ALKO. mzbci ROBOLINHO* Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE"

Transkript

1 ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci b I 10/2012

2 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK AL-KO KOBER GROUP Kotz, Germany This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP. 2 Robolinho 3000

3 Original brugsanvisning ALKO Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning Tegnforklaring Bortskaffelse Leveringsomfang Udpakning af robotten Produktbeskrivelse Produktoversigt Korrekt anvendelse Mulig fejlanvendelse Basisstation Transformer Begransningskabel Betjeningspanel Sensorer Sikkerhedsanvisninger Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Montering Montering af basisstationen Opbygning af basisstationen Trakning af begransningskablet Elektrisk installation Tilslutning af begransningskablet pa basisstationen Slut lavsp^ndingskablet til transformeren Abning af basisstationen Kontrol af forbindelsen Ibrugtagning Forberedelse Transport Start Kontrol af kabeltrakningen Programmering Oversigt hovedmenu b 3

4 da Original brugsanvisning 8.2 Start af programmeringen V ^lg menu Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu Programinformationer Fejl Klipning Sikkerhedsanvisninger Indstilling af klippeh0jde Start af Roboline Klippetips Vedligeholdelse og service Reng0ring Reng0ring af chassis Kontrol af kontakter Kontrol af basisstationen Kontrol af hjulenes fril0b Udskiftning af klippeknivene Skift af transformersikring Kontrol af batteristatus Opladning af batteri Dybafladet batteri Opbevaring Reparation Hjslp i tilfelde af fejl Eksempler pa fejlmeldinger Tekniske data Bilag Garanti EF-overensstemmelseserkl^ring Robolinho 3000

5 Om denne vejledning ALKO 1 Om denne vejledning L«s denne dokumentation igennem f0r idrifttagning. Det er en foruds^tning for sikkert arbejde og fejlfri handtering. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produkt. 1.1 Tegnforklaring / K NB! i F0 lges disse advarselsanvisninger, n0je kan person- og/eller tingskader undgas. S ^rlige anvisninger for bedre forstaelse og handtering. 1.2 Bortskaffelse Brugt udstyr, batterier eller akkumulatorerma ikke bortskaffes sammen med almindeligthusholdningsaffald! Emballagen, produktet og tilbeh0ret er fremstillet af genbrugsegnet materiale og skal bortskaffes i henhold hertil. Bortskaffelse iht. lokale forskrifter. Der er f0lgende muligheder for bortskaffelse: Via specialforhandleren. Via en genbrugsstation med CCR-tegn. Bortskaf kun batteriet i afladet tilstand. Brugeren er forpligtet til at aflevere batteriet. Batteriet kan afleveres hos en AL-KO-specialforhandler eller servicepartner b 5

6 da Original brugsanvisning 2 Leveringsomfang 1 Robolinho Haves0 m (180 stk.) 2 Basisstation 6 Brugsanvisning 3 Transformer 7 Kort vejledning 4 Begrsnsningskabel (150 m) 2.1 Udpakning af robotten Pak forsigtigt robotten og komponenterne ud, og kontroller alt med henblik pa transportskader. Ved transportskader skal du iht. garantibestemmelserne straks informere din AL-KO-forhandler/-tekniker/-servicepartner. I det tilfelde at robotten skal sendes videre, er det en god ide at opbevare originalemballagen og f0lgepapirerne. 6 Robolinho 3000

7 Produktbeskrivelse ALKO 3 Produktbeskrivelse Roboline R30 er en fuldautomatisk batteridrevet (genopladelig) pteneklipper, der bev^ger sig frit inden for et afstukket klippeomrade. Klippeomradet omgives af et begransningskabel, der er forbundet med basisstationen. Nar batteriet skal lades op, k0rer Roboline R30 hen til basisstationen langs med begransningskablet. Roboline R30 er udstyret med en regnsensor. Alt efter indstilling k0rer den selv hen til basisstationen, nar det regner, eller den forts^tter med at klippe. Med henblik pa normal klipning er der fra fabrikken installeret klippeprogrammer, der ogsa rummer ogsa areal- og kantklippefunktioner. Disse klippeprogrammer kan»ndres. Desuden kan der indstilles forskellige indgangspunkter langs med sl0jfen. Roboline R30 k0rer selv hen til indgangspunkterne og begynder at klippe derfra. I kraft af den s^rlige made, som knivene er anordnet pa, samles det opklippede gras ikke op, men bliver liggende pa gr^spl^nen mellem gr^sstraene og frembringer sa'ledes et bio-lag med g0dningseffekt. 3.1 Produktoversigt 1 Betjeningspanel 8 STOP-knap 2 B^regreb 9 Forhjul 3 Ladekontakter 10 Knivtallerken 4 Bumper 11 Drivhjul med bid 5 Skjold 12 Klippekniv 6 Afd^kningsplade (klap til h0jdeindstilling) 13 Ryddekniv 7 Indvendig h0jdeindstilling 3.2 Korrekt anvendelse Denne robot er beregnet til at klippe gr^spl^ne pa privat omrade. En anden anvendelse eller en anvendelse, der gar ud over den beskrevne, anses for at v^ re ikke-bestemmelsesm^ssig. 3.3 Mulig fejlanvendelse Robotten er ikke velegnet til brug i offentlige anl^g, parker, sportsarealer samt inden for skov- og landbrug b 7

8 da Original brugsanvisning 3.4 Basisstation 1 [HOME-knap] 2 Lavsp^ndingskabel 3 Basisstation 4 Begransningskabel 5 Ladekontakter Basisstationen tilsluttes str0mforsyningen (transformer) med lavsp^ndingskablet. Basisstationen frembringer et styresignal, der udsendes gennem begransningskablet. Pa basisstationen er der to ladekontakter, der gar ind i ladekontakterne pa Roboline R30, nar den nar hen til basisstationen. Pa basisstationen er der en [HOME-knap]. Nar der trykkes pa denne knap, afslutter Roboline R30 dagens arbejde og k0 rer selv tilbage til basisstationen. 3.5 Transformer Transformeren frembringer str0 mmen til basisstationen. Installer transformeren pa et t0rt, st«nkvandsbeskyttet sted. 3.6 Begrensningskabel Begransningskablet fikseres med pl«nes0m. Hvis det medf0lgende begransningskabel ikke er langt nok til din grasptene, kan du k0be et supplerende forl^ngerkabel hos din AL-KO -specialforhandler/-tekniker/-servicepartner. Brug ikke vertikalsk^rer oven over begransningskablet i graspl^nen. 8 Robolinho 3000

9 Produktbeskrivelse ALKO 3.7 Betjeningspanel 1 HOME-knap 6 START/PAUSE-knap 2 LCD-display 7 Multifunktionsknap til h0jre 3 STOP-knap 8 Multifunktionsknap til venstre 4 Pil op 9 ON/OFF-knap 5 Pil ned 10 Menuknap Knappernes funktion 1 Klipningen af graspl^nen afbrydes med [HOME-knappen]. Roboline R30 k0rer hen til basisstationen. Roboline R30 starter n^ste dag med det n^ste klippevindue. 2 Pa [LCD-displayet] vises den aktuelle tilstand eller den valgte menu. 3 Nar der trykkes pa [STOP-knappen] stopper Roboline R30 og klippeknivene inden for 2 sekunder. 4 [Pileknapperne op og ned] bruges til at navigere i menuen og ^ndre v^rdier. 5 6 Roboline R30 startes eller slukkes med [START/PAUSE-knappen]. Forsigtig! - Robotten starter af sig selv, nar der er gaet ca. 2 min! 7 Med [multifunktionsknapperne til h0jre eller venstre] bekraftes eller annulleres f.eks. kommandoer (ved en menu-kommando). 8 9 Med [ON/OFF-knappen] t^ndes eller slukkes der for Roboline R Med [Menu-knappen] abnes valgmenuen b 9

10 da Original brugsanvisning 3.8 Sensorer Sikkerhedssensor Hvis Roboline R30 l0ftes i b^regrebet, mens den klipper, stoppes kniven inden for 2 sekunder af en sikkerhedssensor, og motoren slas fra. Regnsensor Roboline R30 er udstyret med en regnsensor, der afbryder klipningen, hvis det begynder at regne, og s0rger for, at Roboline k0rer tilbage til basisstationen. Stedsensorer og identifikation af forhindringer Roboline R30 er udstyret med sensorer, der S0rger for, at k0rselsretningen ^ndres, hvis der kommer en forhindring i vejen. Hvis robotten st0der pa en forhindring, forskydes den 0verste del af skjoldet en smule. En sensor reagerer pa sammenst0det og bevirker, at k0rselsretningen ^ndres. Hsldningssensor k0 rselsretning Ved stigninger eller fald pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. > 35 % E o lo 100 cm Sideh&ldningssensor Ved h^ldninger sidev^rts pa mere end 35 % kobler h^ldningssensoren Roboline R30 fra. Roboline R30 starter ikke automatisk op igen, hvis den er blevet koblet fra af en sikkerhedssensor. For at genoptage driften skal fejlen kvitteres og afhj^lpes ved at trykke pa multifunktionsknappen. 10 Robolinho 3000

11 Sikkerhedsanvisninger ALKO 4 Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG! Fare fo r kvsstelse hvis robottentsndes utilsigtet! Robolinho 3000 skal slukkes og sikres med en PIN-kode, nar den er i hviletilstand. F0lg sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation samt pa maskinen. Benyt kun apparatet i teknisk fejlfri tilstand Robolinho og basisstationen skal kontrolleres for beskadigelser med j^vn e mellemrum. Lad en AL-KO-specialforhandler/-tekniker/-servicepartner udskifte eller reparere beskadige dele og batterier. Hold krop og ktedning pa afstand af sk^rev^rket. B0rn eller andre personer, som ikke kender driftsvejledningen, ma ikke benytte apparatet S0rg for, at andre ikke n^rm er sig fareomradet. Brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre mennesker og deres ejendom. 4.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Risiko fo r personskade! Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ma ikke s^ttes ud af kraft. Sikkerhedsanordningerne ma ikke omgas, manipuleres eller fjernes. Hvis dette tilsides^ttes, uds^ttes din egen og andre personers sundhed for fare. For at forebygge at Roboline R30 startes utilsigtet eller ubef0jet, er den beskyttet af en PIN-kode. Roboline R30 udleveres fra fabrik med f0lgende PIN-kode: [ 0000]. PIN-koden kan ^ndres af brugeren. Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, skal der indtastes en PUK-kode. Koden fas hos forhandleren. Hvis PUK-koden indtastes forkert, skal Roboline R30 indleveres til oplasning. Roboline R30 er udstyret med en sikkerhedssensor. Hvis robotten l0ftes, stoppes motor og klippeknive inden for 2 sekunder. Efter kontakt med en forhindring k0rer Roboline R30 tilbage, stopper og ^ndrer k0 rselsretning b 11

12 da Original brugsanvisning 5 Montering 5.1 Montering af basisstationen 1. S «t bundpladen (3) med forkanten i pilens retning 1 i pladen pa basisstationen (2), og klap den op 2 i pilens retningen. 2. L«g udvidelsespladen (4) under basisstationen (2), og fikser den med pl«nes0 m (1). 5.2 Opbygning af basisstationen 1. Anbring basisstationen pa et skyggefuldt sted i haven beskyttet mod regn, og fikser den med ptenes0 m (hvide punkter). Overhold de angivne mal. 2. Afisoler begransningskablet (2), og slut det til pa den ene side (1) af basisstationen, og forts^t derefter med at trakke kablet, idet de angivne afstande overholdes. 3. For at undga skader nar ptenen klippes, skal du s0rge for at trakke begransningskablet, sa det overalt har direkte kontakt med jorden. 12 Robolinho 3000

13 Montering ALKO 4. S0rg for at sikre begransningskablet med et ekstra pl«nes0m pa de steder, hvor der ikke er direkte kontakt med jorden. 5.3 Trskning af begransningskablet A 1 NB! Fare fo r at beskadige begransningskablet og forringe funktionerne i Roboline R30! For at sikre funktionen skal begransningskablet trakkes som beskrevet i det f0 lgende. 1. Kontroller arealet, der skal klippes. 2. Fjern muldvarpeskud, nedfaldne frugter samt andre fremmedlegemer og huller i omradet, der skal klippes. T rak begransningskablet uden om forhindringer. 3. T rak begransningskablet sa stramt, at klipperobotten ikke trakker kablet med under klipningen. 4. Ptenearealer, hvor grasset er over 8 cm h0jt kan ikke klippes af Roboline R30 og skal derfor klippes ned, inden begransningskablet trakkes. 5. Nar begransningskablet er lagt ud, ma der ikke tengere vertikalsk^res oven over begransningskablet Udlsgningsm uligheder Begransningskablet kan bade trakkes oven pa pl^nen (1) og 10 cm under grasbunden (2). Lad specialforhandleren trakke kablet, hvis det skal anbringes under grasbunden. ^ Hvis det er n0dvendigt, kan begge varianter ogsa kombineres med hinanden Ekstrakabel For ogsa at kunne flytte basisstationen efter at klippeomradet er klargjort, skal der med regelm^ssige afstande indbygges kabelreserver i begransningsarealet. Med henblik herpa tegges begransningskablet om et pl«nes0m og trakkes tilbage til og omkring det foregaende haves0m og f0res sa videre som vist pa billedet og sikres med et ekstra haves0 m. ^ Hvor meget ekstrakabel, der skal til, bestemmer du selv b 13

14 da Original brugsanvisning Korrekt trekn ing af kablet Nar begr^nsningskablet tr^kkes i gennemgange, skal grafikkens anviste mindsteafstande til forhindringer og den smalleste gennemk0rsel overholdes, for at Roboline R30 kan arbejde upaklageligt. 14 Robolinho 3000

15 Montering AkKD Trskning af kabel uden om forhindringer Nar kablet trakkes uden om forhindringer skal afstandene,der vises pa grafikken, overholdes. Ved en afstand pa 0 cm mellem kabeltraden kan der k0res hen over kablet. I de fleste tilfelde er dette den bedste l0sning. Ved en afstand pa mindst 30 cm identificerer Roboline R30 afstanden som en vej og k0rer uden om forhindringen Kabel krydser sig selv Hvis begr^nsningskablet krydser sig selv, afbrydes klipningen, da Roboline R30 ikke kan behandle de modtagne signaler pa dette sted b 15

16 da Original brugsanvisning 6 Elektrisk installation 6.1 Tilslutning af begrsnsningskablet pa basisstationen 1. Nar du er ferdig med at trakke begransningskablet, skal kabelenden (2) afisoleres og forbindes med fjederstik (1). 6.2 Slut lavspsndingskablet til transformeren 1. Fjern 10 mm af isoleringen pa lavsp^ndingskablet (3/4). 2. L0sn skruerne med en skruetrakker (2), og slut lavsp^ndingskablet til transformeren (1). ^ Kablerne kan tilsluttes vilkarligt. Det er ikke n0dvendig at overholde en bestemt polaritet. 3. S * t transformerens netstik i netstikdasen. 16 Robolinho 3000

17 Elektrisk installation ALKO 6.3 Abning af basisstationen D^kslet skal abnes for at kontrollere LED-visningerne. 1. Abn d^kslet (2) pa bagsiden af basisstationen (1) med henblik pa at kontrollere forbindelsen. 2. Skru fastg0relsesskruerne (3) ud, og tag d^kslet af basisstationen. 6.4 Kontrol af forbindelsen Nar kablerne er tilsluttet, skal dioderne lyse. Trak netstikket ud, og kontroller, om alle stikforbindelser og kabler er ubeskadiget og sidder som de skal, hvis dioderne ikke lyser. Gul diode (1) lyser, hvis basisstationen er forbundet med transformeren, og stramforbindelsen til transformeren er oprettet. blinker, nar Roboline R30 lader op. Gr0n diode (2) lyser, nar begransningskablet er trukket korrekt, og sl0jfen er i orden. blinker og gar derefter ud, hvis begransningskablets sl0jfe ikke er i orden b 17

18 da Original brugsanvisning 7 Ibrugtagning 7.1 Forberedelse F0r du tager robotten i drift, skal du placere Roboline R30 pa sin udgangsposition i det afstukne klippeomrade. ^ Overhold de angivne mal. 7.2 Transport Generelt A FORSIGTIG! - Fare for kv%stelse pa klippekniven! Ved transport skal klippeknivstallerkenen altid pege v ^ k fra kroppen. 18 Robolinho 3000

19 Ibrugtagning ALKO Transport inden for klippeomradet 1. Stands Roboline R30 med [STOP-knappen] (2). 2. Sluk for Roboline R30 med [ON/OFF-knappen] (1). 7.3 Start Statusvisning Brili Model Roboline R30 Software # xxxxxx Serienummer xxxxxx 1. Start Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen}. ^ LCD-displayet viser f0lgende informationer: Visning efter statusvisning TT.MMJJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% LCD-displayet viser informationen U k a l i b r e r e t. ^ LCD-displayet skifter automatisk til vinduet Sprog Sprog Her v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0 rste idrifttagning. [ Sprog ] English Deutsch B e kr^ft 1. V ^lg det 0 nskede sprog med [Pileknapperne]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknap]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet Indtast PIN-kode [ Tilmelding ] Indtast PIN Indtast fabrikkens PIN-kode Kun ved f0 rste idrifttagning skal fabrikkens PIN-kode indtastes. Fabrikkens PIN-kode er indstillet pa [ 0000] b 19

20 da Original brugsanvisning 1. V ^lg de 0 nskede cifre med de pag^ldende [Piletaster] (1) eller (2), og bekraft hver gang med [Multifunktionsknap] (3). 2. Indtast de n^ste 3 cifre pa n0jagtigt samme made. 3. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknap] (3) Skift PIN-kode ^ Derefter vises indtastningsvinduet [Skift PIN] pa LCD-displayet. [ Skift PIN Indtast ny PIN Afbrydelse 1. Indtast og gentag ny PIN. 2. Bekraft sidste indtastning med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises [Indtastningsvinduet dato] pa LCD-displayet Indstilling/sndring af dato Indtast dato og klokkestet korrekt, da de f0 lgende programmeringer afh^nger deraf. [ Indtast dato ] TT.MM.JJJJ F o rts^t 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtastningsvinduet klokkesl&t] pa LCD-displayet. V ed indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstilling/sndring af klokkeslst [ Indtast klokke sl^t ] 24h-format 7:00 Afbrydelse F o rts ^t TT.MM.JJJJ 00:00 Ukalibreret Tryk pa Start-knappen Ladetilstand 93% 1. V^lg de 0nskede cifre med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Multifunktionsknappen]. ^ Derefter vises statusvinduet [Ukalibreret] pa LCD-displayet. 20 Robolinho 3000

21 Ibrugtagning ALKO Kalibrering Med henblik pa kalibrering skal Roboline R30 opstilles korrekt, se Forberedelse, side 18. A FORSIGTIG! - Nar der trykkes pa [START-knappen] starter motoren. Grib ikke ind i roterende dele :48! Advarsel! Motoren starter Ladetilstand 92% 1. Nar der trykkes pa [START-knappen] starter den automatiske kalibrering. ^ Advarslen [Motor starter] blinker pa LCD-displayet Kalibreringen starter :48 Kalibrering FASE [1] Ladetilstand 92% For at registrere signalstyrken k0rer Roboline R30 f0rst tv^rs over begrensningskablet og derefter hen til basisstationen. Batteriet i Roboline R30 lades op. 1 R oboline R30 skal blive staende i basisstationen. Hvis Roboline R30 ikke rammer kontakterne, nar den k0rer ind i basisstationen, k0rer den videre langs med begr^nsningskablet, indtil den rammer kontakterne, eller proceduren afbrydes Visning efter kalibreringsk0 rslen <Programinfo> Samlet ugentlig Klippetid xx:xx Afbrydelse B ekraft Idrifttagning afsluttet Klippeprogram aktivere Efter kalibreringen vises vinduet [Samlet ugentlig klippetid] via programinfo. Bekreft denne display-visning med [Multifunktionsknappen], derefter er idrifttagningen afsluttet. ^ Klippeprogrammet er aktiveret, batteriet lades op. Efter at idrifttagningen er afsluttet, kan der klippes med Roboline R30 med fabrikkens forindstillede klippetider uden yderligere programmering. F0lgende klippetider er indstillet pa fabrikken: Ma - fr: fra klokken 08:00 til 12:00 og ma - fr: fra klokken 14:00 til 18: b 21

22 da Original brugsanvisning 7.4 Kontrol af kabeltrskningen 1. Anbring Roboline R30 ca. 1 m foran begransningskablet. 2. Tryk pa [HOME-knappen], Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen langs med begr^nsningskablet. 3. Ved kollisioner eller hvis begr^nsningskablet er trukket med for lidt plads, afbryder Roboline R30 sin k0rsel. 4. Afhj^lp fejlen, og stil igen Roboline R30 ca. 1m fra begransningskablet, og tryk pa [HOME-knappen] pa ny. V ed at trykke pa [HOME-knappen] deaktiveres klippedagen. Ved at trykke pa [START-knappen] aktiveres klippedagen, og klipningen starter Ved fejlmelding 1. Afbryd transformeren fra el-nettet. 2. Reparer kablet. 3. Forbind transformeren med el-nettet igen. 22 Robolinho 3000

23 Programmering ALKO 8 Programmering 8.1 Oversigt hovedmenu Hovedmenuen i Robolinho 3000 er opdelt i f0 lgende undermenuer: Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Hovedmenu ] * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft [ Hovedmenu ] * Informationer Tilbage B ekraft Programmenu Indstillingsmenu Informationsmenu [ Programmer ] * Ugeprogram Indgangspunkter Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * K lokkesl^t 12:35 Dato XX.XX.20XX Tilbage Skift [ Informationer ] * Hardware Software Tilbage B ekreft [ Programmer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Sprog PIN-kode Tilbage Skift [ Informationer ] * Programinfo Tilbage B ekreft [ Indstillinger ] * Knaptoner aktiveret Regnsensor forsinket Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Kantklipning Omkalibrering Tilbage Skift [ Indstillinger ] * Fabriksindstilling Tilbage Skift 1. Start Robolinho 3000 som beskrevet. 2. V^lg den 0nskede hovedmenu med [Pil op] eller [Pil ned]. ^ Stjernesymbolet foran menu-visningerne viser de aktiverede valg. 3. Bekraft den 0nskede hovedmenu med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ De tilsvarende undermenuer abnes. 4. Bekraft den 0nskede anvendelse med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Skift, om 0nsket, undermenupunkter. 5. Med [Multifunktionsknappen til venstre] kommer du igen tilbage til standardvisningen. 8.2 Start af programmeringen b 23

24 da Original brugsanvisning 1. T ^nd for Roboline R30 ved at trykke pa [ON/OFF-knappen]. 2. Indtast PIN-kode, Indtast PIN-kode, side 19. ^ PIN-koden kan ogsa v&re fabrikskoden, hvis der ikke blev indtastet ny PIN-kode ved kalibreringen. Nar PIN-koden er indtastet, vises informationen [N^ste klipning] eller den aktuelle klippetid. ^ Ved den viste klipning kan det dreje sig om fabriksindstillingen, safremt der ikke allerede er programmeret en ny klipning :15 N ^ste klipning Ti 18:00-19:00 Ladetilstand 80% Roboline R30 er nu klar til, at der kan v^lges programmer og indstillinger. 8.3 Vslg menu Nar der er t^n d t for robotten, kan hovedmenuen hentes med [Menu-knappen] (1). 8.4 Programmenu n 13eskrivelse af funktionsknapperne, Betjeningspanel, side 9 Foretag indstillinger i ugeprogrammet. Programmer indgangspunkter. Fa programinfo vist, f. eks. klippeprogram V s lg program F0r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger!, Indgangspunkter Tilbage B ekraft Tilbage B ekr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0 nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Indstilling af ugeprogram I ugeprogrammet indstilles ugedage og klokkesl^t, hvor Roboline R30 skal klippe. 24 Robolinho 3000

25 Programmering ALKO I menupunktet [Alle dage] (1) klipper Roboline R30 hver dag pa de indstillede klokkestet. ^ Symbolet [X] viser ugedagen lige nu. I menupunktet [Ugedag] (2) klipper Roboline R30 pa den indstillede ugedag pa de indstillede klokkestet. 1. V^lg det 0nskede menupunkt med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft hver gang med [Display-knappen]. ^ Betragt klipperesultatet, og klip i sa lang tid der kr&ves for at fa en velplejet gr&spl&ne. Menupunkt [Alle dage] 1. V ^lg menupunktet [Alle dage] med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Tryk pa [Pil ned], indtil [Skift] er aktiveret. 3. V ^lg menupunktet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 1 [ Ugeprogram ] * Alle dage [X] Mandag [ ] Tilbage Skift 5 6 [ age ] *[R] 09:45-14:00 [0 ] [M] [? ] Tilbage F o rts^t l ed Symbolforklaring (1) Menupunkt (2) Menupunkt (3) [-] [R] Kantklipning [M] (4) Starttid (5) Sluttid (6) [0-9] Fast indgangspunkt [?] Automatisk indgangspunkt Alle dage Ugedag Klippevindue deaktiveret Roboline R30 klipper langs med og til h0jre for begransningskablet. Nar kanterne er klippet, klipper Roboline R30 videre pa det afgransede areal. Normal klipning Roboline R30 k0rer ud fra basisstationen pa det indstillede klokkestet for at klippe. Roboline R30 k0rer tilbage til basisstationen pa det indstillede klokkestet. Roboline R30 k0rer ud fra det valgte indgangspunkt pa det indstillede klokkesl^t for at klippe. Disse adgangspunkter kan indstilles. Der skiftes automatisk mellem indgangspunkterne (anbefalet indstilling) Indstilling af indgangspunkter [ Hovedmenu * Programmer Indstillinger Tilbage B ekraft ] 1. V^lg menupunktet [Programmer ] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 25

26 da Original brugsanvisning Hent indgangspunkter [ Programmer Ugeprogram * Indgangspunkter Tilbage B ekreft ] [ Indgangspunkter ] * Punkt X1 ved [020m] Punkt X2 ved [075m] Tilbage B ekreft 1. V^lg menupunkt [Indgangspunkter] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet vises foran menupunktet. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg menupunkt [Punkt X*] med [Pil op] eller [Pil ned], indtil stjernesymbolet star foran menupunktet. 4. Indstil den 0 nskede afstand, indstil i givet fald flere indgangspunkter. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke pa [Menu-knappen] igen. Det f0rste indgangspunkt er som standard altid 1 m til h0jre for basisstationen og kan ikke ^ndres. Som standard er de andre 9 indgangspunkter fordelt over hele begransningskablets tengde (efter den 1. kantklipning eller nar robotten har k0rt hele sl0jfen igennem). Disse indgangspunkter kan ^ndres og kan programmeres efter klippeomradets st0rrelse og beskaffenhed Indlsrin g af indgangspunkter 1. Start proceduren ved at trykke pa [START/PAUSE-knappen]. ^ F0lg anvisningerne pa displayet. [Indl&ring af indgangspunkter] 2. Indstil indgangspunkt X. 3. Position: Indstil Y med [Multifunktionsknappen til h0jre]. Der indstilles ikke indgangspunkt. Sl0jfel«ngden males op, og startpunkterne fordeles automatisk med lige stor afstande langs hele tengden. Indstillingspunkterne kan tilpasses manuelt. 8.5 Indstillingsmenu Indstil klokkestet Indstil dato Indstil sprog Indstil knaptoner Aktiver eller deaktiver regnsensoren Indstil display-kontrast Beskyt indstillinger Nulstil til fabriksindstillinger Indstil klokkeslst V slg program F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast klo kkesl^t ] Programmer 24h-format * Indstillinger 7:00 B e kr^ft Afbrydelse F o rts^t 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Indtastning af klokkesl^t]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 26 Robolinho 3000

27 Programmering ALKO 4. V ^lg det 0 nskede klokkestet med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. A ngivelsen af klokkestettet vises i 24 timers format. Ved indstillingen af klokkestettet, skal hvert enkelt tal blinke. Indtast klokkestettet korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Bekraft de enkelte tal, og v^lg det n^ste tal med pileknapperne Indstil dato V slg program F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indtast dato ] Programmer TT.MM.JJJJ * Indstillinger B ekraft F o rts^t 1. V^lg det 0nskede programpunkt med [Pileknapperne], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 2. Hent menuen [Dato]. Indstil dato Datovisningen angives pa f0 lgende made: DD for dagen. MM for maneden. AAAA for aret. 1. Tryk kort pa [Pil op] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [0], eller tryk kort pa [Pil ned] en gang. Pa den f0rste plads pa displayet blinker der et [9]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. ^ Brug enten [Pil ned] til at t&lle ned fra [9] eller [Pil op] til at t&lle op, indtil det 0nskede tal vises. 3. Indtast de n^ste tal pa samme made, indtil datoen er fuldst^ndigt indstillet. 4. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. In dtast datoen korrekt, da de f0lgende programmeringer afh^nger deraf. Ved indtastning af ar (AAAA) er det kun de to sidste cifre, der skal indtastes. De to f0rste pladser 20XX er allerede udfyldt Indstil sprog F0r programmering skal startproceduren udf0 res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Sprog ] Programmer English * Indstillinger Deutsch B ekraft B ekraft 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Sprog]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V^lg det 0nskede sprog med de pag^ldende [Pileknapper], og bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre] b 27

28 da Original brugsanvisning ^ Efter bekr&ftelsen vises [Indtast tilmeldings-pin] pa LCD-displayet. 5. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen]. H H er v^lges det pag^ldende sprog - kun ved f0rste idrifttagning V s lg program F0 r programmeringen skal startproceduren udf0 res, Start af Roboline, side 32. [ Hovedmenu ] [ Programmer ] * Programmer * Ugeprogram Indstillinger 1 n Indgangspunkter Tilbage B e kr^ft Tilbage B e kr^ft 1. V^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. V ^lg de 0nskede programmer, og bekraft med [Display- knappen til h0jre] Andre indstillingsmuligheder Alle andre indstillingsmuligheder hentes altid pa samme made. Nar der er tendt for robotten, kan den pag^ldende programmenu hentes med [Menu-knappen]. V ^lg menuen [Indstillinger] i hovedmenuen Aktiver eller deaktiver knaptonerne F0 r programmering skal startproceduren udf0res,.start af Roboline, side 32 [ Hovedmenu ] [ Indstillinger ] Programmer * Knaptoner aktiveret * Indstillinger Regnsensor forsinket B e kr^ft Tilbage Skift 1. V ^lg menupunktet [Programmer] med [Pil op] eller [Pil ned]. 2. Hent menuen [Knaptoner]. 3. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. V ^lg [Knaptoner] i underpunktet Indstillinger. 5. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 6. Aktiver eller deaktiver knaptonerne med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 7. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen]. 8. Bekraft alle indtastninger, og ga tilbage til hovedmenuen ved at trykke to gange pa [Menu-knappen] Aktiver eller deaktiver regnsensoren 1. V ^lg [Regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Aktiver eller deaktiver regnsensoren med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen Indstil forsinkelse af regnsensoren 1. V ^lg [Forsinkelse regnsensor] i underpunktet Indstillinger. 2. Bekraft med [Multifunktionsknappen til h0jre]. 3. Indstil [Forsinkelse regnsensor]. 4. Bekraft det pag^ldende valg med [Menuknappen], og ga tilbage til hovedmenuen. 28 Robolinho 3000

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere