ALKO. mzbci ROBOLINHO* Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE"

Transkript

1 ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci b I 10/2012

2 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK AL-KO KOBER GROUP Kotz, Germany This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP. 2 Robolinho 3000

3 Original brugsanvisning ALKO Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning Tegnforklaring Bortskaffelse Leveringsomfang Udpakning af robotten Produktbeskrivelse Produktoversigt Korrekt anvendelse Mulig fejlanvendelse Basisstation Transformer Begransningskabel Betjeningspanel Sensorer Sikkerhedsanvisninger Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Montering Montering af basisstationen Opbygning af basisstationen Trakning af begransningskablet Elektrisk installation Tilslutning af begransningskablet pa basisstationen Slut lavsp^ndingskablet til transformeren Abning af basisstationen Kontrol af forbindelsen Ibrugtagning Forberedelse Transport Start Kontrol af kabeltrakningen Programmering Oversigt hovedmenu b 3

4 da Original brugsanvisning 8.2 Start af programmeringen V ^lg menu Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu Programinformationer Fejl Klipning Sikkerhedsanvisninger Indstilling af klippeh0jde Start af Roboline Klippetips Vedligeholdelse og service Reng0ring Reng0ring af chassis Kontrol af kontakter Kontrol af basisstationen Kontrol af hjulenes fril0b Udskiftning af klippeknivene Skift af transformersikring Kontrol af batteristatus Opladning af batteri Dybafladet batteri Opbevaring Reparation Hjslp i tilfelde af fejl Eksempler pa fejlmeldinger Tekniske data Bilag Garanti EF-overensstemmelseserkl^ring Robolinho 3000

5 Om denne vejledning ALKO 1 Om denne vejledning L«s denne dokumentation igennem f0r idrifttagning. Det er en foruds^tning for sikkert arbejde og fejlfri handtering. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. 1.1 Tegnforklaring / K NB! i F0 lges disse advarselsanvisninger, n0je kan person- og/eller tingskader undgas. S ^rlige anvisninger for bedre forstaelse og handtering. 1.2 Bortskaffelse Brugt udstyr, batterier eller akkumulatorerma ikke bortskaffes sammen med almindeligthusholdningsaffald! Emballagen, produktet og tilbeh0ret er fremstillet af genbrugsegnet materiale og skal bortskaffes i henhold hertil. Bortskaffelse iht. lokale forskrifter. Der er f0lgende muligheder for bortskaffelse: Via specialforhandleren. Via en genbrugsstation med CCR-tegn. Bortskaf kun batteriet i afladet tilstand. Brugeren er forpligtet til at aflevere batteriet. Batteriet kan afleveres hos en AL-KO-specialforhandler eller servicepartner b 5

6 da Original brugsanvisning 2 Leveringsomfang 1 Robolinho Haves0 m (180 stk.) 2 Basisstation 6 Brugsanvisning 3 Transformer 7 Kort vejledning 4 Begrsnsningskabel (150 m) 2.1 Udpakning af robotten Pak forsigtigt robotten og komponenterne ud, og kontroller alt med henblik pa transportskader. Ved transportskader skal du iht. garantibestemmelserne straks informere din AL-KO-forhandler/-tekniker/-servicepartner. I det tilfelde at robotten skal sendes videre, er det en god ide at opbevare originalemballagen og f0lgepapirerne. 6 Robolinho 3000

7 Produktbeskrivelse ALKO 3 Produktbeskrivelse Roboline R30 er en fuldautomatisk batteridrevet (genopladelig) pteneklipper, der bev^ger sig frit inden for et afstukket klippeomrade. Klippeomradet omgives af et begransningskabel, der er forbundet med basisstationen. Nar batteriet skal lades op, k0rer Roboline R30 hen til basisstationen langs med begransningskablet. Roboline R30 er udstyret med en regnsensor. Alt efter indstilling k0rer den selv hen til basisstationen, nar det regner, eller den forts^tter med at klippe. Med henblik pa normal klipning er der fra fabrikken installeret klippeprogrammer, der ogsa rummer ogsa areal- og kantklippefunktioner. Disse klippeprogrammer kan»ndres. Desuden kan der indstilles forskellige indgangspunkter langs med sl0jfen. Roboline R30 k0rer selv hen til indgangspunkterne og begynder at klippe derfra. I kraft af den s^rlige made, som knivene er anordnet pa, samles det opklippede gras ikke op, men bliver liggende pa gr^spl^nen mellem gr^sstraene og frembringer sa'ledes et bio-lag med g0dningseffekt. 3.1 Produktoversigt 1 Betjeningspanel 8 STOP-knap 2 B^regreb 9 Forhjul 3 Ladekontakter 10 Knivtallerken 4 Bumper 11 Drivhjul med bid 5 Skjold 12 Klippekniv 6 Afd^kningsplade (klap til h0jdeindstilling) 13 Ryddekniv 7 Indvendig h0jdeindstilling 3.2 Korrekt anvendelse Denne robot er beregnet til at klippe gr^spl^ne pa privat omrade. En anden anvendelse eller en anvendelse, der gar ud over den beskrevne, anses for at v^ re ikke-bestemmelsesm^ssig. 3.3 Mulig fejlanvendelse Robotten er ikke velegnet til brug i offentlige anl^g, parker, sportsarealer samt inden for skov- og landbrug b 7

8 da Original brugsanvisning 3.4 Basisstation 1 [HOME-knap] 2 Lavsp^ndingskabel 3 Basisstation 4 Begransningskabel 5 Ladekontakter Basisstationen tilsluttes str0mforsyningen (transformer) med lavsp^ndingskablet. Basisstationen frembringer et styresignal, der udsendes gennem begransningskablet. Pa basisstationen er der to ladekontakter, der gar ind i ladekontakterne pa Roboline R30, nar den nar hen til basisstationen. Pa basisstationen er der en [HOME-knap]. Nar der trykkes pa denne knap, afslutter Roboline R30 dagens arbejde og k0 rer selv tilbage til basisstationen. 3.5 Transformer Transformeren frembringer str0 mmen til basisstationen. Installer transformeren pa et t0rt, st«nkvandsbeskyttet sted. 3.6 Begrensningskabel Begransningskablet fikseres med pl«nes0m. Hvis det medf0lgende begransningskabel ikke er langt nok til din grasptene, kan du k0be et supplerende forl^ngerkabel hos din AL-KO -specialforhandler/-tekniker/-servicepartner. Brug ikke vertikalsk^rer oven over begransningskablet i graspl^nen. 8 Robolinho 3000

9 Produktbeskrivelse ALKO 3.7 Betjeningspanel 1 HOME-knap 6 START/PAUSE-knap 2 LCD-display 7 Multifunktionsknap til h0jre 3 STOP-knap 8 Multifunktionsknap til venstre 4 Pil op 9 ON/OFF-knap 5 Pil ned 10 Menuknap Knappernes funktion 1 Klipningen af graspl^nen afbrydes med [HOME-knappen]. Roboline R30 k0rer hen til basisstationen. Roboline R30 starter n^ste dag med det n^ste klippevindue. 2 Pa [LCD-displayet] vises den aktuelle tilstand eller den valgte menu. 3 Nar der trykkes pa [STOP-knappen] stopper Roboline R30 og klippeknivene inden for 2 sekunder. 4 [Pileknapperne op og ned] bruges til at navigere i menuen og ^ndre v^rdier. 5 6 Roboline R30 startes eller slukkes med [START/PAUSE-knappen]. Forsigtig! - Robotten starter af sig selv, nar der er gaet ca. 2 min! 7 Med [multifunktionsknapperne til h0jre eller venstre] bekraftes eller annulleres f.eks. kommandoer (ved en menu-kommando). 8 9 Med [ON/OFF-knappen] t^ndes eller slukkes der for Roboline R Med [Menu-knappen] abnes valgmenuen b 9

10 da Original brugsanvisning 3.8 Sensorer Sikkerhedssensor Hvis Roboline R30 l0ftes i b^regrebet, mens den klipper, stoppes kniven inden for 2 sekunder af en sikkerhedssensor, og motoren slas fra. Regnsensor Roboline R30 er udstyret med en regnsensor, der afbryder klipningen, hvis det begynder at regne, og s0rger for, at Roboline k0rer tilbage til basisstationen. Stedsensorer og identifikation af forhindringer Roboline R30 er udstyret med sensorer, der S0rger for, at k0rselsretningen ^ndres, hvis der kommer en forhindring i vejen. Hvis robotten st0der pa en forhindring, forskydes den 0verste del af skjoldet en smule. En sensor reagerer pa sammenst0det og bevirker, at k0rselsretningen ^ndres. Hsldningssensor k0 rselsretning Ved stigninger eller fald pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. > 35 % E o lo 100 cm Sideh&ldningssensor Ved h^ldninger sidev^rts pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. Roboline R30 starter ikke automatisk op igen, hvis den er blevet koblet fra af en sikkerhedssensor. For at genoptage driften skal fejlen kvitteres og afhj^lpes ved at trykke pa multifunktionsknappen. 10 Robolinho 3000

11 Sikkerhedsanvisninger ALKO 4 Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG! Fare fo r kvsstelse hvis robottentsndes utilsigtet! Robolinho 3000 skal slukkes og sikres med en PIN-kode, nar den er i hviletilstand. F0lg sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation samt pa maskinen. Benyt kun apparatet i teknisk fejlfri tilstand Robolinho og basisstationen skal kontrolleres for beskadigelser med j^vn e mellemrum. Lad en AL-KO-specialforhandler/-tekniker/-servicepartner udskifte eller reparere beskadige dele og batterier. Hold krop og ktedning pa afstand af sk^rev^rket. B0rn eller andre personer, som ikke kender driftsvejledningen, ma ikke benytte apparatet S0rg for, at andre ikke n^rm er sig fareomradet. Brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre mennesker og deres ejendom. 4.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Risiko fo r personskade! Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ma ikke s^ttes ud af kraft. Sikkerhedsanordningerne ma ikke omgas, manipuleres eller fjernes. Hvis dette tilsides^ttes, uds^ttes din egen og andre personers sundhed for fare. For at forebygge at Roboline R30 startes utilsigtet eller ubef0jet, er den beskyttet af en PIN-kode. Roboline R30 udleveres fra fabrik med f0lgende PIN-kode: [ 0000]. PIN-koden kan ^ndres af brugeren. Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, skal der indtastes en PUK-kode. Koden fas hos forhandleren. Hvis PUK-koden indtastes forkert, skal Roboline R30 indleveres til oplasning. Roboline R30 er udstyret med en sikkerhedssensor. Hvis robotten l0ftes, stoppes motor og klippeknive inden for 2 sekunder. Efter kontakt med en forhindring k0rer Roboline R30 tilbage, stopper og ^ndrer k0 rselsretning b 11

12 da Original brugsanvisning 5 Montering 5.1 Montering af basisstationen 1. S «t bundpladen (3) med forkanten i pilens retning 1 i pladen pa basisstationen (2), og klap den op 2 i pilens retningen. 2. L«g udvidelsespladen (4) under basisstationen (2), og fikser den med pl«nes0 m (1). 5.2 Opbygning af basisstationen 1. Anbring basisstationen pa et skyggefuldt sted i haven beskyttet mod regn, og fikser den med ptenes0 m (hvide punkter). Overhold de angivne mal. 2. Afisoler begransningskablet (2), og slut det til pa den ene side (1) af basisstationen, og forts^t derefter med at trakke kablet, idet de angivne afstande overholdes. 3. For at undga skader nar ptenen klippes, skal du s0rge for at trakke begransningskablet, sa det overalt har direkte kontakt med jorden. 12 Robolinho 3000

13 Montering ALKO 4. S0rg for at sikre begransningskablet med et ekstra pl«nes0m pa de steder, hvor der ikke er direkte kontakt med jorden. 5.3 Trskning af begransningskablet A 1 NB! Fare fo r at beskadige begransningskablet og forringe funktionerne i Roboline R30! For at sikre funktionen skal begransningskablet trakkes som beskrevet i det f0 lgende. 1. Kontroller arealet, der skal klippes. 2. Fjern muldvarpeskud, nedfaldne frugter samt andre fremmedlegemer og huller i omradet, der skal klippes. T rak begransningskablet uden om forhindringer. 3. T rak begransningskablet sa stramt, at klipperobotten ikke trakker kablet med under klipningen. 4. Ptenearealer, hvor grasset er over 8 cm h0jt kan ikke klippes af Roboline R30 og skal derfor klippes ned, inden begransningskablet trakkes. 5. Nar begransningskablet er lagt ud, ma der ikke tengere vertikalsk^res oven over begransningskablet Udlsgningsm uligheder Begransningskablet kan bade trakkes oven pa pl^nen (1) og 10 cm under grasbunden (2). Lad specialforhandleren trakke kablet, hvis det skal anbringes under grasbunden. ^ Hvis det er n0dvendigt, kan begge varianter ogsa kombineres med hinanden Ekstrakabel For ogsa at kunne flytte basisstationen efter at klippeomradet er klargjort, skal der med regelm^ssige afstande indbygges kabelreserver i begransningsarealet. Med henblik herpa tegges begransningskablet om et pl«nes0m og trakkes tilbage til og omkring det foregaende haves0m og f0res sa videre som vist pa billedet og sikres med et ekstra haves0 m. ^ Hvor meget ekstrakabel, der skal til, bestemmer du selv b 13

14 da Original brugsanvisning Korrekt trekn ing af kablet Nar begr^nsningskablet tr^kkes i gennemgange, skal grafikkens anviste mindsteafstande til forhindringer og den smalleste gennemk0rsel overholdes, for at Roboline R30 kan arbejde upaklageligt. 14 Robolinho 3000

15 Montering AkKD Trskning af kabel uden om forhindringer Nar kablet trakkes uden om forhindringer skal afstandene,der vises pa grafikken, overholdes. Ved en afstand pa 0 cm mellem kabeltraden kan der k0res hen over kablet. I de fleste tilfelde er dette den bedste l0sning. Ved en afstand pa mindst 30 cm identificerer Roboline R30 afstanden som en vej og k0rer uden om forhindringen Kabel krydser sig selv Hvis begr^nsningskablet krydser sig selv, afbrydes klipningen, da Roboline R30 ikke kan behandle de modtagne signaler pa dette sted b 15

16 da Original brugsanvisning 6 Elektrisk installation 6.1 Tilslutning af begrsnsningskablet pa basisstationen 1. Nar du er ferdig med at trakke begransningskablet, skal kabelenden (2) afisoleres og forbindes med fjederstik (1). 6.2 Slut lavspsndingskablet til transformeren 1. Fjern 10 mm af isoleringen pa lavsp^ndingskablet (3/4). 2. L0sn skruerne med en skruetrakker (2), og slut lavsp^ndingskablet til transformeren (1). ^ Kablerne kan tilsluttes vilkarligt. Det er ikke n0dvendig at overholde en bestemt polaritet. 3. S * t transformerens netstik i netstikdasen. 16 Robolinho 3000

17 Elektrisk installation ALKO 6.3 Abning af basisstationen D^kslet skal abnes for at kontrollere LED-visningerne. 1. Abn d^kslet (2) pa bagsiden af basisstationen (1) med henblik pa at kontrollere forbindelsen. 2. Skru fastg0relsesskruerne (3) ud, og tag d^kslet af basisstationen. 6.4 Kontrol af forbindelsen Nar kablerne er tilsluttet, skal dioderne lyse. Trak netstikket ud, og kontroller, om alle stikforbindelser og kabler er ubeskadiget og sidder som de skal, hvis dioderne ikke lyser. Gul diode (1) lyser, hvis basisstationen er forbundet med transformeren, og stramforbindelsen til transformeren er oprettet. blinker, nar Roboline R30 lader op. Gr0n diode (2) lyser, nar begransningskablet er trukket korrekt, og sl0jfen er i orden. blinker og gar derefter ud, hvis begransningskablets sl0jfe ikke er i orden b 17

18 da Original brugsanvisning 7 Ibrugtagning 7.1 Forberedelse F0r du tager robotten i drift, skal du placere Roboline R30 pa sin udgangsposition i det afstukne klippeomrade. ^ Overhold de angivne mal. 7.2 Transport Generelt A FORSIGTIG! - Fare for kv%stelse pa klippekniven! Ved transport skal klippeknivstallerkenen altid pege v ^ k fra kroppen. 18 Robolinho 3000

19 Ibrugtagning ALKO Transport inden for klippeomradet 1. Stands Roboline R30 med [STOP-knappen] (2). 2. Sluk for Roboline R30 med [ON/OFF-knappen] (1). 7.3 Start Statusvisning Brili Model Roboline R30 Software # xxxxxx Serienummer xxxxxx 1. Start Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen}. ^ LCD-displayet viser f0lgende informationer: Visning efter statusvisning TT.MMJJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% LCD-displayet viser informationen U k a l i b r e r e t. ^ LCD-displayet skifter automatisk til vinduet Sprog Sprog Her v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0 rste idrifttagning. [ Sprog ] English Deutsch B e kr^ft 1. V ^lg det 0 nskede sprog med [Pileknapperne]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknap]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet Indtast PIN-kode [ Tilmelding ] Indtast PIN Indtast fabrikkens PIN-kode Kun ved f0 rste idrifttagning skal fabrikkens PIN-kode indtastes. Fabrikkens PIN-kode er indstillet pa [ 0000] b 19

20 da Original brugsanvisning 1. V ^lg de 0 nskede cifre med de pag^ldende [Piletaster] (1) eller (2), og bekraft hver gang med [Multifunktionsknap] (3). 2. Indtast de n^ste 3 cifre pa n0jagtigt samme made. 3. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknap] (3) Skift PIN-kode ^ Derefter vises indtastningsvinduet [Skift PIN] pa LCD-displayet. [ Skift PIN Indtast ny PIN Afbrydelse 1. Indtast og gentag ny PIN. 2. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises [Indtastningsvinduet dato] pa LCD-displayet Indstilling/sndring af dato Indtast dato og klokkestet korrekt, da de f0 lgende programmeringer afh^nger deraf. [ Indtast dato ] TT.MM.JJJJ F o rts^t 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtastningsvinduet klokkesl&t] pa LCD-displayet. V ed indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstilling/sndring af klokkeslst [ Indtast klokke sl^t ] 24h-format 7:00 Afbrydelse F o rts ^t TT.MM.JJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises statusvinduet [Ukalibreret] pa LCD-displayet. 20 Robolinho 3000

21 Ibrugtagning ALKO Kalibrering Med henblik pa kalibrering skal Roboline R30 opstilles korrekt, se Forberedelse, side 18. A FORSIGTIG! - Nar der trykkes pa [START-knappen] starter motoren. Grib ikke ind i roterende dele :48! Advarsel! Motoren starter Ladetilstand 92% 1. Nar der trykkes pa [START-knappen] starter den automatiske kalibrering. ^ Advarslen [Motor starter] blinker pa LCD-displayet Kalibreringen starter :48 Kalibrering FASE [1] Ladetilstand 92% For at registrere signalstyrken k0rer Roboline R30 f0rst tv^rs over begrensningskablet og derefter hen til basisstationen. Batteriet i Roboline R30 lades op. 1 R oboline R30 skal blive staende i basisstationen. Hvis Roboline R30 ikke rammer kontakterne, nar den k0rer ind i basisstationen, k0rer den videre langs med begr^nsningskablet, indtil den rammer kontakterne, eller proceduren afbrydes Visning efter kalibreringsk0 rslen <Programinfo> Samlet ugentlig Klippetid xx:xx Afbrydelse B ekraft Idrifttagning afsluttet Klippeprogram aktivere Efter kalibreringen vises vinduet [Samlet ugentlig klippetid] via programinfo. Bekreft denne display-visning med [Multifunktionsknappen], derefter er idrifttagningen afsluttet. ^ Klippeprogrammet er aktiveret, batteriet lades op. Efter at idrifttagningen er afsluttet, kan der klippes med Roboline R30 med fabrikkens forindstillede klippetider uden yderligere programmering. F0lgende klippetider er indstillet pa fabrikken: Ma - fr: fra klokken 08:00 til 12:00 og ma - fr: fra klokken 14:00 til 18: b 21

22 da Original brugsanvisning 7.4 Kontrol af kabeltrskningen 1. Anbring Roboline R30 ca. 1 m foran begransningskablet. 2. Tryk pa [HOME-knappen], Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen langs med begr^nsningskablet. 3. Ved kollisioner eller hvis begr^nsningskablet er trukket med for lidt plads, afbryder Roboline R30 sin k0rsel. 4. Afhj^lp fejlen, og stil igen Roboline R30 ca. 1m fra begransningskablet, og tryk pa [HOME-knappen] pa ny. V ed at trykke pa [HOME-knappen] deaktiveres klippedagen. Ved at trykke pa [START-knappen] aktiveres klippedagen, og klipningen starter Ved fejlmelding 1. Afbryd transformeren fra el-nettet. 2. Reparer kablet. 3. Forbind transformeren med el-nettet igen. 22 Robolinho 3000

23 Programmering ALKO 8 Programmering 8.1 Oversigt hovedmenu Hovedmenuen i Robolinho 3000 er opdelt i f0 lgende undermenuer: Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Hovedmenu ] * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft [ Hovedmenu ] * Informationer Tilbage B ekraft Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Programmer ] * Ugeprogram Indgangspunkter Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * K lokkesl^t 12:35 Dato XX.XX.20XX Tilbage Skift [ Informationer ] * Hardware Software Tilbage B ekreft [ Programmer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Sprog PIN-kode Tilbage Skift [ Informationer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Knaptoner aktiveret Regnsensor forsinket Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Kantklipning Omkalibrering Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Fabriksindstilling Tilbage Skift 1. Start Robolinho 3000 som beskrevet. 2. V^lg den 0nskede hovedmenu med [Pil op] eller [Pil ned]. ^ Stjernesymbolet foran menu-visningerne viser de aktiverede valg. 3. Bekraft den 0nskede hovedmenu med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ De tilsvarende undermenuer abnes. 4. Bekraft den 0nskede anvendelse med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Skift, om 0nsket, undermenupunkter. 5. Med [Multifunktionsknappen til venstre] kommer du igen tilbage til standardvisningen. 8.2 Start af programmeringen b 23

24 da Original brugsanvisning 1. T ^nd for Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen]. 2. Indtast PIN-kode, Indtast PIN-kode, side 19. ^ PIN-koden kan ogsa v&re fabrikskoden, hvis der ikke blev indtastet ny PIN-kode ved kalibreringen. Nar PIN-koden er indtastet, vises informationen [N^ste klipning] eller den aktuelle klippetid. ^ Ved den viste klipning kan det dreje sig om fabriksindstillingen, safremt der ikke allerede er programmeret en ny klipning :15 N ^ste klipning Ti 18:00-19:00 Ladetilstand 80% Roboline R30 er nu klar til, at der kan v^lges programmer og indstillinger. 8.3 Vslg menu Nar der er t^n d t for robotten, kan hovedmenuen hentes med [Menu-knappen] (1). 8.4 Programmenu n 13eskrivelse af funktionsknapperne, Betjeningspanel, side 9 Foretag indstillinger i ugeprogrammet. Programmer indgangspunkter. Fa programinfo vist, f. eks. klippeprogram V s lg program F0r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger!, Indgangspunkter Tilbage B ekraft Tilbage B ekr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0 nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Indstilling af ugeprogram I ugeprogrammet indstilles ugedage og klokkesl^t, hvor Roboline R30 skal klippe. 24 Robolinho 3000

25 Programmering ALKO I menupunktet [Alle dage] (1) klipper Roboline R30 hver dag pa de indstillede klokkestet. ^ Symbolet [X] viser ugedagen lige nu. I menupunktet [Ugedag] (2) klipper Roboline R30 pa den indstillede ugedag pa de indstillede klokkestet. 1. V^lg det 0nskede menupunkt med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Display-knappen]. ^ Betragt klipperesultatet, og klip i sa lang tid der kr&ves for at fa en velplejet gr&spl&ne. Menupunkt [Alle dage] 1. V ^lg menupunktet [Alle dage] med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Tryk pa [Pil ned], indtil [Skift] er aktiveret. 3. V ^lg menupunktet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 1 [ Ugeprogram ] * Alle dage [X] Mandag [ ] Tilbage Skift 5 6 [ age ] *[R] 09:45-14:00 [0 ] [M] [? ] Tilbage F o rts^t l ed Symbolforklaring (1) Menupunkt (2) Menupunkt (3) [-] [R] Kantklipning [M] (4) Starttid (5) Sluttid (6) [0-9] Fast indgangspunkt [?] Automatisk indgangspunkt Alle dage Ugedag Klippevindue deaktiveret Roboline R30 klipper langs med og til h0jre for begransningskablet. Nar kanterne er klippet, klipper Roboline R30 videre pa det afgransede areal. Normal klipning Roboline R30 k0rer ud fra basisstationen pa det indstillede klokkestet for at klippe. Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen pa det indstillede klokkestet. Roboline R30 k0rer ud fra det valgte indgangspunkt pa det indstillede klokkesl^t for at klippe. Disse adgangspunkter kan indstilles. Der skiftes automatisk mellem indgangspunkterne (anbefalet indstilling) Indstilling af indgangspunkter [ Hovedmenu * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft ] 1. V^lg menupunktet [Programmer ] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 25

26 da Original brugsanvisning Hent indgangspunkter [ Programmer Ugeprogram * Indgangspunkter Tilbage B ekreft ] [ Indgangspunkter ] * Punkt X1 ved [020m] Punkt X2 ved [075m] Tilbage B ekreft 1. V^lg menupunkt [Indgangspunkter] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg menupunkt [Punkt X*] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet star foran menupunktet. 4. Indstil den 0 nskede afstand, indstil i givet fald flere indgangspunkter. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke pa [Menu-knappen] igen. Det f0rste indgangspunkt er som standard altid 1 m til h0jre for basisstationen og kan ikke ^ndres. Som standard er de andre 9 indgangspunkter fordelt over hele begransningskablets tengde (efter den 1. kantklipning eller nar robotten har k0rt hele sl0jfen igennem). Disse indgangspunkter kan ^ndres og kan programmeres efter klippeomradets st0rrelse og beskaffenhed Indlsrin g af indgangspunkter 1. Start proceduren ved at trykke pa [START/PAUSE-knappen]. ^ F0lg anvisningerne pa displayet. [Indl&ring af indgangspunkter] 2. Indstil indgangspunkt X. 3. Position: Indstil Y med [Multifunktionsknappen til h0jre]. Der indstilles ikke indgangspunkt. Sl0jfel«ngden males op, og startpunkterne fordeles automatisk med lige stor afstande langs hele tengden. Indstillingspunkterne kan tilpasses manuelt. 8.5 Indstillingsmenu Indstil klokkestet Indstil dato Indstil sprog Indstil knaptoner Aktiver eller deaktiver regnsensoren Indstil display-kontrast Beskyt indstillinger Nulstil til fabriksindstillinger Indstil klokkeslst V slg program F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast klo kkesl^t ] Programmer 24h-format * Indstillinger 7:00 B e kr^ft Afbrydelse F o rts^t 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Indtastning af klokkesl^t]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 26 Robolinho 3000

27 Programmering ALKO 4. V ^lg det 0 nskede klokkestet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. A ngivelsen af klokkestettet vises i 24 timers format. Ved indstillingen af klokkestettet, skal hvert enkelt tal blinke. Indtast klokkestettet korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Bekraft de enkelte tal, og v^lg det n^ste tal med pileknapperne Indstil dato V slg program F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast dato ] Programmer TT.MM.JJJJ * Indstillinger B ekraft F o rts^t 1. V^lg det 0nskede programpunkt med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Hent menuen [Dato]. Indstil dato Datovisningen angives pa f0 lgende made: DD for dagen. MM for maneden. AAAA for aret. 1. Tryk kort pa [Pil op] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [0], eller tryk kort pa [Pil ned] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [9]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Brug enten [Pil ned] til at t&lle ned fra [9] eller [Pil op] til at t&lle op, indtil det 0nskede tal vises. 3. Indtast de n^ste tal pa samme made, indtil datoen er fuldst^ndigt indstillet. 4. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. In dtast datoen korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Ved indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstil sprog F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Sprog ] Programmer English * Indstillinger Deutsch B ekraft B ekraft 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Sprog]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V^lg det 0nskede sprog med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 27

28 da Original brugsanvisning ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. H H er v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0rste idrifttagning V s lg program F0 r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger 1 n Indgangspunkter Tilbage B e kr^ft Tilbage B e kr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Andre indstillingsmuligheder Alle andre indstillingsmuligheder hentes altid pa samme made. Nar der er tendt for robotten, kan den pag^ldende programmenu hentes med [Menu-knappen]. V ^lg menuen [Indstillinger] i hovedmenuen Aktiver eller deaktiver knaptonerne F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indstillinger ] Programmer * Knaptoner aktiveret * Indstillinger Regnsensor forsinket B e kr^ft Tilbage Skift 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Knaptoner]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V ^lg [Knaptoner] i underpunktet Indstillinger. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Aktiver eller deaktiver knaptonerne med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 7. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen]. 8. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen] Aktiver eller deaktiver regnsensoren 1. V ^lg [Regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Aktiver eller deaktiver regnsensoren med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen Indstil forsinkelse af regnsensoren 1. V ^lg [Forsinkelse regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Indstil [Forsinkelse regnsensor]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen. 28 Robolinho 3000

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2140-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere