/OFF-knappen] (1). 7.3 Start Statusvisning Brili Model Roboline R30 Software # xxxxxx Serienummer xxxxxx 1. Start Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen}. ^ LCD-displayet viser f0lgende informationer: Visning efter statusvisning TT.MMJJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% LCD-displayet viser informationen U k a l i b r e r e t. ^ LCD-displayet skifter automatisk til vinduet Sprog Sprog Her v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0 rste idrifttagning. [ Sprog ] English Deutsch B e kr^ft 1. V ^lg det 0 nskede sprog med [Pileknapperne]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknap]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet Indtast PIN-kode [ Tilmelding ] Indtast PIN Indtast fabrikkens PIN-kode Kun ved f0 rste idrifttagning skal fabrikkens PIN-kode indtastes. Fabrikkens PIN-kode er indstillet pa [ 0000] b 19

20 da Original brugsanvisning 1. V ^lg de 0 nskede cifre med de pag^ldende [Piletaster] (1) eller (2), og bekraft hver gang med [Multifunktionsknap] (3). 2. Indtast de n^ste 3 cifre pa n0jagtigt samme made. 3. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknap] (3) Skift PIN-kode ^ Derefter vises indtastningsvinduet [Skift PIN] pa LCD-displayet. [ Skift PIN Indtast ny PIN Afbrydelse 1. Indtast og gentag ny PIN. 2. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises [Indtastningsvinduet dato] pa LCD-displayet Indstilling/sndring af dato Indtast dato og klokkestet korrekt, da de f0 lgende programmeringer afh^nger deraf. [ Indtast dato ] TT.MM.JJJJ F o rts^t 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtastningsvinduet klokkesl&t] pa LCD-displayet. V ed indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstilling/sndring af klokkeslst [ Indtast klokke sl^t ] 24h-format 7:00 Afbrydelse F o rts ^t TT.MM.JJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises statusvinduet [Ukalibreret] pa LCD-displayet. 20 Robolinho 3000

21 Ibrugtagning ALKO Kalibrering Med henblik pa kalibrering skal Roboline R30 opstilles korrekt, se Forberedelse, side 18. A FORSIGTIG! - Nar der trykkes pa [START-knappen] starter motoren. Grib ikke ind i roterende dele :48! Advarsel! Motoren starter Ladetilstand 92% 1. Nar der trykkes pa [START-knappen] starter den automatiske kalibrering. ^ Advarslen [Motor starter] blinker pa LCD-displayet Kalibreringen starter :48 Kalibrering FASE [1] Ladetilstand 92% For at registrere signalstyrken k0rer Roboline R30 f0rst tv^rs over begrensningskablet og derefter hen til basisstationen. Batteriet i Roboline R30 lades op. 1 R oboline R30 skal blive staende i basisstationen. Hvis Roboline R30 ikke rammer kontakterne, nar den k0rer ind i basisstationen, k0rer den videre langs med begr^nsningskablet, indtil den rammer kontakterne, eller proceduren afbrydes Visning efter kalibreringsk0 rslen <Programinfo> Samlet ugentlig Klippetid xx:xx Afbrydelse B ekraft Idrifttagning afsluttet Klippeprogram aktivere Efter kalibreringen vises vinduet [Samlet ugentlig klippetid] via programinfo. Bekreft denne display-visning med [Multifunktionsknappen], derefter er idrifttagningen afsluttet. ^ Klippeprogrammet er aktiveret, batteriet lades op. Efter at idrifttagningen er afsluttet, kan der klippes med Roboline R30 med fabrikkens forindstillede klippetider uden yderligere programmering. F0lgende klippetider er indstillet pa fabrikken: Ma - fr: fra klokken 08:00 til 12:00 og ma - fr: fra klokken 14:00 til 18: b 21

22 da Original brugsanvisning 7.4 Kontrol af kabeltrskningen 1. Anbring Roboline R30 ca. 1 m foran begransningskablet. 2. Tryk pa [HOME-knappen], Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen langs med begr^nsningskablet. 3. Ved kollisioner eller hvis begr^nsningskablet er trukket med for lidt plads, afbryder Roboline R30 sin k0rsel. 4. Afhj^lp fejlen, og stil igen Roboline R30 ca. 1m fra begransningskablet, og tryk pa [HOME-knappen] pa ny. V ed at trykke pa [HOME-knappen] deaktiveres klippedagen. Ved at trykke pa [START-knappen] aktiveres klippedagen, og klipningen starter Ved fejlmelding 1. Afbryd transformeren fra el-nettet. 2. Reparer kablet. 3. Forbind transformeren med el-nettet igen. 22 Robolinho 3000

23 Programmering ALKO 8 Programmering 8.1 Oversigt hovedmenu Hovedmenuen i Robolinho 3000 er opdelt i f0 lgende undermenuer: Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Hovedmenu ] * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft [ Hovedmenu ] * Informationer Tilbage B ekraft Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Programmer ] * Ugeprogram Indgangspunkter Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * K lokkesl^t 12:35 Dato XX.XX.20XX Tilbage Skift [ Informationer ] * Hardware Software Tilbage B ekreft [ Programmer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Sprog PIN-kode Tilbage Skift [ Informationer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Knaptoner aktiveret Regnsensor forsinket Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Kantklipning Omkalibrering Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Fabriksindstilling Tilbage Skift 1. Start Robolinho 3000 som beskrevet. 2. V^lg den 0nskede hovedmenu med [Pil op] eller [Pil ned]. ^ Stjernesymbolet foran menu-visningerne viser de aktiverede valg. 3. Bekraft den 0nskede hovedmenu med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ De tilsvarende undermenuer abnes. 4. Bekraft den 0nskede anvendelse med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Skift, om 0nsket, undermenupunkter. 5. Med [Multifunktionsknappen til venstre] kommer du igen tilbage til standardvisningen. 8.2 Start af programmeringen b 23

24 da Original brugsanvisning 1. T ^nd for Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen]. 2. Indtast PIN-kode, Indtast PIN-kode, side 19. ^ PIN-koden kan ogsa v&re fabrikskoden, hvis der ikke blev indtastet ny PIN-kode ved kalibreringen. Nar PIN-koden er indtastet, vises informationen [N^ste klipning] eller den aktuelle klippetid. ^ Ved den viste klipning kan det dreje sig om fabriksindstillingen, safremt der ikke allerede er programmeret en ny klipning :15 N ^ste klipning Ti 18:00-19:00 Ladetilstand 80% Roboline R30 er nu klar til, at der kan v^lges programmer og indstillinger. 8.3 Vslg menu Nar der er t^n d t for robotten, kan hovedmenuen hentes med [Menu-knappen] (1). 8.4 Programmenu n 13eskrivelse af funktionsknapperne, Betjeningspanel, side 9 Foretag indstillinger i ugeprogrammet. Programmer indgangspunkter. Fa programinfo vist, f. eks. klippeprogram V s lg program F0r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger!, Indgangspunkter Tilbage B ekraft Tilbage B ekr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0 nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Indstilling af ugeprogram I ugeprogrammet indstilles ugedage og klokkesl^t, hvor Roboline R30 skal klippe. 24 Robolinho 3000

25 Programmering ALKO I menupunktet [Alle dage] (1) klipper Roboline R30 hver dag pa de indstillede klokkestet. ^ Symbolet [X] viser ugedagen lige nu. I menupunktet [Ugedag] (2) klipper Roboline R30 pa den indstillede ugedag pa de indstillede klokkestet. 1. V^lg det 0nskede menupunkt med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Display-knappen]. ^ Betragt klipperesultatet, og klip i sa lang tid der kr&ves for at fa en velplejet gr&spl&ne. Menupunkt [Alle dage] 1. V ^lg menupunktet [Alle dage] med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Tryk pa [Pil ned], indtil [Skift] er aktiveret. 3. V ^lg menupunktet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 1 [ Ugeprogram ] * Alle dage [X] Mandag [ ] Tilbage Skift 5 6 [ age ] *[R] 09:45-14:00 [0 ] [M] [? ] Tilbage F o rts^t l ed Symbolforklaring (1) Menupunkt (2) Menupunkt (3) [-] [R] Kantklipning [M] (4) Starttid (5) Sluttid (6) [0-9] Fast indgangspunkt [?] Automatisk indgangspunkt Alle dage Ugedag Klippevindue deaktiveret Roboline R30 klipper langs med og til h0jre for begransningskablet. Nar kanterne er klippet, klipper Roboline R30 videre pa det afgransede areal. Normal klipning Roboline R30 k0rer ud fra basisstationen pa det indstillede klokkestet for at klippe. Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen pa det indstillede klokkestet. Roboline R30 k0rer ud fra det valgte indgangspunkt pa det indstillede klokkesl^t for at klippe. Disse adgangspunkter kan indstilles. Der skiftes automatisk mellem indgangspunkterne (anbefalet indstilling) Indstilling af indgangspunkter [ Hovedmenu * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft ] 1. V^lg menupunktet [Programmer ] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 25

26 da Original brugsanvisning Hent indgangspunkter [ Programmer Ugeprogram * Indgangspunkter Tilbage B ekreft ] [ Indgangspunkter ] * Punkt X1 ved [020m] Punkt X2 ved [075m] Tilbage B ekreft 1. V^lg menupunkt [Indgangspunkter] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg menupunkt [Punkt X*] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet star foran menupunktet. 4. Indstil den 0 nskede afstand, indstil i givet fald flere indgangspunkter. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke pa [Menu-knappen] igen. Det f0rste indgangspunkt er som standard altid 1 m til h0jre for basisstationen og kan ikke ^ndres. Som standard er de andre 9 indgangspunkter fordelt over hele begransningskablets tengde (efter den 1. kantklipning eller nar robotten har k0rt hele sl0jfen igennem). Disse indgangspunkter kan ^ndres og kan programmeres efter klippeomradets st0rrelse og beskaffenhed Indlsrin g af indgangspunkter 1. Start proceduren ved at trykke pa [START/PAUSE-knappen]. ^ F0lg anvisningerne pa displayet. [Indl&ring af indgangspunkter] 2. Indstil indgangspunkt X. 3. Position: Indstil Y med [Multifunktionsknappen til h0jre]. Der indstilles ikke indgangspunkt. Sl0jfel«ngden males op, og startpunkterne fordeles automatisk med lige stor afstande langs hele tengden. Indstillingspunkterne kan tilpasses manuelt. 8.5 Indstillingsmenu Indstil klokkestet Indstil dato Indstil sprog Indstil knaptoner Aktiver eller deaktiver regnsensoren Indstil display-kontrast Beskyt indstillinger Nulstil til fabriksindstillinger Indstil klokkeslst V slg program F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast klo kkesl^t ] Programmer 24h-format * Indstillinger 7:00 B e kr^ft Afbrydelse F o rts^t 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Indtastning af klokkesl^t]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 26 Robolinho 3000

27 Programmering ALKO 4. V ^lg det 0 nskede klokkestet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. A ngivelsen af klokkestettet vises i 24 timers format. Ved indstillingen af klokkestettet, skal hvert enkelt tal blinke. Indtast klokkestettet korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Bekraft de enkelte tal, og v^lg det n^ste tal med pileknapperne Indstil dato V slg program F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast dato ] Programmer TT.MM.JJJJ * Indstillinger B ekraft F o rts^t 1. V^lg det 0nskede programpunkt med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Hent menuen [Dato]. Indstil dato Datovisningen angives pa f0 lgende made: DD for dagen. MM for maneden. AAAA for aret. 1. Tryk kort pa [Pil op] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [0], eller tryk kort pa [Pil ned] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [9]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Brug enten [Pil ned] til at t&lle ned fra [9] eller [Pil op] til at t&lle op, indtil det 0nskede tal vises. 3. Indtast de n^ste tal pa samme made, indtil datoen er fuldst^ndigt indstillet. 4. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. In dtast datoen korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Ved indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstil sprog F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Sprog ] Programmer English * Indstillinger Deutsch B ekraft B ekraft 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Sprog]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V^lg det 0nskede sprog med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 27

28 da Original brugsanvisning ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. H H er v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0rste idrifttagning V s lg program F0 r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger 1 n Indgangspunkter Tilbage B e kr^ft Tilbage B e kr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Andre indstillingsmuligheder Alle andre indstillingsmuligheder hentes altid pa samme made. Nar der er tendt for robotten, kan den pag^ldende programmenu hentes med [Menu-knappen]. V ^lg menuen [Indstillinger] i hovedmenuen Aktiver eller deaktiver knaptonerne F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indstillinger ] Programmer * Knaptoner aktiveret * Indstillinger Regnsensor forsinket B e kr^ft Tilbage Skift 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Knaptoner]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V ^lg [Knaptoner] i underpunktet Indstillinger. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Aktiver eller deaktiver knaptonerne med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 7. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen]. 8. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen] Aktiver eller deaktiver regnsensoren 1. V ^lg [Regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Aktiver eller deaktiver regnsensoren med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen Indstil forsinkelse af regnsensoren 1. V ^lg [Forsinkelse regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Indstil [Forsinkelse regnsensor]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen. 28 Robolinho 3000

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere